CÍMKE: 'macska'

Szomorú hírt közölt Orosz Barbi: nagyon aggódik

Szomorú hírt közölt Orosz Barbi: nagyon aggódik

A csi­nos mű­sor­ve­zető nehéz na­po­kon van túl és még nincs vége.

Meghalt Grumpy Cat, a világ legmorcosabb macskája

Meghalt Grumpy Cat, a világ legmorcosabb macskája

A szo­morú hírt a macska tu­laj­do­no­sai hoz­ták nyil­vá­nos­ságra pén­te­ken a Twit­te­ren.

Tisztázódott, Meghan Markle valójában egy macskáról nevezte el a babát

Tisztázódott, Meghan Markle valójában egy macskáról nevezte el a babát

A her­cegné úgy tűnik na­gyon sze­rette a cicát, akit édes­any­já­tól ka­pott.

A her­cegné úgy tűnik na­gyon sze­rette a cicát, akit édes­any­já­tól ka­pott.

Hosszú Katinka különleges ajándékot kapott a sorstól a szülinapjára

Hosszú Katinka különleges ajándékot kapott a sorstól a szülinapjára

Rég nem lá­tott ven­dég buk­kant fel a baj­noknő la­ká­sá­nál.

Rég nem lá­tott ven­dég buk­kant fel a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok la­ká­sá­nál.

Ilyet se látni minden nap: különös ok miatt állt le a meccs - video

Ilyet se látni minden nap: különös ok miatt állt le a meccs - videóval

Ka­mi­kaze macska ro­hant be a női röp­lab­dá­sok közé. Ami­lyen gyor­san ér­ke­zett, olyan gyor­san is tá­vo­zott.

Ka­mi­kaze macska ro­hant be a női röp­lab­dá­sok közé. Ami­lyen gyor­san ér­ke­zett, olyan gyor­san is tá­vo­zott.

Brutális, mi történt ezzel a macskával, nem hiszel a szemednek

Brutális, mi történt ezzel a macskával, nem hiszel a szemednek

Két év alatt úgy meg­vál­to­zott a kül­seje, mintha ki­cse­rél­ték volna, sokan meg is döb­ben­nek, ami­kor meg­lát­ják.

Idióta gazdik dilije, vagy tényleg jó a cicának, ha pórázon sétáltatják?

Idióta gazdik dilije, vagy tényleg jó a cicának, ha pórázon sétáltatják?

Őrü­let, de tény­leg egyre na­gyobb divat a macs­ka­sé­tál­ta­tás: főleg vá­ro­sok­ban lát­ha­tunk hámon ti­pegő ked­ven­ce­ket.

Agyament dolgot művelt ez a nő - teljesen elment az esze?!

Agyament dolgot művelt ez a nő - teljesen elment az esze?!

El­ké­pesztő, amit tett. És egy ki­sebb va­gyont volt képes köl­teni rá.

El­ké­pesztő, amit tett. És egy ki­sebb va­gyont volt képes köl­teni rá. Döb­be­net.

Megőrülnek a netezők ettől a karácsonyi képtől, te észreveszed, miért?

Megőrülnek a netezők ettől a karácsonyi képtől, te észreveszed, miért?

Első pil­lan­tásra va­ló­ban csak egy tö­ké­le­te­sen fel­dí­szí­tett fát látni.

Első pil­lan­tásra va­ló­ban csak egy tö­ké­le­te­sen fel­dí­szí­tett fát látni.

Undorító, mit tett a macska a gazdájával

Undorító, mit tett a macska a gazdájával

Az állat ve­szett volt,meg­dög­lött. A nőt je­len­leg ke­ze­lik.

Az állat ve­szett volt,meg­dög­lött. A nőt je­len­leg ke­ze­lik. A nőt je­len­leg ke­ze­lik. Az eset Ung­vá­ron tör­tént, a Hrus­evsz­kij, Zan­ko­vecka, Már­cius 8. utcák kör­nyé­kén egy la­kás­ban.

Az állatorvos figyelmeztet: Itt a tél, ezt minden gazdinak tudnia kell!

Az állatorvos figyelmeztet: Itt a tél, ezt minden gazdinak tudnia kell!

Sok gazdi té­ve­sen úgy gon­dolja, hogy a hű­vö­sebb idő be­kö­szön­té­vel már nincs szük­ség bolha el­leni vé­de­lemre. Pedig a ku­tyák és a macs­kák télen is fer­tő­ződ­het­nek bol­hák­kal, meg­kér­dez­tük a szak­em­be­re­ket, mit kell pon­to­san tenni.

