CÍMKE: 'magány'

Kitálalt a magyar rádiós, ezért nem talál rá a szerelem

Kitálalt a magyar rádiós, ezért nem talál rá a szerelem

Ga­rami Gábor meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt a ma­gán­éle­té­ről.

Örök magányra van ítélve? Angelina Jolie egyre kétségbeesettebb

Örök magányra van ítélve? Angelina Jolie egyre kétségbeesettebb

A hat­gyer­me­kes sztár­anyuka azóta nem ran­di­zott, hogy szét­men­tek Brad Pit­tel.

FRISS HÍREK

Leesett a magyar rendőrök álla, miután felhívta őket egy bajai nő

Leesett a magyar rendőrök álla, miután felhívta őket egy bajai nő

A 49 éves asszony az év végén tár­csázta két­szer is a se­gély­hí­vót.

A 49 éves asszony az év végén tár­csázta két­szer is a se­gély­hí­vót, de nem gon­dolta ko­mo­lyan.

Megrázó vallomást tett Koós János özvegye

Megrázó vallomást tett Koós János özvegye

A 70 éves éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte, hogy 48 év há­zas­ság után el kel­lett te­met­nie fér­jét.

A 70 éves éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte, hogy 48 év há­zas­ság után el kel­lett te­met­nie fér­jét.

Valentin napi paparazzi: Így távozott a színházból Gregor Bernadett

Valentin napi paparazzi: Így távozott a színházból Gregor Bernadett

A szí­nésznő még min­dig volt fér­jé­vel együtt lép szín­padra es­té­ről es­tére.

A szí­nésznő még min­dig volt fér­jé­vel együtt lép szín­padra es­té­ről es­tére.

Ilyen volt Meghan Markle előtt, felfedték Harry herceg igazi arcát

Ilyen volt Meghan Markle előtt, felfedték Harry herceg igazi arcát

A 34 éves her­ceg na­gyon ma­gá­nyos­nak és el­ve­szett­nek érezte magát, de végre rá­ta­lált a sze­re­lem.

Szomorú Valentin nap, Harry herceg magára hagyta Meghan hercegnét

Szomorú Valentin nap, Harry herceg magára hagyta Meghan hercegnét

Harry el­uta­zott, így egy­más nél­kül töl­tik a sze­rel­me­sek nap­ját.

Harry el­uta­zott, így egy­más nél­kül töl­tik a sze­rel­me­sek nap­ját. Pedig ez lett volna az első házas ün­ne­pük...

Magányáról vallott a legendás magyar énekesnő

Magányáról vallott a legendás magyar énekesnő

Egy­kor min­den férfi róla ál­mo­dott...

Egy­kor min­den férfi Za­lat­nay Ci­ni­ről ál­mo­dott, posz­te­rei fel­tűn­tek a fiú­szo­bák és az au­tó­sze­relő mű­he­lyek fa­lain, most mégis ma­gá­nyo­san tölti es­téit.

Gregor Bernadett feltárta magányának az okát

Gregor Bernadett feltárta magányának az okát

El­árulta, mitől érzi most jól magát.

A szí­nésznő az el­múlt év­ti­ze­dek alatt szá­mos al­ka­lom­mal tett pon­tot ko­moly pár­kap­cso­lat, sőt há­zas­ság vé­gére.

Fájdalmas vallomás, így vigasztalja magát a magányos Zalatnay Cini

Fájdalmas vallomás, így vigasztalja magát a magányos Zalatnay Cini

A sztár ma­gára ma­radt, de az ének­lést sze­ren­csére senki nem ve­heti el tőle.

A sztár ma­gára ma­radt, de az ének­lést sze­ren­csére senki nem ve­heti el tőle.

Így élte utolsó napjait: magányosan halt meg a magyar tévés legenda

Így élte utolsó napjait: magányosan halt meg a magyar tévés legenda

Élete utolsó éve­i­ben Budán, egy idő­sek ott­ho­ná­ban élt Ba­leczky An­na­má­ria...

Utolsó éve­i­ben Budán, egy idő­sek ott­ho­ná­ban élt Ba­leczky An­na­má­ria...

Szívszorító titkot árultak el George Michaelről

Szívszorító titkot árultak el George Michaelről

Az egyik leg­ré­gebbi ba­rátja me­sélte el.

Az egyik leg­ré­gebbi ba­rátja a ka­me­rák előtt me­sélt az éne­kes­ről, és arról, hogy mi­lyen volt va­ló­já­ban.

