CÍMKE: 'leszbikus'

Borzalmas részletek: a holttest mellett grillezett a gyilkos szegedi asszony

Borzalmas részletek: a holttest mellett grillezett a gyilkos szegedi asszony

Az 55 éves Il­di­kót sze­relme, egy me­leg­bár tu­laj­do­nos­nője tette el láb alól.

Az 55 éves Il­di­kót sze­relme, egy me­leg­bár tu­laj­do­nos­nője tette el láb alól.

Iszonyatos hajrában verték meg a leszbikusok a perverz japán szex híveit

Iszonyatos hajrában verték meg a leszbikusok a perverz japán szex híveit

A por­nó­ol­dal sta­tisz­ti­kája nem ha­zu­dik...

Óri­ási vál­to­zás tör­tént az íz­lés­ben, mu­tat­juk a döb­be­ne­tes lis­tát...

Szemérmetlenül heves leszbikus csókot váltott a két színésznő

Szemérmetlenül heves leszbikus csókot váltott a két színésznő

A 19. szá­zad­ban ját­szódó th­ril­ler­ben egy szol­gáló és egy jó­módú úri­lány kö­zött bon­ta­ko­zik ki lesz­bi­kus sze­re­lem.

A 19. szá­zad­ban ját­szódó film­ben egy szol­gáló és egy úri­lány kö­zött bon­ta­ko­zik ki lesz­bi­kus sze­re­lem.

Kiszivárgott Keira Knightley leszbikus szexjelenete

Kiszivárgott Keira Knightley leszbikus szexjelenete

Vadul csó­kolta kol­lé­ga­nő­jét.

Egy ero­ti­kus tánc után vadul csó­kolta kol­lé­ga­nő­jét.

Végre bevallotta: Leszbikus románcra vágyik Mel B

Végre bevallotta: Leszbikus románcra vágyik Mel B

Bár nem ez lenne az első ilyen kap­cso­lata, na­gyon nem sze­retné, ha meg­bé­lye­gez­nék.

Bár nem ez lenne az első ilyen kap­cso­lata, na­gyon nem sze­retné, ha meg­bé­lye­gez­nék.

Új fotók, brutálisan megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Új fotók, brutálisan megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Kren­csey Hella újabb bi­zo­nyító erejű fo­tó­kat, és egy el­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a köz­vé­le­ménnyel.

Végre bevallotta, titokzatos nőbe szeretett bele Mel B

Végre bevallotta, titokzatos nőbe szeretett bele Mel B

Öt évig tar­tott a ro­mánc.

Bár a ro­mánc csak egy futó ka­land­nak in­dult, a há­rom­gyer­me­kes hí­res­ség nem tu­dott pa­ran­csolni az ér­zel­me­i­nek.

Mi köze a leszbikus szexpartihoz Lionel Messinek?

Mi köze az ibizai leszbikus szexpartihoz a sztárlabdarúgó, Lionel Messinek?

Pi­káns ren­dez­vénnyel hoz­zák kap­cso­latba az öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rú­gót.

Egé­szen pi­káns ren­dez­vénnyel hoz­zák kap­cso­latba az öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rú­gót. Vajon kom­men­tálja vagy egész egy­sze­rűen vá­laszra sem mél­tatja a dol­got Li­onel Messi?

A neten könyörög a világsztár lánya: hajléktalan lett

A neten könyörög a világsztár lánya: hajléktalan lett

A világ leg­is­mer­tebb "har­cos" szí­né­szé­nek lánya az in­ter­ne­ten keres se­gít­sé­get. Csa­ládja ki­ta­gadta.

A világ leg­is­mer­tebb "har­cos" szí­né­szé­nek lánya, az in­ter­ne­ten keres se­gít­sé­get. Csa­ládja ki­ta­gadta, mivel egy nővel él.

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Bár lesz­bi­kus kap­cso­lat­ban él, Cini azt sze­retné, ha lánya ter­mé­sze­tes úton szülne majd uno­kát.

Megdöbbentő részletekről számolt be a leszbikus színésznő barátja!

