CÍMKE: 'london'
FRISS HÍREK

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

A brit fő­vá­ros már ve­szé­lye­sebb­nek szá­mít, mint New York.

A brit fő­vá­ros már ve­szé­lye­sebb­nek szá­mít, mint New York.

Hihetetlen mit tett a buszsofőr, az sem zavarta, hogy videózzák

Hihetetlen mit tett a buszsofőr, az sem zavarta, hogy videózzák

Egy brit sofőr sza­bály­ta­lan­ko­dott a bus­szal.

Egy brit sofőr sza­bály­ta­lan­ko­dott a bus­szal, de nem ér­de­kelte, hogy min­denki látja.

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

A lon­doni metró egyik ál­lo­má­sá­nál kés­sel tá­mad­tak meg egy já­ró­ke­lőt.

A lon­doni metró egyik ál­lo­má­sá­nál kés­sel tá­mad­tak meg egy já­ró­ke­lőt, akit már nem le­he­tett meg­men­teni.

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Egy lon­doni ho­tel­ben csap­tak fel ha­tal­mas lán­gok, a sztár pedig fe­le­sé­gé­vel pont ott szállt meg.

Édesanyja dobta fel a vérontásra készülő tálib fiát

Édesanyja dobta fel a vérontásra készülő fiát

A ter­ve­zett vé­reng­zés előtt dobta fel egy anya a fiát, aki Lon­don ut­cáin ké­szült több em­bert agyon­szúrni.

Pár órá­val a ter­ve­zett vé­reng­zés előtt dobta fel egy édes­anya a fiát, aki Lon­don ut­cáin ké­szült több em­bert agyon­szúrni.

Így akarta három nő vérbe borítani London utcáit

Így akarta három nő vérbe borítani London utcáit

Ször­nyű pusz­tí­tásra ké­szül­tek.

Bű­nös­nek ta­lál­ták annak a ter­ror­sejt­nek a tag­jait, akik Nagy-Bri­tan­ni­á­ban akar­tak véres ter­ror­cse­lek­ményt vég­re­haj­tani.

Rendőrök jelentek meg, ezt senki sem gondolta a beteg 95 éves bácsiról

Rendőrök jelentek meg, ezt senki sem gondolta a beteg 95 éves bácsiról

Gyil­kos­ság miatt tar­tóz­tat­ták le a sú­lyos beteg férfit, aki már a szom­szé­do­kat sem is­meri fel.

A Big Ben elnémult, Allah Akbárral hívnak imára Londonisztánban. Videó

A Big Ben elnémult, Allah Akbárral hívnak imára Londonisztánban. Videó

Friss utcai fel­vé­tel bor­zolja az ide­ge­ket

Friss utcai fel­vé­tel bor­zolja az ide­ge­ket a neten amely töb­bet mond mint min­den, Nagy-Bri­tan­ni­á­ról szóló, be­ván­do­lás­sal kap­cso­la­tos hír. Tá­vol­ból ag­gó­dunk értük.

Most kaptuk a hírt: lezárták a londoni repülőteret, súlyos a helyzet

Most kaptuk a hírt: lezárták a londoni repülőteret, súlyos a helyzet

Nem indít és nem fogad já­ra­to­kat a lon­doni re­pü­lő­tér.

Nem indít és nem fogad já­ra­to­kat a lon­doni re­pü­lő­tér.

Nagy lehet a baj, hetekkel ezelőtt tűnt el Londonból a magyar fiatal

Nagy lehet a baj, hetekkel ezelőtt tűnt el Londonból a magyar fiatal

Utol­jára egy vas­út­ál­lo­más­ról je­lent­ke­zett, majd nyom nél­kül el­tűnt, csa­ládja pedig egyre job­ban ag­gó­dik.

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Áp­ri­lis kö­ze­pén volt olyan nap, hogy 24 órán belül három ember éle­tét is kés­sel ol­tot­ták ki Nagy-Bri­tan­nia fő­vá­ro­sá­ban.

Lebukott a reptéren Angelina Jolie, titokban a hercegi esküvőre tart?

