CÍMKE: 'lövöldözés'

Lelőttek egy újságírót egy terrortámadásban

Lelőttek egy újságírót egy terrortámadásban

Fi­a­tal új­ság­írónő esett ál­do­za­tául egy észak-ír­or­szági lö­völ­dö­zés­nek.

Szomorú hír érkezett: a híres zenész temetésén újabb tragédia történt

Szomorú hír érkezett: a híres zenész temetésén újabb tragédia történt

A lö­völ­dö­zés­ben el­hunyt rap­per te­me­té­sén is tüzet nyi­tott egy is­me­ret­len.

A lö­völ­dö­zés­ben el­hunyt rap­per te­me­té­sén is tüzet nyi­tott egy is­me­ret­len.

Ismert vállalkozóra támadt egy bérgyilkos nappal egy kávézóban! - videó

Ismert vállalkozóra támadt egy bérgyilkos nappal egy kávézóban! - videó

Két lö­vést is le­adott a tá­madó, végül ő húzta a rö­vi­deb­bet.

Két lö­vést is le­adott a tá­madó, végül ő húzta a rö­vi­deb­bet.

Szörnyű tragédia történt, holtan találták a gyönyörű 19 éves lányt

Szörnyű tragédia történt, holtan találták a gyönyörű 19 éves lányt

A di­ák­lány ön­gyil­kos lett, mert túl­élte a park­landi mé­szár­lást.

A di­ák­lány ön­gyil­kos lett, mert túl­élte a park­landi mé­szár­lást.

Rettenetes tragédia, súlyos veszteség érte az amerikaiak sztárját

Súlyos veszteség érte az amerikaiak sztárját

Du­rant gye­rek­kori ba­rát­ját le­lőt­ték.

Kevin Du­rant gye­rek­kori ba­rát­ját le­lőt­ték. A két­sze­res olim­piai baj­nok ko­sa­ras a le­sújtó hír el­le­nére is pá­lyára lé­pett az NBA-ben.

Lövöldözés a villamoson: megszólalt végre az elkövető, ezt állítja

Lövöldözés a villamoson: megszólalt végre az elkövető, ezt állítja

A török szár­ma­zású férfi ellen ko­ráb­ban már in­dí­tot­tak el­já­rást.

A török szár­ma­zású férfi ellen ko­ráb­ban már in­dí­tot­tak el­já­rást.

Most érkezett: Bezárták az iskolákat a lövöldöző miatt Hollandiában

Most érkezett: Bezárták az iskolákat a lövöldöző miatt Hollandiában

Egy ha­lá­los ál­do­zata már van az Ut­­recht bel­­vá­­ro­­sá­­ban tör­tént lö­völ­dö­zés­nek.

Elfogták a három halottal járó utrechti lövöldözés gyanúsítottját

Elfogták a három halottal járó utrechti lövöldözés gyanúsítottját

Egy vil­la­mo­son nyi­tott tüzet egy férfi a hol­lan­diai Ut­recht­ben.

Egy vil­la­mo­son nyi­tott tüzet egy férfi a hol­lan­diai Ut­recht­ben. A rend­őr­ség le­zárta a kör­nyé­ket, be­zár­atta az is­ko­lá­kat. A lö­völ­döző férfi után több órás haj­tó­va­dá­szat in­dult, ami­nek most meg lett az ered­mé­nye. El­fog­ták.

A nyílt utcán lőtték lábon a népszerű politikust! - videó

A nyílt utcán lőtték lábon a népszerű politikust! - videó

Egy gép­fegy­ver­rel tü­zel­tek a férfire, akit mind­két lábán meg­se­be­sült.

Egy gép­fegy­ver­rel tü­zel­tek a férfire, akit mind­két lábán meg­se­be­sült.

Járókelők közé lőttek New Yorkban fényes nappal! - videó

Járókelők közé lőttek fényes nappal New Yorkban! - videó

A tet­test si­ke­rült be­azo­no­sí­tani.

A tet­test si­ke­rült be­azo­no­sí­tani, a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a 19 éves fi­a­tal­em­bert. Vajon mivel ma­gya­rázza majd a ször­nyű tet­tét?

