CÍMKE: 'lopás'

Hátborzongató esetre derült fény, életveszélyben a magyar asszony

Hátborzongató esetre derült fény, életveszélyben a magyar asszony

Az idős nő vál­sá­gos ál­la­pot­ban van, kór­ház­ban ke­ze­lik. A rend­őr­ség ki­vo­nult.

200 ezer forintot tűztek ki a pofátlan szegedi sírrabló fejére

200 ezer forintot tűztek ki a pofátlan szegedi sírrabló fejére

Ha­tal­mas összeg üt­heti a mar­kát annak, aki tud va­la­mit a lel­ket­len sír­gya­lá­zó­ról.

Ha­tal­mas összeg üt­heti a mar­kát annak, aki tud va­la­mit a lel­ket­len sír­gya­lá­zó­ról.

Feljelentést fontolgat: ijesztő módon rabolták ki Iszak Esztert!

Feljelentést fontolgat: ijesztő módon rabolták ki Iszak Esztert!

A mű­sor­ve­ze­tő­től a re­pü­lő­té­ren lop­tak el há­rom­száz­ezer fo­rint ér­ték­ben pénzt és hol­mi­kat.

A mű­sor­ve­ze­tő­től a re­pü­lő­té­ren lop­tak el há­rom­száz­ezer fo­rint ér­ték­ben pénzt és hol­mi­kat.

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

A férfit ko­ráb­ban ün­ne­pelte a világ.

A férfit ko­ráb­ban az egész világ ün­ne­pelte, ami­kor se­gítő kezet nyúj­tott a sé­rül­tek­nek a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás­nál.

Pofátlan unoka: ellopta a nagypapa hamvait, nem adja vissza

Pofátlan unoka: ellopta a nagypapa hamvait, nem adja vissza

A férfi pénzt és ék­szert is lo­pott moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott nagy­ma­má­já­tól.

A férfi kész­pénzt és ék­szert is lo­pott a nagy­ma­má­já­tól, a bí­ró­sági fel­szó­lí­tás el­le­nére sem eny­hül meg.

Nem Kóbor János az egyetlen áldozat

Nem Kóbor János az egyetlen áldozat

A tö­rök­bá­linti Tü­kör­he­gyet évek óta a ma­gyar Be­verly Hill­s­ként em­le­ge­tik.

A tö­rök­bá­linti Tü­kör­he­gyet évek óta a ma­gyar Be­verly Hill­s­ként em­le­ge­tik, ahol a jó­módú sztá­rok élnek. Igen ám, de a be­sur­ranó tol­va­jok is elő­sze­re­tet­tel lá­to­gat­ják meg a kör­nyé­ket.

Pofátlan tolvaj fosztotta ki a strandoló család szekrényét

Pofátlan tolvaj fosztotta ki a strandoló család szekrényét

Fu­tó­tűz­ként ter­jed egy el­ke­se­re­dett édes­anyá­nak a be­jegy­zése.

Fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten annak az el­ke­se­re­dett édes­anyá­nak a be­jegy­zése, aki­nek min­dene el­tűnt a spe­ci­á­lis kar­órá­val zár­ható szek­rény­ből a fő­vá­rosi Pa­la­ti­nus für­dő­jé­ben. Kő­halmi And­rea két gyer­me­ké­vel ment ki­kap­cso­lódni...

Ez a férfi tudta, hogy lehet többmilliós értéket kilopkodni egy lovardából

Ez a férfi tudta, hogy lehet többmilliós értéket kilopkodni egy lovardából

Csö­möri lo­var­dá­ban ga­ráz­dál­ko­dott a tol­vaj, a rend­őrök elől is meg­lé­pett.

Csö­möri lo­var­dá­ban ga­ráz­dál­ko­dott a tol­vaj, a rend­őrök elől is meg­lé­pett.

Pofátlanul lopkodta a kozmetikumokat ez a két nő - videó

Pofátlanul lopkodta a kozmetikumokat ez a két nő - videó

A rend­őr­ség hiába ke­resi őket.

A rend­őr­ség egy­előre hiába ke­resi a két ró­zsa­szín pólós tol­vajt.

Figyelem, ha tudod, ki ez a két férfi, azonnal hívd a rendőrséget

Figyelem, ha tudod, ki ez a két férfi, azonnal hívd a rendőrséget

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

A nyo­mo­zók a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik egy áru­házi lopás el­kö­ve­tő­jé­nek azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Pokoli fuvar: gyerekkel együtt kötött el egy kocsit a pápai férfi

Pokoli fuvar: gyerekkel együtt kötött el egy kocsit a pápai férfi

A so­főr­nek jo­go­sít­vá­nya sem volt, úgy szá­gul­do­zott az ide­gen kis­gye­rek­kel.

