CÍMKE: 'london'

A migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani

A migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani

A ma­gyar kor­mány ezt az ál­lás­pon­tot kí­vánja ér­vé­nye­sí­teni az Eu­ró­pai Ta­nács új ke­ret­stra­té­gi­á­já­ban.

V4NA: Újra vérben úszik London, hat nap alatt öt megkéselt áldozat

V4NA: Újra vérben úszik London, hat nap alatt öt megkéselt áldozat

Egy 18 éves fi­a­tal­lal a gyanú sze­rint két mig­ráns ti­né­dzser vég­zett.

Egy 18 éves fi­a­tal­lal a gyanú sze­rint a 18 éves Mo­ha­med Nadir Da­fal­lah és 17 éves társa vég­zett.

Lezárta a rendőrség a metrót, sokkoló támadás történt most Londonban

Lezárta a rendőrség a metrót, sokkoló támadás történt most Londonban

Men­tők, tűz­ol­tók és rend­őrök lep­ték el Lon­don egyik met­ró­ál­lo­má­sát.

Men­tők, tűz­ol­tók és rend­őrök lep­ték el Lon­don egyik leg­for­gal­ma­sabb met­ró­ál­lo­má­sát.

Halálos bevásárlás Londonban: 100 fős banda, 4 halott

Halálos bevásárlás Londonban: 100 fős banda, 4 halott

Úgy tűnik, meg­ál­lít­ha­tat­lan az erő­szak a brit fő­vá­ros­ban. A négy ál­do­zat Lon­don kü­lön­böző ré­szein volt rossz idő­ben és he­lyen a jú­nius 15-ei hét­vé­gén.

Úgy tűnik, meg­ál­lít­ha­tat­lan az erő­szak a brit fő­vá­ros­ban. A négy ál­do­zat Lon­don kü­lön­böző ré­szein volt rossz idő­ben és he­lyen a jú­nius 15-ei hét­vé­gén.

Késsel támadtak autójában a fiatal zenészre, ömlött a vér

Késsel támadtak autójában a fiatal zenészre, ömlött a vér

Az arcán sé­rült meg.

A tá­madó az arcán se­be­sí­tette meg a fé­nyes kar­rier előtt álló rap­pert, majd ki­rúgta őt a ko­csi­ból.

Fejlemény a londoni fagyasztós gyilkosság ügyében, újabb gyanúsított

Fejlemény a londoni fagyasztós gyilkosság ügyében, újabb gyanúsított

Két nő holt­tes­tét ta­lál­ták meg nagy­já­ból egy hó­napja.

Két nő holt­tes­tét ta­lál­ták meg nagy­já­ból egy hó­napja egy lon­doni fa­gyasz­tó­ban.

Fagyasztó rejtette a magyar nő holttestét Londonban

Fagyasztó rejtette a magyar nő holttestét Londonban

Egy 34 éves ma­gyar nő az ál­do­zat.

Egy 34 éves ma­gyar nő az egyik ál­do­zat, akit még áp­ri­lis­ban ta­lál­tak meg egy lon­doni lakás fa­gyasz­tó­já­ban - je­len­tette a Scot­land Yard.

Botrány a bíróságon, így tett szörnyű kárt magában az elítélt

Botrány a bíróságon, így tett szörnyű kárt magában az elítélt

El­ke­se­re­dé­sé­ben ve­te­me­dett erre...

A férfit a tör­tén­tek után sú­lyos, élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba. El­ke­se­re­dé­sé­ben ve­te­med­he­tett erre...

Londoni gyilkosság: nem tudják eltemettetni a lefagyasztott áldozatot

Londoni gyilkosság: nem tudják eltemettetni a lefagyasztott áldozatot

Rok­kant­nyug­díj­ból élnek.

Rok­kant­nyug­díj­ból élnek, még két gyer­me­kü­ket is­ko­láz­tat­ják, nem futja az egy­mil­liós költ­ségre.

9000 késelés egy év alatt, ez London

9000 késelés egy év alatt, ez London

Lon­don pol­gár­mes­tere sze­rint Lon­don biz­ton­sá­gos város.

Nem­ré­gi­ben még azt han­goz­tatta a pa­kisz­táni szár­ma­zású Sadiq Khan, Lon­don pol­gár­mes­tere, hogy Lon­don a világ egyik leg­biz­ton­sá­go­sabb vá­rosa, ám az egy év alatt tör­tént 9000 ké­se­lés nem ezt bi­zo­nyítja.

