CÍMKE: 'lezuhant'

Borzalom az erdőben: rejtélyesen lezuhant helikopter roncsára találtak

Borzalom az erdőben: rejtélyesen lezuhant helikopter roncsára találtak

A he­li­kop­ter mel­lett egy több hetes holt­test is fe­küdt, akit csak ké­sőbb si­ke­rült azo­no­sí­tani.

FRISS HÍREK

Egy férfi mégis túlélte az etióp gép lezuhanását, ezért nem jutott fel

Egy férfi mégis túlélte az etióp gép lezuhanását, ezért nem jutott fel

A re­pü­lő­gép va­sár­nap reg­gel csa­pó­dott a földbe.

A re­pü­lő­gép va­sár­nap reg­gel csa­pó­dott a földbe 157 em­ber­rel a fe­dél­ze­tén.

Újabb hírek a lezuhant etióp gépről, ilyen nemzetiségű emberek haltak meg

Újabb hírek a lezuhant etióp gépről, ilyen nemzetiségű emberek haltak meg

A re­pü­lő­gép-ka­taszt­ró­fát senki sem élte túl va­sár­nap az af­ri­kai or­szág­ban.

A re­pü­lő­gép-ka­taszt­ró­fát senki sem élte túl.

Most kaptuk a hírt: lezuhant egy utasszállító

Most kaptuk a hírt: lezuhant egy utasszállító

A fel­szál­lás után per­cek­kel tör­tént a tra­gé­dia. 149 utas volt a fe­dél­ze­ten.

A fel­szál­lás után per­cek­kel tör­tént a tra­gé­dia. 149 utas volt a fe­dél­ze­ten.

Súlyos baleset: Mentőhelikopterrel szállítottak kórházba egy munkást

Súlyos baleset: Mentőhelikopterrel szállítottak kórházba egy munkást

Ri­asz­tot­ták a lé­gi­men­tő­ket, mi­u­tán egy épít­ke­zé­sen meg­kö­ze­lí­tő­leg 4 mé­te­res ma­gas­ság­ból zu­hant le egy 31 éves férfi.

Most kaptuk: Lezuhant egy repülőgép, hihetetlen, mi történt utána

Most kaptuk: Lezuhant egy repülőgép, hihetetlen, mi történt utána

A japán lé­gi­erő egyik Mi­tsu­bi­shi F-2-es tí­pusú va­dász­bom­bá­zója pottyant le.

Le­zu­hant a japán lé­gi­erő egyik Mi­tsu­bi­shi F-2-es tí­pusú va­dász­bom­bá­zója.

Tragikus légibalesetről jött hír, senki sem élte túl a becsapódást

Tragikus légibalesetről jött hír, senki sem élte túl a becsapódást

Gya­kor­lott pi­lóta ve­zette.

A re­pü­lőt egy gya­kor­lott pi­lóta ve­zette, ko­ráb­ban Föld kö­rüli re­pü­lőúton is részt vett.

Halálos légi baleset: kizuhant a gépből a pilóta Vas megyében

Halálos légi baleset: kizuhant a gépből a pilóta Vas megyében

Pén­te­ken tör­tént Sár­vár kö­ze­lé­ben.

A bal­eset pén­te­ken tör­tént Sár­vár kö­ze­lé­ben, egy­előre is­me­ret­len kö­rül­mé­nyek kö­zött.

Rettenetes légi baleset történt, mindenki meghalt a lezuhant gépen

Rettenetes légi baleset történt, mindenki meghalt a lezuhant gépen

Le­zu­hant egy men­tő­he­li­kop­ter, min­denki meg­halt a fe­dél­ze­ten.

Le­zu­hant egy men­tő­he­li­kop­ter, min­denki meg­halt a fe­dél­ze­ten.

Most közölték: súlyos légi katasztrófa történt, lezuhant egy gép

Most közölték: súlyos légi katasztrófa történt, lezuhant egy gép

La­kó­ne­gyedre zu­hant egy ka­to­nai he­li­kop­ter.

La­kó­ne­gyedre zu­hant egy ka­to­nai he­li­kop­ter.

Borzalmas légi balesetről jött hír, földbe csapódott egy utasszállító

Borzalmas légi balesetről jött hír, földbe csapódott egy utasszállító

A re­pü­lő­gép nem sok­kal fel­szál­lás után hir­te­len zu­hanni kez­dett, ezt pedig az idő­já­rás okoz­hatta.