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.

Újra botrányba keveredett a drogos sztár, nem tudja fékezni kutyáit

Újra botrányba keveredett a drogos sztár, nem tudja fékezni kutyáit

A 39 éves brit éne­kes mintha nem is za­var­tatta volna magát.

A 39 éves brit éne­kes mintha nem is za­var­tatta volna magát, ami­kor ku­tyái meg­gyil­kol­tak egy ár­tat­lan macs­kát.

Ezen a csalóka képen pörög most az internet - Te mit látsz a fotón?

Ezen a csalóka képen pörög most az internet - Te mit látsz a fotón?

Ha azt hit­ted, hogy egy var­jú­nak és egy macs­ká­nak semmi köze nem lehet egy­más­hoz, na­gyot té­ved­tél!

Ha azt hit­ted, hogy egy var­jú­nak és egy macs­ká­nak semmi köze nem lehet egy­más­hoz, na­gyot té­ved­tél!

Aggódik a műsorvezető: Egy napja nyoma veszett Borisznak

Aggódik a műsorvezető: Egy napja nyoma veszett Borisznak

A mű­sor­ve­zető az­után fo­gadta be az új csa­lád­ta­got, hogy vi­dékre köl­tö­zött. Most égre-földre ke­resi az ap­ró­sá­got.

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek...

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek...

Pisz­ko­sul nehéz dol­god lesz...

Pisz­ko­sul nehéz dol­god lesz. De meg­éri ala­po­san kör­be­nézni a fotón. Járj si­ker­rel!

Kitiltják a macskákat egy egész városból

Kitiltják a macskákat egy egész városból

Fél­tik a macs­kák­tól az ős­ho­nos ál­lat­fa­jo­kat.

A be­ván­dor­lók­kal együtt ér­ke­zett há­zi­macs­kák drasz­ti­kus vissza­szo­rí­tá­sá­val akarja meg­men­teni a ki­ha­lás szé­lén álló ál­lat­fa­jo­kat Új-Zé­l­an­don egy moz­ga­lom.

Ilyen nincs és mégis van: Így strandol cicájával az Operett sztárja

Ilyen nincs és mégis van: Így strandol cicájával az Operett sztárja

A fi­a­tal szí­nész hí­re­sen ál­lat­ba­rát, így ter­mé­sze­te­sen házi ked­ven­cei tel­jes bi­zal­mát él­vezi. Na de ennyire?

Aranyos videó, így szereti Vajna Timi macskáját Arnold Schwarzenegger!

Aranyos videó, így szereti Vajna Timi macskáját Arnold Schwarzenegger!

A vi­lág­hírű szí­nész nem­ré­gi­ben Vaj­náék­nál va­cso­rá­zott.

A vi­lág­hírű szí­nész nem­ré­gi­ben Vaj­náék­nál va­cso­rá­zott, ahol min­den­nél job­ban imádta a há­zas­pár há­zi­ál­la­tait.

Nem várt fejlemény: Őrület, mit rögzített Nógrádban a vadkamera

Nem várt fejlemény: Őrület, mit rögzített Nógrádban a vadkamera

Mióta ki­de­rült, hogy borz­vár hú­zó­dik a Szi­rák kör­nyéki er­dő­ben, fo­lya­ma­tos meg­fi­gye­lés alatt tart­ják a ti­tok­za­tos lakót.

Hosszú Katinka lakást váltott, új partnerét is megmutatta

Hosszú Katinka lakást váltott, új partnerét is megmutatta

A ma­gyar úszó­ki­rálynő el­köl­tö­zött.

A ma­gyar úszó­ki­rálynő az Eu­rópa-baj­nok­ság vé­gez­té­vel el­köl­tö­zött, gyor­san ta­lált ma­gá­nak házi ked­ven­cet is. Cuki fotó ké­szült róla.

Bódi Sylvi jó hírt kapott a műtét után

Bódi Sylvi jó hírt kapott a műtét után

Az egy­kori play­mate most már végre meg­nyu­god­hat, mert az orvos tel­je­sen meg­nyug­tatta őt a be­avat­ko­zás után. Sylvi biz­to­san nehéz na­po­kon van túl...

Az egy­kori play­mate most már végre meg­nyu­god­hat, mert az orvos tel­je­sen meg­nyug­tatta őt a be­avat­ko­zás után. Sylvi biz­to­san nehéz na­po­kon van túl...

