CÍMKE: 'lövöldözés'

Megrázó hír jött: fellépés közben halt meg a népszerű zenész

Megrázó hír jött: fellépés közben halt meg a népszerű zenész

A dj fel­lé­pése alatt lö­völ­dö­zés tört ki a szó­ra­ko­zó­he­lyen, a ze­nész a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Lövés dördült Tatán: kivonultak a rendőrök és ezt találták a helyszínen

Lövés dördült Tatán: kivonultak a rendőrök és ezt találták a helyszínen

A fe­le­sé­gét fe­nye­gette meg egy 66 éves férfi szom­ba­ton.

A fe­le­sé­gét fe­nye­gette meg egy 66 éves férfi szom­ba­ton.

Iszonyat Szlovákiában: fegyveres rontott a bulizó fiatalokra, vérfürdőt rendezett

Iszonyat Szlovákiában: fegyveres rontott a bulizó fiatalokra, vérfürdőt rendezett

Ön­kén­tes tűz­ol­tókra nyi­tott tüzet a tet­tes, három ember ál­la­pota kri­ti­kus.

Ön­kén­tes tűz­ol­tókra nyi­tott tüzet a tet­tes, három ember ál­la­pota kri­ti­kus.

Lövöldöztek a horóci diszkóban, elszökött a gyilkos

Lövöldöztek a horóci diszkóban, elszökött a gyilkos

Egy ember meg­halt, ket­ten pedig sú­lyo­san meg­sé­rül­tek az éj­szaka Ho­ró­con egy lö­völ­dö­zés­ben.

Egy ember meg­halt, ket­ten pedig sú­lyo­san meg­sé­rül­tek az éj­szaka Ho­ró­con, mi­u­tán a helyi disz­kó­ban egy 36 éves férfi lö­völ­dö­zött.

Holtan esett össze egy fiatal a frissdiplomások buliján

Kivonult a rendőrség, holtan esett össze egy fiatal a frissdiplomások buliján

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben, egy­előre nem vet­tek őri­zetbe sen­kit.

Szállodai lövöldözésről jött hír: több halott az ausztráliai városban

Szállodai lövöldözésről jött hír: több halott az ausztráliai városban

A tá­ma­dót még ke­resi a rend­őr­ség, de úgy tudni, hogy mást nem hoz­tak kap­cso­latba a lö­völ­dö­zés­sel.

A tá­ma­dót még ke­resi a rend­őr­ség, de úgy tudni, hogy mást nem hoz­tak kap­cso­latba a lö­völ­dö­zés­sel.

Lövöldözésbe keveredett Emilio és felesége

Lövöldözésbe keveredett Emilio és felesége

Krav maga lec­két vet­tek.

A Drága csa­lá­dom sztár­jai meg­ta­nul­ták, ho­gyan vé­de­kez­ze­nek ha­té­ko­nyan, ha meg­tá­mad­ják őket.

Végig rögzítette a halálos lövöldözést a rendőr testére szerelt kamera! - videó

Végig rögzítette a halálos lövöldözést a rendőr testére szerelt kamera! - videó

Egy ve­szé­lyes bű­nö­zőt ül­döz­tek a rend­őrök.

Egy ve­szé­lyes bű­nö­zőt ül­döz­tek a rend­őrök, akit végül csak fegy­ver­rel tud­tak meg­ál­lí­tani.

Rendőrök lepték el Berlin utcáit, egy férfi lövöldözött a városban

Rendőrök lepték el Berlin utcáit, egy férfi lövöldözött a városban

Gép­fegy­ver­rel fel­sze­relt rend­őrök lep­ték el Ber­lin egyik ut­cá­ját.

Gép­fegy­ver­rel fel­sze­relt rend­őrök lep­ték el Ber­lin egyik ut­cá­ját.

Halálos lövöldözés történt Trump egyik luxusszállodájánál

Halálos lövöldözés történt Trump egyik luxusszállodájánál

Egy ár­tat­lan civil vesz­tette éle­tét a fegy­ve­res össze­tű­zés­ben, az ál­do­zat rossz­kor volt rossz he­lyen.

Megrendítő hír, szörnyű halála volt az amerikai csodatininek

Megrendítő hír, szörnyű halála volt az amerikai csodatininek

Jay­lon McKen­zie 14 éve­sen halt meg.