Óriási fordulat a 4 éve eltűnt maláj utasszállító ügyében

Óriási fordulat a 4 éve eltűnt maláj utasszállító ügyében

Hi­he­tet­len be­je­len­tést tet­tek.

Hi­he­tet­len be­je­len­tést tet­tek hét­főn a több mint négy éve el­tűnt MH370-es gép ügyé­ben.

Több métert zuhant: brutálisan megsérült a magyar zenész lánya

Több métert zuhant: brutálisan megsérült a magyar zenész lánya

A 65 éves Mán­doki László lánya egy kör­nye­zet­vé­delmi akció köz­ben szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet.

A 65 éves Mán­doki László lánya egy kör­nye­zet­vé­delmi akció köz­ben szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet.

Döbbenetes részletek a tragédiáról, így zuhant le kisrepülő Baranyában

Döbbenetes részletek a tragédiáról, így zuhant le kisrepülő Baranyában

A re­pülő két uta­sá­nak nem volt esé­lye a túl­élésre.

A re­pülő két uta­sá­nak nem volt esé­lye a túl­élésre, a pi­ló­tá­nak ugyanis még vész­jel­zést le­adni sem volt ideje.

Csoda történt a menyasszonnyal, miután lezuhant és kiégett a gépe

Csoda történt a menyasszonnyal, miután lezuhant és kiégett a gépe

Fel­ka­varó videó is ké­szült a rend­kí­vüli eset­ről.

Fel­ka­varó videó is ké­szült az eset­ről. Egye­lőre nem tudni, hogy a he­li­kop­ter miért zu­hant le.

Tragédia történt a lakótelepen, fiatal férfi zuhant a mélybe

Tragédia történt a lakótelepen, fiatal férfi zuhant a mélybe

Az ál­do­zat egy 30 év kö­rüli férfi.

Az ál­do­zat egy 30 év kö­rüli férfi. A ször­nyű­ség kö­rül­mé­nyeit még vizs­gálja a rend­őr­ség.

Eltitkolt baleset a kínai piacon, mélybe zuhant egy gyerek

Eltitkolt baleset a kínai piacon, mélybe zuhant egy gyerek

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták el.

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták el a pi­ac­ról azt a kis­lányt, aki szom­ba­ton át­esett egy ab­la­kon, és le­zu­hant. A Ri­post­nak két szem­tanú me­sélt.

Döbbenetes felvétel került elő egy lezuhant, ismeretlen tárgyról

Döbbenetes felvétel került elő egy lezuhant, ismeretlen tárgyról

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok a gi­gan­ti­kus re­pülő ob­jek­tum­mal kap­cso­lat­ban. Videó a cikk­ben!

Szörnyű légi baleset történt, gyerekekre omlottak a gép darabjai

Szörnyű légi baleset történt, gyerekekre omlottak a gép darabjai

A gép egy része egy ál­ta­lá­nos is­kola ud­va­rára zu­hant. A bal­eset ide­jén több tucat gye­rek ját­szott a hely­szí­nen.

Szakadékba zuhant egy perui busz, rengeteg a halott

Szakadékba zuhant egy perui busz, rengeteg a halott

Óri­ási tra­gé­dia tör­tént Pe­ru­ban: sza­ka­dékba zu­hant egy busz, csak­nem min­den utas meg­halt.

Óri­ási tra­gé­dia tör­tént Pe­ru­ban: sza­ka­dékba zu­hant egy busz, csak­nem min­den utas meg­halt.

Borzasztó tragédia, lezuhant a hídról egy busz, gyerekek is meghaltak

Borzasztó tragédia, lezuhant a hídról egy busz, gyerekek is meghaltak

Csa­tor­nába zu­hant egy busz, ami­nek kö­vet­kez­té­ben leg­alább 45-en éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotóval

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotóval

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotóval

Nagy­testű kutya zu­hant egy 12 mé­te­res kútba a Sió­fok­hoz kö­zeli Sió­ju­ton. Az ál­la­tot a hi­va­tá­sos tűz­ol­tók men­tet­ték ki.

Meztelenül zuhant ki a huszadikról a fiatal, népszerű modell

Meztelenül zuhant ki a huszadikról a fiatal, népszerű modell

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént: egy si­ke­res, 18 éves mo­dell zu­hant mez­te­le­nül a ha­lálba egy 20. eme­leti la­kás­ból.

