CÍMKE: 'lopás'

Gyalázat a pesti temetőben: 4 éves kislány sírjáról loptak szobrot

Gyalázat a pesti temetőben: 4 éves kislány sírjáról loptak szobrot

A szü­lők elő­ször annyira meg­döb­ben­tek, hogy a rend­őr­ség­nek sem szól­tak, pedig nagy a kár.

Lecsapnak a temetőjárók üresen hagyott lakására!

Lecsapnak a temetőjárók üresen hagyott lakására!

A bű­nö­zők is szá­mon tart­ják ha­lot­tak nap­ját. Ér­té­ke­ink nem­csak a te­me­tő­ben van­nak ve­szély­ben.

Fordulat a gödöllői autós tragédia ügyében

Fordulat a gödöllői autós tragédia ügyében

A meg­vá­dolt férfi ügy­védje sze­rint a nyo­mo­zók fe­lü­le­tes mun­kát vé­gez­tek. For­du­lat vár­ható az ügy­ben.

A meg­vá­dolt férfi ügy­védje sze­rint a nyo­mo­zók fe­lü­le­tes mun­kát vé­gez­tek. For­du­lat vár­ható az ügy­ben.

Retteg a művészvilág: Meglopta Keresztest és Gálvölgyiéket a férfi!

Retteg a művészvilág: Meglopta Keresztest és Gálvölgyiéket a férfi!

Töb­ben fel­je­len­tést is tet­tek az ügy­ben! Sok pénz­zel tar­to­zik a férfi a szí­né­szek­nek, szín­há­zak­nak!

Töb­ben fel­je­len­tést is tet­tek az ügy­ben!

Kínos jelenet a buszmegállóban, ezt tette a prosti a férfiakkal

Kínos jelenet a buszmegállóban, ezt tette a prosti a férfiakkal

Fél­nó­tás pa­si­kat ko­paszt meg egy nő, aki pros­ti­nak adja ki magát.

Fél­nó­tás pa­si­kat ko­paszt meg egy nő, aki pros­ti­nak adja ki magát. Több ilyen eset is tör­tént!

Vigyázzatok! Így lopnak tőletek a bankautomatánál!

Vigyázzatok! Így lopnak tőletek a bankautomatánál!

Új mód­szer ter­jed!

Se szeri se száma már azok­nak a mód­sze­rek­nek, ame­lyek­kel a trük­kös tol­va­jok szinte egy szem­pil­lan­tás alatt rö­vi­dí­te­nek meg ben­nün­ket.

5 millióval húzták le Bódi Gusztit

5 millióval húzták le Bódi Gusztit

A Bódi csa­lád több mint két év­ti­zede köl­tö­zött be csa­ládi há­zukba.

A Bódi csa­lád több mint két év­ti­zede köl­tö­zött be csa­ládi há­zukba, idén pedig be­le­vág­tak a fel­újí­tásba. Saját ká­ru­kon ta­nul­ták meg a ma­gya­rok is­te­nét.

Drága órákra álltak rá a prostik: Így lopják meg szex közben a férfiakat

Drága órákra álltak rá a prostik: Így lopják meg szex közben a férfiakat

Hosszú combú fi­a­tal nők sze­xet ígér­nek, majd a gya­nút­lan ál­do­za­tok­tól min­den ér­té­ket le­szed­nek a má­mo­ros éj­szaka során.

Ezért követelnek kamerákat
a temetőkbe
a gyászolók

Ezért követelnek kamerákat
a temetőkbe
a gyászolók

Úgy tudni, az egyik egri te­me­tő­ben min­den­na­possá vál­tak a bűn­ese­tek.

Ki­akad­tak a gyá­szo­lók: sokan kö­zü­lük ka­me­rá­kat kö­ve­tel­nek a te­me­tőkbe. Úgy tudni, az egyik egri te­me­tő­ben min­den­na­possá vál­tak a bűn­ese­tek.

Rettegnek a magyar vásárlók: Ki lehet
ez a rejtélyes nő
a boltokban?

Rettegnek a magyar vásárlók: Ki lehet
ez a rejtélyes nő
a boltokban?

Ma­gára ha­gyott be­vá­sár­ló­ko­csi­ból emelte el az ál­do­za­tok tás­ká­ját.

Az el­múlt hó­na­pok­ban négy olyan bolti lopás is volt Győr­ben, amit egy fi­a­tal nő kö­ve­tett el.

Hátborzongató esetre derült fény, életveszélyben a magyar asszony

Hátborzongató esetre derült fény, életveszélyben a magyar asszony

Az idős nő vál­sá­gos ál­la­pot­ban van, kór­ház­ban ke­ze­lik. A rend­őr­ség ki­vo­nult.