Jay­lon McKen­zie iszo­nyú nagy te­het­ség­ként volt szá­mon tartva. A remek ké­pes­ségű spor­toló 14 éve­sen halt meg.

Kiderültek a legfontosabb részletek az esti fővárosi lövöldözésről

Kiderültek a legfontosabb részletek az esti fővárosi lövöldözésről

Szerda este a VIII. ke­rü­let­ben ra­ga­dott fegy­vert és lőtt több­ször is.

Szerda este a VIII. ke­rü­let­ben ra­ga­dott fegy­vert és lőtt rá több­ször is egy au­tóra egy férfi.

Lövöldözésbe torkollt az autós üldözés Gombásnál

Lövöldözésbe torkollt az autós üldözés Gombásnál

Fegy­vert kel­lett rán­ta­niuk a rend­őrök­nek és egy len­gyel rend­számú au­tóra kel­lett lő­niük Gom­bás­nál.

Fegy­vert kel­lett rán­ta­niuk a rend­őrök­nek és egy len­gyel rend­számú au­tóra kel­lett lő­niük Gom­bás­nál. A férfi a rend­őri fel­szó­lí­tásra sem volt haj­landó meg­állni, ezért a rend­őrök­nek sú­lyo­sabb mód­szert kel­lett be­vet­niük az ül­dö­zött autó meg­ál­lí­tá­sára.

Gyerekekre lövöldözhettek Huszton, kivonult a rendőrség

Gyerekekre lövöldözhettek Huszton, kivonult a rendőrség

A gyer­mek szü­lei nem tet­tek fel­je­len­tést.

A gyer­mek szü­lei nem tet­tek fel­je­len­tést. Az ese­tet könnyű testi sé­rü­lés­ként je­gyez­ték fel.

Kórházban a tehetséges focista, barátját lelőtték

Kórházban a tehetséges focista, barátját a szeme láttára lőtték le

Bal­len­tine menny­ből a po­kolba ju­tott.

Corey Bal­len­tine né­hány óra alatt menny­ből a po­kolba ju­tott. Sze­ren­csére nem élet­ve­szé­lye­sek a sé­rü­lé­sei.

Gyermekeket találtak a Srí Lanka-i lövöldözés áldozatai között

Gyermekeket találtak a Srí Lanka-i lövöldözés áldozatai között

Tűz­pár­baj tört ki a biz­ton­sági erők és fi­a­tal musz­li­mok kö­zött pén­te­ken.

Szomorú hír érkezett: a híres zenész temetésén újabb tragédia történt

Szomorú hír érkezett: a híres zenész temetésén újabb tragédia történt

A lö­völ­dö­zés­ben el­hunyt rap­per te­me­té­sén is tüzet nyi­tott egy is­me­ret­len, töb­ben meg­sé­rül­tek, egy ember pedig meg­halt.

Lövések dördültek este Pest megyében, autóból lőttek az áldozat arcába

Lövések dördültek este Pest megyében, autóból lőttek az áldozat arcába

Egy fi­a­tal férfi fél­té­keny­ség­ből tá­madt rá volt ba­rát­nője új pár­jára.

Egy fi­a­tal férfi fél­té­keny­ség­ből tá­madt rá volt ba­rát­nője új pár­jára, ami­kor éppen ku­tyát sé­tál­tat­tak.

Lelőttek egy újságírót egy terrortámadásban

Lelőttek egy újságírónőt egy terrortámadásban

Fi­a­tal új­ság­írónő esett ál­do­za­tául egy észak-ír­or­szági lö­völ­dö­zés­nek.

Fi­a­tal új­ság­írónő esett ál­do­za­tául egy észak-ír­or­szági lö­völ­dö­zés­nek, ame­lyet a rend­őr­ség ter­ro­rista in­ci­dens­nek mi­nő­sí­tett.

Ismert vállalkozóra támadt egy bérgyilkos nappal egy kávézóban! - videó

Ismert vállalkozóra támadt egy bérgyilkos nappal egy kávézóban! - videó

Két lö­vést is le­adott a tá­madó, végül ő húzta a rö­vi­deb­bet.

Két lö­vést is le­adott a tá­madó, végül ő húzta a rö­vi­deb­bet.

