CÍMKE: 'lopás'

Saját rokonaival akart végezni a férfi

Brutális: saját rokonaival akart végezni a polgárdi férfi

Egy szom­széd meg­aka­dá­lyozta ebben.

Meg akarta gyil­kolni a saját ro­ko­nait a pol­gárdi férfi, de egy szom­széd meg­aka­dá­lyozta ebben.

Felháborító, mit loptak el ettől az elsős kislánytól

Felháborító, mit loptak el ettől az elsős kislánytól

A 7 éves deb­re­ceni Anita édes­anyja la­punk­nak szá­molt be a bosszantó eset­ről.

A 7 éves deb­re­ceni Anita édes­anyja la­punk­nak szá­molt be a bosszantó eset­ről. Az elsős kis­lányt a helyi élel­mi­szer­üz­let­ben lop­ták meg.

Arcpirító módon lopták meg Kóbor Jánosékat, reagált a zenész!

Arcpirító módon lopták meg Kóbor Jánosékat, reagált a zenész!

Sa­já­tos kar­ri­ert fut­nak be az Omega dalai a ten­ge­ren­tú­lon.

Sa­já­tos kar­ri­ert fut­nak be az Omega dalai a ten­ge­ren­tú­lon.

Különös rablóbanda tartja rettegésben a tarnazsadányiakat

Drog miatt fosztogatják a tarnazsadányiakat

Vi­szik mind­azt, ami moz­dít­ható!

Vi­szik, ami moz­dít­ható! A leg­alább tíz­fős banda a ker­tes házak fosz­to­ga­tása mel­lett a temp­lo­mot is ki­rá­molta. Min­denki ret­teg a fa­lu­ban.

Több mint 10 milliót lopott el egy férfi barátnője családjától Hévízen

Több mint 10 milliót lopott el egy férfi barátnője családjától Hévízen

Rá­adá­sul ba­rát­nője se­gí­tett a férfi­nak.

Rá­adá­sul ba­rát­nője se­gí­tett a férfi­nak, aki több mint tíz­mil­lió fo­rin­tot lo­pott el annak csa­lád­já­tól.

Megszólalt a lopási ügyben Laár András

Megszólalt a lopási ügyben Laár András

A nép­szerű hu­mo­rista a hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán re­a­gált a tör­tén­tekre.

A nép­szerű hu­mo­rista a hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán re­a­gált a tör­tén­tekre.

Hihetetlen de igaz: itt lopták meg a TV2 műsorvezetőjét

Hihetetlen de igaz: itt lopták meg a TV2 műsorvezetőjét

Nóra és férje sem hit­tek a sze­mük­nek.

Nóra és férje sem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor hűlt he­lyét ta­lál­ták a ház előtt ha­gyott já­ték­nak...

Kínos helyzetben bukkantak a rendőrök a szegedi bűnözőre - videó

Kínos helyzetben bukkantak a rendőrök a szegedi bűnözőre - videó

A férfi egy helyi szó­ra­ko­zó­hely kasszá­ját fosz­totta ki ko­ráb­ban.

A férfi egy helyi szó­ra­ko­zó­hely kasszá­ját fosz­totta ki ko­ráb­ban, majd el­me­ne­kült, végül mégis meg­ta­lál­ták a rend­őrök.

Vérlázító dolog történt Som Lajos ravatalánál, ki képes ilyesmire?

Vérlázító dolog történt Som Lajos ravatalánál, ki képes ilyesmire?

Az ok­tó­ber 30-án el­hunyt ze­nész gyá­szoló édes­anyja vé­gig­nézte a bot­rá­nyos ese­tet.

Az ok­tó­ber 30-án el­hunyt ze­nész gyá­szoló édes­anyja vé­gig­nézte a bot­rá­nyos ese­tet.

Ha elolvasod ezt a rémtörténetet, tutira bezárkózol a kocsidba

Ha elolvasod ezt a rémtörténetet, tutira bezárkózol a kocsidba

Durva dolog tör­tént a par­ko­ló­ban.

Kö­ze­leg a ka­rá­csony, de ez nem fel­tét­le­nül je­lenti azt, hogy az em­be­rek ked­ve­seb­bek vagy fi­gyel­me­seb­bek len­né­nek egy­más­sal.

No go-zóna: Nem javasolt egyes területekre menniük az idős németeknek

No go-zóna: Nem javasolt egyes területekre menniük az idős németeknek

A rend­őr­ség ja­va­solja az elő­vi­gyá­za­tos­sá­got.

