CÍMKE: 'london'

Most érkezett: vér folyik London előkelő negyedében

Most érkezett: vér folyik London előkelő negyedében

Rend­őrök ro­han­ták le a Sony Music lon­doni szék­há­zát. A rend­őr­ség egy em­bert el­fo­gott.

Rend­őrök ro­han­ták le a Sony Music lon­doni szék­há­zát. A rend­őr­ség egy em­bert el­fo­gott, mi­u­tán ket­ten meg­sé­rül­tek ké­se­lé­ses tá­ma­dás miatt.

Gusztustalan látvány a Mekiben, felfordult a vendégek gyomra

Gusztustalan látvány a Mekiben, felfordult a vendégek gyomra

Az egyik lon­doni ét­te­rem­ben fo­tó­zott le az egyik vá­sárló va­lami na­gyon vissza­ta­szí­tót.

Az egyik lon­doni ét­te­rem­ben fo­tó­zott le az egyik vá­sárló va­lami na­gyon vissza­ta­szí­tót.

Már London belvárosát is uralják az afrikai bűnbandák! - videó

Már London belvárosát is uralják az afrikai bűnbandák! - videó

Köz­te­rü­le­ten árul­ják és fo­gyaszt­ják az il­le­gá­lis sze­re­ket min­den­től za­var­ta­la­nul.

Hatalmas botrány robbanhat: Meghan Markle nővére Londonba érkezett

Hatalmas botrány robbanhat: Meghan Markle nővére Londonba érkezett

A her­cegné test­vére szá­mon akarja kérni Meg­han Markle-t.

A her­cegné test­vére szá­mon akarja kérni Meg­han Markle-t azért, amit ap­já­val tett.

Ez kínos, iskolások előtt égette be magát Vilmos herceg

Ez kínos, iskolások előtt égette be magát Vilmos herceg

A her­ceg össze­ke­vert két or­szá­got.

A her­ceg össze­ke­vert két ázsiai or­szá­got, de igye­ke­zett gyor­san ki­ja­ví­tani a hi­bá­ját.

Volt, aki majdnem megvakult. Elkapták a savazós rablóbandát!

Volt, aki majdnem megvakult. Elkapták a savazós rablóbandát!

Lúgos fo­lya­dé­kot is hasz­nál­tak...

Nem csu­pán savat, de lúgos fo­lya­dé­kot is hasz­nál­tak, el­tor­zítva sok ál­do­za­tuk arcát. Vol­tak, akik ezért már nem me­het­tek vissza ko­rábbi mun­ka­he­lyükre.

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony: ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, hisz csa­lád­já­ból csak Do­ri­á­ban bíz­hat.

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony: ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, mivel csa­lád­já­ból egye­dül csak Do­ri­á­ban bíz­hat. Rá­adá­sul a her­cegné édes­any­jára a hírek sze­rint egy­szerre meg­tisz­telő és na­gyon ko­moly fel­adat vár, melyre olyan tu­da­to­san ké­szül, hogy egy tan­fo­lya­mot is el­vég­zett mi­atta.

Budapest csókszoba: nagyon intim hely csak bevállalósoknak

Budapest csókszoba: nagyon intim hely csak bevállalósoknak

A fe­kete füg­gönnyel el­sö­té­tít­hető és ha­tal­mas Bu­da­pest fel­irat­tal el­lá­tott pi­káns doboz Lon­donba ke­rült.

A fe­kete füg­gönnyel el­sö­té­tít­hető és Bu­da­pest fel­irat­tal el­lá­tott pi­káns doboz Lon­donba ke­rült.

Vérfagyasztó pillanatok a Ryanair gépén: landoláskor ájult el a pilóta

Vérfagyasztó pillanatok a Ryanair gépén: landoláskor ájult el a pilóta

A re­pü­lő­nek a rossz idő miatt a ter­ve­zett­nél ko­ráb­ban kel­lett lan­dol­nia, de a pi­lóta kény­szer­le­szál­lás köz­ben rosszul lett.

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

A 21 éves szír a nyílt utcán szúrta ha­lálra volt ba­rát­nő­jét, és annak édes­any­ját.

A brit rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi azt a 21 éves szír mig­ránst, aki a gyanú sze­rint a nyílt utcán szúrta ha­lálra volt ba­rát­nő­jét, és annak édes­any­ját.