Megdöbbentő részletekről számolt be a leszbikus színésznő barátja!

Az ügy ha­ma­ro­san a bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik, mi­köz­ben senki sem szó­lalt meg a másik ol­da­lá­ról. Egé­szen mos­ta­náig...

Fájdalmas, soha nem akar gyereket a leszbikus magyar színésznő exe!

Fájdalmas, soha nem akar gyereket a leszbikus magyar színésznő exe!

Kren­csey Hella őszin­tén val­lott arról, miért nem sze­retne soha anyává válni.

Kren­csey Hella őszin­tén val­lott arról, miért nem sze­retne soha anyává válni, és mit oko­zott a lel­ké­ben a volt ked­ve­sé­vel töl­tött nyolc év.

Bizonyító erejű fotó, újra együtt van szerelmével Jacko leszbikus lánya

Bizonyító erejű fotó, újra együtt van szerelmével Jacko leszbikus lánya

Semmi sem igaz a sza­kí­tá­suk­ról szóló plety­kák­ból!

Semmi sem igaz a sza­kí­tá­suk­ról szóló plety­kák­ból!

Vér szerinti unokára vágyik Zalatnay Cini

Vér szerinti unokára vágyik Zalatnay Cini

Az éne­kesnő ugyan három uno­kát is ka­pott, hi­szen lánya egy édes­anyá­val él Ang­li­á­ban, még­sem tel­je­sen elé­ge­dett.

Az éne­kesnő ugyan három uno­kát is ka­pott, hi­szen lánya egy édes­anyá­val él Ang­li­á­ban, még­sem tel­je­sen elé­ge­dett.

Elege lett a leszbikus magyar színésznő egykori barátnőjének, kitálal!

Elege lett a leszbikus magyar színésznő egykori barátnőjének, kitálal!

A fi­a­tal nő úgy dön­tött, tisz­tázza az ügye körül fel­me­rült pon­tat­lan­sá­go­kat, ezért saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót hív össze.

Újabb bizonyíték került elő a leszbikus magyar színésznőről!

Újabb bizonyíték került elő a leszbikus magyar színésznőről!

Meg­lepő tit­kot tárt a nyil­vá­nos­ság elé.

A díva egy­kori ked­vese, Kren­csey Hella meg­lepő tit­kot tárt a nyil­vá­nos­ság elé a múlt­ból.

Nagy bajban a leszbikus magyar színésznő, megpecsételődött a sorsa!

Nagy bajban a leszbikus magyar színésznő, megpecsételődött a sorsa!

Na­po­kon belül min­den ki­de­rül­het.

A híres pri­ma­donna egy­kori ked­vese el­mondta, hogy na­po­kon belül min­den ki­de­rül­het.

Kiszivárgott, forró leszbikus csókot váltott egymással a két dögös modell

Kiszivárgott, forró leszbikus csókot váltott egymással a két dögös modell

A ra­jon­gók szava is el­akadt, ami­kor ki­de­rült, hogy egy kis időre bi­zony egy­másra ta­lált a két szép­ség.

Kitálalt a leszbikus magyar színésznő bántalmazott volt barátnője!

Kitálalt a leszbikus magyar színésznő bántalmazott volt barátnője!

Kren­csey Hella el­mondta, miért nem tűzi ki a bí­ró­ság az első tár­gya­lás idő­pont­ját.

Megrázó vallomás, börtönbe küldené exét a leszbikus magyar színésznő!

Megrázó vallomás, börtönbe küldené exét a leszbikus magyar színésznő!

A fi­a­tal lány ne­he­zen vi­seli, hogy ne­ga­tív szín­ben tün­te­tik fel őt.

A fi­a­tal lány ne­he­zen vi­seli, hogy ne­ga­tív szín­ben tün­te­tik fel őt, mi­köz­ben ő volt a bán­tal­ma­zott fél a kap­cso­la­tuk­ban.

