CÍMKE: 'london'

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Fon­tos dön­tést ho­zott. Ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, hisz csa­lád­já­ból csak Do­ri­á­ban bíz­hat.

Ez kínos, iskolások előtt égette be magát Vilmos herceg

Ez kínos, iskolások előtt égette be magát Vilmos herceg

A her­ceg össze­ke­vert két ázsiai or­szá­got, de igye­ke­zett gyor­san ki­ja­ví­tani a hi­bá­ját.

FRISS HÍREK

Volt, aki majdnem megvakult. Elkapták a savazós rablóbandát!

Volt, aki majdnem megvakult. Elkapták a savazós rablóbandát!

Nem csu­pán savat, de lúgos fo­lya­dé­kot is hasz­nál­tak, el­tor­zítva sok ál­do­za­tuk arcát.

Nem csu­pán savat, de lúgos fo­lya­dé­kot is hasz­nál­tak, el­tor­zítva sok ál­do­za­tuk arcát.

Budapest csókszoba: nagyon intim hely csak bevállalósoknak

Budapest csókszoba: nagyon intim hely csak bevállalósoknak

A fe­kete füg­gönnyel el­sö­té­tít­hető és ha­tal­mas Bu­da­pest fel­irat­tal el­lá­tott pi­káns doboz Lon­donba ke­rült.

A fe­kete füg­gönnyel el­sö­té­tít­hető és Bu­da­pest fel­irat­tal el­lá­tott pi­káns doboz Lon­donba ke­rült.

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

A 21 éves szír a nyílt utcán szúrta ha­lálra volt ba­rát­nő­jét, és annak édes­any­ját.

A 21 éves szír a nyílt utcán szúrta ha­lálra volt ba­rát­nő­jét, és annak édes­any­ját.

Vérfagyasztó pillanatok a Ryanair gépén: landoláskor ájult el a pilóta

Vérfagyasztó pillanatok a Ryanair gépén: landoláskor ájult el a pilóta

A re­pü­lő­nek a rossz idő miatt a ter­ve­zett­nél ko­ráb­ban kel­lett lan­dol­nia, de a pi­lóta kény­szer­le­szál­lás köz­ben rosszul lett.

Totális káosz a reptéren, összeomlott az informatikai rendszer

Totális káosz a reptéren, összeomlott az informatikai rendszer

A lon­doni rep­té­ren már órák óta tart a meg­hi­bá­so­dás.

A lon­doni rep­té­ren már órák óta tart a meg­hi­bá­so­dás, ezért a dol­go­zók igye­kez­nek ha­gyo­má­nyos meg­ol­dá­so­kat ta­lálni.

Megrázó videó jött, huszonéves fiatal hajtott emberek közé Londonban

Megrázó videó jött, huszonéves fiatal hajtott emberek közé Londonban

Mi­u­tán ko­csi­já­val több bi­cik­list és gya­lo­gost is el­gá­zolt, a kör­nyé­ket le­zár­ták.

Mi­u­tán ko­csi­já­val több bi­cik­list és gya­lo­gost is el­gá­zolt, a kör­nyé­ket le­zár­ták. Ki­vo­nult a rend­őr­ség.

Megártott a meleg? Londonban megnyílt az idei első karácsonyi vásár...

Megártott a meleg? Londonban megnyílt az idei első karácsonyi vásár...

Amíg Eu­ró­pá­ban min­denki azzal fog­lal­ko­zik, ho­gyan hű­söl­jön, a bri­tek­nél már meg­nyílt az idei első ka­rá­cso­nyi vásár.

Halott felesége viccelte meg a gyászoló férjét - évek múlva derült ki

Halott felesége viccelte meg a gyászoló férjét - évek múlva derült ki

Az ember ezt a tör­té­ne­tet ol­vasva hir­te­len azt sem tudja, hogy sír­jon, vagy in­kább ne­ves­sen.