Nem hagy alább a londoni erőszakhullám, már 32 halottja van

Nem hagy alább a londoni erőszakhullám, már 32 halottja van

Úgy tűnik, hogy idén is foly­ta­tó­dik az el­ké­pesztő erő­szak­hul­lám Lon­don­ban...

Rosszul lett több gyerek az iskolában, durva mit tett diáktársuk velük

Rosszul lett több gyerek az iskolában, durva mit tett diáktársuk velük

A gye­re­kek ká­bí­tó­sze­res sütit kap­tak a lány­tól.

A gye­re­kek ká­bí­tó­sze­res sütit kap­tak a lány­tól, aki azt ál­lítja, hogy sen­ki­nek sem akart ár­tani.

Követi apját az úton, Tom Cruise lánya keményvonalas szcientológus lett

Követi apját az úton, Tom Cruise lánya keményvonalas szcientológus lett

A sztár 26 éves lánya tel­je­sen a szekta ha­tása alá ke­rült.

A sztár 26 éves lánya, akit még Ni­cole Kid­man­nel fo­ga­dott örökbe, tel­je­sen a szekta ha­tása alá ke­rült.

Ez nagyon kínos: nem tudott magáról Beckhamék fia, úgy berúgott

Ez nagyon kínos: nem tudott magáról Beckhamék fia, úgy berúgott

A 20 éves fiú úgy tűnik még nem ta­nulta meg a mér­té­ket.

A 20 éves fiú úgy tűnik még nem ta­nulta meg a mér­té­ket és egy lon­doni buli al­kal­má­val túl sokat ivott.

Döbbenet a királyi palotában, Amal Clooney ellopta a show-t

Döbbenet a királyi palotában, Amal Clooney ellopta a show-t

Még Ká­roly her­ceg sem bírt szó nél­kül el­menni a gyö­nyörű Amal mel­lett. Min­denki csak ámult!

Brutális támadás a buszon: egy 19 éves fiú az életéért küzd

Brutális támadás a buszon: egy 19 éves fiú az életéért küzd

"Mit bá­mulsz?" - or­dí­totta neki.

"Mit bá­mulsz?" - or­dí­totta neki a 15 éves fiú, aki meg­ké­selte a 19 évest egy lon­doni bu­szon.

Ezek a filmek arattak Londonban vasárnap este

Ezek a filmek arattak Londonban vasárnap este

Átad­ták a Brit Film- és Te­le­ví­ziós Mű­vé­szeti Aka­dé­mia (BAFTA) dí­ji­ait teg­nap este Lon­don­ban a díj­ki­osztó gálán.

Átad­ták a Brit Film- és Te­le­ví­ziós Mű­vé­szeti Aka­dé­mia (BAFTA) dí­ji­ait teg­nap este Lon­don­ban a díj­ki­osztó gálán.

Pokoli sérülés, nem mer tükörbe nézni az eltorzult szurkoló

Pokoli sérülés, nem mer tükörbe nézni az eltorzult szurkoló

Sú­lyos sé­rü­lés a meccsen.

Sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett egy angol férfi Lon­don­ban a Mill­wall-Ever­ton FA Kupa lab­da­rúgó mér­kő­zés előtt.

Rejtélyes koporsó került elő London közepén, váratlan dolog derült ki

Rejtélyes koporsó került elő London közepén, váratlan dolog derült ki

A ko­por­sót a ré­gé­szek a HS2 vas­út­vo­nal mi­atti ása­tá­sok során ta­lál­ták, és gyor­san ki­de­rült, hogy a XIX. szá­zad­ból szár­ma­zik.

Rémület a metróban! Hatalmas machetével hadonászott a migráns. Videó

Rémület a metrón, machetével hadonászott a bevadult férfi - videó

Az 59 éves férfi hát­bor­zon­gató moz­du­la­tait egy utas vette fel.

Az 59 éves férfi hát­bor­zon­gató moz­du­la­tait egy utas vette fel.

Így iktatták ki London belvárosában a késes támadót! - videó

Így iktatták ki London belvárosában a késes támadót!

Egy ma­che­té­vel fe­nye­ge­tő­zött az ag­resszív férfi, de a rend­őrök meg­aka­dá­lyoz­ták.