A so­főr­nek jo­go­sít­vá­nya sem volt, úgy szá­gul­do­zott az ide­gen kis­gye­rek­kel a hátsó ülé­sen.

Döbbenet: Mázsás aranyérmet loptak el

Döbbenet: Mázsás aranyérmet loptak el

A ber­lini rend­őr­ség le­tar­tóz­ta­tott leg­alább két em­bert egy 100 ki­lo­gram­mos szín­arany ka­na­dai érem el­lo­pása miatt.

A ber­lini rend­őr­ség le­tar­tóz­ta­tott leg­alább két em­bert egy 100 ki­lo­gram­mos szín­arany ka­na­dai érem el­lo­pása miatt. Szerda reg­gel több la­kás­ban is ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a rend­őrök Ber­lin Ne­u­kölln vá­ros­ré­szé­ben. Az a rany­érem a híres ber­lini Bode Mú­ze­um­ból tűnt el. Ér­téke több mint 3,7 mil­lió euró, azaz 1,1 mil­li­árd fo­rint.

Sorozatos rablások a Soundon - Paprikaspay-vel támadnak!

Sorozatos rablások a Soundon - Paprikaspay-vel támadnak!

Nem min­den­na­pos tör­té­net bor­zolja a ke­dé­lye­ket a Ba­la­ton Sound-on...

Nem min­den­na­pos tör­té­net bor­zolja a ke­dé­lye­ket a Ba­la­ton Sound-on... Több száz­ezer lehet a kár.

Kozsót mentővel vitték kórházba

Kozsót mentővel vitték kórházba

Ko­csor Zsol­tot áram­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják, emi­att ki­hall­gat­ták a ze­nészt.

Ko­csor Zsol­tot áram­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják, emi­att feb­ru­ár­ban már ki­hall­gat­ták a ze­nészt.

Kitört a háború Kozso és a Kozmix billentyűse között

Kitört a háború Kozso és a Kozmix billentyűse között

Ko­zsót gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

Mint arról a Ri­post is be­szá­molt, az ügyész­ség sze­rint Kozso ma­ni­pu­lálta a vil­lany­órát, ezért gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki még feb­ru­ár­ban.

Kiborult Kozso a vádak miatt

Kiborult Kozso a vádak miatt

Ret­te­ne­tes ál­la­potba ke­rült Kozso, mi­u­tán meg­tudta: lo­pás­sal gya­nú­sít­ják.

Ret­te­ne­tes ál­la­potba ke­rült Kozso, mi­u­tán szem­be­sült azzal, hogy áram­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják.

Sorra törik fel a levélszekrényeket!

Sorra törik fel a levélszekrényeket!

Dur­vul a hely­zet a tár­sas­há­zak­ban: fel­fe­sze­ge­tik a pos­ta­lá­dá­kat.

Dur­vul a hely­zet a tár­sas­há­zak­ban: ol­va­só­ink sze­rint egyre gya­ko­ribb, hogy fel­fe­sze­ge­tik, tönk­re­te­szik a pos­ta­lá­dá­kat. Ki­lop­ják az új­sá­go­kat, de sok­szor le­ve­lek, fon­tos kül­de­mé­nyek is el­tűn­nek.

Enélkül ne menjen nyaralni!

Enélkül ne menjen nyaralni!

Lopás, el­ke­ve­re­dett bő­rön­dök, hir­te­len meg­be­te­ge­dés - az év de­re­kára be­ter­ve­zett uta­kat sok min­den tönk­re­te­heti. Épp ezért a ba­jokra ér­de­mes előre fel­ké­szülni.

Lopás, el­ke­ve­re­dett bő­rön­dök, hir­te­len meg­be­te­ge­dés - az év de­re­kára be­ter­ve­zett uta­kat sok min­den tönk­re­te­heti. Épp ezért a ba­jokra ér­de­mes előre fel­ké­szülni.

Botrány a szépségszalonban: saját kolléganője lopta meg Molnár Anikót!

Botrány a szépségszalonban: saját kolléganője lopta meg Molnár Anikót!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztárt so­ro­za­to­san érik a csa­pá­sok: elő­ször a sza­lon­ját ön­tötte el a víz, most meg­lop­ták.

Aljas támadás áldozata lett: meglopták Oszter Sándort

Aljas támadás áldozata lett: meglopták Oszter Sándort

Ta­nult a hi­bá­ból! Azóta in­kább egye­dül, se­gít­ség nél­kül old meg min­dent.

