Új szigetet építenek a Városligetben

Új szigetet építenek a Városligetben

Gőz­erő­vel zaj­la­nak a mun­ká­la­tok a köz­park­ban.

Gőz­erő­vel zaj­la­nak a mun­ká­la­tok a fő­vá­ros má­so­dik leg­na­gyobb köz­park­já­ban, a ter­vek sze­rint né­hány éven belül tel­je­sen meg­újul a Vá­ros­li­get.