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

A be­ru­há­zá­sok 20 %-át nyúl­ták le.

Az ál­lami be­ru­há­zá­sok 20 szá­za­lé­kát nyúl­ták le rend­sze­re­sen. Sokan máris azt mond­ják, ez Gyur­csány má­so­dik öszödi be­széde!

Ezzel az új trükkel lopják meg a magyar vásárlókat
a boltokban

Ezzel az új trükkel lopják meg a magyar vásárlókat
a boltokban

A rend­őr­ség ol­da­lán sorra je­len­nek meg a fel­hí­vá­sok!

A rend­őr­ség ol­da­lán sorra je­len­nek meg a fel­hí­vá­sok, me­lyek­ben áru­házi tol­va­jo­kat ke­res­nek. Az új mód­szer a vá­sár­lók fi­gyel­met­len­sé­gére ala­poz, annak to­vábbi vál­to­zata pedig az em­beri pszi­cho­ló­giát is ki­hasz­nálja! Vi­gyáz­zunk az ér­té­ke­inkre!

Újabb felháborító esetek Ferihegyen, büntetlenül fosztják ki a bőröndöket

Újabb felháborító esetek Ferihegyen, büntetlenül fosztják ki a bőröndöket

Újabb rep­téri lopás há­bo­rítja fel az em­be­re­ket.

Újabb rep­téri lopás há­bo­rítja fel az em­be­re­ket: ez­út­tal egy Lon­don­ban élő ma­gyar csa­lád egy­havi al­bér­let­pénze tűnt el a Bu­da­pes­ten fel­adott bő­rönd­ből.

200 ezer forintot tűztek ki a pofátlan szegedi sírrabló fejére

200 ezer forintot tűztek ki a pofátlan szegedi sírrabló fejére

Ha­tal­mas összeg üt­heti a mar­kát annak, aki tud va­la­mit a lel­ket­len sír­gya­lá­zó­ról.

Ha­tal­mas összeg üt­heti a mar­kát annak, aki tud va­la­mit a lel­ket­len sír­gya­lá­zó­ról.

Feljelentést fontolgat: ijesztő módon rabolták ki Iszak Esztert!

Feljelentést fontolgat: ijesztő módon rabolták ki Iszak Esztert!

A mű­sor­ve­ze­tő­től a re­pü­lő­té­ren lop­tak el há­rom­száz­ezer fo­rint ér­ték­ben pénzt és ék­szert.

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

A férfit ko­ráb­ban ün­ne­pelte a világ.

A férfit ko­ráb­ban az egész világ ün­ne­pelte, ami­kor se­gítő kezet nyúj­tott a sé­rül­tek­nek a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás­nál.

Pofátlan unoka: ellopta a nagypapa hamvait, nem adja vissza

Pofátlan unoka: ellopta a nagypapa hamvait, nem adja vissza

A férfi pénzt és ék­szert is lo­pott moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott nagy­ma­má­já­tól, a bí­ró­sági fel­szó­lí­tás el­le­nére sem eny­hül meg.

Ez a férfi tudta, hogy lehet többmilliós értéket kilopkodni egy lovardából

Ez a férfi tudta, hogy lehet többmilliós értéket kilopkodni egy lovardából

Egy csö­möri lo­var­dá­ban ga­ráz­dál­ko­dott a tol­vaj, a rend­őrök elől is meg­lé­pett.

Pofátlan tolvaj fosztotta ki a strandoló család szekrényét

Pofátlan tolvaj fosztotta ki a strandoló család szekrényét

Fu­tó­tűz­ként ter­jed egy el­ke­se­re­dett édes­anyá­nak a be­jegy­zése.

Fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten egy el­ke­se­re­dett édes­anyá­nak a be­jegy­zése.

Nem Kóbor János az egyetlen áldozat

Nem Kóbor János az egyetlen áldozat

A tö­rök­bá­linti Tü­kör­he­gyet évek óta a ma­gyar Be­verly Hill­s­ként em­le­ge­tik.

A tö­rök­bá­linti Tü­kör­he­gyet évek óta a ma­gyar Be­verly Hill­s­ként em­le­ge­tik, ahol a jó­módú sztá­rok élnek. Igen ám, de a be­sur­ranó tol­va­jok is elő­sze­re­tet­tel lá­to­gat­ják meg a kör­nyé­ket.

Pokoli fuvar: gyerekkel együtt kötött el egy kocsit a pápai férfi

Pokoli fuvar: gyerekkel együtt kötött el egy kocsit a pápai férfi

A so­főr­nek jo­go­sít­vá­nya sem volt, úgy szá­gul­do­zott az ide­gen kis­gye­rek­kel a hátsó ülé­sen.