Egy ma­che­té­vel fe­nye­ge­tő­zött az ag­resszív férfi, de a rend­őrök meg­aka­dá­lyoz­ták.

Magyar alkotók fényjátéka a brit királyi család kertjében

Magyar alkotók fényjátéka a brit királyi család kertjében

II. Er­zsé­bet közel ezer ven­dége cso­dál­hatta a lát­vá­nyos drón-show-t a Buckin­gham Pa­lota kert­jé­ben.

Fogriadó Londonban, kínos jelenet élő tévéadásban

Fogriadó Londonban, kínos jelenet élő tévéadásban

Túl he­vesre si­ke­rült az ün­nep­lés.

Túl he­vesre si­ke­rült az ün­nep­lés, ki­esett a darts­já­té­kos pro­té­zise a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Végül még az ered­mény sem vi­gasz­tal­hatta az auszt­rált.

Nagy gáz van a londoni reptéren, budapesti járatot is töröltek

Nagy gáz van a londoni reptéren, budapesti járatot is töröltek

Le­ál­lí­tot­ták az egyik lon­doni re­pü­lő­te­ret. Bu­da­pesti já­rat­párt is tö­röl­tek.

Le­ál­lí­tot­ták a ha­tal­mas lon­doni re­pü­lő­te­ret. A kor­lá­to­zás a bu­da­pesti já­rat­párt is érinti, az egyik já­ra­tot már tö­röl­ték is a rep­tér tá­jé­koz­ta­tása sze­rint. A le­szálló re­pü­lő­ket Li­ver­poolba, Car­diffba, Pá­rizsba és Amsz­ter­damba is át­irá­nyít­hat­ják.

Szirénázó rendőrök rohanták le Paul McCartney otthonát, ez történt

Szirénázó rendőrök rohanták le Paul McCartney otthonát, ez történt

A Be­at­les egy­kori gi­tá­ro­sá­nak ott­ho­nába ide­ge­nek ha­tol­tak be.

A Be­at­les egy­kori gi­tá­ro­sá­nak ott­ho­nába ide­ge­nek ha­tol­tak be, egy­előre még ke­re­sik őket.

Az angolok kedvenc külföldi fesztiválja a Sziget

Az angolok kedvenc külföldi fesztiválja a Sziget

Díjat nyert a Szi­get!

De­cem­ber 6-án volt Lon­don­ban (Troxy) a 15. UK Fes­ti­val Awards díj­át­adója, ahon­nan a Szi­get a Leg­jobb Ang­lián Kí­vüli Fesz­ti­vál díját hozta haza.

Kéjgáztól fetrengő világsztárok buktak le egy londoni lokálban

Kéjgáztól fetrengő világsztárok buktak le egy londoni lokálban

Lufik­ból szív­ták a ká­bító ha­tású szert.

Ka­me­ra­fel­vé­te­lek ké­szül­tek a vi­lág­hírű fo­cis­ták­ról: a sze­zon­rajt előtti na­pok­ban lufik­ból szip­pan­tot­ták a ká­bító ha­tású szert.

Döbbenet, milyen kegyetlen dolgot tett a békési pedofil tanár

Döbbenet, milyen kegyetlen dolgot tett a békési pedofil tanár

Sze­xu­á­lis erő­sza­kért ki­lenc évet, a leg­szi­go­rúbb fegy­ház­bün­te­tést kapta Sz. Z., a bé­kési ro­bo­ti­ka­ta­nár...

Sze­xu­á­lis erő­sza­kért ki­lenc évet, a leg­szi­go­rúbb fegy­ház­bün­te­tést kapta Sz. Z., az a bé­kési ro­bo­ti­ka­ta­nár, aki ta­valy egy ta­nít­vá­nyát akarta Lon­donba szök­tetni...

Sztrájk a London Luton repülőtéren, ez vár a magyar fapados járatokra!

Sztrájk a London Luton repülőtéren, ez vár a magyar fapados járatokra!

Ide­ig­le­nes mun­ka­be­szün­te­tést hir­de­tett a ta­ka­rí­tó­sze­mély­zet.

Egy hétre szóló ide­ig­le­nes mun­ka­be­szün­te­tést hir­de­tett a rep­tér tel­jes ta­ka­rí­tó­sze­mély­zete.

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a klubból elráncigált modellt

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a klubból elráncigált modellt

Egy­szerre öt férfi ve­tette rá magát a 20 éves szép­ségre.

