CÍMKE: 'macska'

Hosszú Katinka különleges ajándékot kapott a sorstól a szülinapjára

Hosszú Katinka különleges ajándékot kapott a sorstól a szülinapjára

Rég nem lá­tott ven­dég buk­kant fel a baj­noknő la­ká­sá­nál.

Rég nem lá­tott ven­dég buk­kant fel a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok la­ká­sá­nál.

Borzalmas, mit művelt barátnője macskájával a férfi, kiutasítják az országból

Borzalmas, mit művelt barátnője macskájával a férfi, kiutasítják az országból

Az eset ta­nul­sága, hogy az USA ki­te­szi a bűn­el­kö­vető ven­dé­gek szű­rét.

Az eset ta­nul­sága, hogy az USA ki­te­szi a bűn­el­kö­vető ven­dé­gek szű­rét.

Ilyet se látni minden nap: különös ok miatt állt le a meccs - videóval!

Ilyet se látni minden nap: különös ok miatt állt le a meccs - videóval!

Ka­mi­kaze macska ro­hant be a női röp­lab­dá­sok közé. Ami­lyen gyor­san ér­ke­zett, olyan gyor­san is tá­vo­zott.

Agyament dolgot művelt ez a nő - teljesen elment az esze?!

Agyament dolgot művelt ez a nő - teljesen elment az esze?!

El­ké­pesztő, amit tett. És egy ki­sebb va­gyont volt képes köl­teni rá. Döb­be­net.

El­ké­pesztő, amit tett. És egy ki­sebb va­gyont volt képes köl­teni rá. Döb­be­net.

Idióta gazdik dilije, vagy tényleg jó a cicának, ha pórázon sétáltatják?

Idióta gazdik dilije, vagy tényleg jó a cicának, ha pórázon sétáltatják?

Őrü­let, de tény­leg egyre na­gyobb divat a macs­ka­sé­tál­ta­tás: főleg vá­ro­sok­ban lát­ha­tunk hámon ti­pegő ked­ven­ce­ket.

Megőrülnek a netezők ettől a karácsonyi képtől, te észreveszed, miért?

Megőrülnek a netezők ettől a karácsonyi képtől, te észreveszed, miért?

Első pil­lan­tásra va­ló­ban csak egy tö­ké­le­te­sen fel­dí­szí­tett, te­re­bé­lyes fát látni. Ér­de­mes hossza­sab­ban nézni a fotót!

Brutális, mi történt ezzel a macskával, nem hiszel a szemednek

Brutális, mi történt ezzel a macskával, nem hiszel a szemednek

Két év alatt úgy meg­vál­to­zott a kül­seje, mintha ki­cse­rél­ték volna.

Két év alatt úgy meg­vál­to­zott a kül­seje, mintha ki­cse­rél­ték volna, sokan meg is döb­ben­nek, ami­kor meg­lát­ják. Nem vé­let­len, hogy több ezren kö­ve­tik Ins­tag­ra­mon a róla ké­szült fel­vé­te­le­ket, nem min­den­napi eset!

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.

Az állatorvos figyelmeztet: Itt a tél, ezt minden gazdinak tudnia kell!

Az állatorvos figyelmeztet: Itt a tél, ezt minden gazdinak tudnia kell!

Sok gazdi té­ve­sen úgy gon­dolja, hogy a hű­vö­sebb idő be­kö­szön­té­vel már nincs szük­ség bolha el­leni vé­de­lemre. Pedig a ku­tyák és a macs­kák télen is fer­tő­ződ­het­nek bol­hák­kal, meg­kér­dez­tük a szak­em­be­re­ket, mit kell pon­to­san tenni.

Újra botrányba keveredett a drogos sztár, nem tudja fékezni kutyáit

Újra botrányba keveredett a drogos sztár, nem tudja fékezni kutyáit

A 39 éves brit éne­kes mintha nem is za­var­tatta volna magát, ami­kor ku­tyái meg­gyil­kol­tak egy ár­tat­lan macs­kát.

