CÍMKE: 'liptai claudia'

Megható fotókkal búcsúztatta a nyaralást Liptai Claudia

Megható fotókkal búcsúztatta a nyaralást Liptai Claudia

Véget ért Lip­tai Cla­u­dia do­mi­ni­kai álom­va­ká­ci­ója, meg­hitt, nyu­gal­mas na­po­kat töl­tött el csa­lád­já­val.

FRISS HÍREK

Ilyen meghitten ünnepelte Liptai Claudia az újévet, fotókat posztolt

Ilyen meghitten ünnepelte Liptai Claudia az újévet, fotókat posztolt

Meg­ható ké­pe­ket posz­tolt a nép­szerű mű­sor­ve­zető a kö­zös­ségi ol­da­lára.

A ka­rá­csony után az újév be­kö­szön­tét is sze­rel­mé­vel és gyer­me­ke­i­vel ün­ne­pelte a bom­bázó sző­ke­ség.

Liptai Claudia örömhírről számolt be, mindenki gratulál neki

Liptai Claudia örömhírről számolt be, mindenki gratulál neki

A bol­dog mű­sor­ve­zető le­fény­ké­pezte kis­lá­nyát a leg­újabb szen­ve­dé­lyé­vel.

A bol­dog mű­sor­ve­zető le­fény­ké­pezte kis­lá­nyát a leg­újabb szen­ve­dé­lyé­vel.

Liptai Claudia érzelmes üzenetet tett közzé

Liptai Claudia érzelmes üzenetet tett közzé

Azt írja: sokat sírt, ami­kor a bar­lang­ban re­kedt thai­földi gye­re­kek­ről lá­tott hí­re­ket.

Azt írja: sokat sírt, ami­kor a bar­lang­ban re­kedt thai­földi gye­re­kek­ről lá­tott hí­re­ket, mert min­dig eszébe ju­tot­tak a saját gye­re­kei.

Nem találod ki, ki fotózta le Liptai Claudiát

Nem találod ki, ki fotózta le Liptai Claudiát

Pör­gősre si­ke­rült A Nagy Duett va­sár­napi adása. A pro­duk­ciók kö­zötti szü­ne­tek­ben sem unat­koz­tak a részt­ve­vők.

Élő adásban szólta el magát Liptai Claudia: Jöhet a harmadik baba?

Élő adásban szólta el magát Liptai Claudia: Jöhet a harmadik baba?

Min­dig is nagy csa­ládra vá­gyott Lip­tai Cla­u­dia.

Min­dig is nagy csa­ládra vá­gyott Lip­tai Cla­u­dia.

Liptai Claudia boldog, így kényezteti a kisfiát

Liptai Claudia boldog, így kényezteti a kisfiát

A TV2 sztárja meg­mu­tatta, mi kerül náluk az asz­talra.

A TV2 sztárja meg­mu­tatta, mi kerül náluk az asz­talra. Cla­u­dia nem bízza másra a sü­tést.

Egy szál melltartóban köszöntötte fel barátnőjét Liptai Claudia

Egy szál melltartóban köszöntötte fel barátnőjét Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia fel­fo­ko­zott han­gu­latba ke­rült Ábel Anita szü­le­tés­nap­ján.

Exkluzív interjú: A szerelméről vallott Liptai Claudia

Exkluzív interjú: A szerelméről vallott Liptai Claudia

A ma este in­duló A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője az utolsó pró­bák egyi­kén tett ki­vé­telt a Ri­post­tal, és nyíl­tan be­szélt ma­gán­éle­té­ről és ér­zé­se­i­ről...

A ma este in­duló A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője az utolsó pró­bák egyi­kén tett ki­vé­telt a Ri­post­tal, és nyíl­tan be­szélt ma­gán­éle­té­ről és ér­zé­se­i­ről...

Icipici háromszöget villantott Liptai Claudia

Icipici háromszöget villantott Liptai Claudia

A ma­gán­éle­tét min­dig óvja.

A ma­gán­éle­tét ko­ráb­ban tűz­zel-vas­sal óvó szí­nésznő egyre gyak­rab­ban osztja meg az in­ter­ne­ten hét­köz­nap­ja­i­nak pil­la­na­tait. A leg­újabb kép na­gyon forró!

Liptai szerelme kitálalt: Így teszik tönkre a cukrászdákat!

