CÍMKE: 'lehűlés'

Közölte a meteorológia: nagy lehűlés jön, nem lesz jobb a helyzet

Közölte a meteorológia: nagy lehűlés jön, nem lesz jobb a helyzet

Még hét­főre is a hét­vé­ge­i­hez ha­sonló idő­já­rást jó­sol­nak. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Durván bekeményít az ősz: viharral és fronttal érkezik a lehűlés

Durván bekeményít az ősz: viharral és fronttal érkezik a lehűlés

Va­sár­nap még kel­le­me­sen meleg idő lesz, utána azon­ban elő kell ven­nünk a ka­bá­to­kat.

FRISS HÍREK

Bekeményít az időjárás, itt csap le ma először a durva vihar

Bekeményít az időjárás, itt csap le ma először a durva vihar

Sok esőre kell ké­szülni, és az erős szél miatt már ri­asz­tást is ki­adott a me­te­o­ro­ló­gia. Nagy le­hű­lés jön!

Sok esőre kell ké­szülni, és az erős szél miatt már ri­asz­tást is ki­adott a me­te­o­ro­ló­gia. Nagy le­hű­lés jön!

10 fok alá süllyed a hőmérséklet, erre kell készülni jövő héten

10 fok alá süllyed a hőmérséklet, erre kell készülni jövő héten

Nap­köz­ben nyá­rias meleg lesz, a haj­na­lok ugyan­ak­kor iga­zán hű­vö­sek lesz­nek.

Nap­köz­ben nyá­rias meleg lesz, a haj­na­lok ugyan­ak­kor iga­zán hű­vö­sek lesz­nek.

Durva hidegfronttal tör be az újabb lehűlés, ebben nem lesz köszönet

Durva hidegfronttal tör be az újabb lehűlés, ebben nem lesz köszönet

Egy hi­deg­front miatt megint esik pár fokot a hő­mér­sék­let.

Egy hi­deg­front miatt megint esik pár fokot a hő­mér­sék­let és az eső­től sem sza­ba­du­lunk.

Erős széllel jön a nagy lehűlés: mutatjuk, hol kell vigyázni

Erős széllel jön a nagy lehűlés: mutatjuk, hol kell vigyázni

St­rand­időre ne szá­míts a hét­vé­gén!

A kö­vet­kező na­pok­ban eső­ből és szél­ből is jutni fog a hűvös idő­ben. St­rand­időre ne szá­míts a hét­vé­gén!

Kiadták a riasztást, nagy esővel jön a nyár legdurvább lehűlése

Kiadták a riasztást, nagy esővel jön a nyár legdurvább lehűlése

A sok eső mel­lette erős szélre is ké­szülni kell a hét­vé­gén. Saj­nos a strand­idő­nek lőt­tek.

A sok eső mel­lette erős szélre is ké­szülni kell a hét­vé­gén. Saj­nos a strand­idő­nek lőt­tek.

Baljós hófúvással tör ránk a hideg, mutatjuk a viharzónákat

Baljós hófúvással tör ránk a hideg, mutatjuk a viharzónákat

A kö­vet­kező na­pok­ban kü­lö­nö­sen kel­le­met­len időre szá­mít­ha­tunk. Több fron­ton támad az idő­já­rás.

Bekeményít a tél, ekkor jön baljós ónos és fagyott esővel a havazás

Bekeményít a tél, ekkor jön baljós ónos és fagyott esővel a havazás

Egy vá­rat­lan hi­deg­front teszi tönkre az eddig kel­le­mes, ta­va­szias időt. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Kegyetlen fordulat az időjárásban: durva lehűléssel tör be a front

Kegyetlen fordulat az időjárásban: durva lehűléssel tör be a front

A kö­vet­kező na­pok­ban akár 20 fok alá is eshet a hő­mér­sék­let.

A kö­vet­kező na­pok­ban he­lyen­ként akár 20 fok alá is eshet a hő­mér­sék­let.

