CÍMKE: 'lionel messi'

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

Odaszúrtak Messinek, nem hiányzik senkinek

Odaszúrtak Messinek, nem hiányzik senkinek

Li­onel Messi aligha fog örülni annak, amit ar­gen­tin honfi­társa mon­dott.

Messire még várni kell, ekkor játszhat ismét

Messire még várni kell, ekkor játszhat ismét

Az FC Bar­ce­lo­ná­nak még mel­lőz­nie kell a leg­na­gyobb sztár­ját, Li­onel Mes­sit, aki­nek el­tört egy csont a jobb kar­já­ban a Se­villa el­leni meccsen.

Az FC Bar­ce­lo­ná­nak még mel­lőz­nie kell a leg­na­gyobb sztár­ját, Li­onel Mes­sit, aki­nek el­tört egy csont a jobb kar­já­ban a Se­villa el­leni meccsen.

Mi köze a leszbikus szexpartihoz Lionel Messinek?

Mi köze a leszbikus szexpartihoz Lionel Messinek?

Pi­káns ren­dez­vénnyel hoz­zák kap­cso­latba az öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rú­gót.

Pi­káns ren­dez­vénnyel hoz­zák kap­cso­latba az öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rú­gót. Vajon kom­men­tálja vagy vá­laszra sem mél­tatja a dol­got Li­onel Messi?

Döbbenetes, Messi ingyen távozhat a Barcától

Döbbenetes, Messi ingyen távozhat a Barcától

Vá­rat­lan húzás lenne.

Könnyen lehet, hogy Li­onel Messi kö­veti And­res Ini­esta és Xavi pél­dá­ját.

Áll a bál a Barcánál, Messi összeveszett Piquével

Áll a bál a Barcánál, Messi összeveszett Piquével

A Bar­ce­lona gyen­gébb ered­mé­nyei a csa­pat já­té­ko­sait is meg­vi­seli. Úgy fest, fe­szült­ség van az öl­tö­ző­ben.

A Bar­ce­lona gyen­gébb ered­mé­nyei a csa­pat já­té­ko­sait is meg­vi­seli. Úgy fest, fe­szült­ség van az öl­tö­ző­ben.

Ebből balhé lesz, Messi magyarázkodhat a feleségének

Ebből balhé lesz, Messi magyarázkodhat a feleségének

Suzy Cor­tez miatt ke­rül­het bajba.

Ismét a pop­sik­i­rálynő, Suzy Cor­tez miatt ke­rül­het bajba ott­hon az FC Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója.

Szenzációs klubváltás előtt állhat Lionel Messi

Szenzációs klubváltás előtt állhat Lionel Messi

Tá­voz­hat Bar­ce­lo­ná­ból.

Könnyen lehet, hogy elő­ze­tes ter­ve­i­vel el­len­tét­ben még­sem Bar­ce­lo­ná­ban fe­jezi be a kar­ri­er­jét Li­onel Messi.

Maradona nem kíméli Messit, döbbenetes dolgot tanácsolt

Maradona nem kíméli Messit, döbbenetes dolgot tanácsolt a sztárnak

A vi­lág­baj­nok le­genda sze­rint el­jött az idő arra, hogy a Barca csil­laga el­bú­csúz­zon.

A vi­lág­baj­nok le­genda sze­rint el­jött az idő arra, hogy a Barca csil­laga el­bú­csúz­zon.

Meztelenül gyönyörködött a testében Cristiano Ronaldo a tükörnél

Meztelenül gyönyörködött a testében Cristiano Ronaldo a tükörnél

Fény de­rült az öl­töző tit­kára. Messi em­le­ge­té­sé­vel húz­ták az agyát.

Fény de­rült az öl­töző tit­kára. Messi em­le­ge­té­sé­vel húz­ták a csa­pat­tár­sai a nyalka por­tu­gál agyát.

A nap, amikor Lionel Messi elátkozta Budapestet

A nap, amikor Lionel Messi elátkozta Budapestet

Rossz em­lé­kei van­nak.

Az ar­gen­tin fo­cista 13 éve ezen a napon mu­tat­ko­zott be az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban. Rossz em­lé­kei van­nak.

Robbanhat a bomba Messiék miatt, ebből botrány lesz

Robbanhat a bomba Messiék miatt, ebből botrány lesz

El sem kez­dő­dött a spa­nyol fo­ci­baj­nok­ság, de máris áll a bál.