Lebukott a reptéren Angelina Jolie, titokban a hercegi esküvőre tart?

Az Oscar-díjas szí­nész­nő­vel volt két gyer­meke is.

Az Oscar-díjas szí­nész­nő­vel volt két gyer­meke is, akik se­gí­tet­tek a cso­ma­gok pa­ko­lá­sá­ban.

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

A fo­ga­dó­iro­dák­ban ren­ge­teg brit meg­tette a té­te­ket, de mos­tanra már csak egy esé­lyes név ma­radt.

A fo­ga­dó­iro­dák­ban ren­ge­teg brit meg­tette a té­te­ket, de mos­tanra már csak egy esé­lyes név ma­radt.

Döbbenet a repülőn, fegyveres rendőrök rángatták le a pilótát a gépről

Döbbenet a repülőn, fegyveres rendőrök rángatták le a pilótát a gépről

A férfi vi­sel­ke­dése gya­nús lett a kol­lé­gák­nak, ezért rend­őrt hív­tak.

A férfi vi­sel­ke­dése gya­nús lett a kol­lé­gák­nak, ezért rend­őrt hív­tak. Sej­té­sük pedig az al­ko­hol­teszt után be is bi­zo­nyo­so­dott.

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

A bri­tek már na­gyon vár­ják a her­cegi pár har­ma­dik ba­bá­ját, a leg­iz­ga­tot­tab­bak pedig már a kór­ház­hoz is men­tek.

13 éves kislányt erőszakolt meg Londonban a szexuális ragadozó

13 éves kislányt erőszakolt meg Londonban a szexuális ragadozó

De nem szá­mí­tott arra, ami az­után tör­tént... Hiába ta­ga­dott, a DNS vizs­gá­lat el­lene szólt és 8 évre bör­tönbe zár­ták.

Diana is ezt tette egykor, Meghan Markle sorsa meg volt írva

Diana is ezt tette egykor, Meghan Markle sorsa meg volt írva

Harry her­ceg meny­asszo­nyá­nak már ko­ráb­ban meg­jó­sol­ták, hogy tagja lesz a ki­rá­lyi csa­lád­nak.

Több mint ezer szexuális támadás történt gyerekek ellen Londonban

Több mint ezer szexuális támadás történt gyerekek ellen Londonban

A rend­őr­ség sze­rint nincs össze­füg­gés a je­len­ség és a mig­rá­ció meg­ug­rása kö­zött. Nem min­denki osztja ezt a vé­le­ményt.

A magyarok kedvence lett Európa legveszélyesebb fővárosa

A magyarok kedvence lett Európa legveszélyesebb fővárosa

Az egy­kor élet­öröm­től lük­tető Lon­don, mára ve­szé­lye­sebb lett New York­nál is.

Lon­don mára ve­szé­lye­sebb hely lett még New York­nál is.

Eldurvult az intézkedés: hat rendőr lőtt egy időben a fiatal testébe

Eldurvult az intézkedés: hat rendőr lőtt egy időben a fiatal testébe

A rend­őrök egy rab­lás­hoz ér­kez­tek ki, és mind tüzet nyi­tot­tak a 21 éves férfira, aki még min­dig élet­ve­szély­ben van.

Botrányos jelenet a Mekiben: földre tepertek egy vendéget a dolgozók

Botrányos jelenet a Mekiben: földre tepertek egy vendéget a dolgozók

Ve­re­ke­dés tört ki Lon­don egyik gyors­ét­ter­mé­ben.

Ve­re­ke­dés tört ki Lon­don egyik gyors­ét­ter­mé­ben, ezért az al­kal­ma­zot­tak­nak kel­lett köz­be­lép­niük.

London elveszett: megszűnt 500 templom, megnyílt 423 mecset!

London elveszett: megszűnt 500 templom, megnyílt 423 mecset!

A ke­resz­tény­ség előbb-utóbb "re­lik­vi­ává" válik, az isz­lám val­lás elő­re­tör.

A ke­resz­tény temp­lo­mok már most is kon­ga­nak az üres­ség­től, a me­cse­tekbe már nem fér­nek be.