Megcsókolt és én hagytam: Nők mesélnek első leszbikus élményükről

Megcsókolt és én hagytam: Nők mesélnek első leszbikus szexélményükről

Az, hogy egy nő férfi­val él­vezi a sze­xet, egy­ál­ta­lán nem je­lenti azt, hogy nem pró­bálná ki nővel.

Tarol a leszbi és a milf: Megérkezett a legfrissebb pornókutatás

Tarol a leszbi és a milf: Megérkezett a legfrissebb pornókutatás

Nem meg­döb­bentő, hogy első helyre ke­rült a lesz­bi­kus pornó. Az már annál in­kább, hogy a nők is egyre több­ször ke­re­sik...

Kiborult a leszbikus magyar színésznő, nem hajlandó színre lépni!

Kiborult a leszbikus magyar színésznő, nem hajlandó színre lépni!

Az egy­kori élet­társ le akarja buk­tatni régi sze­rel­mét.

Az is­mert pri­ma­donna egy­kori élet­társa le akarja buk­tatni régi sze­rel­mét.

Tévéműsorban tálalt ki a leszbikus magyar színésznő egykori szerelme!

Tévéműsorban tálalt ki a leszbikus magyar színésznő egykori szerelme!

A fi­a­tal lány a Mok­ká­ban val­lott arról, miért pe­relte be őt régi ked­vese.

A fi­a­tal lány a Mok­ká­ban val­lott arról, miért pe­relte be őt régi ked­vese.

Elképesztő módon üzent szeretőjének a leszbikus magyar színésznő!

Elképesztő módon üzent szeretőjének a leszbikus magyar színésznő!

A hí­res­ség egy tit­kos mód­szer­rel je­lezte ked­ve­sé­nek, hogy még min­dig sze­reti őt.

Megfenyegették a leszbikus magyar színésznő volt szeretőjét!

Halálosan megfenyegették a leszbikus magyar színésznő volt szeretőjét!

A fi­a­tal lány ké­pe­ket osz­tott meg kék-zöld folt­ja­i­ról, ami nem várt la­vi­nát in­dí­tott el.

Megmutatta magát, ez a lány a leszbikus magyar színésznő szeretője!

Megmutatta magát, ez a lány a leszbikus magyar színésznő szeretője!

A fi­a­tal nő nyolc évig volt az or­szág is­mert sztár­já­nak tit­kos sze­relme.

A szőke, fi­a­tal nő nyolc évig volt az or­szág is­mert sztár­já­nak tit­kos sze­relme. Hul­lám­völ­gyek­kel és ko­moly ne­héz­sé­gek­kel teli kap­cso­la­tuk végén köny­vet írt a tör­tén­tek­ről, s most nem csak fel­fedi magát, de azt is el­mondja, miért...

Megmutatta kék-zöld foltjait a leszbikus magyar színésznő áldozata!

Megmutatta kék-zöld foltjait a leszbikus magyar színésznő áldozata!

Nem rej­te­geti to­vább magát, fotón mu­tatta meg, ki is ő va­ló­já­ban.

A fi­a­tal lány nem rej­te­geti to­vább magát, fotón mu­tatta meg, ki is ő va­ló­já­ban, és mit tett vele volt sze­relme.

Nyilvános harcra készül a leszbikus magyar színésznő volt szeretője!

Nyilvános harcra készül a leszbikus magyar színésznő volt szeretője!

A fi­a­tal lány már nem hagyja többé, hogy el­nyomja őt egy­kori sze­relme.

A fi­a­tal lány már nem hagyja többé, hogy el­nyomja őt egy­kori sze­relme, ké­szen áll a küz­de­lemre.

Vérlázító, minek nevezte volt barátnőjét a leszbikus magyar színésznő!

Vérlázító, minek nevezte volt barátnőjét a leszbikus magyar színésznő!

Az el­is­mert mű­vész ne­he­zen tudta ki­nyil­vá­ní­tani az ér­zé­seit, emi­att sok­szor meg­sér­tette a ba­rát­nő­jét.

Drámai találkozás, összefutott exével a leszbikus magyar színésznő!

Drámai találkozás, összefutott exével a leszbikus magyar színésznő!