Undorító, mit tett a macska a gazdájával

Undorító, mit tett a macska a gazdájával

Az állat ve­szett volt,meg­dög­lött. A nőt je­len­leg ke­ze­lik. Az eset Ung­vá­ron tör­tént, a Hrus­evsz­kij, Zan­ko­vecka, Már­cius 8. utcák kör­nyé­kén egy la­kás­ban .

Az állat ve­szett volt,meg­dög­lött. A nőt je­len­leg ke­ze­lik. A nőt je­len­leg ke­ze­lik. Az eset Ung­vá­ron tör­tént, a Hrus­evsz­kij, Zan­ko­vecka, Már­cius 8. utcák kör­nyé­kén egy la­kás­ban

Csalóka képen pörög most az internet - Te mit látsz a fotón?

Ezen a csalóka képen pörög most az internet - Te mit látsz a fotón?

Azt hit­ted, hogy egy var­jú­nak és egy macs­ká­nak semmi köze nem lehet egy­más­hoz?

Ha azt hit­ted, hogy egy var­jú­nak és egy macs­ká­nak semmi köze nem lehet egy­más­hoz, na­gyot té­ved­tél!

Aggódik a műsorvezető: Egy napja nyoma veszett Borisznak

Aggódik a műsorvezető: Egy napja nyoma veszett Borisznak

A mű­sor­ve­zető az­után fo­gadta be az új csa­lád­ta­got, hogy vi­dékre köl­tö­zött.

A mű­sor­ve­zető az­után fo­gadta be az új csa­lád­ta­got, hogy vi­dékre köl­tö­zött.

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek...

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek...

Pisz­ko­sul nehéz dol­god lesz...

Pisz­ko­sul nehéz dol­god lesz. De meg­éri ala­po­san kör­be­nézni a fotón. Járj si­ker­rel!

Kitiltják a macskákat egy egész városból

Kitiltják a macskákat egy egész városból

Fél­tik a macs­kák­tól az ős­ho­nos ál­lat­fa­jo­kat.

A be­ván­dor­lók­kal együtt ér­ke­zett há­zi­macs­kák drasz­ti­kus vissza­szo­rí­tá­sá­val akarja meg­men­teni a ki­ha­lás szé­lén álló ál­lat­fa­jo­kat Új-Zé­l­an­don egy moz­ga­lom.

Aranyos videó, így szereti Vajna Timi macskáját Arnold Schwarzenegger!

Aranyos videó, így szereti Vajna Timi macskáját Arnold Schwarzenegger!

A vi­lág­hírű szí­nész nem­ré­gi­ben Vaj­náék­nál va­cso­rá­zott, ahol min­den­nél job­ban imádta a há­zas­pár há­zi­ál­la­tait.

Bódi Sylvi jó hírt kapott a műtét után

Bódi Sylvi jó hírt kapott a műtét után

Az egy­kori play­mate most már végre meg­nyu­god­hat...

Az egy­kori play­mate most már végre meg­nyu­god­hat...

Őrület, mit rögzített Nógrádban a vadkamera

Őrület, mit rögzített Nógrádban a vadkamera

Mióta ki­de­rült, hogy borz­vár hú­zó­dik a Szi­rák kör­nyéki er­dő­ben, la­kó­ját meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Mióta ki­de­rült, hogy borz­vár hú­zó­dik a Szi­rák kör­nyéki er­dő­ben, la­kó­ját meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Hosszú Katinka lakást váltott, új partnerét is megmutatta

Hosszú Katinka lakást váltott, új partnerét is megmutatta

A ma­gyar úszó­ki­rálynő el­köl­tö­zött.

A ma­gyar úszó­ki­rálynő az Eu­rópa-baj­nok­ság vé­gez­té­vel el­köl­tö­zött, gyor­san ta­lált ma­gá­nak házi ked­ven­cet is. Cuki fotó ké­szült róla.

Ilyen nincs és mégis van: Így strandol cicájával az Operett sztárja

Ilyen nincs és mégis van: Így strandol cicájával az Operett sztárja

A fi­a­tal szí­nész hí­re­sen ál­lat­ba­rát, így ter­mé­sze­te­sen házi ked­ven­cei tel­jes bi­zal­mát él­vezi. Na de ennyire?

