CÍMKE: 'lövés'

Most kaptuk: Túszejtés Franciaországban, lövés dördült

Most kaptuk: Túszejtés Franciaországban, lövés dördült

Egy fegy­ve­res férfi leg­alább négy túszt ej­tett a dél-fran­cia­or­szági To­u­louse-hoz kö­zeli Blag­nac­ban.

Egy fegy­ve­res férfi leg­alább négy túszt ej­tett a dél-fran­cia­or­szági To­u­louse-hoz kö­zeli Blag­nac­ban.

Szörnyű baleset: saját nemi szervét lőtte szét a férfi

Szörnyű baleset: saját nemi szervét lőtte szét a férfi

A sze­ren­csét­le­nül járt il­le­tőt azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták, túl van az élet­ve­szé­lyen.

A sze­ren­csét­le­nül járt il­le­tőt azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták, túl van az élet­ve­szé­lyen.

Megdöbbentő bejelentés: kocsiból lőttek a gyalogosokra Tápióbicskén

Megdöbbentő bejelentés: kocsiból lőttek a gyalogosokra Tápióbicskén

Két em­berre is rá­lőt­tek a hu­szon­éves férfiak.

Két em­berre is rá­lőt­tek a hu­szon­éves férfiak.

Sokkoló részletek a halálos balesetről: így lőtte le a rendőr a vadászt Szóládon

Sokkoló részletek a halálos balesetről: így lőtte le a rendőr a vadászt Szóládon

Túl volt a páros a feb­ruár 26-ai va­dá­sza­ton, ami­kor a rendőr az autón ke­resz­tül fejbe lőtte a va­dászt.

Nagy a baj, mentőhelikoptert riasztottak az iskolához

Nagy a baj, mentőhelikoptert riasztottak az iskolához

Fej­sé­rü­lés­sel kel­lett kór­házba vinni egy fiút, az ügy­ben nyo­moz­nak.

Fej­sé­rü­lés­sel kel­lett kór­házba vinni egy fiút, az ügy­ben a rend­őr­ség nyo­moz.

Fájdalmas képsorok, Ronaldo nem kímélte a csapattársát

Fájdalmas képsorok, Ronaldo nem kímélte a csapattársát

A Ju­ven­tus 3-0-ra győ­zött.

A Ju­ven­tus a por­tu­gál klasszis gól­já­nak is kö­szön­he­tően 3-0-ra győ­zött a Sas­su­olo ellen az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Ve­ret­le­nül ve­zeti a ligát a cím­védő.

Rendőr lőtt le tévedésből egy nőt Maros megyében

Rendőr lőtt le tévedésből egy nőt Maros megyében

Rendőr lőtt le té­ve­dés­ből egy nőt.

Rendőr lőtt le té­ve­dés­ből egy nőt a nyílt utcán az er­dé­lyi Maros megye Ma­gyaró te­le­pü­lé­sén - kö­zölte szom­ba­ton az Agerp­res hír­ügy­nök­ség.

Rohamot kapott egy nő a színházban, de a káosz csak ezután jött

Rohamot kapott egy nő a színházban, de a káosz csak ezután jött

A nézők na­gyon meg­ré­mül­tek és ki­me­ne­kül­tek az épü­let­ből. A nő éle­té­ért küz­de­nek.

A nézők na­gyon meg­ré­mül­tek és ki­me­ne­kül­tek az épü­let­ből. A nő éle­té­ért küz­de­nek.

Drámai részletek Zámbó Jimmy haláláról

Drámai részletek Zámbó Jimmy haláláról

A ki­rály ha­lá­lá­nak igaz tör­té­nete című könyv hi­va­ta­los do­ku­men­tu­mok­ból idéz.

A ki­rály ha­lá­lá­nak igaz tör­té­nete című könyv hi­va­ta­los do­ku­men­tu­mok­ból idéz.

Most kaptuk: Fegyvert rántott egy sofőr Gáton, lövés is dördült

Most kaptuk: Fegyvert rántott egy sofőr Gáton, lövés is dördült

Fotók a hely­szín­ről!

Gát köz­ség te­rü­le­tén egy Skoda Su­perB hár­mas elő­zést haj­tott végre, ezzel fél­re­hú­zó­dásra kény­sze­rítve a szem­be­jö­vőt!

