CÍMKE: 'lövöldözés'

Megrázó hír: hátba lőtték a fiatal úszót, kerekesszékbe kényszerülhet

Megrázó hír: hátba lőtték egy fiatal úszót

Ma­nuel Bor­tuzzo na­gyon rossz­kor volt na­gyon rossz he­lyen.

Ma­nuel Bor­tuzzo na­gyon rossz­kor volt na­gyon rossz he­lyen. Nem ki­zárt, hogy soha többé nem fog tudni lábra állni.

Brutális felvételt rögzített a rendőr testére szerelt kamera!

Brutális felvételt rögzített a rendőr testére szerelt kamera!

Ame­rika egyik leg­ve­szé­lye­sebb bű­nö­ző­jét ül­dözte az egyen­ru­hás.

Ame­rika egyik leg­ve­szé­lye­sebb bű­nö­ző­jét ül­dözte az egyen­ru­hás.

Pánik Franciaországban: Járókelőkre lőtt egy fegyveres

Pánik Franciaországban: Járókelőkre lőtt egy fegyveres

Já­ró­ke­lőkre lőtt egy férfi szerda dél­után a Fran­cia­or­szág­hoz tar­tozó Kor­zi­kán, Bas­tia egyik déli ke­rü­le­té­ben.

Magyar férfi lövöldözött Los Angelesben, a kommandósokat is kihívták

Magyar férfi lövöldözött Los Angelesben, a kommandósokat is kihívták

A S.W.A.T.-ot is ri­a­dóz­tat­ták.

A S.W.A.T.-ot is ri­a­dóz­tatni kel­lett a lö­völ­dö­zés hely­szí­nére.

Családi leszámolás: halálos lövések dördültek Veszprém megyében

Családi leszámolás: halálos lövések dördültek Veszprém megyében

Egy oszt­rák férfi kez­dett el őr­jön­geni élet­társa szü­le­i­nek há­zá­nál, a nő édes­ap­ját és saját magát is meg­ölte.

Friss hírek: Három halálos áldozata van a kaliforniai lövöldözésnek

Friss hírek: Három halálos áldozata van a kaliforniai lövöldözésnek

Három ha­lá­los ál­do­zata és négy se­be­sültje van a Tor­rance város egyik bow­ling­pá­lyá­ján haj­nal­ban tör­tént lö­völ­dö­zés­nek.

Az életükért futottak az emberek, fegyveres nyitott tüzet a koncerten

Az életükért futottak az emberek, fegyveres nyitott tüzet a koncerten

Os­ló­ban a brit rap­per, Geko lé­pett fel, ami­kor egy férfi lö­völ­dözni kez­dett.

Os­ló­ban a brit rap­per, Geko lé­pett fel, ami­kor egy férfi lö­völ­dözni kez­dett.

Lövések dördültek a híres brüsszeli étteremben, ezt mondja a rendőrség

Lövések dördültek a híres brüsszeli étteremben, ezt mondja a rendőrség

A szent­este előtti dél­előtt hal­lat­szot­tak lö­vé­sek.

A szent­este előtti dél­előtt hal­lat­szot­tak lö­vé­sek az egyik leg­hí­re­sebb ét­te­rem­nél.

Most érkezett a hír: lövések dördültek Bécsben egy étteremnél

Most érkezett a hír: lövések dördültek Bécsben egy étteremnél

A helyi média ér­te­sü­lé­sei sze­rint egy ember meg­halt, egy meg­sé­rült.

A helyi média ér­te­sü­lé­sei sze­rint egy ember meg­halt, egy meg­sé­rült.

Strasbourgi terror: Blokád egy helyi háznál, ott rejtőzhet a gyilkos

Strasbourgi terror: Blokád egy helyi háznál, ott rejtőzhet a gyilkos

Szo­rul a hurok a férfi körül, aki három em­bert ölt meg a ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron!

Szo­rul a hurok a férfi körül, aki három em­bert ölt meg a ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron!