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre a komoly lépésre készül most az édesanyja

Doria volt az egyet­len, aki a her­cegné csa­lád­já­ból részt vett az es­kü­vőn.

Doria Rag­land volt az egyet­len, aki a her­cegné csa­lád­já­ból részt vett az es­kü­vőn. Meg­han Markle és az édes­anyja na­gyon közel áll­nak egy­más­hoz, ám a ter­ve­zett nagy lé­pésre to­vábbi ma­gya­rá­zat is akad.

Hatalmas erőkkel vonult ki a tűzoltóság, lángokban áll egy panelház Londonban

Most kaptuk a hírt: hatalmas erőkkel vonult ki a tűzoltóság, lángokban áll egy panelház Londonban

Po­kollá vál­to­zott egy tár­sas­ház, több mint 100 tűz­oltó har­colt a lán­gok­kal.

Po­kollá vál­to­zott egy tár­sas­ház, több mint 100 tűz­oltó har­colt a lán­gok­kal.

Botrány, ezt művelte a férfi a repülőn, csak a kezét nézd

Botrány, ezt művelte a férfi a repülőn, csak a kezét nézd

A fel­há­bo­rító eset szem­ta­núja hiába szólt a stew­ar­dess­nek, a lé­gi­utas-kí­sérő csak ka­ca­gott.

A fel­há­bo­rító eset szem­ta­núja hiába szólt a stew­ar­dess­nek, a lé­gi­utas-kí­sérő csak ka­ca­gott.

Ezért utasított vissza egy borsos külföldi munkát Jolly

Ezért utasított vissza egy borsos külföldi munkát Jolly

Az éne­kes fel­emelte hang­ját...

Az éne­kes azért kam­pá­nyol, hogy ne ván­do­rol­ja­nak el a fi­a­ta­lok Ma­gyar­or­szág­ról.

Sokkoló videó, mások előtt tett tiltott dolgot a Wizz Air fiatal utasa

Sokkoló videó, mások előtt tett tiltott dolgot a Wizz Air fiatal utasa

Rend­őrt hív­tak a gép fe­dél­ze­tére.

A fi­a­tal nő tel­je­sen el­bor­zasz­totta a többi utast, ezért rend­őrt hív­tak a gép fe­dél­ze­tére.

Különvált az esküvő előtt Weisz Fanni és vőlegénye

Különvált az esküvő előtt Weisz Fanni és vőlegénye

A siket mo­dell Lon­donba uta­zott.

A siket mo­dell Lon­donba uta­zott, míg vő­le­gé­nye, Péter Bar­ce­lo­nába.

Mentőhelikopter érkezett a tragédiához, utcán késeltek meg egy tinit

Mentőhelikopter érkezett a tragédiához, utcán késeltek meg egy tinit

A lányt egy idő­sebb is­me­rőse tá­madta meg Lon­don­ban, a nyílt utcán.

A lányt egy idő­sebb is­me­rőse tá­madta meg Lon­don­ban, a nyílt utcán.

Rajtakapták Angelina Jolie-t, ezt csinálja a forgatás szüneteiben

Rajtakapták Angelina Jolie-t, ezt csinálja a forgatás szüneteiben

Sok időt tölt a gye­re­kek­kel.

A sztár­anyuka az összes sza­bad per­cét a gye­re­kekre for­dítja, és igyek­szik minél ér­té­ke­sebb időt velük töl­teni.

Újabb tűzvész Londonban: hatalmas a készültség a lángoló társasháznál

Újabb tűzvész Londonban: hatalmas a készültség a lángoló társasháznál

Nagy erők­kel dol­goz­nak a 12. eme­leti la­kás­ban ki­tört tűz el­ol­tá­sán.

A tűz­ol­tók nagy erők­kel dol­goz­nak a 12. eme­leti la­kás­ban ki­tört tűz el­ol­tá­sán.