Totális káosz a reptéren, összeomlott az informatikai rendszer

Totális káosz a reptéren, összeomlott az informatikai rendszer

A lon­doni rep­té­ren már órák óta tart a meg­hi­bá­so­dás.

A lon­doni rep­té­ren már órák óta tart a meg­hi­bá­so­dás, ezért a dol­go­zók igye­kez­nek ha­gyo­má­nyos meg­ol­dá­so­kat ta­lálni.

Betelefonált a kórházba a terhes tini, de utána szörnyű dolog történt

Betelefonált a kórházba a terhes tini, de utána szörnyű dolog történt

A lány­nak nem sok­kal ké­sőbb nyoma ve­szett, a rend­őrök te­he­tet­le­nek.

A rend­őrök egy­előre te­he­tet­le­nek.

Megrázó videó jött, huszonéves fiatal hajtott emberek közé Londonban

Megrázó videó jött, huszonéves fiatal hajtott emberek közé Londonban

Mi­u­tán ko­csi­já­val több bi­cik­list és gya­lo­gost is el­gá­zolt, a kör­nyé­ket le­zár­ták. Rend­őrök­kel van tele a kör­nyék.

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Doria Rag­land volt az egyet­len, aki a her­cegné csa­lád­já­ból részt vett az es­kü­vőn. Na­gyon közel áll­nak egy­más­hoz.

Botrány, ezt művelte a férfi a repülőn, csak a kezét nézd

Botrány, ezt művelte a férfi a repülőn, csak a kezét nézd

A lé­gi­utas-kí­sérő csak ka­ca­gott.

A fel­há­bo­rító eset szem­ta­núja hiába szólt a stew­ar­dess­nek, a lé­gi­utas-kí­sérő csak ka­ca­gott.

Megártott a meleg? Londonban megnyílt az idei első karácsonyi vásár...

Megártott a meleg? Londonban megnyílt az idei első karácsonyi vásár...

Ennél ko­rábbra talán már nem is hoz­hat­ták volna...

Ennél ko­rábbra talán már nem is hoz­hat­ták volna...

Halott felesége viccelte meg a gyászoló férjét - évek múlva derült ki

Halott felesége viccelte meg a gyászoló férjét - évek múlva derült ki

Az ember ezt a tör­té­ne­tet ol­vasva hir­te­len azt sem tudja, hogy sír­jon, vagy in­kább ne­ves­sen.

Ezért utasított vissza egy borsos külföldi munkát Jolly

Ezért utasított vissza egy borsos külföldi munkát Jolly

Az éne­kes azért kam­pá­nyol, hogy ne ván­do­rol­ja­nak el a fi­a­ta­lok Ma­gyar­or­szág­ról.

Az éne­kes azért kam­pá­nyol, hogy ne ván­do­rol­ja­nak el a fi­a­ta­lok Ma­gyar­or­szág­ról.

Sokkoló videó, mások előtt tett tiltott dolgot a Wizz Air fiatal utasa

Sokkoló videó, mások előtt tett tiltott dolgot a Wizz Air fiatal utasa

A fi­a­tal nő tel­je­sen el­bor­zasz­totta a többi utast, ezért rend­őrt hív­tak a gép fe­dél­ze­tére.

A fi­a­tal nő tel­je­sen el­bor­zasz­totta a többi utast, ezért rend­őrt hív­tak a gép fe­dél­ze­tére.

Különvált az esküvő előtt Weisz Fanni és vőlegénye

Különvált az esküvő előtt Weisz Fanni és vőlegénye

A siket mo­dell Lon­donba uta­zott, míg vő­le­gé­nye, Haj­másy Péter Bar­ce­lo­nába.

A siket mo­dell Lon­donba uta­zott, míg vő­le­gé­nye, Haj­másy Péter Bar­ce­lo­nába.

Rajtakapták Angelina Jolie-t, ezt csinálja a forgatás szüneteiben

Rajtakapták Angelina Jolie-t, ezt csinálja a forgatás szüneteiben

A sztár­anyuka az összes sza­bad per­cét a gye­re­kekre for­dítja, és igyek­szik minél ér­té­ke­sebb időt velük töl­teni.

A sztár­anyuka az összes sza­bad per­cét a gye­re­kekre for­dítja.

Újabb tűzvész Londonban: hatalmas a készültség a lángoló társasháznál

Újabb tűzvész Londonban: hatalmas a készültség a lángoló társasháznál

A tűz­ol­tók nagy erők­kel dol­goz­nak a 12. eme­leti la­kás­ban ki­tört tűz el­ol­tá­sán.