Ijesztő látvány, élő adásban kapott rohamot Sebestyén Balázs

Ijesztő látvány, élő adásban kapott rohamot Sebestyén Balázs

Na­gyon rosszul néz ki a nép­szerű ma­gyar mű­sor­ve­zető!

Na­gyon rosszul néz ki a nép­szerű ma­gyar mű­sor­ve­zető!

Baj van, megteltek az állatmenhelyek

Baj van, megteltek az állatmenhelyek

Or­szág­szerte tel­je­sen meg­tel­tek az amúgy is zsú­folt ál­lat­men­he­lyek. Bár a szer­ve­ze­tek ere­jü­kön felül pró­bál­nak he­lyet biz­to­sí­tani, a nyár kö­ze­pére a hely­zet kri­ti­kussá vált.

Or­szág­szerte tel­je­sen meg­tel­tek az amúgy is zsú­folt ál­lat­men­he­lyek. Bár a szer­ve­ze­tek ere­jü­kön felül pró­bál­nak he­lyet biz­to­sí­tani, a nyár kö­ze­pére a hely­zet kri­ti­kussá vált.

Hihetetlen, amit tervez: erre költi örökségét Klapka György fia

Hihetetlen, amit tervez: erre költi örökségét Klapka György fia

A fi­a­tal örö­kös már pon­to­san tudja, mire for­dítja 80 mil­liós örök­sé­gét.

Az Arany­em­ber fi­a­tal örö­köse már pon­to­san tudja, mire for­dítja majd a szá­mí­tá­sai sze­rint őt meg­il­lető 80 mil­lió fo­rin­tot. Két ter­vet is dé­del­get, me­lyek közül az egyik­kel szinte biz­tos, hogy a te szí­vedbe is be­lopja magát!

Kedvence életéért küzd a magyar tévés

Kedvence életéért küzd a magyar tévés

A mű­sor­ve­zető három napja jár fo­lya­ma­to­san az ál­lat­kór­házba.

A mű­sor­ve­zető három napja jár fo­lya­ma­to­san az ál­lat­kór­házba, ahol az ap­ró­sá­got ke­ze­lik. Az egész csa­lád ag­gó­dik Bo­ri­szért.

Ez a mérges macska az internet új sztárja, ilyet még nem láttál!

Ez a mérges macska az internet új sztárja, ilyet még nem láttál!

Grumpy Cat ba­bér­ja­ira tör.

Grumpy Cat ba­bér­ja­ira tör ez a szfinx cica. Egyre töb­ben kö­ve­tik Ins­tag­ram ol­da­lát, ahova gaz­dája na­gyon ara­nyos fo­tó­kat tölt fel róla.

Igazán gusztustalan: ezt találta az ágya alatt Molnár Anikó

Igazán gusztustalan: ezt találta az ágya alatt Molnár Anikó

Aki há­zi­ál­la­to­kat tart, min­dig fel van ké­szülve olyan nem várt meg­le­pe­té­sekre, me­lyek­kel a ked­ven­cek szol­gál­nak.

Aki há­zi­ál­la­to­kat tart, min­dig fel van ké­szülve olyan nem várt meg­le­pe­té­sekre, me­lyek­kel a ked­ven­cek szol­gál­nak.

Kivonultak a tűzoltók, nem mindennapi eset történt Hajdúnánáson

Kivonultak a tűzoltók, nem mindennapi eset történt Hajdúnánáson

Sze­ren­csére a tűz­ol­tó­kat nem ér­de­kelte a bajba ke­rült ki­léte, azon­nal se­gí­tet­tek.

Sze­ren­csére a tűz­ol­tó­kat nem ér­de­kelte a bajba ke­rült ki­léte, azon­nal se­gí­tet­tek.

Süket macskán ámul a világ, ő lesz a foci-vb főszereplője

Süket macskán ámul a világ, ő lesz a foci-vb főszereplője

Sze­ren­csére nem fe­kete a cica. Achil­les a Kon­fö­de­rá­ciós Kupa meccsein már je­lesre vizs­gá­zott.

Sze­ren­csére nem fe­kete a cica. Achil­les a Kon­fö­de­rá­ciós Kupa meccsein már je­lesre vizs­gá­zott. Saját saj­tó­tá­jé­koz­ta­tói is lesz­nek.