Ijesztő látvány, élő adásban kapott rohamot Sebestyén Balázs

Ijesztő látvány, élő adásban kapott rohamot Sebestyén Balázs

Na­gyon rosszul néz ki a nép­szerű ma­gyar mű­sor­ve­zető!

Na­gyon rosszul néz ki a nép­szerű ma­gyar mű­sor­ve­zető!

Hihetetlen, amit tervez: erre költi örökségét Klapka György fia

Hihetetlen, amit tervez: erre költi örökségét Klapka György fia

A fi­a­tal örö­kös már pon­to­san tudja, mire for­dítja majd 80 mil­liós örök­sé­gét. Ezzel a lé­pés­sel a te szí­vedbe is be­lopja magát!

Baj van, megteltek az állatmenhelyek

Nagy a baj, megteltek az ország állatmenhelyei

Or­szág­szerte tel­je­sen meg­tel­tek az amúgy is zsú­folt ál­lat­men­he­lyek. Bár a szer­ve­ze­tek ere­jü­kön felül pró­bál­nak he­lyet biz­to­sí­tani, a nyár kö­ze­pére a hely­zet kri­ti­kussá vált.

A nya­ra­lá­sok miatt ke­ve­sen fo­gad­nak be ál­la­tot. Or­szág­szerte tel­je­sen meg­tel­tek az amúgy is zsú­folt ál­lat­men­he­lyek. Bár a szer­ve­ze­tek ere­jü­kön felül pró­bál­nak min­den kis apró vagy nagy, ki­do­bott, ta­lált ál­lat­nak he­lyet biz­to­sí­tani, a nyár kö­ze­pére a hely­zet saj­nos­kri­ti­kussá vált.

Kizárták a fekete macskát a teraszra, elképesztő, mit művelt

Kizárták a fekete macskát a teraszra, elképesztő, mit művelt

Könnyen ő lehet az in­ter­net leg­újabb macs­ka­sztárja, és min­den bi­zonnyal ki is ér­demli ezt a címet.

Könnyen ő lehet az in­ter­net leg­újabb macs­ka­sztárja, és bi­zo­nyára ki is ér­demli a címet.

Igazán gusztustalan: ezt találta az ágya alatt Molnár Anikó

Igazán gusztustalan: ezt találta az ágya alatt Molnár Anikó

Aki há­zi­ál­la­to­kat tart...

Aki há­zi­ál­la­to­kat tart, min­dig fel van ké­szülve olyan nem várt meg­le­pe­té­sekre, me­lyek­kel a ked­ven­cek szol­gál­nak.

Kedvence életéért küzd a magyar tévés

Kedvence életéért küzd a magyar tévés

A mű­sor­ve­zető három napja jár fo­lya­ma­to­san az ál­lat­kór­házba.

A mű­sor­ve­zető három napja jár fo­lya­ma­to­san az ál­lat­kór­házba, ahol az ap­ró­sá­got ke­ze­lik. Az egész csa­lád ag­gó­dik Bo­ri­szért.

Szívszorító, panaszosan nyávog az ajtó előtt Paudits Béla macskája!

Szívszorító, panaszosan nyávog az ajtó előtt Paudits Béla macskája!

Az állat még most is arra vár, hogy gaz­dája ha­za­tér­jen.

Szo­morú lát­vány fo­gadta egy nap­pal Pa­u­dits Béla ha­lála után a Ri­post mun­ka­tár­sait a szí­nész budai ott­ho­ná­nál. Az erdő szé­lén fekvő har­minc­há­rom négy­zet­mé­te­res kis lakás ud­va­rán a Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész egyet­len társa, a macs­kája vár...

Ez a mérges macska az internet új sztárja, ilyet még nem láttál!

Ez a mérges macska az internet új sztárja, ilyet még nem láttál!

Grumpy Cat ba­bér­ja­ira tör ez a szfinx cica. Egyre töb­ben kö­ve­tik Ins­tag­ram ol­da­lát, ahova gaz­dája na­gyon ara­nyos fo­tó­kat tölt fel róla.

Grumpy Cat ba­bér­ja­ira tör ez a szfinx cica. Xher­dan min­den pil­la­nat­ban dü­hö­sen fi­gyeli a kül­vi­lá­got: akkor is, ami­kor cukin ját­szik, eszik, vagy a gaz­dája si­mo­gatja. Egyre töb­ben kö­ve­tik Ins­tag­ram ol­da­lát, ahova gaz­dája na­gyon ara­nyos fo­tó­kat tölt fel róla.