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, lerohanták a születésnapi bulit

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, lerohanták a születésnapi bulit

Egy 15 éves fiút ha­lálra ké­sel­tek, ami­kor 100 fi­a­tal esett egy­más­nak.

Egy 15 éves fiút ha­lálra ké­sel­tek, ami­kor 100 fi­a­tal esett egy­más­nak.

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

Eu­rópa leg­ve­szé­lye­sebb fő­vá­rosa...

A brit fő­vá­ros már ve­szé­lye­sebb­nek szá­mít, mint New York.

Hihetetlen mit tett a buszsofőr, az sem zavarta, hogy videózzák

Hihetetlen mit tett a buszsofőr, az sem zavarta, hogy videózzák

Egy brit sofőr sza­bály­ta­lan­ko­dott a bus­szal, de nem ér­de­kelte, hogy min­denki látja.

Sokkoló számok, több embert öltek meg idén Londonban, mint New Yorkban!

Sokkoló számok, több embert öltek meg idén Londonban, mint New Yorkban!

Kést, hús­vágó bár­dot és kar­dot ke­reső raz­zi­á­kat tar­ta­nak a fő­vá­ros­ban.

Kést, hús­vágó bár­dot és kar­dot ke­reső raz­zi­á­kat tar­ta­nak a fő­vá­ros­ban. Az idei re­kor­dot a 70 cen­tis zom­bi­kard tartja. Lehet ta­lál­gatni, hogy vajon hány éves az a fiú, aki­nél ezt a ve­szé­lyes esz­közt meg­ta­lál­ták a lon­doni rend­őrök.

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

A lon­doni metró egyik ál­lo­má­sá­nál kés­sel tá­mad­tak meg egy já­ró­ke­lőt.

A lon­doni metró egyik ál­lo­má­sá­nál kés­sel tá­mad­tak meg egy já­ró­ke­lőt, akit már nem le­he­tett meg­men­teni.

Édesanyja dobta fel a vérontásra készülő fiát

Édesanyja dobta fel a vérontásra készülő fiát

Pár órán mú­lott a tra­gé­dia...

Pár órá­val a ter­ve­zett vé­reng­zés előtt dobta fel egy édes­anya a fiát, aki Lon­don ut­cáin ké­szült több em­bert agyon­szúrni.

A Big Ben elnémult, Allah Akbárral hívnak imára Londonisztánban

A Big Ben elnémult, Allah Akbárral hívnak imára Londonisztánban. Videó

Friss utcai fel­vé­tel bor­zolja az ide­ge­ket a neten amely töb­bet mond min­den hír­nél.

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Egy lon­doni ho­tel­ben csap­tak fel ha­tal­mas lán­gok.

Egy lon­doni ho­tel­ben csap­tak fel ha­tal­mas lán­gok, a sztár pedig fe­le­sé­gé­vel pont ott szállt meg.

Így akarta három nő vérbe borítani London utcáit

Így akarta három nő vérbe borítani London utcáit

Bű­nös­nek ta­lál­ták annak a ter­ror­sejt­nek a tag­jait, akik Nagy-Bri­tan­ni­á­ban akar­tak véres ter­ror­cse­lek­ményt vég­re­haj­tani.

Bű­nös­nek ta­lál­ták annak a ter­ror­sejt­nek a tag­jait, akik Nagy-Bri­tan­ni­á­ban akar­tak me­rény­le­tet vég­re­haj­tani. Az eset kü­lön­le­ges­sége, hogy a sejt tag­jai egy­től egyig nők vol­tak, akik rá­adá­sul ro­koni kap­cso­lat­ban áll­tak egy­más­sal.

Rendőrök jelentek meg, ezt senki sem gondolta a beteg 95 éves bácsiról

Rendőrök jelentek meg, ezt senki sem gondolta a beteg 95 éves bácsiról

Gyil­kos­ság miatt tar­tóz­tat­ták le a sú­lyos beteg férfit.

Gyil­kos­ság miatt tar­tóz­tat­ták le a sú­lyos beteg férfit, aki már a szom­szé­do­kat sem is­meri fel.

