CÍMKE: 'lezuhant'

Súlyos baleset: Mentőhelikopterrel szállítottak kórházba egy munkást

Súlyos baleset: Mentőhelikopterrel szállítottak kórházba egy munkást

Egy épít­ke­zé­sen 4 mé­te­res ma­gas­ság­ból zu­hant le egy 31 éves férfi.

Egy épít­ke­zé­sen 4 mé­te­res ma­gas­ság­ból zu­hant le egy 31 éves férfi.

Most kaptuk: Lezuhant egy repülőgép, hihetetlen, mi történt utána

Most kaptuk: Lezuhant egy repülőgép, hihetetlen, mi történt utána

A japán lé­gi­erő egyik Mi­tsu­bi­shi F-2-es tí­pusú va­dász­bom­bá­zója pottyant le.

Le­zu­hant a japán lé­gi­erő egyik Mi­tsu­bi­shi F-2-es tí­pusú va­dász­bom­bá­zója.

Tragikus légibalesetről jött hír, senki sem élte túl a becsapódást

Tragikus légibalesetről jött hír, senki sem élte túl a becsapódást

A re­pü­lőt egy gya­kor­lott pi­lóta ve­zette, ko­ráb­ban Föld kö­rüli re­pü­lőúton is részt vett.

A re­pü­lőt egy gya­kor­lott pi­lóta ve­zette, ko­ráb­ban Föld kö­rüli re­pü­lőúton is részt vett.

Több métert zuhant: brutálisan megsérült a magyar zenész lánya

Több métert zuhant: brutálisan megsérült a magyar zenész lánya

A ze­nész lánya kór­házba ke­rült.

A 65 éves Mán­doki László lánya egy kör­nye­zet­vé­delmi akció köz­ben szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet.

Halálos légi baleset: kizuhant a gépből a pilóta Vas megyében

Halálos légi baleset: kizuhant a gépből a pilóta Vas megyében

A bal­eset pén­te­ken tör­tént Sár­vár kö­ze­lé­ben, egy­előre is­me­ret­len kö­rül­mé­nyek kö­zött.

A bal­eset pén­te­ken tör­tént Sár­vár kö­ze­lé­ben, egy­előre is­me­ret­len kö­rül­mé­nyek kö­zött.

Borzalmas légi balesetről jött hír, földbe csapódott egy utasszállító

Borzalmas légi balesetről jött hír, földbe csapódott egy utasszállító

A re­pü­lő­gép nem sok­kal fel­szál­lás után hir­te­len zu­hanni kez­dett.

A re­pü­lő­gép nem sok­kal fel­szál­lás után hir­te­len zu­hanni kez­dett, ezt pedig az idő­já­rás okoz­hatta.

Döbbenetes részletek a tragédiáról, így zuhant le kisrepülő Baranyában

Döbbenetes részletek a tragédiáról, így zuhant le kisrepülő Baranyában

A re­pülő két uta­sá­nak nem volt esé­lye a túl­élésre, a pi­ló­tá­nak ugyanis még vész­jel­zést le­adni sem volt ideje.

Csoda történt a menyasszonnyal, miután lezuhant és kiégett a gépe

Csoda történt a menyasszonnyal, miután lezuhant és kiégett a gépe

Fel­ka­varó videó is ké­szült az eset­ről. Egye­lőre nem tudni, hogy a he­li­kop­ter miért zu­hant le.

Óriási fordulat a 4 éve eltűnt maláj utasszállító ügyében

Óriási fordulat a 4 éve eltűnt maláj utasszállító ügyében

Hi­he­tet­len be­je­len­tést tet­tek hét­főn a több mint négy éve el­tűnt MH370-es gép ügyé­ben.

Hi­he­tet­len be­je­len­tést tet­tek hét­főn a több mint négy éve el­tűnt MH370-es gép ügyé­ben.

Tragédia történt a lakótelepen, fiatal férfi zuhant a mélybe

Tragédia történt a lakótelepen, fiatal férfi zuhant a mélybe

Az ál­do­zat egy 30 év kö­rüli férfi. A ször­nyű­ség kö­rül­mé­nyeit még vizs­gálja a rend­őr­ség.

Az ál­do­zat egy 30 év kö­rüli férfi. A ször­nyű­ség kö­rül­mé­nyeit még vizs­gálja a rend­őr­ség.

Döbbenetes felvétel került elő egy lezuhant, ismeretlen tárgyról

Döbbenetes felvétel került elő egy lezuhant, ismeretlen tárgyról

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok a gi­gan­ti­kus re­pülő ob­jek­tum­mal kap­cso­lat­ban. Videó a cikk­ben!