Kevés biztonsági őr volt a boltban, fizetés nélkül hordták el az árut

Kevés biztonsági őr volt a boltban, fizetés nélkül hordták el az árut

Az eset a leg­nép­sze­rűbb ame­ri­kai üz­let­lánc egyik bolt­já­ban tör­tént meg.

Az eset a leg­nép­sze­rűbb ame­ri­kai üz­let­lánc egyik bolt­já­ban tör­tént meg, sok mil­liós a kár!

Durva titok derült ki a Pars kocsiját ellopó tolvajról

Durva titok derült ki a Pars kocsiját ellopó tolvajról

Olim­piai baj­no­kunk meg­bí­zott abban a sze­re­lő­ben, aki aztán össze­törte a rá­bí­zott ko­csit.

Olim­piai baj­no­kunk meg­bí­zott abban a sze­re­lő­ben, aki aztán össze­törte a rá­bí­zott ko­csit. A ka­la­pács­vető sem tudja, mi vár rá most.

Titkos részletek szivárogtak ki Presser Gábor és a világsztár peréről!

Titkos részletek szivárogtak ki Presser Gábor és a világsztár peréről!

Kanye West ha­tal­mas összegű kár­té­rí­tést fizet, ebből azon­ban csak a tö­re­déke jut a ma­gyar ze­né­szek­nek.

Nyilvánosan alázták meg a TV2 egykori sztárját

Nyilvánosan alázták meg a TV2 egykori sztárját

Nem is bírta ki sírás nél­kül.

Nem is bírta ki sírás nél­kül a rend­kí­vül kínos ese­tet!

Nagy a baj, a metrón rabolták ki Pordán Petra édesanyját

Nagy a baj, a metrón rabolták ki Pordán Petra édesanyját

Az asszony sok­kos ál­la­potba ke­rült, mi­u­tán egy ide­gen ki­kapta a ke­zé­ből a mo­bil­te­le­fon­ját.

Az asszony sok­kos ál­la­potba ke­rült, mi­u­tán egy ide­gen ki­kapta a ke­zé­ből a mo­bil­te­le­fon­ját.

Vérlázító dolgot műveltek Medveczky Ilonával, kikészült a díva

Vérlázító dolgot műveltek Medveczky Ilonával, kikészült a díva

A tánc­mű­vész­nőt már nem elő­ször ká­ro­sít­ják meg.

A 76 éve­sen is csúcs­for­má­ban lévő tánc­mű­vész­nőt már nem elő­ször ká­ro­sít­ják meg.

Sztárokra szakosodott bűnbandák fosztogatnak

Sztárokra szakosodott bűnbandák fosztogatnak

Egy 2013-as film adta az öt­le­tet?

Nem lehet nem ész­re­venni, hogy az utóbbi idő­ben meg­sza­po­rod­tak a hazai sztá­rok ellen el­kö­ve­tett lo­pá­sos bűn­ese­tek.

Kegyetlen rablás, elvitték a sztárfocista ereklyéjét

Kegyetlen rablás, elvitték a sztárfocista ereklyéjét

Az orra elől vit­ték el a mezét.

A döntő után a csa­pat­tár­sa­i­val ke­reste a mezét két­ség­be­eset­ten, de nem si­ke­rült meg­ta­lál­niuk. A ra­jon­gók egy­ből a liga ve­ze­tő­jére kezd­tek gya­na­kodni.

Kínai ruhamaffia áldozata lett Dukai Regina!

Kínai ruhamaffia áldozata lett Dukai Regina!

A mo­dell fo­tóit gát­lás­ta­la­nul le­lop­kod­ják a kül­földi ol­da­lak azért, hogy azzal csá­bít­sák ma­guk­hoz a vá­sár­ló­kat.

A mo­dell fo­tóit gát­lás­ta­la­nul le­lop­kod­ják a kül­földi ol­da­lak azért, hogy azzal csá­bít­sák ma­guk­hoz a vá­sár­ló­kat.

Nagy a baj: Újabb csapás érte Rékasi Károlyt

Nagy a baj: Újabb csapás érte Rékasi Károlyt

Mintha átok súj­taná a ko­moly egész­ség­ügyi és anyagi gon­dok­kal küzdő szí­nészt! Vajon ezt hogy dol­gozza fel?

Mintha átok súj­taná a ko­moly egész­ség­ügyi és anyagi gon­dok­kal küzdő szí­nészt! Vajon ezt hogy dol­gozza fel?