Szörnyű tragédia történt, holtan találták a gyönyörű 19 éves lányt

Szörnyű tragédia történt, holtan találták a gyönyörű 19 éves lányt

A di­ák­lány ön­gyil­kos lett, mert túl­élte a park­landi mé­szár­lást.

A di­ák­lány ön­gyil­kos lett, mert túl­élte a park­landi mé­szár­lást.

Lövöldözés a villamoson: megszólalt végre az elkövető, ezt állítja

Lövöldözés a villamoson: megszólalt végre az elkövető, ezt állítja

A török szár­ma­zású férfi ellen ko­ráb­ban már in­dí­tot­tak el­já­rást erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek és nemi erő­szak miatt.

Elfogták az utrechti lövöldözés gyanúsítottját

Elfogták a három halottal járó utrechti lövöldözés gyanúsítottját

Órá­kig ül­döz­ték.

Egy vil­la­mo­son nyi­tott tüzet egy férfi a hol­lan­diai Ut­recht­ben. Több órán át tar­tott a férfi után a haj­tó­va­dá­szat.

Rettenetes tragédia, súlyos veszteség érte az amerikaiak sztárját

Rettenetes tragédia, súlyos veszteség érte az amerikaiak sztárját

Kevin Du­rant gye­rek­kori ba­rát­ját le­lőt­ték. A két­sze­res olim­piai baj­nok ko­sa­ras a le­sújtó hír el­le­nére is pá­lyára lé­pett az NBA-ben.

Kevin Du­rant gye­rek­kori ba­rát­ját le­lőt­ték. A két­sze­res olim­piai baj­nok ko­sa­ras a le­sújtó hír el­le­nére is pá­lyára lé­pett az NBA-ben.

Most érkezett: Bezárták az iskolákat a lövöldöző miatt Hollandiában

Most érkezett: Bezárták az iskolákat a lövöldöző miatt Hollandiában

Egy ha­lá­los ál­do­zata már van az Ut­­recht­ben tör­tént lö­völ­dö­zés­nek.

Egy ha­lá­los ál­do­zata már van az Ut­­recht bel­­vá­­ro­­sá­­ban tör­tént lö­völ­dö­zés­nek.

A nyílt utcán lőtték lábon a népszerű politikust! - videó

A nyílt utcán lőtték lábon a népszerű politikust! - videó

Egy gép­fegy­ver­rel tü­zel­tek a férfire.

Egy gép­fegy­ver­rel tü­zel­tek a férfire, akit mind­két lábán meg­se­be­sült.

Lövések dördültek Paksnál, puskával őrjöngő férfi okozott pánikot

Lövések dördültek Paksnál, puskával őrjöngő férfi okozott pánikot

A férfi meg­pró­bált vé­gezni is­me­rő­sé­vel, de a rend­őrök idő­ben el­fog­ták.

Egy szíriai férfi keveredett tűzharcba a nyaralóhelyen! - videó

Egy szíriai férfi keveredett tűzharcba a nyaralóhelyen! - videó

Iga­zol­ta­tás köz­ben pró­bálta meg el­venni az egyik rendőr pisz­to­lyát.

Iga­zol­ta­tás köz­ben pró­bálta meg el­venni az egyik rendőr pisz­to­lyát.

Járókelők közé lőttek fényes nappal New Yorkban! - videó

Járókelők közé lőtt egy fiatalember fényes nappal New Yorkban! - sokkoló videó

A tet­test si­ke­rült be­azo­no­sí­tani, a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a 19 éves fi­a­tal­em­bert.

A tá­ma­dást fel­vette egy biz­ton­sági ka­mera. A tet­test si­ke­rült be­azo­no­sí­tani, a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a 19 éves fi­a­tal­em­bert. Vajon mivel ma­gya­rázza majd a ször­nyű tet­tét?

Megrázó hír: hátba lőtték egy fiatal úszót

Megrázó hír: hátba lőtték a fiatal úszót, kerekesszékbe kényszerülhet

Ma­nuel Bor­tuzzo na­gyon rossz­kor volt na­gyon rossz he­lyen.

Ma­nuel Bor­tuzzo na­gyon rossz­kor volt na­gyon rossz he­lyen. Nem ki­zárt, hogy soha többé nem fog tudni lábra állni.

