CÍMKE: 'm3'
FRISS HÍREK

Kisállat okozta a metrótüzet

Kisállat okozta a metrótüzet

Ma reg­gel az M3 met­ró­vo­nal Gyön­gyösi utcai ál­lo­má­sán tűz­jel­zés tör­tént. A füs­tö­lés miatt a met­ró­ál­lo­mást ki­ürí­tet­ték.

Ma reg­gel az M3 met­ró­vo­nal Gyön­gyösi utcai ál­lo­má­sán tűz­jel­zés tör­tént. A füs­tö­lés miatt a met­ró­ál­lo­mást ki­ürí­tet­ték.

Korlátozás lesz a hétvégén az M3-as autópályán

Korlátozás lesz a hétvégén az M3-as autópályán

Ja­vít­ják az út­bur­ko­la­tot az M3-as au­tó­pá­lyán, a Bagi völgy­híd szer­ke­ze­tét is ja­vít­ják.

Bur­ko­lat-és di­le­tá­ció­ja­ví­tás miatt lesz kor­lá­to­zás az M3-as au­tó­pá­lyán . A Bagi völgy­híd di­la­tá­ciós szer­ke­ze­tét ja­vít­ják áp­ri­lis 6-a, szom­bat 12 óra és áp­ri­lis 8-a, hétfő 14 óra kö­zött.

Utoléri a baj, civilként is sokszor ment életet a hős orvos

Utoléri a baj, civilként is sokszor ment életet a hős orvos

Leg­utóbb az M3-as au­tó­pá­lyán volt szük­ség dr. Csiba Gábor szak­tu­dá­sára, sú­lyos bal­eset­nél se­gí­tett.

Leg­utóbb az M3-as au­tó­pá­lyán volt szük­ség dr. Csiba Gábor szak­tu­dá­sára, sú­lyos bal­eset­nél se­gí­tett.

Mindenki árvákat hagyott maga után

4 halottas baleset: mindenki árvákat hagyott maga után

Össze­sen ti­zenöt gye­rek ma­radt árván a hétfő haj­nali bal­eset­ben.

Össze­sen ti­zenöt gye­rek ma­radt árván a hétfő haj­nali, négy­ha­lot­tas bal­eset­ben - tudta meg a %Ri­post%. Dol­gozni in­dul­tak Kis­na­mény­ből a Lan­ci­á­val...

Súlyos tragédiát okozott a felelőtlenség az M3-as autópályán

Súlyos tragédiát okozott a felelőtlenség az M3-as autópályán

Bru­tá­lis tö­meg­bal­ese­tet oko­zott az em­beri fe­le­lőt­len­ség teg­nap haj­nal­ban: nyolc autó fu­tott egy­másba.

Bru­tá­lis tö­meg­bal­ese­tet oko­zott az em­beri fe­le­lőt­len­ség teg­nap haj­nal­ban.

Elfogták az M3-ason gázoló férfit

Elfogták az M3-ason gázoló férfit

A rend­őrök meg­ta­lál­ták és el­fog­ták a 20 éves cser­ben­ha­gyót.

A bu­da­pesti rend­őrök meg­ta­lál­ták és el­fog­ták azt a 20 éves gyöm­rői férfit, aki az M3-as au­tó­pá­lyán el­ütött egy nőt szerda reg­gel, majd se­gít­ség­nyúj­tás nél­kül to­vább­haj­tott.

Megrázó dolgokat mondott a férfi, akinek a szerelme halt meg az M3-ason

Megrázó dolgokat mondott a férfi, akinek a szerelme halt meg az M3-ason

Egy fél­re­ér­tett üze­net miatt rob­bant ki ve­sze­ke­dés kö­zöt­tük.

Az is ki­de­rült, hogy egy fél­re­ér­tett üze­net miatt rob­bant ki ve­sze­ke­dés kö­zöt­tük. Zol­tán csak órák­kal ké­sőbb tudta meg, hogy ked­vese már nincs többé.