Liptai szerelme kitálalt: Így teszik tönkre a cukrászdákat!

Vé­sze­sen ter­jesz­ke­dik az or­szág­ban az albán fagyi­maffia! A stran­do­kat el­lep­ték az olcsó, ám bor­zal­mas ízű gom­bó­cok áru­sai.

Őrületes combokat villantott Liptai Claudia, ezt nem hiszed el

Őrületes combokat villantott Liptai Claudia, ezt nem hiszed el

A dögös szí­nésznő fe­kete mi­ni­ru­há­ban vo­nult tel­jes ma­ga­biz­tos­ság­gal.

A dögös szí­nésznő fe­kete mi­ni­ru­há­ban vo­nult az utcán a bol­dog nők tel­jes ma­ga­biz­tos­sá­gá­val.

Liptai Claudia intim titkai: ezt kéri nap mint nap szerelmétől

Liptai Claudia intim titkai: ezt kéri nap mint nap szerelmétől

A mű­sor­ve­zető hosszú utat járt be, míg végre rá­ta­lált élete pár­jára, aki­vel fel­hőt­le­nül bol­dog. Iga­zán intim tit­kot árult el kap­cso­la­tá­ról!

A mű­sor­ve­zető hosszú utat járt be, míg végre rá­ta­lált élete pár­jára, aki­vel fel­hőt­le­nül bol­dog. Iga­zán intim tit­kot árult el kap­cso­la­tá­ról!

Liptai Claudia pihenő üzemmódba kapcsolt, ilyen jó dolga van!

Liptai Claudia pihenő üzemmódba kapcsolt, ilyen jó dolga van!

Iszo­nya­to­san ked­ves pil­la­na­tot örö­kí­tett meg a két­gye­re­kes anyu­ka­ként ra­gyogó szí­nésznő.

Iszo­nya­to­san ked­ves pil­la­na­tot örö­kí­tett meg a két­gye­re­kes anyu­ka­ként ra­gyogó szí­nésznő.

Liptai Claudiát smink nélkül fotózták le: Elképesztő, hogy néz ki

Liptai Claudiát smink nélkül fotózták le: Elképesztő, hogy néz ki

A 43 éves mű­sor­ve­zető ok­tó­ber­ben adott éle­tet kisfi­á­nak! És máris ki­vé­te­les for­má­ban van, ezt nézd!

Fontos üzenetet küldött Liptai Claudia!

Fontos üzenetet küldött Liptai Claudia!

Meg­ható sorok a két­gyer­me­kes édes­anyá­tól.

Meg­ható sorok az édes­anyá­tól. Claut a sze­relme Ka­rá­csony­kor két kon­cert­jeggyel lepte meg, teg­nap így kül­földre utaz­tak. Ott érte őket a lon­doni ter­ror­tá­ma­dás híre.

Hatalmas változás Liptai Claudia életében! Erre még ő sem számított!

Hatalmas változás Liptai Claudia életében! Erre még ő sem számított!

Bár Lip­tai Cla­u­dia és Pa­taki Ádám fel­hőt­le­nül bol­do­gok kisfi­uk­kal, úgy tűnt, még jó ideig nem le­het­nek egy csa­lád.

Retro: nézd meg az elképesztően dögös Liptai Claudiát!

Retro: nézd meg az elképesztően dögös Liptai Claudiát!

Szá­mos fron­ton ki­pró­bálta magát.

A mű­sor­ve­zető mö­gött ko­moly szak­mai múlt hú­zó­dik, szá­mos fron­ton ki­pró­bálta magát.

Liptai Claudia rajongói segítségét kéri!

Liptai Claudia rajongói segítségét kéri!

Cél­tábla lett, mert a csa­lád­ját vá­lasz­totta. Nem is hagyta ez hi­de­gen Claut, aki ke­mény sza­vak­kal tette helyre a kri­ti­ku­so­kat, mi­köz­ben a ra­jon­gó­i­hoz is volt pár szava.

Cél­tábla lett, mert a csa­lád­ját vá­lasz­totta. Nem is hagyta ez hi­de­gen Claut, aki ke­mény sza­vak­kal tette helyre a kri­ti­ku­so­kat...

Váratlan fordulat: újra munkába állt Liptai Claudia!

Váratlan fordulat: újra munkába állt Liptai Claudia!

Örö­met oko­zott a ba­rát­nő­jé­nek.