Hihetetlen, mit talált a nő a dobozban!

Hihetetlen, mit talált a nő a dobozban!

Ri­pos­te­rünk az Au­chan áru­ház­ban járt, ahol meg akarta venni élete első ko­mo­lyabb arc­kré­mét. A do­bo­zon lo­pás­gátló is volt.

Ri­pos­te­rünk az Au­chan áru­ház­ban járt, ahol meg akarta venni élete első arc­kré­mét. A do­bo­zon lo­pás­gátló is volt, ennek el­le­nére ez a lát­vány fo­gadta fel­bon­tás után.

Durva: Ezért emeltek vádat Lagzi Lajcsi ellen

Durva: Ezért emeltek vádat Lagzi Lajcsi ellen

Le­töl­tendő bör­tönt kér­tek a ze­nészre.

A Bu­da­örsi Já­rási Ügyész­ség le­töl­tendő bör­tönt kért a ze­nészre.

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból.

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból.

Szex közben rabolt a prosti a nyílt utcán

Szex közben rabolt a prosti a nyílt utcán

A térfi­gyelő ka­me­rák rög­zí­tet­ték, aho­gyan a kun­csaft és az ut­ca­lány...

A térfi­gyelő ka­me­rák rög­zí­tet­ték, aho­gyan a kun­csaft és az ut­ca­lány meg­kö­tik az üz­le­tet majd egy ka­pu­aljba hú­zód­nak...

Meztelenül sétálgató nők keltettek feltűnést az utcán

Meztelenül sétálgató nők keltettek feltűnést az utcán

A lámpa fé­nyé­ben min­den lát­szott!

Hiába volt éj­szaka, az utcai lámpa fénye még leg­in­ti­mebb test­ré­szü­ket is meg­vi­lá­gí­totta!

Balázsovits Lajos az ellopott kincsét kergeti

Balázsovits Lajos az ellopott kincsét kergeti

Ked­ves szá­mára a drága tárgy.

A szín­mű­vész­től évek­kel ez­előtt vet­ték el a leg­ér­té­ke­sebb tár­gyát, most fel­csil­lant a re­mény, hogy eset­leg meg­ta­lál­hatja azt.

Félmilliót adna a dunaújvárosi férfi ellopott kerítéséért

Félmilliót adna a dunaújvárosi férfi ellopott kerítéséért

Ke­rí­té­sét ke­resi egy bosszús férfi.

Meg­hök­kentő hir­de­tés járja be az in­ter­ne­tet, meg­hök­kentő pénz­ju­ta­lom­mal. Ke­rí­té­sét ke­resi egy bosszús férfi.

Különleges járművet loptak, gazdája kétségbeesetten keresi!

Különleges járművet loptak, gazdája kétségbeesetten keresi!

A tol­va­jo­kat nem ér­dekli, ha könnyen be­azo­no­sít­ható dol­got lop­nak.

A tol­va­jo­kat az sem ér­dekli, ha könnyen be­azo­no­sít­ható dol­got lop­nak el.

Minden idők 10 legnagyobb online csalása

Minden idők 10 legnagyobb online csalása

Hír­hedt ha­cke­rek jö­ve­del­mező tet­tei. Lop­tak sze­mély­azo­nos­sá­go­kat, jel­sza­va­kat, mil­li­ár­do­kat.

Hír­hedt ha­cke­rek jö­ve­del­mező tet­tei. Lop­tak sze­mély­azo­nos­sá­go­kat, jel­sza­va­kat, mil­li­ár­do­kat.

Gáspárék tudják, hol az elrabolt 50 millió

Gáspárék tudják, hol az elrabolt 50 millió

Gás­pár Győző test­vére el­árulta, pon­to­san tud­ják, hová lett az 50 mil­lió.

Még tart a nyo­mo­zás a nyá­ron tel­je­sen ki­fosz­tott ser­tés­te­lep­pel kap­cso­lat­ban, de Gás­pár Győző test­vére el­árulta, pon­to­san tud­ják, hová lett az 50 mil­li­ó­juk...

Gyalázat: Ellopták Zalatnay Cini privát videóit!

Gyalázat: Ellopták Zalatnay Cini privát videóit!

Meg­lepő rész­le­tek!

Az éne­kesnő meg­lepő rész­le­te­ket árult el a mo­bil­te­le­fon­já­val kap­cso­lat­ban, amit el­lop­tak tőle!

Döbbenet: A nyílt utcán támadtak rá Kadlott Karcsira

Döbbenet: A nyílt utcán támadtak rá Kadlott Karcsira

Az is­mert mu­la­tós sztár épp fe­le­sé­gé­nek se­gí­tett, ami­kor gya­nús ala­kok áll­ták útját.