Vérszomjas terrorsejtet derítettek fel Londonban

Vérszomjas terrorsejtet derítettek fel Londonban

Csak né­hány ut­cára lak­tak egy­más­tól.

Csak né­hány ut­cára lak­tak egy­más­tól azok a fi­a­tal­em­be­rek, akik ra­jong­tak a ra­di­ká­lis isz­lám esz­mé­i­ért.

Rettegnek a nők, egyre több a nemi erőszak Londonban

Rettegnek a nők, egyre több a nemi erőszak Londonban

Már senki sincs biz­ton­ság­ban?

Egy év alatt ötö­dé­vel nőtt a brit fő­vá­ros­ban a nemi erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek száma - és a rend­őrök­nek el­kép­ze­lé­sük sincs arról, hogy mi lehet az oka.

300 fős, gyerekekből álló halálbrigádot tervezett Londonban!

300 fős, gyerekekből álló halálbrigádot tervezett Londonban!

"Azért va­gyunk itt, hogy ter­ro­ri­zál­junk, test­vé­rem" - mondta Umar Haque musz­lim "ta­nító" egy le­hall­ga­tott te­le­fon­be­szél­ge­té­sen.

"Azért va­gyunk itt, hogy ter­ro­ri­zál­junk, test­vé­rem" - mondta Umar Haque musz­lim "ta­nító" egy le­hall­ga­tott te­le­fon­be­szél­ge­té­sen. A ti­zen­éves dzsi­ha­dis­ták egy ré­szét már azo­no­sí­tot­ták.

Ezeket a sztármelleket akár Budapesten is megnézhettük volna

Ezeket a sztármelleket akár Budapesten is megnézhettük volna

Jen­ni­fer Law­rence nem ap­rózta el, és egy iga­zán fan­tá­ziát bi­riz­gáló es­té­lyi­ben lé­pett a vörös sző­nyegre.

Jen­ni­fer Law­rence nem ap­rózta el, és egy iga­zán fan­tá­ziát bi­riz­gáló es­té­lyi­ben lé­pett a vörös sző­nyegre.

Terrortámadásra akarta rávenni diákjait a muszlim tanár

Terrortámadásra akarta rávenni diákjait a muszlim tanár

Lon­don­ban bí­ró­ság elé ál­lí­tot­tak egy isz­lám val­lás­ta­nárt, mi­u­tán a férfi­ról ki­de­rült, hogy me­rény­let­so­ro­zatra ké­szült.

Így fosztották ki a részeg tinilányok az óvatlan pizzafutárt! - videó

Így fosztották ki a részeg tinilányok az óvatlan pizzafutárt! - videó

Nincs jobb, mint egy finom piz­za­sze­let egy végig mu­la­tott éj­szaka végén. A lá­nyok ezért még tör­vényt is sér­tet­tek.

Botrányos, amit a modell lánya mellett művelt a kocsiban

Botrányos, amit a modell lánya mellett művelt a kocsiban

Nem tud sok időt töl­tetni ti­né­dzser lá­nyá­val Kate Moss, ezért min­den al­kal­mat ki­hasz­nál, hogy együtt le­hes­se­nek.

Nem tud sok időt töl­tetni ti­né­dzser lá­nyá­val Kate Moss, ezért min­den al­kal­mat ki­hasz­nál, hogy együtt le­hes­se­nek.

Videóra vették, meztelenül vezette a nő a buszt a belvárosban

Videóra vették, meztelenül vezette a nő a buszt a belvárosban

Kész csoda, hogy nem oko­zott gi­ga­du­gót vagy sú­lyos bal­ese­tet!

Kész csoda, hogy nem oko­zott gi­ga­du­gót vagy sú­lyos bal­ese­tet!

Nem fogsz hinni a szemednek, megmutatta londoni házát Till Attila

Nem fogsz hinni a szemednek, megmutatta londoni házát Till Attila

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­sor­ve­ze­tője ki­ruc­cant az angol fő­vá­rosba.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­sor­ve­ze­tője ki­ruc­cant az angol fő­vá­rosba.

