CÍMKE: 'lmp'

Eltüntetett kampánypénzek, nyomozott az ÁSZ

Eltüntetett kampánypénzek, nyomozott az ÁSZ

Sza­bály­ta­lan­sá­go­kat ta­lált az Ál­lami Szám­ve­vő­szék.

Megmaradt a Fidesz-KDNP támogatottsága

Megmaradt a Fidesz-KDNP támogatottsága

Megmaradt a Fidesz-KDNP előnye

A Szá­zad­vég ku­ta­tása sze­rint to­vább foly­ta­tó­dott az el­len­zéki ol­da­lon ta­pasz­tal­ható tá­mo­ga­tott­ság-csök­ke­nés.

Pinokkió lánytestvére: PINOKK...INA. Így becézik az LMP-s Demeter Mártát

Pinokkió lánytestvére: PINOKK...INA. Így becézik az LMP-s Demeter Mártát

Az elemi fel­há­bo­ro­dás özö­nét zú­dí­totta ma­gára egy tu­da­tos ha­zug­ság­gal.

Az elemi fel­há­bo­ro­dás özö­nét zú­dí­totta ma­gára egy tu­da­tos ha­zug­ság­gal.

Elég volt a hazudozásból, Demeter Márta tűnjön el az Országgyűlésből

Elég volt a hazudozásból, Demeter Márta tűnjön el az Országgyűlésből

A Fi­desz-frak­ció fel­szó­lítja De­me­ter Már­tát, hogy tá­voz­zon a köz­élet­ből.

A Fi­desz-frak­ció fel­szó­lítja De­me­ter Már­tát, hogy tá­voz­zon a köz­élet­ből.

Kövér kacsát reptetett az MSZP-ből dezertált képviselőnő

Kövér kacsát reptetett az MSZP-ből dezertált képviselőnő

Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

Az újab­ban már az LMP el­nöki ba­bér­ja­ira vágyó, az MSZP-s sza­va­zó­kat cser­ben­ha­gyó De­me­ter Márta ez­út­tal a hazug hírek, a fake news nagy­mes­te­ré­nek bi­zo­nyult. Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

Ismét kavart egyet Simicska az ellenzéknél

Ismét kavart egyet Simicska az ellenzéknél

A Fi­desz sze­rint újabb bi­zo­nyí­ték van arra, hogy a Job­bik meg­vá­sá­rolja az el­len­zéki je­löl­te­ket.

A Fi­desz sze­rint újabb bi­zo­nyí­ték van arra, hogy a Job­bik Si­micska Lajos pén­zén meg­vá­sá­rolja az el­len­zéki je­löl­te­ket - nyi­lat­kozta a köz­mé­di­á­nak Budai Gyula, a na­gyob­bik kor­mány­párt kép­vi­se­lője szer­dán.

A Jobbik pénzt ajánl az LMP-nek, ha visszalépnek

A Jobbik
pénzt ajánl
az LMP-nek, ha visszalépnek

Döb­be­ne­tes hang­fel­vé­tel!

Döb­be­ne­tes hang­fel­vé­tel ju­tott az Origo bir­to­kába.

Juhász Péter ebből aligha jön ki jól

Juhász Péter ebből aligha jön ki jól

Arra kérik Szél Ber­na­det­tet, ő is írjon alá az Együtt el­nöke ellen.

A Min­den­na­pok Női Szem­mel Egye­sü­let arra kéri Szél Ber­na­det­tet, az LMP mi­nisz­ter­el­nök-je­lölt­jét, hogy ő is írja alá a pe­tí­ciót, ame­lyet azért in­dí­tot­tak, hogy az Együtt el­nöke tá­voz­zon a köz­élet­ből.

Ezért érdemes volt ennyit repülnie Hadházynak

Ezért érdemes volt ennyit repülnie Hadházynak

Nem tisz­tázta, miből köl­tött lu­xus­hob­bi­jára, a ma­gán­re­pü­lő­gép-ve­ze­tésre az LMP társ­el­nöke. Had­házy Ákos 20 mil­lió fo­rin­tot re­pült el.

Nem tisz­tázta, miből köl­tött lu­xus­hob­bi­jára, a ma­gán­re­pü­lő­gép-ve­ze­tésre az LMP társ­el­nöke. Had­házy Ákos 20 mil­lió fo­rin­tot re­pült el, a Fi­desz most el­já­rást kez­de­mé­nyez vele szem­ben.