Kivonultak a tűzoltók, nem mindennapi eset történt Hajdúnánáson

Kivonultak a tűzoltók, nem mindennapi eset történt Hajdúnánáson

Sze­ren­csére a tűz­ol­tó­kat nem ér­de­kelte a bajba ke­rült ki­léte, azon­nal se­gí­tet­tek.

Sze­ren­csére őket nem ér­de­kelte a bajba ke­rült ki­léte, azon­nal se­gí­tet­tek.

Süket macskán ámul a világ, ő lesz a foci-vb főszereplője

Süket macskán ámul a világ, ő lesz a foci-vb főszereplője

Sze­ren­csére nem fe­kete a cica.

Sze­ren­csére nem fe­kete a cica. Achil­les a Kon­fö­de­rá­ciós Kupa meccsein már je­lesre vizs­gá­zott. Saját saj­tó­tá­jé­koz­ta­tói is lesz­nek a tor­nán.

Kulcsár Edina drámája: nehéz időszak vár rá

Kulcsár Edina drámája: nehéz időszak vár rá

Egész­ség­ügyi prob­lé­mák­kal küzd meg.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ter­hes­sége alatt azon­ban több egész­ség­ügyi prob­lé­má­val is meg kell küz­de­nie.

Ez a sztármacska tökéletes Victoria Beckham lenne

Ez a sztármacska tökéletes Victoria Beckham lenne

Tay­lor Swift elő­ke­reste hu­mor­ér­zé­két.

Tay­lor Swift ismét elő­ke­reste a hu­mor­ér­zé­két, és ké­szí­tett egy képet a macs­ká­já­ról.

Csoda történt: 10 év után lett meg a cica

Csoda történt: 10 év után lett meg a cica

Már rég nem re­mény­ked­tek a vissza­té­ré­sé­ben.

Már rég nem re­mény­ke­dett a Thomp­son-csa­lád abban, hogy ci­cá­juk, Pi­lóta va­laha is vissza­tér hoz­zá­juk - a csoda azon­ban mégis meg­tör­tént.

Itt az első fotó: vele vigasztalódik szakítása után Cinthya Dictator

Itt az első fotó: vele vigasztalódik szakítása után Cinthya Dictator

Re­mél­jük, így ha­ma­rabb si­ke­rül el­fe­lej­te­nie Varga Vik­tort, aki­vel éve­kig élt se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban.

Re­mél­jük, így ha­ma­rabb si­ke­rül el­fe­lej­te­nie Varga Vik­tort.

Kegyetlen: mosógépbe tette barátnője macskáját egy férfi

Kegyetlen: mosógépbe tette barátnője macskáját egy férfi

Ezt látta az utolsó ments­vá­rá­nak.

Ezt látta az utolsó ments­vá­rá­nak a férfi. Soha töb­bet nem megy vissza hozzá a nő.

Kutyát vagy cicát tartasz? Ezzel tutira meggyűlik a bajod neked is

Kutyát vagy cicát tartasz? Ezzel tutira meggyűlik a bajod neked is

Ked­ven­ce­det imá­dod, de a kel­le­met­len sza­gok ki­akasz­ta­nak, ugye? Sze­ren­csére van meg­ol­dás, nem is kevés! Mu­tat­juk!

Végre megfejtették: a kutya vagy a macska okosabb?

Végre megfejtették: a kutya vagy a macska okosabb?

Örök kér­dés a kutya és macs­ka­tar­tók kö­zött, hogy vajon me­lyik az in­tel­li­gen­sebb ked­venc. Most végre van vá­lasz.

Örök kér­dés a kutya és macs­ka­tar­tók kö­zött, hogy vajon me­lyik az in­tel­li­gen­sebb ked­venc. Most végre tu­do­má­nyos vá­lasz szü­le­tett.

Ennél cukibb már nem lesz, íme, az 1 hónapos nyíregyházi jaguárikrek

Ennél cukibb már nem lesz, íme, az 1 hónapos nyíregyházi jaguárikrek

Tün­déri fotók a no­vem­ber­ben szü­le­tett köly­kök­ről!

Tün­déri fotók a no­vem­ber­ben szü­le­tett köly­kök­ről!

Egyszerűen nem lehet haragudni a tettesre.

Egyszerűen nem lehet haragudni a tettesre, amiért ledózerolta a betlehemet

Le­si­fotó ké­szült a be­to­la­ko­dó­ról, aki po­fát­la­nul el­fog­lalta a kis­ded he­lyét.