A so­főr­nek jo­go­sít­vá­nya sem volt, úgy szá­gul­do­zott az ide­gen kis­gye­rek­kel a hátsó ülé­sen.

Pofátlanul lopkodta a kozmetikumokat ez a két nő - videó

Pofátlanul lopkodta a kozmetikumokat ez a két nő - videó

A rend­őr­ség egy­előre hiába ke­resi a két ró­zsa­szín pólós tol­vajt.

A rend­őr­ség egy­előre hiába ke­resi a két ró­zsa­szín pólós tol­vajt.

Döbbenet: Mázsás aranyérmet loptak el

Döbbenet: Mázsás aranyérmet loptak el

100 ki­lo­gram­mos ara­nyat lop­tak el Ber­lin­ben

A ber­lini rend­őr­ség le­tar­tóz­ta­tott leg­alább két em­bert egy 100 ki­lo­gram­mos szín­arany ka­na­dai érem el­lo­pása miatt. Az arany­érem a híres ber­lini Bode Mú­ze­um­ból tűnt el.

Sorozatos rablások a Soundon - Paprikaspay-vel támadnak!

Sorozatos rablások a Soundon - Paprikaspay-vel támadnak!

Nem min­den­na­pos tör­té­net bor­zolja a ke­dé­lye­ket: a Ba­la­ton Sound-on. Több ál­do­zat­ról be­szél­nek és száz­ez­res kár­ról.

Figyelem, ha tudod, ki ez a két férfi, azonnal hívd a rendőrséget

Figyelem, ha tudod, ki ez a két férfi, azonnal hívd a rendőrséget

A nyo­mo­zók a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik egy áru­házi lopás el­kö­ve­tő­jé­nek azo­no­sí­tá­sá­hoz.

A nyo­mo­zók a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik egy áru­házi lopás el­kö­ve­tő­jé­nek azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Kozsót mentővel vitték kórházba

Kozsót mentővel vitték kórházba

Ko­csor Zsol­tot áram­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják, emi­att feb­ru­ár­ban már ki­hall­gat­ták a ze­nészt, aki ár­tat­lan­nak vallja magát.

Ko­csor Zsol­tot áram­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják, emi­att feb­ru­ár­ban már ki­hall­gat­ták a ze­nészt.

Kiborult Kozso a vádak miatt

Kiborult Kozso a vádak miatt

Ret­te­ne­tes ál­la­potba ke­rült Kozso, mi­u­tán meg­tudta: lo­pás­sal gya­nú­sít­ják.

Ret­te­ne­tes ál­la­potba ke­rült Kozso, mi­u­tán szem­be­sült azzal, hogy áram­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják.

Enélkül ne menjen nyaralni!

Enélkül ne menjen nyaralni!

Az év de­re­kára ter­ve­zett uta­kat sok min­den tönk­re­te­heti.

Lopás, el­ke­ve­re­dett bő­rön­dök, hir­te­len meg­be­te­ge­dés - az év de­re­kára be­ter­ve­zett uta­kat sok min­den tönk­re­te­heti. Épp ezért a ba­jokra ér­de­mes előre fel­ké­szülni.

Kitört a háború Kozso és a Kozmix billentyűse között

Kitört a háború Kozso és a Kozmix billentyűse között

Mint arról a Ri­post is be­szá­molt, az ügyész­ség sze­rint Kozso ma­ni­pu­lálta a tea­há­zá­ban a vil­lany­órát.

Mint arról a Ri­post is be­szá­molt, az ügyész­ség sze­rint Kozso ma­ni­pu­lálta a Zöld Tek­nős Bar­langja nevű tea­há­zá­ban a vil­lany­órát, ezért gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki még feb­ru­ár­ban.

Botrány a szépségszalonban: saját kolléganője lopta meg Molnár Anikót!

Botrány a szépségszalonban: saját kolléganője lopta meg Molnár Anikót!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztárt so­ro­za­to­san érik a csa­pá­sok.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztárt so­ro­za­to­san érik a csa­pá­sok: elő­ször a sza­lon­ját ön­tötte el a víz, most meg­lop­ták.

Aljas támadás áldozata lett: meglopták Oszter Sándort

Aljas támadás áldozata lett: meglopták Oszter Sándort

Ta­nult a hi­bá­ból! Azóta in­kább egye­dül, se­gít­ség nél­kül old meg min­dent.

Ta­nult a hi­bá­ból! Azóta in­kább egye­dül, se­gít­ség nél­kül old meg min­dent.

Sorra törik fel a levélszekrényeket!

Sorra törik fel a levélszekrényeket!

Dur­vul a hely­zet a tár­sas­há­zak­ban: fel­fe­sze­ge­tik a pos­ta­lá­dá­kat.