A híres mű­vésznő egy hűvös őszi éj­sza­kán ta­lál­ko­zott ismét a fi­a­tal lánnyal.

Megdöbbentő, mit állít volt szeretője a leszbikus magyar színésznőről!

Megdöbbentő, mit állít volt szeretője a leszbikus magyar színésznőről!

A fi­a­tal lány sze­rint a mű­vésznő ha­ma­ro­san a leg­ma­ga­sabb ál­lami el­is­me­rés­ben ré­sze­sül.

Izgalmas helyen futnak össze a leszbikus párok, elképesztő fotók!

Izgalmas helyen futnak össze a leszbikus párok, elképesztő fotók!

Lé­leg­zet­el­ál­lító tar­tal­ma­kat oszt meg ki­zá­ró­lag női pá­ro­sok­ról egy igen­csak pi­káns in­ter­ne­tes oldal.

Perel a leszbikus magyar színésznő, fény derül a kilétére!

Perel a leszbikus magyar színésznő, fény derül a kilétére!

Az is­mert mű­vész­nő­ről volt sze­re­tője írt le­lep­lező köny­vet, ami­nek ha­ma­ro­san kö­vet­kez­mé­nyei lesz­nek.

Az is­mert mű­vész­nő­ről volt sze­re­tője írt le­lep­lező köny­vet, ami­nek ha­ma­ro­san kö­vet­kez­mé­nyei lesz­nek.

Bezúzatja a róla írt leleplező könyvet a leszbikus magyar színésznő!

Bezúzatja a róla írt leleplező könyvet a leszbikus magyar színésznő!

A könyv szer­zője, a szí­nésznő egy­kori sze­re­tője meg­döb­bentő ál­lí­tá­so­kat tett közzé a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Verés és halálos fenyegetések - így él egy leszbikus muszlim nő

Verés és halálos fenyegetések - így él egy leszbikus muszlim nő

Még a saját csa­ládja is a ha­lá­lát kí­vánta a pa­kisz­táni nőnek.

A saját csa­ládja is a ha­lá­lát kí­vánta annak a pa­kisz­táni nőnek, aki fel­vál­lalta: a saját ne­mé­hez von­zó­dik.

Sokkoló bejelentést tett Jackie Chan lánya

Sokkoló bejelentést tett Jackie Chan lánya

A szí­nész 18 éves lánya nem akart to­vább tit­ko­lózni: kö­zös­ségi ol­da­lán őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről. A fi­a­tal a saját ne­mé­hez von­zó­dik, és emi­att ren­ge­teg tá­ma­dás érte.

A szí­nész 18 éves lánya kö­zös­ségi ol­da­lán őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről. A fi­a­tal a saját ne­mé­hez von­zó­dik, emi­att sok tá­ma­dás érte.

Egy nő vallomása: először aludtam együtt másik nővel, szerelmes lettem

Egy nő vallomása: először aludtam együtt másik nővel, szerelmes lettem

Lin­dsey he­te­ro­sze­xu­á­lis­nak tar­totta magát, sorra csá­bí­totta el a férfi­a­kat. Majd egy éj­szaka el­ment bu­lizni a ba­rát­nő­jé­vel...

Vallottak a barátok, ez menthette volna meg Whitney Houston életét

Vallottak a barátok, ez menthette volna meg Whitney Houston életét

Az 5 évvel ez­előtt el­hunyt díva a hozzá közel állók sze­rint talán még ma is él­hetne.

Kiszivárgott a gyönyörű énekesnő titka, a lányokhoz vonzódik

Kiszivárgott a gyönyörű énekesnő titka, a lányokhoz vonzódik

Az éne­kesnő eddig nem vál­lalta nyil­vá­no­san sze­rel­mét.

Az éne­kesnő eddig nem vál­lalta nyil­vá­no­san sze­rel­mét, de most el­ter­jedt róluk egy ro­man­ti­kus fotó.

Leszbikus viszonya miatt megzsarolta férje a magyar színésznőt!

Leszbikus viszonya miatt megzsarolta férje a magyar színésznőt!