Hófúvással érkezik az eddigi legdurvább lehűlés, nem kegyelmez a fagy

Hófúvással érkezik az eddigi legdurvább lehűlés, nem kegyelmez a fagy

Az idei télen még nem volt olyan hideg, mint ami­lyen a na­pok­ban lesz.

Az idei télen még nem volt olyan hideg, mint ami­lyenre a na­pok­ban szá­mít­ha­tunk.

Dermesztő hideggel érkezik a hó, ebben nem lesz köszönet

Dermesztő hideggel érkezik a havazás, ebben nem lesz köszönet

A hét ele­jén je­len­tő­sen lehűl a le­vegő.

A hét ele­jén je­len­tő­sen lehűl a le­vegő, még a nap­sü­tés­ben is va­cogni fo­gunk - és még a szél sem kímél min­ket!

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Most meg­mu­tatja igazi arcát az idő­já­rás, és ebben saj­nos nem lesz kö­szö­net. Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Kegyetlen mínuszok sokkolják az országot, ekkor jön a nagy lehűlés

Kegyetlen mínuszok sokkolják az országot, ekkor jön a nagy lehűlés

Ké­szülj, mert mí­nusz 12 fokig is hűl­het a le­vegő!

Ké­szülj, mert mí­nusz 12 fokig is hűl­het a le­vegő, az erős szél pedig csak to­vább ront a hely­ze­ten. Az erő­tel­jes lég­moz­gás­tól ugyanis még hi­de­gebb­nek érez­zük a le­ve­gőt. Hogy mi­korra vár­ható az íté­let­idő? Máris el­árul­juk...

Vigyázat, ma sáros eső eshet!

Vigyázat, ma sáros eső eshet!

Fur­csa lég­köri je­len­ség tanúi le­he­tünk ma: ér­ke­zik a sza­ha­rai por, ami­től sáros lesz az eső. El­árul­juk azt is, mikor jön a le­hű­lés!

Fur­csa lég­köri je­len­ség tanúi le­he­tünk ma: ér­ke­zik a sza­ha­rai por, ami­től sáros lesz az eső. El­árul­juk azt is, mikor jön a le­hű­lés!

Vészjelzés a vihar miatt, hatalmasat zuhan a hőmérséklet

Vészjelzés a vihar miatt, hatalmasat zuhan a hőmérséklet

Der­mesztő őszi idő­ben lesz ré­szünk a na­pok­ban. Rá­adá­sul nem csak az eső­vel és a hi­deg­gel kell meg­küz­de­nünk.

Der­mesztő őszi idő­ben lesz ré­szünk a na­pok­ban. Rá­adá­sul nem csak az eső­vel kell meg­küz­de­nünk.

Durva csavar az időjárásban, óriási változás közelít

Durva csavar az időjárásban, óriási változás közelít

Vége az in­dián nyár­nak.

Aki azt hitte, hogy so­káig ki­tart még a vén­asszo­nyok nyara, az saj­nos ha­tal­ma­sat té­ve­dett.

Kíméletlen csapadékzóna tart felénk, ekkor jön a durva lehűlés

Kíméletlen csapadékzóna tart felénk, ekkor jön a durva lehűlés

Ezzel el­bú­csúz­ha­tunk a me­leg­től! A kel­le­mes időt sok eső és erős szél váltja fel, a der­mesztő hi­deg­ről nem is be­szélve.

Megbolondul az időjárás, mutatjuk, mi vár ránk

Megbolondul az időjárás, mutatjuk, mi vár ránk

Jövő héten már jön a durva idő.

Va­sár­nap még ki lehet él­vezni a szep­tem­beri nya­rat, de jövő héten már jön a durva idő.

Hátborzongató dolog Szombathelyen: lecsapott a matató ménkű

Hátborzongató dolog történt Szombathelyen: lecsapott a matató ménkű

Gömb­vil­lám­mal csa­pott le a vihar szom­ba­ton. Ha­lálra ré­misz­tette a szom­bat­he­lyi­e­ket.