Dur­vul a hely­zet a tár­sas­há­zak­ban: ol­va­só­ink sze­rint egyre gya­ko­ribb, hogy fel­fe­sze­ge­tik, tönk­re­te­szik a pos­ta­lá­dá­kat. Ki­lop­ják az új­sá­go­kat, de sok­szor le­ve­lek, fon­tos kül­de­mé­nyek is el­tűn­nek.

Kevés biztonsági őr volt a boltban, fizetés nélkül hordták el az árut

Kevés biztonsági őr volt a boltban, fizetés nélkül hordták el az árut

Az eset a leg­nép­sze­rűbb ame­ri­kai üz­let­lánc egyik bolt­já­ban tör­tént meg, sok mil­liós a kár!

Durva titok derült ki a Pars kocsiját ellopó tolvajról

Durva titok derült ki a Pars kocsiját ellopó tolvajról

Olim­piai baj­no­kunk meg­bí­zott benne.

Olim­piai baj­no­kunk meg­bí­zott abban a sze­re­lő­ben, aki aztán össze­törte a rá­bí­zott ko­csit. A ka­la­pács­vető sem tudja, mi vár rá most.

Vérlázító dolgot műveltek Medveczky Ilonával, kikészült a díva

Vérlázító dolgot műveltek Medveczky Ilonával, kikészült a díva

A 76 éve­sen is csúcs­for­má­ban lévő tánc­mű­vész­nőt már nem elő­ször ká­ro­sít­ják meg. Most bosszút es­kü­dött!

Nagy a baj, a metrón rabolták ki Pordán Petra édesanyját

Nagy a baj, a metrón rabolták ki Pordán Petra édesanyját

Az asszony sok­kos ál­la­potba ke­rült, mi­u­tán egy ide­gen ki­kapta a ke­zé­ből a mo­bil­te­le­fon­ját.

Az asszony sok­kos ál­la­potba ke­rült, mi­u­tán egy ide­gen ki­kapta a ke­zé­ből a mo­bil­te­le­fon­ját.

Titkos részletek szivárogtak ki Presser Gábor és a világsztár peréről!

Titkos részletek szivárogtak ki Presser Gábor és a világsztár peréről!

Kanye West ha­tal­mas összegű kár­té­rí­tést fizet, ebből azon­ban csak a tö­re­déke jut a ma­gyar ze­né­szek­nek.

Nyilvánosan alázták meg a TV2 egykori sztárját

Nyilvánosan alázták meg a TV2 egykori sztárját

Nem is bírta ki sírás nél­kül.

Nem is bírta ki sírás nél­kül a rend­kí­vül kínos ese­tet!

Kínai ruhamaffia áldozata lett Dukai Regina!

Kínai ruhamaffia áldozata lett Dukai Regina!

A mo­dell fo­tóit gát­lás­ta­la­nul le­lop­kod­ják a kül­földi ol­da­lak azért, hogy azzal csá­bít­sák ma­guk­hoz a vá­sár­ló­kat.

A mo­dell fo­tóit gát­lás­ta­la­nul le­lop­kod­ják a kül­földi ol­da­lak azért, hogy azzal csá­bít­sák ma­guk­hoz a vá­sár­ló­kat.

Sztárokra szakosodott bűnbandák fosztogatnak

Sztárokra szakosodott bűnbandák fosztogatnak

Nem lehet nem ész­re­venni, hogy az utóbbi idő­ben meg­sza­po­rod­tak a hazai sztá­rok ellen el­kö­ve­tett bűn­ese­tek.

Lehet, hogy egy 2013-as si­kerfilm adta az öt­le­tet?

Nagy a baj: Újabb csapás érte Rékasi Károlyt

Nagy a baj: Újabb csapás érte Rékasi Károlyt

Vajon ezt hogy dol­gozza fel?

Mintha átok súj­taná a ko­moly egész­ség­ügyi és anyagi gon­dok­kal küzdő szí­nészt! Vajon ezt hogy dol­gozza fel?

Hihetetlen, mit talált a nő a dobozban!

Hihetetlen, mit talált a nő a dobozban!

Ri­pos­te­rünk meg akarta venni élete első ko­mo­lyabb arc­kré­mét.

Ri­pos­te­rünk az Au­chan áru­ház­ban járt, ahol meg akarta venni élete első ko­mo­lyabb arc­kré­mét. A doboz fel volt sze­relve lo­pás­gát­ló­val is. Ez sem oko­zott gon­dot.

Kegyetlen rablás, elvitték a sztárfocista ereklyéjét

Kegyetlen rablás, elvitték a sztárfocista ereklyéjét

A döntő után a csa­pat­tár­sa­i­val ke­reste a mezét két­ség­be­eset­ten, de nem si­ke­rült meg­ta­lál­niuk.