Egy német vá­ros­ban az el­múlt na­pok­ban meg­sok­szo­ro­zó­dott a tás­ka­lo­pá­sok száma. Ez már nem csak a helyi nyug­dí­ja­so­kat, hanem a ha­tó­sá­go­kat is nyug­ta­la­nítja. Az ese­tek kap­csán ér­de­kes jó ta­ná­csok­kal látta el a rend­őr­ség a la­kos­sá­got.

Nagy erőkkel keresnek a rendőrök 7000 liter vodkát

Nagy erőkkel keresnek a rendőrök 7000 liter vodkát

Három férfit keres a ka­li­for­niai rend­őr­ség, akik el­lop­tak 7000 li­ter­nyi vod­kát.

Három férfit keres a ka­li­for­niai rend­őr­ség, akik el­lop­tak 7000 li­ter­nyi vod­kát.

Gyalázat a pesti temetőben: 4 éves kislány sírjáról loptak szobrot

Gyalázat a pesti temetőben: 4 éves kislány sírjáról loptak szobrot

A szü­lők elő­ször annyira meg­döb­ben­tek, hogy a rend­őr­ség­nek sem szól­tak.

A szü­lők elő­ször annyira meg­döb­ben­tek, hogy a rend­őr­ség­nek sem szól­tak, pedig nagy a kár.

Lecsapnak a temetőjárók üresen hagyott lakására!

Lecsapnak a temetőjárók üresen hagyott lakására!

A bű­nö­zők is szá­mon tart­ják ha­lot­tak nap­ját. Ér­té­ke­ink nem­csak a te­me­tő­ben vagy az oda­uta­zás során van­nak ve­szély­ben, hanem az ott­ho­nunk is.

Fordulat a gödöllői autós tragédia ügyében

Fordulat a gödöllői autós tragédia ügyében

Az ügy­véd el­mondta, miért.

A meg­vá­dolt férfi ügy­védje sze­rint a nyo­mo­zók fe­lü­le­tes mun­kát vé­gez­tek. For­du­lat vár­ható az ügy­ben.

Retteg a művészvilág: Meglopta Keresztest és Gálvölgyiéket a férfi!

Retteg a művészvilág: Meglopta Keresztest és Gálvölgyiéket a férfi!

Töb­ben fel­je­len­tést is tet­tek az ügy­ben! Sok pénz­zel tar­to­zik a férfi a szí­né­szek­nek, szín­há­zak­nak! Dagad a bot­rány!

Ezért követelnek kamerákat
a temetőkbe
a gyászolók

Ezért követelnek kamerákat a temetőkbe a gyászolók

Úgy tudni, az egyik egri te­me­tő­ben min­den­na­possá vál­tak a bűn­ese­tek.

Kínos jelenet a buszmegállóban, ezt tette a prosti a férfiakkal

Kínos jelenet a buszmegállóban, ezt tette a prosti a férfiakkal

Fél­nó­tás pa­si­kat ko­paszt meg egy nő, aki pros­ti­nak adja ki magát.

Fél­nó­tás pa­si­kat ko­paszt meg egy nő, aki pros­ti­nak adja ki magát. Több ilyen eset is tör­tént!

Vigyázzatok! Így lopnak tőletek a bankautomatánál!

Vigyázzatok! Így lopnak tőletek a bankautomatánál!

Új mód­szer ter­jed!

Se szeri se száma már azok­nak a mód­sze­rek­nek, ame­lyek­kel a trük­kös tol­va­jok szinte egy szem­pil­lan­tás alatt rö­vi­dí­te­nek meg ben­nün­ket.

Temetőfosztogatók miatt könyörögnek megoldásért
a gyászolók

Temetőfosztogatók miatt könyörögnek megoldásért a gyászolók

Napi szin­ten men­nek a lo­pá­sok az egri Kis­asszony te­me­tő­ben a he­lyiek sze­rint. Van, aki sa­já­tos módon vé­de­ke­zik.

5 millióval húzták le Bódi Gusztit

5 millióval húzták le Bódi Gusztit

A Bódi csa­lád több mint két év­ti­zede köl­tö­zött be csa­ládi há­zukba, idén pedig be­le­vág­tak a fel­újí­tásba. Saját ká­ru­kon ta­nul­ták meg a ma­gya­rok is­te­nét.

