CÍMKE: 'lionel messi'

Óriási változás, új edzőt kaphat Lionel Messi

Óriási változás, új edzőt kaphat Lionel Messi

Ka­ta­lán lap­ér­te­sü­lés sze­rint edzőt vált­hat a Bar­ce­lona. Már az új je­lölt­tel tár­gyal­nak.

Messi visszavonul? Elszólta magát a Barca elnöke

Messi visszavonul? Elszólta magát a Barca elnöke

A Bar­ce­lona el­nöke Li­onel Messi jö­vő­jé­ről nyi­lat­ko­zott, és a vi­lág­klasszist kö­vető kor­szak­ról be­szélt.

FRISS HÍREK

Rendszeresen fenyegetik, Messi életéért aggódik a kisfia

Rendszeresen fenyegetik, Messi életéért aggódik a kisfia

Ar­gen­tí­ná­ban to­vábbra is rend­kí­vül nép­sze­rűt­len Li­onel Messi.

Ar­gen­tí­ná­ban to­vábbra is rend­kí­vül nép­sze­rűt­len az FC Bar­ce­lona fut­ball­sztárja, Li­onel Messi.

Véres sérülés, Messiért aggódnak Barcelonában

Véres sérülés, Messiért aggódnak Barcelonában

Az FC Bar­ce­lona a Man­ches­ter Uni­ted ott­ho­ná­ban lé­pett pá­lyára a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­ben.

Az FC Bar­ce­lona a Man­ches­ter Uni­ted ott­ho­ná­ban lé­pett pá­lyára a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­ben.

Súlyos botrány, Messi jókora felháborodást keltett

Súlyos botrány, Messi jókora felháborodást keltett

Az ar­gen­tin lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen Ma­rokkó ellen lép pá­lyára.

Az ar­gen­tin lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen Ma­rokkó ellen lép pá­lyára.

Leleplező fotó, így még sosem láttad Lionel Messit

Leleplező fotó, így még sosem láttad Lionel Messit

A Bar­ce­lona fo­ci­csa­pata a kínai druk­ke­rek­ről sem fe­led­ke­zik el. Szerda este új for­má­ban lát­hat­juk a sztá­ro­kat.

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Gri­ez­mann Mad­rid­ban ma­radt.

Li­onel Messi miatt nem iga­zolt Bar­ce­lo­nába a vi­lág­baj­nok fran­cia fo­cista. Őszin­tén be­szélt a hely­zet­ről.

Messire még várni kell, ekkor játszhat ismét

Messire még várni kell, ekkor játszhat ismét

Edzé­sen már fel­tűnt a sztár.

Az FC Bar­ce­lo­ná­nak még mel­lőz­nie kell a leg­na­gyobb sztár­ját, Li­onel Mes­sit.

Odaszúrtak Messinek, nem hiányzik senkinek

Odaszúrtak Messinek, nem hiányzik senkinek

Li­onel Messi aligha fog örülni annak, amit ar­gen­tin honfi­társa mon­dott a vá­lo­ga­tott győ­zelme után.

Li­onel Messi aligha fog örülni annak, amit ar­gen­tin honfi­társa mon­dott a vá­lo­ga­tott győ­zelme után.

Mi köze a leszbikus szexpartihoz Lionel Messinek?

Mi köze a leszbikus szexpartihoz Lionel Messinek?

Pi­káns ren­dez­vénnyel hoz­zák kap­cso­latba az öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rú­gót.

Pi­káns ren­dez­vénnyel hoz­zák kap­cso­latba az öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rú­gót. Vajon kom­men­tálja vagy vá­laszra sem mél­tatja a dol­got Li­onel Messi?

Áll a bál a Barcánál, Messi összeveszett Piquével

Áll a bál a Barcánál, Messi összeveszett Piquével

Fe­szült­ség van az öl­tö­ző­ben.

A Bar­ce­lona gyen­gébb ered­mé­nyei a csa­pat já­té­ko­sait is meg­vi­seli. Úgy fest, fe­szült­ség van az öl­tö­ző­ben.