A mű­sor­ve­zető a le­hető leg­éde­sebb módon oko­zott örö­met a ba­rát­nő­jé­nek.

Egy ország várta! Liptai megmutatta babáját!

Egy ország várta! Liptai megmutatta babáját!

Ennél cu­kib­bat ma már nem látsz.

Ennél cu­kib­bat ma már nem látsz. Ra­jon­gói hetek óta azon mor­go­lód­tak, sosem lát­ták még Cla­u­dia kisfiát. A mű­sor­ve­zető most en­ge­dett a nyo­más­nak.

Máris visszatér a képernyőre Liptai Claudia?

Máris visszatér a képernyőre Liptai Claudia?

A mű­sor­ve­ze­tő­nek pénzre van szük­sége az álmai meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz, ezért le­het­sé­ges, hogy vál­toz­nak a ter­vei.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek pénzre van szük­sége az álmai meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz, ezért le­het­sé­ges, hogy vál­toz­nak a ter­vei.

Gesztesi vallomása: sajnálja, hogy elveszítette Claudiát

Gesztesi vallomása: sajnálja, hogy elveszítette Claudiát

Bár örül volt fe­le­sége bol­dog­sá­gá­nak, a szí­nész saj­nálja, hogy ezt nem mel­lette él­hette meg Cla­u­dia.

Bár örül volt fe­le­sége bol­dog­sá­gá­nak, a szí­nész saj­nálja, hogy ezt nem mel­lette él­hette meg Cla­u­dia.

"Csodálatos energiák érkeztek Marcell-lel!"

"Csodálatos energiák érkeztek Marcell-lel!"

Cla­u­dia meg­mu­tatta kis­ba­bá­ját, és me­sélt is a pi­ci­ről.

Sokat nem kel­lett várni: Lip­tai Cla­u­dia végre meg­mu­tatta kis­ba­bá­ját, Pa­taki Mar­cellt, aki alig két hét­tel ez­előtt jött a vi­lágra. A TV2 mű­sor­ve­ze­tője a ma­ga­zin­nal rá­adá­sul né­hány gon­do­la­tot is meg­osz­tott a pi­ci­ről.

Hosszú évek óta most először nem szenvedett Liptai Claudia

Hosszú évek óta most először nem szenvedett Liptai Claudia

Nehéz ünnep szá­mára a ha­lot­tak napja, hi­szen sokan azok közül, akik ked­ve­sek neki, már az égben van­nak.

Kiderült: Árulja otthonát Gesztesi Károly!

Kiderült: Árulja otthonát Gesztesi Károly!

A szí­nész körül újra fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek! Vajon mi áll­hat annak hát­te­ré­ben, hogy el­adóvá vált ott­hona?

A szí­nész körül újra fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek! Vajon mi áll­hat annak hát­te­ré­ben, hogy el­adóvá vált ott­hona?

A volt feleség miatt nem élhet teljes családban Liptai Claudia fia?

A volt feleség miatt nem élhet teljes családban Liptai Claudia fia?

Pa­taki Ádám nem vi­sel­ke­dett tisz­tes­ség­te­le­nül a fe­le­sé­gé­vel.

Pa­taki Ádám nem vi­sel­ke­dett tisz­tes­ség­te­le­nül a fe­le­sé­gé­vel, ő még­sem haj­landó el­válni tőle.

Megható üzenetet küldött Majka élő adásban Claudiának és a babának

Megható üzenetet küldött Majka élő adásban Claudiának és a babának

Meg­kez­dő­dött a Sz­tár­ban sztár újabb adása, és nem is akár­hogy... Lip­tai Cla­u­dia a szü­lés után ért­hető módon nincs ott.

Párja miatt rejtegeti kisfiát Liptai Claudia?

Párja miatt rejtegeti kisfiát Liptai Claudia?

A mű­sor­ve­zető ked­vese már a szü­lés nap­ján tel­jes hír­zár­la­tot ren­delt el, Cla­u­dia napok óta nem ad hírt ma­gá­ról.

A mű­sor­ve­zető ked­vese már a szü­lés nap­ján tel­jes hír­zár­la­tot ren­delt el, Cla­u­dia napok óta nem ad hírt ma­gá­ról.

Tíz évet várt a második gyermekére Liptai Claudia

Tíz évet várt a második gyermekére Liptai Claudia

Na­gyon hamar sze­re­tett volna kis­test­vért Pan­ká­nak, de erre vár­nia kel­lett.