Háromra emelkedett a strasbourgi vérengzés halálos áldozatainak száma

Háromra emelkedett a strasbourgi vérengzés halálos áldozatainak száma

Meg­halt a lö­völ­dö­zés egy se­be­sült ál­do­zata a kór­ház­ban, ezzel há­romra emel­ke­dett a tá­ma­dás ha­lott­ja­i­nak a száma.

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

El­jött az ideje, hogy min­denki fel­hagy­jon a li­be­rá­lis esz­mék szaj­kó­zá­sá­val.

Allah akbar a karácsonyi vásáron, eddig három halott

Allah akbar a karácsonyi vásáron, eddig három halott

Szem­ta­núk sze­rint a ter­ro­ris­ták csa­ta­ki­ál­tása, az Allah akbar is több­ször el­hang­zott a me­rénylő szá­já­ból.

Szem­ta­núk sze­rint a ter­ro­ris­ták csa­ta­ki­ál­tása, az Allah akbar is több­ször el­hang­zott a me­rénylő szá­já­ból.

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

A hu­mo­rista kedd dél­után és kora este éppen St­ras­bourg ut­cáin sé­tál­ga­tott, nem sok­kal a lö­völ­dö­zés előtt.

Hajtóvadászat indult a terrortámadás elkövetője ellen

Vérfagyasztó felvétel a karácsonyi vásárban történt terrortámadásról

Eddig 3 ál­do­zat­ról tud­nak.

Leg­alább hár­man meg­hal­tak, ami­kor az isz­lam­ista me­rénylő több­ször is a tö­megbe lőtt teg­nap St­ras­bourg­ban.

Migránsok lövöldöztek a bielefeldi főpályaudvaron

Migránsok lövöldöztek a bielefeldi főpályaudvaron

Szi­ré­názó rend­őr­au­tók árasz­tot­ták el Bi­e­le­feld leg­for­gal­ma­sabb pá­lya­ud­va­rát.

Szi­ré­názó rend­őr­au­tók árasz­tot­ták el Bi­e­le­feld leg­for­gal­ma­sabb pá­lya­ud­va­rát.

Teljes a készültség, azonnal kiürítettek egy kórházat Chicagóban

Teljes a készültség, azonnal kiürítettek egy kórházat Chicagóban

Négy ember meg­halt. Az ügy hát­te­ré­ben sze­re­lem­fél­tés áll­hat.

Négy ember meg­halt. Az ügy hát­te­ré­ben az első hírek sze­rint sze­re­lem­fél­tés áll­hat.

Brutális jelenetet videóztak le az autópályán!

Brutális jelenetet videóztak le az autópályán!

Ilyet csak a fil­mekbe látni.

Ilyet csak a leg­va­dabb ak­ciófil­mek­ben lehet látni, a lö­völ­dö­zés­nek ha­lá­los ál­do­zata is lett.

Lövöldözésről jött hír: teljes készültség egy amerikai középiskolánál

Lövöldözésről jött hír: teljes készültség egy amerikai középiskolánál

A ha­tó­ság most is a hely­szí­nen van, a fegy­ve­rest még nem tud­ták el­fogni.

A ha­tó­ság most is a hely­szí­nen van, a fegy­ve­rest még nem tud­ták el­fogni. Egye­lőre nem tudni, hogy mi a lö­völ­döző szán­déka, ren­ge­teg rendőr van a hely­szí­nen.

Lövöldözésbe keveredett a Megasztár énekese: elmondta, mi történt

Lövöldözésbe keveredett a Megasztár énekese: elmondta, mi történt

Lel­ki­leg meg­vi­selte Nyári Kál­mánt, hogy két napot egy rend­őr­ségi fog­dán kel­lett töl­te­nie. A ze­nész a fi­á­val és az uno­ka­öccsé­vel a múlt szom­ba­ton ke­ve­re­dett utcai bal­héba...