Maradona nem kíméli Messit, döbbenetes dolgot tanácsolt a sztárnak

Maradona nem kíméli Messit, döbbenetes dolgot tanácsolt a sztárnak

A vi­lág­baj­nok le­genda sze­rint el­jött az idő arra, hogy a Barca csil­laga el­bú­csúz­zon.

Döbbenetes, Messi ingyen távozhat a Barcától

Döbbenetes, Messi ingyen távozhat a Barcától

Könnyen lehet, hogy a bar­ce­lo­nai Li­onel Messi kö­veti And­res Ini­esta és Xavi pél­dá­ját.

Könnyen lehet, hogy a bar­ce­lo­nai Li­onel Messi kö­veti And­res Ini­esta és Xavi pél­dá­ját.

Ebből balhé lesz, Messi magyarázkodhat a feleségének

Ebből balhé lesz, Lionel Messi magyarázkodhat a feleségének

Ismét a pop­sik­i­rálynő, Suzy Cor­tez miatt ke­rül­het bajba ott­hon az FC Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója.

Ismét a pop­sik­i­rálynő, Suzy Cor­tez miatt ke­rül­het bajba ott­hon az FC Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója.

Szenzációs klubváltás előtt állhat Lionel Messi

Szenzációs klubváltás előtt állhat Lionel Messi

Könnyen lehet, hogy elő­ze­tes ter­ve­i­vel el­len­tét­ben még­sem Bar­ce­lo­ná­ban fe­jezi be a kar­ri­er­jét Li­onel Messi.

Könnyen lehet, hogy elő­ze­tes ter­ve­i­vel el­len­tét­ben még­sem Bar­ce­lo­ná­ban fe­jezi be a kar­ri­er­jét Li­onel Messi.

Meztelenül gyönyörködött a testében Cristiano Ronaldo a tükörnél

Meztelenül gyönyörködött a testében Cristiano Ronaldo a tükörnél

Fény de­rült az öl­töző tit­kára. Messi em­le­ge­té­sé­vel húz­ták a csa­pat­tár­sai a nyalka por­tu­gál agyát.

Messi kilenc évet várt erre, történelmi tettet vitt véghez

Messi kilenc évet várt erre, történelmi tettet vitt véghez

A Bar­ce­lona jól kezdte az idényt.

A Bar­ce­lona jól kezdte az idényt a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban, 3-0-ra győzte le az Ala­vést. Ismét Messi lőtte a ju­bi­le­umi ta­lá­la­tot.

A nap, amikor Lionel Messi elátkozta Budapestet

A nap, amikor Lionel Messi elátkozta Budapestet

Rossz em­lé­kei van­nak.

Az ar­gen­tin fo­cista 13 éve ezen a napon mu­tat­ko­zott be az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban. Rossz em­lé­kei van­nak.

Gyorsan felejt, Lionel Messi így piheni ki a vb-kudarcot

Gyorsan felejt, Lionel Messi így piheni ki a vb-kudarcot

Ibi­zán nya­ral a fut­ball­sztár.

Úgy fest, Li­onel Messi már túl­tette magát a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság ku­dar­cán.

Robbanhat a bomba Messiék miatt, ebből botrány lesz

Robbanhat a bomba Messiék miatt, ebből botrány lesz

El sem kez­dő­dött a spa­nyol fo­ci­baj­nok­ság, de máris áll a bál.

El sem kez­dő­dött a spa­nyol fo­ci­baj­nok­ság, de máris áll a bál.

Döbbenetes klubváltás előtt állhat Lionel Messi

Döbbenetes klubváltás előtt állhat Lionel Messi

Le­mon­dana róla a Bar­ce­lona?

Cris­ti­ano Ro­naldo után Li­onel Messi is tá­voz­hat Spa­nyol­or­szág­ból. Tény­leg képes lenne le­mon­dani ar­gen­tin sztár­já­ról a Bar­ce­lona?

Hoppá, jó barátja feleségével nyaral Lionel Messi

Hoppá, jó barátja feleségével nyaral Lionel Messi

A sztár a vb után nya­ralni ment.

