CÍMKE: 'life1 fitness'

Gyakran csak ülünk a problémáinkon... ez népbetegség!

Gyakran csak ülünk a problémáinkon... ez népbetegség!

Az el­múlt évek­ben ren­ge­te­get hall­hat­tunk és ol­vas­hat­tunk az ülő élet­mód okozta kü­lön­böző ge­rinc­be­teg­sé­gek­ről, mint a 21. szá­zad nép­be­teg­sé­gei. Ku­ta­tá­sok és sta­tisz­ti­kai ada­tok bor­zasz­ta­nak el min­ket, hogy min­denki va­la­me­lyest ma­gáé­nak érezze a prob­lé­mát. De mindez hiába, ha a tü­ne­te­ket il­le­tően tév­hit­ben élünk, il­letve ha a prob­léma meg­elő­zé­sé­nek és ke­ze­lé­sé­nek mi­ként­jé­ről nem esik szó. Sze­rin­ted te is a "nép be­tege" vagy? Mu­tat­juk az erre utaló je­le­ket és né­hány kez­deti meg­ol­dást is.

A csokoládé is beépíthető egy sikeres diétába

A csokoládé is beépíthető egy sikeres diétába

Új év, új fo­ga­dal­mak, és a mind­annyi­unk­ban ott la­kozó Bridget Jones lis­tá­ján bi­zony a fo­gyó­kúra elő­kelő he­lyen sze­re­pel. A nagy len­dü­let­tel el­kez­dett di­é­tá­ból azon­ban gyor­san lehet fruszt­rá­ció, sőt a ki­in­du­lás­hoz ké­pest több is jöhet fel. Di­e­te­ti­kus-sze­mé­lyi edző ta­ná­csai, hogy a fo­gyás ne csap­jon át hí­zásba.

Így kerüld el, hogy az első edzésed legyen az utolsó!

Így kerüld el, hogy az első edzésed legyen az utolsó!

Ál­la­pot­fel­mé­rés, el­ér­hető, de ki­hí­vást je­lentő célok, és talán a leg­fon­to­sabb, hogy jól érez­zük ma­gun­kat. Szak­ér­tői ta­ná­csok, hogy ne olyan le­gyen az edzés, mintha gör­desz­ká­val pró­bál­nánk be­venni a Mű­jég­pá­lyát.

Vízválasztó lehet az okoseszköz az egészséges életmód kialakításában

Vízválasztó lehet az okoseszköz az egészséges életmód kialakításában

Az élet­mód­vál­tás­tól kezdve a sze­mé­lyi edző­vel tör­ténő közös munka fi­nom­han­go­lá­sáig szé­les ská­lán mo­zog­nak a kü­lön­féle kü­tyük­ben rejlő le­he­tő­sé­gek. Szak­ér­tői ta­ná­csok kez­dők­nek és ha­la­dók­nak.