El­ve­szít­heti gye­re­keit, ha foly­tatja vi­szo­nyát a nővel?

El­ve­szít­heti gye­re­keit, ha foly­tatja vi­szo­nyát a nővel?

Megtörte a csendet: Vonzódik a nőhöz Kelemen Anna!

Megtörte a csendet: Vonzódik a nőhöz Kelemen Anna!

Ér­de­kes val­lo­más­sal szol­gált!

A csi­nos mé­dia­sze­mé­lyi­ség ér­de­kes val­lo­más­sal szol­gált: von­zal­mat érez a gyen­géb­bik nem iránt is!

Eljegyezte párja Gallusz Nikit

Eljegyezte párja Gallusz Nikit

Sze­rel­mük ki­állta az idők pró­bá­ját. Bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Sze­rel­mük ki­állta az idők pró­bá­ját. Bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Elmarad a nagy találkozás: Egyedül tért haza Zalatnay lánya

Elmarad a nagy találkozás: Egyedül tért haza Zalatnay lánya

Cinit és a más­sá­gát nyíl­tan vál­laló lá­nyát egy ol­vasó kapta len­cse­végre...

Cinit és a más­sá­gát nyíl­tan vál­laló lá­nyát egy ol­vasó kapta len­cse­végre a re­pü­lő­té­ren. Niki egye­dül ér­ke­zett, így az éne­kes­nő­nek még vár­nia kell, hogy sze­mé­lye­sen be­szél­ges­sen el vá­lasz­tott­já­val.

Tabuk nélkül: Leszbikus párjával alapít családot Gallusz Nikolett

Tabuk nélkül: Leszbikus párjával alapít családot Gallusz Nikolett

A szí­nésznő el­árulta, gyer­me­ket is sze­retne élet­tár­sá­val.

Ka­me­rák előtt vál­lalja sze­rel­mét, La­u­rát. A szí­nésznő el­árulta, gyer­me­ket is sze­retne élet­tár­sá­val.

Leszbikus lánya miatt hagyja el az országot Zalatnay Cini

Leszbikus lánya miatt hagyja el az országot Zalatnay Cini

A le­gen­dás éne­kesnő nehéz dön­tést ho­zott. Ki­uta­zik Lon­donba, hogy ta­lál­koz­zon lánya ked­ve­sé­nek szü­le­i­vel.

A le­gen­dás éne­kesnő nehéz dön­tést ho­zott. Ki­uta­zik Lon­donba, hogy ta­lál­koz­zon lánya ked­ve­sé­nek szü­le­i­vel.

Mégis lehet unokája Cininek

Mégis lehet unokája Cininek

Szer­dán bom­ba­ként rob­bant a hír, Cini lánya egy nőt sze­ret...

Szer­dán bom­ba­ként rob­bant a hír, hogy Za­lat­nay Cini lánya be­val­lotta, Ang­li­á­ban egy nővel él együtt. Ez benne is kér­dé­se­ket ve­tett fel...

Döbbenetes vallomás: Zalatnay Cini lánya felvállalta leszbikusságát!

Döbbenetes vallomás: Zalatnay Cini lánya felvállalta leszbikusságát!

Nagy be­je­len­tést tett Za­lat­nay Cini lánya. Niki, aki egy ideje Lon­don­ban él, be­val­lotta: a saját ne­mé­hez von­zó­dik!

Hoppá: Leszbikus szerelméről vallott Pirner Alma

Hoppá: Leszbikus szerelméről vallott Pirner Alma

Ko­ráb­ban sze­re­tett kí­sér­le­tezni.

A rúd­tánc baj­nok ma már pél­dás édes­anya, ko­ráb­ban vi­szont sze­re­tett kí­sér­le­tezni.

Gyereket akar leszbikus párjával Gallusz Niki

Gyereket akar leszbikus párjával Gallusz Niki

A szí­nésznő egy nővel él együtt.

A szí­nésznő egy nővel él együtt, és csak a meg­fe­lelő apa­je­löltre vár­nak, hogy gye­rek­kel bő­vül­jön a csa­lád­juk.