A sok­szo­ros arany­lab­dás a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság után nya­ralni ment. A Bar­ce­lona sztárja Ibi­zán pi­heni ki a sze­zont, nem is akár­mi­lyen tár­sa­ság­ban.

Súlyos vád Messi ellen, ebből botrány lesz

Súlyos vád Messi ellen, ebből botrány lesz

Li­onel Messi tel­je­sen ma­gá­hoz ra­gadta az irá­nyí­tást az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­nál az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Li­onel Messi tel­je­sen ma­gá­hoz ra­gadta az irá­nyí­tást az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­nál a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Messiéket csúnyán hazazavarták, de hova tűnt Maradona?

Messiéket csúnyán hazazavarták, de hova tűnt Maradona?

Hiába ve­ze­tett Ar­gen­tína, vé­de­lem nél­kül nincs he­lyük a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hiába ve­ze­tett Ar­gen­tína, vé­de­lem nél­kül nincs he­lyük a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Kiderült, ezt mondta Messi a szünetben a társainak

Kiderült, ezt mondta Messi a szünetben a társainak

Li­onel Messi ve­zér­ként lé­pett fel.

Li­onel Messi óri­ási ha­tás­sal volt a tár­sa­ira. Az ar­gen­tin sztár ve­zér­ként lé­pett fel az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Messi döbbenetet okozott, ennyit ér neki Argentína

Messi döbbenetet okozott, ennyit ér neki Argentína

Óri­ási iz­gal­ma­kat ho­zott a meccs.

Óri­ási iz­gal­ma­kat ho­zott az Ar­gen­tína-Ni­gé­ria meccs az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Kitálalt Messiről a kapitány, tényleg ez lenne az igazság?

Kitálalt Messiről a kapitány, tényleg ez lenne az igazság?

Még min­dig nem tud­juk el­dön­teni, ki is a főnök az ar­gen­ti­nok­nál. Talán ma dél­után ki­de­rül.

Még min­dig nem tud­juk el­dön­teni, ki is a főnök az ar­gen­ti­nok­nál. Talán ma dél­után ki­de­rül.

Elzavarnák Messit, kikeltek a világsztár ellen

Elzavarnák Messit, kikeltek a világsztár ellen

Két mér­kő­zés után mind­össze egy pont­tal áll az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Két mér­kő­zés után mind­össze egy pont­tal áll az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Végre kiderült, ezt tette a magyar gyerekekkel Messi

Végre kiderült, ezt tette a magyar gyerekekkel Messi

Jól látni, a meccs előtt még mo­soly­gós volt az ar­gen­ti­nok sztárja. Ké­sőbb aztán már csak szen­ve­dett.

Túlélted a mai napot? Ilyen többet nem lesz a vébén

Túlélted a mai napot? Ilyen többet nem lesz a vébén

Messi szé­gyene és a tech­nika di­a­dala, erről volt ne­ve­ze­tes a szom­bat a fo­ci­vé­bén.

Messi tényleg egy lúzer, nagy bajban Argentína

Messi tényleg lúzer, nagy bajban Argentína

A végső győ­ze­lemre is esé­lyes gár­dá­nak eddig köze sincs a vé­bé­hez.Van még re­mé­nyük?

A végső győ­ze­lemre is esé­lyes gár­dá­nak eddig köze sincs a vé­bé­hez.

Életre szóló élmény, magyar gyerekekkel találkozik Messi

Életre szóló élmény, magyar gyerekekkel találkozik Messi

Szom­ba­ton az Ar­gen­tína-Iz­land meccsen ma­gyar gye­re­kek jut­nak sze­rep­hez a lab­da­rúgó vb-n.

Szom­ba­ton az Ar­gen­tína-Iz­land meccsen ma­gyar gye­re­kek jut­nak sze­rep­hez a lab­da­rúgó vb-n.

Balhé Moszkvában, rendőrök vitték el Messi hasonmását

Balhé Moszkvában, rendőrök vitték el Messi hasonmását

Túl nagy volt a ri­bil­lió a Vörös téren. Az iráni "dub­lőr" köré se­reg­lett a tömeg, za­var­gás fe­nye­ge­tett.