Egy­szerre öt férfi ve­tette rá magát a 20 éves szép­ségre.

Készültség Londonban, megkéseltek egy rendőrt

Most érkezett: Készültség Londonban, megkéseltek egy rendőrt

Meg­szúr­tak egy rend­őrt egy for­gal­mas lon­doni vas­út­ál­lo­má­son.

A legrosszabb konyha és a legjobb bulihely: London, de a többi is kiderül...

A legrosszabb konyha és a legjobb bulihely: London, de a többi is kiderül...

"Ha Ang­li­á­ban jól akarsz ét­kezni, akkor dél­ben és este is reg­ge­lizz - mondta ál­lí­tó­lag Som­mer­set W. Maugham angol író.

Kolléganőjével hagyta el az országot Bereczki Zoltán

Kolléganőjével hagyta el az országot Bereczki Zoltán

Lon­don­ból je­lent­ke­zett be a szí­nész.

Lon­don­ból je­lent­ke­zett be a szí­nész. Hogy miért is ült re­pü­lőre és mit is fog ott csi­nálni, ki­de­rül a Ri­post cik­ké­ből.

Már London belvárosát is uralják az afrikai bűnbandák! - videó

Már London belvárosát is uralják az afrikai bűnbandák! - videó

Köz­te­rü­le­ten árul­ják és fo­gyaszt­ják az il­le­gá­lis sze­re­ket min­den­től za­var­ta­la­nul.

Most érkezett: vér folyik London előkelő negyedében

Most érkezett: vér folyik London előkelő negyedében

Rend­őrök ro­han­ták le a Sony Music lon­doni szék­há­zát. A rend­őr­ség egy em­bert el­fo­gott.

Rend­őrök ro­han­ták le a Sony Music lon­doni szék­há­zát. A rend­őr­ség egy em­bert el­fo­gott, mi­u­tán ket­ten meg­sé­rül­tek ké­se­lé­ses tá­ma­dás miatt.

Gusztustalan látvány a Mekiben, felfordult a vendégek gyomra

Gusztustalan látvány a Mekiben, felfordult a vendégek gyomra

Az egyik lon­doni ét­te­rem­ben lát­ták.

Az egyik lon­doni ét­te­rem­ben fo­tó­zott le az egyik vá­sárló va­lami na­gyon vissza­ta­szí­tót.

Autójába zárkózva nézte végig a merényletet London rendőrkapitánya

Autójába zárkózva nézte végig a terrortámadást London rendőrkapitánya

A ta­valy el­kö­ve­tett ter­ror­tá­ma­dás­nál jelen volt vé­let­le­nül a lon­doni rend­őr­ka­pi­tány is.

Hatalmas botrány robbanhat: Meghan Markle nővére Londonba érkezett

Hatalmas botrány robbanhat: Meghan Markle nővére Londonba érkezett

A her­cegné test­vére szá­mon akarja kérni Meg­han Markle-t.

A her­cegné test­vére szá­mon akarja kérni Meg­han Markle-t azért, amit ap­já­val tett.

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony: ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, hisz csa­lád­já­ból csak Do­ri­á­ban bíz­hat.

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony: ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, hisz csa­lád­já­ból csak Do­ri­á­ban bíz­hat.

Volt, aki majdnem megvakult. Elkapták a savazós rablóbandát!

Volt, aki majdnem megvakult. Elkapták a savazós rablóbandát!

Lúgos fo­lya­dé­kot is hasz­nál­tak...

Nem csu­pán savat, de lúgos fo­lya­dé­kot is hasz­nál­tak, el­tor­zítva sok ál­do­za­tuk arcát. Vol­tak, akik ezért már nem me­het­tek vissza ko­rábbi mun­ka­he­lyükre.

Budapest csókszoba: nagyon intim hely csak bevállalósoknak

Budapest csókszoba: nagyon intim hely csak bevállalósoknak

A fe­kete füg­gönnyel el­sö­té­tít­hető...

A fe­kete füg­gönnyel el­sö­té­tít­hető és ha­tal­mas Bu­da­pest fel­irat­tal el­lá­tott pi­káns doboz Lon­donba ke­rült. El lehet benne bújni ket­tes­ben...

Ez kínos, iskolások előtt égette be magát Vilmos herceg

Ez kínos, iskolások előtt égette be magát Vilmos herceg

A her­ceg össze­ke­vert két ázsiai or­szá­got, de igye­ke­zett gyor­san ki­ja­ví­tani a hi­bá­ját.