Drámai, ami éjjel a belvárosban történt: egymásra lőttek Terézvárosban

Drámai, ami éjjel a belvárosban történt: egymásra lőttek Terézvárosban

A bolti el­adók és egy vevő össze­ve­szett az este, a vita pedig végül tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

Lövöldözés volt a kölni főpályaudvaron, túszt is ejtettek

Lövöldözés volt a kölni főpályaudvaron, túszt is ejtettek

A helyi rend­őr­ség le­zárta a hely­színt és arra kéri az em­be­re­ket, hogy ke­rül­jék el a pá­lya­ud­vart és a kör­nyé­két.

A helyi rend­őr­ség le­zárta a hely­színt és arra kéri az em­be­re­ket, hogy ke­rül­jék el a pá­lya­ud­vart és a kör­nyé­két.

Dráma az Újfalu lakótelepen: lövöldöztek az éjjel, egy ember megsérült

Dráma az Újfalu lakótelepen: lövöldöztek az éjjel, a támadásban egy ember megsérült

A lö­völ­dö­zés a szlo­vá­kiai Du­na­szer­da­he­lyen tört ki.

A lö­völ­dö­zés a szlo­vá­kiai Du­na­szer­da­he­lyen tört ki, ami­kor egy lakás tu­laj­do­nosa és al­bér­lője össze­vesz­tek.

Agyonlőtték a fiatal sportolót egy egyetemi buliban - videó

Agyonlőtték a fiatal sportolót egy egyetemi buliban - videó

A cam­pus kö­ze­lé­ben ki­tört bal­hé­nak tra­gi­kus vége lett, ren­ge­te­gen gyá­szol­ják az ösz­tön­dí­jas spor­to­lót.

A cam­pus kö­ze­lé­ben ki­tört bal­hé­nak tra­gi­kus vége lett, ren­ge­te­gen gyá­szol­ják az ösz­tön­dí­jas spor­to­lót.

Szörnyű tragédia, lelőtték a sztársportoló édesapját

Szörnyű tragédia, lelőtték a sztársportoló édesapját

Egy gép­jár­mű­ből nyi­tot­tak tüzet. Egye­lőre nem tudni, hogy ő volt-e a cél­pont.

Iskolánál és étteremnél lövöldöztek: több halott

Iskolánál és étteremnél lövöldöztek: több halott, gyerekek is sérültek

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban egy­szerre több he­lyen tör­tén­tek tá­ma­dá­sok.

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

A 19 éves védőt agyon­lőt­ték.

A fran­cia Saint-Eti­enne ko­rábbi já­té­ko­sát agyon­lőt­ték, a hely­szí­nen 24 darab gép­fegy­vert ta­lál­tak a rend­őrök. Egy 14 éves fiú is meg­halt a lö­völ­dö­zés­ben.

Éjjeli riadalom a Ferihegyi úton, lövöldözésre ébredtek a lakók

Éjjeli riadalom a Ferihegyi úton, lövöldözésre ébredtek a lakók

A XVIII. ke­rü­let­ben élők elő­ször nem ér­tet­ték mi tör­té­nik, de ké­sőbb meg­lát­tak egy he­li­kop­tert.

Most közölték: támadás a sztár koncertje előtt, lövések is dördültek

Most közölték: támadás a sztár koncertje előtt, lövések is dördültek

A lö­völ­dö­zés okai egy­előre is­me­ret­le­nek, de a tá­ma­dót si­ke­rült le­fegy­ve­rezni, sé­rü­lé­sei miatt je­len­leg is kór­ház­ban van.

Most közölték: lövöldözés volt egy üzemben, többen meghaltak

Most közölték: lövöldözés volt egy üzemben, többen meghaltak

Egy te­xasi üzem­ben dör­dül­tek el a lö­vé­sek, az egyik tá­madó is éle­tét vesz­tette.

Fejlemények a torontói lövöldözésben: több halálos áldozat van - videó

Fejlemények a torontói lövöldözésben: több halálos áldozat van - videó

A lö­völ­döző za­va­ro­dott volt.

A lö­völ­döző fel­te­he­tően za­va­ro­dott volt, de ennél több még nem de­rült ki róla.

Az életükért futottak az emberek, fegyveres nyitott tüzet Toronto belvárosában

Az életükért futottak az emberek, fegyveres nyitott tüzet Toronto belvárosában

Egy ember meg­halt, töb­ben meg­sé­rül­tek - köz­tük gye­re­kek is.