A Bódi csa­lád több mint két év­ti­zede köl­tö­zött be csa­ládi há­zukba, idén pedig be­le­vág­tak a fel­újí­tásba. Saját ká­ru­kon ta­nul­ták meg a ma­gya­rok is­te­nét.

Drága órákra álltak rá a prostik: Így lopják meg szex közben a férfiakat

Drága órákra álltak rá a prostik: Így lopják meg szex közben a férfiakat

Mu­tat­juk az eny­ves kezű nők na­gyon sze­mét trükk­jét!

Dögös, hosszú combú fi­a­tal nők sze­xet ígér­nek, majd a gya­nút­lan ál­do­za­tok­tól min­den ér­té­ket le­szed­nek.

Ezzel az új trükkel lopják meg a magyar vásárlókat
a boltokban

Ezzel az új trükkel lopják meg a magyar vásárlókat
a boltokban

A rend­őr­ség ol­da­lán sorra je­len­nek meg a fel­hí­vá­sok, me­lyek­ben áru­házi tol­va­jo­kat ke­res­nek.

Hátborzongató esetre derült fény, életveszélyben a magyar asszony

Hátborzongató esetre derült fény, életveszélyben a magyar asszony

Az idős nő vál­sá­gos ál­la­pot­ban van, kór­ház­ban ke­ze­lik. A rend­őr­ség ki­vo­nult.

Rettegnek a magyar vásárlók: Ki lehet
ez a rejtélyes nő
a boltokban?

Rettegnek a magyar vásárlók: Ki lehet
ez a rejtélyes nő
a boltokban?

Az el­múlt hó­na­pok­ban négy ugyan­olyan bolti lopás is volt Győr­ben.

Az el­múlt hó­na­pok­ban négy olyan bolti lopás is tör­tént Győr­ben, amit egy fi­a­tal nő kö­ve­tett el. A mód­szer ugyanaz: ma­gára ha­gyott be­vá­sár­ló­ko­csi­ból emelte el az ál­do­zat tás­ká­ját.

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Az ál­lami be­ru­há­zá­sok 20%-át nyúl­ták le rend­sze­re­sen. Ma­gán­zse­bekbe ván­do­rolt vagy a párt­kasszába...

Sokan máris azt mond­ják, ez Gyur­csány má­so­dik öszödi be­széde!

200 ezer forintot tűztek ki a pofátlan szegedi sírrabló fejére

200 ezer forintot tűztek ki a pofátlan szegedi sírrabló fejére

Nagy összeg üt­heti va­laki mar­kát.

Ha­tal­mas összeg üt­heti a mar­kát annak, aki tud va­la­mit a lel­ket­len sír­gya­lá­zó­ról.

Feljelentést fontolgat: ijesztő módon rabolták ki Iszak Esztert!

Feljelentést fontolgat: ijesztő módon rabolták ki Iszak Esztert!

A mű­sor­ve­ze­tő­től a re­pü­lő­té­ren lop­tak el há­rom­száz­ezer fo­rint ér­ték­ben pénzt és ék­szert.

Újabb felháborító esetek Ferihegyen, büntetlenül fosztják ki a bőröndöket

Újabb felháborító esetek Ferihegyen, büntetlenül fosztják ki a bőröndöket

Újabb rep­téri lopás há­bo­rítja fel az em­be­re­ket.

Újabb rep­téri lopás há­bo­rítja fel az em­be­re­ket: ez­út­tal egy Lon­don­ban élő ma­gyar csa­lád egy­havi al­bér­let­pénze tűnt el a Bu­da­pes­ten fel­adott bő­rönd­ből.

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

A férfit ko­ráb­ban az egész világ ün­ne­pelte, ami­kor se­gítő kezet nyúj­tott a sé­rül­tek­nek a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás­nál.

A férfit ko­ráb­ban az egész világ ün­ne­pelte, ami­kor se­gítő kezet nyúj­tott a sé­rül­tek­nek a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás­nál.

Pofátlan unoka: ellopta a nagypapa hamvait, nem adja vissza

Pofátlan unoka: ellopta a nagypapa hamvait, nem adja vissza

A férfi pénzt és ék­szert is lo­pott moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott nagy­ma­má­já­tól.

A férfi kész­pénzt és ék­szert is lo­pott a nagy­ma­má­já­tól, a bí­ró­sági fel­szó­lí­tás el­le­nére sem eny­hül meg.

