CÍMKE: 'lehúzás'

Vigyázz, így vesz le a fapados légitársaság

Vigyázz, így vesz le a fapados légitársaság

15 éve van­nak Ma­gyar­or­szá­gon

15 éve van­nak Ma­gyar­or­szá­gon - büsz­kél­ke­dik a Wizz Air.

Kifakadt Balázs Klári, hihetetlen, milyen pofátlan üzenetet kapott

Kifakadt Balázs Klári, hihetetlen, milyen pofátlan üzenetet kapott

Egy "ra­jongó" úgy gon­dolta, mivel Korda György­nek és Ba­lázs Klá­ri­nak sok pénze van, adjon neki.

Nem állnak le: Tovább szédít Koholák Alexa kamuklinikája

Nem állnak le: Tovább szédít Koholák Alexa kamuklinikája

Bár a Ri­post so­ro­zat­ban buk­tatta le a jó­hi­szemű em­be­rek pén­zét sza­bá­lyo­san el­ra­boló "spi­ri­tu­á­lis köz­pon­tot"...

Bár a Ri­post so­ro­zat­ban buk­tatta le a jó­hi­szemű em­be­rek pén­zét sza­bá­lyo­san el­ra­boló köz­pon­tot...

Ha ilyen számról hívnak, soha ne vedd fel!

Ha ilyen számról hívnak, soha ne vedd fel!

Újra ak­ci­óba lép­tek a te­le­fo­nos csa­lók: ne vedd fel az ilyen szá­mo­kat és sem­mi­képp se hívd vissza!

Újra ak­ci­óba lép­tek a te­le­fo­nos csa­lók: ne vedd fel az ilyen szá­mo­kat és sem­mi­képp se hívd vissza!

ÉNB Alexa 35 ezerért árulja a 300 forintos csodakarkötőt!

ÉNB Alexa 35 ezerért árulja a 300 forintos csodakarkötőt!

Kar­kö­tők áru­sí­tá­sába kez­dett.

Két­ség­be­esett em­be­re­ket hi­te­get­nek a gyó­gyu­lás re­mé­nyé­vel.

Ez durva: leléptek a magyar énekes pénzével

Ez durva: leléptek a magyar énekes pénzével

Csú­nyán le­húz­ták őket!

Az éne­kes és fe­le­sége éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, de két férfi most be­le­ron­dí­tott az idillbe. Csú­nyán le­húz­ták őket!

Ez durva: Saját embere húzta le Galambos Lajost

Ez durva: Saját embere húzta le Galambos Lajost

So­kak­nak le­esett az álla a bí­ró­sá­gon.

So­kak­nak le­esett az álla ked­den dél­előtt a bí­ró­sá­gon, ahol két ha­lasz­tás után végre el­kez­dőd­he­tett Ga­lam­bos Lajos és tár­sai köz­mű­lo­pási pere.

Jogtalanul húznak le a késedelmi díjjal a távközlési cégek

Jogtalanul húznak le a késedelmi díjjal a távközlési cégek

Évente akár több ezer fo­rin­tot is jog­ta­la­nul kifi­zet­tet­het­tek ve­lünk egyes táv­köz­lési cégek...

Évente akár több ezer fo­rin­tot is jog­ta­la­nul kifi­zet­tet­het­tek ve­lünk egyes táv­köz­lési cégek, köt­bér és fi­ze­tési fel­szó­lí­tás címén. Az egyik táv­köz­lési cég ellen pert nyert az ügyész­ség, a má­sik­kal szem­ben pedig pert in­dí­tott...

Kitálalt volt szerelméről Soma, aljas dolgot művelt vele

Kitálalt volt szerelméről Soma, aljas dolgot művelt vele

Évekbe telt, míg meg­bo­csáj­totta ma­gá­nak, hogy egy ilyen férfit vá­lasz­tott!

5 millióval húzták le Bódi Gusztit

5 millióval húzták le Bódi Gusztit

A Bódi csa­lád több mint két év­ti­zede köl­tö­zött be csa­ládi há­zukba.

A Bódi csa­lád több mint két év­ti­zede köl­tö­zött be csa­ládi há­zukba, idén pedig be­le­vág­tak a fel­újí­tásba. Saját ká­ru­kon ta­nul­ták meg a ma­gya­rok is­te­nét.

Ez elképesztő: Így akarják lehúzni Steiner Kristófot

Ez elképesztő: Így akarják lehúzni Steiner Kristófot

Sokan van­nak, akik is­mert em­be­rek far­vi­zén evezve sze­ret­nék fel­fut­tatni saját cé­gü­ket, és sokan kö­zü­lük na­gyon nem értik a biz­nisz lé­nye­gét.

Sokan van­nak, akik is­mert em­be­rek far­vi­zén evezve sze­ret­nék fel­fut­tatni saját cé­gü­ket, és sokan kö­zü­lük na­gyon nem értik a biz­nisz lé­nye­gét.

Közeledik a nyaralás! Ismered a nagy turistalehúzó trükköket?

Közeledik a nyaralás! Ismered a nagy turistalehúzó trükköket?

Ál­ta­lá­nos ta­pasz­ta­lat, hogy a világ min­den­hol ki­hasz­nál­ják a tu­ris­tá­kat.

Ál­ta­lá­nos ta­pasz­ta­lat, hogy a világ szinte min­den pont­ján meg­pró­bál­ják ki­hasz­nálni a tu­ris­ták bot­la­do­zá­sait a fur­fan­gos he­lyiek. Mu­tat­juk a leg­gya­ko­ribb trük­kö­ket!