A döntő után a csa­pat­tár­sa­i­val ke­reste a mezét két­ség­be­eset­ten, de nem si­ke­rült meg­ta­lál­niuk. A ra­jon­gók egy­ből a liga ve­ze­tő­jére kezd­tek gya­na­kodni.

Durva: Ezért emeltek vádat Lagzi Lajcsi ellen

Durva: Ezért emeltek vádat Lagzi Lajcsi ellen

A Bu­da­örsi Já­rási Ügyész­ség le­töl­tendő bör­tönt kért a ze­nészre. Ál­lí­tó­lag Laj­csi sza­bály­ta­la­nul ára­mot, vizet és gázt vé­te­le­zett mo­csai in­gat­la­na­i­ban, még­hozzá il­le­gá­lis be­kö­té­sek se­gít­sé­gé­vel.

A Bu­da­örsi Já­rási Ügyész­ség le­töl­tendő bör­tönt kért a ze­nészre. Ál­lí­tó­lag Laj­csi sza­bály­ta­la­nul ára­mot, vizet és gázt vé­te­le­zett il­le­gá­lis be­kö­tés­sel.

Szex közben rabolt a prosti a nyílt utcán

Szex közben rabolt a prosti a nyílt utcán

A térfi­gyelő ka­me­rák rög­zí­tet­ték, aho­gyan a kun­csaft és az ut­ca­lány...

A térfi­gyelő ka­me­rák rög­zí­tet­ték, aho­gyan a kun­csaft és az ut­ca­lány meg­kö­tik az üz­le­tet majd egy ka­pu­aljba hú­zód­nak...

Magyarokat lopnak meg a fapadoson, de a rendőrség szerint ez nem bűn

Magyarokat lopnak meg a fapadoson, de a rendőrség szerint ez nem bűn

Nem en­ged­ték fel­vinni a fe­dél­zetre a ké­zi­poggyá­szo­kat. A le­szál­lás után ki­de­rült, az összes kész­pénzt el­tűnt a tás­kák­ból.

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból. Ka­rá­csony előtt Dé­va­vá­nyá­ról két nagy ér­tékű bull­do­got lo­pott el va­laki a ház ud­va­rá­ról. De nem ez volt az egyet­len eset.

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból. Ki­zá­ró­lag faj­ta­tiszta, fran­cia és angol bull­do­go­kat, il­letve mop­szo­kat lop­tak el is­me­ret­le­nek. Kö­zü­lük sok­nak rá­adá­sul mil­li­ókra rúg az esz­mei ér­téke.

Balázsovits Lajos az ellopott kincsét kergeti

Balázsovits Lajos az ellopott kincsét kergeti

Évek­kel ez­előtt vet­ték el a leg­ér­té­ke­sebb tár­gyát, most fel­csil­lant a re­mény, hogy eset­leg meg­ta­lál­hatja azt.

A szín­mű­vész­től évek­kel ez­előtt vet­ték el a leg­ér­té­ke­sebb tár­gyát, most fel­csil­lant a re­mény, hogy eset­leg meg­ta­lál­hatja azt.

Félmilliót adna a dunaújvárosi férfi ellopott kerítéséért

Félmilliót adna a dunaújvárosi férfi ellopott kerítéséért

Meg­hök­kentő hir­de­tés járja be az in­ter­ne­tet, meg­hök­kentő pénz­ju­ta­lom­mal. Ke­rí­té­sét ke­resi egy bosszús férfi.

Meg­hök­kentő hir­de­tés járja be az in­ter­ne­tet, meg­hök­kentő pénz­ju­ta­lom­mal. Ke­rí­té­sét ke­resi egy bosszús férfi.

Meztelenül sétálgató nők keltettek feltűnést az utcán

Meztelenül sétálgató nők keltettek feltűnést az utcán

A lámpa fé­nyé­ben min­den lát­szott!

Hiába volt éj­szaka, az utcai lámpa fénye még leg­in­ti­mebb test­ré­szü­ket is meg­vi­lá­gí­totta!

Különleges járművet loptak, gazdája kétségbeesetten keresi!

Különleges járművet loptak, gazdája kétségbeesetten keresi!

A tol­va­jo­kat az sem ér­dekli, ha könnyen be­azo­no­sít­ható dol­got lop­nak el, a lé­nyeg csak egy: le­gyen jó drága.

Minden idők 10 legnagyobb online csalása

Minden idők 10 legnagyobb online csalása

Hír­hedt ha­cke­rek jö­ve­del­mező tet­tei.