Lelőtte a barátját a tini, majd ijedtében magával is végzett

Lelőtte a barátját a tinédzser, majd ijedtében magával is végzett

Rossz vége lett a bu­li­nak At­lan­tá­ban...

Egy at­lan­tai szil­vesz­teri bu­li­ban tör­tént a tra­gé­dia, ahol egy csa­pat ti­né­dzser együtt ün­ne­pelte az új­évet.

Rálőttek a rendőrökre Vácon

Rálőttek a rendőrökre Vácon

Drog­üzér­ke­dés miatt ér­kez­tek ház­ku­ta­tásra a rend­őrök egy váci bir­tokra, ami­kor egy férfi tüzet nyi­tott rájuk. Az ut­cá­ban élő egyik férfi szá­molt be az eset­ről a Ri­post­nak.

Drog­üzér­ke­dés miatt ér­kez­tek ház­ku­ta­tásra a rend­őrök egy váci bir­tokra, ami­kor egy férfi tüzet nyi­tott rájuk. Az ut­cá­ban élő egyik férfi szá­molt be az eset­ről a Ri­post­nak.

Kommandósok rohanták le a családi házat, a férfi felesége zenéje miatt őrjöngött

Kommandósok rohanták le a családi házat, a férfi felesége zenéje miatt őrjöngött

A férfi azon ide­ge­sí­tette fel magát, hogy a fe­le­sége zenét hall­ga­tott.

A férfi azon ide­ge­sí­tette fel magát, hogy a fe­le­sége zenét hall­ga­tott.

Strasbourgi lövöldözés: két újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe

Strasbourgi lövöldözés: két újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe

Őri­zetbe vet­tek két em­bert a fran­cia ha­tó­sá­gok.

Őri­zetbe vet­tek két em­bert a fran­cia ha­tó­sá­gok, akik a gyanú sze­rint sze­re­pet ját­szot­tak.

Lövések dördültek a magyar határnál

Lövések dördültek a magyar határnál

Az ukrán ha­tár­őrök több fi­gyel­mez­tető lö­vést is le­ad­tak a le­ve­gőbe.

Az ukrán ha­tár­őrök jár­őrö­zés köz­ben ész­re­vet­tek egy em­be­rek­ből álló cso­por­tot Asz­tély­nál, akik fe­kete po­li­e­ti­lénbe cso­ma­golt lá­dá­kat ci­pel­tek a ma­gyar határ felé.

Budapesti pláza mellett gyilkolt, hajtóvadászat indult az emberölő ellen

Budapesti pláza mellett gyilkolt, hajtóvadászat indult az emberölő ellen

Több mé­tert fut­ha­tott még szúrt sé­rü­lé­se­i­vel V. László vál­lal­kozó, mi­előtt gyil­kosa hi­deg­vér­rel fejbe lőtte.

Most érkezett: Öngyilkos lett, fejbe lőtte magát Tina Turner fia

Most érkezett: Öngyilkos lett, fejbe lőtte magát Tina Turner fia

A sztár né­hány órá­val a tra­gé­dia előtt még egy di­vat­be­mu­ta­tón vett részt mo­so­lyogva, majd kö­zöl­ték vele a ször­nyű hírt.

Pornó nézés miatt halt meg egy férfi

Pornó nézés miatt halt meg egy férfi

A fe­le­sége lőtte le. A nő be­so­kallt, mert a férje sok por­nót né­zett.

A fe­le­sége lőtte le. A nő be­so­kallt, mert a férje sok por­nót né­zett.

Retteg a falu a kutyagyilkostól

Retteg a falu a kutyagyilkostól

A he­lyiek sze­rint a kutya gaz­dá­ját meg­fe­nye­get­ték...

A te­le­pü­lé­sen min­denki arról be­szél, hogy a na­pok­ban egy 16 éves fiú le­lőtte a szom­széd csa­lád ked­ven­cét, egy díj­nyer­tes yorki fe­dező kant. Az ott élők jól is­me­rik az el­kö­vető csa­lád­ját, fél­nek tőlük.

Kamaszfiú lőtte le a díjnyertes kutyát Nagyréven

Kamaszfiú lőtte le a díjnyertes kutyát Nagyréven

A 16 éves ka­maszfiú ki­vé­gezte...

A 16 éves ka­maszfiú ál­lítja, kóbor ku­tyá­nak nézte a díj­nyer­tes fe­dező kant, ezért egyet­len lö­vés­sel vég­zett vele.