Nem akármilyen idővel folytatódik a hét! Mutatjuk, mi vár

Nem akármilyen idővel folytatódik a hét! Mutatjuk, mi vár

A kö­vet­kező na­pok­ban ki­csit lehűl a le­vegő, de azért nem kell meg­ijedni. Jó hír, hogy az eső­től meg­sza­ba­du­lunk.

A kö­vet­kező na­pok­ban ki­csit lehűl a le­vegő, de azért nem kell meg­ijedni.

Újabb meglepetést tartogat számunkra az időjárás

Újabb meglepetést tartogat számunkra az időjárás

Vissza­tér a héten a ká­ni­kula.

Ami­kor azt hit­tük a hi­deg­front meg­hozta a le­hű­lést, és be­kö­szönt egy hű­vö­sebb idő­szak, újra me­le­gedni kezd az idő.

Kiadták a riasztást, folytatódik az erőteljes lehűlés

Kiadták a riasztást, folytatódik az erőteljes lehűlés

Több fok­kal hűl le a le­vegő.

Szom­ba­ton már az or­szág nagy ré­szére meg­ér­ke­zett a hi­deg­front, va­sár­napra pedig az összes me­gyé­ben több fok­kal le­hűti a le­ve­gőt.

Bármikor lecsaphat a vihar, hétvégén is marad a hűvös idő

Bármikor lecsaphat a vihar, hétvégén is marad a hűvös idő

Egye­lőre nem szá­mít­ha­tunk szik­rázó nap­sü­tésre, a zá­po­rok és zi­va­ta­rok lesz­nek jel­lem­zők hét­vé­gén is.

Egye­lőre nem szá­mít­ha­tunk szik­rázó nap­sü­tésre, a zá­po­rok és zi­va­ta­rok lesz­nek jel­lem­zők hét­vé­gén is.

Még több esőt hoz a hidegfront: jelentősen lehűl a levegő

Még több esőt hoz a hidegfront: jelentősen lehűl a levegő

Az utóbbi napok vi­ha­rai nem csak a fákat, de az ide­ge­in­ket is meg­té­páz­ták. For­ró­ságra nem kell szá­mí­ta­nunk.

Az utóbbi napok vi­ha­rai nem csak a fákat, de az ide­ge­in­ket is meg­té­páz­ták. For­ró­ság nem vár­ható.

Viharral támad a hidegfront, elmos minket az eső

Viharral támad a hidegfront, elmos minket az eső

Ma ismét ket­té­sza­kad az or­szág.

Ma ismét ket­té­sza­kad az or­szág, de hét­vé­gére min­den­hol lehűl a le­vegő. De tar­to­gat még kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket az idő­já­rás.

Teljesen felfordul az időjárás, a felmelegedést újabb hidegfront követi

Teljesen felfordul az időjárás, a felmelegedést újabb hidegfront követi

A hó­esés­től el­bú­csúz­ha­tunk né­hány napra, de még der­mesz­tőbb hi­degre kell ké­szülni.

A hétvégét elmossa az eső, jönnek az év legnagyobb viharai

A hétvégét elmossa az eső, jönnek az év legnagyobb viharai

Erős sze­let és ren­ge­teg esőt hoz a hi­deg­front. Saj­nos még to­vább hűl a le­vegő.

Erős sze­let és ren­ge­teg esőt hoz a hi­deg­front. Saj­nos még to­vább hűl a le­vegő. Job­ban te­szed, ha a kö­vet­kező na­pok­ban in­kább fedél alatt ma­radsz.

Tovább romlik az időjárás!

Tovább romlik az időjárás!

Hol­nap­tól be­ke­mé­nyít a ta­vasz, mon­szun­szerű esőre lehet majd szá­mí­tani. Per­sze, csak azok után, hogy el­állt a ha­va­zás. Ri­asz­tást adtak ki több me­gyére is.

Hol­nap­tól be­ke­mé­nyít a ta­vasz, mon­szun­szerű esőre lehet majd szá­mí­tani. Per­sze, csak azok után, hogy el­állt a ha­va­zás. Ri­asz­tást adtak ki több me­gyére is.