Elképesztő: így állították meg a szökött rabot

Elképesztő: így állították meg a szökött rabot

Mintha egy film­for­ga­tás lett volna.

Mintha egy film­for­ga­tás lett volna Bu­da­pest ut­cáin. Ehe­lyett vér­fa­gyasztó autós ül­dö­zés volt az uta­kon. Va­ló­sá­gos haj­sza.

Lövések dördültek Paksnál, puskával őrjöngő férfi okozott pánikot

Lövések dördültek Paksnál, puskával őrjöngő férfi okozott pánikot

A férfi meg­pró­bált vé­gezni is­me­rő­sé­vel, de a rend­őrök idő­ben el­fog­ták.

A férfi meg­pró­bált vé­gezni is­me­rő­sé­vel, de a rend­őrök idő­ben el­fog­ták.

Megfagyott a járókelők ereiben a vér: lövések dördültek az éjjel-nappalinál

Megfagyott a járókelők ereiben a vér: lövések dördültek az éjjel-nappalinál

Egy kár­pát­al­jai te­le­pü­lé­sen lö­völ­dö­zött egy férfi, akit azóta már el­fog­tak.

Egy kár­pát­al­jai te­le­pü­lé­sen lö­völ­dö­zött egy férfi, akit azóta már el­fog­tak.

Lövöldözés és üldözés az autóúton! Mindent rögzített a rendőr kamerája

Lövöldözés és üldözés az autóúton! Mindent rögzített a rendőr kamerája

Ilyet csak a fil­mek­ben látni, bár Ame­ri­ká­ban nem rit­ka­ság a ha­sonló akció.

Ilyet csak a fil­mek­ben látni, bár Ame­ri­ká­ban nem rit­ka­ság a ha­sonló akció.

Megrázó hír: hátba lőtték egy fiatal úszót

Megrázó hír: hátba lőtték a fiatal úszót, kerekesszékbe kényszerülhet

Ma­nuel Bor­tuzzo na­gyon rossz­kor volt na­gyon rossz he­lyen.

Ma­nuel Bor­tuzzo na­gyon rossz­kor volt na­gyon rossz he­lyen. Nem ki­zárt, hogy soha többé nem fog tudni lábra állni.

Pánik Franciaországban: Járókelőkre lőtt egy fegyveres

Pánik Franciaországban: Járókelőkre lőtt egy fegyveres

Já­ró­ke­lőkre lőtt egy férfi szerda dél­után a Fran­cia­or­szág­hoz tar­tozó Kor­zi­kán, Bas­tia egyik déli ke­rü­le­té­ben.

Friss hírek: Három halálos áldozata van a kaliforniai lövöldözésnek

Friss hírek: Három halálos áldozata van a kaliforniai lövöldözésnek

Három ha­lá­los ál­do­zata és négy se­be­sültje van a Tor­rance város egyik bow­ling­pá­lyá­ján haj­nal­ban tör­tént lö­völ­dö­zés­nek.

Magyar férfi lövöldözött Los Angelesben, a kommandósokat is kihívták

Magyar férfi lövöldözött Los Angelesben, a kommandósokat is kihívták

A S.W.A.T.-ot is ri­a­dóz­tat­ták.

A S.W.A.T.-ot is ri­a­dóz­tatni kel­lett a lö­völ­dö­zés hely­szí­nére.

Családi leszámolás: halálos lövések dördültek Veszprém megyében

Családi leszámolás: halálos lövések dördültek Veszprém megyében

Egy oszt­rák férfi kez­dett el őr­jön­geni élet­társa szü­le­i­nek há­zá­nál, a nő édes­ap­ját és saját magát is meg­ölte.

Lövések dördültek a híres brüsszeli étteremben, ezt mondja a rendőrség

Lövések dördültek a híres brüsszeli étteremben, ezt mondja a rendőrség

A szent­este előtti dél­előtt hal­lat­szot­tak lö­vé­sek.

A szent­este előtti dél­előtt hal­lat­szot­tak lö­vé­sek az egyik leg­hí­re­sebb ét­te­rem­nél.

Helikopterek köröznek Bécs felett, szökésben a lövöldöző gyilkos

Helikopterek köröznek Bécs felett, szökésben a lövöldöző gyilkos

A tá­ma­dót nagy erők­kel ke­re­sik, de a rend­őr­ség sze­rint nem je­lent to­vábbi ve­szélyt.