Az is­mert mu­la­tós sztár épp fe­le­sé­gé­nek se­gí­tett, ami­kor gya­nús ala­kok áll­ták útját. Arra kény­sze­rí­tet­ték, hogy azon­nal adja át nekik a nála lévő ér­té­keit!

Brutálisan verték át a magyar retrosztárt

Brutálisan verték át a magyar retrosztárt

Nem ho­zott sze­ren­csét Kozso tea­háza kol­lé­gá­já­nak, aki át­vette az üze­mel­te­té­sét. Trük­kös rabló nul­lázta le a kétes hírű ven­dég­látó egy­sé­get.

Nem ho­zott sze­ren­csét Kozso tea­háza kol­lé­gá­já­nak, aki át­vette az üze­mel­te­té­sét. Trük­kös rabló nul­lázta le a kétes hírű ven­dég­látó egy­sé­get.

Friss! Kirabolták Kozso teaházát!

Friss! Kirabolták Kozso teaházát!

A híres-hír­hedt tea­há­zat az ág is húzza.

Úgy tűnik, hiába a fo­lya­ma­tos tu­laj­do­nos­csere, a híres-hír­hedt tea­há­zat az ág is húzza. A bot­rá­nyok után most el­vit­ték a be­vé­telt és az al­kal­ma­zot­tak fi­ze­té­sét is...

A tetőcsomagtartóval együtt ellopták a halott nagymamát is

A tetőcsomagtartóval együtt ellopták a halott nagymamát is

Eddig nem ke­rült elő sem a cso­mag­tartó, sem a holt­test. De mégis mihez kezd­tek vele a tet­te­sek?

A négy­tagú orosz csa­lád Li­peck­ből in­dult el üdülni Szo­csiba, ám út­köz­ben a 77 éves nagy­mama rosszul lett és meg­halt. A csa­lád úgy dön­tött, hogy nem sza­kít­ják félbe a va­ká­ciót. Ami ez­után tör­tént velük, az még a sokat ta­pasz­talt rend­őrö­ket is meg­döb­ben­tette...

Fel se vedd a telefont! Így vernek át a csalók

Fel se vedd a telefont! Így vernek át a csalók

A trük­kös csa­lók újab­ban az idő­se­ket foszt­ják ki! Aljas módon ki­hasz­nál­ják be­teg­sé­gü­ket és el­ve­szik meg­ta­ka­rí­tott pén­zü­ket... Jobb, ha fel se ve­szed a te­le­font!

A trük­kös csa­lók újab­ban az idő­se­ket foszt­ják ki! Aljas módon ki­hasz­nál­ják be­teg­sé­gü­ket és el­ve­szik meg­ta­ka­rí­tott pén­zü­ket... Jobb, ha fel se ve­szed a te­le­font! Volt, akire a csa­lók egy több száz­ezer fo­rin­tos gyógy­lám­pát is rá akart sózni, ami­nek már az elő­lege is felér egy­havi fi­ze­tés­sel.

Szerelmi dráma: azt is elhitette a szerelmes férfivel, hogy gyerekük született

Szerelmi dráma: azt is elhitette a szerelmes férfivel, hogy gyerekük született

Az ér­zé­ket­len nő dur­ván rá­szedte a sze­rel­mes férfit... Még nem lé­tező mű­tétre is pénzt kért tőle!

Világbotrány: Intim fotókat loptak el a brit királyi családtól!

Világbotrány: Intim fotókat loptak el a brit királyi családtól!

Rend­őr­ségi vizs­gá­lat in­dult...

Több ezer fotót - köz­tük szá­mos intim fel­vé­telt - lo­pott el egy ha­cker a mo­bil­te­le­fon­ról. Az ügy­ben rend­őr­ségi vizs­gá­lat in­dult.

A zöldbab miatt nincs elég kutyaürülék-zacskó!

Meglepő, de a zöldbab miatt nincs elég kutyaürülék-zacskó!

Tu­cat­já­val vi­szik haza az em­be­rek

Tu­cat­já­val vi­szik haza az em­be­rek, hogy le­fa­gasszák a bor­sót, zöldb­bot, de van, aki a gye­rek is­ko­lai tíz­óra­i­ját cso­ma­golja bele

Alekosz is kiborult a fagyállós gazda ítéletén

Alekosz is kiborult a fagyállós gazda ítéletén

Ismét nem bírt ma­gá­val.