Durva csavar az áprilisi időjárásban, csak pár nap a haladék

Durva csavar az áprilisi időjárásban, csak pár nap a haladék

Ha imá­dod a ta­vaszt és a za­var­ta­lan nap­sü­tést, a leg­fris­sebb elő­re­jel­zés­nek na­gyon nem fogsz örülni...

Húsvétra bekeményít az időjárás: durva lehűlés közeleg

Húsvétra bekeményít az időjárás: durva lehűlés közeleg

Eső­vel és szél is lesz...

De nem csak a hi­deg­gel, hanem az eső­vel és a szél­lel is meg­gyű­lik a ba­junk a kö­vet­kező na­pok­ban...

Ennyire durvára senki sem számított: elviselhetetlen hideget hoz a front

Ennyire durvára senki sem számított: elviselhetetlen hideget hoz a front

A hús­vé­tot meg­úsz­tuk, csak a szél za­vart be ki­csit...

A hús­vé­tot meg­úsz­tuk, csak a szél za­vart be ki­csit... Mos­tan­tól azon­ban nem ke­gyel­mez az idő­já­rás!

Ekkor ér ide a hidegfront, rendkívüli időt hoz magával

Ekkor ér ide a hidegfront, rendkívüli időt hoz magával

A kö­vet­kező na­pok­ban esőre és vi­ha­ros szélre is ké­szülni kell. Rá­adá­sul na­gyon lehűl a le­vegő...

A kö­vet­kező na­pok­ban esőre és vi­ha­ros szélre is ké­szülni kell. Rá­adá­sul na­gyon lehűl a le­vegő...

Durva lehűléssel érkezik a hidegfront, meglepő dolgokat tartogat

Durva lehűléssel érkezik a hidegfront, meglepő dolgokat tartogat

Eddig él­vez­het­tük a ta­vaszt, mert a héten két­szer is hi­deg­front csap le.

Eddig él­vez­het­tük a ta­vaszt, mert a héten két­szer is hi­deg­front csap le ránk...

Jön az ítéletidő: viharokkal támad a hidegfront

Jön az ítéletidő: viharokkal támad a hidegfront

Esőre és erős szélre kell ké­szülni.

Nagy esőre és erős szélre kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban. A le­hű­lés még nem ért véget...

Durva hidegfront tart felénk, szélviharral és esővel érkezik

Durva hidegfront tart felénk, szélviharral és esővel érkezik

Lehűl a le­vegő...

Sze­les, esős idő teszi tönkre a ta­va­szias me­le­get. A kö­vet­kező na­pok­ban lehűl a le­vegő...

Hidegfront forgatja fel a hétvégi időjárást, durván lehűl a levegő

Hidegfront forgatja fel a hétvégi időjárást, durván lehűl a levegő

A le­hű­lés esőt és szél­vi­hart hoz.

A hét­végi le­hű­lés esőt és szél­vi­hart is hoz ma­gá­val... Egy időre el­kö­szön­he­tünk a ta­vasz­tól.

Tévedtek a meteorológusok: váratlan hidegfront tör be az országba

Tévedtek a meteorológusok: váratlan hidegfront teszi tönkre a hétvégét

Bár ko­ráb­ban ta­va­szias időt ígér­tek, egy hi­deg­front ke­resz­tül­húzta az idő­jó­sok szá­mí­tá­sait.

Kíméletlen hidegfront érkezik, a hét végére lehűl a levegő

Kíméletlen hidegfront érkezik, a hét végére lehűl a levegő

Hasz­náld ki a a kö­vet­kező na­po­kat, mert va­sár­nap tel­je­sen ki­for­dul ma­gá­ból az idő­já­rás...

Hasz­náld ki a a kö­vet­kező na­po­kat, mert va­sár­nap tel­je­sen ki­for­dul ma­gá­ból az idő­já­rás...