Egy ember meg­halt, töb­ben meg­sé­rül­tek.

Besztercebányán a nyolcadikról lövöldöztek a dolgozókra

Rémület Besztercebányán, a nyolcadikról lövöldöztek az utcán dolgozókra

A mun­ká­sok éppen füvet nyír­tak, ami­kor va­laki meg­elé­gelte a zajt és fegy­vert ra­ga­dott.

Szomorú hír érkezett: tragikusan fiatalon elhunyt a sikeres sportoló

Szomorú hír érkezett: tragikusan fiatalon elhunyt a sikeres sportoló

A 27 éves ko­sa­ras össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a rend­őr­ség­gel.

A 27 éves ko­sa­ras össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a rend­őr­ség­gel, a hely­szí­nen ha­lott­nak nyil­vá­ní­tot­ták.

Dráma rendőri intézkedés közben: több egyenruhás megsérült Vereknyén

Dráma rendőri intézkedés közben: több egyenruhás megsérült Vereknyén

A férfi nem akart en­ge­del­mes­kedni a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sá­nak.

A férfi nem akart en­ge­del­mes­kedni a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sá­nak.

Lövöldözés volt egy focimeccsen, sokan megsérültek! - videó

Lövöldözés volt egy focimeccsen, sokan megsérültek! - videó

Dal­las egyik sta­di­on­já­ban tör­tént.

Dal­las egyik zsú­folt sta­di­on­já­ban tör­tént az erő­sza­kos cse­lek­mény, mely­nek kö­vet­kez­té­ben töb­ben kór­házba ke­rül­tek.

Fegyveres rablók támadtak a sztáredzőre

Lövések dördültek, fegyveres rablók támadtak a sztáredzőre

Lo­pott ko­csi­val me­ne­kül­tek el.

A tá­ma­dók tűz­harcba ke­ve­red­tek a rend­őrök­kel, majd egy lo­pott ko­csi­val me­ne­kül­tek el.

Vérengzés Írországban, hidegvérrel gyilkoltak az edzőteremben

Vérengzés Írországban, hidegvérrel gyilkoltak az edzőteremben

Kora reg­gel csa­pott le a fegy­ve­res tá­madó.

Kora reg­gel csa­pott le a fegy­ve­res tá­madó. Egy olim­piai baj­nok bok­szoló is érin­tett az ügy­ben.

Tömegverekedés és lövöldözés lett a gyáli hármas karambolból

Tömegverekedés és lövöldözés lett a gyáli hármas karambolból

A bal­eset után az érin­tet­tek és csa­lád­tag­jaik ve­re­kedni kezd­tek.

A bal­eset után az érin­tet­tek és csa­lád­tag­jaik ve­re­kedni kezd­tek.

Részletek a gyáli lövöldözésről: hírek érkeztek a sérültek állapotáról

Részletek a gyáli lövöldözésről: hírek érkeztek a sérültek állapotáról

Szom­bat kora este le­het­tek drá­mai je­le­ne­tek szem­ta­núi a Pest me­gyei te­le­pü­lés lakói.

Most kaptuk: kiürítettek egy iskolát, fegyveres támadt a diákokra

Most kaptuk: kiürítettek egy iskolát, fegyveres támadt a diákokra

Egy egye­sült ál­la­mok­beli is­ko­lá­ban dör­dül­tek lö­vé­sek helyi idő sze­rint pén­tek reg­gel.

Halálos rémület az étteremben: szó nélkül nyitott tüzet egy férfi

Halálos rémület az étteremben: szó nélkül nyitott tüzet egy férfi

A tá­ma­dót a rend­őrök az ét­te­rem előtt agyon­lőt­ték, egy­előre nem tudni, hogy miért nyi­tott tüzet a bé­ké­sen va­cso­rá­zókra.

Felfoghatatlan szörnyűséget műveltek a kisgyerekekkel

Felfoghatatlan szörnyűséget műveltek a kisgyerekekkel Poprádon

A férfit na­gyon za­varta, hogy a ki­csik han­gos­kod­nak, ezért fegy­vert ra­ga­dott.