Hiszem, ha látom: Nem bújnak el többé a traffipaxozó rendőrök!

Hiszem, ha látom: Nem bújnak el többé a traffipaxozó rendőrök!

Ugyan meg­te­het­nék, de nem tá­mad­nak les­ből a gyors­haj­tókra....Vi­gyá­zat, "in­téz­ke­dési kul­tú­ra­vál­tás" jön!

Ugyan meg­te­het­nék, de nem tá­mad­nak les­ből a gyors­haj­tókra. Itt az "in­téz­ke­dési kul­tú­ra­vál­tás"!

Új bankkártyás lehúzás terjed, erre vigyázz!

Új bankkártyás lehúzás terjed, erre vigyázz!

Saj­nos, nem rém­álom...

Saj­nos, nem rém­álom, de te­hetsz el­lene...

Vigyázz: észrevétlenül szedi le egy vírus a bankszámládról a pénzt

Vigyázz: észrevétlenül szedi le egy vírus a bankszámládról a pénzt

Már a banki vissza­iga­zoló SMS-edet is ha­mi­sít­ják! Tény­leg csak a pár­na­ci­hába rej­tett pénz van biz­ton­ság­ban?

Így húznak le négyszeres árral a taxishiénák!

Így húznak le négyszeres árral a taxishiénák!

Egy újabb videó lá­tott nap­vi­lá­got.

Van olyan taxis, aki nem tartja be a ha­tó­sági ára­kat, és négy­szer annyit is elkér egy fu­va­rért, mint amennyi a ren­de­let­ben elő­írt lenne.

Óriási átverés: rejtélyes hívások Afrikából!

Óriási átverés: rejtélyes hívások Afrikából!

Fél Ma­gyar­or­szá­got hív­ták már.

Ha + 235-ös, vagy 238-as szám­ról hív­nak ne vedd fel, ne hívd vissza. Fél Ma­gyar­or­szá­got hív­ták már min­den­féle tá­voli, eg­zo­ti­kus or­szág­ból.

Igazi kávébotrány: átverés a nagyobb kiszerelés?

Igazi kávébotrány: átverés a nagyobb kiszerelés?

A szol­gál­tató- és a ter­me­lő­szek­tor­ban egy­aránt ott spó­rol­nak a cégek, ahol csak le­he­tő­sé­gük van.

A szol­gál­tató- és a ter­me­lő­szek­tor­ban egy­aránt ott spó­rol­nak a cégek, ahol csak le­he­tő­sé­gük van. bi­zo­nyí­ta­nak!

Így lepleződik le egy telefonos csaló! Tanulságos felvétel!

Így lepleződik le egy telefonos csaló! Tanulságos felvétel!

Az ál­do­zat hagyta, hogy a csaló vé­gig­mondja a be­etető szö­ve­get, és az egész be­szél­ge­tést rög­zí­tette. A végén aztán jött a fe­kete leves...

Pörgetik a taxiórát, és nem a hivatalos tarifával dogoznak a taxisok? Kipróbáltuk

Pörgetik a taxiórát, és nem a hivatalos tarifával dogoznak a taxisok? Kipróbáltuk

Uber-bot­rány­tól, ta­xis­blo­kád­tól és a BKK ta­xiel­len­őr­zé­sén meg­bu­kott so­fő­rök­től volt han­gos a sajtó az utóbbi na­pok­ban.

Nem fizet kárpótlást Magyarországon a VW

Nem fizet kárpótlást Magyarországon a VW

A dí­z­el­bot­rány­ban a ma­gya­rok megint a rö­vi­deb­bet húz­ták, úgy tűnik, nem fizet az au­tó­gyártó cég egy ga­rast sem. De nem csak mi va­gyunk az egye­dü­liek, egész Eu­rópa érin­tett lehet.

A dí­z­el­bot­rány­ban a ma­gya­rok megint a rö­vi­deb­bet húz­ták, úgy tűnik, nem fizet az au­tó­gyártó cég.

Így szedi el a pénzed a Facebook

Így szedi el a pénzed a Facebook

A cég újí­tása, hogy au­to­ma­ti­ku­san le­játssza a vi­de­ó­kat az üze­nő­fa­la­don....

A Fa­ce­book újí­tása, hogy au­to­ma­ti­ku­san le­játssza a vi­de­ó­kat az üze­nő­fa­la­don, ha aka­rod, ha nem. Azon felül, hogy na­gyon za­varó, az adat­for­gal­ma­dat is gyor­san gallyra teszi.

Puzsér az El Caminót is utálta! Lőttek a lelki békének

Puzsér az El Caminót is utálta! Lőttek a lelki békének

De vé­gig­me­ne­telte!

A za­rán­dok­úton sem nyu­god­ha­tott meg Pu­zsér há­borgó lelke. Az El Ca­mino sze­rinte kép­mu­ta­tás és sze­mér­met­len üz­le­te­lés. De vé­gig­me­ne­telte!

Így betegít meg, ha folyton kölcsön kérsz

Így betegít meg, ha folyton kölcsön kérsz

Nem­csak az anyagi hely­ze­te­det rontja hosszú távon, az egész­sé­ge­det is!

Azt már tud­juk, hogy a pénz­ügyi hely­ze­te­den hosszú távon nem sokat se­gí­te­nek a köl­csö­nök, de nem csak ez velük a baj: még az egész­sé­ge­det is tönkre vág­hat­ják!