Szakadékba zuhant egy perui busz, rengeteg a halott

Szakadékba zuhant egy perui busz, rengeteg a halott

Óri­ási tra­gé­dia tör­tént Pe­ru­ban.

Óri­ási tra­gé­dia tör­tént Pe­ru­ban: sza­ka­dékba zu­hant egy busz, csak­nem min­den utas meg­halt.

Borzasztó tragédia, lezuhant a hídról egy busz, gyerekek is meghaltak

Borzasztó tragédia, lezuhant a hídról egy busz, gyerekek is meghaltak

Csa­tor­nába zu­hant egy busz, ami­nek kö­vet­kez­té­ben leg­alább 45-en éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Lezuhant a lépcsőn a TV2 fiatal tehetsége

Lezuhant a lépcsőn a TV2 fiatal tehetsége

A Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi éne­kese nem fi­gyelt eléggé.

A Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi éne­kese nem fi­gyelt eléggé. Ennek pedig egy csú­nya esés lett a kö­vet­kez­mé­nye.

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotó

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotó

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotó

Nagy­testű kutya zu­hant egy 12 mé­te­res kútba a Sió­fok­hoz kö­zeli Sió­ju­ton. Az ál­la­tot a tűz­ol­tók men­tet­ték ki.

Nagy­testű kutya zu­hant egy kútba a Sió­fok­hoz kö­zeli Sió­ju­ton. Kü­lö­nös módon men­tet­ték meg.

Szörnyű légi baleset történt, gyerekekre omlottak a gép darabjai

Szörnyű légi baleset történt, gyerekekre omlottak a gép darabjai

A gép egy része egy ál­ta­lá­nos is­kola ud­va­rára zu­hant. A bal­eset ide­jén több tucat gye­rek ját­szott a hely­szí­nen.

Meztelenül zuhant ki a huszadikról a fiatal, népszerű modell

Meztelenül zuhant ki a huszadikról a fiatal, népszerű modell

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént.

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént: egy si­ke­res, 18 éves mo­dell zu­hant mez­te­le­nül a ha­lálba egy 20. eme­leti la­kás­ból.

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Vég­ze­tes légi bal­ese­tet je­len­tet­tek a ha­tó­sá­gok. Egy sú­lyos sé­rül­tet kór­házba vit­tek, de ő is éle­tét vesz­tette.

Vég­ze­tes légi bal­ese­tet je­len­tet­tek a ha­tó­sá­gok. Egy sú­lyos sé­rül­tet kór­házba vit­tek, de ő is éle­tét vesz­tette.

Lezuhant egy kisrepülő Érsekcsanádnál!

Lezuhant egy kisrepülő Érsekcsanádnál!

A pi­lóta ön­erő­ből hagyta el a gépet, de men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­totta kór­házba sú­lyos ko­po­nya­sé­rü­lé­sek­kel.

A pi­lóta ön­erő­ből hagyta el a gépet, de men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­totta kór­házba sú­lyos ko­po­nya­sé­rü­lé­sek­kel.

Most jött a hír: lezuhant egy repülő, meghaltak az utasok

Most jött a hír: lezuhant egy repülő, meghaltak az utasok

Ok­tató és diák is éle­tét vesz­tette.

Ok­tató és diák is éle­tét vesz­tette a tra­gé­di­á­ban. A bal­eset kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Családja szeme láttára halt szörnyet a hobbifotós

Családja szeme láttára halt szörnyet a hobbifotós

A férfi élete fo­tó­ját akarta ké­szí­teni a ma­gas­la­ton, mikor meg­csú­szott. Sze­relme és gye­re­kei te­he­tet­le­nül néz­ték végig ha­lá­lát.

A férfi élete fo­tó­ját akarta ké­szí­teni a ma­gas­la­ton, mikor meg­csú­szott. Sze­relme és gye­re­kei te­he­tet­le­nül néz­ték végig ha­lá­lát.

Várpalotai tragédia: tiszteletjeggyel ült a hintára a család

Várpalotai tragédia: tiszteletjeggyel ült a hintára a család

Nagy össze­fo­gás ala­kult ki azért a nyolc­gyer­me­kes csa­lá­dért, mely­nek 18 éves tagja sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett.

Nagy össze­fo­gás ala­kult ki azért a nyolc­gyer­me­kes csa­lá­dért, amely­nek 18 éves tagja, M. Krisz­to­fer sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett.