Most érkezett a hír: lövések dördültek Bécsben egy étteremnél

Most érkezett a hír: lövések dördültek Bécsben egy étteremnél

A helyi média ér­te­sü­lé­sei sze­rint egy ember meg­sé­rült egy meg­halt a tá­ma­dás­ban.

Drámai titkok derültek ki a strasbourgi vérengzés elkövetőjéről

Drámai titkok derültek ki a strasbourgi vérengzés elkövetőjéről

Az Isz­lám Állam el­kö­te­le­zett híve volt a tá­madó egy videó sze­rint.

Az Isz­lám Állam el­kö­te­le­zett híve volt a tá­madó egy videó sze­rint.

Strasbourgi terror: Blokád egy helyi háznál, ott rejtőzhet a gyilkos

Strasbourgi terror: Blokád egy helyi háznál, ott rejtőzhet a gyilkos

Szo­rul a hurok a férfi körül, aki három em­bert ölt meg a ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron!

Szo­rul a hurok a férfi körül, aki három em­bert ölt meg a ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron!

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

El­jött az ideje, hogy min­denki fel­hagy­jon a li­be­rá­lis esz­mék szaj­kó­zá­sá­val.

Nincs magyar érintettje a strasbourgi lövöldözésnek

Nincs magyar érintettje a strasbourgi lövöldözésnek

A Kül­gaz­da­sági és Kül­ügy­mi­nisz­té­rium ér­te­sü­lé­sei sze­rint a keddi stras­bourgi lö­völ­dö­zés­nek nincs ma­gyar érin­tettje.

Háromra emelkedett a strasbourgi vérengzés halálos áldozatainak száma

Háromra emelkedett a strasbourgi vérengzés halálos áldozatainak száma

Meg­halt a stras­bourgi lö­völ­dö­zés egy se­be­sült ál­do­zata a kór­ház­ban.

Meg­halt a stras­bourgi lö­völ­dö­zés egy se­be­sült ál­do­zata a kór­ház­ban, ezzel há­romra emel­ke­dett a város ka­rá­cso­nyi vá­sára kö­ze­lé­ben tör­tént kedd esti tá­ma­dás ha­lott­ja­i­nak a száma - kö­zöl­ték a fran­cia ha­tó­sá­gok.

Allah akbar a karácsonyi vásáron, eddig három halott

Allah akbar a karácsonyi vásáron, eddig három halott

A kedd este St­ras­bourg­ban tör­tént lö­völ­dö­zés­ről egyre több rész­let derül ki.

A kedd este St­ras­bourg­ban tör­tént lö­völ­dö­zés­ről egyre több rész­let derül ki. Szem­ta­núk sze­rint a ter­ro­ris­ták csa­ta­ki­ál­tása, az Allah akbar is több­ször el­hang­zott a me­rénylő szá­já­ból.

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

A hu­mo­rista kedd dél­után és kora este éppen St­ras­bourg ut­cáin sé­tál­ga­tott.

A hu­mo­rista kedd dél­után és kora este éppen St­ras­bourg ut­cáin sé­tál­ga­tott.

Migránsok lövöldöztek a bielefeldi állomáson

Migránsok lövöldöztek a bielefeldi főpályaudvaron

Szi­ré­názó rend­őr­au­tók árasz­tot­ták el a for­gal­mas pá­lya­ud­va­rát.

Szi­ré­názó rend­őr­au­tók árasz­tot­ták el Bi­e­le­feld leg­for­gal­ma­sabb pá­lya­ud­va­rát.

Teljes a készültség, azonnal kiürítettek egy kórházat Chicagóban

Teljes a készültség, azonnal kiürítettek egy kórházat Chicagóban

Négy ember meg­halt. Az ügy hát­te­ré­ben sze­re­lem­fél­tés áll­hat.

Négy ember meg­halt. Az ügy hát­te­ré­ben az első hírek sze­rint sze­re­lem­fél­tés áll­hat.

Brutális jelenetet videóztak le az autópályán!

Brutális jelenetet videóztak le az autópályán!

Ilyet csak a fil­mekbe látni.

