CÍMKE: 'lmp'

Káromkodva ugrott egymásnak az ellenzék Budapesten

Káromkodva ugrott egymásnak az ellenzék Budapesten

Röp­köd­nek a vá­lo­ga­tott szi­dal­mak, még­hozzá sok­szor kocs­mai stí­lus­ban. Tény­leg el­ké­pesztő.

Volner: A Jobbik jelenleg is egy náci párt

Volner: A Jobbik jelenleg is egy náci párt

El­ha­tá­ro­ló­dik régi ön­ma­gá­tól, és ki­je­len­té­se­i­től Gyön­gyösi.

El­ha­tá­ro­ló­dik régi ön­ma­gá­tól, és ki­je­len­té­se­i­től Gyön­gyösi Már­ton.

Eltüntetett kampánypénzek, nyomozott az ÁSZ

Eltüntetett kampánypénzek, nyomozott az ÁSZ

Sza­bály­ta­lan­sá­go­kat ta­lált több párt­nál is az Ál­lami Szám­ve­vő­szék.

Sza­bály­ta­lan­sá­go­kat ta­lált több párt­nál is az Ál­lami Szám­ve­vő­szék.

Megmaradt a Fidesz-KDNP támogatottsága

Megmaradt a Fidesz-KDNP támogatottsága

Megmaradt a Fidesz-KDNP támogatottsága

A Szá­zad­vég sze­rint to­vább foly­ta­tó­dott az el­len­zéki ol­da­lon ta­pasz­tal­ható tá­mo­ga­tott­ság-csök­ke­nés, mi­köz­ben a kor­mány­pár­tok sta­bi­lan őrzik ve­zető po­zí­ci­ó­ju­kat.

A Szá­zad­vég sze­rint to­vább foly­ta­tó­dott az el­len­zéki ol­da­lon a tá­mo­ga­tott­ság-csök­ke­nés, mi­köz­ben a kor­mány­pár­tok sta­bi­lan őrzik ve­zető po­zí­ci­ó­ju­kat.

Tovább gyengült az ellenzék

Tovább gyengült az ellenzék

A Né­ző­pont In­té­zet leg­fris­sebb elem­zése sze­rint a Fi­desz nép­sze­rű­sége nőtt, az el­len­zéké csök­kent az áp­ri­lis vá­lasz­tá­sok óta.

A Né­ző­pont In­té­zet leg­fris­sebb elem­zése sze­rint a Fi­desz nép­sze­rű­sége nőtt, az el­len­zéké csök­kent az áp­ri­lis vá­lasz­tá­sok óta. A kor­mány­pár­tok 7 szá­za­lék­pont­tal erő­söd­tek.

Pinokkió lánytestvére: PINOKK...INA. Így becézik az LMP-s Demeter Mártát

Pinokkió lánytestvére: PINOKK...INA. Így becézik az LMP-s Demeter Mártát

Az elemi fel­há­bo­ro­dás özö­nét zú­dí­totta ma­gára egy tu­da­tos ha­zug­ság­gal.

Elég volt a hazudozásból, Demeter Márta tűnjön el az Országgyűlésből

Elég volt a hazudozásból, Demeter Márta tűnjön el az Országgyűlésből

A Fi­desz-frak­ció fel­szó­lítja De­me­ter Már­tát, hogy tá­voz­zon a köz­élet­ből.

A Fi­desz-frak­ció fel­szó­lítja De­me­ter Már­tát, hogy tá­voz­zon a köz­élet­ből.

Ismét kavart egyet Simicska az ellenzéknél

Ismét kavart egyet Simicska az ellenzéknél

Vá­sá­rol­ják fel a je­löl­te­ket.

A Fi­desz sze­rint újabb bi­zo­nyí­ték van arra, hogy a Job­bik Si­micska Lajos pén­zén meg­vá­sá­rolja az el­len­zéki je­löl­te­ket - nyi­lat­kozta a köz­mé­di­á­nak Budai Gyula.

Ezért érdemes volt ennyit repülnie Hadházynak

Ezért érdemes volt ennyit repülnie Hadházynak

Nem tisz­tázta lu­xus­hob­bi­ját.

Nem tisz­tázta, miből köl­tött lu­xus­hob­bi­jára, a ma­gán­re­pü­lő­gép-ve­ze­tésre az LMP társ­el­nöke. Had­házy Ákos 20 mil­lió fo­rin­tot re­pült el.

Kövér kacsát reptetett az MSZP-ből dezertált képviselőnő

Kövér kacsát reptetett az MSZP-ből dezertált képviselőnő

De­me­ter Márta ez­út­tal a hazug hírek, a fake news nagy­mes­te­ré­nek bi­zo­nyult. Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

Az újab­ban már az LMP el­nöki ba­bér­ja­ira vágyó, az MSZP-s sza­va­zó­kat cser­ben­ha­gyó De­me­ter Márta ez­út­tal a hazug hírek, a fake news nagy­mes­te­ré­nek bi­zo­nyult. Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt: Pénzelte, mégis áruló lett

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt. Pénzelte, mégis áruló lett

Amint arról több or­gá­num is be­szá­molt el­ké­pesztő jel­zők­kel tá­madt Ka­rá­csony Ger­gelyre a Gyur­csány-média.