Fájdalmas vallomás, ilyen élete van valójában Fresh Andinak!

Fájdalmas vallomás, ilyen élete van valójában Fresh Andinak!

Éve­ken ke­resz­tül a saját vá­lasz­tása alap­ján volt szingli, jó ideje azon­ban már kép­te­len férfit ta­lálni maga mellé.

Durva részletek: ezért akasztotta fel magát a játszótéren a solti tinédzser

Durva részletek: ezért akasztotta fel magát a játszótéren a solti tinédzser

A 18 éves fiú egy ját­szó­tér má­szó­ká­jára akasz­totta fel magát...

A 18 éves fiú egy ját­szó­tér má­szó­ká­jára akasz­totta fel magát egy 220 vol­tos ká­bel­lel...

Elképesztő, mit találtak ki a nagyon gazdag nyugdíjasoknak

Elképesztő, mit találtak ki a nagyon gazdag nyugdíjasoknak

Egy in­tel­li­gens ro­bot­társ va­lódi meg­ol­dást je­lent-e az idős­kori ma­gányra?

Nehéz el­dön­teni, hogy egy szu­pe­r­in­tel­li­gens ro­bot­társ va­lódi meg­ol­dást je­lent-e az idős­kori ma­gányra, vagy csak fel­na­gyítja az egye­dül­lét okozta fruszt­rá­ci­ó­kat. A le­he­tő­ség min­den­esetre adott.

Legnagyobb ellenségéről vallott Csobot Adél!

Legnagyobb ellenségéről vallott Csobot Adél!

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt Rózsa György­nek és a nyil­vá­nos­ság­nak arról, ami­től örök éle­té­ben óvni sze­retné magát.

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt Rózsa György­nek és a nyil­vá­nos­ság­nak arról, ami­től örök éle­té­ben óvni sze­retné magát.

Ezért retteg az öregedéstől Csonka András

Ezért retteg az öregedéstől Csonka András

A nép­szerű szí­nész 53 éves...

A nép­szerű szí­nész 53 éves, de még min­dig egye­dül­álló és attól tart, ez már nem is vál­to­zik. Nem tudja mi­lyen jövő vár rá.

Hoppá, ezt jósolták a magánytól szenvedő Zalatnay Cininek

Hoppá, ezt jósolták a magánytól szenvedő Zalatnay Cininek

Ha­ma­ro­san rá­ta­lál a sze­re­lem?

Ha min­den igaz, ha­ma­ro­san rá­ta­lál a sze­re­lem!

Karda Bea tartja a lelket Som Lajos édesanyjában

Karda Bea tartja a lelket Som Lajos édesanyjában

Sok időt töl­te­nek együtt.

Az éne­kesnő és lánya, Niki igye­kez­nek a leg­több időt töl­teni Som Lajos édes­any­já­val. Ka­rá­csony előtt egy vá­sár­ban né­ze­lőd­tek hár­mas­ban.

Fájdalmas vallomást tett a gyászoló Görbe Nóra

Fájdalmas vallomást tett a gyászoló Görbe Nóra

Élete leg­ne­he­zebb évén van túl.

Bár férje el­vesz­tése óta meg­acé­lo­so­dott a lelke, új társ­ról egy­előre hal­lani sem akar a Linda so­ro­zat sztárja.

Aradszky özvegye nagyon megdöbbent, erre aztán nem számított

Aradszky özvegye nagyon megdöbbent, erre aztán nem számított

Éva asszony újabb fáj­dal­mas hírt ka­pott.

Éva asszony újabb fáj­dal­mas hírt ka­pott.

Magára maradt Klapka György legkisebb fia, üres lakásban nyomorog

Magára maradt Klapka György legkisebb fia, üres lakásban nyomorog

Az Arany­em­ber gyer­meke népes csa­lád­ban nőtt fel, de egész éle­té­ben ma­gá­nyos volt és sen­kire nem szá­mít­ha­tott.

A nők 70%-a magányos a kapcsolatában... Ez az oka, ha így érzel

A nők 70%-a magányos a kapcsolatában... Ez az oka, ha így érzel

Hiába a tar­tós kap­cso­lat és a lát­szat. A va­ló­ság sok­szor szo­mo­rúbb. Ren­ge­teg nő ma­gá­nyos a kap­cso­la­tá­ban.

Brad Pitt döbbenetes interjúban árulta el válásuk igazi okát

Brad Pitt döbbenetes interjúban árulta el válásuk igazi okát

8 hó­napja kez­dő­dött An­gel­ina Jolie és Brad Pitt vá­ló­pere, ám az Oscar-díjas szí­nész mind­ed­dig hall­ga­tott.