Eső és szélvihar tapossa el a tavaszt, ekkor jön a lehűlés

Eső és szélvihar tapossa el a tavaszt, ekkor jön a lehűlés

Me­gint lehűl a le­vegő.

Né­hány napig még meg­ma­rad a ta­va­szias meleg, de aztán megint lehűl a le­vegő.

Ma ideér a brutális lehűlés: viharos eső mossa el a hétvégét

Ma ideér a brutális lehűlés: viharos eső mossa el a hétvégét

A hi­deg­front egy időre elűzi a ta­vaszt.

Sok eső és vi­ha­ros szél sza­bo­tálja a sza­bad­na­po­kat. A hi­deg­front egy időre elűzi a ta­vaszt.

Durva faggyal indul a reggel: eső és viharos szél is lesz

Durva faggyal indul a reggel: eső és viharos szél is lesz

A kö­vet­kező na­pok­ban hűvös, esős időnk lesz, de a hét má­so­dik fele for­du­la­tot hoz.

A kö­vet­kező na­pok­ban hűvös, esős időnk lesz, de a hét má­so­dik fele for­du­la­tot hoz.

Éles fordulatot vesz az időjárás, rendkívüli hideg jön

Éles fordulatot vesz az időjárás, rendkívüli hideg jön

Mos­tan­tól a hét vé­géig egyre to­vább zuhan a hő­mér­sék­let. Az eső és a szél csak to­vább ront a hely­ze­ten.

Mos­tan­tól a hét vé­géig egyre to­vább zuhan a hő­mér­sék­let. Az eső és a szél csak to­vább ront a hely­ze­ten.

Viharral érkezik a hidegfront, erre számíthatsz

Viharral érkezik a hidegfront, erre számíthatsz

Kí­mé­let­len le­hű­lés veszi kez­de­tét...

Kí­mé­let­len le­hű­lés veszi kez­de­tét... A kö­vet­kező na­pok­ban el­bú­csúz­ha­tunk a ta­va­szias idő­től.

Durva hidegfront érkezik, rettenet, amire számíthatunk

Durva hidegfront érkezik, rettenet, amire szombaton számíthatunk

Újra be­kö­szönt a té­lies idő.

Né­hány napig a ked­ve­sebb arcát mu­tatta az idő­já­rás, de most újra be­kö­szönt a té­lies idő.

Hidegfront tör be hazánkba, fagyos eső áztatja az országot.

Hidegfront tör be hazánkba, fagyos eső áztatja az országot.

Csü­tör­tö­kön újabb le­hű­lés ér­ke­zik, ami szél­vi­har­ral és eső­vel teszi tönkre a ta­va­szias időt.

Csü­tör­tö­kön újabb le­hű­lés ér­ke­zik, ami szél­vi­har­ral és eső­vel teszi tönkre a ta­va­szias időt.

A meteorológusok is megdöbbentek: baljós sárga esővel jön a lehűlés

A meteorológusok is megdöbbentek: baljós sárga esővel jön a lehűlés

Ennyi­vel nem ússzuk meg, erős szélre is ké­szülni kell.

Ennyi­vel nem ússzuk meg, erős szélre is ké­szülni kell. Hét­vé­gére tel­je­sen fel­for­dul az idő­já­rás.

Ónos esővel támad az időjárás, fagyos légáramlatot hoz magával

Ónos esővel támad az időjárás, fagyos légáramlatot hoz magával

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már ki­ad­ták a ri­asz­tást! A kö­vet­kező na­pok­ban vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás.

Tévedtek a meteorológusok: kínzóan átalakul a hétvégi időjárás

Tévedtek a meteorológusok: kínzóan átalakul a hétvégi időjárás

Ez a hét­vége nem sok jót tar­to­gat az idő­já­rás szem­pont­já­ból... Nem sok a ha­la­dék, le­csap a tél!

Erre nem számítottunk: durva időt hoz a hétvége

Erre nem számítottunk:
durva időt
hoz a hétvége

Hét­vé­gére újra lehűl a le­vegő, hűvös, esős napok jön­nek.