Élő adásban volt a riporter, amikor elkezdtek mögötte lövöldözni! - videó

Élő adásban volt a riporter, amikor elkezdtek mögötte lövöldözni! - videó

Egy flo­ri­dai hely­színi be­je­lent­ke­zés során tör­tént az in­ci­dens.

Egy flo­ri­dai hely­színi be­je­lent­ke­zés során tör­tént az in­ci­dens, sze­ren­csére nem sé­rült meg a stáb.

Kegyetlenül végzett a gyönyörű szőke lánnyal a 17 éves fiú

Kegyetlenül végzett a gyönyörű szőke lánnyal a 17 éves fiú

A lány vissza­uta­sí­totta.

Ki­de­rült, hogy a lány vissza­uta­sí­totta, ezért kez­dett vé­reng­zésbe a te­xasi tini.

Lövöldöztek egy texasi középiskolában, sokan meghaltak

Lövöldöztek egy középiskolában, sokan meghaltak

Ha­tal­mas volt a pánik.

A helyi she­riff el­mon­dása alap­ján, nyolc ha­lá­los ál­do­zat­ról tud­nak egy­előre, aki­ket a hely­szí­nen ta­lál­tak meg. Raj­tuk már nem tud­tak se­gí­teni.

Lövések hallatszottak a parkolónál, többen is súlyosan megsérültek

Lövések hallatszottak a parkolónál, többen is súlyosan megsérültek

A rend­őrök per­ce­ken belül a hely­szí­nen vol­tak, de egy­előre nem tar­tóz­tat­tak le sen­kit.

A rend­őrök per­ce­ken belül a hely­szí­nen vol­tak, de egy­előre nem tar­tóz­tat­tak le sen­kit.

Felfoghatatlan, otthonában lőtték agyon a kétgyermekes rendőrt

Felfoghatatlan, otthonában lőtték agyon a kétgyermekes rendőrt

A férfi két kis­lá­nya is a la­kás­ban volt a lö­völ­dö­zés ide­jén.

A férfi két kis­lá­nya is a la­kás­ban volt a lö­völ­dö­zés ide­jén, de nekik nem esett bajuk.

Lövöldöztek a migránsok Kölnben, sikítozva menekült mindenki

Lövöldöztek a migránsok Kölnben, sikítozva menekült mindenki

Hét­főn este lö­völ­dö­zés és tö­meg­ve­re­ke­dés miatt ri­asz­tot­ták a rend­őrö­ket egy kölni köz­park­hoz.

Szörnyű hír érkezett: lövések az iskolánál, halálos áldozat is van

Szörnyű hír érkezett: lövések az iskolánál, halálos áldozat is van

Ame­ri­kai is­ko­lá­ban nyi­tot­tak tüzet.

Az első hírek sze­rint több diák is meg­sé­rül­he­tett, ami­kor helyi idő sze­rint kedd reg­gel tüzet nyi­tott egy fi­a­tal az ame­ri­kai is­ko­lá­ban.

Rettenetes, miket művelt a meztelenül őrjöngő férfi az étteremben

Rettenetes, miket művelt a meztelenül őrjöngő férfi az étteremben

A tet­tes nem riadt vissza a gyil­ko­lás­tól sem.

A tet­tes nem riadt vissza a gyil­ko­lás­tól sem. Mint ki­de­rült, nem ez volt az első ügye a rend­őr­ség­gel.

Megakadályoztak egy újabb iskolai tömeggyilkosságot

Megakadályoztak egy újabb iskolai tömeggyilkosságot

Óri­ási sze­ren­cse, hogy egy biz­ton­sági őr meg­hal­lotta, miről be­szél az egyik diák!

Óri­ási sze­ren­cse, hogy egy biz­ton­sági őr meg­hal­lotta, miről be­szél az egyik diák!

Fegyverrel lövöldözött egy tizenhárom éves szombathelyi diák!

