CÍMKE: 'lopás'

Aljas, amit ez a fiatal művelt a debreceni plázában, le is kamerázták

Aljas, amit ez a fiatal művelt a debreceni plázában, szerencsére lekamerázták

A rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik a férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

A rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik a férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Furcsa autóra figyeltek fel Budapesten, a rendőrök is meglepődtek

Furcsa autóra figyeltek fel Budapesten, a rendőrök is meglepődtek

A tet­te­sek az első rend­őri akció után sem fog­ták vissza ma­gu­kat.

A tet­te­sek az első rend­őri akció után sem fog­ták vissza ma­gu­kat.

Aljas, amit a budapesti plázában műveltek, lekamerázták a történteket

Aljas, amit a budapesti plázában műveltek, lekamerázták a történteket

Nem is gon­dol­ták, hogy fel­vé­tel ké­szül arról, amit csi­nál­nak!

Nem is gon­dol­ták, hogy fel­vé­tel ké­szül arról, amit csi­nál­nak!

Dagad a botrány Jolly és Iglesias ügyében, újabb részletre derült fény

Dagad a botrány Jolly és Iglesias ügyében, újabb részletre derült fény

A ma­gyar mu­la­tós azzal vá­dolta meg a latin éne­kest, hogy el­lopta a dalát. Most mind­két ol­dal­ról meg­szó­lal­tak!

A rendőrök szeme is elkerekedett attól, ami egy garázsból előkerült

A rendőrök szeme is elkerekedett attól, ami egy garázsból előkerült

A rend­őr­ség ko­ráb­ban az em­be­rek­hez for­dult se­gít­sé­gért.

A rend­őr­ség ko­ráb­ban az em­be­rek­hez for­dult se­gít­sé­gért.

Kulcsár Edina most tényleg bepipult

Kulcsár Edina most tényleg bepipult

A be­jegy­zé­sé­ből az is ki­de­rül, hogy már nem elő­ször ká­ro­sí­tot­ták meg.

A sztár­anyuka be­jegy­zé­sé­ből az is ki­de­rül, hogy már nem elő­ször ká­ro­sí­tot­ták meg.

Segítséget kér a rendőrség: ezt a férfit keresik

Segítséget kér a rendőrség: ezt a férfit keresik

Egy bu­da­pesti be­vá­sár­ló­köz­pont egyik üz­le­té­ből el­lo­pott egy lap­to­pot és kész­pénzt.

Egy bu­da­pesti be­vá­sár­ló­köz­pont egyik üz­le­té­ből el­lo­pott egy lap­to­pot és kész­pénzt.

Aljas dolgot művelt a magyar férfi két temetőben, most lebukott

Aljas dolgot művelt a magyar férfi két temetőben, most lebukott

Az 52 éves férfi ellen bün­te­tő­el­já­rás in­dult, tet­tét el­is­merte.

Az 52 éves férfi ellen bün­te­tő­el­já­rás in­dult, tet­tét el­is­merte. Nincs ment­ség arra, amit mű­velt!

A fél országban keresik ezt a két férfit, milliókat loptak Budapesten

A fél országban keresik ezt a két férfit, milliókat loptak Budapesten

A rend­őrök ke­re­sik a fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tő­ket, akik több mil­lió fo­rin­tot lop­tak el egy kő­bá­nyai la­kás­ból.

Csúnyán elszámolta magát a mecséri férfi: Mást tervezett a rendőrökkel

Csúnyán elszámolta magát a mecséri férfi: Mást tervezett a rendőrökkel

Ki­hívta a rend­őrö­ket a ma­gyar férfi, mert tol­va­jok jár­tak nála. De nem kel­lett volna el­kap­kod­nia a ri­asz­tást.

Botrány egy belvárosi szállodában, hihetetlen dolgot tett egy takarítónő az V. kerületben

Botrány egy belvárosi szállodában, hihetetlen dolgot tett egy takarítónő az V. kerületben

Az asszony igen gyor­san le­bu­kott.

Az asszony igen gyor­san le­bu­kott, mi­u­tán ma­gá­hoz vette a szál­loda egyik ven­dé­gé­nek a pén­zét.

Ezért rángattak le egy férfit a buszról Nógrád megyében

Ezért rángattak le egy férfit a buszról Nógrád megyében

A rend­őrök szed­ték le.