Kern András sztárhéttel köszönti az új évet az M3 csatorna

Kern András sztárhéttel köszönti az új évet az M3 csatorna

A ret­ró­csa­torna 2019 első he­té­ben a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nészt ál­lítja mű­so­ra­i­nak fó­ku­szába.

A ret­ró­csa­torna 2019 első he­té­ben a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nészt ál­lítja mű­so­ra­i­nak fó­ku­szába.

Elkészült az M35-ös autópálya Debrecen és Berettyóújfalu között

Elkészült az M35-ös autópálya Debrecen és Berettyóújfalu között

Immár nem dü­bö­rög­nek Deb­re­cen­ben az uta­kat erő­sen ron­gáló ka­mi­o­nok, hi­szen el­ké­szült az M35-ös au­tó­pá­lya. Ha­ma­ro­san az M4-es au­tó­pá­lya egy rövid, 1,5 km-es sza­ka­sza is meg­épül.

Szakácsi Sándorra emlékezik ezen a héten az M3 retrócsatorna

Szakácsi Sándorra emlékezik ezen a héten az M3 retrócsatorna

A csa­torna min­den héten meg­em­lé­ke­zik egy neves mű­vész­ről. Ezen a héten a 2007-ben el­hunyt szí­nész film­jeit ve­tí­tik majd az adón.

Pécsi Sándorra emlékezik az M3 retrócsatorna

Pécsi Sándorra emlékezik az M3 retrócsatorna

Szám­ta­lan ki­váló mo­dern és klasszi­kus ala­kí­tás fű­ző­dik Pécsi Sán­dor két­sze­res Kos­suth-díjas szí­nész ne­vé­hez.

Szám­ta­lan ki­váló mo­dern és klasszi­kus ala­kí­tás fű­ző­dik Pécsi Sán­dor két­sze­res Kos­suth-díjas szí­nész ne­vé­hez, köz­tük olyan emb­le­ma­ti­kus sze­re­pek, mint a Pil­lan­tás a híd­ról Eddie Car­bo­néja, vagy Makk Ká­roly Li­li­omfi című film­jé­nek Szel­lemfije. Több kri­mi­ben, tör­té­nelmi film­ben és víg­já­ték­ban ját­szott, ame­lyek­ben sok­ol­dalú jel­lem­áb­rá­zoló lé­nyé­nek ár­nya­la­tait csil­log­tatta.

Galambos Erzsi az M3 retrócsatorna e heti sztárja

Galambos Erzsi az M3 retrócsatorna e heti sztárja

A kép­er­nyőn egész héten egy kor­ta­lan mű­vészt lát­hat­nak a nézők, olyat, aki min­den ízé­ben sztár.

A kép­er­nyőn egész héten egy kor­ta­lan mű­vészt lát­hat­nak a nézők, olyat, aki min­den ízé­ben sztár.

Páger Antallal és Rumcájsszal várják a nézőket

Páger Antallal és Rumcájsszal várják a nézőket

Az M3 kí­ná­la­tá­ban Páger Antal hét­vége, az M2 mű­so­rán pedig me­se­ma­ra­ton lesz.

Az M3 kí­ná­la­tá­ban Páger Antal hét­vége, az M2 mű­so­rán pedig me­se­ma­ra­ton lesz.

Végre épülhet zajvédő fal, a lakók már nagyon várták

Végre épülhet zajvédő fal, a lakók már nagyon várták

Ré­góta ter­ve­zik zaj­védő fal épí­té­sét.

Ré­góta ter­ve­zik zaj­védő fal épí­té­sét, de eddig csak ígé­ret­ben volt ré­szük az ott la­kók­nak. A Ri­post utá­na­járt, mi­korra épül meg végre.

Nagy meglepetés éri a Psota Irén rajongókat!

Nagy meglepetés éri a Psota Irén rajongókat!