Lövések dördültek egy szórakozóhelyen, durva, ami odabenn történt

Lövések dördültek egy szórakozóhelyen, durva, ami odabenn történt

A men­tő­sök egy em­bert szál­lí­tot­tak kór­házba lőtt seb­bel.

A men­tő­sök egy em­bert szál­lí­tot­tak kór­házba lőtt seb­bel.

Háromszor lábon lőtt egy szeghalmi férfit egy rendőr

Háromszor lábon lőtt egy szeghalmi férfit egy rendőr

A dü­höngő férfit nem tudta szép szó­val meg­ál­lí­tani. Ön­gyil­kos akart lenni, de meg­ál­lí­tot­ták.

A dü­höngő férfit nem tudta szép szó­val meg­ál­lí­tani. Ön­gyil­kos akart lenni, de a rendőr meg­ál­lí­totta, ezért tá­madta meg.

Brutális, csapattársa bénította le a magyar válogatott sztár karját

Brutális, csapattársa bénította le a magyar válogatott sztár karját

Nagy Vik­tor­nak ez biz­to­san fájt...

Nagy Vik­tor kel­le­met­len per­ce­ket élt át Vámos Már­ton lö­vése után.

Magyar sofőrre lőttek Amszterdamban

Magyar buszsofőrre lőttek Amszterdamban

A sofőr 33 em­bert szál­lí­tott. Nem sokon múlt, hogy ott hagyja a fogát.

A sofőr 33 em­bert szál­lí­tott, akik szin­tén meg­ijed­tek. Nem sokon múlt, hogy ne lője le a so­főrt az el­ve­te­mült férfi.

Megőrült, exanyósa pisztollyal lőtt a futballsztárra

Megőrült, exanyósa pisztollyal lőtt a futballsztárra

Olek­szandr Vo­lo­di­mi­ro­vics Sov­kovsz­kij a lá­nya­i­val akart ta­lál­kozni, de he­lyet­tük a dühös nagy­ma­mába fu­tott bele.

Olek­szandr Vo­lo­di­mi­ro­vics Sov­kovsz­kij a lá­nya­i­val akart ta­lál­kozni, de he­lyet­tük a dühös nagy­ma­mába fu­tott bele.

Rálőttek egy magyar buszsofőrre Amszterdamban

Rálőttek egy magyar buszsofőrre Amszterdamban

A golyó éppen csak el­ke­rülte a férfit. A busz­so­főr 33 utast szál­lí­tott.

A golyó éppen csak el­ke­rülte a férfit. A busz­so­főr 33 utast szál­lí­tott.

Brutális: puskával lőtte le egy 8 éves fiú a testvérét

Brutális: puskával lőtte le egy 8 éves fiú a testvérét

A ha­tó­sá­gok nem íté­lik el a fiút.

A ha­tó­sá­gok nem íté­lik el a fiút, hi­szen még túl fi­a­tal. Mos­to­ha­ap­juk szin­tén házon kívül volt, de úgy tudta, hogy a nő baby­sit­ter­hez vitte őket.

Egy videó kedvéért gyilkolta meg barátját egy 20 éves nő

Egy videó kedvéért gyilkolta meg barátját egy 20 éves nő

Az egé­szet a Yo­u­tube-on köz­ve­tí­tet­ték, de vé­gig­nézte a pár három éves gyer­meke is.

Az egé­szet a Yo­u­tube-on köz­ve­tí­tet­ték, de vé­gig­nézte a pár három éves gyer­meke is.

Merénylet az autópályán, rálőttek a focistára

Merénylet az autópályán, rálőttek a focistára egy fekete kombiból

Élet­ve­szély­ben volt, de meg­úszta. A lab­da­rúgó sejti, mi lehet a gyil­kos­sági kí­sér­let hát­te­ré­ben.

Élet­ve­szély­ben volt, de meg­úszta. A lab­da­rúgó sejti, mi lehet a gyil­kos­sági kí­sér­let hát­te­ré­ben.

Brutális gyilkosság történt az éjjel Budapesten

Brutális gyilkosság történt az éjjel Budapesten

Egy férfi ki­vég­zett egy má­si­kat, majd egy nőt is meg­tá­ma­dott, végül maga ellen for­dí­totta fegy­ve­rét.