Túl nagy volt a ri­bil­lió a Vörös téren. Az iráni "dub­lőr" köré se­reg­lett a tömeg, za­var­gás­tól tar­tot­tak a rend­fenn­tar­tók.

Zaklatás, óriási botrány Messiék vb-táborában

Zaklatás, óriási botrány Messiék vb-táborában

Sú­lyos vá­da­kat fo­gal­maz­tak meg.

Sú­lyos vá­da­kat fo­gal­maz­tak meg négy nap­pal a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt. Baj­ban az ar­gen­ti­nok.

Már biztos, Messiék kikeltek az edző ellen

Már biztos, Messiék kikeltek az edző ellen

To­vábbra is az AS Roma-Bar­ce­lona meccset kö­vető ese­mény a téma.

To­vábbra is az AS Roma-Bar­ce­lona meccset kö­vető ese­mé­nyek­kel fog­lal­ko­zik a vi­lág­sajtó. Nem vé­let­le­nül...

Messiék egymásnak estek? Iniesta elárulta, mi történt

Messiék egymásnak estek? Iniesta elárulta, mi történt

Bal­hé­ról plety­kál­tak.

A plety­kák sze­rint az AS Roma-Bar­ce­lona lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája meccs után ko­moly balhé volt a ven­dé­gek öl­tö­ző­jé­ben.

Váratlan döntés, Messit kitették a Barca keretéből

Váratlan döntés, Messit kitették a Barca keretéből

Li­onel Messi nél­kül ké­szül­nek.

Li­onel Messi nél­kül ké­szül a szom­bat esti mér­kő­zé­sére az FC Bar­ce­lona.

Messi összeugrott az edzővel, botrány Barcelonában

Messi összeugrott az edzővel, botrány Barcelonában

Forr­tak az in­du­la­tok az FC Bar­ce­lona öl­tö­ző­jé­ben a keddi lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-ki­esést kö­ve­tően.

Forr­tak az in­du­la­tok az FC Bar­ce­lona öl­tö­ző­jé­ben a keddi lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-ki­esést kö­ve­tően.

Messiért aggódhat a Barca, rosszabb a helyzet

Messiért aggódhat a Barca, rosszabb a helyzet

A hét­vé­gén sem játsz­hat.

Sor­rend­ben har­ma­dik meccsén nem lép­het pá­lyára az ar­gen­tin sztár.

Boldogság, Messi óriási örömhírt jelentett be

Boldogság, Messi óriási örömhírt jelentett be

Meg­szü­le­tett a har­ma­dik fia.

Öröm­hírt je­len­tett be az FC Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója.

Vallomás, Messi hétpecsétes titkot árult el

Vallomás, Messi hétpecsétes titkot árult el

Az FC Bar­ce­lona klasszis lab­da­rú­gója nem tit­ko­ló­zott to­vább. Ko­moly tit­kot osz­tott meg.

Az FC Bar­ce­lona klasszis lab­da­rú­gója nem tit­ko­ló­zott to­vább. Ko­moly tit­kot osz­tott meg.

Ronaldo rekordot döntött, durván lenyomta Messit

Ronaldo rekordot döntött, durván lenyomta Messit

Meg­védte címét.

Két­szer annyi gólt lőtt, mint a má­so­dik he­lye­zett. Mes­si­vel közös re­kord­ját adta át a múlt­nak a por­tu­gál klasszis. Meg­védte címét.

Pofátlan átverés áldozata lett Cristiano Ronaldo

Pofátlan átverés áldozata lett Cristiano Ronaldo

Mégis Mes­sié lesz az idei Arany­labda?

Szen­zá­ciós hírt kür­töl­tek vi­lággá a Real Mad­rid szu­per­sztár­já­ról. Mégis Mes­sié lesz az idei Arany­labda?

Rettegnek Barcelonában, Messi bármikor távozhat

Rettegnek Barcelonában, Messi bármikor távozhat

Új szer­ző­dése alap­ján Li­onel Messi, bi­zo­nyos eset­ben in­gyen tá­voz­hat az FC Bar­ce­lo­ná­tól.

