CÍMKE: 'lesifotó'

Az utcáról fotózták le az ablakában pucérkodó lányt

Az utcáról fotózták le az ablakában pucérkodó lányt

A fe­le­lőt­len hölgy nem gon­dolt arra, hogy bárki ész­re­ve­heti...

Mi történt vele? Alig hisszük el, hogy most így fest a népszerű énekesnő

Mi történt vele? Alig hisszük el, hogy most így fest a népszerű énekesnő

Úgy tűnik, hogy az ál­ta­lá­ban csi­nos Lana Del Rey nem min­dig tö­rő­dik a kül­se­jé­vel.

Leleplező fotó, világbajnok sportolóba szerelmes a fiatal modell

Leleplező fotó, világbajnok sportolóba szerelmes a fiatal modell

Marc Már­quez egy nála hat évvel fi­a­ta­labb hölgy ol­da­lán buk­kant fel.

Marc Már­quez egy nála hat évvel fi­a­ta­labb hölgy ol­da­lán buk­kant fel.

Meglepő lesifotó készült az utcán Pikali Gerdáról

Meglepő lesifotó készült az utcán Pikali Gerdáról

A szí­nésznő ezzel ala­po­san rá­cá­folt a ko­rábbi rossz­in­du­latú plety­kára, mi­sze­rint a fiai nem is kí­ván­csiak rá.

A szí­nésznő ezzel ala­po­san rá­cá­folt a ko­rábbi rossz­in­du­latú plety­kára, mi­sze­rint a fiai nem is kí­ván­csiak rá.

Ilyen se volt még, elképesztő kép készült a Clooney-ikrekről

Ilyen se volt még, elképesztő kép készült a Clooney-ikrekről

Édes­any­juk mind­ket­tő­jü­ket épp a kar­já­ban tar­totta, ami­kor meg­je­len­tek a le­si­fo­tó­sok. Ritka pil­la­nat ez a ra­jon­gók­nak!

Édes­any­juk mind­ket­tő­jü­ket épp a kar­já­ban tar­totta, ami­kor meg­je­len­tek a le­si­fo­tó­sok. Ritka pil­la­nat ez a ra­jon­gók­nak!

Lesifotó, boldogan készül a karácsonyra Várkonyi Andi

Lesifotó, boldogan készül a karácsonyra Várkonyi Andi

Egy be­vá­sár­ló­köz­pont­ban kap­ták le.

A csi­nos mű­sor­ve­zető lá­za­san ké­szü­lő­dik az ün­ne­pekre. Egy be­vá­sár­ló­köz­pont­ban kap­ták len­cse­végre.

Befotóztak az étterem ablakán: mi történt a magyar sztárpár között?

Befotóztak az étterem ablakán: mi történt a magyar sztárpár között?

Kü­lö­nös fotó ke­rült a Ri­post szer­kesz­tő­sé­gé­nek bir­to­kába!

Kü­lö­nös fotó ke­rült a Ri­post bir­to­kába!

Lesifotó! Budapesten kapták lencsevégre a világhírű sztárpárt

Lesifotó! Budapesten kapták lencsevégre a világhírű sztárpárt

Megér­kez­tek az első fotók.

Megér­kez­tek az első fotók a ma­gyar fő­vá­ros­ban tar­tóz­kodó szí­nész­pár­ról.

Lesifotó árulta el Meghan Markle édesapját

Lesifotó árulta el Meghan Markle édesapját

Vál­to­zott az ál­la­pota.

Lánya es­kü­vő­jén be­teg­sége miatt nem vett részt, de úgy tűnik, azóta már vál­to­zott az ál­la­pota.

Pikáns lesifotó: az ágyban kapták rajta Pikali Gerdát és Rékasi Károlyt

Pikáns lesifotó: az ágyban kapták rajta Pikali Gerdát és Rékasi Károlyt

Nem semmi, a nép­szerű szí­nész­pá­ron alig van ruha. Ezt lát­nod kell!

Nem semmi, a nép­szerű szí­nész­pá­ron alig van ruha. Ezt lát­nod kell!

Lefotózták őket, ezt csinálta Tóth Gabival a magyar sztár

Lefotózták őket, ezt csinálta Tóth Gabival a magyar sztár

Na­gyon ro­man­ti­kus fény­kép ke­rült fel az in­ter­netre a sze­rel­me­sek­ről. Le sem ta­gad­hat­nák, mennyire bol­do­gok.

Na­gyon ro­man­ti­kus fény­kép ke­rült fel az in­ter­netre a sze­rel­me­sek­ről.

Meztelenül jógázott a lány a sivatagban! Azt hitte, senki sem látja

Meztelenül jógázott a lány a sivatagban! Azt hitte, senki sem látja

A fekvő hős­pózt vé­gezte éppen...