Hét­vé­gére újra lehűl a le­vegő, hűvös, esős napok jön­nek. De a tél már nem tér vissza!

Itt csap le a tél: brutális lehűlés közeleg

Itt csap le a tél: brutális lehűlés és veszélyes vihar közeleg

Nem sza­ba­du­lunk az igazi té­lies idő­től! Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat az idő­já­rás...

Nem sza­ba­du­lunk az igazi té­lies idő­től! Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat az idő­já­rás...

A meteorológusok is besokalltak: itt csap le a kegyetlen hideg

A meteorológusok is besokalltak: itt csap le a kegyetlen hideg

Már nem sok a ha­la­dék addig, amíg újra ha­zánkba ér a der­mesztő tél. Kel­le­met­len napok jön­nek...

Már nem sok a ha­la­dék addig, amíg újra ha­zánkba ér a der­mesztő tél. Kel­le­met­len napok jön­nek...

Durva világ jön: ekkor ér ide a fagyos légáramlat

Durva világ jön: ekkor ér ide a fagyos légáramlat

Ebben nem lesz kö­szö­net.

Hiába van oda­kint der­mesz­tően hideg, a le­vegő még ennél is to­vább hűl... Ebben aztán nem lesz kö­szö­net!

A meteorológusok is elsápadtak: ez az év legdurvább lehűlése!

A meteorológusok is elsápadtak: ez az év legdurvább lehűlése!

Ebben nem lesz kö­szö­net...

Azon se le­pődj meg, ha mí­nusz 20 fokot mutat a hő­mérő! Ebben nem lesz kö­szö­net...

Ezen a meteorológusok is elképedtek: sarkvidéki hétvégénk lesz!

Ezen a meteorológusok is elképedtek: sarkvidéki hétvégénk lesz!

Hét­vé­gén szembe kell néz­nünk a der­mesztő va­ló­ság­gal: akár mí­nusz 24 fok is lehet!

Fagyos lesz a szilveszter, de a folytatás is dermesztő lesz

Fagyos lesz a szilveszter, de a folytatás is dermesztő lesz

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint der­mesztő hi­deg­gel indul az Újév. A le­hű­lés kel­le­met­len je­len­sé­ge­ket hoz ma­gá­val...

A másodfokú riasztást is kiadták: ezekben a megyékben pusztít a vihar!

A másodfokú riasztást is kiadták: ezekben a megyékben pusztít a vihar!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ext­rém hi­degre fi­gyel­mez­tet­nek...

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ext­rém hi­degre fi­gyel­mez­tet­nek...

Viharveszély: brutális hidegfront jön, mínusz 20 fok lesz!

Viharveszély: brutális hidegfront jön, mínusz 20 fok lesz!

A ri­asz­tást is ki­ad­ták!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már a ri­asz­tást is ki­ad­ták! Az idő­já­rás or­szág­szerte le­csap...

Ez már a meteorológusoknak is sok: brutális idő csap le ránk!

Ez már a meteorológusoknak is sok: brutális idő csap le ránk!

Nem­csak a kí­mé­let­len hi­deg­gel, hanem az újabb ha­va­zás­sal is meg kell küz­de­nünk! De tar­to­gat még mást is az idő­já­rás...

Kíméletlen anticiklon forgatja fel az időjárást, durva lehűlést hoz

Kíméletlen anticiklon forgatja fel az időjárást, durva lehűlést hoz

Reg­ge­lente kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt az idő­já­rás...

Reg­ge­lente kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt az idő­já­rás. De lesz még ennél rosszabb is...

Dermesztő hideg jön: ebben nem lesz köszönet!

Dermesztő hideg jön: ebben nem lesz köszönet!

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csoda, ha in­kább ki se moz­dul­nál ott­hon­ról! Tá­mad­nak a mí­nu­szok...

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csoda, ha in­kább ki se moz­dul­nál ott­hon­ról! Tá­mad­nak a mí­nu­szok...