Messi kilenc évet várt erre, történelmi tettet vitt véghez

Messi kilenc évet várt erre, történelmi tettet vitt véghez

A Bar­ce­lona jól kezdte az idényt a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban, 3-0-ra győzte le az Ala­vést.

A Bar­ce­lona jól kezdte az idényt a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban, 3-0-ra győzte le az Ala­vést. Ismét Messi lőtte a ju­bi­le­umi ta­lá­la­tot.

Döbbenetes klubváltás előtt állhat Lionel Messi

Döbbenetes klubváltás előtt állhat a sokszoros aranylabdás Lionel Messi

Cris­ti­ano Ro­naldo után Li­onel Messi is tá­voz­hat Spa­nyol­or­szág­ból. Le­mon­dana az ar­gen­tin sztár­ról a Bar­ce­lona?

A sztár­fo­cista Cris­ti­ano Ro­naldo után a le­gen­dás Li­onel Messi is tá­voz­hat Spa­nyol­or­szág­ból. Tény­leg képes lenne le­mon­dani ar­gen­tin sztár­já­ról az FC Bar­ce­lona?

Hoppá, jó barátja feleségével nyaral Lionel Messi

Hoppá, jó barátja feleségével nyaral Lionel Messi

A sok­szo­ros arany­lab­dás a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság után nya­ralni ment. A Bar­ce­lona sztárja Ibi­zán pi­heni ki a sze­zont.

A sok­szo­ros arany­lab­dás a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság után nya­ralni ment. A Bar­ce­lona sztárja Ibi­zán pi­heni ki a sze­zont.

Gyorsan felejt, Lionel Messi így piheni ki a vb-kudarcot

Gyorsan felejt, Lionel Messi így piheni ki a vb-kudarcot

Ibi­zán nya­ral a fut­ball­sztár.

Úgy fest, Li­onel Messi már túl­tette magát a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság ku­dar­cán.

Súlyos vád Messi ellen, ebből botrány lesz

Súlyos vád Messi ellen, ebből botrány lesz

Káosz volt a vb-n az ar­gen­ti­nok­nál.

Li­onel Messi tel­je­sen ma­gá­hoz ra­gadta az irá­nyí­tást az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­nál a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Messiéket csúnyán hazazavarták, de hova tűnt Maradona?

Messiéket csúnyán hazazavarták, de hova tűnt Maradona?

Hiába ve­ze­tett Ar­gen­tína, vé­de­lem nél­kül nincs he­lyük a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Elzavarnák Messit, kikeltek a világsztár ellen

Elzavarnák Messit, kikeltek a világsztár ellen

Nye­ret­len az ar­gen­tin csa­pat.

Két mér­kő­zés után mind­össze egy pont­tal áll az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Kitálalt Messiről a kapitány, tényleg ez lenne az igazság?

Kitálalt Messiről a kapitány, tényleg ez lenne az igazság?

Még min­dig nem tud­juk el­dön­teni, ki is a főnök az ar­gen­ti­nok­nál. Talán ma dél­után ki­de­rül.

Még min­dig nem tud­juk el­dön­teni, ki is a főnök az ar­gen­ti­nok­nál. Talán ma dél­után ki­de­rül.

Kiderült, ezt mondta Messi a szünetben a társainak

Kiderült, ezt mondta Messi a szünetben a társainak

Li­onel Messi ve­zér­ként lé­pett fel.

Li­onel Messi óri­ási ha­tás­sal volt a tár­sa­ira. Az ar­gen­tin sztár ve­zér­ként lé­pett fel az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Messi döbbenetet okozott, ennyit ér neki Argentína

Messi döbbenetet okozott, ennyit ér neki Argentína

Óri­ási iz­gal­ma­kat ho­zott a meccs.

Óri­ási iz­gal­ma­kat ho­zott az Ar­gen­tína-Ni­gé­ria meccs az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Messi tényleg egy lúzer, nagy bajban Argentína

Messi tényleg lúzer, nagy bajban Argentína

A végső győ­ze­lemre is esé­lyes gár­dá­nak eddig köze sincs a vé­bé­hez. Van még re­mény?

A végső győ­ze­lemre is esé­lyes gár­dá­nak eddig köze sincs a vé­bé­hez.

Végre kiderült, ezt tette a magyar gyerekekkel Messi

Végre kiderült, ezt tette a magyar gyerekekkel Messi

Jól látni, a meccs előtt még mo­soly­gós volt az ar­gen­ti­nok sztárja. Ké­sőbb aztán már csak szen­ve­dett.