A fekvő hős­pózt csi­nálta nagy lel­ke­sen, ami­kor a le­le­mé­nyes fotós meg­örö­kí­tette a pil­la­na­tot...

Lesifotók a Sztárban Sztár meg egy kicsi stúdiójából

Lesifotók a Sztárban Sztár meg egy kicsi stúdiójából

Két ma­gyar hí­res­ség is ott van.

Két ma­gyar hí­res­ség is el­lá­to­ga­tott a Su­perTV2 stú­di­ó­jába, hogy sze­ret­te­i­nek szur­kol­jon.

Elképesztő lesifotó! Így még biztos nem láttad a TV2 sztárját

Elképesztő lesifotó! Így még biztos nem láttad a TV2 sztárját

Kedd dél­előtt bárki ta­lál­koz­ha­tott Till At­ti­lá­val, aki a 4-6-os vil­la­mos vo­na­lán uta­zott.

Kedd dél­előtt bárki ta­lál­koz­ha­tott Till At­ti­lá­val, aki a 4-6-os vil­la­mos vo­na­lán uta­zott. Mint Till At­tila el­árulta, jog­sija to­vábbra sincs, így min­den más köz­le­ke­dési esz­közt hasz­nál. Ha szép idő van, szí­ve­sen brin­gá­zik, de hasz­nál rol­lert is és szí­ve­sen tö­meg­köz­le­ke­dik.

Fürdőruhában kapták le a hercegnőt! Elképesztő alakja van

Fürdőruhában kapták le a hercegnőt! Elképesztő alakja van

Négy gye­rek után is irigy­lésre méltó az alakja a 45 éves her­ceg­nő­nek.

Négy gye­rek után is irigy­lésre méltó az alakja a 45 éves her­ceg­nő­nek.

Lebukott Katie Holmes, nagyon nem akarta ezeket a fotókat

Lebukott Katie Holmes, nagyon nem akarta ezeket a fotókat

Párja szü­le­tés­nap­ján kap­ták len­cse­végre a szí­nész­nőt.

Párja szü­le­tés­nap­ján kap­ták len­cse­végre a szí­nész­nőt.

Lesifotó: magyar híresség a Sztárban Sztár meg 1 kicsi stúdiójában

Lesifotó: magyar híresség a Sztárban Sztár meg 1 kicsi stúdiójában

A büszke édes­apa a kö­zön­ség so­ra­i­ban fog­lalt he­lyet, onnan druk­kolt a ver­seny­zők­nek.

Megindultak a találgatások: Ő lehet Palvin Barbara pasija?

Megindultak a találgatások: Ő lehet Palvin Barbara pasija?

Izzik a le­vegő köz­tük!

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dellt egy is­mert ze­nés­szel fo­tóz­ták le meg­hitt pil­la­nat­ban. Izzik a le­vegő köz­tük!

Kínos lesifotón Stohl Luca: Vajon mit szól ehhez Stohl András?

Kínos lesifotón Stohl Luca: Vajon mit szól ehhez Stohl András?

Ér­de­kes fo­tóra buk­kan­tunk.

Ér­de­kes fo­tóra buk­kan­tunk a csi­nos mű­sor­ve­zető Ins­tag­ram-ol­da­lán!

Lesifotó készült: fővárosi plázában múlatta az időt Debreczeni Zita!

Lesifotó: fővárosi plázában múlatta az időt Debreczeni Zita!

Gi­anni An­noni nejét az egyik bel­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont­ban kap­ták le.

Gi­anni An­noni új­don­sült fe­le­sége az egyik bel­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont­ban töl­tötte a dél­után je­len­tős ré­szét.

Így lazított luxusjachtján Hajdú Péter!

Így lazított luxusjachtján Hajdú Péter!

Nincs nyugta a le­si­fo­tó­sok­tól!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető éppen csa­ládi nya­ra­lá­sát tölti, ám a le­si­fo­tó­sok­tól még ilyen­kor sincs nyugta!

Fürdőruhában kapták lencsevégre a 76 éves Medveczky Ilonát!

Fürdőruhában kapták lencsevégre a 76 éves Medveczky Ilonát!

El­ké­pesztő le­si­fo­tók!

El­ké­pesztő le­si­fo­tó­kat ké­szí­tett a Ri­post egyik ol­va­sója a mű­vész­nő­ről, aki egy vi­déki stran­don na­po­zott.

Sokkolta a világot Brad Pitt, borzalmas állapotban van

Sokkolta a világot Brad Pitt, borzalmas állapotban van

Le­si­fo­tók ké­szül­tek Brad Pitt­ről, az egész vi­lá­got meg­döb­ben­tet­ték a fel­vé­te­lek.