Pofátlan tolvaj fosztotta ki a strandoló család szekrényét

Pofátlan tolvaj fosztotta ki a strandoló család szekrényét

Fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten egy el­ke­se­re­dett édes­anyá­nak a be­jegy­zése.

Nem Kóbor János az egyetlen áldozat

Nem Kóbor János az egyetlen áldozat

A tö­rök­bá­linti Tü­kör­he­gyet évek óta a ma­gyar Be­verly Hill­s­ként em­le­ge­tik.

A tö­rök­bá­linti Tü­kör­he­gyet évek óta a ma­gyar Be­verly Hill­s­ként em­le­ge­tik, ahol a jó­módú sztá­rok élnek. Igen ám, de a be­sur­ranó tol­va­jok is elő­sze­re­tet­tel lá­to­gat­ják meg a kör­nyé­ket.

Figyelem, ha tudod, ki ez a két férfi, azonnal hívd a rendőrséget

Figyelem, ha tudod, ki ez a két férfi, azonnal hívd a rendőrséget

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

A nyo­mo­zók a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik egy áru­házi lopás el­kö­ve­tő­jé­nek azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Ez a férfi tudta, hogy lehet többmilliós értéket kilopkodni egy lovardából

Ez a férfi tudta, hogy lehet többmilliós értéket kilopkodni egy lovardából

Csö­möri lo­var­dá­ban ga­ráz­dál­ko­dott a tol­vaj, a rend­őrök elől is meg­lé­pett.

Csö­möri lo­var­dá­ban ga­ráz­dál­ko­dott a tol­vaj, a rend­őrök elől is meg­lé­pett.

Pokoli fuvar: gyerekkel együtt kötött el egy kocsit a pápai férfi

Pokoli fuvar: gyerekkel együtt kötött el egy kocsit a pápai férfi

A so­főr­nek jo­go­sít­vá­nya sem volt, úgy szá­gul­do­zott az ide­gen kis­gye­rek­kel a hátsó ülé­sen.

Pofátlanul lopkodta a kozmetikumokat ez a két nő - videó

Pofátlanul lopkodta a kozmetikumokat ez a két nő - videó

A rend­őr­ség hiába ke­resi őket.

A rend­őr­ség egy­előre hiába ke­resi a két ró­zsa­szín pólós tol­vajt.

Döbbenet: Mázsás aranyérmet loptak el

Döbbenet: Mázsás aranyérmet loptak el

A ber­lini rend­őr­ség le­tar­tóz­ta­tott leg­alább két em­bert egy 100 ki­lo­gram­mos szín­arany ka­na­dai érem el­lo­pása miatt.

A ber­lini rend­őr­ség le­tar­tóz­ta­tott leg­alább két em­bert egy 100 ki­lo­gram­mos szín­arany ka­na­dai érem el­lo­pása miatt.

Sorozatos rablások a Soundon - Paprikaspay-vel támadnak!

Sorozatos rablások a Soundon - Paprikaspay-vel támadnak!

Nem min­den­na­pos tör­té­net bor­zolja a ke­dé­lye­ket a Ba­la­ton Sound-on...

Nem min­den­na­pos tör­té­net bor­zolja a ke­dé­lye­ket a Ba­la­ton Sound-on... Több száz­ezer lehet a kár.

Kitört a háború Kozso és a Kozmix billentyűse között

Kitört a háború Kozso és a Kozmix billentyűse között

Ko­zsót gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

Mint arról a Ri­post is be­szá­molt, az ügyész­ség sze­rint Kozso ma­ni­pu­lálta a vil­lany­órát, ezért gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki még feb­ru­ár­ban.

Kiborult Kozso a vádak miatt

Kiborult Kozso a vádak miatt

Ret­te­ne­tes ál­la­potba ke­rült Kozso, mi­u­tán meg­tudta: lo­pás­sal gya­nú­sít­ják.

Ret­te­ne­tes ál­la­potba ke­rült Kozso, mi­u­tán szem­be­sült azzal, hogy áram­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják.

Kozsót mentővel vitték kórházba

Kozsót mentővel vitték kórházba

Ko­csor Zsol­tot áram­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják, emi­att feb­ru­ár­ban már ki­hall­gat­ták a ze­nészt, aki ár­tat­lan­nak vallja magát.

Ko­csor Zsol­tot áram­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják, emi­att feb­ru­ár­ban már ki­hall­gat­ták a ze­nészt.

Enélkül ne menjen nyaralni!

Enélkül ne menjen nyaralni!