Jól látni, a meccs előtt még mo­soly­gós volt az ar­gen­ti­nok sztárja. Ké­sőbb aztán már csak szen­ve­dett.

Életre szóló élmény, magyar gyerekekkel találkozik Messi

Életre szóló élmény, magyar gyerekekkel találkozik Messi

Szom­ba­ton kezd Ar­gen­tína.

Szom­ba­ton az Ar­gen­tína-Iz­land meccsen ma­gyar gye­re­kek jut­nak sze­rep­hez a lab­da­rúgó vb-n.

Balhé Moszkvában, rendőrök vitték el Messi hasonmását

Balhé Moszkvában, rendőrök vitték el Messi hasonmását

Túl nagy volt a ri­bil­lió a Vörös téren.

Túl nagy volt a ri­bil­lió a Vörös téren. Az iráni "dub­lőr" köré se­reg­lett a tömeg, za­var­gás­tól tar­tot­tak a rend­fenn­tar­tók, így jobb­nak lát­ták, ha köz­be­lép­nek.

Túlélted a mai napot? Ilyen többet nem lesz a vébén

Túlélted a mai napot? Ilyen többet nem lesz a vébén

Messi szé­gyene és a tech­nika di­a­dala, erről volt ne­ve­ze­tes a szom­bat a fo­ci­vé­bén.

Messi szé­gyene és a tech­nika di­a­dala, erről volt ne­ve­ze­tes a szom­bat a fo­ci­vé­bén.

Zaklatás, óriási botrány Messiék vb-táborában

Zaklatás, óriási botrány Messiék vb-táborában

Sú­lyos vá­da­kat fo­gal­maz­tak meg négy nap­pal a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt. Baj­ban az ar­gen­ti­nok.

Sú­lyos vá­da­kat fo­gal­maz­tak meg négy nap­pal a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt. Baj­ban az ar­gen­ti­nok.

Messiék egymásnak estek? Iniesta elárulta, mi történt

Messiék egymásnak estek? Iniesta elárulta, mi történt

Bal­hé­ról plety­kál­tak.

A plety­kák sze­rint az AS Roma-Bar­ce­lona lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája meccs után ko­moly balhé volt a ven­dé­gek öl­tö­ző­jé­ben.

Messi összeugrott az edzővel, botrány Barcelonában

Messi összeugrott az edzővel, botrány Barcelonában

Forr­tak az in­du­la­tok az öl­tö­ző­ben.

Forr­tak az in­du­la­tok az FC Bar­ce­lona öl­tö­ző­jé­ben a keddi lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-ki­esést kö­ve­tően.

Már biztos, Messiék kikeltek az edző ellen

Már biztos, Messiék kikeltek az edző ellen

To­vábbra is az AS Roma-Bar­ce­lona Baj­no­kok Li­gája-meccset kö­vető ese­mé­nyek­kel fog­lal­ko­zik a vi­lág­sajtó. Nem vé­let­le­nül...

To­vábbra is az AS Roma-Bar­ce­lona Baj­no­kok Li­gája-meccset kö­vető ese­mé­nyek­kel fog­lal­ko­zik a vi­lág­sajtó. Nem vé­let­le­nül...

Messiért aggódhat a Barca, rosszabb a helyzet

Messiért aggódhat a Barca, rosszabb a helyzet

Sor­rend­ben har­ma­dik meccsén nem lép­het pá­lyára az ar­gen­tin sztár, Li­onel Messi.

Sor­rend­ben har­ma­dik meccsén nem lép­het pá­lyára az ar­gen­tin sztár, Li­onel Messi.

Boldogság, Messi óriási örömhírt jelentett be

Boldogság, Messi óriási örömhírt jelentett be

Öröm­hírt je­len­tett be az FC Bar­ce­lona ar­gen­tin vi­lág­klasszis lab­da­rú­gója, Li­onel Messi, aki­nek meg­szü­le­tett a har­ma­dik gyer­meke.

Öröm­hírt je­len­tett be az FC Bar­ce­lona ar­gen­tin vi­lág­klasszis lab­da­rú­gója, Li­onel Messi, aki­nek meg­szü­le­tett a har­ma­dik gyer­meke.

Váratlan döntés, Messit kitették a Barca keretéből

Váratlan döntés, Messit kitették a Barca keretéből

Li­onel Messi nél­kül ké­szül­nek.