Na­gyon hamar sze­re­tett volna kis­test­vért Pan­ká­nak, de erre vár­nia kel­lett.

Most már biztos, így indul Liptai Claudia a szülőszobába

Így indul Liptai Claudia a szülőszobába

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető úgy érzi, tel­je­sen fel­ké­szült, és meg­nyug­tatja, hogy párja végig mel­lette lesz a nagy pil­la­nat­ban.

Kisfia hozta el Liptai Claudia számára a megnyugvást

Kisfia hozta el Liptai Claudia számára a megnyugvást

Hosszabb pi­he­nőre ké­szül.

A mű­sor­ve­zető most hosszabb pi­he­nőre ké­szül, nem úgy, mint első szü­lése után.

Komoly kihívás előtt áll a Liptai Claudiát váltó Ábel Anita

Komoly kihívás előtt áll a Liptai Claudiát váltó Ábel Anita

Új sze­repre ké­szül.

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, mi­lyen érzés kol­lé­ga­nője he­lyére ülnie, aki egy­ben jó ba­rát­nője is.

Őrület: Bereczki Zoltán nem tud betelni Liptai Claudia pocakjával!

Őrület: Bereczki Zoltán nem tud betelni Liptai Claudia pocakjával!

A két mű­sor­ve­zető hí­re­sen jó vi­szony­ban van egy­más­sal, ezt pedig nem is tit­kol­ják.

Claudia: Bármelyik pillanatban megszülethet a kisfiunk!

Claudia: Bármelyik pillanatban megszülethet a kisfiunk!

A hí­res­ség na­po­kon belül meg­ölel­heti má­so­dik gyer­me­két.

Bár or­vosi ér­te­lem­ben még nem in­do­kolt, de a hí­res­ség na­po­kon belül meg­ölel­heti má­so­dik gyer­me­két.

Amit a nézők nem láthattak: Liptai Claudia rosszul lett élő adásban!

Amit a nézők nem láthattak: Liptai Claudia rosszul lett élő adásban!

A mű­sor­ve­ze­tőn lát­szott, nincs jól, ennek el­le­nére mégis profi­ként vi­sel­ke­dett.

Komoly döntést hozott a mindenórás Liptai Claudia!

Komoly döntést hozott a mindenórás Liptai Claudia!

Már most gon­dol a biz­ton­ságra.

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tagja ha­ma­ro­san éle­tet ad a má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki­nek már most gon­dol a biz­ton­sá­gára.

Eldőlt, hova viszi majd haza Liptai Claudia az újszülött kisfiát!

Eldőlt, hova viszi majd haza Liptai Claudia az újszülött kisfiát!

A mű­sor­ve­zető so­káig árulta óbu­dai ott­ho­nát, most pár­já­val ko­moly dön­tésre ju­tot­tak.

A mű­sor­ve­zető so­káig árulta óbu­dai ott­ho­nát, most pár­já­val ko­moly dön­tésre ju­tot­tak.

Ördög Nóráéknál jön a harmadik baba?

Ördög Nóráéknál jön a harmadik baba?

A Kasza konyha soros ven­dége Joshi Bha­rat volt, aki a há­zi­gazda fel­hí­vá­sára év­szá­mok alap­ján ele­mezte a hí­res­sé­ge­ket. Meg­döb­bentő dol­go­kat mon­dott.

A Kasza konyha soros ven­dége Joshi Bha­rat volt, aki a há­zi­gazda fel­hí­vá­sára év­szá­mok alap­ján ele­mezte a hí­res­sé­ge­ket. Meg­döb­bentő dol­go­kat mon­dott.

Meghitt fotókon a várandós Liptai Claudia és szerelme!

Meghitt fotókon a várandós Liptai Claudia és szerelme!

A mű­sor­ve­zető óvja a ma­gán­éle­tét.

A mű­sor­ve­zető óvja a ma­gán­éle­tét, rit­kán tölt fel közös képet Ádám­mal, most vi­szont meg­ör­ven­dez­tette a ra­jon­gó­kat.

Kiszivárgott: Jakupcsek váltja a TV2-nél Liptait

Kiszivárgott: Jakupcsek váltja a TV2-nél Liptait

Máris lehet tudni a hi­va­ta­lo­san még nem be­je­len­tett, öröm­teli hírt: ha­ma­ro­san újra kép­er­nyőn lát­hat­juk Ja­kup­csek Gab­ri­el­lát!