Most kaptuk a hírt: hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, lerohanták a londoni fesztivált

Most kaptuk a hírt: hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, lerohanták a londoni fesztivált

Több em­bert is meg­ké­sel­tek.

Több em­bert is meg­ké­sel­tek a fesz­ti­vá­lon, ezért ro­hanta le a rend­őr­ség a ren­dez­vényt.

Sokkoló számok, több embert öltek meg idén Londonban, mint New Yorkban!

Sokkoló számok, több embert öltek meg idén Londonban, mint New Yorkban!

Kést, hús­vágó bár­dot és kar­dot ke­reső raz­zi­á­kat tar­ta­nak a fő­vá­ros­ban.

Kést, hús­vágó bár­dot és kar­dot ke­reső raz­zi­á­kat tar­ta­nak a fő­vá­ros­ban. Az idei re­kor­dot a 70 cen­tis zom­bi­kard tartja. Lehet ta­lál­gatni, hogy vajon hány éves az a fiú, aki­nél ezt a ve­szé­lyes esz­közt meg­ta­lál­ták a lon­doni rend­őrök.

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

A brit fő­vá­ros már ve­szé­lye­sebb­nek szá­mít, mint New York.

A brit fő­vá­ros már ve­szé­lye­sebb­nek szá­mít, mint New York.

Hihetetlen mit tett a buszsofőr, az sem zavarta, hogy videózzák

Hihetetlen mit tett a buszsofőr, az sem zavarta, hogy videózzák

Egy brit sofőr sza­bály­ta­lan­ko­dott a bus­szal, de nem ér­de­kelte, hogy min­denki látja.

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

A lon­doni metró egyik ál­lo­má­sá­nál kés­sel tá­mad­tak meg egy já­ró­ke­lőt, akit már nem le­he­tett meg­men­teni.

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Egy lon­doni ho­tel­ben csap­tak fel ha­tal­mas lán­gok, a sztár pedig fe­le­sé­gé­vel pont ott szállt meg.

Rendőrök jelentek meg, ezt senki sem gondolta a beteg 95 éves bácsiról

Rendőrök jelentek meg, ezt senki sem gondolta a beteg 95 éves bácsiról

Gyil­kos­ság miatt tar­tóz­tat­ták le a sú­lyos beteg férfit, aki már a szom­szé­do­kat sem is­meri fel.

Édesanyja dobta fel a vérontásra készülő tálib fiát

Édesanyja dobta fel a vérontásra készülő fiát

A ter­ve­zett vé­reng­zés előtt dobta fel egy anya a fiát, aki Lon­don ut­cáin ké­szült több em­bert agyon­szúrni.

Pár órá­val a ter­ve­zett vé­reng­zés előtt dobta fel egy édes­anya a fiát, aki Lon­don ut­cáin ké­szült több em­bert agyon­szúrni.

A Big Ben elnémult, Allah Akbárral hívnak imára Londonisztánban

A Big Ben elnémult, Allah Akbárral hívnak imára Londonisztánban. Videó

Friss utcai fel­vé­tel bor­zolja az ide­ge­ket a neten amely töb­bet mond min­den hír­nél.

Így akarta három nő vérbe borítani London utcáit

Így akarta három nő vérbe borítani London utcáit

Ször­nyű pusz­tí­tásra ké­szül­tek.

Bű­nös­nek ta­lál­ták annak a ter­ror­sejt­nek a tag­jait, akik Nagy-Bri­tan­ni­á­ban akar­tak véres ter­ror­cse­lek­ményt vég­re­haj­tani.

Most kaptuk a hírt: lezárták a londoni repülőteret, súlyos a helyzet

Most kaptuk a hírt: lezárták a londoni repülőteret, súlyos a helyzet

Nem indít és nem fogad já­ra­to­kat a lon­doni re­pü­lő­tér.

Nem indít és nem fogad já­ra­to­kat a lon­doni re­pü­lő­tér.

Lebukott a reptéren Angelina Jolie, titokban a hercegi esküvőre tart?

Lebukott a reptéren Angelina Jolie, titokban a hercegi esküvőre tart?

Az Oscar-díjas szí­nész­nő­vel volt két gyer­meke is.