Lebukott a reptéren Angelina Jolie, titokban a hercegi esküvőre tart?

Lebukott a reptéren Angelina Jolie, titokban a hercegi esküvőre tart?

Az Oscar-díjas szí­nész­nő­vel volt két gyer­meke is, akik se­gí­tet­tek a cso­ma­gok pa­ko­lá­sá­ban.

Nagy lehet a baj, hetekkel ezelőtt tűnt el Londonból a magyar fiatal

Nagy lehet a baj, hetekkel ezelőtt tűnt el Londonból a magyar fiatal

Utol­jára egy vas­út­ál­lo­más­ról je­lent­ke­zett, majd nyom nél­kül el­tűnt, csa­ládja pedig egyre job­ban ag­gó­dik.

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

A bri­tek már na­gyon vár­ják a her­cegi pár har­ma­dik ba­bá­ját, a leg­iz­ga­tot­tab­bak pedig már a kór­ház­hoz is men­tek.

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Már 60-ra nőtt a szú­ró­esz­köz­zel meg­ölt ál­do­za­tok száma.

Már 60-ra nőtt a szú­ró­esz­köz­zel meg­ölt ál­do­za­tok száma.

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

Csak egy esé­lyes név ma­radt.

A fo­ga­dó­iro­dák­ban ren­ge­teg brit meg­tette a té­te­ket, de mos­tanra már csak egy esé­lyes név ma­radt.

Döbbenet a repülőn, fegyveres rendőrök rángatták le a pilótát a gépről

Döbbenet a repülőn, fegyveres rendőrök rángatták le a pilótát a gépről

A férfi vi­sel­ke­dése gya­nús lett a kol­lé­gák­nak, ezért rend­őrt hív­tak. Sej­té­sük pedig az al­ko­hol­teszt után be is bi­zo­nyo­so­dott.

13 éves kislányt erőszakolt meg Londonban a szexuális ragadozó

13 éves kislányt erőszakolt meg Londonban a szexuális ragadozó

De nem szá­mí­tott arra, ami az­után tör­tént...

De nem szá­mí­tott arra, ami az­után tör­tént... Hiába ta­ga­dott, a DNS vizs­gá­lat el­lene szólt.

Diana is ezt tette egykor, Meghan Markle sorsa meg volt írva

Diana is ezt tette egykor, Meghan Markle sorsa meg volt írva

Már ko­ráb­ban meg­jó­sol­ták, hogy tagja lesz a ki­rá­lyi csa­lád­nak.

Harry her­ceg meny­asszo­nyá­nak már ko­ráb­ban meg­jó­sol­ták, hogy tagja lesz a ki­rá­lyi csa­lád­nak.

Eldurvult az intézkedés: hat rendőr lőtt egy időben a fiatal testébe

Eldurvult az intézkedés: hat rendőr lőtt egy időben a fiatal testébe

A rend­őrök egy rab­lás­hoz ér­kez­tek ki, és mind tüzet nyi­tot­tak a 21 éves férfira, aki még min­dig élet­ve­szély­ben van.

A magyarok kedvence lett Európa legveszélyesebb fővárosa

A magyarok kedvence lett Európa legveszélyesebb fővárosa

Több tíz­ezer ma­gyar dol­go­zik ebben a vá­ros­ban.

Az egy­kor élet­öröm­től lük­tető Lon­don mára ve­szé­lye­sebb hely lett, mint pél­dául so­káig a bű­nö­zés fel­leg­vá­rá­nak tar­tott New York. A brit fő­vá­ros­ban egyre több késes gyil­kos­sá­got kö­vet­nek el, a tet­te­sek kö­zött pedig meg­le­pően sok a fi­a­tal.

Több mint ezer szexuális támadás történt gyerekek ellen Londonban

Több mint ezer szexuális támadás történt gyerekek ellen Londonban

Ki­jöt­tek a 2017-es hi­va­ta­los lon­doni bű­nö­zési sta­tisz­ti­kák.