Újra szabad a pálya a nőket erőszakoló "fekete taxisnak"

Újra szabad a pálya a nőket erőszakoló "fekete taxisnak"

Véd­te­len nőket ká­bí­tott el, mi­előtt...

Min­den­kit meg­döb­ben­tett, hogy ilyen hamar újra sza­bad lehet a rém, aki el­ká­bí­totta és meg­erő­sza­kolta a nőket. Sok­koló, hány ál­do­za­tot becs­te­le­ní­tett meg.

Újabb fővárosban alakultak ki no-go zónák

Újabb fővárosban alakultak ki no-go zónák

Ter­jed­nek a savas tá­ma­dá­sok.

Lon­don egyes ke­rü­le­tei is csat­la­koz­tak a ré­misztő sor­hoz: gyak­ran élet­ve­széllyel ér fel, ha az ember ki­me­rész­ke­dik az ut­cára, ter­jed­nek a savas tá­ma­dá­sok.

Elképesztő részletek! Így nyert az Aranycsapat Londonban

Elképesztő részletek! Így nyert az Aranycsapat Londonban

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 64 évvel ez­előtt, 1953. no­vem­ber 25-én 6:3-ra verte Lon­don­ban Ang­liát.

Ezek a magyar karácsonyfák lepték el a nagyvárosokat

Ezek a magyar karácsonyfák lepték el a nagyvárosokat

Hat­van csa­lád­nak jut tű­zifa idén az óri­ási épít­mé­nyek­ből, ami­ket egy ma­gyar épí­té­szek­ből álló csa­pat ta­lált ki.

Hat­van csa­lád­nak jut tű­zifa idén az óri­ási épít­mé­nyek­ből, ami­ket egy ma­gyar épí­té­szek­ből álló csa­pat ta­lált ki.

Ne dobd ki!

A kávézacc menti meg az emberiséget? Mondtuk, hogy ne dobd ki!

A brit fő­vá­ros jel­leg­ze­tes bu­szait ha­ma­ro­san a ká­vé­zacc hasz­no­sí­tá­sá­val elő­ál­lí­tott üzem­anyag hajt­hatja.

A brit fő­vá­ros jel­leg­ze­tes bu­szait ha­ma­ro­san a ká­vé­zacc hasz­no­sí­tá­sá­val elő­ál­lí­tott üzem­anyag hajt­hatja.

Ő az a magyar szertornász, aki megnyerte az angol Ninja Warriort

Ő az a magyar szertornász, aki megnyerte az angol Ninja Warriort

Tíz éve él Ang­li­á­ban Ur­szuly János, aki a kez­de­tek­től nézte az ame­ri­kai ver­se­nye­ket, s el­tö­kélte, hogy maga is indul...

Ez már beteges! Rejtett kamerát találtak a népszerű kávézó vécéjében

Ez már beteges! Rejtett kamerát találtak a népszerű kávézó vécéjében

A férfi saját magát buk­tatta le, ami­kor fel­tette a ka­me­rát.

A férfi saját magát buk­tatta le, ami­kor fel­tette a ka­me­rát, az ugyanis be volt kap­csolva...

Kitört a pánik, rendőrök rohanták le az utcát

Kitört a pánik, rendőrök rohanták le az utcát

A te­tő­kön mes­ter­lö­vé­szek ke­res­ték a cél­pont­ja­i­kat, a vá­ros­rész fe­lett he­li­kop­te­rek kö­röz­tek.

A te­tő­kön mes­ter­lö­vé­szek ke­res­ték a cél­pont­ja­i­kat, a vá­ros­rész fe­lett he­li­kop­te­rek kö­röz­tek - raz­zi­á­zott a rend­őr­ség.

Elgázolták Londonban az énekes világsztárt!

Elgázolták Londonban az énekes világsztárt!

A Nova 100 in­for­má­ciói sze­rint teg­nap este ke­rék­pá­ro­zás köz­ben ütöt­ték el...