Hír­hedt ha­cke­rek jö­ve­del­mező tet­tei. Lop­tak sze­mély­azo­nos­sá­go­kat, jel­sza­va­kat, mil­li­ár­do­kat. A mód­sze­reik hol kifi­no­mul­tak, hol ki­fe­je­zet­ten dur­vák.

Brutálisan verték át a magyar retrosztárt

Brutálisan verték át a magyar retrosztárt

Nem ho­zott sze­ren­csét Kozso tea­háza kol­lé­gá­já­nak, aki át­vette az üz­le­tet.

Nem ho­zott sze­ren­csét Kozso tea­háza kol­lé­gá­já­nak, aki át­vette az üze­mel­te­té­sét. Trük­kös rabló nul­lázta le a kétes hírű ven­dég­látó egy­sé­get.

Döbbenet: A nyílt utcán támadtak rá Kadlott Karcsira

Döbbenet: A nyílt utcán támadtak rá Kadlott Karcsira

Az is­mert mu­la­tós sztár épp fe­le­sé­gé­nek se­gí­tett, ami­kor gya­nús ala­kok áll­ták útját.

Az is­mert mu­la­tós sztár épp fe­le­sé­gé­nek se­gí­tett, ami­kor gya­nús ala­kok áll­ták útját.

Gáspárék tudják, hol az elrabolt 50 millió

Gáspárék tudják, hol az elrabolt 50 millió

Gás­pár Győző test­vére el­árulta, pon­to­san tud­ják, hová lett az 50 mil­lió.

Még tart a nyo­mo­zás a nyá­ron tel­je­sen ki­fosz­tott ser­tés­te­lep­pel kap­cso­lat­ban, de Gás­pár Győző test­vére el­árulta, pon­to­san tud­ják, hová lett az 50 mil­li­ó­juk...

Gyalázat: Ellopták Zalatnay Cini privát videóit!

Gyalázat: Ellopták Zalatnay Cini privát videóit!

Meg­lepő rész­le­tek!

Az éne­kesnő meg­lepő rész­le­te­ket árult el a mo­bil­te­le­fon­já­val kap­cso­lat­ban, amit el­lop­tak tőle!

A tetőcsomagtartóval együtt ellopták a halott nagymamát is

A csomagtartóval együtt ellopták a halott nagymamát is

Eddig nem ke­rült elő sem a cso­mag­tartó, sem a holt­test. De mégis mihez kezd­tek vele a tet­te­sek?

Eddig nem ke­rült elő sem a cso­mag­tartó, sem a holt­test.

Friss! Kirabolták Kozso teaházát!

Friss! Kirabolták Kozso teaházát!

Úgy tűnik, hiába a fo­lya­ma­tos tu­laj­do­nos­csere, a híres-hír­hedt tea­há­zat az ág is húzza. A bot­rá­nyok után most el­vit­ték a be­vé­telt és az al­kal­ma­zot­tak fi­ze­té­sét is...

Úgy tűnik, hiába a fo­lya­ma­tos tu­laj­do­nos­csere, a híres-hír­hedt tea­há­zat az ág is húzza. A bot­rá­nyok után most el­vit­ték a be­vé­telt és az al­kal­ma­zot­tak fi­ze­té­sét is...

Fel se vedd a telefont! Így vernek át a csalók

Fel se vedd a telefont! Így vernek át a trükkös csalók

A csa­lók az idő­se­ket foszt­ják ki! Aljas módon ki­hasz­nál­ják be­teg­sé­gü­ket...

A csa­lók újab­ban az idő­se­ket foszt­ják ki! Aljas módon ki­hasz­nál­ják be­teg­sé­gü­ket és el­ve­szik meg­ta­ka­rí­tott pén­zü­ket... Jobb, ha fel se ve­szed a te­le­font!

Kisgyermekes párokat fosztogat egy banda

Az alvilág legalja: kisgyermekes szülőket fosztogat egy lakótelepi banda

Akkor csap­nak le, ami­kor a szü­lők óvo­dába vi­szik gyer­me­kü­ket.

A tol­va­jok akkor csap­nak le a szü­lőkre, ami­kor óvo­dába vi­szik gyer­me­kü­ket.

Aljas módon rabolták ki VV Kinga nagymamáját a harmadik kerületben

Aljas módon rabolták ki VV Kinga nagymamáját a harmadik kerületben

Az idős asszony jó­hi­sze­műen en­gedte be ál­lí­tó­la­gos jó­aka­róit.

Az idős asszony jó­hi­sze­műen en­gedte be ál­lí­tó­la­gos jó­aka­róit.

Szerelmi dráma: azt is elhitette a szerelmes férfivel, hogy gyerekük született

Szerelmi dráma: azt is elhitette a szerelmes férfivel, hogy gyerekük született

Az ér­zé­ket­len nő dur­ván rá­szedte a sze­rel­mes férfit...

