CÍMKE: 'lelet'

Bejelentették a kutatók, hihetetlen, mire bukkantak a strandon

Bejelentették a kutatók, hihetetlen, mire bukkantak a strandon

"A par­ton ku­tat­tam, ami­kor egy szik­lá­ban csil­lámló fényt lát­tam" - a fel­fe­de­zé­sen ámul most a világ.

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató, mit találtak az útépítésen

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató, mit találtak az útépítésen

Fé­lel­me­tes, mire buk­kan­tak az út­épí­tés köz­ben.

Fé­lel­me­tes, mire buk­kan­tak az út­épí­tés köz­ben.

Rettenet a tengerfenéken, erre a kutatók sem számítottak

Rettenet a tengerfenéken, erre a kutatók sem számítottak

Si­ke­rült ki­de­rí­teni, hogy pon­to­san mi is ez a gi­gan­ti­kus lelet. Nem min­den­napi fel­fe­de­zésre ju­tot­tak!

Most közölték a tudósok: elképesztő, mire bukkantak

Most közölték a tudósok: elképesztő, mire bukkantak

Hi­he­tet­len fel­fe­de­zést tet­tek a tu­dó­sok Szer­bi­á­ban.

Hi­he­tet­len fel­fe­de­zést tet­tek a tu­dó­sok Szer­bi­á­ban.

Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor

Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor

Erre aztán senki sem szá­mí­tott.

Erre aztán senki sem szá­mí­tott. Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök szer­dán Bu­da­pes­ten, a kor­mány­ülés szü­ne­té­ben tette meg a nagy be­je­len­tést.

Világszenzáció: aranyra bukkantak Szegednél!

Világszenzáció: Aranyra bukkantak Szegednél!

Csak­nem száz éve nem ta­lál­tak olyan arany­tár­gyat, mint amit egy Sze­ged kör­nyé­kén gom­bá­szó férfi adott le a na­pok­ban a köz­gyűj­te­mény­nek.

A tudósok bejelentették: történelmi jelentőségű felfedezést tettek

A tudósok bejelentették: történelmi jelentőségű felfedezést tettek

Noé bár­kája lé­te­zett.

Ál­lí­tó­lag újabb bi­zo­nyí­té­kot ta­lál­tak arra, hogy Noé bár­kája lé­te­zett.

Nincs visszaút, ma eldől a beteg Benkő László sorsa

Nincs visszaút, ma eldől a beteg Benkő László sorsa

A le­gen­dás Omega együt­tes bil­len­tyűse épp a szü­le­tés­nap­ján tehet pon­tot egy ideg­őrlő idő­szak vé­gére!

A le­gen­dás Omega együt­tes bil­len­tyűse épp a szü­le­tés­nap­ján tehet pon­tot egy ideg­őrlő idő­szak vé­gére!

Orvos bizonyítja: Gesztesi nem iszik!

Orvos bizonyítja: Gesztesi nem iszik!

Gesz­tesi Ká­rolyt újból al­ko­hol­lal hoz­ták hírbe. A hírek egy pa­lac­kot em­le­get­nek, amely­ből a szí­nész kor­tyol­ga­tott Hajdú mű­so­rá­ban.

Gesz­tesi Ká­rolyt újból al­ko­hol­lal hoz­ták hírbe. A hírek egy pa­lac­kot em­le­get­nek, amely­ből a szí­nész kor­tyol­ga­tott Hajdú mű­so­rá­ban.

Mit keres modern kori lövésnyom egy ősi neandervölgyi koponyán?

Mit keres modern kori lövésnyom egy ősi neandervölgyi koponyán?

Majd száz éve tart­ják iz­ga­lom­ban az al­ter­na­tív ré­gé­szet ked­ve­lőit egy kü­lö­nös, ősi em­ber­sza­bású csont­ma­rad­vá­nyai.

Világbotrány: Előkerültek Diana hercegnő legtitkosabb orvosi leletei!

Világbotrány: Előkerültek Diana hercegnő legtitkosabb orvosi leletei!

A bi­zal­mas do­ku­men­tu­mo­kat egy nagy cég iro­dá­já­ban fe­lej­tet­ték, egy ócska dosszi­éba fűzve.

Elképesztő leletre bukkant egy idegenvezető!

Elképesztő leletre bukkant egy idegenvezető, a tudósok is megdöbbentek!

A ta­pasz­talt férfi alig hitt a sze­mé­nek.

A ta­pasz­talt férfi alig hitt a sze­mé­nek, ami­kor egy ha­tal­mas és rej­té­lyes láb­nyo­mot vett észre.