A Nova 100 in­for­má­ciói sze­rint teg­nap este ke­rék­pá­ro­zás köz­ben ütöt­ték el a világ egyik leg­na­gyobb pop­sztár­ját. A por­tál úgy tudja, a hu­szon­hat éves dal­szerző-elő­adó egy au­tó­val üt­kö­zött...

Családja jelentette be: ez a gyönyörű lány halt meg a székesegyházban

Családja jelentette be: ez a gyönyörű lány halt meg a székesegyházban

A fi­a­tal lány tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött zu­hant le.

A fi­a­tal lány a lon­doni épü­let­ben tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött zu­hant le több méter ma­gas­ról.

Szörnyű tragédia: rengeteg gyerek halt meg a pokoli tűzben

Szörnyű tragédia: rengeteg gyerek halt meg a pokoli tűzben

Most már hi­va­ta­los: 67 ember vesz­tette éle­tét a po­koli to­rony­ban, mikor az lángba bo­rult.

Most már hi­va­ta­los: 67 ember vesz­tette éle­tét a po­koli to­rony­ban, mikor az lángba bo­rult.

Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

Micsoda buli! Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

Ez­út­tal Lon­don­ban fu­tot­tak össze.

A ma­gyar mo­dell és a Forma-1-es brit sztár Lon­don­ban fu­tott össze, Ney­mar sem ma­radt ki a jóból.

Tömeges rosszullét miatt tört ki a pánik, vegyi támadás történt?

Tömeges rosszullét miatt tört ki a pánik, vegyi támadás történt?

Egy egész utca la­kos­sá­gát kel­lett ki­me­ne­kí­teni va­sár­nap Lon­don­ban, mi­u­tán a lakók tö­me­ges rosszul­létre pa­nasz­kod­tak.

Váratlan vallomás, nőügyeiről beszélt Peter Srámek

Váratlan vallomás, nőügyeiről beszélt Peter Srámek

Az éne­kes már egy éve éli a szing­lik éle­tét, de azt mondja, bol­dog lenne, ha lenne mel­lette va­laki, akit sze­ret­het.

Az éne­kes már egy éve éli a szing­lik éle­tét, de azt mondja, bol­dog lenne, ha lenne mel­lette va­laki, akit sze­ret­het.

Mentők és tűzoltók lepték el az utcát, több lakost is menekíteni kellett

Mentők és tűzoltók lepték el az utcát, több lakost is menekíteni kellett

Töb­ben is rosszul let­tek az ut­cá­ban, a csa­tor­nába ke­rül­he­tett va­lami.

Töb­ben is rosszul let­tek az ut­cá­ban, a csa­tor­nába ke­rül­he­tett va­la­mi­lyen méreg.

Megható gesztust tett egy olasz pizzériás a londoni merénylet után - videó

Megható gesztust tett egy olasz pizzériás a londoni merénylet után - videó

Két­száz piz­zát osz­tott szét a rob­ban­tás hely­szí­nén dol­go­zók­nak.

Két­száz piz­zát osz­tott szét a rob­ban­tás hely­szí­nén dol­go­zók­nak.

Késelés és lövöldözés, mindent látott a futballsztár

Késelés és lövöldözés, mindent látott a futballsztár

Ször­nyű dol­go­kat lá­tott.

Az angol vá­lo­ga­tott já­té­kosa ször­nyű dol­go­kat lá­tott Lon­don ut­cáin.

Rettegés Londonban, német focidrukkerek rohanták le a fővárost

Rettegés Londonban, német focidrukkerek rohanták le a fővárost

Fé­lel­me­te­sen me­ne­tel­tek a köl­niek.

20 ezer Köln szur­koló akart be­jutni az Ar­se­nal sta­di­on­jába, leg­több­jük jegy nél­kül. Sok né­met­nél el­sza­kadt a cérna.

Most már biztos: terrortámadás történt Londonban

Most már biztos: terrortámadás történt Londonban

Egy sza­tyorba rej­tett bomba rob­bant.

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyorba rej­tett bomba rob­bant pén­te­ken reg­gel a lon­doni metró egyik sze­rel­vé­nyé­ben.