Az Oscar-díjas szí­nész­nő­vel volt két gyer­meke is, akik se­gí­tet­tek a cso­ma­gok pa­ko­lá­sá­ban.

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Áp­ri­lis kö­ze­pén volt olyan nap, hogy 24 órán belül három ember éle­tét is kés­sel ol­tot­ták ki Nagy-Bri­tan­nia fő­vá­ro­sá­ban.

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

Csak egy esé­lyes név ma­radt.

A fo­ga­dó­iro­dák­ban ren­ge­teg brit meg­tette a té­te­ket, de mos­tanra már csak egy esé­lyes név ma­radt.

Nagy lehet a baj, hetekkel ezelőtt tűnt el Londonból a magyar fiatal

Nagy lehet a baj, hetekkel ezelőtt tűnt el Londonból a magyar fiatal

Utol­jára egy vas­út­ál­lo­más­ról je­lent­ke­zett, majd nyom nél­kül el­tűnt.

Utol­jára egy vas­út­ál­lo­más­ról je­lent­ke­zett, majd nyom nél­kül el­tűnt, csa­ládja pedig egyre job­ban ag­gó­dik.

Döbbenet a repülőn, fegyveres rendőrök rángatták le a pilótát a gépről

Döbbenet a repülőn, fegyveres rendőrök rángatták le a pilótát a gépről

A férfi vi­sel­ke­dése gya­nús lett a kol­lé­gák­nak, ezért rend­őrt hív­tak.

A férfi vi­sel­ke­dése gya­nús lett a kol­lé­gák­nak, ezért rend­őrt hív­tak. Sej­té­sük pedig az al­ko­hol­teszt után be is bi­zo­nyo­so­dott.

13 éves kislányt erőszakolt meg Londonban a szexuális ragadozó

13 éves kislányt erőszakolt meg Londonban a szexuális ragadozó

De nem szá­mí­tott arra, ami az­után tör­tént... Hiába ta­ga­dott, a DNS vizs­gá­lat el­lene szólt és 8 évre bör­tönbe zár­ták.

Diana is ezt tette egykor, Meghan Markle sorsa meg volt írva

Diana is ezt tette egykor, Meghan Markle sorsa meg volt írva

Harry her­ceg meny­asszo­nyá­nak már ko­ráb­ban meg­jó­sol­ták, hogy tagja lesz a ki­rá­lyi csa­lád­nak.

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

A bri­tek már na­gyon vár­ják a her­cegi pár har­ma­dik ba­bá­ját.

A bri­tek már na­gyon vár­ják a her­cegi pár har­ma­dik ba­bá­ját, a leg­iz­ga­tot­tab­bak pedig már a kór­ház­hoz is men­tek.

A magyarok kedvence lett Európa legveszélyesebb fővárosa

A magyarok kedvence lett Európa legveszélyesebb fővárosa

Több tíz­ezer ma­gyar dol­go­zik ebben a vá­ros­ban.

Az egy­kor élet­öröm­től lük­tető Lon­don mára ve­szé­lye­sebb hely lett, mint pél­dául so­káig a bű­nö­zés fel­leg­vá­rá­nak tar­tott New York. A brit fő­vá­ros­ban egyre több késes gyil­kos­sá­got kö­vet­nek el, a tet­te­sek kö­zött pedig meg­le­pően sok a fi­a­tal.

Megrázó támadás: két embert lelőttek, egyet megkéseltek a londoni metróban

Megrázó támadás: két embert lelőttek, egyet megkéseltek a londoni metróban

A sé­rül­tek éle­té­ért még küz­de­nek a kór­há­zak­ban.

A sé­rül­tek éle­té­ért még küz­de­nek a kór­há­zak­ban.

Eldurvult az intézkedés: hat rendőr lőtt egy időben a fiatal testébe

Eldurvult az intézkedés: hat rendőr lőtt egy időben a fiatal testébe

A rend­őrök egy rab­lás­hoz ér­kez­tek ki, és mind tüzet nyi­tot­tak a 21 éves férfira, aki még min­dig élet­ve­szély­ben van.

Több mint ezer szexuális támadás történt gyerekek ellen Londonban

Több mint ezer szexuális támadás történt gyerekek ellen Londonban

A rend­őr­ség sze­rint nincs össze­füg­gés a je­len­ség és a mig­rá­ció meg­ug­rása kö­zött. Nem min­denki osztja ezt a vé­le­ményt.