Egy férfi ki­vég­zett egy má­si­kat, majd egy nőt is meg­tá­ma­dott, végül maga ellen for­dí­totta fegy­ve­rét.

Ez durva: fejen lőtték a magyar időjóst

Ez durva: fejen lőtték a magyar időjóst

Ke­mé­nyen küz­dött a tűz­harc­ban, de nem tudta el­ke­rülni a lö­ve­dé­ke­ket.

Ke­mé­nyen küz­dött a tűz­harc­ban, de nem tudta el­ke­rülni a lö­ve­dé­ke­ket. Az egyik csú­nyán te­libe ta­lálta. Folyt a vér az adás­ban...

Teljes káosz: lövések dördültek a lakótelepen

Teljes káosz: lövések dördültek a lakótelepen, Erik elvetemült ámokfutást rendezett

A férfi meg­fé­lem­lí­tette a rend­őrö­ket.

A 22 éves sofőr a rend­őrö­ket is meg­fé­lem­lí­tette Ózdon. Végül egy fegy­ver is elő­ke­rült.

17 lövést adott le a kínai főkonzulátusra, majd öngyilkos lett egy férfi

17 lövést adott le a kínai főkonzulátusra, majd öngyilkos lett egy férfi

Go­lyók­kal szórta meg Los An­ge­les­ben a kínai fő­kon­zu­lá­tust, majd saját ke­zé­vel ve­tett véget éle­té­nek.

Tragédia: Apja fegyverével lőtte fejbe magát az angyalarcú kisfiú

Tragédia: Apja fegyverével lőtte fejbe magát az angyalarcú kisfiú

A csa­lád lel­ke­sen ké­szült a ka­rá­csonyra, ám szom­bat reg­gel min­den meg­vál­to­zott.

Meg akart szabadulni a szektától, lelőtték

Meg akart szabadulni a szektától, lelőtték

Meg­kérte a ba­rát­nő­jét, hogy lője le, csak úgy tud meg­sza­ba­dulni a szek­tá­tól. A párja pedig ele­get tett a ké­ré­sé­nek.

Meg­kérte a ba­rát­nő­jét, hogy lője le, csak úgy tud meg­sza­ba­dulni a szek­tá­tól. A párja pedig ele­get tett a ké­ré­sé­nek.

Szatyorból került elő a pisztoly, amivel lelőtték a 9 éves kislányt

Szatyorból került elő a pisztoly, amivel lelőtték a 9 éves kislányt

A mis­kolci Nyi­tott Ajtó Bap­tista Is­kola első osz­tá­lyos ta­nu­lója volt az a kis­lány, akit édes­apja vé­let­le­nül fejbe lőtt.

Majdnem agyonlőtték II. Erzsébet királynőt

Majdnem agyonlőtték II. Erzsébet királynőt

Az ál­mat­lan­ság­ban szen­vedő ki­rálynő élet­ve­szélybe so­dorta magát.

Az ál­mat­lan­ság­ban szen­vedő ki­rálynő éj­szaka bók­lá­szott a Buckin­gham-pa­lota kert­jé­ben, ami­kor élet­ve­szélybe so­dorta magát.

Borzalom! Arcba lőtte egyéves öccsét a kétéves gyerek

Borzalom! Arcba lőtte egyéves öccsét a kétéves gyerek

A bolt par­ko­ló­já­ban vá­ra­koz­tak. A ko­csi­ban ült két fel­nőtt is. Nem tudni, hogy tör­tén­he­tett a bal­eset.

Egy be­vá­sár­ló­köz­pont par­ko­ló­já­ban vá­ra­koz­tak. A ko­csi­ban ült két fel­nőtt is, szinte ért­he­tet­len, ho­gyan tör­tén­he­tett a bal­eset.

Lőttek a biztonságnak az olimpián! Lövés dörrent, katonai lőszert találtak

Lőttek a biztonságnak az olimpián! Lövés dörrent, katonai lőszert találtak

Ti­tok­za­tos lövés bor­zolja a ke­dé­lye­ket Ri­ó­ban. Ke­vé­sen múlt a tra­gé­dia.

Ti­tok­za­tos lövés bor­zolja a ke­dé­lye­ket Ri­ó­ban. Ke­vé­sen múlt a tra­gé­dia.

Készültség Rióban: Robbanás és fegyveres támadás az olimpián!