Új szer­ző­dése alap­ján Li­onel Messi, bi­zo­nyos eset­ben in­gyen tá­voz­hat az FC Bar­ce­lo­ná­tól.

Hihetetlen, ezt biztosan nem gondoltad volna Messiről

Hihetetlen, ezt biztosan nem gondoltad volna Messiről

Az ar­gen­tin zseni nem eről­tette meg magát a rang­adón.

Az ar­gen­tin zseni nem eről­tette meg magát a rang­adón. A Barca ennek el­le­nére 3-0-ra nyert.

Erre ki számított? Messitől tanul a magyar válogatott focista

Erre ki számított? Messitől tanul a magyar válogatott focista

A DVTK tá­ma­dója idén mu­tat­ko­zott be a nem­zeti csa­pat­ban. Az NB I-ben 18 meccsen 9 gólt szer­zett ebben az évad­ban.

Összeesküvés a Real ellen, Neymar Messinek üzent

Összeesküvés a Real ellen, Neymar Messinek üzent

Rang­adók kö­vet­kez­nek a BL-ben.

El­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­nek pá­ro­sí­tá­sát. Igazi rang­adók kö­vet­kez­nek.

Karácsonyi fociláz, erre izgul Európa

Karácsonyi fociláz, erre izgul Európa

Eu­rópa a fut­ball­rang­adók ott­hona. Hét­vé­gén ren­de­zik a leg­na­gyobb der­bit. Az El Clá­sico mel­lett a római vagy a glas­gow-i üt­kö­zet is a leg­job­bak kö­zött van.

Eu­rópa a fut­ball­rang­adók ott­hona. Hét­vé­gén ren­de­zik a leg­na­gyobb der­bit. Az El Clá­sico mel­lett a római vagy a glas­gow-i üt­kö­zet is a leg­job­bak kö­zött van.

Ma eldől, Ronaldo egyenlíthet Messi ellen!

Ma eldől, Ronaldo egyenlíthet Messi ellen!

Aligha tör­té­nik meg­le­pe­tés, csü­tör­tök este Li­onel Messi vagy Cris­ti­ano Ro­naldo kapja meg a leg­jobb fut­bal­lis­tá­nak járó Arany­lab­dát.

Aligha tör­té­nik meg­le­pe­tés, csü­tör­tök este Li­onel Messi vagy Cris­ti­ano Ro­naldo kapja meg a leg­jobb fut­bal­lis­tá­nak járó Arany­lab­dát.

Vér borított mindent, börtönbe kerülhet Messi bátyja

Vér borított mindent, börtönbe kerülhet Messi bátyja

Ko­moly bajba ke­rült az FC Bar­ce­lona lab­da­rú­gó­já­nak test­vére, akit je­len­leg kór­ház­ban ápol­nak.

Ko­moly bajba ke­rült az FC Bar­ce­lona lab­da­rú­gó­já­nak test­vére, akit je­len­leg kór­ház­ban ápol­nak.

Milliárdokat ért ez a két leírt szó

Milliárdokat ért ez a két leírt szó

A Fradi fo­ci­csa­pata négy évig mű­ködne ebből a pénz­ből.

A Fradi fo­ci­csa­pata négy évig mű­ködne abból a pénz­ből, amit Li­onel Messi egy má­sod­perc alatt ke­re­sett.

Ronaldo, Messi, Neymar: így várják a sztárok a vb-sorsolást

Ronaldo, Messi, Neymar: így várják a sztárok a vb-sorsolást

Nem min­den­kit hoz lázba.

Nem min­den fut­ball­csil­la­got hoz lázba a moszk­vai ese­mény. Van, aki­nek kü­lön­le­ges prog­ra­mot je­lent, mást tel­je­sen hi­de­gen hagy.

Elképesztő hiba, a Barcelona sztárjai nem hiszik el, mi történt

Elképesztő hiba, a Barcelona sztárjai nem hiszik el, mi történt

Nem adták meg az ar­gen­tin sztár gól­ját. A Bar­ce­lona 1-1-es dön­tet­len ját­szott a Va­len­ci­á­val a spa­nyol baj­nok­ság­ban.