Kulcsár Edina drámája: nehéz időszak vár rá

Kulcsár Edina drámája: nehéz időszak vár rá

Egész­ség­ügyi prob­lé­mák­kal küzd meg.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ter­hes­sége alatt azon­ban több egész­ség­ügyi prob­lé­má­val is meg kell küz­de­nie.

Ez a sztármacska tökéletes Victoria Beckham lenne

Ez a sztármacska tökéletes Victoria Beckham lenne

Tay­lor Swift elő­ke­reste hu­mor­ér­zé­két.

Tay­lor Swift ismét elő­ke­reste a hu­mor­ér­zé­két, és ké­szí­tett egy képet a macs­ká­já­ról.

Itt az első fotó: vele vigasztalódik szakítása után Cinthya Dictator

Itt az első fotó: vele vigasztalódik szakítása után Cinthya Dictator

Re­mél­jük, így ha­ma­rabb si­ke­rül el­fe­lej­te­nie Varga Vik­tort, aki­vel éve­kig élt se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban.

Megfejtették: a kutya vagy a macska okosabb?

Végre megfejtették: a kutya vagy a macska okosabb?

Végre tu­do­má­nyos vá­lasz szü­le­tett.

Örök kér­dés a kutya és macs­ka­tar­tók kö­zött, hogy vajon me­lyik az in­tel­li­gen­sebb ked­venc. Most végre tu­do­má­nyos vá­lasz szü­le­tett.

Kegyetlen: mosógépbe tette barátnője macskáját egy férfi

Kegyetlen: mosógépbe tette barátnője macskáját egy férfi

Ezt érezte az utolsó ments­vá­rá­nak a férfi. Vissza akarta sze­rezni a ba­rát­nő­jét.

Ezt látta az utolsó ments­vá­rá­nak a férfi. Vissza akarta sze­rezni a ba­rát­nő­jét.

Kutyát vagy cicát tartasz? Ezzel tutira meggyűlik a bajod neked is

Kutyát vagy cicát tartasz? Ezzel tutira meggyűlik a bajod neked is

Ked­ven­ce­det imá­dod, de a kel­le­met­len sza­gok ki­akasz­ta­nak, ugye? Sze­ren­csére van meg­ol­dás, nem is kevés! Mu­tat­juk!

Csoda történt: 10 év után lett meg a cica

Csoda történt: 10 év után lett meg a cica

Már rég nem re­mény­ked­tek a vissza­té­ré­sé­ben.

Már rég nem re­mény­ke­dett a Thomp­son-csa­lád abban, hogy ci­cá­juk, Pi­lóta va­laha is vissza­tér hoz­zá­juk - a csoda azon­ban mégis meg­tör­tént.

Ennél cukibb már nem lesz, íme, az 1 hónapos nyíregyházi jaguárikrek

Ennél cukibb már nem lesz, íme, az 1 hónapos nyíregyházi jaguárikrek

Tün­déri fotók a no­vem­ber­ben szü­le­tett köly­kök­ről!

Tün­déri fotók a no­vem­ber­ben szü­le­tett köly­kök­ről!

Eszelősen bizarr megoldásokkal lesz kutya- és macskabiztos a karácsony

Eszelősen bizarr megoldásokkal lesz kutya- és macskabiztos a karácsony

Soha többé nem kell iz­gul­nod!

Soha többé nem kell iz­gul­nod azon, hogy kis ked­ven­ced le­dönti a ka­rá­csony­fát.

Rettegés a János kórházban, mérgezésről suttognak

Rettegés a János kórházban, mérgezésről suttognak

Egy is­me­ret­len ál­lat­kínzó sorra gyil­kolja a bu­da­pesti kór­ház kis ked­ven­ceit: már leg­alább ki­lenc kis­macs­kát ítélt kín­ha­lálra.

Egyszerűen nem lehet haragudni a tettesre.

Egyszerűen nem lehet haragudni a tettesre, amiért ledózerolta a betlehemet

Le­si­fotó ké­szült a be­to­la­ko­dó­ról, aki po­fát­la­nul el­fog­lalta a kis­ded he­lyét.