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént: egy si­ke­res mo­dell zu­hant mez­te­le­nül a ha­lálba egy 20. eme­leti la­kás­ból.

Lezuhant a lépcsőn a TV2 fiatal tehetsége

Lezuhant a lépcsőn a TV2 fiatal tehetsége

A Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi te­het­sé­ges éne­kese nem fi­gyelt eléggé. Ennek pedig egy csú­nya esés lett a kö­vet­kez­mé­nye.

A Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi te­het­sé­ges éne­kese nem fi­gyelt eléggé. Ennek pedig egy csú­nya esés lett a kö­vet­kez­mé­nye.

Lezuhant egy kisrepülő Érsekcsanádnál!

Lezuhant egy kisrepülő Érsekcsanádnál!

A pi­lóta ön­erő­ből hagyta el a gépet.

A pi­lóta ön­erő­ből hagyta el a gépet, de men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­totta kór­házba sú­lyos ko­po­nya­sé­rü­lé­sek­kel.

Családja szeme láttára halt szörnyet a fotós

Családja szeme láttára halt szörnyet a hobbifotós

A férfi élete fo­tó­ját akarta ké­szí­teni a ma­gas­la­ton, mikor meg­csú­szott.

A férfi élete fo­tó­ját akarta ké­szí­teni a ma­gas­la­ton, mikor meg­csú­szott. Sze­relme és gye­re­kei te­he­tet­le­nül néz­ték végig ha­lá­lát.

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Vég­ze­tes légi bal­ese­tet je­len­tet­tek a ha­tó­sá­gok. Egy sú­lyos sé­rül­tet kór­házba vit­tek, de ő is éle­tét vesz­tette.

Vég­ze­tes légi bal­ese­tet je­len­tet­tek a ha­tó­sá­gok. Egy sú­lyos sé­rül­tet kór­házba vit­tek, de ő is éle­tét vesz­tette.

Most jött a hír: lezuhant egy repülő, meghaltak az utasok

Most jött a hír: lezuhant egy repülő, meghaltak az utasok

Ok­tató és diák is éle­tét vesz­tette a tra­gé­di­á­ban. A bal­eset kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Ok­tató és diák is éle­tét vesz­tette a tra­gé­di­á­ban. A bal­eset kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Várpalotai tragédia: tiszteletjeggyel ült a hintára a család

Várpalotai tragédia: tiszteletjeggyel ült a hintára a család

Nagy össze­fo­gás ala­kult ki.

Nagy össze­fo­gás ala­kult ki azért a nyolc­gyer­me­kes csa­lá­dért, amely­nek 18 éves tagja, M. Krisz­to­fer sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett egy ext­rém kör­hin­tán.

Horror a hegyekben: szörnyű kínhalált halt a magyar túrázó

Horror a hegyekben: szörnyű kínhalált halt a magyar túrázó

Újabb ma­­gyar vesz­­tette éle­­tét...

Újabb ma­­gyar vesz­­tette éle­­tét kül­­föl­­dön, ez­út­­tal sú­­lyos fej­­sé­­rü­­lés okozta egy ma­­gyar ál­­lam­­pol­­gár ha­­lá­­lát.

Lezuhant az amerikai énekes repülőgépe, nem élte túl a becsapódást

Lezuhant az amerikai énekes repülőgépe, nem élte túl a becsapódást

Még min­dig tisz­tá­zat­la­nok a kö­rül­mé­nyek a bal­eset­tel kap­cso­lat­ban.

Még min­dig tisz­tá­zat­la­nok a kö­rül­mé­nyek a bal­eset­tel kap­cso­lat­ban.

Dráma a nyaraláson: a halálba zuhant a férfi

Dráma a nyaraláson: a halálba zuhant a férfi

A férfi a har­ma­dik eme­leti szo­bá­já­ból esett ki, esé­lye sem volt a túl­élésre. Nem ez az első fur­csa eset Ibi­zán: idén már több tu­rista is ha­lálra zúzta magát.

A férfi a har­ma­dik eme­leti szo­bá­já­ból esett ki, esé­lye sem volt a túl­élésre. Nem ez az első fur­csa eset.

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalhatott

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalhatott

A gép vá­rat­la­nul tűnt el a légi irá­nyí­tás ra­dar­já­ról.