Ilyet csak a leg­va­dabb ak­ciófil­mek­ben lehet látni, a lö­völ­dö­zés­nek ha­lá­los ál­do­zata is lett.

Lövöldözés volt a kölni főpályaudvaron, túszt is ejtettek

Lövöldözés volt a kölni főpályaudvaron, túszt is ejtettek

A helyi rend­őr­ség le­zárta a hely­színt és arra kéri az em­be­re­ket, hogy ke­rül­jék el a pá­lya­ud­vart és a kör­nyé­két.

A helyi rend­őr­ség le­zárta a hely­színt és arra kéri az em­be­re­ket, hogy ke­rül­jék el a pá­lya­ud­vart és a kör­nyé­két.

Drámai, ami éjjel a belvárosban történt: egymásra lőttek Terézvárosban

Drámai, ami éjjel a belvárosban történt: egymásra lőttek Terézvárosban

A bolti el­adók és egy vevő össze­ve­szett az este, a vita pedig végül tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

Dráma az Újfalu lakótelepen: lövöldöztek az éjjel, egy ember megsérült

Dráma az Újfalu lakótelepen: lövöldöztek az éjjel, a támadásban egy ember megsérült

A lö­völ­dö­zés a szlo­vá­kiai Du­na­szer­da­he­lyen tört ki, a tu­laj­do­nos és al­bérlő össze­vesz­tek.

Lövöldözésbe keveredett a Megasztár énekese: elmondta, mi történt

Lövöldözésbe keveredett a Megasztár énekese: elmondta, mi történt

Meg­vi­selte, hogy két napot egy rend­őr­ségi fog­dán kel­lett töl­te­nie.

Lel­ki­leg meg­vi­selte Nyári Kál­mánt, hogy két napot egy rend­őr­ségi fog­dán kel­lett töl­te­nie. A ze­nész a fi­á­val és az uno­ka­öccsé­vel a múlt szom­ba­ton ke­ve­re­dett utcai bal­héba...

Agyonlőtték a fiatal sportolót egy egyetemi buliban - videó

Agyonlőtték a fiatal sportolót egy egyetemi buliban - videó

A cam­pus kö­ze­lé­ben ki­tört bal­hé­nak tra­gi­kus vége lett, ren­ge­te­gen gyá­szol­ják az ösz­tön­dí­jas spor­to­lót.

A cam­pus kö­ze­lé­ben ki­tört bal­hé­nak tra­gi­kus vége lett, ren­ge­te­gen gyá­szol­ják az ösz­tön­dí­jas spor­to­lót.

Iskolánál és étteremnél lövöldöztek: több halott

Iskolánál és étteremnél lövöldöztek: több halott, gyerekek is sérültek

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban egy­szerre több he­lyen tör­tén­tek tá­ma­dá­sok.

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

A 19 éves védőt agyon­lőt­ték.

A fran­cia Saint-Eti­enne ko­rábbi já­té­ko­sát agyon­lőt­ték, a hely­szí­nen 24 darab gép­fegy­vert ta­lál­tak a rend­őrök. Egy 14 éves fiú is meg­halt a lö­völ­dö­zés­ben.

Szörnyű tragédia, lelőtték a sztársportoló édesapját

Szörnyű tragédia, lelőtték a sztársportoló édesapját

Egye­lőre nem tudni, hogy ő volt-e a cél­pont.

Egy gép­jár­mű­ből nyi­tot­tak tüzet. A kór­házba szál­lí­tot­ták idő­sebb Ri­chard Jeffer­sont, de már nem tud­tak rajta se­gí­teni.

Zokogva jelentette be a testvére: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 33 éves énekes

Zokogva jelentette be a testvére: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 33 éves énekes

Azon­nal kór­házba vit­tékl, de az éle­tét nem tud­ták meg­men­teni.

Azon­nal kór­házba ro­han­tak az éne­kes­sel, de az éle­tét nem tud­ták meg­men­teni.

Most közölték: támadás a sztár koncertje előtt, lövések is dördültek

Most közölték: támadás a sztár koncertje előtt, lövések is dördültek

A lö­völ­dö­zés okai egy­előre is­me­ret­le­nek, de a tá­ma­dót már el­fog­ták.