Li­onel Messi nél­kül ké­szül a szom­bat esti mér­kő­zé­sére az FC Bar­ce­lona.

Kínos emlékek, Lionel Messinek sem sikerülhet minden

Kínos emlékek, Lionel Messinek sem sikerülhet minden

A Barca csil­laga ba­rá­tai ellen vet­het véget po­csék so­ro­za­tá­nak. Vajon össze­jön neki a gól­szer­zés?

Vallomás, Messi hétpecsétes titkot árult el

Vallomás, Messi hétpecsétes titkot árult el

Nem tit­ko­ló­zott to­vább.

Az FC Bar­ce­lona klasszis lab­da­rú­gója nem tit­ko­ló­zott to­vább.

Hihetetlen, ezt biztosan nem gondoltad volna Messiről

Hihetetlen, ezt biztosan nem gondoltad volna Messiről

Az ar­gen­tin zseni nem eről­tette meg magát a rang­adón. A Barca ennek el­le­nére 3-0-ra nyert. Messi ja­nuár 2-ig pi­hen­het.

Rettegnek Barcelonában, Messi bármikor távozhat

Rettegnek Barcelonában, Messi bármikor távozhat

Új szer­ző­dése alap­ján Li­onel Messi, bi­zo­nyos eset­ben in­gyen tá­voz­hat az FC Bar­ce­lo­ná­tól.

Új szer­ző­dése alap­ján Li­onel Messi, bi­zo­nyos eset­ben in­gyen tá­voz­hat az FC Bar­ce­lo­ná­tól.

Ronaldo rekordot döntött, durván lenyomta Messit

Ronaldo rekordot döntött, durván lenyomta Messit

Meg­védte címét.

Két­szer annyi gólt lőtt, mint a má­so­dik he­lye­zett. Mes­si­vel közös re­kord­ját adta át a múlt­nak a por­tu­gál klasszis. Meg­védte címét.

Pofátlan átverés áldozata lett Cristiano Ronaldo

Pofátlan átverés áldozata lett Cristiano Ronaldo

Mégis Mes­sié lesz az idei Arany­labda?

Szen­zá­ciós hírt kür­töl­tek vi­lággá a Real Mad­rid szu­per­sztár­já­ról. Mégis Mes­sié lesz az idei Arany­labda?

Erre ki számított? Messitől tanul a magyar válogatott focista

Erre ki számított? Messitől tanul a magyar válogatott focista

A DVTK tá­ma­dója idén mu­tat­ko­zott be a nem­zeti csa­pat­ban.

A DVTK tá­ma­dója idén mu­tat­ko­zott be a nem­zeti csa­pat­ban. Az NB I-ben 18 meccsen 9 gólt szer­zett.

Ma eldől, Ronaldo egyenlíthet Messi ellen!

Ma eldől, Ronaldo egyenlíthet Messi ellen!

Aligha tör­té­nik meg­le­pe­tés.

Aligha tör­té­nik meg­le­pe­tés, csü­tör­tök este Li­onel Messi vagy Cris­ti­ano Ro­naldo kapja meg a leg­jobb fut­bal­lis­tá­nak járó Arany­lab­dát.

Vér borított mindent, börtönbe kerülhet Messi bátyja

Vér borított mindent, börtönbe kerülhet Messi bátyja

Ko­moly bajba ke­rült.

Ko­moly bajba ke­rült az FC Bar­ce­lona lab­da­rú­gó­já­nak test­vére, akit je­len­leg kór­ház­ban ápol­nak.

Összeesküvés a Real ellen, Neymar Messinek üzent

Összeesküvés a Real ellen, Neymar Messinek üzent

El­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­nek pá­ro­sí­tá­sát. Igazi rang­adók kö­vet­kez­nek.

El­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­nek pá­ro­sí­tá­sát. Igazi rang­adók kö­vet­kez­nek.

Elképesztő összeg, milliárdokat ért ez a két leírt szó

Milliárdokat ért ez a két leírt szó

A Fradi fo­ci­csa­pata négy évig mű­ködne abból a pénz­ből, amit Li­onel Messi egy má­sod­perc alatt ke­re­sett.

A Fradi fo­ci­csa­pata négy évig mű­ködne abból a pénz­ből, amit Li­onel Messi egy má­sod­perc alatt ke­re­sett.

Elképesztő hiba, a Barcelona sztárjai nem hiszik el, mi történt

Elképesztő hiba, a Barcelona sztárjai nem hiszik el, mi történt

Nem adták meg az ar­gen­tin sztár gól­ját. A Bar­ce­lona 1-1-es dön­tet­len ját­szott a Va­len­ci­á­val a spa­nyol baj­nok­ság­ban.