Árulkodó fotók: Dögös barátnőjébe szeretett bele Dakota Johnson?

Árulkodó fotók: Dögös barátnőjébe szeretett bele Dakota Johnson?

Eddig azt sut­tog­ták, hogy film­béli part­ne­ré­vel szűrte össze a levet, azon­ban lehet, hogy egé­szen más­felé ka­csin­gat!

Eddig azt sut­tog­ták, hogy kol­lé­gá­já­val szűrte össze a levet, azon­ban lehet, hogy más­felé ka­csin­gat!

A leszbikus pár tengerentúli utazása nem várt fordulattal ért véget

A leszbikus pár tengerentúli utazása nem várt fordulattal ért véget

Min­denki a párt iri­gyelte: kör­be­utaz­ták a vi­lá­got, és él­mé­nye­i­ket meg­osz­tot­ták az in­ter­ne­ten. Épp ez lett a vesz­tük!

Leszbikus rajongójára cserélte híres barátját a fiatal énekesnő!

Leszbikus rajongójára cserélte híres barátját a fiatal énekesnő!

A te­het­ség­ku­ta­tó­ban fel­tűnt sztár ki­lenc évig tartó kap­cso­la­tát dobta el egy lá­nyért, akit azóta el is jegy­zett.

A te­het­ség­ku­ta­tó­ban fel­tűnt sztár ki­lenc évig tartó kap­cso­la­tát dobta el egy lá­nyért.

Botrány: Kiszivárogtak a politikusnő leszbikus aktfotói!

Botrány: Kiszivárogtak a politikusnő leszbikus aktfotói!

Nagy erők­kel ké­szült a kö­vet­kező vá­lasz­tá­sokra, ám az ero­ti­kus fotók miatt egész kar­ri­erje ve­szélybe ke­rült...

Nagy erők­kel ké­szült a kö­vet­kező vá­lasz­tá­sokra, ám most egész kar­ri­erje ve­szélybe ke­rült...

Hoppá! Leszbikus jelenet a meztelen realityben

Hoppá! Leszbikus jelenet a meztelen realityben

Az iz­ga­lom a te­tő­fo­kára há­gott.

Az iz­ga­lom a te­tő­fo­kára há­gott.

Leszbikus kalandjáról vallott a pucérkodó celebünk

Leszbikus kalandjáról vallott a pucérkodó celebünk

Kloé sze­rint egy­sze­rűbb a nők­kel.

A Vi­a­sat3 mez­te­len pár­ke­re­ső­jé­ben fel­tűnt Kloé sze­rint min­den egy­sze­rűbb lenne, ha a saját ne­mé­hez von­zódna. Éppen ezért ágyba bújt egy másik nővel.

Felvállalja a nyilvánosság előtt leszbikus szerelmét a színésznő

Felvállalja a nyilvánosság előtt leszbikus szerelmét a színésznő

Sze­rel­me­sen össze­bújva men­tek be egy ét­te­rembe...

Kéz a kéz­ben an­da­log­tak az utcán, majd sze­rel­me­sen össze­bújva men­tek be egy ét­te­rembe...

Nézd meg Kovács Patrícia leszbikus videóját!

Nézd meg Kovács Patrícia leszbikus videóját!

A Fél­vi­lág című film­ben Gryl­lus Dor­kát viszi ágyba az öröm­lányt ala­kító szí­nésznő.

A Fél­vi­lág című film­ben Gryl­lus Dor­kát viszi ágyba az öröm­lányt ala­kító szí­nésznő.

Leszbikus kapcsolatáról vallott Gallusz Niki

Leszbikus kapcsolatáról vallott a magyar színésznő

Ma­gán­éle­té­ről eddig ke­ve­set be­szélt.

Gal­lusz Niki egy nő mel­lett ta­lálta meg a bol­dog­sá­got, ma­gán­éle­té­ről vi­szont eddig ke­ve­set nyi­lat­ko­zott. Most végre meg­törte a csen­det.