Botrányos jelenet a Mekiben: földre tepertek egy vendéget a dolgozók

Botrányos jelenet a Mekiben: földre tepertek egy vendéget a dolgozók

Ve­re­ke­dés tört ki Lon­don egyik gyors­ét­ter­mé­ben, ezért az al­kal­ma­zot­tak­nak kel­lett köz­be­lép­niük.

Rettegnek a nők, egyre több a nemi erőszak Londonban

Rettegnek a nők, egyre több a nemi erőszak Londonban

Már senki sincs biz­ton­ság­ban?

Egy év alatt ötö­dé­vel nőtt a brit fő­vá­ros­ban a nemi erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek száma - és a rend­őrök­nek el­kép­ze­lé­sük sincs arról, hogy mi lehet az oka.

London elveszett: megszűnt 500 templom, megnyílt 423 mecset!

London elveszett: megszűnt 500 templom, megnyílt 423 mecset!

A ke­resz­tény­ség előbb-utóbb "re­lik­vi­ává" válik, az isz­lám val­lás elő­re­tör.

A ke­resz­tény temp­lo­mok már most is kon­ga­nak az üres­ség­től, a me­cse­tekbe már nem fér­nek be.

300 fős, gyerekekből álló halálbrigádot tervezett Londonban!

300 fős, gyerekekből álló halálbrigádot tervezett Londonban!

Hát­bor­zon­gató videó!

"Azért va­gyunk itt, hogy ter­ro­ri­zál­junk, test­vé­rem" - mondta Umar Haque musz­lim "ta­nító" egy le­hall­ga­tott te­le­fon­be­szél­ge­té­sen. Videó!

Vérszomjas terrorsejtet derítettek fel Londonban

Vérszomjas terrorsejtet derítettek fel Londonban

Csak né­hány ut­cára lak­tak egy­más­tól.

Csak né­hány ut­cára lak­tak egy­más­tól azok a fi­a­tal­em­be­rek, akik ra­jong­tak a ra­di­ká­lis isz­lám esz­mé­i­ért.

Ezeket a sztármelleket akár Budapesten is megnézhettük volna

Ezeket a sztármelleket akár Budapesten is megnézhettük volna

Jen­ni­fer Law­rence nem ap­rózta el, és egy iga­zán fan­tá­ziát bi­riz­gáló es­té­lyi­ben lé­pett a vörös sző­nyegre.

Jen­ni­fer Law­rence nem ap­rózta el, és egy iga­zán fan­tá­ziát bi­riz­gáló es­té­lyi­ben lé­pett a vörös sző­nyegre.

Botrányos, amit a modell lánya mellett művelt a kocsiban

Botrányos, amit a modell lánya mellett művelt a kocsiban

Nem tud sok időt töl­tetni ti­né­dzser lá­nyá­val Kate Moss, min­den al­kal­mat ki­hasz­nál, hogy együtt le­hes­se­nek.

Nem tud sok időt töl­tetni ti­né­dzser lá­nyá­val Kate Moss, ezért min­den al­kal­mat ki­hasz­nál, hogy együtt le­hes­se­nek.

Így fosztották ki a részeg tinilányok az óvatlan pizzafutárt! - videó

Így fosztották ki a részeg tinilányok az óvatlan pizzafutárt! - videó

Nincs jobb, mint egy finom piz­za­sze­let egy végig mu­la­tott éj­szaka végén. A lá­nyok ezért még tör­vényt is sér­tet­tek.

Terrortámadásra akarta rávenni diákjait a muszlim tanár

Terrortámadásra akarta rávenni diákjait a muszlim tanár

Lon­don­ban bí­ró­ság elé ál­lí­tot­tak egy isz­lám val­lás­ta­nárt.

Lon­don­ban bí­ró­ság elé ál­lí­tot­tak egy isz­lám val­lás­ta­nárt, mi­u­tán a férfi­ról ki­de­rült, hogy me­rény­let­so­ro­zatra ké­szült, és ta­nít­vá­nyait arra akarta rá­venni, hogy csat­la­koz­za­nak az Isz­lám Ál­lam­hoz.

Nem fogsz hinni a szemednek, megmutatta londoni házát Till Attila

Nem fogsz hinni a szemednek, megmutatta londoni házát Till Attila

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­sor­ve­ze­tője ki­ruc­cant az angol fő­vá­rosba.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­sor­ve­ze­tője ki­ruc­cant az angol fő­vá­rosba.