Földrengésszerű változás, borul minden a fociban

Földrengésszerű változás, borul minden a fociban

Mit művel ten­ger­nyi pén­zé­vel a PSG?

Mit művel ten­ger­nyi pén­zé­vel a Paris Saint-Ger­main, és med­dig süllyed még a Baj­no­kok Li­gája-győz­tes Real Mad­rid?

Ronaldo, Messi, Neymar: így várják a sztárok a vb-sorsolást

Ronaldo, Messi, Neymar: így várják a sztárok a vb-sorsolást

Nem min­den fut­ball­csil­la­got hoz lázba a moszk­vai ese­mény. Van, aki­nek kü­lön­le­ges prog­ra­mot je­lent, mást tel­je­sen hi­de­gen hagy.

Nem min­den fut­ball­csil­la­got hoz lázba a moszk­vai ese­mény. Akad lab­da­zsong­lőr, aki­nek kü­lön­le­ges prog­ra­mot je­lent, és ko­mo­lyan ké­szül rá pop­corn­nal, ba­ráti tár­sa­ság­gal, más fo­ci­má­gust vi­szont tel­jes mér­ték­ben hi­de­gen hagy a vb-sor­so­lás élő köz­ve­tí­tése.

Döbbenetes pénz, Messi döntött a jövőjéről

Döbbenetes pénz, Messi döntött a jövőjéről

Az öt­szö­rös arany­lab­dás, Li­onel Messi kap­csán fon­tos be­je­len­tést tett az FC Bar­ce­lona.

Az öt­szö­rös arany­lab­dás, Li­onel Messi kap­csán fon­tos be­je­len­tést tett az FC Bar­ce­lona.

Retteghet a Barca, Messiről pletykált a csapattársa

Retteghet a Barca, Messiről pletykált a csapattársa

Habár az FC Bar­ce­lona meg­hosszab­bí­taná Messi szer­ző­dé­sét, az ar­gen­tin sztár még nem dön­tött a jö­vő­jé­ről.

Habár az FC Bar­ce­lona meg­hosszab­bí­taná Messi szer­ző­dé­sét, az ar­gen­tin sztár még nem dön­tött a jö­vő­jé­ről.

Ronaldo felhívta Messit, óriási titkot osztott meg vele

Ronaldo felhívta Messit, óriási titkot osztott meg vele

Messi gra­tu­lált Ro­nal­dó­nak.

Saj­tó­hí­rek sze­rint Cris­ti­ano Ro­naldo fel­hívta Li­onel Mes­sit, és hét­pe­csé­tes tit­kot osz­tott meg vele.

Komoly elismerés, magyar támadók hátát nézi Ronaldo és Messi

Komoly elismerés, magyar támadók hátát nézi Ronaldo és Messi

Ma­gyar klasszi­sok ural­ják a do­bo­gót. A 25-ös lis­tán csak két je­len­leg is aktív lab­da­rúgó ta­lál­ható. Pus­kás Fe­renc az élen.

Balhé, összecsapnak Messi és Ronaldo hívei

Balhé, összecsapnak Messi és Ronaldo hívei

Úgy fest, ki­szi­vár­gott a 2017-es Arany­labda-sza­va­zás vég­ered­mé­nye.

Úgy fest, idő előtt ki­szi­vár­gott a 2017-es Arany­labda-sza­va­zás vég­ered­mé­nye.

Messinek elege van, ingyen távozhat Barcelonából

Messinek elege van, ingyen távozhat Barcelonából

Li­onel Messi még min­dig nem írt alá.

Könnyen lehet, hogy Li­onel Messi az utolsó sze­zon­ját játssza az FC Bar­ce­lo­ná­ban.

Messi felesége elszólta magát a harmadik gyermekről

Messi felesége elszólta magát a harmadik gyermekről

Har­ma­dik gyer­me­két várja Li­onel Messi fe­le­sége, aki az Ins­tag­ra­mon ki­ko­tyogta az ér­kező baba nemét.

Har­ma­dik gyer­me­két várja Li­onel Messi fe­le­sége, aki az Ins­tag­ra­mon ki­ko­tyogta az ér­kező baba nemét.

Vérző szemű Messi-fotóval fenyegetőznek a terroristák

Vérző szemű Messi-fotóval fenyegetőznek a terroristák

Újabb üze­ne­tet küld­tek.