Lopás, el­ke­ve­re­dett bő­rön­dök, hir­te­len meg­be­te­ge­dés - az év de­re­kára be­ter­ve­zett uta­kat sok min­den tönk­re­te­heti. Épp ezért a ba­jokra ér­de­mes előre fel­ké­szülni.

Lopás, el­ke­ve­re­dett bő­rön­dök, hir­te­len meg­be­te­ge­dés - az év de­re­kára be­ter­ve­zett uta­kat sok min­den tönk­re­te­heti. Épp ezért a ba­jokra ér­de­mes előre fel­ké­szülni.

Aljas támadás áldozata lett: meglopták Oszter Sándort

Aljas támadás áldozata lett: meglopták Oszter Sándort

Ta­nult a hi­bá­ból! Azóta in­kább egye­dül, se­gít­ség nél­kül old meg min­dent.

Ta­nult a hi­bá­ból! Azóta in­kább egye­dül, se­gít­ség nél­kül old meg min­dent.

Botrány a szépségszalonban: saját kolléganője lopta meg Molnár Anikót!

Botrány a szépségszalonban: saját kolléganője lopta meg Molnár Anikót!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztárt so­ro­za­to­san érik a csa­pá­sok.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztárt so­ro­za­to­san érik a csa­pá­sok: elő­ször a sza­lon­ját ön­tötte el a víz, most meg­lop­ták.

Sorra törik fel a levélszekrényeket!

Sorra törik fel a levélszekrényeket!

Dur­vul a hely­zet a tár­sas­há­zak­ban: ol­va­só­ink sze­rint egyre gya­ko­ribb, hogy fel­fe­sze­ge­tik, tönk­re­te­szik a pos­ta­lá­dá­kat. Ki­lop­ják az új­sá­go­kat, de sok­szor fon­tos kül­de­mé­nyek is el­tűn­nek.

Dur­vul a hely­zet a tár­sas­há­zak­ban: ol­va­só­ink sze­rint egyre gya­ko­ribb, hogy fel­fe­sze­ge­tik, tönk­re­te­szik a pos­ta­lá­dá­kat. Ki­lop­ják az új­sá­go­kat, de sok­szor le­ve­lek, fon­tos kül­de­mé­nyek is el­tűn­nek - a tet­te­sek­nek pedig bot­tal üt­he­tik a nyo­mát.

Kevés biztonsági őr volt a boltban, fizetés nélkül hordták el az árut

Kevés biztonsági őr volt a boltban, fizetés nélkül hordták el az árut

Az eset a leg­nép­sze­rűbb ame­ri­kai üz­let­lánc egyik bolt­já­ban tör­tént meg.

Az eset a leg­nép­sze­rűbb ame­ri­kai üz­let­lánc egyik bolt­já­ban tör­tént meg, sok mil­liós a kár!

Durva titok derült ki a Pars kocsiját ellopó tolvajról

Durva titok derült ki a Pars kocsiját ellopó tolvajról

Olim­piai baj­no­kunk meg­bí­zott benne.

Olim­piai baj­no­kunk meg­bí­zott abban a sze­re­lő­ben, aki aztán össze­törte a rá­bí­zott ko­csit. A ka­la­pács­vető sem tudja, mi vár rá most.

Nagy a baj, a metrón rabolták ki Pordán Petra édesanyját

Nagy a baj, a metrón rabolták ki Pordán Petra édesanyját

Az asszony sok­kos ál­la­potba ke­rült.

Az asszony sok­kos ál­la­potba ke­rült, mi­u­tán egy ide­gen ki­kapta a ke­zé­ből a mo­bil­te­le­fon­ját.

Titkos részletek szivárogtak ki Presser Gábor és a világsztár peréről!

Titkos részletek szivárogtak ki Presser Gábor és a világsztár peréről!

Kanye West ha­tal­mas összegű kár­té­rí­tést fizet, ebből azon­ban csak a tö­re­déke jut a ma­gyar ze­né­szek­nek.

Sztárokra szakosodott bűnbandák fosztogatnak

Sztárokra szakosodott bűnbandák fosztogatnak

Egy 2013-as film adta az öt­le­tet?

Nem lehet nem ész­re­venni, hogy az utóbbi idő­ben meg­sza­po­rod­tak a hazai sztá­rok ellen el­kö­ve­tett lo­pá­sos bűn­ese­tek.