Brutális felvételt rögzített a rendőr testére szerelt kamera!

Brutális felvételt rögzített a rendőr testére szerelt kamera!

Ame­rika egyik leg­ve­szé­lye­sebb bű­nö­ző­jét ül­dözte az egyen­ru­hás.

Ame­rika egyik leg­ve­szé­lye­sebb bű­nö­ző­jét ül­dözte az egyen­ru­hás.

Pánik Franciaországban: Járókelőkre lőtt egy fegyveres

Pánik Franciaországban: Járókelőkre lőtt egy fegyveres

Já­ró­ke­lőkre lőtt egy férfi szerda dél­után a Fran­cia­or­szág­hoz tar­tozó Kor­zi­kán, Bas­tia egyik déli ke­rü­le­té­ben.

Magyar férfi lövöldözött Los Angelesben

Magyar férfi lövöldözött Los Angelesben, a kommandósokat is kihívták

A S.W.A.T.-ot is ki­hív­ták a hely­színre.

Ri­a­dóz­tat­ták a kü­lön­le­ges kom­man­dós egy­sé­get is a lö­völ­dö­zés hely­szí­nére.

Családi leszámolás: halálos lövések dördültek Veszprém megyében

Családi leszámolás: halálos lövések dördültek Veszprém megyében

Egy oszt­rák férfi kez­dett el őr­jön­geni élet­társa szü­le­i­nek há­zá­nál.

Egy oszt­rák férfi kez­dett el őr­jön­geni élet­társa szü­le­i­nek há­zá­nál.

Friss hírek: Három halálos áldozata van a kaliforniai lövöldözésnek

Friss hírek: Három halálos áldozata van a kaliforniai lövöldözésnek

Három ha­lá­los ál­do­zata és négy se­be­sültje van a lö­völ­dö­zés­nek.

Három ha­lá­los ál­do­zata és négy se­be­sültje van a lö­völ­dö­zés­nek.

Lövések dördültek a híres brüsszeli étteremben, ezt mondja a rendőrség

Lövések dördültek a híres brüsszeli étteremben, ezt mondja a rendőrség

A szent­este előtti dél­előtt hal­lat­szot­tak lö­vé­sek az egyik leg­hí­re­sebb ét­te­rem­nél.

Most érkezett: Lövöldözés a népszerű bowlingpályán, sok az áldozat

Most érkezett: Lövöldözés a népszerű bowlingpályán, sok az áldozat

Egye­lőre pon­tos szá­mo­kat nem kö­zöl­tek.

Egye­lőre pon­tos szá­mo­kat nem kö­zöl­tek, ahogy azt sem, hogy ha­lot­tak vagy sé­rül­tek van­nak-e.

Helikopterek köröznek Bécs felett, szökésben a lövöldöző gyilkos

Helikopterek köröznek Bécs felett, szökésben a lövöldöző gyilkos

A tá­ma­dót nagy erők­kel ke­re­sik, de a rend­őr­ség sze­rint nem je­lent to­vábbi ve­szélyt.

A tá­ma­dót nagy erők­kel ke­re­sik, de a rend­őr­ség sze­rint nem je­lent to­vábbi ve­szélyt.

Strasbourgi terror: Blokád egy helyi háznál, ott rejtőzhet a gyilkos

Strasbourgi terror: Blokád egy helyi háznál, ott rejtőzhet a gyilkos

Szo­rul a hurok a férfi körül, aki három em­bert ölt meg a stras­bourgi ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron kedd este!

Háromra emelkedett a strasbourgi vérengzés halálos áldozatainak száma

Háromra emelkedett a strasbourgi vérengzés halálos áldozatainak száma

Meg­halt a lö­völ­dö­zés egy se­be­sült ál­do­zata a kór­ház­ban, ezzel há­romra emel­ke­dett a tá­ma­dás ha­lott­ja­i­nak a száma.

Most érkezett a hír: lövések dördültek Bécsben egy étteremnél

Most érkezett a hír: lövések dördültek Bécsben egy étteremnél

A helyi média ér­te­sü­lé­sei sze­rint egy ember meg­halt, egy meg­sé­rült.

A helyi média ér­te­sü­lé­sei sze­rint egy ember meg­halt, egy meg­sé­rült.