A gép vá­rat­la­nul tűnt el a légi irá­nyí­tás ra­dar­já­ról. A be­csa­pó­dás után a re­pülő el­süllyedt.

Gyászol a nemzet: szörnyethalt a népszerű zenész

Gyászol a nemzet: szörnyethalt a népszerű zenész

A le­zu­hant pa­kisz­táni gépen ült.

A le­zu­hant pa­kisz­táni gépen ült az or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb ze­né­sze is.

Kupagyőztes és bajnok focisták is utaztak a halálgépen - videó

Kupagyőztes és bajnok focisták is utaztak a halálgépen - videó

A csa­pat ere­de­ti­leg nem is ezzel a já­rat­tal szállt volna fel. A tra­gé­dia oka egy­előre is­me­ret­len...

Mentés közben zuhant le a helikopter

Borzalom: mentés közben zuhant le a helikopter

Há­rom­fős sze­mély­zet és egy 38 éves beteg volt a gépen.

Há­rom­fős sze­mély­zet és egy 38 éves beteg volt a gépen - egyi­kük sem élte túl a zu­ha­nást.

Meglepő teória: Ezért zuhanhatott le az egyiptomi gép!

Meglepő teória: Ezért zuhanhatott le az egyiptomi gép!

Ritka je­len­ség okozta a tra­gé­diát?

A leg­újabb ma­gya­rá­zat­ban egy­előre ke­ve­sen hisz­nek, ennek el­le­nére nem ki­zárt, hogy egy ritka je­len­ség okozta a re­pülő tra­gé­di­á­ját.

Különös légibaleset: 13 órát töltött egy fa tetején repülőgépével a pilóta

A pilóta 13 órát töltött egy fa tetején gépével

Sze­ren­cse, hogy az er­dő­ben ha­tal­ma­sak és erő­sek a fák.

Egy 59 éves német férfi le­zu­hant kis­gé­pé­vel, és az egész éj­sza­kát egy 30 méter magas fa ágai kö­zött töl­tötte.

Durva baleset történt az Olimpiai Parkban

Eszelős baleset történt az Olimpiai Parkban

Hét ember se­be­sült meg, ket­te­jü­ket kór­ház­ban kel­lett ápolni.

De­rült égből jött, de nem vil­lám­csa­pás. Hét gya­nút­lan já­ró­kelő se­be­sült meg a ko­sár­lab­da­csar­nok­nál, ket­te­jü­ket kór­ház­ban kel­lett ápolni.

Itt eshetett le a bevásárlóközpont tetejéről a fiatal

Itt eshetett le a bevásárlóközpont tetejéről a fiatal

Szán­dé­ko­san ug­rott le?

El­kép­zel­hető, hogy szán­dé­ko­san ug­rott le a 16 éves fiú a WestEnd te­te­jé­ről. A rend­őr­ség sze­rint nem tör­tént bűn­cse­lek­mény, és ká­bí­tó­szert sem fo­gyasz­tott.

Újabb légikatasztrófa! Óceánba zuhantak a gépek!

Újabb légikatasztrófa! Óceánba zuhantak a gépek!

Össze­üt­kö­zött, majd az At­lanti-óce­ánba zu­hant csü­tör­tö­kön az ame­ri­kai ha­di­ten­ge­ré­szet két re­pü­lő­gépe.

Össze­üt­kö­zött, majd az At­lanti-óce­ánba zu­hant csü­tör­tö­kön az ame­ri­kai ha­di­ten­ge­ré­szet két re­pü­lő­gépe.

Végre! Hamarosan meglesz a lezuhant utasszállító roncsa

Végre! Hamarosan meglesz a lezuhant utasszállító roncsa

Be­fog­ták a gép jel­adó­ját, egy ki­sebb fa­lu­nyi te­rü­letre kell csak kon­cent­rál­niuk a ke­re­ső­csa­pa­tok­nak.

Be­fog­ták a gép jel­adó­ját, vagyis a sok száz négy­zet­ki­lo­mé­te­res sza­kasz he­lyett egy ki­sebb fa­lu­nyi te­rü­letre kell csak kon­cent­rál­niuk a ke­re­ső­csa­pa­tok­nak.

Végre kiderült: Ez okozta a Párizs-Kairó járat lezuhanását!

Végre kiderült: Ez okozta a Párizs-Kairó járat lezuhanását!