Le­si­fotó ké­szült a be­to­la­ko­dó­ról, aki po­fát­la­nul el­fog­lalta a kis­ded elől a ké­nyel­mes he­lyet.

Eszelősen bizarr megoldásokkal lesz kutya- és macskabiztos a karácsony

Eszelősen bizarr megoldásokkal lesz kutya- és macskabiztos a karácsony

Soha többé nem kell iz­gul­nod!

Soha többé nem kell iz­gul­nod azon, hogy kis ked­ven­ced le­dönti a ka­rá­csony­fát. Le­le­mé­nyes gaz­dik szu­per öt­le­teit mu­tat­juk. Hi­he­tet­len öt­le­tek­kel áll­tak elő a gaz­dik, mi­lyen meg­ol­dá­so­kat ta­lál­tak ki.

Rettegés a János kórházban, mérgezésről suttognak

Rettegés a János kórházban, mérgezésről suttognak

Egy is­me­ret­len ál­lat­kínzó sorra gyil­kolja a kór­ház ked­ven­ceit: már ki­lenc kis­macs­kát ítélt kín­ha­lálra.

Egy is­me­ret­len ál­lat­kínzó sorra gyil­kolja a kór­ház kis ked­ven­ceit: már ki­lenc kis­macs­kát ítélt kín­ha­lálra.

Egy szál melltartóban öleli szőrös kedvencét Vajna Timi

Egy szál melltartóban öleli szőrös kedvencét Vajna Timi

Timi oda­van a macs­ká­kért...

Timi oda­van a macs­ká­kért és ezt a sze­re­te­tet gyak­ran meg is mu­tatja a kö­zös­ségi ol­da­la­kon. A leg­újabb képen több lát­ni­való is akad.

Állatkínzó garázdálkodik a Pest megyei településen

Állatkínzó garázdálkodik a Pest megyei településen

Meg­szúrja, meg­veri a ci­cá­kat.

Meg­szúrja, meg­veri a ci­cá­kat egy is­me­ret­len Hé­víz­györ­kön, már leg­alább négy cicát jut­ta­tott ál­lat­or­vos­hoz. Volt, ame­lyi­ket el is kel­lett al­tatni.

Rejtélyes módon tűnnek el a macskák Hajdúnánáson

Rejtélyes módon tűnnek el a macskák Hajdúnánáson

A helyi Fa­ce­book-cso­port­ban arról pa­nasz­ko­dott egy nő, hogy má­sod­jára kell óri­ási szo­mo­rú­sá­got át­él­nie gyer­me­ke­i­nek a macs­ka­tol­va­jok miatt.

Két hét alatt két macs­ká­ját is el­lop­ták egy haj­dú­ná­nási nőnek. A helyi Fa­ce­book-cso­port­ban arról pa­nasz­ko­dott, hogy már má­sod­jára kell óri­ási szo­mo­rú­sá­got át­él­nie gyer­me­ke­i­nek a galád macs­ka­tol­va­jok miatt. Rá­adá­sul nem ők estek ál­do­za­tul a te­le­pü­lé­sen be­tyár­ko­dók­nak.

Fájdalmas bejelentést tett Tóth Vera

Fájdalmas bejelentést tett Tóth Vera

A nép­szerű éne­kesnő tel­je­sen két­ségbe van esve, meg­tör­tént az, amire ál­ma­i­ban sem mert gon­dolni. Most a ra­jon­gók se­gít­sé­gét kéri a Fa­ce­book-ol­da­lán.

A nép­szerű éne­kesnő tel­je­sen két­ségbe van esve, meg­tör­tént az, amire ál­ma­i­ban sem mert gon­dolni. Most a ra­jon­gók se­gít­sé­gét kéri a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Cicaharc a brit hivatalok között: a külügy nyert

Cicaharc a brit hivatalok között: a külügy nyert

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban ha­gyo­má­nya van annak, hogy a kor­mány­hi­va­ta­lok macs­kát is tar­ta­nak a há­zuk­ban.

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban ha­gyo­má­nya van annak, hogy a kor­mány­hi­va­ta­lok, leg­főbb tiszt­vi­se­lők macs­kát is tar­ta­nak a há­zuk­ban.

Véres támadás érte Geri Halliwellt

Véres támadás érte Geri Halliwellt

Onnan érte a tá­ma­dás, ahon­nan a leg­ke­vésbé várta volna.

Onnan érte a tá­ma­dás, ahon­nan a leg­ke­vésbé várta volna, hi­szen az el­kö­ve­tő­nek ételt és ott­hont ad évek óta.