Nyilvánosan alázták meg a TV2 egykori sztárját

Nyilvánosan alázták meg a TV2 egykori sztárját

Nem is bírta ki sírás nél­kül a rend­kí­vül kínos ese­tet! Ilyen még soha nem tör­tént vele.

Nem is bírta ki sírás nél­kül a rend­kí­vül kínos ese­tet! Ilyen még soha nem tör­tént vele.

Vérlázító dolgot műveltek Medveczky Ilonával, kikészült a díva

Vérlázító dolgot műveltek Medveczky Ilonával, kikészült a díva

A 76 éve­sen is csúcs­for­má­ban lévő tánc­mű­vész­nőt már nem elő­ször ká­ro­sít­ják meg. Most bosszút es­kü­dött!

Kínai ruhamaffia áldozata lett Dukai Regina!

Kínai ruhamaffia áldozata lett Dukai Regina!

Gát­lás­ta­la­nul le­lop­kod­ják a fo­tóit.

A mo­dell fo­tóit gát­lás­ta­la­nul le­lop­kod­ják a kül­földi ol­da­lak azért, hogy azzal csá­bít­sák ma­guk­hoz a vá­sár­ló­kat.

Kegyetlen rablás, elvitték a sztárfocista ereklyéjét

Kegyetlen rablás, elvitték a sztárfocista ereklyéjét

A döntő után a csa­pat­tár­sa­i­val ke­reste a mezét két­ség­be­eset­ten, de nem si­ke­rült meg­ta­lál­niuk.

A döntő után a csa­pat­tár­sa­i­val ke­reste a mezét két­ség­be­eset­ten, de nem si­ke­rült meg­ta­lál­niuk. A ra­jon­gók egy­ből a liga ve­ze­tő­jére kezd­tek gya­na­kodni.

Nagy a baj: Újabb csapás érte Rékasi Károlyt

Nagy a baj: Újabb csapás érte Rékasi Károlyt

Mintha átok súj­taná a ko­moly egész­ség­ügyi és anyagi gon­dok­kal küzdő szí­nészt! Vajon ezt hogy dol­gozza fel?

Mintha átok súj­taná a ko­moly egész­ség­ügyi és anyagi gon­dok­kal küzdő szí­nészt! Vajon ezt hogy dol­gozza fel?

Durva: Ezért emeltek vádat Lagzi Lajcsi ellen

Durva: Ezért emeltek vádat Lagzi Lajcsi ellen

Le­töl­tendő bör­tönt kér­tek a ze­nészre.

A Bu­da­örsi Já­rási Ügyész­ség le­töl­tendő bör­tönt kért a ze­nészre.

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból.

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból.

Hihetetlen, mit talált a nő a dobozban!

Hihetetlen, mit talált a nő a dobozban!

Ri­pos­te­rünk az Au­chan áru­ház­ban járt, ahol meg akarta venni élete első ko­mo­lyabb arc­kré­mét. A do­bo­zon lo­pás­gátló is volt.

Ri­pos­te­rünk az Au­chan áru­ház­ban járt, ahol meg akarta venni élete első ko­mo­lyabb arc­kré­mét. A doboz fel volt sze­relve lo­pás­gát­ló­val is, ennek el­le­nére ott­hon a fel­bon­tás után egy ki­csit meg­le­pő­dött. Mi ilyen­kor a te­endő, erre kér­tünk vá­laszt, de még nem kap­tunk.

Szex közben rabolt a prosti a nyílt utcán

Szex közben rabolt a prosti a nyílt utcán

A térfi­gyelő ka­me­rák rög­zí­tet­ték, aho­gyan a kun­csaft és az ut­ca­lány meg­kö­tik az üz­le­tet majd egy ka­pu­aljba hú­zód­nak...

A térfi­gyelő ka­me­rák rög­zí­tet­ték, aho­gyan a kun­csaft és az ut­ca­lány meg­kö­tik az üz­le­tet majd egy ka­pu­aljba hú­zód­nak...

Balázsovits Lajos az ellopott kincsét kergeti

Balázsovits Lajos az ellopott kincsét kergeti

Ked­ves szá­mára a drága tárgy.

A szín­mű­vész­től évek­kel ez­előtt vet­ték el a leg­ér­té­ke­sebb tár­gyát, most fel­csil­lant a re­mény, hogy eset­leg meg­ta­lál­hatja azt.

Félmilliót adna a dunaújvárosi férfi ellopott kerítéséért

Félmilliót adna a dunaújvárosi férfi ellopott kerítéséért

Ke­rí­té­sét ke­resi egy bosszús férfi.