8 hó­nap­pal ez­előtt kez­dő­dött An­gel­ina Jolie és Brad Pitt vá­ló­pere, ám a szí­nész mind­ed­dig hall­ga­tott.

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Judit néni szá­mára min­dent je­len­tett kis­ku­tyája, Kör­mendi úr, akit aljas módon meg­mér­gez­tek...

Judit néni szá­mára min­dent je­len­tett kis­ku­tyája, Kör­mendi úr, akit aljas módon meg­mér­gez­tek...

Gyászol a magyar sztár, családtagját veszítette el

Gyászol a magyar sztár, családtagját veszítette el

Al­földi Ró­bert ku­tyusa örökre el­aludt.

Al­földi Ró­bert hű­sé­ges tár­sát ve­szí­tette el né­hány napja. A ren­dező ne­he­zen tudja fel­dol­gozni csa­lád­tagja ha­lá­lát, de az élet megy to­vább.

Összetört a magánytól Brad Pitt

Összetört a magánytól Brad Pitt

Élete leg­rosszabb hetén van túl a vá­ló­fél­ben lévő szí­nész.

Élete leg­rosszabb hetén van túl a vá­ló­fél­ben lévő szí­nész, sí­rás­sal tel­tek a nap­jai.

Ezért járt pszichológushoz a magyar sztár

Ezért járt pszichológushoz a magyar sztár

Imádja a kö­zön­ség, ver­sen­ge­nek érte a kül­földi fil­me­sek, mégis szak­em­ber se­gít­sé­gét kérte Os­várt And­rea.

Imádja a kö­zön­ség, ver­sen­ge­nek érte a kül­földi fil­me­sek, mégis szak­em­ber se­gít­sé­gét kérte Os­várt And­rea. A gyö­nyörű szí­nésznő nem tit­kolja, volt olyan idő­szak az éle­té­ben, ami­kor nem tudta ke­zelni prob­lé­máit. Ezért in­kább pszi­cho­ló­gust ke­re­sett, aki se­gí­tett neki ki­mászni a gö­dör­ből.

Első magányos karácsonyáról vallott Bebe

Első magányos karácsonyáról vallott Bebe

A hí­res­ség kü­lön­le­ges ha­gyo­má­nyo­kat tart az ün­ne­pek alatt, a főzés köti le a fi­gyel­mét.

A hí­res­ség kü­lön­le­ges ha­gyo­má­nyo­kat tart az ün­ne­pek alatt, a főzés köti le a fi­gyel­mét.

Súlyos döntés: karácsonykor sem jön haza Zalatnay Cini leszbikus lánya

Súlyos döntés: karácsonykor sem jön haza Zalatnay Cini leszbikus lánya

Az éne­kes­nő­nek pedig be­le­saj­dul a szíve, hogy nem ölel­heti meg sze­re­tett lá­nyát az ün­ne­pe­ket alatt.

Zámbó Krisztián küzd a magánnyal

Zámbó Krisztián küzd a magánnyal

Egye­dül érzi magát, hogy két­ség­be­esé­sé­ben na­gyija se­gít­sé­gét kérte.

Jimmy fia annyira egye­dül érzi magát, hogy két­ség­be­esé­sé­ben na­gyija se­gít­sé­gét kérte.

Kitálalt magánéletéről a szingli Csepregi Éva!

Kitálalt magánéletéről a szingli Csepregi Éva!

A 65 éve­sen is irigy­lésre méltó for­má­ban lévő éne­kesnő biz­tos benne, hogy ha­ma­ro­san újra rá­ta­lál a sze­re­lem. Addig is él­vezi az egye­dül­lé­tet.

A 65 éve­sen is irigy­lésre méltó for­má­ban lévő éne­kesnő biz­tos benne, hogy ha­ma­ro­san újra rá­ta­lál a sze­re­lem. Addig is él­vezi az egye­dül­lé­tet.

Nagy a baj? Már a temetését is megtervezte a magyar híresség

Már a temetését is megtervezte a magyar híresség

Hiába a mé­reg­drága in­gat­lan, ha egye­dül él benne az ember.

Hiába a mé­reg­drága in­gat­lan, ha egye­dül él benne az ember. A ma­gyar sztár már a te­me­té­sén is el­gon­dol­ko­dott...