Újabb üze­ne­tet kül­dött a jövő évi lab­da­rúgó vi­lág­baj­nok­ság kap­csán az Isz­lám Állam.

Gólyahír, újra apa lesz az aranylabdás sztárfocista

Gólyahír, újra apa lesz az aranylabdás sztárfocista

Az új jö­ve­vény 2018-ban ér­ke­zik majd.

Har­ma­dik közös gyer­me­kü­ket várja a nép­szerű klasszis fe­le­sége. Az új jö­ve­vény 2018-ban ér­ke­zik majd a csa­ládba. Eddig két fia van a sztár­nak.

Messi ijedtében döntött, sztárok nem mehetnek a vébére

Messi ijedtében döntött, sztárok nem mehetnek a vébére

Li­onel Messi a leg­vé­gén csa­pott oda a se­lej­te­ző­kön. Ar­gen­tína ott lesz Orosz­or­szág­ban, bez­zeg Chile...

Li­onel Messi a leg­vé­gén csa­pott oda a se­lej­te­ző­kön. Ar­gen­tína ott lesz Orosz­or­szág­ban, bez­zeg Chile...

Bundavád Messiék ellen, súlyos botrány fenyeget

Bundavád Messiék ellen, súlyos botrány fenyeget

Sú­lyos vád me­rült fel az Ar­gen­tína-Peru vi­lág­baj­noki se­lej­tező előtt. Dön­töt­tek az ered­mény­ről?

Sú­lyos vád me­rült fel az Ar­gen­tína-Peru vi­lág­baj­noki se­lej­tező előtt. Dön­töt­tek az ered­mény­ről a szín­fa­lak mö­gött?

Messi a Real Madridnál? A megszerzéséről beszélnek

Messi a Real Madridnál? A megszerzéséről beszélnek

A Real Mad­rid el­nöke, Flo­ren­tino Pérez Li­onel Messi meg­szer­zé­sé­ről be­szélt.

Messi vagy Ronaldo, ki nézi tévén a vb-t?

Messi vagy Ronaldo, ki nézi tévén a vb-t?

Re­á­lis esély van rá, hogy Li­onel Messi nél­kül ren­de­zik meg a vb-t.

Re­á­lis esély van rá, hogy nap­ja­ink leg­jobb fut­bal­lis­tája, Li­onel Messi nél­kül ren­de­zik meg a jövő évi vi­lág­baj­nok­sá­got.

Óriási balhé a Barcánál, bezárták Messiéket

Óriási balhé a Barcánál, bezárták Messiéket

Pél­dát­lan in­téz­ke­dés tör­tént. A Camp Nout is el­érte a ka­ta­lán ön­ren­del­ke­zési nép­sza­va­zás kö­rüli hadd­el­hadd.

Pél­dát­lan in­téz­ke­dés tör­tént. A Camp Nout is el­érte a ka­ta­lán ön­ren­del­ke­zési nép­sza­va­zás kö­rüli hadd­el­hadd.

Óriási bajban Messiék, szégyent hoztak a hazájukra

Óriási bajban Messiék, szégyent hoztak a hazájukra

Ve­szély­ben az egye­nes ági ki­ju­tás a vb-re. Mes­siék 16 mér­kő­zé­sén csu­pán 16 gólt sze­rez­tek.

Ve­szély­ben az egye­nes ági ki­ju­tás a vb-re. Mes­siék 16 mér­kő­zé­sén csu­pán 16 gólt sze­rez­tek. Peru ellen dől el a sor­suk.

Kezdődik Messi és Ronaldo csatája

Ádáz harc, kezdődik Messi és Ronaldo csatája

Ez­út­tal is a Real Mad­rid és az FC Bar­ce­lona küzd majd az első he­lyért.

Me­ré­szebb tipp he­lyett úgy vél­jük, ez­út­tal is a Real Mad­rid és az FC Bar­ce­lona küzd majd az első he­lyért Spa­nyol­or­szág­ban, ahol el­kez­dő­dött a baj­nok­ság.

Minden eddiginél nagyobb csapás jön? Messi távozhat a Barcából

Minden eddiginél nagyobb csapás jön? Messi távozhat a Barcából

Nem elég Ney­mar le­fal­co­lása, Su­árez sé­rü­lése és a Real el­leni le­sze­rep­lés? Jö­vőre in­gyen vi­he­tik a sztárt.