A her­ceg össze­ke­vert két ázsiai or­szá­got, de igye­ke­zett gyor­san ki­ja­ví­tani a hi­bá­ját.

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

A 21 éves szír a nyílt utcán szúrta ha­lálra volt ba­rát­nő­jét, és annak édes­any­ját.

A 21 éves szír a nyílt utcán szúrta ha­lálra volt ba­rát­nő­jét, és annak édes­any­ját.

Totális káosz a reptéren, összeomlott az informatikai rendszer

Totális káosz a reptéren, összeomlott az informatikai rendszer

A lon­doni rep­té­ren már órák óta tart a meg­hi­bá­so­dás, ezért a dol­go­zók igye­kez­nek ha­gyo­má­nyos meg­ol­dá­so­kat ta­lálni.

Vérfagyasztó pillanatok a Ryanair gépén: landoláskor ájult el a pilóta

Vérfagyasztó pillanatok a Ryanair gépén: landoláskor ájult el a pilóta

A re­pü­lő­nek a rossz idő miatt a ter­ve­zett­nél ko­ráb­ban kel­lett lan­dol­nia.

A re­pü­lő­nek a rossz idő miatt a ter­ve­zett­nél ko­ráb­ban kel­lett lan­dol­nia, de a pi­lóta kény­szer­le­szál­lás köz­ben rosszul lett.

Betelefonált a kórházba a terhes tini, de utána szörnyű dolog történt

Betelefonált a kórházba a terhes tini, de utána szörnyű dolog történt

A lány­nak nem sok­kal ké­sőbb nyoma ve­szett, a rend­őrök te­he­tet­le­nek.

A lány­nak nem sok­kal ké­sőbb nyoma ve­szett, a rend­őrök egy­előre te­he­tet­le­nek.

Vér áztatja London utcáit! Szinte szó szerint kibeleztek egy fiatalt

Vér áztatja London utcáit! Szinte szó szerint kibeleztek egy fiatalt

Szinte szó sze­rint ki­be­lez­tek egy fi­a­talt Lon­don dél-ke­leti ré­szén.

Szinte szó sze­rint ki­be­lez­tek egy fi­a­talt Lon­don dél-ke­leti ré­szén.

Megrázó videó jött, huszonéves fiatal hajtott emberek közé Londonban

Megrázó videó jött, huszonéves fiatal hajtott emberek közé Londonban

Mi­u­tán ko­csi­já­val több bi­cik­list és gya­lo­gost is el­gá­zolt, a kör­nyé­ket le­zár­ták. Rend­őrök­kel van tele a kör­nyék.

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Doria Rag­land volt az egyet­len, aki a her­cegné csa­lád­já­ból részt vett az es­kü­vőn. Na­gyon közel áll­nak egy­más­hoz.

Megártott a meleg? Londonban megnyílt az idei első karácsonyi vásár...

Megártott a meleg? Londonban megnyílt az idei első karácsonyi vásár...

Amíg Eu­ró­pá­ban min­denki azzal fog­lal­ko­zik, ho­gyan hű­söl­jön, a bri­tek­nél már meg­nyílt az idei első ka­rá­cso­nyi vásár.

Ezért utasított vissza egy borsos külföldi munkát Jolly

Ezért utasított vissza egy borsos külföldi munkát Jolly

Az éne­kes fel­emelte hang­ját...

Az éne­kes azért kam­pá­nyol, hogy ne ván­do­rol­ja­nak el a fi­a­ta­lok Ma­gyar­or­szág­ról.

Halott felesége viccelte meg a gyászoló férjét - évek múlva derült ki

Halott felesége viccelte meg a gyászoló férjét - évek múlva derült ki

Az ember ezt a tör­té­ne­tet ol­vasva azt sem tudja, hogy sír­jon, vagy ne­ves­sen.

Az ember ezt a tör­té­ne­tet ol­vasva azt sem tudja, hogy sír­jon, vagy ne­ves­sen.

Botrány, ezt művelte a férfi a repülőn, csak a kezét nézd

Botrány, ezt művelte a férfi a repülőn, csak a kezét nézd

A lé­gi­utas-kí­sérő csak ka­ca­gott.