Öt házassága után már nem keresi a boldogságot Pitti Katalin

Öt házassága után már nem keresi a boldogságot Pitti Katalin

Az ope­ra­éne­kesnő úgy dön­tött, egye­dül éli le élete hát­ra­levő ré­szét.

Somló halála megváltoztatta Zalatnay életét

Somló halála megváltoztatta Zalatnay életét

Ne­he­zen vi­seli a gyászt.

Az éne­kesnő tel­je­sen egye­dül ma­radt, mióta lánya Lon­donba köl­tö­zött. Már-már meg­szokta a ma­gá­nyos es­té­ket, de Somló ha­lála fel­bo­rí­tott benne va­la­mit.

Komoly döntést hozott Bereczki Zoltán

Komoly döntést hozott Bereczki Zoltán

Elege lett a futó ka­lan­dok­ból, el­érte őt is a vál­to­zás szele.

Habár évek óta egye­dül él a szí­nész, még­sem ma­gá­nyos, hi­szen ren­ge­teg nő veszi körül. Mos­tanra azon­ban elege lett a futó ka­lan­dok­ból.

Harry herceg végleg egyedül maradt

Harry herceg végleg egyedül maradt

Egyre két­ség­be­ej­tőbb Diana her­cegnő ki­seb­bik fi­á­nak hely­zete.

Egyre két­ség­be­ej­tőbb Diana her­cegnő ki­seb­bik fi­á­nak hely­zete. Nem talál nőt ma­gá­nak, és a ba­rá­tai is el­fogy­tak mel­lőle.

Nem hiszed el, mivel tölti a nyarat a népszerű színésznő

Nem hiszed el, mivel tölti a nyarat a népszerű színésznő

Egyál­ta­lán nincs két­ség­be­esve. A nap­tára is fo­lya­ma­to­san tele van. Konk­rét öt­le­tek­kel ké­szül a nyárra.

Egyál­ta­lán nincs két­ség­be­esve. A nap­tára is fo­lya­ma­to­san tele van. El­árulta, mi­lyen ter­vei van­nak a nyárra.

Szexpartnerkeresőn vadászik a hatvanas színésznő

Szexpartnerkeresőn vadászik a hatvanas színésznő

68 esz­ten­dő­sen tin­de­re­zik.

A bri­tek egyik ked­venc so­ro­zat­sztárja meg­elé­gelte, hogy két év­ti­zede egye­dül van, ezért re­giszt­rált a Tin­derre. 68 esz­ten­dő­sen.

Ezért nem kell a pasiknak Erdőhegyi Brigitta!

Ezért nem kell a pasiknak Erdőhegyi Brigitta!

A vonzó sztárt el­ke­rüli a sze­re­lem.

A vonzó sztár évek óta nyi­tott egy új kap­cso­latra, mégis el­ke­rüli a sze­re­lem. Ál­lí­tása sze­rint ki­fe­je­zet­ten fél­nek tőle a férfiak.

Titokzatos férfival romantikázott Dér Heni

Titokzatos férfival romantikázott Dér Heni

Az éne­kesnő ne­he­zen vi­seli a ma­gányt, de négy hónap szing­li­ség alatt csak most ta­lál­ko­zott neki tet­sző férfi­val.

Az éne­kesnő ne­he­zen vi­seli a ma­gányt, de négy hónap szing­li­ség alatt csak most ta­lál­ko­zott neki tet­sző férfi­val.

Cinthya Dictatort megviseli, hogy el kellett hagynia új szerelmét

Cinthya Dictatort megviseli, hogy el kellett hagynia új szerelmét

Új fo­tóin kép­te­len mo­so­lyogni, csak szo­morú sze­mek­kel mered a ka­me­rába.

Flipper Öcsi halála óta nem mosolygott egykori szerelme

Flipper Öcsi halála óta nem mosolygott egykori szerelme

Ma­gá­nyo­san él, ami­óta el­vesz­tette Öcsit. Egy nap­pal ter­ve­zett es­kü­vő­jük előtt te­mette el a ze­nészt.

Gyűlöli a modern világot a foci magányos harcosa

Gyűlöli a modern világot a foci magányos harcosa

Nem illik bele a mo­dern fut­ball vi­lá­gába José Mo­u­rinho, aki kar­ri­erje leg­ne­he­zebb idő­sza­kát éli.

Csodát láthatsz péntek este! Itt a Kék hold!

Csodát láthatsz péntek este!

Ma­gá­nyos vagy? Babát sze­ret­nél? A pén­tek lesz a te napod, hi­szen itt a Kék Hold, ami cso­dát visz majd az éle­tedbe.