CÍMKE: 'lelet'

Bejelentették: hátborzongató leletre bukkantak Bácsbokodnál

Most jelentették be a tudósok: hátborzongató leletre bukkantak Bácsbokodnál

A szenny­víz­tisz­tító épí­tése köz­ben ta­lál­ták a nem min­den­napi le­le­te­ket.

A szenny­víz­tisz­tító épí­tése köz­ben ta­lál­ták a nem min­den­napi le­le­te­ket.

Bejelentették: hátborzongató leletre bukkantak Kismartonnál

Bejelentették: hátborzongató leletre bukkantak Kismartonnál

Egy régi pa­raszt­ház le­bon­tása után buk­kan­tak a nem min­den­napi le­letre.

Egy régi pa­raszt­ház le­bon­tása után buk­kan­tak a nem min­den­napi le­letre.

Felbecsülhetetlen értékű leletre bukkant a magyar szakács

Felbecsülhetetlen értékű leletre bukkant a magyar szakács

Óri­ási meg­le­pe­tés­ben volt része Szőcs At­ti­lá­nak, ami­kor épp meg­vá­sá­rolt antik vit­ri­nes szek­rényt.

Óri­ási meg­le­pe­tés­ben volt része Szőcs At­ti­lá­nak, ami­kor épp meg­vá­sá­rolt antik vit­ri­nes szek­rényt.

Titok a múltból: elképesztő, mit találtak Bajánál

Titok a múltból: elképesztő, mit találtak Bajánál

Le­nyű­göző le­let­együt­tesre buk­kan­tak!

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen le­nyű­göző le­let­együt­tesre buk­kan­tak. Fotók a cikk­ben!

Szenzációs bejelentést tettek a kutatók: felfedezték az emberi élet legősibb nyomát

Szenzációs bejelentést tettek a kutatók: felfedezték az emberi élet legősibb nyomát

Át­törő fel­fe­de­zést tet­tek a ku­ta­tók: ez meg­vál­toz­tatja a múl­tun­kat!

Át­törő fel­fe­de­zést tet­tek a ku­ta­tók: ez meg­vál­toz­tatja a múl­tun­kat!

Világháborús maradványokat találtak

Második világháborúban elesett katona maradványaira bukkantak Debrecenben

Út­épí­tési mun­ká­la­tok során tár­ták fel.

Út­épí­tési mun­ká­la­tok során ke­rül­tek elő a le­le­tek.

Elképesztő, mire bukkantak a tudósok: még ők is meglepődtek

Elképesztő, mire bukkantak a tudósok: még ők is meglepődtek

Ennyire jó ál­la­potú le­letre na­gyon rit­kán akad­nak.

Ennyire jó ál­la­potú le­letre na­gyon rit­kán akad­nak.

Most közölték a tudósok: elképesztő, mire bukkantak

Most közölték a tudósok: elképesztő, mire bukkantak

Hi­he­tet­len fel­fe­de­zést tet­tek.

Hi­he­tet­len fel­fe­de­zést tet­tek a tu­dó­sok Szer­bi­á­ban.

Bejelentették a kutatók, hihetetlen, mire bukkantak a strandon

Bejelentették a kutatók, hihetetlen, mire bukkantak a strandon

"A par­ton ku­tat­tam, ami­kor egy szik­lá­ban csil­lámló fényt lát­tam."

"A par­ton ku­tat­tam, ami­kor egy szik­lá­ban csil­lámló fényt lát­tam" - a fel­fe­de­zé­sen ámul most a világ.

Rettenet a tengerfenéken, erre a kutatók sem számítottak

Rettenet a tengerfenéken, erre a kutatók sem számítottak

Si­ke­rült ki­de­rí­teni, hogy pon­to­san mi is ez a gi­gan­ti­kus lelet.

Si­ke­rült ki­de­rí­teni, hogy pon­to­san mi is ez a gi­gan­ti­kus lelet. Nem min­den­napi fel­fe­de­zésre ju­tot­tak!

Döbbenetes bizonyíték az időutazásra, elsápadtak a régészek

Döbbenetes bizonyíték az időutazásra, elsápadtak a régészek

Azon­nal lázba jöt­tek az össze­es­kü­vés el­mé­le­tek ked­ve­lői! De vajon mi az igaz­ság?

Azon­nal lázba jöt­tek az össze­es­kü­vés el­mé­le­tek ked­ve­lői!

Csodára bukkantak metróépítés közben

A kutatók is elképedtek - hihetetlen, mire bukkantak metróépítés közben

Ehhez ha­son­lóra ko­ráb­ban még nem volt példa.

Ehhez ha­son­lóra ko­ráb­ban még nem volt példa, ezért most a le­nyű­göző lelet cso­dá­jára jár­nak.

A tudósok bejelentették: történelmi felfedezést tettek

A tudósok bejelentették: történelmi jelentőségű felfedezést tettek

Ál­lí­tó­lag újabb bi­zo­nyí­té­kot ta­lál­tak arra, hogy Noé bár­kája lé­te­zett.

Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor

Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor

Erre aztán senki sem szá­mí­tott.