Egy 19 éves ka­rancs­ke­szi férfit szed­tek le egy me­net­rend sze­rinti busz­ról Nóg­rád me­gyé­ben. Az akció után elő­ál­lí­tot­ták a ka­pi­tány­sá­gon.

Elképesztő, hogy mit tett a lopott dolgokkal egy szentesi tolvaj

Elképesztő, hogy mit tett a lopott dolgokkal egy szentesi tolvaj

Hó­na­po­kon ke­resz­tül fosz­to­ga­tott.

Hó­na­po­kon ke­resz­tül fosz­to­ga­tott ko­rábbi mun­ka­adó­já­nál egy szen­tesi férfi, mert tudta, hogy merre rej­te­ge­tik a kul­cso­kat.

Gusztustalan dolgot művelt egy férfi a győri áruházban, videóra vették

Gusztustalan dolgot művelt egy férfi a győri áruházban, videóra vették

Vi­de­óra vette az áru­ház ka­me­rája az idő­södő férfi un­do­rító tet­tét, akit a rend­őrök már ke­res­nek azóta.

Így égetik le a tolvajokat a budapesti kisboltban

Így égetik le a tolvajokat a budapesti kisboltban

Me­g­elé­gel­ték a szar­ká­kat.

Fo­lya­ma­to­san há­bo­rúz­nak a bolti tol­va­jok­kal a fő­vá­rosi Ki­rály utca kis üz­le­te­i­ben. Az egyik­ben sa­já­tos módon lép­nek fel a bolti szar­kák­kal szem­ben.

A tolvaj Sargentini-pártot feljelenti az MTVA

A tolvaj Sargentini-pártot feljelenti az MTVA

Fel­je­len­tést tesz az MTVA) Sar­gen­ti­niék kam­pány­vi­de­ó­já­nak lo­pott fel­vé­te­lei miatt - kö­zölte az MTVA saj­tó­osz­tá­lya.

Fel­je­len­tést tesz a Mé­dia­szol­gál­ta­tás-tá­mo­gató és Va­gyon­ke­zelő Alap (MTVA) Sar­gen­ti­niék kam­pány­vi­de­ó­já­nak lo­pott fel­vé­te­lei miatt.

Aljas dolgot művelt ez a fiatal pár Mátyásföldön, lekamerázták őket

Aljas dolgot művelt ez a fiatal pár Mátyásföldön, lekamerázták őket

A rend­őr­ség tette közzé a vi­de­ó­fel­vé­telt, ami alap­ján kö­rö­zik a nőt és a férfit.

Lopott videóval kampányol Sargentini

Lopott videóval kampányol Sargentini

Ju­dith Sar­gen­tini lopta a fel­vé­te­le­ket az MTVA-tól is.

Ju­dith Sar­gen­tini ma­gyar­el­le­nes vi­de­ó­val kam­pá­nyol Ma­gyar­or­szág ellen. Az abban fog­lal­ta­kat Men­c­zer Tamás ál­lam­tit­kár szin­tén videó üze­net­ben uta­sí­totta vissza. Nem tud­hatta, hogy a Sar­gen­tini-videó lo­pott.

Aljas dolgot művelt ez a férfi a budapesti buszmegállóban, körözik

Aljas dolgot művelt ez a férfi a budapesti buszmegállóban, körözik

A rend­őr­ség egy grafi­kát ké­szí­tett a csuk­lyás fic­kó­ról, ez alap­ján ke­re­sik.

A rend­őr­ség egy grafi­kát ké­szí­tett a csuk­lyás fic­kó­ról, ez alap­ján ke­re­sik.

Kipakolták a házat és elvitték a telepjárót is

Kipakolták a házat és elvitték a telepjárót is

A be­tö­rő­pá­ros egy nagy­lóki csa­ládi házba tört be ked­den este. Ki­pa­kol­ták a szé­fet, de nem elé­ged­tek meg a zsák­mánnyal, vit­ték az autót is.

A be­tö­rő­pá­ros egy nagy­lóki csa­ládi házba tört be ked­den este. Ki­pa­kol­ták a szé­fet, de nem elé­ged­tek meg a zsák­mánnyal, vit­ték az autót is.