A fel­há­bo­rító eset szem­ta­núja hiába szólt a stew­ar­dess­nek, a lé­gi­utas-kí­sérő csak ka­ca­gott.

Sokkoló videó, mások előtt tett tiltott dolgot a Wizz Air fiatal utasa

Sokkoló videó, mások előtt tett tiltott dolgot a Wizz Air fiatal utasa

A fi­a­tal nő tel­je­sen el­bor­zasz­totta a többi utast, ezért rend­őrt hív­tak a gép fe­dél­ze­tére.

A fi­a­tal nő tel­je­sen el­bor­zasz­totta a többi utast, ezért rend­őrt hív­tak a gép fe­dél­ze­tére.

Különvált az esküvő előtt Weisz Fanni és vőlegénye

Különvált az esküvő előtt Weisz Fanni és vőlegénye

A siket mo­dell Lon­donba uta­zott, míg vő­le­gé­nye, Haj­másy Péter Bar­ce­lo­nába.

A siket mo­dell Lon­donba uta­zott, míg vő­le­gé­nye, Haj­másy Péter Bar­ce­lo­nába.

Rajtakapták Angelina Jolie-t, ezt csinálja a forgatás szüneteiben

Rajtakapták Angelina Jolie-t, ezt csinálja a forgatás szüneteiben

Sok időt tölt a gye­re­kek­kel.

A sztár­anyuka az összes sza­bad per­cét a gye­re­kekre for­dítja, és igyek­szik minél ér­té­ke­sebb időt velük töl­teni.

Mentőhelikopter érkezett a tragédiához, utcán késeltek meg egy tinit

Mentőhelikopter érkezett a tragédiához, utcán késeltek meg egy tinit

A lányt egy idő­sebb is­me­rőse tá­madta meg Lon­don­ban, a nyílt utcán.

A lányt egy idő­sebb is­me­rőse tá­madta meg Lon­don­ban, a nyílt utcán.

Sokkoló számok, több embert öltek meg idén Londonban, mint New Yorkban!

Sokkoló számok, több embert öltek meg idén Londonban, mint New Yorkban!

Kést, hús­vágó bár­dot és kar­dot ke­reső raz­zi­á­kat tar­ta­nak a fő­vá­ros­ban. Az idei re­kor­dot a 70 cen­tis zom­bi­kard tartja.

Újabb tűzvész Londonban: hatalmas a készültség a lángoló társasháznál

Újabb tűzvész Londonban: hatalmas a készültség a lángoló társasháznál

Nagy erők­kel dol­goz­nak a 12. eme­leti la­kás­ban ki­tört tűz el­ol­tá­sán.

A tűz­ol­tók nagy erők­kel dol­goz­nak a 12. eme­leti la­kás­ban ki­tört tűz el­ol­tá­sán.

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

Meg­ál­lít­ha­tat­lan­nak tűnik az az erő­szak­hul­lám, ami Lon­don ut­cáin söpör végig az év eleje óta.

A brit fő­vá­ros már ve­szé­lye­sebb­nek szá­mít, mint New York.

Hihetetlen mit tett a buszsofőr, az sem zavarta, hogy videózzák

Hihetetlen mit tett a buszsofőr, az sem zavarta, hogy videózzák

Egy brit sofőr sza­bály­ta­lan­ko­dott a bus­szal.

Egy brit sofőr sza­bály­ta­lan­ko­dott a bus­szal, de nem ér­de­kelte, hogy min­denki látja.

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

A lon­doni metró egyik ál­lo­má­sá­nál kés­sel tá­mad­tak meg egy já­ró­ke­lőt, akit már nem le­he­tett meg­men­teni.

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Egy lon­doni ho­tel­ben csap­tak fel ha­tal­mas lán­gok, a sztár pedig fe­le­sé­gé­vel pont ott szállt meg.

Édesanyja dobta fel a vérontásra készülő fiát

Édesanyja dobta fel a vérontásra készülő fiát

Pár órán mú­lott a tra­gé­dia...

Pár órá­val a ter­ve­zett vé­reng­zés előtt dobta fel egy édes­anya a fiát, aki Lon­don ut­cáin ké­szült több em­bert agyon­szúrni.

A Big Ben elnémult, Allah Akbárral hívnak imára Londonisztánban. Videó

A Big Ben elnémult, Allah Akbárral hívnak imára Londonisztánban. Videó

Friss utcai fel­vé­tel bor­zolja az ide­ge­ket.