Eltiltják a szexi sportolónőt, ha nem szakít a párjával

Eltiltják a szexi sportolónőt, ha nem szakít a párjával

Ki­zár­hat­ják a baj­nok­ság egyik leg­jobb­ját. Nem is ran­diz­hatna a ri­vá­lis csa­pat já­té­ko­sá­val.

Ki­zár­hat­ják a fe­hér­ne­műs ame­ri­ka­i­foci-baj­nok­ság egyik leg­jobb­ját. A szi­gorú sza­bá­lyok sze­rint nem is ran­diz­hatna a ri­vá­lis csa­pat tag­já­val. Hogy venné ez ki magát a férfi­ra­jon­gók előtt?

Egy nő miatt hagyta el pasiját a Megasztár énekesnője

Egy nő miatt hagyta el pasiját a Megasztár énekesnője

Oláh Ibo­lya a va­sár­nap adásba ke­rülő Össze­zárva Fri­de­ri­kus­szal című mű­sor­ban me­sélt arról, hogy lesz­bi­kus kap­cso­lata miatt hagyta el pár­ját.

Oláh Ibo­lya a va­sár­nap adásba ke­rülő Össze­zárva Fri­de­ri­kus­szal című mű­sor­ban me­sélt arról, hogy lesz­bi­kus kap­cso­lata miatt hagyta el pár­ját.

Angela Merkel leszbikus videója. Nagy a botrány!

Angela Merkel leszbikus videója. Nagy a botrány!

Ért­he­tően elég sokan fel­há­bo­rod­tak azon, hogy egy me­le­gek­nek szánt ma­ga­zin a német kan­cel­lár ha­son­má­sá­val hir­deti magát.

Gyereket szült a világsztár leszbi edzője

Gyereket szült a világsztár leszbikus edzője

A vi­lág­első le­győ­zé­sét és a tor­na­győ­zel­mét aján­lotta tá­vol­lévő tré­ne­ré­nek a te­nisz­klasszis. Az iga­zolt hi­ány­zás oka: a tré­ner a nagy meccs nap­já­nak reg­ge­lén adott éle­tet egy kisfi­ú­nak.

A vi­lág­első le­győ­zé­sét és a ran­gos tor­nán ara­tott győ­zel­mét aján­lotta tá­vol­lévő tré­ne­ré­nek a te­nisz­klasszis. Az iga­zolt hi­ány­zás oka: a tré­ner a nagy meccs nap­já­nak reg­ge­lén adott éle­tet egy kisfi­ú­nak.

Nem engedi leszbikusok közé a lányát a sztár

Nem engedi leszbikusok közé a lányát a sztár

Bátor ki­je­len­tést tett egy te­ni­szező.

Egy ukrán te­ni­szező sze­rint min­den má­so­dik női já­té­kos lesz­bi­kus a me­zőny­ben. Ezért soha nem en­gedné te­ni­szezni a lá­nyát.

Rejtegetik a leszbikus Angela Merkel hasonmást!

Rejtegetik a leszbikus Angela Merkel hasonmást!

Fél a sajtó ha­rag­já­tól, ezért nem fedi fel a nyil­vá­nos­ság előtt magát az a nő, aki Ang­ela Mer­kelt ala­kí­tott.

Fél a sajtó ha­rag­já­tól, ezért nem fedi fel a nyil­vá­nos­ság előtt magát az a nő, aki a bot­rá­nyos Ang­ela Mer­kel vi­de­ó­ban a kan­cel­lá­rasszonyt ját­szotta.

Yoko Ono és Hillary Clinton leszbikus viszonya: Részletek!

Yoko Ono és Hillary Clinton leszbikus viszonya: Részletek!

Yoko Ono sok­kolta a ri­por­te­re­ket!

Yoko Ono sok­kolta a ri­por­te­re­ket egy Los An­ge­les-i ki­ál­lí­tás­meg­nyi­tón. Nyíl­tan be­szélt, sőt rész­le­tezte lesz­bi­kus vi­szo­nyát a de­mok­rata el­nök­je­lölt­tel.