Áll a bál Barcelonában, eszement pénzért mehet Messi

Áll a bál Barcelonában, eszement pénzért mehet Messi

Megy a bel­harc, Ney­mar után újabb csil­la­got ve­szít­het el a Barca.

Ney­mar után újabb csil­la­got ve­szít­het el a Barca fo­ci­csa­pata. Meg­in­dult a bel­harc a klub­ban. Az ara­bok nem is­mer­nek ha­tárt a köl­te­ke­zés­ben?

Bunkók csatája, Messi Ramosszal balhézott

Bunkók csatája, Messi Ramosszal balhézott

Ez­út­tal sem ma­radt el a bot­rány a Real Mad­rid-Bar­ce­lona meccsen. Ser­gio Ramos és Li­onel Messi je­le­nete emel­ke­dett ki a spa­nyol Szu­per­kupa-mér­kő­zé­sen.

Ez­út­tal sem ma­radt el a bot­rány a Real Mad­rid-Bar­ce­lona meccsen. Ser­gio Ramos és Li­onel Messi je­le­nete emel­ke­dett ki a spa­nyol Szu­per­kupa-mér­kő­zé­sen.

Kié lesz a következő átigazolási világcsúcs? Cristiano Ronaldo elszólta magát

Kié lesz a következő átigazolási csúcs? Cristiano Ronaldo elszólta magát

Mos­tan­tól határ a csil­la­gos ég. Kiért rob­ban­ta­nak leg­kö­ze­lebb ban­kot?

Mos­tan­tól határ a csil­la­gos ég. C. Ro­naldo, Messi vagy más ked­véért rob­ban­ta­nak leg­kö­ze­lebb ban­kot?

Így nősült meg Messi, ezek a legjobb képek

Így nősült meg Lionel Messi, ezek a legjobb képek

Mi­csoda sztár­pa­rádé jött össze Ro­sa­ri­ó­ban!

Mi­csoda sztár­pa­rádé jött össze Ro­sa­ri­ó­ban! De ahogy a pá­lyán, azért itt is Leo (és per­sze An­ton­ella) a fő­sze­replő.

Luxusparti, nyomortelep közepén nősül Lionel Messi

Luxusparti, nyomortelep közepén nősül Lionel Messi

Pén­te­ken tart­ják a par­tit.

Habár a Barca-sztár pén­teki es­kü­vő­jét egy öt­csil­la­gos rosa­riói szál­lo­dá­ban tart­ják, a kör­nyé­ket sze­gény­ség sújtja, és egy hír­hedt ar­gen­tin drog­banda uralja.

Ehhez pofa kell, Messi esküvője ezért förtelmes

Ehhez pofa kell, Messi esküvője ezért förtelmes

Tö­ké­le­tes mon­dat­tal jel­le­mez­ték.

Tö­ké­le­tes mon­dat­tal jel­le­mezte Li­onel Messi kö­zelgő es­kü­vő­jét egy ar­gen­tin tar­to­má­nyi tiszt­vi­selő.

Máris kiderült, ki nyeri év végén az Aranylabdát

Máris kiderült, ki nyeri év végén az Aranylabdát

Elő­re­ho­zott ered­mény­hir­de­tés!

Fi­gye­lem, elő­re­ho­zott ered­mény­hir­de­tés! Fél táv­nál már lehet tudni a leg­jobb fo­cis­tá­nak járó el­is­me­rés de­cem­beri győz­te­sét.

Messi ünnepel, és a Real Madridban játszhatna

Messi ünnepel, és a Real Madridban játszhatna

Li­onel Messi a 30. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli, ko­rábbi ügy­nöke ér­de­kes szto­rit me­sélt el ennek ap­ro­pó­ján.

Li­onel Messi a 30. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli, ko­rábbi ügy­nöke ér­de­kes szto­rit me­sélt el ennek ap­ro­pó­ján.

Így dőzsöl Dárdai Pál a Balatonnál

Így dőzsöl Dárdai Pál a Balatonnál

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője ke­vés­sel is beéri.

Sza­lai Ádám­tól a vi­lág­sztá­ro­kig, a fut­ball­vi­lág krémje Ibi­zán, Du­baj­ban vagy éppen a Maldív-szi­ge­te­ken nya­ral. A Her­tha edzője sok­kal ke­ve­seb­bel is beéri.

Meglepetések a listán, kitudódott a sztárok keresete

Meglepetések a listán, kitudódott a sztárok keresete

Cris­ti­ano Ro­naldo min­dent vitt.