Botrány a kőbányai hotelben: aljas dolgot tett egy férfi - lefotózták

Botrány a kőbányai hotelben: aljas dolgot tett egy férfi - lefotózták

A rend­őr­ség ke­resi az 50 év kö­rüli is­me­ret­len férfit, aki már­cius ele­jén sé­tált be a szál­lo­dába és el­vitt onnan va­la­mit.

Aljas, amit ez a nő művelt a debreceni plázában, le is kamerázták

Aljas, amit ez a nő művelt a debreceni plázában, le is kamerázták

A rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a nőt!

A rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­előbb meg­ta­lál­ják a kö­zép­korú asszonyt!

Sosem találod ki, mit lopott ez a férfi a debreceni utcákon

Sosem találod ki, mit lopott ez a férfi a debreceni utcákon

Azért ez nem hét­köz­napi... Még is mire gon­dol­ha­tott, mi­köz­ben ezt tette? A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

Azért ez nem hét­köz­napi... Még is mire gon­dol­ha­tott, mi­köz­ben ezt tette? A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

Aljas dolgot művelt ez a férfi a nyíregyházi hivatalban, lekamerázták

Aljas dolgot művelt ez a férfi a nyíregyházi hivatalban, lekamerázták

A nyír­egy­házi rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a férfit!

A rendőrök sem hitték el, miért lopott el egy teherautót a Fejér megyei férfi

A rendőrök sem hitték el, miért lopott el egy teherautót a fejéri férfi

A nyo­mo­zók alig egy nap alatt rá­ta­lál­tak a Fejér me­gyei el­kö­ve­tőre, aki épp hasz­nálta a lo­pott te­her­au­tót.

Aljas dolgot művelt ez a két férfi a szociális otthonban, lekamerázták őket

Aljas dolgot művelt ez a két férfi a szociális otthonban, lekamerázták őket

A rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik.

A rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik.

Megdöbbentő, ami Caramel feleségével történt

Megdöbbentő, ami Caramel feleségével történt

Szilvi el­ke­se­redve osz­totta meg a rossz hírt ra­jon­gó­i­val az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Szilvi el­ke­se­redve osz­totta meg a rossz hírt ra­jon­gó­i­val az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Meglepő részletek derültek ki az országot lázban tartó pónilopásról

Meglepő részletek derültek ki az országot lázban tartó pónilopásról

Két fi­a­tal lopta el a pónit a múlt héten egy ta­nyá­ról.

Két fi­a­tal lopta el a pónit a múlt héten egy ta­nyá­ról, de a tör­té­net jó véget ért.

Örömteli fejlemény: meglett az ellopott magyar kiscsikó

Örömteli fejlemény: meglett az ellopott magyar kiscsikó

Az ál­la­tot a hét ele­jén lop­ták el.

Az ál­la­tot a hét ele­jén lopta el egy is­me­ret­len, de a kis­csikó olyan fi­a­tal, hogy anyja nél­kül nem élt volna túl so­káig.

Észrevétlenül lopták meg a férfit

Észrevétlenül lopták meg a férfit

Hi­he­tet­len rafi­né­ri­á­val lop­ták el egy férfi 59 ezer fo­rint­ját Bu­da­pes­ten.

Hi­he­tet­len rafi­né­ri­á­val lop­ták el egy férfi 59 ezer fo­rint­ját Bu­da­pes­ten. A já­ró­ke­lő­nek fel sem tűnt, hogy el­vit­ték a pén­zét.

Óriási botrány, versenytársa dobta fel Petruskát A Dalban!

Óriási botrány, versenytársa dobta fel Petruskát A Dalban!

Lo­pott szám­mal in­dult.

Hét­főn ki­de­rült, hogy Pet­ruska And­rás egy lo­pott szám­mal in­dult A Dal 2019-ben.

Teljes a készültség, óriási robbanás történt Pozsonyban

Teljes a készültség, óriási robbanás történt Pozsonyban

Nem bal­eset okozta a de­to­ná­ciót, a rend­őr­ség nyo­moz! A ha­tó­sá­gok sze­rint ha­tal­mas a kár...

Nem bal­eset okozta a de­to­ná­ciót, a rend­őr­ség nyo­moz! A ha­tó­sá­gok sze­rint ha­tal­mas a kár...

Ezt hallgasd meg: Ellopták Dobrády Ákos dalát

Ezt hallgasd meg: Ellopták Dobrády Ákos dalát

Még nem dön­tötte el, mit tesz.