Füs­töt jel­zett egy adat­to­váb­bító rend­szer arról az egyip­tomi re­pü­lő­gép­ről, amely csü­tör­tö­kön a Föld­közi-ten­gerbe zu­hant.

Zölden ragyogó ufó zuhant le Kaliforniában - Már keresik a roncsokat!

Zölden ragyogó ufó zuhant le Kaliforniában - Már keresik a roncsokat!

2016 áp­ri­lis 27-én éj­szaka, kü­lö­nös égi je­len­ségre let­tek fi­gyel­me­sek Ka­li­for­nia lakói.

Bizonyítható, hogy robbanás volt az egyiptomi gépen!

Bizonyítható, hogy robbanás volt az egyiptomi gépen!

Szak­ér­tők azt ál­lít­ják, hogy meg­vizs­gálva a pár napja meg­ta­lált gép da­rab­jait, egy­ér­tel­műen bi­zo­nyít­ható, hogy rob­ba­nás tör­tént a fe­dél­ze­ten.

Szak­ér­tők azt ál­lít­ják, hogy meg­vizs­gálva a pár napja meg­ta­lált gép da­rab­jait, egy­ér­tel­műen bi­zo­nyít­ható, hogy rob­ba­nás tör­tént a fe­dél­ze­ten.

Lövik egymást a földönkívüliek: füstölgő ufó zuhant le Amerikában

Lövik egymást a földönkívüliek: füstölgő ufó zuhant le Amerikában

Pár napja ke­rült fel az in­ter­netre egy kü­lö­nös fel­vé­tel...

Pár napja ke­rült fel az in­ter­netre egy kü­lö­nös vi­de­ó­fel­vé­tel... máris ha­tal­mas vitát ka­vart.

Előkerültek a két éve eltűnt maláj utasszállító darabjai!

Előkerültek a két éve eltűnt maláj utasszállító darabjai!

A Mo­zam­bik part­ja­i­nál nem­rég fel­lelt két roncs­da­rab nagy va­ló­szí­nű­ség­gel a Ma­lay­sia Air­li­nes két éve el­tűnt MH370-es já­ra­tá­ból szár­ma­zik.

Sípályára zuhant egy drón, éppen ott siklott a sztár

Sípályára zuhant egy drón, éppen ott siklott a sztár

Cen­tik híján te­libe ta­lálta a ma­sina.

Köz­vet­le­nül mö­götte csa­pó­dott be a táv­irá­nyí­tású gép. Cen­ti­ken múlt az élete, majd­nem te­libe ta­lálta a ma­sina.

Kisrepülőgép zuhant le Pest megyében: több halott

Kisrepülőgép zuhant le Pest megyében: több halott

A Pest me­gyei Dány kö­ze­lé­ben zu­hant le az a kis­re­pü­lő­gép, amin két ember uta­zott, mind­ket­ten éle­tü­ket ve­szet­ték.

A Pest me­gyei Dány kö­ze­lé­ben zu­hant le az a kis­re­pü­lő­gép, amin két ember uta­zott, mind­ket­ten éle­tü­ket ve­szet­ték.

Itt a bizonyíték, videó a levegőben felrobbant orosz gépről

Itt a bizonyíték: a levegőben robbant fel az orosz gép - VIDEÓ!

A légi fel­vé­te­le­ken jól lát­szik, hogy nem egy helyre csa­pó­dott be a le­zu­hant gép. A si­va­tag­ban szer­te­szét re­pül­tek az Air­bus óri­ási da­rab­jai.

Zokogó anyák várják a híreket a szentpétervári reptéren

Zokogó anyák várják a híreket a szentpétervári reptéren

A le­zu­hant orosz utas­szál­lító re­pü­lő­gép uta­sa­i­nak ro­ko­nai a re­pü­lő­té­ren ag­gódva vár­ják a hí­re­ket.

Repülővel zuhantak le Oszama bin Laden családtagjai

Repülővel zuhantak le Oszama bin Laden családtagjai

Ko­csik közé csa­pó­dott a kis­re­pü­lő­gép.

Ko­csik közé csa­pó­dott egy kis­re­pü­lő­gép Dél-Ang­li­á­ban. Né­gyen meg­hal­tak. A sajtó sze­rint az ál­do­za­tok kö­zött van Oszama bin Laden két csa­lád­tagja is.