Emlékezetes lánykérés a fővárosban

Ennél vadabbat még nem láttál: emlékezetes lánykérés a fővárosban

Úgy tűnik, ebből a fi­a­tal fi­ú­ból még nem ve­szett ki a ro­man­tika.

Úgy tűnik, ebből a fi­a­tal fi­ú­ból még nem ve­szett ki a ro­man­tika.

Robbanás és pánik a metróban, az életükért futottak az utasok

Robbanás és pánik a metróban, az életükért futottak az utasok

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyor rob­bant fel a tö­mött met­ró­ko­csi­ban, sokan meg­ég­tek.

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyor rob­bant fel a tö­mött met­ró­ko­csi­ban, sokan meg­ég­tek, az uta­sok si­kol­tozva me­ne­kül­tek.

Sikoltozva ébredtek az emberek, hatalmas tűz tombolt

Sikoltozva ébredtek az emberek, hatalmas tűz tombolt

Sűrű füst bo­rí­totta el az ut­cá­kat.

Sűrű fe­kete füst bo­rí­totta el az ut­cá­kat, sokan attól fél­tek, nem élik túl az éj­sza­kát. Csoda, hogy a lán­gok nem kö­ve­tel­tek em­ber­éle­tet.

Turistákat akart gyilkolni a késes merénylő

Turistákat akart gyilkolni a késes merénylő

A férfi gya­nús vi­sel­ke­dé­sé­vel tűnt fel.

A férfi gya­nús vi­sel­ke­dé­sé­vel tűnt fel a rend­őrök­nek, a lon­doni West­mins­ter-ka­ted­rá­list lá­to­gató tö­meg­ben akart vér­für­dőt ren­dezni.

Most kaptuk: hangos robbanás volt a metrón, menekülnek az emberek

Most kaptuk: hangos robbanás volt a metrón, menekülnek az emberek

Az ál­lo­más­ról min­den­kit ki­kí­sér­tek, mert a pe­ro­non áll a füst.

Az ál­lo­más­ról min­den­kit ki­kí­sér­tek, mert a pe­ro­non áll a füst.

Hatalmasat esett, forgatás közben törte össze magát a világsztár

Hatalmasat esett, forgatás közben törte össze magát a világsztár

Le­g­újabb ak­ciófilm­jén dol­go­zott Tom Cru­ise, ami­kor el­hi­bá­zott egy ug­rást.

Le­g­újabb ak­ciófilm­jén dol­go­zott Tom Cru­ise, ami­kor el­hi­bá­zott egy ug­rást, és meg­ütötte magát.

Új járvány terjed Nagy-Britanniában: a savas támadás

Új járvány terjed Nagy-Britanniában: a savas támadás

Ve­szé­lyes divat hódít.

Ve­szé­lyes divat hódít a brit bű­nö­zők kö­ré­ben: sav­val nyo­mo­rít­ják meg akár egy életre is ál­do­za­ta­i­kat. Az or­vo­sok már jár­vány­ról be­szél­nek.

Elképesztő aljas tettet hajtott végre a sportoló Londonban! - videó

Elképesztő aljas tettet hajtott végre a sportoló Londonban! - videó

Az ál­do­zat akár élet­ve­szé­lye­sen is meg­sé­rül­he­tett volna, ért­he­tet­len ez a cse­le­ke­dett a futó férfi­től.

Most kaptuk: menekültek az utasok, lángok csaptak fel a metróban

Most kaptuk: menekültek az utasok, lángok csaptak fel a metróban

A lon­doni met­rót füst bo­rí­totta el.

A lon­doni met­rót füst bo­rí­totta el pén­te­ken dél­előtt, ezért le­állt a köz­le­ke­dés, az uta­sok­nak más tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zök­kel kell to­vább­men­niük.

Könnyek a pályán, Usain Bolt csodálatos futással búcsúzott

Könnyek a pályán, Usain Bolt csodálatos futással búcsúzott

A vi­lág­baj­noki ara­nyat meg­nyerő Jus­tin Gat­lin is meg­ha­jolt a ja­ma­i­cai le­genda előtt.