Ronaldo felhívta Messit, óriási titkot osztott meg vele

Ronaldo felhívta Messit, óriási titkot osztott meg vele

Messi gra­tu­lált Ro­nal­dó­nak.

Saj­tó­hí­rek sze­rint Cris­ti­ano Ro­naldo fel­hívta Li­onel Mes­sit, és hét­pe­csé­tes tit­kot osz­tott meg vele.

Döbbenetes pénz, Messi döntött a jövőjéről

Döbbenetes pénz, Messi döntött a jövőjéről

Fon­tos be­je­len­tést tett a Bar­ce­lona.

Li­onel Messi kap­csán fon­tos be­je­len­tést tett az FC Bar­ce­lona.

Retteghet a Barca, Messiről pletykált a csapattársa

Retteghet a Barca, Messiről pletykált a csapattársa

Még nem dön­tött a jö­vő­jé­ről.

Habár az FC Bar­ce­lona meg­hosszab­bí­taná Li­onel Messi szer­ző­dé­sét, az ar­gen­tin sztár még nem dön­tött a jö­vő­jé­ről.

Vérző szemű Messi-fotóval fenyegetőznek a terroristák

Vérző szemű Messi-fotóval fenyegetőznek a terroristák

Újabb üze­ne­tet küld­tek.

Újabb üze­ne­tet kül­dött a jövő évi lab­da­rúgó vi­lág­baj­nok­ság kap­csán az Isz­lám Állam.

Gólyahír, újra apa lesz az aranylabdás sztárfocista

Gólyahír, újra apa lesz az aranylabdás sztárfocista

Az új jö­ve­vény 2018-ban ér­ke­zik majd.

Har­ma­dik közös gyer­me­kü­ket várja a nép­szerű klasszis fe­le­sége. Az új jö­ve­vény 2018-ban ér­ke­zik majd a csa­ládba. Eddig két fia van a sztár­nak.

Messi felesége elszólta magát a harmadik gyermekről

Messi felesége elszólta magát a harmadik gyermekről

Har­ma­dik gyer­me­két várja Li­onel Messi fe­le­sége, aki az Ins­tag­ra­mon ki­ko­tyogta az ér­kező baba nemét.

Har­ma­dik gyer­me­két várja Li­onel Messi fe­le­sége, aki az Ins­tag­ra­mon ki­ko­tyogta az ér­kező baba nemét.

Messinek elege van, ingyen távozhat Barcelonából

Messinek elege van, ingyen távozhat Barcelonából

Könnyen lehet, hogy Li­onel Messi az utolsó sze­zon­ját játssza az FC Bar­ce­lo­ná­ban.

Könnyen lehet, hogy Li­onel Messi az utolsó sze­zon­ját játssza az FC Bar­ce­lo­ná­ban.

Bundavád Messiék ellen, súlyos botrány fenyeget

Bundavád Messiék ellen, súlyos botrány fenyeget

Sú­lyos vád me­rült fel.

Sú­lyos vád me­rült fel az Ar­gen­tína-Peru vi­lág­baj­noki se­lej­tező előtt. Dön­töt­tek az ered­mény­ről a szín­fa­lak mö­gött?

Óriási balhé a Barcánál, bezárták Messiéket

Óriási balhé a Barcánál, bezárták Messiéket

Pél­dát­lan in­téz­ke­dés tör­tént.

Pél­dát­lan in­téz­ke­dés tör­tént. A Camp Nout is el­érte a ka­ta­lán ön­ren­del­ke­zési nép­sza­va­zás kö­rüli hadd­el­hadd.

Messi ijedtében döntött, sztárok nem mehetnek a vébére

Messi ijedtében döntött, sztárok nem mehetnek a vébére

Li­onel Messi a leg­vé­gén csa­pott oda a se­lej­te­ző­kön. Ar­gen­tína ott lesz Orosz­or­szág­ban, bez­zeg Chile...

Li­onel Messi a leg­vé­gén csa­pott oda a se­lej­te­ző­kön. Ar­gen­tína ott lesz Orosz­or­szág­ban, bez­zeg Chile...