Az ér­zé­ket­len nő dur­ván rá­szedte a sze­rel­mes férfit...

A zöldbab miatt nincs elég kutyaürülék-zacskó!

Meglepő, de a zöldbab miatt nincs elég kutyaürülék-zacskó!

Tu­cat­já­val vi­szik haza az em­be­rek

Tu­cat­já­val vi­szik haza az em­be­rek, hogy le­fa­gasszák a bor­sót, zöldb­bot, de van, aki a gye­rek is­ko­lai tíz­óra­i­ját cso­ma­golja bele

Megúszhatja az áruházi balhét a botrányhős kajakos

Megúszhatja az áruházi balhét a botrányhős kajakos

Békül a meg­ká­ro­sí­tott bol­to­sok­kal.

Békül a meg­ká­ro­sí­tott bol­to­sok­kal a mér­gé­ben meg­gon­do­lat­lan Dudás Mik­lós. Ba­rát­nő­jé­vel együtt bün­tet­le­nül jön­nek ki a kínos ügy­ből?

Világbotrány: Intim fotókat loptak el a brit királyi családtól!

Világbotrány: Intim fotókat loptak el a brit királyi családtól!

Több ezer fotót - köz­tük szá­mos intim fel­vé­telt - lo­pott el egy ha­cker a mo­bil­te­le­fon­ról. Az ügy­ben rend­őr­ségi vizs­gá­lat in­dult.

Több ezer fotót - köz­tük szá­mos intim fel­vé­telt - lo­pott el egy ha­cker a mo­bil­te­le­fon­ról. Az ügy­ben rend­őr­ségi vizs­gá­lat in­dult.

Ezért lőtte fejbe magát egy férfi Tatabányán

Ezért lőtte fejbe magát egy férfi Tatabányán

Töm­lős saj­tot lo­pott, de le­bu­kott. Ezért rán­tott fegy­vert Zol­tán, aki végül agyon­lőtte magát.

Töm­lős saj­tot lo­pott, de le­bu­kott. Ezért rán­tott fegy­vert Zol­tán, aki végül agyon­lőtte magát.

Így kapták el a járókelők a nőkre támadó budapesti tolvajt!

Így kapták el a járókelők a nőkre támadó budapesti tolvajt!

El­ké­pesztő je­le­net­ben volt része a Ri­post bátor ol­va­só­já­nak.

El­ké­pesztő je­le­net­ben volt része a Ri­post bátor ol­va­só­já­nak.

Alekosz is kiborult a fagyállós gazda ítéletén

Alekosz is kiborult a fagyállós gazda ítéletén

Ismét nem bírt ma­gá­val.

Az Édes Élet sztárja ismét nem bírt ma­gá­val. Úgy érzi, már bí­ró­sági ügyekbe is be­le­üt­heti az orrát.

Élő adásban lopták meg Benkő Lászlót

Élő adásban lopták meg Benkő Lászlót

A nyár fo­lya­mán több­ször is meg­rö­vi­dí­tet­ték a ze­nészt.

A nyár fo­lya­mán több­ször is meg­rö­vi­dí­tet­ték az Omega bil­len­tyű­sét, két ér­té­kes ka­lap­já­tól is meg­sza­ba­dí­tot­ták.

Ez a te pénztárcád? Ők lopták el - videó!

Ez a te pénztárcád? Ők lopták el - videó!

Össze­szo­kott páros le­he­tett a két férfi.

Össze­szo­kott páros le­he­tett a két férfi. Az egyik ak­ci­ó­zott, a másik fi­gyelt. Egy 5. ke­rü­leti szó­ra­ko­zó­hely­ről lop­tak, majd to­vább­áll­tak.

A rablás helyszínén aludtak el a betörők, a rendőr ébresztette fel őket

A rablás helyszínén aludtak el a betörők, a rendőr ébresztette fel őket

A két be­törő a rab­lás hely­szí­nén par­koló ko­csi­ban me­rült mély álomba.

A két fi­a­tal be­törő a rab­lás hely­szí­nén par­koló, zsák­mánnyal teli ko­csi­ban me­rült mély álomba.

Színt vallott a bukott világbajnok, ezért lopott a barátnőjével!

Színt vallott a bukott világbajnok, ezért lopott a barátnőjével!

Düh­ből cse­le­ke­dett.

80 ezer fo­rint ér­ték­ben csen­tek el ru­há­kat, düh­ből cse­le­ke­dett.

Doppingvétség után lopási ügybe keveredett a magyar sztár!

Doppingvétség után lopási ügybe keveredett a magyar sztár!