Fegyverrel lövöldözött egy tizenhárom éves szombathelyi diák!

A fi­a­tal fiú ma­gá­val vitte az is­ko­lába.

A fi­a­tal fiú ma­gá­val vitte az is­ko­lába a lég­pisz­tolyt, és az in­téz­mény te­rü­le­tén hasz­nálta is azt.

Elképesztő, miért mehetett légpisztollyal iskolába a szombathelyi diák

Elképesztő, miért mehetett légpisztollyal iskolába a szombathelyi diák

Óri­ási sze­ren­cse, hogy nem tör­tént tra­gé­dia a szom­bat­he­lyi is­ko­lá­ban!

Óri­ási sze­ren­cse, hogy nem tör­tént tra­gé­dia az egyik szom­bat­he­lyi ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban! Egy 13 éves diák ugyanis lég­pisz­tollyal ment pén­te­ken is­ko­lába. A lég­fegy­ver is lehet ve­szé­lyes, ha közel tart­ják va­la­ki­nek a fe­jé­hez.

Most jött, fegyveres támadás történt Párizsban

Most jött, fegyveres támadás történt Párizsban

Egy férfi a Di­a­dalív kö­ze­lé­ben meg­pró­bált ki­ra­bolni egy ban­kot, de a rend­őrök köz­be­lép­tek.

Egy férfi a Di­a­dalív kö­ze­lé­ben meg­pró­bált ki­ra­bolni egy ban­kot, de a rend­őrök köz­be­lép­tek.

Lövöldözés tört ki a népszerű lóverseny végén! - videó

Lövöldözés tört ki a népszerű lóverseny végén! - videó

A fi­a­tal­em­ber egy tö­meg­ve­re­ke­dés köz­ben kapta elő a fegy­vert és lőtt rá az em­be­rekre.

A fi­a­tal­em­ber egy tö­meg­ve­re­ke­dés köz­ben kapta elő a fegy­vert és lőtt rá az em­be­rekre. A tet­test még nem si­ke­rült azo­no­sí­tani.

Tömegmészárlásra készült a férfi, egy tévécsatorna volt a célpont

Tömegmészárlásra készült a férfi, egy tévécsatonra volt a célpont

Egy hét alatt 22-szer fe­nye­gette meg egy férfi te­le­fo­non a CNN szer­kesz­tő­sé­gét: le­ro­hanja az épü­le­tet, és min­den­kit agyonlő.

Lövöldözés Pozsonyban: babát találtak a nő és a férfi holtteste mellett

Lövöldözés Pozsonyban: babát találtak a nő és a férfi holtteste mellett

A rend­őr­ség­nek egy­előre nincs gya­nú­sí­tottja, meg­kezd­ték a nyo­mok a be­gyűj­té­sét.

Szabadnapos rendőrt támadtak meg, csúnyán ráfáztak a rablók! - videó

Szabadnapos rendőrt támadtak meg, csúnyán ráfáztak a rablók! - videó

A rendőr még a szol­gá­lati fegy­ve­rét is ma­gá­nál tar­totta, alig bír­tak el­me­ne­külni a rosszfiúk.

Brutális állatkínzás: élő céltáblának használták a kutyát

Brutális állatkínzás: élő céltáblának használták a kutyát

Pus­ká­val lö­völ­döz­tek az ál­latra.

Pus­ká­val lö­völ­döz­tek a sze­ren­csét­len ál­latra. Egy erdei úton ta­lál­tak rá.

Pokollá változott a svéd város, otthon rettegnek az emberek

Pokollá változott a svéd város, otthon rettegnek az emberek

A svéd­or­szági Hel­sin­borg­ban egyet­len év alatt 300 szá­za­lék­kal nőtt a fegy­ve­res lö­völ­dö­zé­sek száma.

A svéd­or­szági Hel­sin­borg­ban egyet­len év alatt 300 szá­za­lék­kal nőtt a fegy­ve­res lö­völ­dö­zé­sek száma.

Pattanásig feszült a helyzet, lövések dördültek Nógrádban

Pattanásig feszült a helyzet, lövések dördültek Nógrádban

Egy férfi hét lö­vést adott le.