Kutya- és macskatartók is veszélyben a tojásbotrány miatt?

Kutya- és macskatartók is veszélyben a tojásbotrány miatt?

Ma­gyar to­já­sok­ban is meg­je­lent a hol­land to­jás­pá­ni­kot ki­váltó ideg­mé­reg. Sőt, a macska- és ku­tya­tar­tó­kat is fe­nye­geti!

Óriási jutalom a megtalálónak: a fél ország keresi a kandúrt

Óriási jutalom a megtalálónak: a fél ország keresi a kandúrt

Több mint egy hete ke­resi gaz­dája két­ség­be­eset­ten az ér­té­kes brit macs­kát.

Amerikáig ért az élve elásott cicák híre

Amerikáig ért az élve elásott cicák híre

Szé­gyen­tel­jes hír­rel ke­rül­tek a ma­gya­rok az ame­ri­kai por­tálra.

Szé­gyen­tel­jes hír­rel ke­rül­tek a ma­gya­rok az ame­ri­kai por­tálra.

Híres magyar rendőrnőről kapta nevét a kis túlélő

Híres magyar rendőrnőről kapta nevét a kis túlélő

A fél autót le­bon­tot­ták a rend­őrök, hogy meg­me­ne­kül­hes­sen a sze­ren­csét­le­nül járt, ék­szíj alá szo­rult cica.

A fél autót le­bon­tot­ták a rend­őrök, hogy meg­me­ne­kül­hes­sen a sze­ren­csét­le­nül járt, ék­szíj alá szo­rult kis cica.

Nem hiszed el, hány állattal él együtt Gregor Bernadett

Nem hiszed el, hány állattal él együtt Gregor Bernadett

Nagy ál­lat­ba­rát a szí­nésznő.

Köz­tu­dott a gyö­nyörű szí­nész­nő­ről, hogy nagy ál­lat­ba­rát. Je­len­leg két ku­tyája, öt ci­cája, sőt még két ten­ge­ri­ma­laca is van.

Kétségbeesetten keresi cicáját a gyászoló nő

Kétségbeesetten keresi cicáját a gyászoló nő

50 ezer fo­rin­tos ju­tal­mat aján­lott fel!

Ta­valy el­hunyt sze­rel­mé­vel közös ci­cá­ját vesz­tette el Bar­bara Pes­ter­zsé­be­ten. A nő ret­te­ne­te­sen ag­gó­dik, már 50 ezer fo­rin­tos ju­tal­mat aján­lott fel!

Gyerek utáni vágyát pótolja a sok kutyával a magyar énekesnő?

Gyerek utáni vágyát pótolja a sok kutyával a magyar énekesnő?

Az éne­kesnő hús­vét al­kal­má­ból nem nyu­szit vett, hanem újabb ku­tyát fo­ga­dott örökbe.

Az éne­kesnő hús­vét al­kal­má­ból nem nyu­szit vett, hanem újabb ku­tyát fo­ga­dott örökbe.

Micsoda terpesztés Árpa Attila ágyában

Micsoda terpesztés Árpa Attila ágyában

Árpa At­tila ci­cusa bi­zony be­fe­küdt az ágyba, és nem is akár­mi­lyen póz­ban.

Árpa At­tila ci­cusa bi­zony be­fe­küdt az ágyba, és nem is akár­mi­lyen póz­ban szen­de­rült mély álomba.

Igazi örömhír, itt az első fotó, bővül Kulcsár Edina családja

Igazi örömhír, itt az első fotó, bővül Kulcsár Edina családja

A mű­sor­ve­ze­tőt ha­tal­mas öröm érte.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt ha­tal­mas öröm érte, ami­kor ked­vese meg­aján­dé­kozta őt egy ap­ró­ság­gal.

Rosszul viseli Timi hiányát Andy Vajna

Rosszul viseli Timi hiányát Andy Vajna

Hó­na­pok óta Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik Vajna Timi, aki el­tö­kélte, hogy meg­szerzi az ame­ri­kai ál­lam­pol­gár­sá­got. Na­gyon hi­á­nyoz­nak egy­más­nak.

Hó­na­pok óta Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik Vajna Timi, aki el­tö­kélte, hogy meg­szerzi az ame­ri­kai ál­lam­pol­gár­sá­got. Andy Vaj­nát a mun­kája azon­ban Ma­gyar­or­szág­hoz köti, így nem tud­nak ta­lál­kozni, vi­szont na­ponta be­szél­nek.