Újabb fővárosban alakultak ki no-go zónák

Újabb fővárosban alakultak ki no-go zónák

Ter­jed­nek a savas tá­ma­dá­sok.

Lon­don egyes ke­rü­le­tei is csat­la­koz­tak a ré­misztő sor­hoz: gyak­ran élet­ve­széllyel ér fel, ha az ember ki­me­rész­ke­dik az ut­cára, ter­jed­nek a savas tá­ma­dá­sok.

Újra szabad a pálya a nőket erőszakoló "fekete taxisnak"

Újra szabad a pálya a nőket erőszakoló "fekete taxisnak"

Min­den­kit meg­döb­ben­tett, hogy ennyire hamar újra sza­bad lehet a rém, aki el­ká­bí­totta és meg­erő­sza­kolta a véd­te­len nőket.

Min­den­kit meg­döb­ben­tett, hogy ennyire hamar újra sza­bad lehet a rém, aki el­ká­bí­totta és meg­erő­sza­kolta a véd­te­len nőket. Sok­koló, mennyi ál­do­za­tot sze­dett... El­bo­rí­totta a brit új­sá­gok cím­lap­jait a "Fe­kete Taxis" néven is­mertté vált John Wor­boys tör­té­nete.

Ezek a magyar karácsonyfák lepték el a nagyvárosokat

Ezek a magyar karácsonyfák lepték el a nagyvárosokat

Több mint hat­van csa­lád­nak jut tű­zifa idén azok­ból az óri­ási épít­mé­nyek­ből, ami­ket egy ma­gyar épí­tész­hall­ga­tók­ból álló csa­pat ta­lált ki.

Több mint hat­van csa­lád­nak jut tű­zifa idén azok­ból az óri­ási épít­mé­nyek­ből, ami­ket egy ma­gyar épí­tész­hall­ga­tók­ból álló csa­pat ta­lált ki. A Hel­loWood cso­port ka­rá­csony­fái Lon­do­nig és Bé­csig is el­ju­tot­tak.

A kávézacc menti meg az emberiséget?

A kávézacc menti meg az emberiséget? Mondtuk, hogy ne dobd ki!

A brit fő­vá­ros jel­leg­ze­tes bu­szait ha­ma­ro­san a ká­vé­zacc hasz­no­sí­tá­sá­val elő­ál­lí­tott üzem­anyag hajt­hatja. Ez nagy­ban csök­kenti majd a kör­nye­zet­szennye­zést.

A lon­doni bu­szo­kat ha­ma­ro­san ká­vé­zacc­ból elő­ál­lí­tott üzem­anyag hajt­hatja.

Ő az a magyar szertornász, aki megnyerte az angol Ninja Warriort

Ő az a magyar szertornász, aki megnyerte az angol Ninja Warriort

Tíz éve él Ang­li­á­ban Ur­szuly János, aki a kez­de­tek­től nézte az ame­ri­kai ver­se­nye­ket, s el­tö­kélte, hogy maga is indul...

Elképesztő részletek! Így nyert az Aranycsapat Londonban

Elképesztő részletek! Így nyert az Aranycsapat Londonban

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 64 évvel ez­előtt, 1953. no­vem­ber 25-én 6:3-ra verte Lon­don­ban Ang­liát.

Ez már beteges! Rejtett kamerát találtak a népszerű kávézó vécéjében

Ez már beteges! Rejtett kamerát találtak a népszerű kávézó vécéjében

A férfi saját magát buk­tatta le, ami­kor fel­tette a ka­me­rát, az ugyanis be volt kap­csolva és róla is fel­vé­telt ké­szí­tett.

Kitört a pánik, rendőrök rohanták le az utcát

Kitört a pánik, rendőrök rohanták le az utcát

A te­tő­kön mes­ter­lö­vé­szek ke­res­ték a cél­pont­ja­i­kat, a vá­ros­rész fe­lett he­li­kop­te­rek kö­röz­tek.

A te­tő­kön mes­ter­lö­vé­szek ke­res­ték a cél­pont­ja­i­kat, a vá­ros­rész fe­lett he­li­kop­te­rek kö­röz­tek - raz­zi­á­zott a rend­őr­ség.