Ki­jöt­tek a 2017-es hi­va­ta­los lon­doni bű­nö­zési sta­tisz­ti­kák.

London elveszett: megszűnt 500 templom, megnyílt 423 mecset!

London elveszett: megszűnt 500 templom, megnyílt 423 mecset!

A ke­resz­tény­ség előbb-utóbb "re­lik­vi­ává" válik. A ke­resz­tény temp­lo­mok már most is kon­ga­nak az üres­ség­től.

300 fős, gyerekekből álló halálbrigádot tervezett Londonban!

300 fős, gyerekekből álló halálbrigádot tervezett Londonban!

Hát­bor­zon­gató videó!

"Azért va­gyunk itt, hogy ter­ro­ri­zál­junk, test­vé­rem" - mondta Umar Haque musz­lim "ta­nító" egy le­hall­ga­tott te­le­fon­be­szél­ge­té­sen. Videó!

Botrányos jelenet a Mekiben: földre tepertek egy vendéget a dolgozók

Botrányos jelenet a Mekiben: földre tepertek egy vendéget a dolgozók

Ve­re­ke­dés tört ki Lon­don egyik gyors­ét­ter­mé­ben.

Ve­re­ke­dés tört ki Lon­don egyik gyors­ét­ter­mé­ben, ezért az al­kal­ma­zot­tak­nak kel­lett köz­be­lép­niük.

Vérszomjas terrorsejtet derítettek fel Londonban

Vérszomjas terrorsejtet derítettek fel Londonban

Csak né­hány ut­cára lak­tak egy­más­tól azok a fi­a­tal­em­be­rek, akik ra­jong­tak a ra­di­ká­lis isz­lám esz­mé­i­ért, és végül csat­la­koz­tak az Isz­lám Ál­lam­hoz.

Csak né­hány ut­cára lak­tak egy­más­tól azok a fi­a­tal­em­be­rek, akik ra­jong­tak a ra­di­ká­lis isz­lám esz­mé­i­ért, és végül csat­la­koz­tak az Isz­lám Ál­lam­hoz.

Rettegnek a nők, egyre több a nemi erőszak Londonban

Rettegnek a nők, egyre több a nemi erőszak Londonban

Egy év alatt ötö­dé­vel nőtt a brit fő­vá­ros­ban a nemi erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek száma.

Egy év alatt ötö­dé­vel nőtt a brit fő­vá­ros­ban a nemi erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek száma - és a rend­őrök te­he­tet­len.

Ezeket a sztármelleket akár Budapesten is megnézhettük volna

Ezeket a sztármelleket akár Budapesten is megnézhettük volna

Jen­ni­fer Law­rence nem ap­rózta el.

Jen­ni­fer Law­rence nem ap­rózta el, és egy iga­zán fan­tá­ziát bi­riz­gáló es­té­lyi­ben lé­pett a vörös sző­nyegre.

Botrányos, amit a modell lánya mellett művelt a kocsiban

Botrányos, amit a modell lánya mellett művelt a kocsiban

Nem tud sok időt töl­tetni lá­nyá­val.

Nem tud sok időt töl­tetni ti­né­dzser lá­nyá­val Kate Moss, ezért min­den al­kal­mat ki­hasz­nál, hogy együtt le­hes­se­nek.

Terrortámadásra akarta rávenni diákjait a muszlim tanár

Terrortámadásra akarta rávenni diákjait a muszlim tanár

Lon­don­ban bí­ró­ság elé ál­lí­tot­tak egy isz­lám val­lás­ta­nárt, mi­u­tán a férfi­ról ki­de­rült, hogy me­rény­let­so­ro­zatra ké­szült.

Újra szabad a pálya a nőket erőszakoló "fekete taxisnak"

Újra szabad a pálya a nőket erőszakoló "fekete taxisnak"

Véd­te­len nőket ká­bí­tott el, mi­előtt...