A lö­völ­dö­zés okai egy­előre is­me­ret­le­nek, de a tá­ma­dót si­ke­rült le­fegy­ve­rezni, sé­rü­lé­sei miatt je­len­leg is kór­ház­ban van.

Most közölték: lövöldözés volt egy üzemben, többen meghaltak

Most közölték: lövöldözés volt egy üzemben, többen meghaltak

Egy te­xasi üzem­ben dör­dül­tek el a lö­vé­sek, az egyik tá­madó is éle­tét vesz­tette.

Éjjeli riadalom a Ferihegyi úton, lövöldözésre ébredtek a lakók

Éjjeli riadalom a Ferihegyi úton, lövöldözésre ébredtek a lakók

A XVIII. ke­rü­let­ben élők elő­ször nem ér­tet­ték mi tör­té­nik, de ké­sőbb meg­lát­tak egy he­li­kop­tert.

Fejlemények a torontói lövöldözésben: több halálos áldozat

Fejlemények a torontói lövöldözésben: több halálos áldozat van - videó

A lö­völ­döző fel­te­he­tően za­va­ro­dott volt, de ennél több még nem de­rült ki róla.

Besztercebányán a nyolcadikról lövöldöztek a dolgozókra

Rémület Besztercebányán, a nyolcadikról lövöldöztek az utcán dolgozókra

A mun­ká­sok éppen füvet nyír­tak, ami­kor va­laki meg­elé­gelte a zajt és fegy­vert ra­ga­dott.

Az életükért futottak az emberek, fegyveres nyitott tüzet Toronto belvárosában

Az életükért futottak az emberek, fegyveres nyitott tüzet Toronto belvárosában

Egy ember meg­halt, töb­ben meg­sé­rül­tek - köz­tük gye­re­kek is.

Egy ember meg­halt, töb­ben meg­sé­rül­tek.

Szomorú hír érkezett: tragikusan fiatalon elhunyt a sikeres sportoló

Szomorú hír érkezett: tragikusan fiatalon elhunyt a sikeres sportoló

A 27 éves ko­sa­ras össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a rend­őr­ség­gel, a hely­szí­nen ha­lott­nak nyil­vá­ní­tot­ták.

Dráma rendőri intézkedés közben: több egyenruhás megsérült Vereknyén

Dráma rendőri intézkedés közben: több egyenruhás megsérült Vereknyén

A férfi nem akart en­ge­del­mes­kedni a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sá­nak.

A férfi nem akart en­ge­del­mes­kedni a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sá­nak.

Vérengzés Írországban, hidegvérrel gyilkoltak az edzőteremben

Vérengzés Írországban, hidegvérrel gyilkoltak az edzőteremben

Kora reg­gel csa­pott le a fegy­ve­res tá­madó. Egy olim­piai baj­nok bok­szoló is érin­tett az ügy­ben.

Egy olim­piai baj­nok bok­szoló is érin­tett az ügy­ben.

Fegyveres rablók támadtak a sztáredzőre

Lövések dördültek, fegyveres rablók támadtak a sztáredzőre

Lo­pott ko­csi­val me­ne­kül­tek el.

A tá­ma­dók tűz­harcba ke­ve­red­tek a rend­őrök­kel, majd egy lo­pott ko­csi­val me­ne­kül­tek el.

Tömegverekedés és lövöldözés lett a gyáli hármas karambolból

Tömegverekedés és lövöldözés lett a gyáli hármas karambolból

Egy pisz­toly is elő­ke­rült...

A bal­eset után az érin­tet­tek és csa­lád­tag­jaik ve­re­kedni kezd­tek. Végül egy pisz­toly is elő­ke­rült...

Lövöldözés volt egy focimeccsen, sokan megsérültek! - videó

Lövöldözés volt egy focimeccsen, sokan megsérültek! - videó

Dal­las egyik zsú­folt sta­di­on­já­ban tör­tént az erő­sza­kos cse­lek­mény, mely­nek kö­vet­kez­té­ben töb­ben kór­házba ke­rül­tek.

Dal­las egyik zsú­folt sta­di­on­já­ban tör­tént az erő­sza­kos cse­lek­mény, mely­nek kö­vet­kez­té­ben töb­ben kór­házba ke­rül­tek.