Cris­ti­ano Ro­naldo min­dent vitt. Nem csak a pá­lyán, a pénz­tár­nál is tarol. Fur­csa sor­rend raj­zo­ló­dik ki a lab­da­rú­gás krő­zusa mö­gött.

Őrületes csata, Messi beérte C. Ronaldót

Őrületes csata, Messi beérte C. Ronaldót

A világ két je­len­legi leg­jobb lab­da­rú­gója nem csak csa­pat, egyéni szin­ten is egy­más ellen küzd. Li­onel Messi most újabb díjat ka­pott.

A világ két je­len­legi leg­jobb lab­da­rú­gója nem csak csa­pat, egyéni szin­ten is egy­más ellen küzd. Li­onel Messi most újabb díjat ka­pott.

Újabb csalás, Ronaldóra is börtönbüntetés vár

Újabb csalás, Ronaldóra is börtönbüntetés vár

Az adó­ha­tó­ság sze­rint a négy­sze­res arany­lab­dás já­té­kos 15 mil­lió eu­ró­val rö­vi­dí­tette meg az ál­lam­kasszát.

Az adó­ha­tó­ság sze­rint a négy­sze­res arany­lab­dás já­té­kos 15 mil­lió eu­ró­val rö­vi­dí­tette meg az ál­lam­kasszát.

Botrányos döntés, Maradona ismét kikelt Messi ellen

Botrányos döntés, Maradona ismét kikelt Messi ellen

Diego Ma­ra­dona nem érti, mi tör­tént.

Diego Ma­ra­dona nem érti, mi ment a hát­tér­ben Li­onel Messi ügyé­ben a FIFA-nál.

Keresd meg Neymart, az emberek 99 százaléka nem találja

Keresd meg Neymart, az emberek 99 százaléka nem találja

Pró­báld ki: te meg­ta­lá­lod?

Ott is volt a képen, meg nem is a Bar­ce­lona el­til­tott bra­zil szu­per­sztárja. Pró­báld ki: te meg­ta­lá­lod a Real Mad­rid el­leni győ­zel­met ün­neplő tár­sai kö­zött?

Megerősítették, börtönbüntetésre ítélték Lionel Messit

Megerősítették, börtönbüntetésre ítélték Lionel Messit

A Bar­ce­lona ar­gen­tin sztárja 21, édes­apja 15 hó­na­pot ka­pott több mil­lió eurós adó­csa­lá­sért.

A Bar­ce­lona öt­szö­rös arany­lab­dás ar­gen­tin sztárja 21, édes­apja 15 hó­na­pot ka­pott adó­csa­lá­sért. Eu­ró­mil­li­ók­kal rö­vi­dí­tet­ték meg a spa­nyol ál­la­mot.

Normális? Körözik a világ leghülyébb szurkolóját

Normális? Körözik a világ leghülyébb szurkolóját

Nem min­den­napi je­le­net ját­szó­dott le a Real Mad­rid-Bar­ce­lona meccsen Li­onel Messi győz­tes gól­ját kö­ve­tően.

Nem min­den­napi je­le­net ját­szó­dott le a Real Mad­rid-Bar­ce­lona meccsen Li­onel Messi győz­tes gól­ját kö­ve­tően.

Esélytelenek Messiék? Csodára készül a Barca

Esélytelenek Messiék? Új csodára készül a Barca

Ne­gyed­dön­tős vissza­vá­gók jön­nek a BL-ben. A Ri­post ki­szá­molta az esé­lye­ket.

Micsoda verseny, repül C. Ronaldo és Messi is

Micsoda verseny, repül Leo Messi és Cristiano Ronaldo is

Mun­ka­he­lyi ár­ta­lom vagy ki­vált­ság?

Mun­ka­he­lyi ár­ta­lom vagy ki­vált­ság? Ren­ge­te­get utaz­nak a lab­da­rú­gók, né­me­lyi­kük kis túl­zás­sal a fél éle­tét re­pü­lő­gé­pe­ken tölti.

A popsiján üzent Messinek a kerek fenekű rajongó

A popsiján üzent Messinek a kerek fenekű rajongó

Suzy Cor­tez ter­mé­sze­te­sen nem hagyta szó nél­kül Li­onel Messi va­sár­napi tel­je­sít­mé­nyét.

Suzy Cor­tez ter­mé­sze­te­sen nem hagyta szó nél­kül Li­onel Messi va­sár­napi tel­je­sít­mé­nyét.