A vi­lág­baj­noki ara­nyat meg­nyerő Jus­tin Gat­lin is meg­ha­jolt a ja­ma­i­cai le­genda előtt.

Rendőrök lepték el a metróállomást: késelők támadtak az utasokra

Rendőrök lepték el a metróállomást: késelők támadtak az utasokra

Egy férfi sé­rült meg, ami­kor négy ember kést rán­tott a lon­doni met­ró­ban. Az ál­do­za­tot na­gyon fur­csa he­lyen szúr­ták meg.

Kétéves kisfiú a londoni tűz legújabb áldozata

Kétéves kisfiú a londoni tűz legújabb áldozata

Édes­anyja is meg­halt a tűz­eset­ben.

A bájos Je­re­miah édes­anyja is meg­halt a tra­gi­kus tűz­eset­ben.

Botrány az utcán, felesége üvöltött a futballsztárral

Botrány az utcán, felesége üvöltött a futballsztárral

A Chel­sea csa­tára kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át, ne­jé­vel nem ér­tet­tek min­den­ben egyet.

A Chel­sea csa­tára kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át, ne­jé­vel nem ér­tet­tek min­den­ben egyet.

Hibáztak a tudósok, 10 éves fiú szembesítette őket a tévedéssel

Hibáztak a tudósok, 10 éves fiú szembesítette őket a tévedéssel

A fiú a szü­le­tés­nap­ján vette észre, hogy hibás ada­to­kat tün­tet­tek fel.

A fiú a szü­le­tés­nap­ján vette észre, hogy a mú­ze­um­ban hibás ada­to­kat tün­tet­tek fel, de elő­ször az anyu­kája sem akart hinni neki.

Bombával fenyegetőzött egy utas a Kolozsvárra induló gépen

Bombával fenyegetőzött egy utas a Kolozsvárra induló gépen

A férfi azt ál­lí­totta a be­szál­lás­nál, hogy a Wizz-Air já­ra­tára fel­vitt egy bom­bát.

A férfi azt ál­lí­totta a be­szál­lás­nál, hogy a Wizz-Air já­ra­tára fel­vitt egy rob­ba­nó­szer­ke­ze­tet a ké­zi­poggyá­szá­ban.

George Clooney retteg a terrortól és visszaköltözik Los Angelesbe!

George Clooney retteg a terrortól és visszaköltözik Los Angelesbe!

Pedig ő volt az egyik vi­lág­sztár, aki a leg­har­ci­a­sab­ban ki­állt a be­ván­dor­ló­kért és a ha­tá­rok meg­nyi­tá­sáért.

Lángokban áll egy panelház, 80 tűzoltó kétségbeesve harcol

Lángokban áll egy panelház, 80 tűzoltó kétségbeesve harcol

Ismét ki­gyul­ladt egy panel.

Ismét ki­gyul­ladt egy panel Lon­don­ban, a tűz­ol­tók pró­bál­ják meg­fé­kezni a lán­go­kat.

Borzalmas részletek: így haltak meg a pokoli torony lakói

Borzalmas részletek: így haltak meg a pokoli torony lakói

A sűrű füst és a per­zselő lán­gok mel­lett va­lami még rosszabb is jelen volt a tűz­vész ide­jén a to­rony­ház­ban: a cián.

A sűrű füst és a per­zselő lán­gok mel­lett va­lami még rosszabb is jelen volt a to­rony­ház­ban: a cián.

Pokoli torony: az ő hűtője gyilkolt meg 100 embert

Pokoli torony: az ő hűtője gyilkolt meg 100 embert

A ta­xi­so­főr túl­élte a tüzet.

Most már biz­tos­nak tűnik, hogy a lon­doni Gren­fell-to­rony­há­zat ki­égető tüzet egy meg­hi­bá­so­dott hű­tő­szek­rény okozta. A ta­xi­so­főr túl­élte a bal­ese­tet.

Lehetetlen azonosítani a londoni tűz áldozatait

Lehetetlen azonosítani a londoni tűz áldozatait

A többi ház is ki­gyul­lad­hat.