Erre aztán senki sem szá­mí­tott. Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök szer­dán Bu­da­pes­ten, a kor­mány­ülés szü­ne­té­ben tette meg a nagy be­je­len­tést.

Mit keres modern kori lövésnyom egy ősi neandervölgyi koponyán?

Mit keres modern kori lövésnyom egy ősi neandervölgyi koponyán?

Majd száz éve tart­ják iz­ga­lom­ban az al­ter­na­tív ré­gé­szet ked­ve­lőit egy kü­lö­nös, ősi em­ber­sza­bású csont­ma­rad­vá­nyai.

Világszenzáció: aranyra bukkantak Szegednél!

Világszenzáció: Aranyra bukkantak Szegednél!

Csak­nem száz éve nem ta­lál­tak olyan arany­tár­gyat, mint amit egy Sze­ged kör­nyé­kén gom­bá­szó férfi adott le.

Csak­nem száz éve nem ta­lál­tak olyan arany­tár­gyat, mint amit egy Sze­ged kör­nyé­kén gom­bá­szó férfi adott le a na­pok­ban a köz­gyűj­te­mény­nek.

Nincs visszaút, ma eldől a beteg Benkő László sorsa

Nincs visszaút, ma eldől a beteg Benkő László sorsa

Épp a szü­le­tés­nap­ján...

A le­gen­dás Omega együt­tes bil­len­tyűse épp a szü­le­tés­nap­ján tehet pon­tot egy ideg­őrlő idő­szak vé­gére!

Orvos bizonyítja: Gesztesi nem iszik!

Orvos bizonyítja: Gesztesi nem iszik!

Gesz­tesi Ká­rolyt újból al­ko­hol­lal hoz­ták hírbe.

Gesz­tesi Ká­rolyt újból al­ko­hol­lal hoz­ták hírbe. A hírek egy pa­lac­kot em­le­get­nek, amely­ből a szí­nész kor­tyol­ga­tott Hajdú mű­so­rá­ban.

Világbotrány: Előkerültek Diana hercegnő legtitkosabb orvosi leletei!

Világbotrány: Előkerültek Diana hercegnő legtitkosabb orvosi leletei!

A bi­zal­mas do­ku­men­tu­mo­kat egy nagy cég iro­dá­já­ban fe­lej­tet­ték...

A bi­zal­mas do­ku­men­tu­mo­kat egy nagy cég iro­dá­já­ban fe­lej­tet­ték...

Titkolóznak a régészek: Rejtélyes koponyákat találtak az Antarktiszon!

Titkolóznak a régészek: Rejtélyes koponyákat találtak az Antarktiszon!

Ví­rus­ként ter­jedt el a fel­fe­de­zés híre, mi­sze­rint ősi ko­po­nyákra buk­kan­tak...

Ví­rus­ként ter­jedt el az in­ter­ne­ten annak a fel­fe­de­zés­nek a híre, mely sze­rint ősi, em­beri ko­po­nyákra buk­kant egy ré­gész­csa­pat az Ant­ark­ti­szon. Vajon igaz a hír, vagy csak egy ha­tal­mas hír­lapi kacsa?

Valóság lesz a Jurassic Parkból, ősmadárra bukkantak a dzsungel mélyén

Valóság lesz a Jurassic Parkból, ősmadárra bukkantak a dzsungel mélyén

Most va­lami olyas­mit ta­lál­tak, ami­vel lehet mit kez­deni.

Most va­lami olyas­mit ta­lál­tak, ami­vel lehet mit kez­deni.

Bizarr, manószerű emberfaj maradványaira bukkantak!

Bizarr, manószerű emberfaj maradványaira bukkantak!

Ér­de­kes hír röp­pent fel nem­ré­gi­ben az in­ter­ne­ten, né­hány Ír­or­szág­ban ta­lált, igen kicsi, hum­anoid csont­váz kap­csán.

Brutális tömeggyilkosság nyomaira bukkantak a régészek!

Brutális tömeggyilkosság nyomaira bukkantak a régészek!

Több tucat le­gyil­kolt ember te­te­mét ta­lál­ták meg Kis­kun­majsa ha­tá­rá­ban.

Krisztus korabeli vajat talált egy farmer a kertjében

Krisztus korabeli vajat talált egy farmer a kertjében

Két­ezer éves fo­gyasz­tásra al­kal­mas vaj­töm­böt ta­lált egy ír far­mer kút­fú­rás köz­ben.

Két­ezer éves fo­gyasz­tásra al­kal­mas vaj­töm­böt ta­lált egy ír far­mer kút­fú­rás köz­ben.

Keresztet és Buddha-szobrot találtak a Marson

Keresztet és Buddha-szobrot találtak a Marson

A vörös boly­gó­ról a Cu­ri­o­sity ké­szí­tett fel­vé­te­le­ket, me­lyek közül az egyi­ken most egy ke­reszt lát­ható.

Ritka, középkori kardot találtak egy szántóföldön

Ritka, középkori kardot találtak egy szántóföldön

A szol­noki Dam­ja­nich János Mú­zeum sze­rint rend­kí­vül ritka le­let­ről van szó.