A spor­to­lót és szép­sé­ges ked­ve­sét lopás vét­sége miatt ál­lí­tot­ták elő a rend­őrök.

Újabb üzleteket szemelt ki a virágboltokat fosztogató banda!

Újabb üzleteket szemelt ki a virágboltokat fosztogató banda!

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség a rab­ló­ban­dát.

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség azt a rab­ló­ban­dát, ame­lyik már öt­ven­nél is több vi­rág­bol­tot ra­bolt ki.

Kirabolták: őrjöng VV Aurélio!

Kirabolták: őrjöng VV Aurélio!

Fel­tör­ték az au­tó­ját. A tol­va­jok min­dent el­vit­tek, amit benne ta­lál­tak. Száz­ezer fo­rint ju­tal­mat ígér annak, aki bár­mi­lyen in­for­má­ci­ó­val tud szol­gálni.

Fel­tör­ték az au­tó­ját. A tol­va­jok min­dent el­vit­tek, amit benne ta­lál­tak. Száz­ezer fo­rint ju­tal­mat ígér annak, aki bár­mi­lyen in­for­má­ci­ó­val tud szol­gálni.

Téboly Rióban, az olimpiai falu sem biztonságos!

Téboly Rióban, az olimpiai falu sem biztonságos!

A szer­ve­zők el­né­zést kér­tek.

Mo­bil­te­le­fo­nok, ru­ha­da­ra­bok és iPa­dek tűn­tek el a dánok olim­piai szál­lá­sá­ról. A szer­ve­zők nem győz­nek el­né­zést kérni a csa­pat­tól.

Lerántjuk a leplet: így adják el neked a lopott benzint

Lerántjuk a leplet: így adják el neked a lopott benzint

Po­fát­lan terve volt két férfi­nak...

Két szi­get­szent­mik­lósi férfi bő fél év alatt több mint 30 mil­lió fo­rint ér­tékű ben­zint lo­pott el. El nem hin­néd, mi­lyen po­fát­la­nul hasz­nál­ták fel...

Bűnügy bontakozik ki Sarka Kata oldalán!

Bűnügy bontakozik ki Sarka Kata oldalán!

Úgy tűnik, Érden és kör­nyé­kén kis­testű ku­tyákra sza­ko­so­dott banda te­vé­keny­ke­dik. Kata egy posztja alatt ki­de­rült, hogy so­ro­za­to­san tűn­nek el több­nyire drága négy­lá­búak.

Úgy tűnik, Érden és kör­nyé­kén kis­testű ku­tyákra sza­ko­so­dott banda te­vé­keny­ke­dik. Kata egy posztja alatt ki­de­rült, hogy so­ro­za­to­san tűn­nek el több­nyire drága négy­lá­búak.

Bontják a kínai nagy falat!

Bontják a kínai nagy falat!

Tég­lá­ról tég­lára bont­ják a kínai nagy falat, amely­nek több tor­nya is in­ga­taggá vált. A tég­lá­kat a he­lyiek fel­hasz­nál­ják vagy el­ad­ják.

Tég­lá­ról tég­lára bont­ják a kínai nagy falat, amely­nek több tor­nya is in­ga­taggá vált. A tég­lá­kat a he­lyiek fel­hasz­nál­ják vagy el­ad­ják.

Bikiniben teperte le a tolvajt a gazellatestű rendőrnő

Bikiniben teperte le a tolvajt a gazellatestű rendőrnő

A jó rendőr sosem pihen.

A jó rendőr a sza­bad­nap­ján sem pihen, ha éppen na­po­zás köz­ben kap va­la­kit lo­pá­son, akkor bi­zony für­dő­ru­há­ban ered a tol­vaj után.

Szex közben ellopták a ruháikat - Pucéran furikáztak egy fűnyírón!

Szex közben ellopták a ruháikat - Pucéran furikáztak egy fűnyírón!

El­emel­ték a ru­há­i­kat a tó­part­ról szex köz­ben, ezért lop­tak egy fű­nyí­rót és me­zí­te­le­nül köz­le­ked­tek. Még a rend­őrök is rö­hög­tek

Félmilliót fizetnek Győzikéék, ha segítesz nekik!

Félmilliót fizetnek Győzikéék, ha segítesz nekik!

Hiába a magas összegű fel­aján­lás, a Gás­pár csa­lád­nál ez idáig senki sem je­lent­ke­zett ér­demi in­for­má­ci­ó­val a ser­tés­te­le­pet ki­fosztó bű­nö­zők­ről...

Hiába a magas összegű fel­aján­lás, a Gás­pár csa­lád­nál ez idáig senki sem je­lent­ke­zett ér­demi in­for­má­ci­ó­val a ser­tés­te­le­pet ki­fosztó bű­nö­zők­ről...