Egy férfi hét lö­vést adott le, a saját ro­ko­nait fe­nye­gette a fegy­ver­rel.

Holtan esett össze egy férfi, a metróállomásnál is hallották a borzalmat

Holtan esett össze egy férfi, a metróállomásnál is hallották a borzalmat

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a tá­ma­dót. Gyil­kos­ság miatt in­dí­tot­tak nyo­mo­zást!

Most érkezett: készültség az édességgyárnál, halálos áldozat is van

Most érkezett: készültség az édességgyárnál, halálos áldozat is van

Egy férfi nyi­tott tüzet szerda reg­gel, majd több em­bert tú­szul ej­tett.

Egy férfi nyi­tott tüzet szerda reg­gel, majd több em­bert tú­szul ej­tett a dol­go­zók közül.

Szomorú hír érkezett: karácsonykor vesztette el családtagját a sztár

Szomorú hír érkezett: karácsonykor vesztette el családtagját a sztár

Az éne­kesnő ren­ge­teg időt töl­tött ko­ráb­ban uno­ka­öccsé­vel.

Az éne­kesnő ren­ge­teg időt töl­tött ko­ráb­ban uno­ka­öccsé­vel, így a férfi el­vesz­tése ha­tal­mas űrt ha­gyott a szí­vé­ben.

Brutális gyilkosságra ébredt a város, több áldozat is van

Brutális gyilkosságra ébredt a város, több áldozat is van

Egy ré­szeg a tet­tes.

Egy szlo­vá­kiai kocs­má­ban ren­de­zett bot­rányt egy ré­szeg, az ügy azon­ban hamar dur­ván el­fa­jult.

Ezt mondta a rendőröknek az M5-ös túlélője

Részletek a kivégzésről: ezt mondta a rendőröknek az M5-ös túlélője

Élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van annak a Ford­nak az utasa, amelyre több lö­vést is le­ad­tak.

Előzetesben az M5-ös gyilkosság gyanúsítottja

Előzetesben az M5-ös gyilkosság gyanúsítottja

El­ren­del­ték har­minc napos elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát annak a férfi­nak, aki az M5-ös au­tó­pá­lya csen­ge­lei pi­he­nő­jé­ben meg­ölte is­me­rő­sét.

El­ren­del­ték har­minc napos elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát annak az 52 éves német ál­lam­pol­gár­ságú férfi­nak, aki az M5-ös au­tó­pá­lya csen­ge­lei pi­he­nő­jé­ben de­cem­ber 5-én meg­ölte bol­gár is­me­rő­sét. A férfi el­ha­tá­rozta, hogy meg­öli is­me­rő­sét, aki nem fi­zette vissza ko­ráb­ban a tar­to­zá­sát.

Sokkoló videó került fel a netre Alekoszról és lövöldöző barátnőjéről

Sokkoló videó került fel a netre Alekoszról és lövöldöző barátnőjéről

Nem lenne meg­lepő, ha ezek után min­denki azt kö­ve­telné, hogy von­ják be Ale­kosz fegy­ver­tar­tási en­ge­dé­lyét.

Lövöldözés a no-go zónában, halottak is vannak

Lövöldözés a no-go zónában, halottak is vannak

Au­tó­ban uta­zókra nyi­tot­tak tüzet.

Au­tó­ban utazó em­be­rekre nyi­tot­tak tüzet az is­me­ret­len tá­ma­dók, a ke­rü­let­ben rend­sze­ressé vál­tak a gyil­kos­sá­gok.

Kitálaltak a szomszédok Alekosz lövöldözéséről!

Kitálaltak a szomszédok Alekosz lövöldözéséről!

A hét­vé­gén ké­szült fel­vé­te­len a ba­rát­nője be­le­lőtt az éj­sza­kába, ezzel meg­ijesztve a szom­széd­jait.

A hét­vé­gén ké­szült fel­vé­te­len a ba­rát­nője be­le­lőtt az éj­sza­kába, ezzel meg­ijesztve a szom­széd­jait.