Még nem dön­tötte el a dal­szerző-éne­kes, hogy mi­tévő lesz, de az biz­tos, hogy a TNT slá­gere jóval ha­ma­rabb szü­le­tett meg, mint a skót banda nó­tája.

Hihetetlen, hova pakolta a lopott cuccokat ez a tolvaj

Hihetetlen, hova pakolta a lopott cuccokat ez a tolvaj

A férfi egy bal­maz­új­vá­rosi hét­végi házba tört be, a lo­pott cuc­co­kat nem szok­vá­nyos módon szál­lí­totta.

A har­minc­éves férfi egy bal­maz­új­vá­rosi hét­végi házba tört be, a lo­pott cuc­co­kat nem szok­vá­nyos módon szál­lí­totta el.

Aljas dolgot művelt ez a férfi és két nő a győri dorgériában

Aljas dolgot művelt ez a férfi és két nő a győri dorgériában

Le is ka­me­ráz­ták őket!

Le is ka­me­ráz­ták őket, a rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy meg­ta­lálja őket!

Aljas dolgot művelt ez a férfi a kőbányai plázában

Aljas dolgot művelt ez a férfi a kőbányai plázában, le is kamerázták

A kő­bá­nyai rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

A kő­bá­nyai rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Nyitva maradt az Audi, ki is pakolták a kispesti tolvajok

Nyitva maradt az Audi, ki is pakolták a kispesti tolvajok

Ke­resi a rend­őr­ség azt a három férfit, akik egy pa­pír­zacs­kót lop­tak el egy Audi te­rep­já­ró­ból.

Ke­resi a rend­őr­ség azt a három férfit, akik egy pa­pír­zacs­kót lop­tak el egy Audi te­rep­já­ró­ból.

Beteg kislány az adományát lopta el egy budapesti anyuka

Beteg kislány az adományát lopta el egy budapesti anyuka

A há­rom­éves Han­ná­nak gyűjt ku­pa­ko­kat az Ál­lat­mentő Liga, ám va­laki el­lo­pott tőlük egy kiló, azaz 50 fo­rint ér­tékű ado­mányt.

Aljas dolgot művelt két fiú a bátorkeszi templomban, fotó is van

Aljas dolgot művelt két fiú a bátorkeszi templomban, fotó is van

Sze­ren­csére a rend­őrök el­fog­ták a fi­a­ta­lo­kat: sú­lyos bün­te­tés vár rájuk!

Aljas dolgot művelt két férfi egy nógrádi horgászboltban, le is buktak

Aljas dolgot művelt két férfi egy nógrádi horgászboltban, le is buktak

A két férfit gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a sal­gó­tar­jáni rend­őrök.

A két férfit gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a sal­gó­tar­jáni rend­őrök.

Elképesztő, hogyan lopott 13 millió forintot egy debreceni férfi a fővárosban

Elképesztő, hogyan lopott 13 millió forintot egy debreceni férfi

A pénzt nem le­he­tett könnyű meg­sze­rezni, ha­tal­mas erő kel­lett hozzá.

A haj­dú­sági férfi a fő­vá­ros­ban ga­ráz­dál­ko­dott, két iro­dába is be­tört. A zsák­má­nyolt lap­top mel­lett ha­tal­mas mennyi­ségű kész­pénzt is lo­pott. Ám a pénzt nem le­he­tett könnyű meg­sze­rezni, ha­tal­mas erő kel­lett hozzá.

Ez hihetetlen: 10 év után lett meg a Miskolcról ellopott 600 millió

Ez hihetetlen: 10 év után lett meg a Miskolcról ellopott 600 millió

A pénzt 2009-ben a Brink's pénz­szál­lító cég biz­ton­sági őre lopta el.

A pénzt 2009-ben a Brink's pénz­szál­lító cég biz­ton­sági őre lopta el.

Aljas dolgot művelt ez a kisfiú a győri plázában, le is kamerázták

Aljas dolgot művelt ez a kisfiú a győri plázában, le is kamerázták

A győri nyo­mo­zók az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len el­kö­vető azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Súlyos titkot árult el Benkő László, így lopták meg évekig

Súlyos titkot árult el Benkő László, így lopták meg évekig

Száz­mil­liót nyúl­hat­tak le az Omeg­ától.