Az Édes Élet sztárja ismét nem bírt ma­gá­val. Úgy érzi, már bí­ró­sági ügyekbe is be­le­üt­heti az orrát.

Megúszhatja az áruházi balhét a botrányhős kajakos

Megúszhatja az áruházi balhét a botrányhős kajakos

Békül a meg­ká­ro­sí­tott bol­to­sok­kal a mér­gé­ben meg­gon­do­lat­lan Dudás Mik­lós.

Békül a meg­ká­ro­sí­tott bol­to­sok­kal a mér­gé­ben meg­gon­do­lat­lan Dudás Mik­lós. Ba­rát­nő­jé­vel együtt bün­tet­le­nül jön­nek ki a kínos ügy­ből?

Ezért lőtte fejbe magát egy férfi Tatabányán

Ezért lőtte fejbe magát egy férfi Tatabányán

Töm­lős saj­tot lo­pott, de le­bu­kott.

Töm­lős saj­tot lo­pott, de le­bu­kott. Ezért rán­tott fegy­vert Zol­tán...

Így kapták el a járókelők a nőkre támadó budapesti tolvajt!

Így kapták el a járókelők a nőkre támadó budapesti tolvajt!

Egy pi­ti­á­ner tol­vaj a Cor­vin-ne­gyed­nél tépte ki a tás­kát egy gya­nút­lan nő ke­zé­ből.

Élő adásban lopták meg Benkő Lászlót

Élő adásban lopták meg Benkő Lászlót

A nyár fo­lya­mán több­ször is meg­rö­vi­dí­tet­ték az Omega bil­len­tyű­sét, két ér­té­kes ka­lap­já­tól is meg­sza­ba­dí­tot­ták. Az egyik­től élő tv-adás­ban sza­ba­dí­tot­ták meg.

A nyár fo­lya­mán több­ször is meg­rö­vi­dí­tet­ték az Omega bil­len­tyű­sét, két ér­té­kes ka­lap­já­tól is meg­sza­ba­dí­tot­ták.

Ez a te pénztárcád? Ők lopták el - videó!

Ez a te pénztárcád? Ők lopták el - videó!

Össze­szo­kott páros le­he­tett a két férfi. Az egyik ak­ci­ó­zott, a másik fi­gyelt. Ami­kor meg­lett a zsák­mány a két férfi csen­de­sen tá­vo­zott az 5. ke­rü­leti szó­ra­ko­zó­hely­ről.

Össze­szo­kott páros le­he­tett a két férfi. Az egyik ak­ci­ó­zott, a másik fi­gyelt. Ami­kor meg­lett a zsák­mány a két férfi csen­de­sen tá­vo­zott az 5. ke­rü­leti szó­ra­ko­zó­hely­ről.

Színt vallott a bukott világbajnok, ezért lopott a barátnőjével!

Színt vallott a bukott világbajnok, ezért lopott a barátnőjével!

Düh­ből cse­le­ke­dett.

80 ezer fo­rint ér­ték­ben csen­tek el ru­há­kat, düh­ből cse­le­ke­dett.

Doppingvétség után lopási ügybe keveredett a magyar sztár!

Doppingvétség után lopási ügybe keveredett a magyar sztár!

A spor­to­lót és szép­sé­ges ked­ve­sét lopás vét­sége miatt ál­lí­tot­ták elő a rend­őrök.

A rablás helyszínén aludtak el a betörők, a rendőr ébresztette fel őket

A rablás helyszínén aludtak el a betörők, a rendőr ébresztette fel őket

A két be­törő a rab­lás hely­szí­nén par­koló ko­csi­ban me­rült mély álomba.

A két fi­a­tal be­törő a rab­lás hely­szí­nén par­koló, zsák­mánnyal teli ko­csi­ban me­rült mély álomba. A rendőr sze­rint erő­sen érezni le­he­tett a ma­ri­hu­á­nát. A két fi­ú­nál fegy­ver is volt.

Segítségnyújtás helyett a telefonját lopta el az út szélén haldokló férfitól

Segítségnyújtás helyett a telefonját lopta el az út szélén haldokló férfitól - Videó

Senki nem si­e­tett az el­gá­zolt férfi se­gít­sé­gére, bele is halt a sé­rü­lé­se­ibe.

Senki nem si­e­tett az el­gá­zolt férfi se­gít­sé­gére, bele is halt a sé­rü­lé­se­ibe.

Kirabolták: őrjöng VV Aurélio!

Kirabolták: őrjöng VV Aurélio!

Fel­tör­ték az au­tó­ját. A tol­va­jok min­dent el­vit­tek, amit benne ta­lál­tak.