Családja jelentette be: ez a gyönyörű lány halt meg a székesegyházban

Családja jelentette be: ez a gyönyörű lány halt meg a székesegyházban

A fi­a­tal lány a lon­doni épü­let­ben tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött zu­hant le több méter ma­gas­ról.

Elgázolták Londonban az énekes világsztárt!

Elgázolták Londonban az énekes világsztárt!

A Nova 100 in­for­má­ciói sze­rint teg­nap este ke­rék­pá­ro­zás köz­ben ütöt­ték el...

A Nova 100 in­for­má­ciói sze­rint teg­nap este ke­rék­pá­ro­zás köz­ben ütöt­ték el a világ egyik leg­na­gyobb pop­sztár­ját. A por­tál úgy tudja, a hu­szon­hat éves dal­szerző-elő­adó egy au­tó­val üt­kö­zött...

Szörnyű tragédia: rengeteg gyerek halt meg a pokoli tűzben

Szörnyű tragédia: rengeteg gyerek halt meg a pokoli tűzben

Most már hi­va­ta­los: 67 ember vesz­tette éle­tét a po­koli to­rony­ban, mikor az lángba bo­rult.

Most már hi­va­ta­los: 67 ember vesz­tette éle­tét a po­koli to­rony­ban, mikor az lángba bo­rult.

Váratlan vallomás, nőügyeiről beszélt Peter Srámek

Váratlan vallomás, nőügyeiről beszélt Peter Srámek

Az éne­kes már egy éve éli a szing­lik éle­tét, de azt mondja, bol­dog lenne, ha lenne mel­lette va­laki, akit sze­ret­het.

Az éne­kes már egy éve éli a szing­lik éle­tét, de azt mondja, bol­dog lenne, ha lenne mel­lette va­laki, akit sze­ret­het.

Tömeges rosszullét miatt tört ki a pánik, vegyi támadás történt?

Tömeges rosszullét miatt tört ki a pánik, vegyi támadás történt?

Egy egész utca la­kos­sá­gát kel­lett ki­me­ne­kí­teni va­sár­nap Lon­don­ban, mi­u­tán a lakók tö­me­ges rosszul­létre pa­nasz­kod­tak.

Mentők és tűzoltók lepték el az utcát, több lakost is menekíteni kellett

Mentők és tűzoltók lepték el az utcát, több lakost is menekíteni kellett

Töb­ben is rosszul let­tek az ut­cá­ban, a csa­tor­nába ke­rül­he­tett va­la­mi­lyen méreg.

Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

Micsoda buli! Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

A ma­gyar mo­dell és a Forma-1-es brit sztár Lon­don­ban fu­tott össze, Ney­mar sem ma­radt ki a jóból.

A ma­gyar mo­dell és a Forma-1-es brit sztár Lon­don­ban fu­tott össze, Ney­mar sem ma­radt ki a jóból. Még egy ét­te­rembe is be­ug­rot­tak va­cso­rázni.

Megható gesztust tett egy olasz pizzériás a londoni merénylet után - videó

Megható gesztust tett egy olasz pizzériás a londoni merénylet után - videó

Két­száz piz­zát osz­tott szét a rob­ban­tás hely­szí­nén dol­go­zók­nak.

Két­száz piz­zát osz­tott szét a rob­ban­tás hely­szí­nén dol­go­zók­nak.

Rettegés Londonban, német focidrukkerek rohanták le a fővárost

Rettegés Londonban, német focidrukkerek rohanták le a fővárost

Fé­lel­me­te­sen me­ne­tel­tek a köl­niek.

20 ezer Köln szur­koló akart be­jutni az Ar­se­nal sta­di­on­jába, leg­több­jük jegy nél­kül. Sok né­met­nél el­sza­kadt a cérna.

Most már biztos: terrortámadás történt Londonban

Most már biztos: terrortámadás történt Londonban

Egy sza­tyorba rej­tett bomba rob­bant.

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyorba rej­tett bomba rob­bant pén­te­ken reg­gel a lon­doni metró egyik sze­rel­vé­nyé­ben.

Késelés és lövöldözés, mindent látott a futballsztár

Késelés és lövöldözés, mindent látott a futballsztár

Az angol vá­lo­ga­tott já­té­kosa, Mi­chail An­to­nio ször­nyű dol­go­kat lá­tott Lon­don ut­cáin.

Az angol vá­lo­ga­tott já­té­kosa, Mi­chail An­to­nio ször­nyű dol­go­kat lá­tott Lon­don ut­cáin.