Meg­hök­kentő hir­de­tés járja be az in­ter­ne­tet, meg­hök­kentő pénz­ju­ta­lom­mal. Ke­rí­té­sét ke­resi egy bosszús férfi.

Magyarokat lopnak meg a fapadoson, de a rendőrség szerint ez nem bűn

Magyarokat lopnak meg a fapadoson, de a rendőrség szerint ez nem bűn

Fel­há­bo­rító in­dok­kal zárta le a nyo­mo­zást a rend­őr­ség.

Nem en­ged­ték fel­vinni a fe­dél­zetre a ké­zi­poggyá­szo­kat. A le­szál­lás után ki­de­rült, az összes kész­pénzt el­tűnt a tás­kák­ból. A nyo­mo­zást fel­há­bo­rító in­dok­kal zárta le a rend­őr­ség.

Meztelenül sétálgató nők keltettek feltűnést az utcán

Meztelenül sétálgató nők keltettek feltűnést az utcán

Hiába volt éj­szaka, az utcai lámpa fénye még leg­in­ti­mebb test­ré­szü­ket is meg­vi­lá­gí­totta!

Hiába volt éj­szaka, az utcai lámpa fénye még leg­in­ti­mebb test­ré­szü­ket is meg­vi­lá­gí­totta!

Különleges járművet loptak, gazdája kétségbeesetten keresi!

Különleges járművet loptak, gazdája kétségbeesetten keresi!

A tol­va­jo­kat nem ér­dekli, ha könnyen be­azo­no­sít­ható dol­got lop­nak.

A tol­va­jo­kat az sem ér­dekli, ha könnyen be­azo­no­sít­ható dol­got lop­nak el.

Minden idők 10 legnagyobb online csalása

Minden idők 10 legnagyobb online csalása

Hír­hedt ha­cke­rek jö­ve­del­mező tet­tei.

Hír­hedt ha­cke­rek jö­ve­del­mező tet­tei. Lop­tak sze­mély­azo­nos­sá­go­kat, jel­sza­va­kat, mil­li­ár­do­kat. A mód­sze­reik hol kifi­no­mul­tak, hol ki­fe­je­zet­ten dur­vák.

Döbbenet: A nyílt utcán támadtak rá Kadlott Karcsira

Döbbenet: A nyílt utcán támadtak rá Kadlott Karcsira

Gya­nús ala­kok áll­ták útját.

Az is­mert mu­la­tós sztár épp fe­le­sé­gé­nek se­gí­tett, ami­kor gya­nús ala­kok áll­ták útját. Arra kény­sze­rí­tet­ték, hogy adja át nekik a nála lévő ér­té­keit!

Gáspárék tudják, hol az elrabolt 50 millió

Gáspárék tudják, hol az elrabolt 50 millió

Gás­pár Győző test­vére el­árulta, pon­to­san tud­ják, hová lett az 50 mil­lió.

Még tart a nyo­mo­zás a nyá­ron tel­je­sen ki­fosz­tott ser­tés­te­lep­pel kap­cso­lat­ban, de Gás­pár Győző test­vére el­árulta, pon­to­san tud­ják, hová lett az 50 mil­li­ó­juk...

Friss! Kirabolták Kozso teaházát!

Friss! Kirabolták Kozso teaházát!

A híres-hír­hedt tea­há­zat az ág is húzza.

Úgy tűnik, hiába a fo­lya­ma­tos tu­laj­do­nos­csere, a híres-hír­hedt tea­há­zat az ág is húzza. A bot­rá­nyok után most el­vit­ték a be­vé­telt és az al­kal­ma­zot­tak fi­ze­té­sét is...

Gyalázat: Ellopták Zalatnay Cini privát videóit!

Gyalázat: Ellopták Zalatnay Cini privát videóit!

Az éne­kesnő meg­lepő rész­le­te­ket áruét el a mo­bil­te­le­fon­já­val kap­cso­lat­ban, amit el­lop­tak tőle!

Az éne­kesnő meg­lepő rész­le­te­ket áruét el a mo­bil­te­le­fon­já­val kap­cso­lat­ban, amit el­lop­tak tőle!

Brutálisan verték át a magyar retrosztárt

Brutálisan verték át a magyar retrosztárt

Nem ho­zott sze­ren­csét Kozso tea­háza kol­lé­gá­já­nak, aki át­vette az üz­le­tet.