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

Fo­lya­ma­to­san ta­pasz­talja a ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség okozta fé­lel­met.

Nacsa Oli­vér sze­rint el­jött az ideje, hogy min­denki fel­hagy­jon a mig­rá­ció körül ki­ala­kult li­be­rá­lis esz­mék szaj­kó­zá­sá­val. A hu­mo­rista ugyanis gyak­ran for­dul meg Eu­rópa nagy­vá­ro­sa­i­ban, és fo­lya­ma­to­san ta­pasz­talja a ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség okozta fé­lel­met. Oli­vér a stras­bourgi lö­völ­dö­zés hely­szí­nén is járt más­fél órá­val a tá­ma­dás előtt.

Nincs magyar érintettje a strasbourgi lövöldözésnek

Nincs magyar érintettje a strasbourgi lövöldözésnek

Ezt kö­zölte Szij­jártó Péter tár­ca­ve­zető szer­dán Bu­da­pes­ten.

Ezt kö­zölte Szij­jártó Péter tár­ca­ve­zető szer­dán, egy más té­má­ban tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót kö­ve­tően.

Allah akbar a karácsonyi vásáron, eddig három halott

Allah akbar a karácsonyi vásáron, eddig három halott

Egyre több rész­let derül ki...

Szem­ta­núk sze­rint a ter­ro­ris­ták csata ki­ál­tása, az Allah akbar is több­ször el­hang­zott a me­rénylő szá­já­ból.

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

A hu­mo­rista kedd dél­után és kora este éppen St­ras­bourg ut­cáin sé­tál­ga­tott, nem sok­kal a lö­völ­dö­zés előtt.

Hajtóvadászat indult a terrortámadás elkövetője ellen

Vérfagyasztó felvétel a karácsonyi vásárban történt terrortámadásról

Eddig 3 ál­do­zat­ról tud­nak.

Leg­alább hár­man meg­hal­tak, ami­kor az isz­lam­ista me­rénylő több­ször is a tö­megbe lőtt teg­nap St­ras­bourg­ban.

Migránsok lövöldöztek a bielefeldi állomáson

Migránsok lövöldöztek a bielefeldi főpályaudvaron

Szi­ré­názó rend­őr­au­tók árasz­tot­ták el a for­gal­mas pá­lya­ud­va­rát.

Szi­ré­názó rend­őr­au­tók árasz­tot­ták el Bi­e­le­feld leg­for­gal­ma­sabb pá­lya­ud­va­rát.

Teljes a készültség, azonnal kiürítettek egy kórházat Chicagóban

Teljes a készültség, azonnal kiürítettek egy kórházat Chicagóban

Négy ember meg­halt. Az ügy hát­te­ré­ben az első hírek sze­rint sze­re­lem­fél­tés áll­hat.

Brutális jelenetet videóztak le az autópályán!

Brutális jelenetet videóztak le az autópályán!

Ilyet csak a leg­va­dabb ak­ciófil­mek­ben lehet látni, a lö­völ­dö­zés­nek ha­lá­los ál­do­zata is lett.

Ilyet csak a leg­va­dabb ak­ciófil­mek­ben lehet látni, a lö­völ­dö­zés­nek ha­lá­los ál­do­zata is lett.

Lövöldözés tört ki egy német településen: családi tragédiához vezetett az akció

Lövöldözés tört ki egy német településen: családi tragédiához vezetett az akció

Egy anya és fia éle­tü­ket vesz­tet­ték, míg két rendőr meg­sé­rült.

Egy anya és fia éle­tü­ket vesz­tet­ték, míg két rendőr meg­sé­rült a lö­völ­dö­zés­ben.

Lövöldözés volt a kölni főpályaudvaron, túszt is ejtettek

Lövöldözés volt a kölni főpályaudvaron, túszt is ejtettek

A helyi rend­őr­ség le­zárta a hely­színt.

A helyi rend­őr­ség le­zárta a hely­színt és arra kéri az em­be­re­ket, hogy ke­rül­jék el a pá­lya­ud­vart és a kör­nyé­két.