Min­den­kit meg­döb­ben­tett, hogy ilyen hamar újra sza­bad lehet a rém, aki el­ká­bí­totta és meg­erő­sza­kolta a nőket. Sok­koló, hány ál­do­za­tot becs­te­le­ní­tett meg.

Így fosztották ki a részeg tinilányok az óvatlan pizzafutárt!

Így fosztották ki a részeg tinilányok az óvatlan pizzafutárt! - videó

Nincs jobb, mint egy finom piz­za­sze­let egy végig mu­la­tott éj­szaka végén. A lá­nyok ezért még tör­vényt is sér­tet­tek.

Nincs jobb, mint egy finom piz­za­sze­let egy végig mu­la­tott éj­szaka végén. A lá­nyok ezért még tör­vényt is sér­tet­tek.

Újabb fővárosban alakultak ki no-go zónák

Újabb fővárosban alakultak ki no-go zónák

Lon­don egyes ke­rü­le­tei is csat­la­koz­tak a ré­misztő sor­hoz: élet­ve­széllyel ér fel, ha az ember ki­me­rész­ke­dik az ut­cára.

Lon­don egyes ke­rü­le­tei is csat­la­koz­tak a ré­misztő sor­hoz: gyak­ran élet­ve­széllyel ér fel, ha az ember ki­me­rész­ke­dik az ut­cára.

Ne dobd ki!

A kávézacc menti meg az emberiséget? Mondtuk, hogy ne dobd ki!

A brit fő­vá­ros jel­leg­ze­tes bu­szait ha­ma­ro­san a ká­vé­zacc hasz­no­sí­tá­sá­val elő­ál­lí­tott üzem­anyag hajt­hatja.

A brit fő­vá­ros jel­leg­ze­tes bu­szait ha­ma­ro­san a ká­vé­zacc hasz­no­sí­tá­sá­val elő­ál­lí­tott üzem­anyag hajt­hatja.

Ő az a magyar szertornász, aki megnyerte az angol Ninja Warriort

Ő az a magyar szertornász, aki megnyerte az angol Ninja Warriort

Tíz éve él Ang­li­á­ban Ur­szuly János, aki a kez­de­tek­től nézte az ame­ri­kai ver­se­nye­ket, s el­tö­kélte, hogy maga is indul...

Ezek a magyar karácsonyfák lepték el a nagyvárosokat

Ezek a magyar karácsonyfák lepték el a nagyvárosokat

Több mint hat­van csa­lád­nak jut tű­zifa idén azok­ból az óri­ási épít­mé­nyek­ből, ami­ket egy ma­gyar épí­tész­hall­ga­tók­ból álló csa­pat ta­lált ki.

Több mint hat­van csa­lád­nak jut tű­zifa idén azok­ból az óri­ási épít­mé­nyek­ből, ami­ket egy ma­gyar épí­tész­hall­ga­tók­ból álló csa­pat ta­lált ki. A Hel­loWood cso­port ka­rá­csony­fái Lon­do­nig és Bé­csig is el­ju­tot­tak.

Kitört a pánik, rendőrök rohanták le az utcát

Kitört a pánik, rendőrök rohanták le az utcát

Több em­bert is le­tar­tóz­tat­tak.

A te­tő­kön mes­ter­lö­vé­szek ke­res­ték a cél­pont­ja­i­kat, a vá­ros­rész fe­lett he­li­kop­te­rek kö­röz­tek - raz­zi­á­zott a rend­őr­ség.

Családja jelentette be: ez a gyönyörű lány halt meg a székesegyházban

Családja jelentette be: ez a gyönyörű lány halt meg a székesegyházban

A fi­a­tal lány a lon­doni épü­let­ben tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött zu­hant le több méter ma­gas­ról.

