CÍMKE: 'luxusvilla'

Aranyélet rajongó vagy és van fölös 500 milliód? Akkor hajrá!

Aranyélet rajongó vagy és van fölös 500 milliód? Akkor hajrá!

Ha már lát­tad a so­ro­zat har­ma­dik éva­dát, tudod hová ju­tott a fő­sze­replő csa­lád az előző évad­hoz ké­pest.

Ha már lát­tad a so­ro­zat har­ma­dik éva­dát, tudod hová ju­tott a fő­sze­replő csa­lád...

Áll a bál Schumacher körül, cáfol a menedzser és a sajtós

Áll a bál Schumacher körül, cáfol a menedzser és a sajtós

Fél­re­ér­tésre épült az egész vi­lá­gon vé­gig­söprő hír­cu­nami? Rosszul for­dít­hat­ták a spa­nyol pol­gár­mes­ter sza­vait.

Fél­re­ér­tésre épült a vi­lá­gon vé­gig­söprő hír­cu­nami? Rosszul for­dí­tot­ták a spa­nyol pol­gár­mes­ter sza­vait.

Rossz hírt közöltek, hiába küzd Schumacher családja

Rossz hírt közöltek, hiába küzd Schumacher családja

Min­dent meg­tesz­nek a le­genda nyu­gal­máért, de fa­lakba üt­köz­nek. A sok pénz sem segít a hely­ze­ten.

Min­dent meg­tesz­nek a le­genda nyu­gal­máért, de fa­lakba üt­köz­nek. A sok pénz sem segít a hely­ze­ten.

Eladó a Palik-Marsi villa: 310 millióért viheti

Eladó a Palik-Marsi villa: 310 millióért viheti

Úgy tűnik, vég­leg meg­vál­nak a ház­tól.

Úgy tűnik, a há­zas­pár vég­leg meg­vá­lik me­se­szép sió­foki ott­ho­ná­tól. A ház több hir­de­tési por­tálra is fel­ke­rült a na­pok­ban.

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Öt­száz­ezer kö­rüli fi­ze­té­sé­ből, párt­tár­sait is meg­lepve lu­xus­há­zat vett az MSZP ko­rábbi el­nöke, Tó­biás Jó­zsef.

Nettó öt­száz­ezer kö­rüli fi­ze­té­sé­ből, párt­tár­sait is meg­lepve tö­rök­bá­linti lu­xus­há­zat vett az MSZP ko­rábbi el­nöke, Tó­biás Jó­zsef.

Nézd meg Angelina Jolie egymilliárdos nyaralóját!

Nézd meg Angelina Jolie egymilliárdos nyaralóját!

Nem vá­lasz­tot­tak rosszul!

Brad Pitt és fe­le­sége ismét be­le­sze­ret­tek egy kör­nyékbe, ezért gyor­san vá­sá­rol­tak is egy szem­káp­ráz­tató vil­lát a csa­lád­juk­nak.

Ilyen a balatoni luxus egymilliárdért!

Ilyen a balatoni luxus egymilliárdért!

Nem kell si­etni, mert az ára fo­lya­ma­to­san csök­ken!

Nem kell si­etni, mert az ára fo­lya­ma­to­san csök­ken! Egye­lőre csak né­ze­gesd, dön­teni ráérsz ké­sőbb is!

Kiderült, ki vette meg Kordáék luxusvilláját!

Kiderült, ki vette meg Kordáék luxusvilláját!

Sok pletyka kelt szárnyra a hazai sztár­pár ve­len­cei lu­xus­vil­lá­já­nak el­adá­sá­val kap­cso­lat­ban. Most tiszta vizet ön­töt­tek a po­hárba.

Sok pletyka kelt szárnyra a hazai sztár­pár ve­len­cei lu­xus­vil­lá­já­nak el­adá­sá­val kap­cso­lat­ban. Most tiszta vizet ön­töt­tek a po­hárba.

Ennél drágább nincs! 46 milliárd forintba kerül ez a luxusotthon

Ennél drágább nincs! 46 milliárd forintba kerül ez a luxusotthon

6 víz­esés, 11 háló és 17 für­dő­szoba.

El­ké­pesz­tően drága in­gat­lant kí­nál­nak Flo­ri­dá­ban. 5500 négy­zet­mé­ter, 6 víz­esés, 11 háló- és 17 für­dő­szoba, IMAX mozi.

Eladnák Kordáék feje fölül mesés villájukat!

Eladnák Kordáék feje fölül mesés villájukat!

Ta­valy még meg­hir­det­ték, de most már bán­ják Gyuri bá­csiék.

Ta­valy még meg­hir­det­ték, de most már bán­ják Gyuri bá­csiék, hogy árulni kezd­ték gyö­nyörű ve­len­cei vil­lá­ju­kat. Ma­radni akar­nak, ám a pénzt hajtó in­gat­la­no­sok to­vábbra is kí­nál­gat­ják.

Eladó Brangelina villája, tényleg válik az amerikai álompár?

Eladó Brangelina villája, tényleg válik az álompár?

An­gel­ina Jolie és Brad Pitt árulja a New Or­leans-i vi­tyil­ló­ját. Csak­nem meg­dup­láz­ták az ér­té­két. Lehet, hogy tény­leg válni ké­szül­nek?

An­gel­ina Jolie és Brad Pitt árulja a New Or­leans-i vi­tyil­ló­ját. Csak­nem meg­dup­láz­ták a lu­xus­villa ér­té­két. Lehet, hogy tény­leg válni ké­szül­nek?