Most kaptuk: kiürítettek egy iskolát, fegyveres támadt a diákokra

Most kaptuk: kiürítettek egy iskolát, fegyveres támadt a diákokra

Egy egye­sült ál­la­mok­beli is­ko­lá­ban dör­dül­tek lö­vé­sek helyi idő sze­rint pén­tek reg­gel.

Halálos rémület az étteremben: szó nélkül nyitott tüzet egy férfi

Halálos rémület az étteremben: szó nélkül nyitott tüzet egy férfi

A tá­ma­dót a rend­őrök az ét­te­rem előtt agyon­lőt­ték, egy­előre nem tudni, hogy miért nyi­tott tüzet a bé­ké­sen va­cso­rá­zókra.

Részletek a gyáli lövöldözésről: hírek érkeztek a sérültek állapotáról

Részletek a gyáli lövöldözésről: hírek érkeztek a sérültek állapotáról

Szom­bat kora este le­het­tek drá­mai je­le­ne­tek szem­ta­núi a te­le­pü­lés lakói.

Szom­bat kora este le­het­tek drá­mai je­le­ne­tek szem­ta­núi a Pest me­gyei te­le­pü­lés lakói.

Élő adásban volt a riporter, amikor elkezdtek mögötte lövöldözni! - videó

Élő adásban volt a riporter, amikor elkezdtek mögötte lövöldözni! - videó

Egy flo­ri­dai hely­színi be­je­lent­ke­zés során tör­tént az in­ci­dens, sze­ren­csére nem sé­rült meg a stáb.

Egy flo­ri­dai hely­színi be­je­lent­ke­zés során tör­tént az in­ci­dens, sze­ren­csére nem sé­rült meg a stáb.

Kegyetlenül végzett a gyönyörű szőke lánnyal a 17 éves fiú

Kegyetlenül végzett a gyönyörű szőke lánnyal a 17 éves fiú

Ki­de­rült, hogy a lány vissza­uta­sí­totta, ezért kez­dett vé­reng­zésbe a te­xasi tini.

Ki­de­rült, hogy a lány vissza­uta­sí­totta, ezért kez­dett vé­reng­zésbe a te­xasi tini.

Lövöldöztek egy texasi középiskolában, sokan meghaltak

Lövöldöztek egy középiskolában, sokan meghaltak

Ha­tal­mas volt a pánik.

A helyi she­riff el­mon­dása alap­ján, nyolc ha­lá­los ál­do­zat­ról tud­nak egy­előre, aki­ket a hely­szí­nen ta­lál­tak meg. Raj­tuk már nem tud­tak se­gí­teni.

Felfoghatatlan szörnyűséget műveltek a kisgyerekekkel

Felfoghatatlan szörnyűséget műveltek a kisgyerekekkel Poprádon

A férfit na­gyon za­varta, hogy a ki­csik han­gos­kod­nak, ezért fegy­vert ra­ga­dott.

Lövések hallatszottak a parkolónál, többen is súlyosan megsérültek

Lövések hallatszottak a parkolónál, többen is súlyosan megsérültek

A rend­őrök per­ce­ken belül a hely­szí­nen vol­tak, de egy­előre nem tar­tóz­tat­tak le sen­kit.

Szörnyű hír érkezett: lövések az iskolánál, halálos áldozat is van

Szörnyű hír érkezett: lövések az iskolánál, halálos áldozat is van

Ame­ri­kai is­ko­lá­ban nyi­tot­tak tüzet.

Az első hírek sze­rint több diák is meg­sé­rül­he­tett, ami­kor helyi idő sze­rint kedd reg­gel tüzet nyi­tott egy fi­a­tal az ame­ri­kai is­ko­lá­ban.

Felfoghatatlan, otthonában lőtték agyon a kétgyermekes rendőrt

Felfoghatatlan, otthonában lőtték agyon a kétgyermekes rendőrt

A férfi két kis­lá­nya is a la­kás­ban volt a lö­völ­dö­zés ide­jén.

A férfi két kis­lá­nya is a la­kás­ban volt a lö­völ­dö­zés ide­jén, de nekik nem esett bajuk.