Valódi úriemberrel szokott hálni Vadon Jani

Valódi úriemberrel szokott hálni Vadon Jani

Egy ti­tok­za­tos nemes úr lakik együtt a mű­sor­ve­zető csa­lád­já­val, és hol Ja­ni­val és fe­le­sé­gé­vel al­szik, hol kis­lá­nyuk­kal!

Egy ti­tok­za­tos nemes úr lakik együtt a mű­sor­ve­zető csa­lád­já­val, és hol Ja­ni­val és fe­le­sé­gé­vel al­szik, hol kis­lá­nyuk­kal!

Horváth Éva Vadon Janival cicázott

Horváth Éva Vadon Janival cicázott

Egy kü­lön­le­ges, macs­kák­kal teli bel­vá­rosi ká­vé­zó­ban ta­lál­koz­tak!

Egy kü­lön­le­ges, macs­kák­kal teli bel­vá­rosi ká­vé­zó­ban ta­lál­koz­tak!

Alattomos módon tizedelik a cicákat a lakótelepen

Alattomos módon tizedelik a cicákat a lakótelepen

Fagy­álló a la­kó­te­le­pen.

Fagy­álló és pat­kány­mé­reg a Re­me­nyik Zsig­mond utcai la­kó­te­le­pen, az óvo­dá­val szem­beni ga­rázs­so­ron. Több macska te­te­mét is meg­ta­lál­ták a kör­nyé­ken.

Hódít a cicavécé, és nem az alomra gondolunk

Hódít a cicavécé, és nem az alomra gondolunk

Még könyv is se­gíti a gaz­di­kat az angol vé­cére szok­ta­tás­ban. Több az elő­nye, ha egy il­lem­he­lyet hasz­nál­nak.

Még könyv is se­gíti a gaz­di­kat az angol vé­cére szok­ta­tás­ban. Több az elő­nye, ha egy il­lem­he­lyet hasz­nál­nak.

Sokkot kapott a debreceni nő, amikor rájött, mi van macskája gyomrában

Sokkot kapott a debreceni nő, amikor rájött, mi van macskája gyomrában

Va­lami bor­za­lom, amit a cicus ki­ök­len­de­zett a pad­lóra.

Va­lami bor­za­lom, amit a cicus ki­ök­len­de­zett a pad­lóra. Fé­le­lem szállt az egész kör­nyékre Deb­re­cen­ben.

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Eszedbe ju­tott már, hogy mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon? Most meg­tud­ha­tod, mit mű­vel­nek!

Eszedbe ju­tott már, hogy mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon? Most meg­tud­ha­tod, mit mű­vel­nek!

Egy macska sem élvezi úgy a luxust, mint Vajna Timi kedvencei

Egy macska sem élvezi úgy a luxust, mint Vajna Timi kedvencei

Köz­tu­dott, hogy óri­ási ál­lat­ba­rát.

Andy Vajna fe­le­sé­gé­ről köz­tu­dott, hogy óri­ási ál­lat­ba­rát hí­ré­ben áll. Két cso­da­szép ci­cá­já­nak min­dent megad, amit csak tud.

Mi köze a kikötözős szex bonyolult lélektanának a házi macskához?

Mi köze a kikötözős szex bonyolult lélektanának a házi macskához?

A tu­dó­sok is meg­döb­ben­tek, ami­kor meg­ér­tet­ték az egyik leg­újabb ku­ta­tás ered­mé­nyét. El­ké­pesztő kö­vet­kez­te­tés!

Kapás Bogi fotózta a karácsony cuki képét

Kapás Bogi fotózta a karácsony legcukibb képét

Az úszó olyan jel­mezt adott a macs­ká­jára, hogy ga­ran­tál­tan el­mo­so­lyodsz.

Az olim­piai bronz­ér­mes olyan jel­mezt adott a macs­ká­jára, hogy ga­ran­tál­tan el­mo­so­lyodsz. Idén nem elő­ször adja az ál­lat­kára a kü­lön­le­ges sze­re­lést.

Lessél be Kapás Bogi ágyába!

Paplan alatt, lessél be Kapás Bogi ágyába!

Az olim­piai bronz­ér­mes házi ked­ven­cé­nek is ne­he­zen in­dul­nak a reg­ge­lek.

A reg­ge­lek min­denki szá­mára ne­he­zen in­dul­nak, ez ugyan­úgy ér­vé­nyes az olim­piai bronz­ér­mes házi ked­ven­cére is. Azért sokan cse­rél­né­nek vele.