A nézők a mű­so­ro­kat az in­ter­ne­ten ke­resz­tül is kö­vet­he­tik.

A nézők a mű­so­ro­kat az in­ter­ne­ten ke­resz­tül is kö­vet­he­tik, il­letve kor­lá­to­zott ideig vissza­néz­he­tik a www.me­dia­klikk.hu ol­da­lon.

Döbbenetes fotó: tömegkarambol történt Budapesten, áll a forgalom

Döbbenetes fotó: tömegkarambol történt Budapesten, áll a forgalom

Ha te­he­ted, min­den­képp ke­rülj, mert bor­zal­mas bal­eset tör­tént haj­nal­ban. Töb­ben a ron­csok közé szo­rul­tak.

18 sérült az M3-ason történt buszbalesetben

Már 18 sérültje van az M3-ason történt buszbalesetnek. Mentőhelikopter érkezett

Men­tő­he­li­kop­ter ér­ke­zett.

Hat­van tér­sé­gé­ben egy au­tó­busz az út menti árokba haj­tott.

Balesetveszély és dugó a sztrádán, kelet felé megbénult az ország

Balesetveszély és dugó a sztrádán, kelet felé megbénult az ország

Nem csak a Ba­la­ton felé áll az au­tó­pá­lya. A ke­leti határ felé tar­tók is vá­ra­koz­hat­nak.

Nem csak a Ba­la­ton felé áll az au­tó­pá­lya. A ke­leti határ felé tar­tók is vá­ra­koz­hat­nak.

Durva fotók: baleset miatt nem jár a metró, kitört a káosz!

Durva fotók: baleset miatt nem jár a metró, kitört a káosz!

Ha­tal­mas a tömeg!

Ha­tal­mas a tömeg a Kő­bá­nya-Kis­pest met­ró­ál­lo­má­son, kevés a pót­ló­busz...

Döntött a közgyűlés: így utazhatsz, amíg nem lesz metró!

Döntött a közgyűlés: így utazhatsz, amíg nem lesz M3-as metró!

Reg­ge­lek dugó nél­kül?

A met­ró­pót­lás ké­nyes kér­dés a fő­vá­ros­ban, mert az M3-ast hasz­nálja a leg­több ember... Reg­ge­lek dugó nél­kül?

Gyilkolt a hó Hortnál: mikrobuszok ütköztek - Fotó!

Gyilkolt a hó Hortnál: mikrobuszok ütköztek - Fotó!

Az M3-as au­tó­pá­lyán a tűz­ol­tók­nak egy be­szo­rult sé­rül­tet is ki kel­lett men­te­niük az árokba bo­rult jár­mű­vek­ből.

Az M3-as au­tó­pá­lyán a tűz­ol­tók­nak egy be­szo­rult sé­rül­tet is ki kel­lett men­te­niük.

Tömegbaleset az M3-ason! Óriási torlódás!

Tömegbaleset az M3-ason! Óriási torlódás!

Ka­ram­bol­so­ro­zat tör­tént az M3-as au­tó­pá­lyán Me­ző­kö­vesd­nél.

Torlódás az M5-ön és az M3-on is!

Torlódás az M5-ön és az M3-on is!

Az M5-ös és az M3-as au­tó­pá­lyán is bal­eset tör­tént.

Az M5-ös és az M3-as au­tó­pá­lyán is bal­eset tör­tént, utób­bin rá­adá­sul a mai nap még da­ru­zás is las­sítja majd a for­gal­mat.

Torlódás várható az M3-ason

Torlódás várható az M3-ason

Be­ton­ele­mekre cse­ré­lik a sza­lag­kor­lá­tot.

Be­ton­ele­mekre cse­ré­lik a sza­lag­kor­lá­tot, mind­két ol­da­lon sáv­le­zá­rá­sok van­nak Gö­döllő ma­gas­sá­gá­ban.