Le­si­fotó ké­szült a be­to­la­ko­dó­ról, aki po­fát­la­nul el­fog­lalta a kis­ded elől a ké­nyel­mes he­lyet.

Egy szál melltartóban öleli szőrös kedvencét Vajna Timi

Egy szál melltartóban öleli szőrös kedvencét Vajna Timi

Timi oda­van a macs­ká­kért és ezt a sze­re­te­tet gyak­ran meg is mu­tatja a kö­zös­ségi ol­da­la­kon.

Timi oda­van a macs­ká­kért és ezt a sze­re­te­tet gyak­ran meg is mu­tatja a kö­zös­ségi ol­da­la­kon.

Fájdalmas bejelentést tett Tóth Vera

Fájdalmas bejelentést tett Tóth Vera

A nép­szerű éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán kéri ra­jon­gói se­gít­sé­gét.

A nép­szerű éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán kéri ra­jon­gói se­gít­sé­gét.

Cicaharc a brit hivatalok között: a külügy nyert

Cicaharc a brit hivatalok között: a külügy nyert

Egér­nek ott nincs helye.

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban ha­gyo­má­nya van annak, hogy a kor­mány­hi­va­ta­lok, leg­főbb tiszt­vi­se­lők macs­kát is tar­ta­nak a há­zuk­ban.

Állatkínzó garázdálkodik a Pest megyei településen

Állatkínzó garázdálkodik a Pest megyei településen

Meg­szúrja, meg­veri a ci­cá­kat egy is­me­ret­len Hé­víz­györ­kön, már leg­alább négy cicát jut­ta­tott ál­lat­or­vos­hoz.

Meg­szúrja, meg­veri a ci­cá­kat egy is­me­ret­len Hé­víz­györ­kön. Már leg­alább négy cicát jut­ta­tott ál­lat­or­vos­hoz. Volt, ame­lyi­ket el is kel­lett al­tatni.

Véres támadás érte Geri Halliwellt

Véres támadás érte Geri Halliwellt

Onnan érte a tá­ma­dás, ahon­nan a leg­ke­vésbé várta volna, hi­szen az el­kö­ve­tő­nek ételt és ott­hont ad évek óta.

Onnan érte a tá­ma­dás, ahon­nan a leg­ke­vésbé várta volna, hi­szen az el­kö­ve­tő­nek ételt és ott­hont ad évek óta.

Óriási jutalom a megtalálónak: a fél ország keresi a kandúrt

Óriási jutalom a megtalálónak: a fél ország keresi a kandúrt

Több mint egy hete ke­resi gaz­dája két­ség­be­eset­ten az ér­té­kes brit macs­kát.

Híres magyar rendőrnőről kapta nevét a kis túlélő

Híres magyar rendőrnőről kapta nevét a kis túlélő

A fél autót le­bon­tot­ták a rend­őrök.

A fél autót le­bon­tot­ták a rend­őrök, hogy meg­me­ne­kül­hes­sen a sze­ren­csét­le­nül járt kis macska. A far­kát am­pu­tálni kel­lett, de jól van.

Nem hiszed el, hány állattal él együtt Gregor Bernadett

Nem hiszed el, hány állattal él együtt Gregor Bernadett

Nagy ál­lat­ba­rát a szí­nésznő.

Köz­tu­dott a gyö­nyörű szí­nész­nő­ről, hogy nagy ál­lat­ba­rát. Je­len­leg két ku­tyája, öt ci­cája, sőt még két ten­ge­ri­ma­laca is van.

Gyerek utáni vágyát pótolja a sok kutyával a magyar énekesnő?

Gyerek utáni vágyát pótolja a sok kutyával a magyar énekesnő?

Új ku­tyát fo­ga­dott örökbe Tóth Vera.

Az éne­kesnő hús­vét al­kal­má­ból nem nyu­szit vett, hanem újabb ku­tyát fo­ga­dott örökbe. Vera így most öt blö­ki­vel és egy ci­cá­val osztja meg ott­ho­nát.

Kétségbeesetten keresi cicáját a gyászoló nő

Kétségbeesetten keresi cicáját a gyászoló nő

Ta­valy el­hunyt sze­rel­mé­vel közös ci­cá­ját vesz­tette el Bar­bara Pes­ter­zsé­be­ten. A nő ret­te­ne­te­sen ag­gó­dik.