Rettenetes, miket művelt a meztelenül őrjöngő férfi az étteremben

Rettenetes, miket művelt a meztelenül őrjöngő férfi az étteremben

A tet­tes nem riadt vissza a gyil­ko­lás­tól sem. Mint ki­de­rült, nem ez volt az első ügye a rend­őr­ség­gel.

Lövöldöztek a migránsok Kölnben, sikítozva menekült mindenki

Lövöldöztek a migránsok Kölnben, sikítozva menekült mindenki

Hét­főn este lö­völ­dö­zés és tö­meg­ve­re­ke­dés miatt ri­asz­tot­ták a rend­őrö­ket egy kölni köz­park­hoz.

Megakadályoztak egy újabb iskolai tömeggyilkosságot

Megakadályoztak egy újabb iskolai tömeggyilkosságot

Óri­ási sze­ren­cse, hogy egy biz­ton­sági őr meg­hal­lotta, miről be­szél az egyik diák!

Óri­ási sze­ren­cse, hogy egy biz­ton­sági őr meg­hal­lotta, miről be­szél az egyik diák!

Elképesztő, miért mehetett légpisztollyal iskolába a szombathelyi diák

Elképesztő, miért mehetett légpisztollyal iskolába a szombathelyi diák

Óri­ási sze­ren­cse, hogy nem tör­tént tra­gé­dia az egyik ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban!

Óri­ási sze­ren­cse, hogy nem tör­tént tra­gé­dia az egyik szom­bat­he­lyi is­ko­lá­ban!

Most jött, fegyveres támadás történt Párizsban

Most jött, fegyveres támadás történt Párizsban

Meg­pró­bál­tak ki­ra­bolni egy ban­kot.

Egy férfi a Di­a­dalív kö­ze­lé­ben meg­pró­bált ki­ra­bolni egy ban­kot, de a rend­őrök köz­be­lép­tek.

Fegyverrel lövöldözött egy tizenhárom éves szombathelyi diák!

Fegyverrel lövöldözött egy tizenhárom éves szombathelyi diák!

A fi­a­tal fiú ma­gá­val vitte az is­ko­lába a lég­pisz­tolyt, és az in­téz­mény te­rü­le­tén hasz­nálta is azt.

A fi­a­tal fiú ma­gá­val vitte az is­ko­lába a lég­pisz­tolyt, és az in­téz­mény te­rü­le­tén hasz­nálta is azt.

Lövöldözés tört ki a népszerű lóverseny végén! - videó

Lövöldözés tört ki a népszerű lóverseny végén! - videó

A fi­a­tal­em­ber egy tö­meg­ve­re­ke­dés köz­ben kapta elő a fegy­vert és lőtt rá az em­be­rekre.

A fi­a­tal­em­ber egy tö­meg­ve­re­ke­dés köz­ben kapta elő a fegy­vert és lőtt rá az em­be­rekre. A tet­test még nem si­ke­rült azo­no­sí­tani.

Lövöldözés Pozsonyban: babát találtak a nő és a férfi holtteste mellett

Lövöldözés Pozsonyban: babát találtak a nő és a férfi holtteste mellett

A rend­őr­ség­nek egy­előre nincs gya­nú­sí­tottja, meg­kezd­ték a nyo­mok a be­gyűj­té­sét.

Szabadnapos rendőrt támadtak meg, csúnyán ráfáztak a rablók! - videó

Szabadnapos rendőrt támadtak meg, csúnyán ráfáztak a rablók! - videó

A rendőr még a szol­gá­lati fegy­ve­rét is ma­gá­nál tar­totta, alig bír­tak el­me­ne­külni a rosszfiúk.

Tömegmészárlásra készült a férfi, egy tévécsatorna volt a célpont

Tömegmészárlásra készült a férfi, egy tévécsatorna volt a célpont

Egy hét alatt 22-szer fe­nye­gette meg te­le­fo­non egy férfi a CNN-t.

Egy hét alatt 22-szer fe­nye­gette meg te­le­fo­non egy férfi a CNN ame­ri­kai hír­te­le­ví­zió szer­kesz­tő­sé­gét: azt ígérte, hogy fel­fegy­ver­kezve le­ro­hanja az épü­le­tet, és min­den­kit agyonlő. Hogy miért akadt ki a ran­gos té­vé­csa­tor­nára? Máris mond­juk.