Messi a Real Madridnál? A megszerzéséről beszélnek

Messi a Real Madridnál? A megszerzéséről beszélnek

A Real el­nöke, Flo­ren­tino Pérez Li­onel Messi meg­szer­zé­sé­ről be­szélt.

A Real Mad­rid el­nöke, Flo­ren­tino Pérez Li­onel Messi meg­szer­zé­sé­ről be­szélt.

Messi vagy Ronaldo, ki nézi tévén a vb-t?

Messi vagy Ronaldo, ki nézi tévén a vb-t?

Re­á­lis esély van rá, hogy nap­ja­ink leg­jobb fut­bal­lis­tája, Li­onel Messi nél­kül ren­de­zik meg a jövő évi vi­lág­baj­nok­sá­got.

Re­á­lis esély van rá, hogy nap­ja­ink leg­jobb fut­bal­lis­tája, Li­onel Messi nél­kül ren­de­zik meg a jövő évi vi­lág­baj­nok­sá­got.

Óriási bajban Messiék, szégyent hoztak a hazájukra

Óriási bajban Messiék, szégyent hoztak a hazájukra

Ve­szély­ben vb-sze­rep­lés.

Ve­szély­ben az egye­nes ági ki­ju­tás a vb-re. Mes­siék 16 mér­kő­zé­sén csu­pán 16 gólt sze­rez­tek. Peru ellen dől el a sor­suk. Ve­ne­zu­ela ellen égtek hazai pá­lyán.

Áll a bál Barcelonában, eszement pénzért mehet Messi

Áll a bál Barcelonában, eszement pénzért mehet Messi

Ney­mar után újabb csil­la­got ve­szít­het el a Barca fo­ci­csa­pata. Meg­in­dult a bel­harc a sztár­klub­ban.

Kezdődik Messi és Ronaldo csatája

Ádáz harc, kezdődik Messi és Ronaldo csatája

Ez­út­tal is a Real Mad­rid és az FC Bar­ce­lona küzd majd az első he­lyért.

Me­ré­szebb tipp he­lyett úgy vél­jük, ez­út­tal is a Real Mad­rid és az FC Bar­ce­lona küzd majd az első he­lyért Spa­nyol­or­szág­ban, ahol el­kez­dő­dött a baj­nok­ság.

Így nősült meg Messi, ezek a legjobb képek

Így nősült meg Lionel Messi, ezek a legjobb képek

Mi­csoda sztár­pa­rádé jött össze Ro­sa­ri­ó­ban!

Mi­csoda sztár­pa­rádé jött össze Ro­sa­ri­ó­ban! De ahogy a pá­lyán, azért itt is Leo (és per­sze An­ton­ella) a fő­sze­replő.

Minden eddiginél nagyobb csapás jön? Messi távozhat a Barcából

Minden eddiginél nagyobb csapás jön? Messi távozhat a Barcából

Nem elég Ney­mar le­fal­co­lása, Su­árez sé­rü­lése és a Real el­leni le­sze­rep­lés?

Nem elég Ney­mar le­fal­co­lása, Su­árez sé­rü­lése és a Real el­leni égés? Jö­vőre in­gyen vi­he­tik a sztárt.

Bunkók csatája, Messi Ramosszal balhézott

Bunkók csatája, Messi Ramosszal balhézott

Ez­út­tal sem ma­radt el a bot­rány a Real Mad­rid-Bar­ce­lona meccsen.

Ez­út­tal sem ma­radt el a bot­rány a Real Mad­rid-Bar­ce­lona meccsen. Ser­gio Ramos és Li­onel Messi je­le­nete emel­ke­dett ki a spa­nyol Szu­per­kupa-mér­kő­zé­sen.

Kié lesz a következő átigazolási világcsúcs? Cristiano Ronaldo elszólta magát

Kié lesz a következő átigazolási csúcs? Cristiano Ronaldo elszólta magát

Mos­tan­tól határ a csil­la­gos ég. Cris­ti­ano Ro­naldo, Leo Messi vagy más ked­véért rob­ban­ta­nak leg­kö­ze­lebb ban­kot?