Ez már beteges! Rejtett kamerát találtak a népszerű kávézó vécéjében

Ez már beteges! Rejtett kamerát találtak a népszerű kávézó vécéjében

A férfi saját magát buk­tatta le, ami­kor fel­tette a ka­me­rát.

A férfi saját magát buk­tatta le, ami­kor fel­tette a ka­me­rát, az ugyanis be volt kap­csolva és róla is fel­vé­telt ké­szí­tett.

Elgázolták Londonban az énekes világsztárt!

Elgázolták Londonban az énekes világsztárt!

A Nova 100 in­for­má­ciói sze­rint teg­nap este ke­rék­pá­ro­zás köz­ben ütöt­ték el a világ egyik leg­na­gyobb pop­sztár­ját. A hu­szon­hat éves dal­szerző-elő­adó egy au­tó­val üt­kö­zött...

A Nova 100 in­for­má­ciói sze­rint teg­nap este ke­rék­pá­ro­zás köz­ben ütöt­ték el a világ egyik leg­na­gyobb pop­sztár­ját. A por­tál úgy tudja, a hu­szon­hat éves dal­szerző-elő­adó egy au­tó­val üt­kö­zött, és sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták kór­házba. Ha iga­zak a hírek, akkor bi­zony a kö­zelgő tur­néja is ve­szély­ben lehet, hi­szen gi­tá­rozni biz­to­san nem tud.

Friss: Emberek közé hajtott egy autó Londonban

Friss: Emberek közé hajtott egy autó Londonban

Gya­lo­go­sok közé haj­tott Lon­don­ban egy autó szom­bat dél­után. Töb­ben meg­sé­rül­tek.

Gya­lo­go­sok közé haj­tott Lon­don­ban egy autó szom­bat dél­után. A Scot­land Yard tá­jé­koz­ta­tása sze­rint töb­ben meg­sé­rül­tek.

Szörnyű tragédia: rengeteg gyerek halt meg a pokoli tűzben

Szörnyű tragédia: rengeteg gyerek halt meg a pokoli tűzben

67 ember vesz­tette éle­tét.

Most már hi­va­ta­los: 67 ember vesz­tette éle­tét a lon­doni po­koli to­rony­ban, mikor az lángba bo­rult - a tűz egész csa­lá­dok­kal vég­zett.

Váratlan vallomás, nőügyeiről beszélt Peter Srámek

Váratlan vallomás, nőügyeiről beszélt Peter Srámek

El­mondta, mi tenné bol­doggá.

Az éne­kes már egy éve éli a szing­lik éle­tét, de azt mondja, bol­dog lenne, ha lenne mel­lette va­laki, akit sze­ret­het.

Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

Micsoda buli! Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

Ez­út­tal Lon­don­ban fu­tot­tak össze.

A ma­gyar mo­dell és a Forma-1-es brit sztár Lon­don­ban fu­tott össze, Ney­mar sem ma­radt ki a jóból.

Késelés és lövöldözés, mindent látott a futballsztár

Késelés és lövöldözés, mindent látott a futballsztár

Ször­nyű dol­go­kat lá­tott.

Az angol vá­lo­ga­tott já­té­kosa ször­nyű dol­go­kat lá­tott Lon­don ut­cáin.

Tömeges rosszullét miatt tört ki a pánik, vegyi támadás történt?

Tömeges rosszullét miatt tört ki a pánik, vegyi támadás történt?

Egy egész utca la­kos­sá­gát kel­lett ki­me­ne­kí­teni va­sár­nap Dél-Lon­don­ban.

Egy egész utca la­kos­sá­gát kel­lett ki­me­ne­kí­teni va­sár­nap Dél-Lon­don­ban, mi­u­tán a lakók hányni kezd­tek.

Mentők és tűzoltók lepték el az utcát, több lakost is menekíteni kellett

Mentők és tűzoltók lepték el az utcát, több lakost is menekíteni kellett

Töb­ben is rosszul let­tek az ut­cá­ban, a csa­tor­nába ke­rül­he­tett va­la­mi­lyen méreg.