Ál­lí­tása sze­rint akár száz­mil­liós tétel is lehet az, amennyi pénzt le­nyúl­tak az Omeg­ától.

Felháborító, amit ez a férfi művelt a budapesti bölcsődében éjszaka

Felháborító, amit ez a férfi művelt a budapesti bölcsődében éjszaka

Le is ka­me­ráz­ták a csuk­lyás férfit, most a fel­vé­te­lek alap­ján ke­re­sik a rend­őrök!

Aljas dolgot művelt ez a férfi a budapesti áruházban, le is kamerázták

Aljas dolgot művelt ez a férfi a budapesti áruházban, le is kamerázták

A bu­da­pesti rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik a sap­kás férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Elaludt a vonaton az utas, nem hiszed el, mit tett vele Sándor

Elaludt a vonaton az utas, nem hiszed el, mit tett vele Sándor

A férfi most már gya­nú­sí­tott, le­bu­kott aljas tet­té­vel! Min­denki vi­gyáz­zon, aki el­al­szik út köz­ben a vo­na­ton!

A férfi most már gya­nú­sí­tott, le­bu­kott aljas tet­té­vel! Min­denki vi­gyáz­zon, aki el­al­szik út köz­ben a vo­na­ton!

Durva bűntény, tini bűnbanda garázdálkodik Budapesten

Durva bűntény, tini bűnbanda garázdálkodik Budapesten

A hét fi­a­tal nyolc nap alatt húsz al­ka­lom­mal tört be bu­da­pesti üz­le­tekbe, ren­ge­teg pénzt lop­tak.

Mindenét elvitték: a belvárosban rabolták ki a magyar műsorvezetőt

Mindenét elvitték: a belvárosban rabolták ki a magyar műsorvezetőt

A hu­mo­rista nem rég­óta hord ma­gá­nál pénz­tár­cát, amibe min­de­nét be­le­tette. Erre most rá­fá­zott, mert nem csak a pénze, de az ira­tai is el­tűn­tek.

Aljas dolgot művelt ez a fiú a budapesti étteremben, le is kamerázták

Aljas dolgot művelt ez a fiú a budapesti étteremben, le is kamerázták

A te­réz­vá­rosi rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

A te­réz­vá­rosi rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a sap­kás fiút és tár­sait!

Lopják a karácsonyi dekorációt Fegyverneken

Lopják a karácsonyi dekorációt Fegyverneken

Már a dí­sze­ket és az égő­ket is vi­szik azok a tol­va­jok, akik­ből kezd ele­gük lenni a fegy­ver­neki em­be­rek­nek.

Már a dí­sze­ket és az égő­ket is vi­szik azok a tol­va­jok, akik­ből kezd ele­gük lenni a fegy­ver­neki em­be­rek­nek. Ré­sze­tek...

Pofátlan dolgot műveltek Kőbányán, videóra is vették

Pofátlan dolgot műveltek Kőbányán, videóra is vették

Nyu­god­tan lop­tak a ka­mera előtt.

Ka­mera előtt, halál nyu­god­tan lo­pott 4 ember egy kő­bá­nyai üz­let­ből. Bal­sze­ren­csé­jükre a ka­mera nem csak dísz­nek volt az üz­let­ben.

Aljas dolgot művelt ez a férfi a tolnai trafikban, le is kamerázták

Aljas dolgot művelt ez a férfi a tolnai trafikban, le is kamerázták

A bá­ta­széki rend­őrök kérik a la­kos­ság se­gít­sé­gét, hogy mi­ha­ma­rabb el­fog­has­sák a férfit!

Aljas dolgot művelt egy mindszenti nő a csongrádi bölcsődében

Aljas dolgot művelt egy mindszenti nő a csongrádi bölcsődében

A 43 éves asszonyra rend­őrt hív­tak, el­já­rás in­dult el­lene!

A 43 éves asszonyra rend­őrt hív­tak, el­já­rás in­dult el­lene a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon!

16 éves ámokfutót fogtak a Heves megyei rendőrök

16 éves ámokfutót fogtak a Heves megyei rendőrök

Rend­őrök akar­tak el­len­őrizni egy kis­te­her­au­tót Heves me­gyé­ben, ám a sofőr meg­ál­lás nél­kül to­vább­haj­tott.