Fel­tör­ték az au­tó­ját. A tol­va­jok min­dent el­vit­tek, amit benne ta­lál­tak. Száz­ezer fo­rint ju­tal­mat ígér annak, aki bár­mi­lyen in­for­má­ci­ó­val tud szol­gálni.

Bűnügy bontakozik ki Sarka Kata oldalán!

Bűnügy bontakozik ki Sarka Kata oldalán!

Úgy tűnik, Érden és kör­nyé­kén ku­tya­rab­lók ga­ráz­dál­kod­nak.

Úgy tűnik, Érden és kör­nyé­kén kis­testű ku­tyákra sza­ko­so­dott banda te­vé­keny­ke­dik. Kata egy posztja alatt ki­de­rült, hogy so­ro­za­to­san tűn­nek el több­nyire drága négy­lá­búak.

Újabb üzleteket szemelt ki a virágboltokat fosztogató banda!

Újabb üzleteket szemelt ki a virágboltokat fosztogató banda!

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség a rab­ló­ban­dát.

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség azt a rab­ló­ban­dát, ame­lyik már öt­ven­nél is több vi­rág­bol­tot ra­bolt ki. Leg­utóbb egy új­ság­árust sze­mel­tek ki, vi­de­ó­fel­vé­tel is rög­zí­tette a lo­pást!

Téboly Rióban, az olimpiai falu sem biztonságos!

Téboly Rióban, az olimpiai falu sem biztonságos!

Mo­bil­te­le­fo­nok, ru­ha­da­ra­bok és iPa­dek tűn­tek el a dánok olim­piai szál­lá­sá­ról. A szer­ve­zők nem győz­nek el­né­zést kérni a csa­pat­tól.

Mo­bil­te­le­fo­nok, ru­ha­da­ra­bok és iPa­dek tűn­tek el a dánok olim­piai szál­lá­sá­ról. A szer­ve­zők nem győz­nek el­né­zést kérni a csa­pat­tól.

Így adták el a lopott benzint - te is vettél belőle?

Így adták el a lopott benzint - te is vettél belőle?

Két férfi 30 mil­lió fo­rint­nyi ben­zint lo­pott el. El nem hin­néd, mi­lyen po­fát­la­nul hasz­nál­ták fel...

Két férfi 30 mil­lió fo­rint­nyi ben­zint lo­pott el zárva tartó ku­tak­ról. El nem hin­néd, mi­lyen po­fát­la­nul hasz­nál­ták fel...

Bontják a kínai nagy falat!

Bontják a kínai nagy falat!

A kínai nagy fal több tor­nya is in­ga­taggá vált.

Tég­lá­ról tég­lára bont­ják a kínai nagy falat, amely­nek több tor­nya is in­ga­taggá vált. A tég­lá­kat a he­lyiek fel­hasz­nál­ják épít­ke­zé­sek­nél vagy el­ad­ják a tu­ris­ták­nak.

Félmilliót fizetnek Győzikéék, ha segítesz nekik!

Félmilliót fizetnek Győzikéék, ha segítesz nekik!

Hiába a magas összegű fel­aján­lás.

Hiába a magas összegű fel­aján­lás, a Gás­pár csa­lád­nál ez idáig senki sem je­lent­ke­zett ér­demi in­for­má­ci­ó­val a ser­tés­te­le­pet ki­fosztó bű­nö­zők­ről...

Bikiniben teperte le a tolvajt a gazellatestű rendőrnő

Bikiniben teperte le a tolvajt a gazellatestű rendőrnő

A jó rendőr sosem pihen.

A jó rendőr a sza­bad­nap­ján sem pihen, ha éppen na­po­zás köz­ben kap va­la­kit lo­pá­son, akkor bi­zony für­dő­ru­há­ban ered a tol­vaj után.

A Gáspár család tudja, kik lopták meg őket!

A Gáspár család tudja, kik lopták meg őket!

Ko­ráb­ban soha senki nem akart, vagy mert ujjat húzni az Idő­sebb Gás­pár­ral.

Ko­ráb­ban soha senki nem akart, vagy, mert ujjat húzni az Idő­sebb Gás­pár Győ­ző­vel a kör­nyé­ken és most sem volt jó ötlet meg­tenni.

Szex közben ellopták a ruháikat - Pucéran furikáztak egy fűnyírón!

Szex közben ellopták a ruháikat - Pucéran furikáztak egy fűnyírón!

El­emel­ték a ru­há­i­kat a tó­part­ról szex köz­ben, ezért lop­tak egy fű­nyí­rót...