Ta­valy el­hunyt sze­rel­mé­vel közös ci­cá­ját vesz­tette el Bar­bara Pes­ter­zsé­be­ten. A nő ret­te­ne­te­sen ag­gó­dik, már 50 ezer fo­rin­tos ju­tal­mat aján­lott fel!

Amerikáig ért az élve elásott cicák híre

Amerikáig ért az élve elásott cicák híre

Szé­gyen­tel­jes hír­rel ke­rül­tek a ma­gya­rok az ame­ri­kai por­tálra.

Szé­gyen­tel­jes hír­rel ke­rül­tek a ma­gya­rok az ame­ri­kai por­tálra.

Hatvan macskával osztja meg az ágyát a hajléktalan nő

Hatvan macskával osztja meg az ágyát a hajléktalan nő

Az ál­lat­men­tők si­et­tek a se­gít­sé­gére.

Egy er­dő­ben, ször­nyű kö­rül­mé­nyek kö­zött él az a haj­lék­ta­lan, aki azért gyűjti be a kóbor macs­ká­kat, hogy ne pusz­tul­ja­nak el. Ál­lat­men­tők se­gí­te­nek rajta.

Rosszul viseli Timi hiányát Andy Vajna

Rosszul viseli Timi hiányát Andy Vajna

Hó­na­pok óta Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik Vajna Timi, aki el­tö­kélte, hogy meg­szerzi az ame­ri­kai ál­lam­pol­gár­sá­got. Min­den­nap be­szél­nek.

Hó­na­pok óta Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik Vajna Timi, aki el­tö­kélte, hogy meg­szerzi az ame­ri­kai ál­lam­pol­gár­sá­got.

Micsoda terpesztés Árpa Attila ágyában

Micsoda terpesztés Árpa Attila ágyában

Árpa At­tila ci­cusa bi­zony be­fe­küdt az ágyba, és nem is akár­mi­lyen póz­ban szen­de­rült mély álomba. Ilyen cu­ki­sá­got már régen lát­tunk.

Árpa At­tila ci­cusa bi­zony be­fe­küdt az ágyba, és nem is akár­mi­lyen póz­ban szen­de­rült mély álomba.

Valódi úriemberrel szokott hálni Vadon Jani

Valódi úriemberrel szokott hálni Vadon Jani

Egy ti­tok­za­tos nemes úr lakik velük...

Egy ti­tok­za­tos nemes úr lakik együtt a mű­sor­ve­zető csa­lád­já­val, és hol Ja­ni­val és fe­le­sé­gé­vel al­szik, hol kis­lá­nyuk­kal!

Hódít a cicavécé, és nem az alomra gondolunk

Hódít a cicavécé, és nem az alomra gondolunk

Még könyv is se­gíti a gaz­di­kat.

Még könyv is segít az angol vé­cére szok­ta­tás­ban.

Igazi örömhír, itt az első fotó, bővül Kulcsár Edina családja

Igazi örömhír, itt az első fotó, bővül Kulcsár Edina családja

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt ha­tal­mas öröm érte, ami­kor ked­vese meg­aján­dé­kozta őt egy ap­ró­ság­gal.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt ha­tal­mas öröm érte, ami­kor ked­vese meg­aján­dé­kozta őt egy ap­ró­ság­gal.

Horváth Éva Vadon Janival cicázott

Horváth Éva Vadon Janival cicázott

Egy kü­lön­le­ges, macs­kák­kal teli bel­vá­rosi ká­vé­zó­ban ta­lál­koz­tunk Hor­váth Évá­val és Vadon Já­nos­sal. Mind­ket­ten bol­do­gan me­sél­tek a kis házi ked­ven­cük­höz fű­ződő kap­cso­la­tuk­ról.

Egy kü­lön­le­ges, macs­kák­kal teli bel­vá­rosi ká­vé­zó­ban ta­lál­koz­tunk Hor­váth Évá­val és Vadon Já­nos­sal. Mind­ket­ten bol­do­gan me­sél­tek a kis házi ked­ven­cük­höz fű­ződő kap­cso­la­tuk­ról.