Dráma a nyaraláson: a halálba zuhant a férfi

Dráma a nyaraláson: a halálba zuhant a férfi

A férfi a har­ma­dik eme­leti szo­bá­já­ból esett ki, esé­lye sem volt a túl­élésre.

A férfi a har­ma­dik eme­leti szo­bá­já­ból esett ki, esé­lye sem volt a túl­élésre. Nem ez az első fur­csa eset Ibi­zán: idén már több tu­rista is ha­lálra zúzta magát.

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalhatott

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalhatott

A gép vá­rat­la­nul tűnt el a légi irá­nyí­tás ra­dar­já­ról. A be­csa­pó­dás után a re­pülő el­süllyedt.

Horror a hegyekben: szörnyű kínhalált halt a magyar túrázó

Horror a hegyekben: szörnyű kínhalált halt a magyar túrázó

Újabb ma­­gyar vesz­­tette éle­­tét kül­­föl­­dön, ez­út­­tal sú­­lyos fej­­sé­­rü­­lés okozta egy ma­­gyar ál­­lam­­pol­­gár ha­­lá­­lát.

Újabb ma­­gyar vesz­­tette éle­­tét kül­­föl­­dön, ez­út­­tal sú­­lyos fej­­sé­­rü­­lés okozta egy ma­­gyar ál­­lam­­pol­­gár ha­­lá­­lát. Le­zu­hant egy sza­ka­dékba, ekkor se­be­sült meg vég­ze­te­sen a ma­gyar hegy­má­szó. A hegy ál­do­zata egy ki­sebb cso­port­tal in­dult útnak...

Gyászol a nemzet: szörnyethalt a népszerű zenész

Gyászol a nemzet: szörnyethalt a népszerű zenész

A le­zu­hant pa­kisz­táni gépen ült az or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb ze­né­sze is fe­le­sé­gé­vel együtt.

A le­zu­hant pa­kisz­táni gépen ült az or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb ze­né­sze is.

Kupagyőztes és bajnok focisták is utaztak a halálgépen - videó

Kupagyőztes és bajnok focisták is utaztak a halálgépen - videó

Még vizs­gál­ják a tra­gé­dia okát. A csa­pat ere­de­ti­leg nem is ezzel a já­rat­tal szállt volna fel...

Még vizs­gál­ják a tra­gé­dia okát. A csa­pat ere­de­ti­leg nem is ezzel a já­rat­tal szállt volna fel...

Mentés közben zuhant le a helikopter

Borzalom: mentés közben zuhant le a helikopter

Há­rom­fős sze­mély­zet és egy 38 éves beteg volt a gépen.

Há­rom­fős sze­mély­zet és egy 38 éves beteg volt a gépen - egyi­kük sem élte túl a zu­ha­nást.

Durva baleset történt az Olimpiai Parkban

Eszelős baleset történt az Olimpiai Parkban

Hét ember se­be­sült meg, ket­te­jü­ket kór­ház­ban kel­lett ápolni.

De­rült égből jött, de nem vil­lám­csa­pás. Hét gya­nút­lan já­ró­kelő se­be­sült meg a ko­sár­lab­da­csar­nok­nál, ket­te­jü­ket kór­ház­ban kel­lett ápolni.

Végre! Hamarosan meglesz a lezuhant utasszállító roncsa

Végre! Hamarosan meglesz a lezuhant utasszállító roncsa

Be­fog­ták a gép jel­adó­ját.

Be­fog­ták a gép jel­adó­ját, vagyis a sok száz négy­zet­ki­lo­mé­te­res sza­kasz he­lyett egy ki­sebb fa­lu­nyi te­rü­letre kell csak kon­cent­rál­niuk a ke­re­ső­csa­pa­tok­nak.

Itt eshetett le a bevásárlóközpont tetejéről a fiatal

Itt eshetett le a bevásárlóközpont tetejéről a fiatal

El­kép­zel­hető, hogy ön­gyil­kos akart lenni az a fi­a­tal, aki hétfő este le­zu­hant a WestEnd te­tő­te­ra­szá­ról.

El­kép­zel­hető, hogy ön­gyil­kos akart lenni az a fi­a­tal, aki hétfő este le­zu­hant a WestEnd te­tő­te­ra­szá­ról.

Meglepő teória: Ezért zuhanhatott le az egyiptomi gép!

Meglepő teória: Ezért zuhanhatott le az egyiptomi gép!

Ritka je­len­ség okozta a tra­gé­diát?