24 órás felügyelet alatt Liptai babája!

24 órás felügyelet alatt Liptai babája!

Ag­gó­dik a mű­sor­ve­zető. De gon­dos­kodó anya­ként már azt is ki­ta­lálta, ho­gyan tud­hatja a leg­na­gyobb biz­ton­ság­ban gyer­me­két.

Ag­gó­dik a mű­sor­ve­zető. De gon­dos­kodó anya­ként már azt is ki­ta­lálta, ho­gyan tud­hatja a leg­na­gyobb biz­ton­ság­ban gyer­me­két. Tőle gyö­nyö­rűbb kis­ma­mát ke­resve sem le­hetne ta­lálni, a TV2 leg­na­gyobb sztárja a na­pok­ban osz­totta meg azt is a vi­lág­gal, egy kisfiút hord a szíve alatt. Az ed­digi plety­kák sze­rint a pici no­vem­ber­ben szü­le­tik meg.

Újabb nagy dobásra készül a várandós Liptai Claudia!

Újabb nagy dobásra készül a várandós Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető Ádám mel­lett végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got, szak­ma­i­lag pedig újabb mű­faj­ban fog ki­tel­je­sedni.

A mű­sor­ve­zető Ádám mel­lett végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got, szak­ma­i­lag pedig újabb mű­faj­ban fog ki­tel­je­sedni.

Nagy bejelentés a TV2-től!

Nagy bejelentés a TV2-től!

A ne­gye­dik Sz­tár­ban Sztár zsű­rije át­ala­kul!

A ne­gye­dik Sz­tár­ban Sztár me­ző­nye még nem is­mert tel­jes egé­szé­ben, de az már biz­tos, hogy a zsűri nem ugyanaz lesz, mint az előző évad­ban.

Mi köze Liptai Claudiának az olimpia aranyakhoz?

Vasas aranyeső az olimpián: választ kaptunk a titokra

A Vasas adja a baj­no­ko­kat.

A ma­gyar klub el­nöke azt is el­árulta ne­künk, szá­mára az öt arany­érem közül me­lyik volt a leg­ked­ve­sebb.

Megdöbbentő videó került elő Liptai Claudiáról!

Megdöbbentő videó került elő Liptai Claudiáról!

Cseke Ka­tinka, Né­meth Kris­tóf, Ull­mann Mó­nika, Hevér Gábor és Pind­roch Csaba is ma­gya­ráz­kod­hat!

Cseke Ka­tinka, Né­meth Kris­tóf, Ull­mann Mó­nika, Hevér Gábor és Pind­roch Csaba is ma­gya­ráz­kod­hat! Eze­ket a kép­so­ro­kat 1996-ban rög­zí­tet­ték, a ma ün­ne­pelt nagy sztá­rok még is­ko­lá­sok, fő­is­ko­lá­sok, vagy épp vég­ző­sök vol­tak csak. Kel­lett a pénz, a hőn áhí­tott sze­rep.

Nem fogod elhinni, ki a példaképe Liptai Claudia lányának!

Nem fogod elhinni, ki a példaképe Liptai Claudia lányának!

A vá­ran­dós mű­sor­ve­zető büszke a ma­gya­rok olim­piai si­ke­rére.

A vá­ran­dós mű­sor­ve­zető büszke a ma­gya­rok olim­piai si­ke­rére.

Megmutatta gyönyörű kismama-pocakját Liptai!

Megmutatta gyönyörű kismama-pocakját Liptai!

Hi­he­tet­len, mek­kora már. A TV2 sztárja idén fel­te­te­hően utol­jára uta­zott el hosszabb időre.

Hi­he­tet­len, mek­kora már. A TV2 sztárja idén fel­te­te­hően utol­jára uta­zott el hosszabb időre. Ős­szel újra várja a kép­er­nyő, és az anya­sze­rep.

Liptai Claudia szeptembertől senkit nem kímél

Liptai Claudia szeptembertől senkit nem kímél

Va­do­natúj fel­adat vár rá.

A mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san újra édes­anya lesz, de emel­lett egy for­ma­bontó ki­be­szélő-est sze­rep­lője lesz.