Sokkot kapott a debreceni nő, amikor rájött, mi van macskája gyomrában

Sokkot kapott a debreceni nő, amikor rájött, mi van macskája gyomrában

Va­lami bor­za­lom, amit a cicus ki­ök­len­de­zett a pad­lóra. Fé­le­lem szállt az egész kör­nyékre Deb­re­cen­ben.

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Sze­rin­ted mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon?

Eszedbe ju­tott már, hogy mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon? Most meg­tud­ha­tod.

Alattomos módon tizedelik a cicákat a lakótelepen

Alattomos módon tizedelik a cicákat a lakótelepen

Fagy­álló és pat­kány­mé­reg a Re­me­nyik Zsig­mond utcai la­kó­te­le­pen, az óvoda be­já­ra­tá­val szem­beni ga­rázs­so­ron.

Fagy­álló és pat­kány­mé­reg a Re­me­nyik Zsig­mond utcai la­kó­te­le­pen, az óvoda be­já­ra­tá­val szem­beni ga­rázs­so­ron, több macska te­te­mét is meg­ta­lál­ták a kör­nyé­ken. Az egyik lakó sze­rint volt, hogy egy idős néni a bot­já­val ütötte a macs­ká­kat, ami­kor épp arra járt.

Egy macska sem élvezi úgy a luxust, mint Vajna Timi kedvencei

Egy macska sem élvezi úgy a luxust, mint Vajna Timi kedvencei

Andy Vajna fe­le­sé­gé­ről köz­tu­dott, hogy óri­ási ál­lat­ba­rát hí­ré­ben áll. Két cso­da­szép ci­cá­já­nak min­dent megad.

Andy Vajna fe­le­sé­gé­ről köz­tu­dott, hogy óri­ási ál­lat­ba­rát hí­ré­ben áll. Két cso­da­szép ci­cá­já­nak min­dent megad, amit csak tud.

Mi köze a kikötözős szex bonyolult lélektanának a házi macskához?

Mi köze a kikötözős szex bonyolult lélektanának a házi macskához?

A tu­dó­sok is meg­döb­ben­tek, ami­kor meg­ér­tet­ték az össze­füg­gést.

A tu­dó­sok is meg­döb­ben­tek, ami­kor meg­ér­tet­ték az össze­füg­gést.

Kapás Bogi fotózta a karácsony cuki képét

Kapás Bogi fotózta a karácsony legcukibb képét

Az úszó olyan jel­mezt adott a macs­ká­jára, hogy ga­ran­tál­tan el­mo­so­lyodsz.

Az olim­piai bronz­ér­mes olyan jel­mezt adott a macs­ká­jára, hogy ga­ran­tál­tan el­mo­so­lyodsz. Idén nem elő­ször adja az ál­lat­kára a kü­lön­le­ges sze­re­lést.

A fél világot törte ki a frász ettől a macskától! Ilyet még nem láttál

A fél világot törte ki a frász ettől a macskától! Ilyet még nem láttál

Te mit szól­nál, ha egy­szer csak szem­be­jönne veled ez az állat? A leg­töb­ben ko­mo­lyan be­pá­ni­kol­ná­nak.

Macskákat ettek az éhező kutyák Polgárdiban

Macskákat ettek az éhező kutyák Polgárdiban

Igazi hor­ror Fejér me­gyé­ben

Igazi hor­ror egy Fejér me­gyei ipar­te­le­pen: két hétig ma­gukra hagy­ták az ál­la­to­kat. Az ál­lat­vé­dők soha nem fe­lej­tik el, amit ott lát­tak.

Ő a világ legducibb macskája!

Ő a világ legducibb macskája!

Több mint két ma­gyar­or­szág­nyian: 22 mil­li­óan lát­ták az imád­ni­való macs­ká­ról a vi­deót. Nézd meg Te is! Van­nak, akik az egész­sé­géért ag­gód­nak...

Több mint két ma­gyar­or­szág­nyian: 22 mil­li­óan lát­ták az imád­ni­való macs­ká­ról a vi­deót. Nézd meg Te is! Van­nak, akik az egész­sé­géért ag­gód­nak...

Lessél be Kapás Bogi ágyába!