A leg­újabb ma­gya­rá­zat­ban egy­előre ke­ve­sen hisz­nek, ennek el­le­nére nem ki­zárt, hogy egy ritka je­len­ség okozta a re­pülő tra­gé­di­á­ját.

Újabb légikatasztrófa! Óceánban a gépek!

Újabb légikatasztrófa! Óceánba zuhantak a gépek!

Össze­üt­kö­zött, majd az At­lanti-óce­ánba zu­hant két ame­ri­kai re­pü­lő­gép.

Össze­üt­kö­zött, majd az At­lanti-óce­ánba zu­hant csü­tör­tö­kön az ame­ri­kai ha­di­ten­ge­ré­szet két re­pü­lő­gépe. A le­gény­ség négy tag­ját ki­men­tet­ték és kór­ház­ban ke­ze­lik.

Bizonyítható, hogy robbanás volt az egyiptomi gépen!

Bizonyítható, hogy robbanás volt az egyiptomi gépen!

Szak­ér­tők sze­rint a gép da­rab­jait meg­vizs­gálva egy­ér­telmű, hogy ter­ror­cse­lek­mény okozta a tra­gé­diát.

Szak­ér­tők sze­rint a gép da­rab­jait meg­vizs­gálva egy­ér­telmű, hogy ter­ror­cse­lek­mény okozta a tra­gé­diát.

Végre kiderült: Ez okozta a Párizs-Kairó járat lezuhanását!

Végre kiderült: Ez okozta a Párizs-Kairó járat lezuhanását!

Füs­töt jel­zett egy adat­to­váb­bító rend­szer a le­zu­hant egyip­tomi re­pü­lő­gép­ről.

Füs­töt jel­zett egy adat­to­váb­bító rend­szer a le­zu­hant egyip­tomi re­pü­lő­gép­ről.

Lövik egymást a földönkívüliek: füstölgő ufó zuhant le Amerikában

Lövik egymást a földönkívüliek: füstölgő ufó zuhant le Amerikában

Pár napja ke­rült fel az in­ter­netre az a kü­lö­nös fel­vé­tel, ami sze­rint az egyik ame­ri­kai nem­zeti park te­rü­le­tére zu­hant egy ufó...

Kisrepülőgép zuhant le Pest megyében: több halott

Kisrepülőgép zuhant le Pest megyében: több halott

A Pest me­gyei Dány kö­ze­lé­ben.

A Pest me­gyei Dány kö­ze­lé­ben zu­hant le az a kis­re­pü­lő­gép, amin két ember uta­zott, mind­ket­ten éle­tü­ket ve­szet­ték.

Zölden ragyogó ufó zuhant le Kaliforniában - Már keresik a roncsokat!

Zölden ragyogó ufó zuhant le Kaliforniában - Már keresik a roncsokat!

Egy fé­nyes, zöl­den ra­gyogó ob­jek­tum szá­gul­dot ke­resz­tül az égen.

2016 áp­ri­lis 27-én éj­szaka, kü­lö­nös égi je­len­ségre let­tek fi­gyel­me­sek Ka­li­for­nia lakói. Egy fé­nyes, zöl­den ra­gyogó ob­jek­tum szá­gul­dot ke­resz­tül az égen. Ufó­va­dá­szok már ke­re­sik a ma­rad­vá­nyo­kat!

Sípályára zuhant egy drón, éppen ott siklott a sztár

Sípályára zuhant egy drón, éppen ott siklott a sztár

Köz­vet­le­nül mö­götte csa­pó­dott be a táv­irá­nyí­tású gép. Cen­ti­ken múlt, majd­nem te­libe ta­lálta.

Itt a bizonyíték, videó a levegőben felrobbant orosz gépről!

Itt a bizonyíték, videó a levegőben felrobbant orosz gépről

A légi fel­vé­te­le­ken jól lát­szik, hogy nem egy helyre csa­pó­dott be a le­zu­hant gép.

Zokogó anyák várják a híreket a szentpétervári reptéren

Zokogó anyák várják a híreket a szentpétervári reptéren

A le­zu­hant orosz utas­szál­lító re­pü­lő­gép uta­sa­i­nak ro­ko­nai a re­pü­lő­té­ren ag­gódva vár­ják a hí­re­ket.

Repülővel zuhantak le Oszama bin Laden rokonai - mindenki meghalt

Hullanak Oszama bin Laden rokonai

Ko­csik közé csa­pó­dott egy kis­re­pü­lő­gép Dél-Ang­li­á­ban, a brit sajtó úgy ér­te­sült, hogy az ál­do­za­tok közt van Oszama bin Laden két csa­lád­tagja is.