A fél világot törte ki a frász ettől a macskától! Ilyet még nem láttál

A fél világot törte ki a frász ettől a macskától! Ilyet még nem láttál

Te mit szól­nál, ha egy­szer csak szem­be­jönne veled ez az állat?

Te mit szól­nál, ha egy­szer csak szem­be­jönne veled ez az állat? A leg­töb­ben ko­mo­lyan be­pá­ni­kol­ná­nak.

Ő a világ legducibb macskája!

Ő a világ legducibb macskája!

Több mint két ma­gyar­or­szág­nyian: 22 mil­li­óan lát­ták a vi­deót.

Több mint két ma­gyar­or­szág­nyian: 22 mil­li­óan lát­ták az imád­ni­való macs­ká­ról a vi­deót. Nézd meg Te is!

A macskád ölelgetése az életedbe kerülhet

A macskád ölelgetése az életedbe kerülhet

Sok­kal gya­ko­ribb egy macs­kák ter­jesz­tette bak­te­ri­á­lis fer­tő­zés, mint ko­ráb­ban gon­dol­ták. Csó­kol­gatni szi­go­rúan tilos!

Sok­kal gya­ko­ribb egy macs­kák ter­jesz­tette bak­te­ri­á­lis fer­tő­zés, mint ko­ráb­ban gon­dol­ták. Csó­kol­gatni szi­go­rúan tilos!

Macskákat ettek az éhező kutyák Polgárdiban

Borzalmak kertje: macskákat ettek az éhező kutyák Polgárdiban

Igazi hor­ror egy Fejér me­gyei ipar­te­le­pen: két hétig ma­gukra hagy­ták az ál­la­to­kat

Igazi hor­ror egy Fejér me­gyei ipar­te­le­pen: két hétig ma­gukra hagy­ták az ál­la­to­kat

Állati szabadulóshow: ettől besírsz!

Állati szabadulóshow: ettől besírsz!

Leg­utóbb egy csa­tor­nába szo­rult mo­só­med­vét szed­tek ki, de hogy?!

Ki­ta­lálni nem lehet olyan ka­lan­do­kat, ami­ket az ál­la­tok át­él­nek. Leg­utóbb egy csa­tor­nába szo­rult mo­só­med­vét szed­tek ki, de a meg­ol­dás­tól le­esik az állad...

Keserves sorokkal vallott nagy szívfájdalmáról Kulcsár Edina

Keserves sorokkal vallott nagy szívfájdalmáról Kulcsár Edina

Be­val­lotta, neki is van­nak el­ke­se­re­dett pil­la­na­tai.

Az Aktív mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek élete lát­szó­lag tö­ké­le­tes, de be­val­lotta, neki is van­nak el­ke­se­re­dett pil­la­na­tai.

7 pitbullt támadott meg és juttatott kórházba egy macska - sokkoló fotók

7 pitbullt támadott meg és juttatott kórházba egy macska - sokkoló fotók

Az őrült macska csú­nyán el­bánt a ku­tyák­kal. Meg­döb­bentő a lát­vány.

Az őrült macska csú­nyán el­bánt a ku­tyák­kal. Meg­döb­bentő a lát­vány.

Ez a macska kergeti őrületbe a világot! Te megtalálod a képen?

Ez a macska kergeti őrületbe a világot! Te megtalálod a képen?

A fel­ad­vány nem egy­szerű.

Ismét egy trük­kös fotó ter­jed szé­dü­le­tes se­bes­ség­gel a neten, amin ez­út­tal egy macs­kát rej­tet­tek el!

Nem hiszed el, mit találtak a nő vaginájában!

Nem hiszed el, mit találtak a nő vaginájában!

Tompa fáj­da­lomra pa­nasz­ko­dott...

Tompa fáj­da­lom­ról szá­molt be or­vo­sá­nak a nő. És meg­döb­bentő, mi volt az oka...

Hihetetlen! Ilyen kegyetlenül végeztek egy macskával Budapesten

Hihetetlen! Ilyen kegyetlenül végeztek egy macskával Budapesten

A macska ki­csi­nyeit is el kel­lett al­tatni a bru­tá­lis ál­lat­kínzó miatt...

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Ilyen bru­tá­lis ál­lat­kín­zásra még nem volt példa a fő­vá­ros­ban. Még a macska ki­csi­nyeit is el kel­lett al­tatni a szív­te­len ál­lat­kínzó ke­gyet­len­sége miatt... Ki képes erre?!