Le­si­fo­tók ké­szül­tek Brad Pitt­ről, az egész vi­lá­got meg­döb­ben­tet­ték a fel­vé­te­lek. A sár­mos szí­nész so­vá­nyabb, mint va­laha.

Titokban utazott Budapestre Cicciolina! Mit csinálhat itt?

Titokban utazott Budapestre Cicciolina! Mit csinálhat itt?

Az egy­kori por­nó­díva, Stal­ler Ilona fő­vá­ro­sunkba uta­zott, egy szál­loda előtt kap­ták len­cse­végre!

Az egy­kori por­nó­díva, Stal­ler Ilona fő­vá­ro­sunkba uta­zott, egy szál­loda előtt kap­ták len­cse­végre!

Micsoda átverés, bonyolódik a Schumacher-fotó rejtélye

Micsoda átverés, bonyolódik a Schumacher-fotó rejtélye

Kamu az egész, vagy rö­vi­de­sen rob­ban a bomba? Így re­a­gál a csa­lád a bot­rá­nyos hírre.

Schumacher feleségét sokkolták a történtek

Michael Schumacher feleségét sokkolták a történtek

Meg­döb­bent a csa­lád a le­si­fotó pi­acra ke­rü­lése miatt. Áruló a svájci vil­lába?

Meg­döb­bent a csa­lád az orvul ké­szí­tett le­si­fotó pi­acra ke­rü­lése miatt. Áruló fér­kő­zött be a már-már kór­házzá ala­kí­tott svájci lu­xus­vil­lába?

Újabb felhők Győzike feje felett?

Újabb felhők Győzike feje felett?

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Gás­pár Győző és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt. A gyanú sze­rint hamis szer­ző­dé­sek­kel pró­bál­ták el­ke­rülni a több tíz­mil­liós adó befi­ze­té­sét.

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Gás­pár Győző és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt. A gyanú sze­rint hamis szer­ző­dé­sek­kel pró­bál­ták el­ke­rülni a több tíz­mil­liós adó befi­ze­té­sét.

Ezért a nőért őrül meg mindenki a neten

Ezért a nőért őrül meg mindenki a neten

El­ké­pesztő póz­ban uta­zott ez a nő a met­rón, egy szem­fü­les utas­társa le­fo­tózta. A kép fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten, rá­adá­sul min­denki hoz­zá­tesz va­la­mit.

El­ké­pesztő póz­ban uta­zott ez a nő a met­rón, egy szem­fü­les utas­társa le­fo­tózta. A kép fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten, rá­adá­sul min­denki hoz­zá­tesz va­la­mit.

Komoly változás Kulka János állapotában!

Komoly változás Kulka János állapotában!

Komoly változás Kulka János állapotában!

Friss képek ke­rül­tek nap­vi­lágra az agyi in­fark­tu­son át­esett mű­vész­ről.

Friss képek ke­rül­tek nap­vi­lágra az agyi in­fark­tu­son át­esett mű­vész­ről.

Mi történt? Hihetetlenül megfiatalodott a 48 éves Balázs Pali!

Mi történt? Hihetetlenül megfiatalodott a 48 éves Balázs Pali!

Az éne­kest egy ren­dez­vé­nyen kapta len­cse­végre egy szem­fü­les ol­va­sónk...

Az éne­kest egy ren­dez­vé­nyen kapta len­cse­végre egy szem­fü­les ol­va­sónk, aki ér­de­kes meg­fi­gye­lést tett! Vajon mitől néz ki így a mu­la­tós sztár?

Meztelen nőt lesifotózott a playmate

Meztelen nőt lesifotózott a playmate, börtönbüntetést kaphat miatta

Bör­tön­bün­te­tést is kap­hat mi­atta.

A fotó a kon­di­te­rem­ben öl­töz­ködő nő en­ge­dé­lye nél­kül ke­rült nyil­vá­nos­ságra.

Csodás, kerek mellet villantott a riói érmes toronyugró szépség

Csodás, kerek mellet villantott a riói érmes toronyugró szépség

Le­si­fo­tós kapta le Ta­niát. A szexi spor­to­lónő előbb az olim­pián, aztán a stran­don mu­tatta meg, "mit tud".

Le­si­fo­tós kapta le a lány­bú­csú­ján la­zító Ta­niát. A szexi olasz spor­to­lónő előbb az olim­pián, aztán a stran­don mu­tatta meg, "mit tud".

Így néz ki fürdőruhában a 70 éves Goldie Hawn!

Így néz ki fürdőruhában a 70 éves Goldie Hawn!

Éppen Ha­waii-on nya­ral...

Az Oscar-díjas szí­nésznő éppen Ha­waii-on nya­ral, egy le­si­fo­tós iz­gal­mas ké­pe­ket ké­szí­tett róla...