Liptai Claudia bebizonyította, hogy előnyösen öltözködik

Liptai Claudia bebizonyította, hogy előnyösen öltözködik

Cla­u­diát leg­utóbb sokan kri­ti­zál­ták.

A vá­ran­dós mű­sor­ve­ze­tőt leg­utóbb ren­ge­te­gen kri­ti­zál­ták előny­te­len ru­ha­vá­lasz­tása miatt. Most for­dult a kocka.

Ezért nem veszi el a várandós Liptai Claudiát kedvese!

Ezért nem veszi el a várandós Liptai Claudiát kedvese!

Sze­rel­mük gyü­möl­cse már úton, a baba szü­le­tése előtt azon­ban nagy va­ló­szí­nű­ség­gel nem lesz es­küvő.

Veszélyekkel is járhat a 40 fölötti terhesség!

Veszélyekkel is járhat a 40 fölötti terhesség!

Össze­szed­tük, mire kell pon­to­san fi­gyelni.

Egyre töb­ben vál­lal­nak gye­re­ket 40 éves koruk fö­lött, a leg­több eset­ben bár­mi­lyen prob­léma nél­kül. Ám a do­log­nak azért ve­szé­lyei is le­het­nek!

Megható sorokkal emlékezik Liptai Claudia édesanyjára!

Megható sorokkal emlékezik Liptai Claudia édesanyjára!

Ren­ge­teg, édes­any­ját már el­vesz­tett ra­jongó szólt hozzá a mű­sor­ve­zető szív­hez szóló gon­do­la­ta­i­hoz.

Ren­ge­teg, édes­any­ját már el­vesz­tett ra­jongó szólt hozzá a mű­sor­ve­zető szív­hez szóló gon­do­la­ta­i­hoz.

Nemzetközileg is elismert lett Liptai Claudia

Nemzetközileg is elismert lett Liptai Claudia

Je­lesre vizs­gá­zott!

A szexi mű­sor­ve­ze­tőnő élete egyik nagy pró­bá­ján esett át a hét­vé­gén, és je­lesre vizs­gá­zott!

Nézd meg, hogy gömbölyödik Liptai Claudia pocakja! - Fotó!

Nézd meg, hogy gömbölyödik Liptai Claudia pocakja! - Fotó!

Fehér ru­há­ban áll ma a Nagy Duett szín­pa­dán Cla­u­dia, aki le sem ta­gad­hatná, hogy ál­dott ál­la­pot­ban van.

Fordulat: Megáldotta Claudia születendő babáját a megtért Gesztesi

Fordulat: Megáldotta Claudia születendő babáját a megtért Gesztesi

A jó útra tért szí­nész na­gyon örül volt fe­le­sége bol­dog­sá­gá­nak.

A jó útra tért szí­nész na­gyon örül volt fe­le­sége bol­dog­sá­gá­nak.

Szörnyű kínok várhatnak Liptaira

Ez vár Liptai Claudiára a szülőszobán!

A 42 éves szí­nésznő jog­gal ag­gód­hat má­so­dik szü­lése miatt, mivel az első sem ment zök­ke­nő­men­te­sen. De leg­alább most akár az apuka is ott lehet a baba ér­kez­te­kor.

Sokan ag­gód­nak a 42 éve­sen babát vál­laló szí­nész­nő­ért, és nem­csak a kora miatt. Kis­lá­nya, Panka vi­lág­ra­jötte nem volt éppen prob­lé­ma­men­tes.

Gesztesi Károly botránya kislánya életére is hatással lehet

Gesztesi Károly botránya kislánya életére is hatással lehet

A szí­nész nem­csak a saját élete miatt tar­to­zik fe­le­lős­ség­gel, hanem Lip­tai Cla­u­di­á­val közös kis­lá­nya, Panka éle­té­ért is.

A pszichológus szerint komoly gondjai lehetnek Gesztesi Károlynak

A pszichológus szerint komoly gondjai lehetnek Gesztesi Károlynak

A Ri­post által meg­kér­de­zett szak­em­ber sze­rint ko­moly lelki prob­lé­mák áll­hat­nak a mű­vész vi­sel­ke­dé­sé­nek hát­te­ré­ben.

Liptai Claudia kitálalt: nincs esküvő, teljesen más tervei vannak

Liptai Claudia kitálalt: nincs esküvő, teljesen más tervei vannak

Az a hír járta, hogy a szexi mű­sor­ve­ze­tőt el­je­gyez­ték, de úgy tűnik, a lány­ké­rés el­ma­radt.