Rend­őrök akar­tak el­len­őrizni egy kis­te­her­au­tót Heves me­gyé­ben, ám a sofőr meg­ál­lás nél­kül to­vább­haj­tott.

Elképesztő trükk: ezért bélelte ki alufóliával a táskáját

Elképesztő trükk: ezért bélelte ki alufóliával a táskáját

Azt hitte, így meg­ússza. Majd­nem...

Be­lül­ről gon­do­san alu­fó­li­á­val fedte be a táska szö­ve­tét, azt hitte, így meg­ússza. Majd­nem si­ke­rült...

Nem hajlandó megszüntetni a lopásokat a reptér

Nem hajlandó megszüntetni a lopásokat a budapesti reptér

Ha­tal­mas bot­rány...

A rend­őr­ség egy 18 pon­tos ja­vas­lat­tal ruk­kolt elő a rep­téri va­gyon­biz­ton­ság vé­del­mé­ben, de úgy hír­lik, hiába...

Pofátlan dolgot művelt egy győri férfi, le is videózták

Pofátlan dolgot művelt egy győri férfi a kórháznál, le is videózták

Azt hitte egy győri férfi, hogy tette nem marad bün­tet­le­nül, ám egy biz­ton­sági ka­mera is rög­zí­tett a vá­rosi kór­ház kör­nyé­kén.

Azt hitte egy győri férfi, hogy ar­cát­lan tette nem marad bün­tet­le­nül, ám egy biz­ton­sági ka­mera is rög­zí­tett a vá­rosi kór­ház kör­nyé­kén. A rend­őrök a la­ko­sok se­gít­sé­gét kérik, hogy el­kap­has­sák a férfit.

Megdöbbentő felvétel: máris lelopták a díszeket a tatai karácsonyfáról

Megdöbbentő felvétel: máris lelopták a díszeket a tatai karácsonyfáról

Zacs­kóba gyűjtve lop­ták a tatai ka­rá­csony­fá­ról a dí­sze­ket.

Zacs­kóba gyűjtve lop­ták a tatai ka­rá­csony­fá­ról a dí­sze­ket.

Ezt a magyar fiút keresi a rendőrség, Budapesten is feltűnt már

Ezt a magyar fiút keresi a rendőrség, Budapesten is feltűnt már

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik a fel­vé­te­len lát­ható, is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Elképesztő, mi történt a faluban: Minden kamerát elloptak éjszaka

Elképesztő, mi történt a faluban: Minden kamerát elloptak éjszaka

Az összes térfi­gyelő ka­me­rát el­lop­ták is­me­ret­len tet­te­sek egyet­len éj­szaka alatt! A pol­gár­mes­ter je­len­tette az ese­tet.

Kirabolták Szacsvay Lászlót

Kirabolták Szacsvay Lászlót

Be­tör­tek a nem­zet szí­né­szé­hez! El­ké­pesztő rész­le­tek...

Be­tör­tek a nem­zet szí­né­szé­hez! Mi­u­tán Szacs­vay Lász­lót meg­vi­selte fe­le­sége ször­nyű bal­esete, most újabb ne­héz­ség­gel kel­lett szem­be­néz­nie. A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint a szín­mű­vész bu­da­pesti há­zá­ban be­törő járt.

A nap lúzere:
ellopta a főnök autóját és balesetezett

A nap lúzere:
ellopta a főnök autóját és balesetezett

Az en­ge­dély nél­küli ve­ze­tés miatt sza­bály­sér­tési el­já­rás in­dult a férfi­val szem­ben.

Az en­ge­dély nél­küli ve­ze­tés miatt sza­bály­sér­tési el­já­rás in­dult a férfi­val szem­ben.

Sejtik a dolgozók, ki foszthatta ki az éttermet a Király utcában

Sejtik a dolgozók, ki foszthatta ki az éttermet a Király utcában

A Ri­post meg­tudta: ki­fosz­tot­ták a tre­zort, a dol­go­zók sej­tik is, ki tette.

Aljas módszerrel lopnak a temetőkben, ezt művelik a tolvajok

Aljas módszerrel lopnak a temetőkben, ezt művelik a tolvajok

A csok­ro­kat is le­vág­ják!