Juhász Péter ebből aligha jön ki jól

Juhász Péter ebből aligha jön ki jól

A Min­den­na­pok Női Szem­mel Egye­sü­let arra kéri Szél Ber­na­det­tet, hogy ő is írja alá a pe­tí­ciót, ame­lyet azért in­dí­tot­tak, hogy az Együtt el­nöke tá­voz­zon a köz­élet­ből.

A Min­den­na­pok Női Szem­mel Egye­sü­let arra kéri Szél Ber­na­det­tet, az LMP mi­nisz­ter­el­nök-je­lölt­jét, hogy ő is írja alá a pe­tí­ciót, ame­lyet azért in­dí­tot­tak, hogy az Együtt el­nöke tá­voz­zon a köz­élet­ből.

Kész a szereposztás! Hadházy lesz a táskás ember Simicska és az LMP között. Tényleg megvették a pártot...

Kész a szereposztás! Hadházy lesz a táskás ember Simicska és az LMP között. Tényleg megvették a pártot...

Új in­for­má­ciók a Pak­tum­ha­jó­ról.

To­vábbra is szi­vá­rog­nak az in­for­má­ciók a Pak­tum­ha­jó­ról, ahol a hét­vé­gén meg­szü­le­tett az egyez­ség Si­micska Lajos "ve­zér­kari tiszt­jei" és az LMP társ­el­nöke, Had­házy Ákos kö­zött.

Hadházyt megint fülön csípték, hazudott, fél milliót kell leperkálnia

Hadházyt megint fülön csípték, hazudott, fél milliót kell leperkálnia

A Fő­vá­rosi Tör­vény­szék íté­lete sze­rint Had­házy Ákos az LMP társ­el­nöke ha­zu­dott. A talpa alatt amúgy is inog a talaj.

Találkozott Simicskáékkal - ismerte el Hadházy Ákos

Találkozott Simicskáékkal - ismerte el Hadházy Ákos

A Ri­post ér­te­sü­lé­sei sze­rint nem ta­gadja az LMP társ­el­nöke, hogy egyez­tet Si­micska La­jos­sal és leg­idő­sebb fi­á­val, Ádám­mal.

Rejtélyes civil közvetít az LMP és a Soros-hálózat között

Rejtélyes civil közvetít az LMP és a Soros-hálózat között

Ki­de­rült, ki az a rej­té­lyes "civil", aki a kap­cso­lat az LMP-s Szél Ber­na­dett és a Soros-há­ló­zat kö­zött.

Ki­de­rült, ki az a rej­té­lyes "civil", aki a kap­cso­lat az LMP-s Szél Ber­na­dett és a Soros-há­ló­zat kö­zött - ol­vas­ható a Tűz­fal Cso­port írá­sá­ban.

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

Szán­dé­ko­san fer­díti el a nem­zeti kon­zul­tá­ció ered­mé­nyeit az LMP. Pén­te­kig 1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett.

El­fer­díti a nem­zeti kon­zul­tá­ció ered­mé­nyeit az LMP. Pén­te­kig 1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett.

SZDSZ-ügynökök a Jobbik kedvenc magyar pártjában?

SZDSZ-ügynökök a Jobbik kedvenc magyar pártjában?

Egy ide­gen állam kép­vi­se­lőit lá­tott...

Az SZDSZ ügy­nö­keit, egy ide­gen állam kép­vi­se­lőit és bel­vá­rosi úri fi­ú­kat lá­tott az LMP-ben a Job­bik par­la­menti kép­vi­se­lője, Szil­ágyi György. Most meg már...

Lövetni és verekedni akartak jobbikosok a Parlamentben

Lövetni és verekedni akartak jobbikosok a Parlamentben

Ki gon­dolta volna, hogy lehet fo­kozni.

Ki gon­dolta volna, hogy még lehet fo­kozni a par­la­menti viták hevét. A Job­bik kép­vi­se­lői már a leg­ke­vésbé sem fog­ják vissza ma­gu­kat...

Rég esett így pofára magyar politikus: Gizikét a gőzekével

Rég esett így pofára magyar politikus: Gizikét a gőzekével

Az LMP társ­el­nöke lé­nye­gé­ben bo­lon­dot csi­nált ma­gá­ból. Had­házy Ákos, hogy néhai Tor­gyán dok­tort idéz­zük, össze­ke­verte Gi­zi­két a gőz­eké­vel.

Az LMP társ­el­nöke lé­nye­gé­ben bo­lon­dot csi­nált ma­gá­ból. Had­házy Ákos, hogy néhai Tor­gyán dok­tort idéz­zük, össze­ke­verte Gi­zi­két a gőz­eké­vel.

A híres magyar politikus meghirdette az MSZP temetését

A híres magyar politikus meghirdette az MSZP temetését

A Job­bik szkin­he­dek gyü­le­ke­zete.

Az MDF ko­rábbi el­nöke, az egy­kori ma­gyar olim­piai vívó ke­ret­tag, akit An­tall Jó­zsef ja­vas­latra magas rangú ki­tün­te­tés­sel is ju­tal­maz­tak, ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott a hal­dokló Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt­ról. A Job­bi­kot át­öl­tö­zött szkin­he­dek gyü­le­ke­ze­té­nek ne­vezte.