Az a hír járta, hogy a szexi mű­sor­ve­ze­tőt el­je­gyez­ték, de úgy tűnik, a lány­ké­rés el­ma­radt. Cla­u­di­á­nak azon­ban nincs oka szo­mor­kodni, hi­szen sok új fel­adat vár rá a kö­zel­jö­vő­ben.

Ijesztő titokra derült fény Gesztesi Károllyal kapcsolatban

Ijesztő titokra derült fény Gesztesi Károllyal kapcsolatban

A szí­nész mos­ta­ná­ban nem ta­lálja ön­ma­gát, egyik is­me­rőse sze­rint ennek a fo­lya­ma­tos ha­lál­fé­lelme az oka.

A szí­nész mos­ta­ná­ban nem ta­lálja ön­ma­gát,is­me­rőse sze­rint ennek a fo­lya­ma­tos ha­lál­fé­lelme az oka.

Kulcsár Edina lenyomja Liptai Claudiát!

Kulcsár Edina lenyomja Liptai Claudiát!

Újabb mű­sor­ban ka­pott le­he­tő­sé­get.

A ta­va­lyi Miss World Hun­gary mos­tan­ság té­vé­mű­so­rokra cse­rélte a szép­ség­ver­se­nye­ket. Már a har­ma­dik mű­sor­ban tűnik fel a TV2-n.

A Bibliához fordult, és a halálán gondolkozik Gesztesi Károly

A Bibliához fordult, és a halálán gondolkozik Gesztesi Károly

Egyre több­ször gon­dol a ha­lálra.

A szí­nész őszin­tén me­sélt arról, hogy egyre több­ször gon­dol a saját ha­lá­lára, a nap­jait pedig pezs­gő­vel vagy pár pohár ro­zé­val in­dítja.

Ördög Nórán ügyesen spórol a TV2

Ördög Nórán ügyesen spórol a TV2

Ér­tet­len­kedve fo­gad­ták a té­vé­né­zők, hogy a TV2 mű­sor­ve­ze­tője egyet­len szett­ben ve­zeti A Kocka című mű­sort, ami egy szürke nad­rág és fehér blúz.

Ér­tet­len­kedve fo­gad­ták a té­vé­né­zők, hogy a TV2 mű­sor­ve­ze­tője egyet­len szett­ben ve­zeti A Kocka című mű­sort, ami egy szürke nad­rág és fehér blúz. Ördög Nórát meg is tá­mad­ták a kom­men­te­lők Fa­ce­book-ol­da­lán, és kö­zöl­ték vele, hogy Lip­tai Ca­lu­dia sosem en­gedné, hogy egy több ré­szes mű­sort egyet­len öl­tö­zék­ben for­gas­sa­nak le vele.

Liptai Claudia tiltott helyen dolgozik

Liptai Claudia tiltott helyen dolgozik

A szí­nésznő be­se­gít párja mun­ka­he­lyén.

A szí­nésznő be­se­gít párja mun­ka­he­lyén. Imád sü­rögni-fo­rogni a cuk­rász­üzem­ben, még akkor is, ha ve­szé­lyes szá­mára a kós­to­lás.

Liptai Claudiáért hagyta el feleségét egy cukrász

Liptai Claudiáért hagyta el feleségét egy cukrász

Még csak nem is ran­de­vú­zott Lip­tai és Pa­taki Ádám cuk­rász, ami­kor a férfi nagy dön­tést ho­zott.

Kinek akar tetszeni Liptai Claudia?

Kinek akar tetszeni Liptai Claudia?

Lip­tai Cla­u­dia újab­ban el­ké­pesztő dö­gö­sen mu­tat­ko­zik.

Cla­u­dia igen­csak dö­gö­sen mu­tat­ko­zik. De kár ta­lál­gatni, ki áll a hát­tér­ben, mert a szí­nésznő le­szö­gezte: pasi-ügy­ben nem köt komp­ro­misszu­mot.

Liptai Claudiával gyakran találkozgat Gesztesi

Liptai Claudiával gyakran találkozgat Gesztesi

A szí­nész el­árulta: tartja a kap­cso­la­tot azok­kal a nők­kel, akik fon­to­sak az éle­té­ben...