Készültség Rióban: Robbanás és fegyveres támadás az olimpián!

Ket­tős tá­ma­dás tör­tént az olim­pián.

Ket­tős tá­ma­dás tör­tént az olim­pián szom­ba­ton, lövés dör­dült és rob­ba­nást is hal­lot­tak. Bom­ba­szak­ér­tők a hely­szí­nen!

Hiába lőttek rá, nem futamodik meg VV Attila!

Hiába lőttek rá, nem futamodik meg VV Attila!

A Ri­post ki­de­rí­tette az igaz­sá­got.

A már vissza­vo­nul­tan élő VV At­tila ismét a cím­la­pokra ke­rült, mi­u­tán meg akar­ták ölni. A Ri­post ki­de­rí­tette az igaz­sá­got.

Saját magát lőtte le a VV 3 győztese!

Saját magát lőtte le a VV 3 győztese!

A Való Világ har­ma­dik szé­ri­á­já­nak győz­tese csak unat­ko­zott és le­után­zott né­hány rek­lá­mot. Véres lett az már biz­tos!

A Való Világ har­ma­dik szé­ri­á­já­nak győz­tese csak unat­ko­zott és le­után­zott né­hány rek­lá­mot. Véres lett az már biz­tos!

Ez őrület! Rálőttek a VV győztesére!

Ez őrület! Rálőttek a VV győztesére!

Fel­te­he­tően egy fél­té­keny férfi pró­bálta hátba lőni VV At­ti­lát, aki­vel egy szo­lá­rium ab­la­kán ke­resz­tül akart vé­gezni tá­ma­dója.

Fel­te­he­tően egy fél­té­keny férfi pró­bálta hátba lőni VV At­ti­lát, aki­vel egy szo­lá­rium ab­la­kán ke­resz­tül akart vé­gezni tá­ma­dója.

Buliban lőttek rá a híres focistára

Micsoda fenegyerek! Buliban lőttek rá a híres focistára

Nem elő­ször ke­ve­re­dett bajba a nagy­szerű védő.

Nem elő­ször ke­ve­re­dett bajba a nagy­szerű védő. A vi­selt dol­gait is­merve, vár­ható volt, hogy előbb vagy utóbb ráfi­zet a zűrös ügye­ire.

Betörőnek nézték, kislánya szülinapján ölték meg a kosarast

Betörőnek nézték, kislánya szülinapján ölték meg a kosarast

Rossz la­kásba ment be.

Vég­ze­tes té­ve­dés: rossz la­kásba ment be. A ba­rát­nő­jé­vel együtt ün­ne­pel­ték meg gye­re­kük első szü­le­tés­nap­ját.

Kegyetlen módon kínozzák a vadkacsákat Szentendrén!

Kegyetlen módon kínozzák a vadkacsákat Szentendrén!

Acél­he­gyű fú­vó­cső­vel lövik meg a ka­csá­kat Szent­end­rén.

Acél­he­gyű fú­vó­cső­vel lövik meg a ka­csá­kat Szent­end­rén, a sé­rült ál­la­tok pedig szen­vedve to­vább élnek. Egye­lőre nem tudni, ki szó­ra­ko­zik a véd­te­len ma­da­rak­kal.

Reszkessetek betörők! Lábon lőtte a rablót a 11 éves fiú

Reszkessetek betörők! Lábon lőtte a rablót a 11 éves fiú

Pórul járt a tol­vaj az­után, hogy össze­fu­tott az ott­hon tar­toz­kodó kisfi­ú­val. A fiú 12 lö­vést adott le.

Tragédia: lelőtték a Rolling Stones egyik stábtagját

Tragédia: lelőtték a Rolling Stones egyik stábtagját

Drá­mába tor­kollt a kon­cert, a stáb­ta­got már nem tud­ták meg­men­teni, éle­tét vesz­tette a lövés kö­vet­kez­té­ben.

Lelőtték az NBA-sztárt, vitték az aranyfogdíszét is

Lelőtték az NBA-sztárt, vitték az aranyfogdíszét is

Go­lyót rö­pí­tet­tek a ko­sa­rasba.

Fegy­ve­res rab­lók go­lyót rö­pí­tet­tek a New York Knicks ko­sa­ra­sába. Vi­szony­lag könnyen meg­úszta, már a vissza­té­ré­sé­ről be­szél.