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt: Pénzelte, mégis áruló lett

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt: Pénzelte, mégis áruló lett

El­ké­pesztő jel­zők­kel tá­madt Ka­rá­csony Ger­gelyre a Gyur­csány-média.

Amint arról több or­gá­num is be­szá­molt el­ké­pesztő jel­zők­kel tá­madt Ka­rá­csony Ger­gelyre a Gyur­csány-média. Kö­pö­nyeg­for­gató, ha­szon­leső. mam­lasz alak­nak tart­ják. De mi az igazi oka a meg­hök­kentő tá­ma­dás­nak?

Menedék egyesület fb-elnöke: bármely migráns jobb, mint a hazai népesség

Menedék egyesület fb-elnöke: bármely migráns jobb, mint a hazai népesség

Sze­rinte szinte min­den­hon­nan olya­nok ér­kez­nek, akik eleve job­bak.

A Me­ne­dék - Mig­rán­so­kat Se­gítő Egye­sü­let fel­ügye­lő­bi­zott­sá­gá­nak el­nöke sze­rint a be­ván­dor­lás azért is jó, mert szinte min­den­hon­nan olya­nok ér­kez­nek, akik eleve job­bak, mint a hazai né­pes­ség - írta keddi cik­ké­ben az Origo.

Hadházyt megint fülön csípték, hazudott, fél milliót kell leperkálnia

Hadházyt megint fülön csípték, hazudott, fél milliót kell leperkálnia

A Fő­vá­rosi Tör­vény­szék íté­lete sze­rint Had­házy Ákos az LMP társ­el­nöke ha­zu­dott. A talpa alatt amúgy is inog a talaj.

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett.

Szán­dé­ko­san fer­díti el a nem­zeti kon­zul­tá­ció ered­mé­nyeit az LMP. Pén­te­kig 1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett vissza.

Találkozott Simicskáékkal - ismerte el Hadházy Ákos

Találkozott Simicskáékkal - ismerte el Hadházy Ákos

Már nem is ta­gadja az LMP társ­el­nöke, hogy egyez­tet Si­mics­káék­kal.

Már nem is ta­gadja az LMP társ­el­nöke, hogy egyez­tet Si­micska La­jos­sal és leg­idő­sebb fi­á­val.

Ebben a kávéházban folyik a Jobbik-LMP együttműködésről az egyeztetés

Ebben a kávéházban folyik a Jobbik-LMP együttműködésről az egyeztetés

Az LMP férfi társ­el­nöke, Had­házy Ákos rend­sze­re­sen egyez­tet Si­micska Ádám­mal, Si­micska Lajos leg­idő­sebb fi­á­val.

Rejtélyes civil közvetít az LMP és a Soros-hálózat között

Rejtélyes civil közvetít az LMP és a Soros-hálózat között

Ki­de­rült, ki az a rej­té­lyes "civil", aki a kap­cso­lat az LMP-s Szél Ber­na­dett és a Soros-há­ló­zat kö­zött - ol­vas­ható a Tűz­fal Cso­port csü­tör­tö­kön köz­zé­tett írá­sá­ban.

Rég esett így pofára magyar politikus: Gizikét a gőzekével

Rég esett így pofára magyar politikus: Gizikét a gőzekével

Az LMP-s lé­nye­gé­ben bo­lon­dot csi­nált ma­gá­ból. Ahogy Tor­gyán mon­daná, össze­ke­verte Gi­zi­két a gőz­eké­vel.

Az LMP társ­el­nöke lé­nye­gé­ben bo­lon­dot csi­nált ma­gá­ból. Ha Tor­gyán dok­tort idéz­zük, össze­ke­verte Gi­zi­két a gőz­eké­vel.

Lövetni és verekedni akartak jobbikosok a Parlamentben

Lövetni és verekedni akartak jobbikosok a Parlamentben

Ki gon­dolta volna, hogy még lehet fo­kozni a par­la­menti viták hevét.

A híres magyar politikus meghirdette az MSZP temetését

A híres magyar politikus meghirdette az MSZP temetését

Ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott a hal­dokló Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt­ról. A Job­bik szkin­he­dek gyü­le­ke­zete.

Utcára akarja kényszeríteni idős szomszédját a neves magyar politikus

Utcára akarja kényszeríteni idős szomszédját a neves magyar politikus, még a vizet is elzárta

Mintha va­la­mi­féle gát sza­kadt volna fel Had­házy Ákos, az LMP társ­el­nöke körül. Végre a vele évek óta nehéz harc­ban álló szom­szédja is ki meri nyitni a szá­ját. Ut­cára akarja rakni az idős férfit!