El­emel­ték a ru­há­i­kat a tó­part­ról szex köz­ben, ezért lop­tak egy fű­nyí­rót...

Arab férfi lopta el Debreczeni Zita életét

Arab férfi lopta el Debreczeni Zita életét

Több száz fény­ké­pét tö­röl­ték, min­den em­léke el­ve­szett.

Az egy­kori mo­dell­nek több száz fény­ké­pét tö­röl­ték, min­den em­léke el­ve­szett. Fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, de egy­előre ered­mény­te­le­nül.

Sosem lesz vége! Tovább nyomoznak Lajcsi után!

Sosem lesz vége! Tovább nyomoznak Lajcsi után!

Úgy tűnik, nem eresz­tik Laj­csit!

Úgy tűnik, a ha­tó­sá­gok nem eresz­tik Ga­lam­bos La­jost, és addig vizs­gá­lód­nak el­lene, amíg nem ta­lál­nak va­la­mit.

Pokollá vált Gór Nagy Mária és párja nyaralása

Pokollá vált Gór Nagy Mária és párja nyaralása

A köz­ked­velt mű­vésznő fér­jé­vel és ba­rát­nő­jé­vel nya­ralt, ami­kor nagy bajba ke­rült.

A köz­ked­velt mű­vésznő fér­jé­vel és ba­rát­nő­jé­vel nya­ralt, ami­kor nagy bajba ke­rült.

Pitiáner tolvajt üldöz a magyar olimpikon!

Pitiáner tolvajt üldöz a magyar olimpikon!

Fel­te­he­tően fo­galma sem volt a tol­vaj­nak, hogy kit rö­vi­dít meg.

Fel­te­he­tően fo­galma sem volt a tol­vaj­nak, hogy kit rö­vi­dít meg az egyéb­ként szá­nal­ma­san ala­csony összeg­gel, de job­ban teszi, ha csend­ben vissza­vi­szi, amit el­vitt...

Aljas módszerrel lopták meg a kórházban alvó nagymamát!

Aljas módszerrel lopták meg a kórházban alvó nagymamát!

A tol­vaj az idős nő uno­ká­já­nak adta ki magát, és min­de­nét el­vitte az éj­je­li­szek­rény­ből. Eléggé pórul járt!

Figyelem: Berki Krisztiánnak most 500 ezer forintot ér a segítséged!

Figyelem: Berki Krisztiánnak most 500 ezer forintot ér a segítséged!

Az izom­ce­le­bet és Hódi Pam­e­lát durva vesz­te­ség érte.

Az izom­ce­le­bet és Hódi Pam­e­lát durva vesz­te­ség érte, vi­de­ó­ban kér­ték az em­be­rek se­gít­sé­gét.

Meglopták Hajdú Pétert a nyaralásán!

Meglopták Hajdú Pétert a nyaralásán!

A pro­du­cer­hez az er­ké­lyen ke­resz­tül set­ten­ked­tek be a gát­lás­ta­lan tol­va­jok, de ő csak ne­ve­tett. Rá­adá­sul vi­de­óra is vette az ese­tet.

A pro­du­cer­hez az er­ké­lyen ke­resz­tül set­ten­ked­tek be a gát­lás­ta­lan tol­va­jok, de ő csak ne­ve­tett.

A megyei kórházból lopott ez a két pofátlan férfi!

A megyei kórházból lopott ez a két pofátlan férfi!

Most a rend­őr­ség ke­resi őket!

Be­lo­pó­zott a Heves me­gyei kór­ház egyik iro­dá­jába egy tol­vaj, ahon­nét tár­sá­val pénz­tár­cát és bank­kár­tyát lo­pott. A rend­őr­ség még ke­resi őket!

Óvodás kislányával járt lopkodni a fiatal édesanya!

Óvodás kislányával járt lopkodni a fiatal édesanya!

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték.

Két­szer is lo­pott, egy­szer pedig kis híján ra­bolt is gyer­me­ké­vel az a kun­szent­mik­lósi nő, akit elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lye­zett a bí­ró­ság.

Világsztároktól nyúlt le ötletet Kállay-Saunders András!

Világsztároktól nyúlt le ötletet Kállay-Saunders András!

Az éne­kest lát­ha­tóan na­gyon meg­ih­lette az egyik leg­hí­re­sebb együt­tes, kér­dés, hogy ő mennyire tartja ere­de­ti­nek saját magát.

Az éne­kest lát­ha­tóan na­gyon meg­ih­lette az egyik leg­hí­re­sebb együt­tes, kér­dés, hogy ő mennyire tartja ere­de­ti­nek saját magát.