Ehhez pofa kell, Messi esküvője ezért förtelmes

Ehhez pofa kell, Messi esküvője ezért förtelmes

Tö­ké­le­tes mon­dat­tal jel­le­mezte Li­onel Messi kö­zelgő es­kü­vő­jét egy ar­gen­tin tar­to­má­nyi tiszt­vi­selő.

Tö­ké­le­tes mon­dat­tal jel­le­mezte Li­onel Messi kö­zelgő es­kü­vő­jét egy ar­gen­tin tar­to­má­nyi tiszt­vi­selő.

Így dőzsöl Dárdai Pál a Balatonnál

Így dőzsöl Dárdai Pál a Balatonnál

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője ke­vés­sel is beéri.

Sza­lai Ádám­tól a vi­lág­sztá­ro­kig, a fut­ball­vi­lág krémje Ibi­zán, Du­baj­ban vagy éppen a Maldív-szi­ge­te­ken nya­ral. A Her­tha edzője sok­kal ke­ve­seb­bel is beéri.

Meglepetések a listán, kitudódott a sztárok keresete

Meglepetések a listán, kitudódott a sztárok keresete

Cris­ti­ano Ro­naldo min­dent vitt.

Cris­ti­ano Ro­naldo min­dent vitt. Nem csak a pá­lyán, a pénz­tár­nál is tarol. Fur­csa sor­rend raj­zo­ló­dik ki a lab­da­rú­gás krő­zusa mö­gött.

Messi ünnepel, a Real Madridban játszhatna

Messi ünnepel, a Real Madridban játszhatna

Li­onel Messi a 30. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli, ko­rábbi ügy­nöke, Ho­ra­cio Gag­gi­oli ér­de­kes szto­rit me­sélt el ennek ap­ro­pó­ján.

Li­onel Messi a 30. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli, ko­rábbi ügy­nöke, Ho­ra­cio Gag­gi­oli ér­de­kes szto­rit me­sélt el ennek ap­ro­pó­ján.

Máris kiderült, ki nyeri év végén az Aranylabdát

Máris kiderült, ki nyeri év végén az Aranylabdát

Fi­gye­lem, elő­re­ho­zott ered­mény­hir­de­tés! Fél táv­nál már tudni a leg­jobb fo­cis­tá­nak járó el­is­me­rés győz­te­sét.

Fi­gye­lem, elő­re­ho­zott ered­mény­hir­de­tés! Fél táv­nál már lehet tudni a leg­jobb fo­cis­tá­nak járó el­is­me­rés de­cem­beri győz­te­sét.

Újabb csalás, Ronaldóra is börtönbüntetés vár

Újabb csalás, Ronaldóra is börtönbüntetés vár

Meg­rö­vi­dí­tette az ál­lam­kasszát.

Az adó­ha­tó­ság sze­rint a négy­sze­res arany­lab­dás já­té­kos 2011 és 2014 kö­zött 15 mil­lió eu­ró­val rö­vi­dí­tette meg az ál­lam­kasszát.

Megerősítették, börtönbüntetésre ítélték Lionel Messit

Megerősítették, börtönbüntetésre ítélték Lionel Messit

A Barca-sztár 21 hó­na­pot ka­pott.

A Bar­ce­lona öt­szö­rös arany­lab­dás ar­gen­tin sztárja 21, édes­apja 15 hó­na­pot ka­pott adó­csa­lá­sért. Eu­ró­mil­li­ók­kal rö­vi­dí­tet­ték meg a spa­nyol ál­la­mot.

Őrületes csata, Messi beérte C. Ronaldót

Őrületes csata, Messi beérte C. Ronaldót

A világ két je­len­legi leg­jobb lab­da­rú­gója nem csak csa­pat, egyéni szin­ten is egy­más ellen küzd. Li­onel Messi most újabb díjat ka­pott.

A világ két je­len­legi leg­jobb lab­da­rú­gója nem csak csa­pat, egyéni szin­ten is egy­más ellen küzd. Li­onel Messi most újabb díjat ka­pott.