Valóság lesz a Jurassic Parkból, ősmadárra bukkantak a dzsungel mélyén

Valóság lesz a Jurassic Parkból, ősmadárra bukkantak a dzsungel mélyén

Nincs messze az idő, ami­kor a gén­tech­no­ló­gia le­he­tővé teszi már ki­halt ál­la­tok új­ra­élesz­té­sét.

Titkolóznak a régészek: Rejtélyes koponyákat találtak az Antarktiszon!

Titkolóznak a régészek: Rejtélyes koponyákat találtak az Antarktiszon!

Vajon igaz a hír, vagy csak egy ha­tal­mas hír­lapi kacsa?

Vajon igaz a hír, vagy csak egy ha­tal­mas hír­lapi kacsa?

Különös lényre bukkantak egy 20 milló éves borostyánba zárva!

Különös lényre bukkantak egy 20 milló éves borostyánba zárva!

Egy 20 mil­lió évvel ez­előtt élt, eddig is­me­ret­len ál­lat­fajt fe­dez­tek fel a ré­gé­szek a Karib-tér­ség­ben.

Krisztus korabeli vajat talált egy farmer a kertjében

Krisztus korabeli vajat talált egy farmer a kertjében

Két­ezer éves fo­gyasz­tásra al­kal­mas vaj­töm­böt ta­lált egy ír far­mer kút­fú­rás köz­ben.

Két­ezer éves fo­gyasz­tásra al­kal­mas vaj­töm­böt ta­lált egy ír far­mer kút­fú­rás köz­ben.

Bizarr, manószerű emberfaj maradványaira bukkantak!

Bizarr, manószerű emberfaj maradványaira bukkantak!

Egy eddig is­me­ret­len, fél méter magas em­ber­faj­ról be­szél­nek...

Ér­de­kes hír röp­pent fel nem­ré­gi­ben az in­ter­ne­ten, né­hány Ír­or­szág­ban ta­lált, igen kicsi, hum­anoid csont­váz kap­csán. Sokan egy eddig is­me­ret­len, fél méter magas em­ber­faj­ról be­szél­nek, ami alig ezer éve még a kör­nyé­ken él­he­tett...

Ritka, középkori kardot találtak egy szántóföldön

Ritka, középkori kardot találtak egy szántóföldön

Az Al­föl­dön, ci­vi­lek ta­lál­ták meg.

Késő kö­zép­kori, min­den bi­zonnyal a 14. szá­zad­ban ké­szült ne­héz­lo­vas­sági kar­dot ta­lál­tak Ken­gyel ha­tá­rá­ban civil la­ko­sok.

Brutális tömeggyilkosság nyomaira bukkantak a régészek!

Brutális tömeggyilkosság nyomaira bukkantak a régészek!

Több tucat le­gyil­kolt ember te­te­mét ta­lál­ták meg Kis­kun­majsa ha­tá­rá­ban.

Több tucat le­gyil­kolt ember te­te­mét ta­lál­ták meg Kis­kun­majsa ha­tá­rá­ban. Az el­ége­tett - fő­ként női és gyer­mek - ma­rad­vá­nyok jól mu­tat­ják, hogy mi­lyen bru­tá­lis le­he­tett a 775 évvel ez­előtti ta­tár­já­rás.

Elképesztő őslény maradványaira bukkantak, ilyet még nem láttál!

Elképesztő teremtmény maradványaira bukkantak, ilyet még nem láttál!

A ku­ta­tók szeme is el­ke­re­ke­dett, ami­kor meg­ta­lál­ták a ten­geri ős­kro­ko­dil ma­rad­vá­nyait.

Keresztet és Buddha-szobrot találtak a Marson

Keresztet, sőt Buddha-szobrot is találtak a Marson

A vörös boly­gó­ról a Cu­ri­o­sity ké­szí­tett fel­vé­te­le­ket, me­lyek közül az egyi­ken most egy ke­reszt és egy romos temp­lom lát­ható.

A vörös boly­gó­ról a Cu­ri­o­sity ké­szí­tett fel­vé­te­le­ket, me­lyek közül az egyi­ken most egy ke­reszt és egy romos temp­lom lát­ható.

Majomembereket találtak egy mély üregben. Igazi szenzáció!

Majomembereket találtak egy mély üregben. Igazi szenzáció!

Min­den ed­di­gi­nél le­nyű­gö­zőbb em­beri csont­le­le­te­ket ta­lál­tak a ré­gé­szek.Talán épp a leg­ko­rábbi em­beri fajt.