Meg­döb­bentő je­len­ség­ről szá­molt be a Ri­post ol­va­sója: már nem­csak a ko­szo­rú­kat vi­szik el so­ro­za­to­san a te­me­tői tol­va­jok, hanem a csok­ro­kat is le­vág­ják.

Sörre bort ivott a bajai férfi, őrizetbe vették a rendőrök

Sörre bort ivott a bajai férfi, őrizetbe vették a rendőrök

Két hét alatt há­rom­szor tört be ugyan­arra a helyre.

Két hét alatt há­rom­szor tört be ugyan­arra a helyre.

Filmbe illő jelenet:Üldözte és elfogta a telefontolvajt a lány

Filmbe illő jelenet:Üldözte és elfogta a telefontolvajt a lány

El­lop­ták Ad­ri­enn te­le­fon­ját az üz­let­ből, ahol dol­go­zik, de nem ijedt meg,

El­lop­ták Ad­ri­enn te­le­fon­ját az üz­let­ből, de a lány nem ijedt meg, cse­le­ke­dett. Meg is lett az ered­mé­nye.

Aljas dolgot művelt a mentős, öntudatlan beteget fosztott ki

Aljas dolgot művelt a mentős, öntudatlan beteget fosztott ki

A beteg bank­kár­tyá­ját hasz­nálta.

A beteg bank­kár­tyá­já­ról több­ször is emelt le pénzt.

Családi házba ment be ez a két férfi, durva mit tettek

Családi házba ment be ez a két férfi, durva mit tettek

Kö­rö­zik őket!

A ha­tó­sá­gok a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb kézre ke­rül­jön a két férfi. A to­vábbi rész­le­te­kért kat­tint­son a cikkre!

Nyomoz a rendőrség, csúnyán meglopták a brit sztárt

Nyomoz a rendőrség, csúnyán meglopták a brit sztárt

Fel­ügye­let nél­kül ma­radt Ge­ra­int Tho­mas tró­fe­ája, amit gyor­san le­nyúl­tak. A tanúk meg­hall­ga­tása már el­kez­dő­dött.

Fel­ügye­let nél­kül ma­radt a Tour de France-győz­tes Ge­ra­int Tho­mas tró­fe­ája, amit gyor­san le­nyúl­tak. A tanúk meg­hall­ga­tása már el­kez­dő­dött.

Hihetetlen, ezért kapott húsz év börtönt egy férfi

Hihetetlen, ezért kapott húsz év börtönt egy férfi

Már biz­tos nem tartja jó öt­let­nek, amit el­kö­ve­tett... A bíró is meg­szó­lalt, in­do­kolta az íté­le­tet.

Már biz­tos nem tartja jó öt­let­nek, amit el­kö­ve­tett... A bíró is meg­szó­lalt, in­do­kolta az íté­le­tet. Rész­le­tek a cikk­ben!

A reptéri dolgozók sem hitték, miért rohant egyenesen a pilótafülkébe a férfi

A reptéri dolgozók sem hitték, miért rohant egyenesen a pilótafülkébe a férfi

Egy pi­ló­tá­nak ta­nuló férfi ro­hant be a pi­ló­ta­fül­kébe, majd pró­bálta meg el­vinni a gépet, de ket­ten idő­ben ész­re­vet­ték.

Talált bankkártyával költekeztek, ráfáztak

Talált bankkártyával költekeztek, ráfáztak

Ru­há­kat vett más­va­la­ki­nek a bank­kár­tyá­já­val a fi­a­tal pár.

Ru­há­kat vett más­va­la­ki­nek a bank­kár­tyá­já­val a fi­a­tal pár.

A nap sztorija! Részeg rabló miatt maradt éhen fél Isaszeg

Részeg rabló miatt maradt éhen fél Isaszeg

Hat el­fo­ga­tó­pa­rancs volt el­lene, mégis el­kö­tött egy autót.

Hat el­fo­ga­tó­pa­rancs volt el­lene, mégis el­kö­tött egy autót. Az el­kö­vető egy piz­za­fu­tár által járó mo­tor­ral ha­gyott au­tóba be­pat­tant és pad­ló­gáz­zal el­haj­tott Gö­döllő irá­nyá­ban. Az egyik ut­cá­ban el­vesz­tette az irá­nyí­tá­sát az autó fe­lett és egy be­ton­ke­rí­tés­nek haj­tott.