Friss utcai fel­vé­tel bor­zolja az ide­ge­ket amely töb­bet mond min­den hír­nél.

Így akarta három nő vérbe borítani London utcáit

Így akarta három nő vérbe borítani London utcáit

Ször­nyű pusz­tí­tásra ké­szül­tek.

Bű­nös­nek ta­lál­ták annak a ter­ror­sejt­nek a tag­jait, akik Nagy-Bri­tan­ni­á­ban akar­tak véres ter­ror­cse­lek­ményt vég­re­haj­tani.

Rendőrök jelentek meg, ezt senki sem gondolta a beteg 95 éves bácsiról

Rendőrök jelentek meg, ezt senki sem gondolta a beteg 95 éves bácsiról

Gyil­kos­ság miatt tar­tóz­tat­ták le a sú­lyos beteg férfit, aki már a szom­szé­do­kat sem is­meri fel.

Lebukott a reptéren Angelina Jolie, titokban a hercegi esküvőre tart?

Lebukott a reptéren Angelina Jolie, titokban a hercegi esküvőre tart?

Az Oscar-díjas szí­nész­nő­vel volt két gyer­meke is.

Az Oscar-díjas szí­nész­nő­vel volt két gyer­meke is, akik se­gí­tet­tek a cso­ma­gok pa­ko­lá­sá­ban.

Nagy lehet a baj, hetekkel ezelőtt tűnt el Londonból a magyar fiatal

Nagy lehet a baj, hetekkel ezelőtt tűnt el Londonból a magyar fiatal

Utol­jára egy vas­út­ál­lo­más­ról je­lent­ke­zett, majd nyom nél­kül el­tűnt.

Utol­jára egy vas­út­ál­lo­más­ról je­lent­ke­zett, majd nyom nél­kül el­tűnt, csa­ládja pedig egyre job­ban ag­gó­dik.

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

Csak egy esé­lyes név ma­radt.

A fo­ga­dó­iro­dák­ban ren­ge­teg brit meg­tette a té­te­ket, de mos­tanra már csak egy esé­lyes név ma­radt.

Döbbenet a repülőn, fegyveres rendőrök rángatták le a pilótát a gépről

Döbbenet a repülőn, fegyveres rendőrök rángatták le a pilótát a gépről

A férfi vi­sel­ke­dése gya­nús lett a kol­lé­gák­nak, ezért rend­őrt hív­tak. Sej­té­sük pedig az al­ko­hol­teszt után be is bi­zo­nyo­so­dott.

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Már 60-ra nőtt a szú­ró­esz­köz­zel meg­ölt ál­do­za­tok száma.

Áp­ri­lis kö­ze­pén volt olyan nap, hogy 24 órán belül három ember éle­tét is kés­sel ol­tot­ták ki Nagy-Bri­tan­nia fő­vá­ro­sá­ban. Ezzel már 60-ra nőtt a szú­ró­esz­köz­zel meg­ölt ál­do­za­tok száma.

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

A bri­tek már na­gyon vár­ják a her­cegi pár har­ma­dik ba­bá­ját.

A bri­tek már na­gyon vár­ják a her­cegi pár har­ma­dik ba­bá­ját, a leg­iz­ga­tot­tab­bak pedig már a kór­ház­hoz is men­tek.

Diana is ezt tette egykor, Meghan Markle sorsa meg volt írva

Diana is ezt tette egykor, Meghan Markle sorsa meg volt írva

Harry her­ceg meny­asszo­nyá­nak már ko­ráb­ban meg­jó­sol­ták, hogy tagja lesz a ki­rá­lyi csa­lád­nak.

A magyarok kedvence lett Európa legveszélyesebb fővárosa

A magyarok kedvence lett Európa legveszélyesebb fővárosa

Az egy­kor élet­öröm­től lük­tető Lon­don mára ve­szé­lye­sebb lett, mint pél­dául New York.

13 éves kislányt erőszakolt meg Londonban a szexuális ragadozó

13 éves kislányt erőszakolt meg Londonban a szexuális ragadozó

De nem szá­mí­tott arra, ami az­után tör­tént...

Fel­csa­lo­gatta a naiv kis­lányt az al­bér­le­tébe... De nem szá­mí­tott arra, ami az­után tör­tént... Hiába ta­ga­dott, a DNS vizs­gá­lat el­lene szólt és 8 évre bör­tönbe zár­ták.