CÍMKE: 'm1-es autópálya'

Mindkét irányba megbénult az M1-es, tömegszerencsétlenségről jött hír

Mindkét irányba megbénult az M1-es, tömegszerencsétlenségről jött hír

Elő­ször négy, majd három autó üt­kö­zött egy­más­sal rövid időn belül az M1-es au­tó­pá­lyán.

Ez történt az M1-es autópályán, azonnal hívni kellett a 112-t

Ez történt az M1-es autópályán, azonnal hívni kellett a 112-t

Min­den perc szá­mí­tott a drá­mai pil­la­na­tok­ban!

Min­den perc szá­mí­tott a drá­mai pil­la­na­tok­ban!

Megrázó fotó a hajnali brutális buszbalesetről: 14 ember sérült meg

Megrázó fotó a hajnali brutális buszbalesetről: 14 ember sérült meg

A busz az M1-es au­tó­pá­lyán szen­ve­dett bal­ese­tet.

A busz az M1-es au­tó­pá­lyán szen­ve­dett bal­ese­tet.

Rendőrök bukkantak a komáromi szökött lányokra, veszélyben voltak

Rendőrök bukkantak a komáromi szökött lányokra, veszélyben voltak

A két kis­lány éppen az M1-es au­tó­pá­lya egyik cso­mó­pont­já­ban sé­tált, ami­kor rend­őrök áll­tak meg mel­let­tük.

Hatalmas dugók várhatók az utakon, itt lesznek felújítások hétfőtől

Hatalmas dugók várhatók az utakon, itt lesznek felújítások a jövő héten

Az M1-en foly­ta­tód­nak a fel­újí­tá­sok, sok he­lyen for­ga­lom­kor­lá­to­zás lesz.

Az M1-en foly­ta­tód­nak a fel­újí­tá­sok, sok he­lyen for­ga­lom­kor­lá­to­zás lesz.

Megbénult a forgalom, több órát kell állni a dugóban

Megbénult a forgalom, több órát kell állni a dugóban

Hét ki­lo­mé­te­res tor­ló­dás ala­kult ki.

Hét ki­lo­mé­te­res tor­ló­dás ala­kult ki az M1-es au­tó­pá­lyán.

Dráma az M1-esen, helyszíni fotót kaptunk a kamionbalesetről

Dráma az M1-esen, helyszíni fotót kaptunk a kamionbalesetről

Egy ka­mion haj­tott le az út­test­ről, mi­u­tán vé­let­le­nül ká­tyúba haj­tott.

Egy ka­mion haj­tott le az út­test­ről, mi­u­tán vé­let­le­nül ká­tyúba haj­tott.

Teljes az útzár az M1-es autópályán, 10 kilométeres a dugó

Teljes az útzár az M1-es autópályán, 10 kilométeres a dugó

Az Auszt­ria felé ve­zető ol­da­lon, Nagy­szent­já­nos tér­sé­gé­ben tel­jes út­le­zá­rás van ér­vény­ben.

Az Auszt­ria felé ve­zető ol­da­lon, Nagy­szent­já­nos tér­sé­gé­ben tel­jes út­le­zá­rás van ér­vény­ben.

Borzalmas fotók az M1-es autópályán történt tömegkarambolról

Borzalmas fotók az M1-es autópályán történt tömegkarambolról

Szinte egy idő­ben, egy­más­tól pár száz mé­terre üt­köz­tek az autók, hár­man meg is sé­rül­tek a szom­bati bal­eset­ben.

Borzalmas baleset az M1-en: szörnyethaltak az utasok

Borzalmas baleset az M1-en: szörnyethaltak az utasok

Meg­pör­dí­tette a sza­lag­kor­lát a sza­bály­ta­la­nul szá­guldó gép­ko­csit, majd a jármű fej­jel le­felé csa­pó­dott az árokba.

Bedugultak a magyar autópályák, több kilométeres torlódások alakultak ki

Bedugultak a magyar autópályák, több kilométeres torlódások alakultak ki

Ba­le­set miatt van dugó.

Pén­te­ken több he­lyen is bal­eset miatt tor­ló­dik a for­ga­lom. Az M5-ös és M3-as au­tó­pá­lyá­kon több ki­lo­mé­te­res a dugó.

Éles lőszerek borították be az M1-es autópályát!

Éles lőszerek borították be az M1-es autópályát!

Egy lő­sze­re­ket szál­lító kis­te­her­autó csa­pó­dott az árokba Ta­ta­bá­nyá­nál, ra­ko­má­nya az út­testre, va­la­mint a füves te­rü­letre szó­ró­dott.

Egy lő­sze­re­ket szál­lító kis­te­her­autó csa­pó­dott az árokba Ta­ta­bá­nyá­nál, ra­ko­má­nya az út­testre, va­la­mint a füves te­rü­letre szó­ró­dott.

Ne csodáld, ha hosszabb ideig utazol, mert baleset történt az M1-esen

Ne csodáld, ha hosszabb ideig utazol, mert baleset történt az M1-esen

Egy ka­mion ka­pott lángra haj­nal­ban. A tűz­ol­tók fél­pá­lyás le­zá­rás mel­lett dol­goz­nak. Még az utat is fel kell ta­ka­rí­tani.

Budapest felé tartó migránsokat fogtak a rendőrök az M1-esen!

Budapest felé tartó migránsokat fogtak a rendőrök az M1-esen!

Nem tudta iga­zolni magát az a hét mig­ráns, akik az M1-es au­tó­pá­lyán sé­tál­tak Bu­da­pest felé szerda éjjel.

Nem tudta iga­zolni magát az a hét mig­ráns, akik az M1-es au­tó­pá­lyán sé­tál­tak Bu­da­pest felé szerda éjjel. A rend­őrök át­ad­ták őket a Be­ván­dor­lási és Ál­lam­pol­gár­sági Hi­va­tal mun­ka­tár­sa­i­nak.

A legszigorúbb határellenőrzés Hegyeshalomnál

A legszigorúbb határellenőrzés Hegyeshalomnál

Az M1-es au­tó­pá­lyán tor­ló­dás van.

Ismét el­len­őr­zik az au­tó­so­kat az oszt­rák ha­tó­sá­gok a He­gyes­ha­lom - Nic­kels­dorf ha­tár­át­ke­lési pont­nál, az M1-es au­tó­pá­lyán emi­att tor­ló­dás ala­kult ki.

Fekete hétvége: 6-an haltak meg az ország útjain

Fekete hétvége: 6-an haltak meg az ország útjain

Egy­mást érik a tra­gi­kus bal­ese­tek ha­zánk­ban feb­ruár utolsó hét­vé­gé­jén. Szom­bat éjjel három ha­lá­los ka­ram­bol is tör­tént az or­szág út­jain.

Egy­mást érik a tra­gi­kus bal­ese­tek ha­zánk­ban feb­ruár utolsó hét­vé­gé­jén. Szom­bat éjjel három ha­lá­los ka­ram­bol is tör­tént az or­szág út­jain.

Mentőhelikopter szállt az M1-es autópályára, teljes útzár!

Mentőhelikopter szállt az M1-es autópályára, teljes útzár!

Nem­csak Győr­nél, hanem az M1-es au­tó­pá­lyán is össze­üt­kö­zött három autó. Az egyik utas­nak sú­lyos sé­rü­lé­sei van­nak.