Már har­ma­dik napja ku­tat­nak holt­tes­tek után a ha­tó­sá­gok a ki­égett lon­doni to­rony­ház rom­jai kö­zött. Sokan ret­teg­nek, hogy a többi ház is ki­gyul­lad­hat.

Összedől a pokoli londoni torony, halálra ítélték a családokat

Összedől a pokoli londoni torony, halálra ítélték a családokat

A leg­felső eme­le­te­ken élők biz­to­san meg­hal­nak, raj­tuk kívül hatan vesz­tet­ték éle­tü­ket, öt­ve­nen meg­se­be­sül­tek.

A leg­felső eme­le­te­ken élők biz­to­san meg­hal­nak, raj­tuk kívül hatan vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Harc a túlélésért: Csecsemőket, gyerekeket dobáltak ki az ablakon Londonban

Harc a túlélésért: Csecsemőket, gyerekeket dobáltak ki az ablakon Londonban

Az esély­te­le­nek így pró­bál­ták őket meg­men­teni. Fáj­dal­mas áron...

Az esély­te­le­nek így pró­bál­ták őket meg­men­teni. Fáj­dal­mas áron...

Pokoli tűz, rettenetes, ami Londonban történik

Pokoli tűz, rettenetes, ami Londonban történik

A tűz­ol­tók je­len­leg is küz­de­nek.

Egye­lőre nem tudni, hány ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt a haj­nali tűz­eset. Ha­tal­mas épü­let ka­pott lángra a bel­vá­ros­ban. A tűz­ol­tók je­len­leg is küz­de­nek.

Sikítozva menekültek az emberek: újabb terrortámadás érte Londont

Sikítozva menekültek az emberek: újabb terrortámadás érte Londont

Egy fehér fur­gon több em­bert is el­gá­zolt a Lon­don Bridge-on, majd férfiak kés­sel kezd­ték el el­vágni a já­ró­ke­lők tor­kát.

Balesete után a reptéren bukott le Kulcsár Edina: Elhagyta az országot

Balesete után a reptéren bukott le Kulcsár Edina: Elhagyta az országot

Sej­tel­mes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán!

A csi­nos mo­dell ismét útra kelt. Sej­tel­mes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán!

Terrortámadástól védik II. Erzsébet otthonát

Terrortámadástól védik II. Erzsébet otthonát

Ronda, de szük­sé­ges aka­dá­lyok ke­rül­tek több lon­doni tu­ris­ta­cél­pont, va­la­mint ki­rá­lyi lak­hely elé is.

Ronda, de szük­sé­ges aka­dá­lyok ke­rül­tek több lon­doni tu­ris­ta­cél­pont, va­la­mint ki­rá­lyi lak­hely elé is.

Chat-üzenetben kaphatott utasítást a támadásra a londoni terrorista!

Chat-üzenetben kaphatott utasítást a támadásra a londoni terrorista!

A me­rénylő per­cek­kel a tá­ma­dás előtt még a mo­bil­te­le­fon­ján cha­telt, nem sok­kal ké­sőbb három em­bert ölt meg.

A terrortámadásokat nem lehet megelőzni

A terrortámadásokat nem lehet megelőzni

A szak­ér­tők sze­rint lo­gi­kus, ha las­san fé­lünk el­hagyni az ott­ho­nun­kat...

A szak­ér­tők sze­rint lo­gi­kus, ha las­san fé­lünk el­hagyni az ott­ho­nun­kat - a ter­ro­ris­tá­kat ugyanis a kö­zel­jö­vő­ben nem lehet meg­fé­kezni.

Szomorú döntés, visszavonul olimpiai érmesünk

Szomorú döntés, visszavonul olimpiai érmesünk

A 29 éves spor­to­ló­nak ren­ge­teg mű­tétje volt az utóbbi évek­ben, csak a bal vál­lát négy­szer ope­rál­ták.

A 29 éves spor­to­ló­nak ren­ge­teg mű­tétje volt az utóbbi évek­ben, csak a bal vál­lát négy­szer ope­rál­ták. A sza­bály­mó­do­sí­tá­sok sem ked­vez­tek neki.