Nem ho­zott sze­ren­csét Kozso tea­háza kol­lé­gá­já­nak, aki át­vette az üze­mel­te­té­sét. Trük­kös rabló nul­lázta le a kétes hírű ven­dég­látó egy­sé­get.

A csomagtartóval együtt ellopták a halott mamát is

A tetőcsomagtartóval együtt ellopták a halott nagyit is

Eddig nem ke­rült elő a holt­test...

Nya­ralni in­dult a csa­lád, aztán meg­tör­tént a tra­gé­dia. A bűn­tett még a sokat lá­tott nyo­mo­zó­kat is meg­döb­ben­tette. Egye­lőre hiába ke­re­sik a holt­tes­tet...

Aljas módon rabolták ki VV Kinga nagymamáját a harmadik kerületben

Aljas módon rabolták ki VV Kinga nagymamáját a harmadik kerületben

Az idős asszony jó­hi­sze­műen en­gedte be ál­lí­tó­la­gos jó­aka­róit.

Az idős asszony jó­hi­sze­műen en­gedte be ál­lí­tó­la­gos jó­aka­róit.

Fel se vedd a telefont! Így vernek át a csalók

Fel se vedd a telefont! Így vernek át a csalók

A trük­kös csa­lók újab­ban az idő­se­ket foszt­ják ki! Volt, akire több száz­ezer fo­rin­tos gyógy­lám­pát is rá akar­tak sózni, ami­nek már az elő­lege is felér egy­havi fi­ze­tés­sel.

A csa­lók újab­ban az idő­se­ket foszt­ják ki! Volt, akire több száz­ezer fo­rin­tos gyógy­lám­pát akar­tak rá­sózni, ami­nek már az elő­lege is egy­havi fi­ze­tés.

Szerelmi dráma: azt is elhitette a szerelmes férfivel, hogy gyerekük született

Szerelmi dráma: azt is elhitette a szerelmes férfivel, hogy gyerekük született

Az ér­zé­ket­len nő dur­ván rá­szedte a sze­rel­mes férfit... Még nem lé­tező mű­tétre is pénzt kért tőle!

Világbotrány: Intim fotókat loptak el a brit királyi családtól!

Világbotrány: Intim fotókat loptak el a brit királyi családtól!

Rend­őr­ségi vizs­gá­lat in­dult...

Több ezer fotót - köz­tük szá­mos intim fel­vé­telt - lo­pott el egy ha­cker a mo­bil­te­le­fon­ról. Az ügy­ben rend­őr­ségi vizs­gá­lat in­dult.

Az alvilág legalja: kisgyermekes szülőket fosztogat egy lakótelepi banda

Az alvilág legalja: kisgyermekes szülőket fosztogat egy lakótelepi banda

Akkor csap­nak le a pá­rokra, ami­kor óvo­dába vi­szik gyer­me­kü­ket.

A tol­va­jok akkor csap­nak le a pá­rokra, ami­kor óvo­dába vi­szik gyer­me­kü­ket. Egye­lőre a fő­vá­ros 18. ke­rü­le­tére spe­ci­a­li­zá­lód­tak. Fel­tö­rik az autót és ma­guk­kal visz­nek, amit tud­nak. Vil­lám­gyor­sak: rendre két-három perc alatt vé­gez­nek.

Ezért lőtte fejbe magát egy férfi Tatabányán

Ezért lőtte fejbe magát egy férfi Tatabányán

Töm­lős saj­tot lo­pott, de le­bu­kott.

Töm­lős saj­tot lo­pott, de le­bu­kott. Ezért rán­tott fegy­vert Zol­tán...

Így kapták el a járókelők a nőkre támadó budapesti tolvajt!

Így kapták el a járókelők a nőkre támadó budapesti tolvajt!

Egy pi­ti­á­ner tol­vaj a Cor­vin-ne­gyed­nél tépte ki a tás­kát egy gya­nút­lan nő ke­zé­ből.

Megúszhatja az áruházi balhét a botrányhős kajakos

Megúszhatja az áruházi balhét a botrányhős kajakos

Békül a meg­ká­ro­sí­tott bol­to­sok­kal a mér­gé­ben meg­gon­do­lat­lan Dudás Mik­lós.

Békül a meg­ká­ro­sí­tott bol­to­sok­kal a mér­gé­ben meg­gon­do­lat­lan Dudás Mik­lós. Ba­rát­nő­jé­vel együtt bün­tet­le­nül jön­nek ki a kínos ügy­ből?