Lövöldözésbe keveredett a Megasztár énekese: elmondta, mi történt

Lövöldözésbe keveredett a Megasztár énekese: elmondta, mi történt

Lel­ki­leg meg­vi­selte Nyári Kál­mánt, hogy két napot egy rend­őr­ségi fog­dán kel­lett töl­te­nie. A ze­nész a fi­á­val és az uno­ka­öccsé­vel a múlt szom­ba­ton ke­ve­re­dett utcai bal­héba...

Közlekedési vita miatt lövöldöztek a sofőrök Magyarországon

Közlekedési vita miatt lövöldöztek a sofőrök Magyarországon

Két autós annyira össze­ve­szett a XIII. ke­rü­let egyik ut­cá­ján, hogy lö­vé­sek is dör­ren­tek - tudta meg a Ri­post a he­lyi­ek­től.

Két autós annyira össze­ve­szett a XIII. ke­rü­let egyik ut­cá­ján, hogy lö­vé­sek is dör­ren­tek - tudta meg a Ri­post a he­lyi­ek­től. Rá­adá­sul nem csak a fő­vá­ros­ban tör­tént ha­sonló fur­csa eset az el­múlt na­pok­ban. Egy ka­mi­o­nosra is rá­lőt­tek...

Drámai, ami éjjel a belvárosban történt: egymásra lőttek Terézvárosban

Drámai, ami éjjel a belvárosban történt: egymásra lőttek Terézvárosban

A bolti el­adók és egy vevő össze­ve­szett az este.

A bolti el­adók és egy vevő össze­ve­szett az este.

Agyonlőtték a fiatal sportolót egy egyetemi buliban - videó

Agyonlőtték a fiatal sportolót egy egyetemi buliban - videó

A cam­pus kö­ze­lé­ben ki­tört bal­hé­nak tra­gi­kus vége lett, ren­ge­te­gen gyá­szol­ják az ösz­tön­dí­jas spor­to­lót.

Szörnyű tragédia, lelőtték a sztársportoló édesapját

Szörnyű tragédia, lelőtték a sztársportoló édesapját

Egy gép­jár­mű­ből nyi­tot­tak tüzet. Egye­lőre nem tudni, hogy ő volt-e a cél­pont.

Dráma az Újfalu lakótelepen: lövöldöztek az éjjel, egy ember megsérült

Dráma az Újfalu lakótelepen: lövöldöztek az éjjel, a támadásban egy ember megsérült

A lö­völ­dö­zés a szlo­vá­kiai Du­na­szer­da­he­lyen tört ki.

A lö­völ­dö­zés a szlo­vá­kiai Du­na­szer­da­he­lyen tört ki, ami­kor egy lakás tu­laj­do­nosa és al­bér­lője össze­vesz­tek.

Iskolánál és étteremnél lövöldöztek: több halott, gyerekek is sérültek

Iskolánál és étteremnél lövöldöztek: több halott, gyerekek is sérültek

Egy­szerre több he­lyen tá­mad­tak.

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban egy­szerre több he­lyen tör­tén­tek tá­ma­dá­sok, egy­más­tól füg­get­le­nül.

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

A fran­cia Saint-Eti­enne ko­rábbi já­té­ko­sát agyon­lőt­ték. Egy 14 éves fiú is meg­halt a lö­völ­dö­zés­ben.

A fran­cia Saint-Eti­enne ko­rábbi já­té­ko­sát agyon­lőt­ték. Egy 14 éves fiú is meg­halt a lö­völ­dö­zés­ben.

Most közölték: támadás a sztár koncertje előtt, lövések is dördültek

Most közölték: támadás a sztár koncertje előtt, lövések is dördültek

A lö­völ­dö­zés okai egy­előre is­me­ret­le­nek, de a tá­ma­dót si­ke­rült le­fegy­ve­rezni, sé­rü­lé­sei miatt je­len­leg is kór­ház­ban van.

Most közölték: lövöldözés volt egy üzemben, többen meghaltak

Most közölték: lövöldözés volt egy üzemben, többen meghaltak

Egy te­xasi üzem­ben dör­dül­tek el a lö­vé­sek, az egyik tá­madó is éle­tét vesz­tette.

Szomorú hír érkezett: tragikusan fiatalon elhunyt a sikeres sportoló

Szomorú hír érkezett: tragikusan fiatalon elhunyt a sikeres sportoló

A 27 éves ko­sa­ras össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a rend­őr­ség­gel, a hely­szí­nen ha­lott­nak nyil­vá­ní­tot­ták.