Megható gesztust tett egy olasz pizzériás a londoni merénylet után - videó

Megható gesztust tett egy olasz pizzériás a londoni merénylet után - videó

Két­száz piz­zát osz­tott szét a rob­ban­tás hely­szí­nén dol­gozó men­tő­sök­nek és rend­őrök­nek.

Rettegés Londonban, német focidrukkerek rohanták le a fővárost

Német focidrukkerek rohanták le a fővárost

20 ezer Köln szur­koló akart be­jutni az Ar­se­nal sta­di­on­jába, leg­több­jük jegy nél­kül.

20 ezer Köln szur­koló akart be­jutni az Ar­se­nal sta­di­on­jába, leg­több­jük jegy nél­kül.

Most már biztos: terrortámadás történt Londonban

Most már biztos: terrortámadás történt Londonban

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyorba rej­tett bomba rob­bant pén­te­ken reg­gel a lon­doni metró egyik sze­rel­vé­nyé­ben.

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyorba rej­tett bomba rob­bant pén­te­ken reg­gel a lon­doni metró egyik sze­rel­vé­nyé­ben.

Sikoltozva ébredtek az emberek, hatalmas tűz tombolt

Sikoltozva ébredtek az emberek, hatalmas tűz tombolt

Sűrű füst bo­rí­totta el az ut­cá­kat.

Sűrű fe­kete füst bo­rí­totta el az ut­cá­kat, sokan attól fél­tek, nem élik túl az éj­sza­kát. Csoda, hogy a lán­gok nem kö­ve­tel­tek em­ber­éle­tet.

Turistákat akart gyilkolni a késes merénylő

Turistákat akart gyilkolni a késes merénylő

A férfi gya­nús vi­sel­ke­dé­sé­vel tűnt fel.

A férfi gya­nús vi­sel­ke­dé­sé­vel tűnt fel a rend­őrök­nek, a lon­doni West­mins­ter-ka­ted­rá­list lá­to­gató tö­meg­ben akart vér­für­dőt ren­dezni.

Robbanás és pánik a metróban, az életükért futottak az utasok

Robbanás és pánik a metróban, az életükért futottak az utasok

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyor rob­bant fel a tö­mött met­ró­ko­csi­ban.

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyor rob­bant fel a tö­mött met­ró­ko­csi­ban, sokan meg­ég­tek, az uta­sok si­kol­tozva me­ne­kül­tek.

Ennél vadabbat még nem láttál: emlékezetes lánykérés a fővárosban

Ennél vadabbat még nem láttál: emlékezetes lánykérés a fővárosban

Úgy tűnik, ebből a fi­a­tal fi­ú­ból még nem ve­szett ki a ro­man­tika.

Úgy tűnik, ebből a fi­a­tal fi­ú­ból még nem ve­szett ki a ro­man­tika.

Hatalmasat esett, forgatás közben törte össze magát a világsztár

Hatalmasat esett, forgatás közben törte össze magát a világsztár

Le­g­újabb ak­ciófilm­jén dol­go­zott Tom Cru­ise, ami­kor el­hi­bá­zott egy ug­rást, és meg­ütötte magát.

Most kaptuk: menekültek az utasok, lángok csaptak fel

Most kaptuk: menekültek az utasok, lángok csaptak fel a metróban

A lon­doni met­rót füst bo­rí­totta el pén­te­ken dél­előtt, ezért le­állt a köz­le­ke­dés.

Most kaptuk: hangos robbanás volt a metrón, menekülnek az emberek

Most kaptuk: hangos robbanás volt a metrón, menekülnek az emberek

Az ál­lo­más­ról min­den­kit ki­kí­sér­tek, mert a pe­ro­non áll a füst.

Az ál­lo­más­ról min­den­kit ki­kí­sér­tek, mert a pe­ro­non és a met­ró­ko­csik­ban is áll a füst.