Paplan alatt, lessél be Kapás Bogi ágyába!

Az olim­piai bronz­ér­mes házi ked­ven­cé­nek is ne­he­zen in­dul­nak a reg­ge­lek.

A reg­ge­lek min­denki szá­mára ne­he­zen in­dul­nak, ez ugyan­úgy ér­vé­nyes az olim­piai bronz­ér­mes házi ked­ven­cére is. Azért sokan cse­rél­né­nek vele.

A macskád ölelgetése az életedbe kerülhet

A macskád ölelgetése az életedbe kerülhet

Csó­kol­gatni szi­go­rúan tilos!

Sok­kal gya­ko­ribb egy macs­kák ter­jesz­tette bak­te­ri­á­lis fer­tő­zés, mint ko­ráb­ban gon­dol­ták. Csó­kol­gatni szi­go­rúan tilos!

Keserves sorokkal vallott nagy szívfájdalmáról Kulcsár Edina

Keserves sorokkal vallott nagy szívfájdalmáról Kulcsár Edina

Be­val­lotta, neki is van­nak el­ke­se­re­dett pil­la­na­tai.

Az Aktív mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek élete lát­szó­lag tö­ké­le­tes, de be­val­lotta, neki is van­nak el­ke­se­re­dett pil­la­na­tai.

Elképesztő: Szándékosan ütötte el a szomszédja Molnár Anikó macskáját!

Elképesztő: Szándékosan ütötte el a szomszédja Molnár Anikó macskáját!

Ki­lenc hó­na­pos ci­cá­ját fé­nyes nap­pal, nagy se­bes­ség­gel gá­zolta egy autós.

Gyá­szol az egy­kori Nagy Ő: ki­lenc hó­na­pos ci­cá­ját fé­nyes nap­pal, nagy se­bes­ség­gel gá­zolta egy autós.

Állati szabadulóshow: ettől besírsz!

Állati szabadulóshow: ettől besírsz!

Ki­ta­lálni nem lehet olyan ka­lan­do­kat, ami­ket az ál­la­tok át­él­nek. Leg­utóbb egy csa­tor­nába szo­rult mo­só­med­vét szed­tek ki, de a meg­ol­dás­tól le­esik az állad...

Ki­ta­lálni nem lehet olyan ka­lan­do­kat, ami­ket az ál­la­tok át­él­nek. Leg­utóbb egy csa­tor­nába szo­rult mo­só­med­vét szed­tek ki, de a meg­ol­dás­tól le­esik az állad...

Ez a macska kergeti őrületbe a világot! Te megtalálod a képen?

Ez a macska kergeti őrületbe a világot! Te megtalálod a képen?

Ismét egy trük­kös fotó ter­jed szé­dü­le­tes se­bes­ség­gel a neten, amin ez­út­tal egy macs­kát rej­tet­tek el!

Ismét egy trük­kös fotó ter­jed szé­dü­le­tes se­bes­ség­gel a neten, amin ez­út­tal egy macs­kát rej­tet­tek el!

Nyolc kutyával és három macskával él a galambfióka!

Nyolc kutyával és három macskával él a galambfióka!

Ilyet még nem láttál! Nyolc kutyával és három macskával él a galambfióka!

Egy­he­te­sen ta­lál­ták Fi­cán­kát.

Egy­he­te­sen men­tette meg az ál­lat­védő Fi­cán­kát, a madár azóta fal­ka­ve­zérré vált.

Összeomlott Gregor Bernadett! Élet-halál között lebeg kedvence!

Összeomlott Gregor Bernadett! Élet-halál között lebeg kedvence!

A szí­nésznő egyre ne­he­zeb­ben tudja el­fo­gadni az el­mú­lást! Na­gyon ag­gó­dik ked­venc ál­la­táért, akire csa­lád­tag­ként te­kint.

Nem hiszed el, mit találtak a nő vaginájában!

Nem hiszed el, mit találtak a nő vaginájában!

Tompa fáj­da­lom­ról szá­molt be or­vo­sá­nak a nő. És meg­döb­bentő, mi volt az oka...

Tompa fáj­da­lom­ról szá­molt be or­vo­sá­nak a nő. És meg­döb­bentő, mi volt az oka...