Éjjeli riadalom a Ferihegyi úton, lövöldözésre ébredtek a lakók

Éjjeli riadalom a Ferihegyi úton, lövöldözésre ébredtek a lakók

A XVIII. ke­rü­let­ben élők elő­ször nem ér­tet­ték mi tör­té­nik.

A XVIII. ke­rü­let­ben élők elő­ször nem ér­tet­ték mi tör­té­nik, de ké­sőbb meg­lát­tak egy he­li­kop­tert.

Dráma az érettségi banketten: Lövöldözés tört ki a huszti étteremben

Dráma az érettségi banketten: Lövöldözés tört ki a huszti étteremben

A rend­őrök vizs­gál­ják a tör­tén­te­ket: meg­sé­rült egy 18 éves vég­zős diák!

A rend­őrök vizs­gál­ják a tör­tén­te­ket: meg­sé­rült egy 18 éves vég­zős diák!

Rémület Besztercebányán, a nyolcadikról lövöldöztek az utcán dolgozókra

Rémület Besztercebányán, a nyolcadikról lövöldöztek az utcán dolgozókra

A mun­ká­sok éppen füvet nyír­tak.

A mun­ká­sok éppen füvet nyír­tak, ami­kor va­laki meg­elé­gelte a zajt és fegy­vert ra­ga­dott.

Vérengzés, hidegvérrel gyilkoltak az edzőteremben

Vérengzés Írországban, hidegvérrel gyilkoltak az edzőteremben

Kora reg­gel csa­pott le a tá­madó.

Kora reg­gel csa­pott le a fegy­ve­res tá­madó. Egy olim­piai baj­nok bok­szoló is érin­tett az ügy­ben.

Lövöldözés volt egy focimeccsen, sokan megsérültek! - videó

Lövöldözés volt egy focimeccsen, sokan megsérültek! - videó

Dal­las egyik sta­di­on­já­ban tör­tént.

Dal­las egyik zsú­folt sta­di­on­já­ban tör­tént az erő­sza­kos cse­lek­mény, mely­nek kö­vet­kez­té­ben töb­ben kór­házba ke­rül­tek.

Dráma rendőri intézkedés közben: több egyenruhás megsérült Vereknyén

Dráma rendőri intézkedés közben: több egyenruhás megsérült Vereknyén

A férfi nem akart en­ge­del­mes­kedni a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sá­nak.

A szlo­vá­kiai te­le­pü­lé­sen egy férfi nem akart en­ge­del­mes­kedni a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sá­nak, ezért durva mód­sze­rek­hez fo­lya­mo­dott.

Lövések dördültek, fegyveres rablók támadtak a sztáredzőre

Lövések dördültek, fegyveres rablók támadtak a sztáredzőre

A tá­ma­dók tűz­harcba ke­ve­red­tek a rend­őrök­kel, majd el­me­ne­kül­tek.

A tá­ma­dók tűz­harcba ke­ve­red­tek a rend­őrök­kel, majd egy lo­pott ko­csi­val me­ne­kül­tek el.

Allah akbart kiáltó férfi lövöldözött Belgiumban

Allah akbart kiáltó férfi lövöldözött Belgiumban

Leg­alább hár­man meg­hal­tak.

A belga sajtó arról szá­molt be, hogy lö­völ­dö­zés tör­tént a belga Lüt­tich nevű te­le­pü­lés bel­vá­ro­sá­ban kedd dél­előtt.

Részletek a gyáli lövöldözésről: hírek érkeztek a sérültek állapotáról

Részletek a gyáli lövöldözésről: hírek érkeztek a sérültek állapotáról

Szom­bat kora este le­het­tek drá­mai je­le­ne­tek szem­ta­núi a Pest me­gyei te­le­pü­lés lakói.

Tömegverekedés és lövöldözés lett a gyáli hármas karambolból

Tömegverekedés és lövöldözés lett a gyáli hármas karambolból

A bal­eset után az érin­tet­tek és csa­lád­tag­jaik ve­re­kedni kezd­tek.

A bal­eset után az érin­tet­tek és csa­lád­tag­jaik ve­re­kedni kezd­tek.