Brutális lehűlés tör az országra, nincs menekvés

Brutális lehűlés tör az országra, nincs menekvés

Nem ke­gyel­mez az idő­já­rás.

Nem ke­gyel­mez az idő­já­rás: a szél­vi­har után most ke­gyet­len hi­deg­gel kell meg­küz­de­nünk.

Riasztó: Csontig hatoló fagyos levegő tart Magyarország felé

Riasztó: Csontig hatoló fagyos levegő tart Magyarország felé

Bru­tá­lis le­hű­lés veszi kez­de­tét.

Bru­tá­lis le­hű­lés veszi kez­de­tét va­sár­nap haj­nal­ban, a szom­bati reg­geli fa­gyok­hoz ké­pest akár mí­nusz 11 fok is lehet!

Brutális lehűlés jön: hirtelen 10 fokot zuhan a hőmérséklet!

Brutális lehűlés jön: hirtelen 10 fokot zuhan a hőmérséklet!

Rossz hí­rünk van a front­ér­zé­ke­nyek­nek! A kí­mé­let­len hi­deg­front elő­hozza a kínzó tü­ne­te­ket...

Rossz hí­rünk van a front­ér­zé­ke­nyek­nek! A kí­mé­let­len hi­deg­front elő­hozza a kínzó tü­ne­te­ket...

Nem kímélnek az égiek: hóval támad a hidegfront!

Nem kímélnek az égiek: durva havazással támad a hidegfront!

Ennyire hideg még nem volt idén... A fa­gyos reg­ge­lek­nél a dél­utá­nok se lesz­nek job­bak!

Ennyire hideg még nem volt idén... A fa­gyos reg­ge­lek­nél a dél­utá­nok se lesz­nek job­bak!

Hatalmas hóvihar tört be az országba, ebben nem lesz köszönet!

Hatalmas hóvihar tört be az országba, ebben nem lesz köszönet!

Ezzel még nincs vége...

Nem csak a hideg ér­ke­zett meg, hanem vele együtt a szűnni nem akaró ha­va­zás is! Ezzel még nincs vége...

Bekeményít az időjárás: havazás és durva mínuszok érkeznek!

Bekeményít az időjárás: havazás és durva mínuszok érkeznek!

Csa­pa­dék­zóna éri el ha­zán­kat, nem­so­kára kí­mé­let­le­nül le­csap! Ko­moly le­hű­lés­sel kell szem­be­néz­nünk...

Durván elbánik velünk az időjárás: kegyetlen hideg jön!

Durván elbánik velünk az időjárás: kegyetlen hideg jön!

Nem kímél min­ket az idő­já­rás! A le­hű­lés kí­mé­let­len mí­nu­szok­kal ér­ke­zik, de lesz rosszabb is...

Nem kímél min­ket az idő­já­rás! A le­hű­lés kí­mé­let­len mí­nu­szok­kal ér­ke­zik, de lesz rosszabb is...

Brutális mennyiségű eső mossa el a hétvégét!

Brutális mennyiségű eső mossa el a hétvégét!

Reg­gel köd, aztán eső jön. Erre a hét­vé­gére ne na­gyon ter­vezz sza­bad­téri prog­ra­mo­kat!

Reg­gel köd, aztán eső jön. Erre a hét­vé­gére ne na­gyon ter­vezz sza­bad­téri prog­ra­mo­kat!

Kegyetlen hideg tart felénk, a szomszédban leszakad a hó

Kegyetlen hideg tart felénk, a szomszédban leszakad a hó

A szom­bati hi­deg­front kel­le­met­len kí­sé­rő­ket is hoz ma­gá­val... Ebben nem lesz kö­szö­net!

A szom­bati hi­deg­front kel­le­met­len kí­sé­rő­ket is hoz ma­gá­val... Ebben nem lesz kö­szö­net!

Kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, már nincs sok hátra!

Kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, már nincs sok hátra!

Je­len­tős vál­to­zás kö­ze­leg...

Bár va­sár­nap még nyu­godt, kora őszi idő­ben lesz ré­szünk, a nap­sü­tés és a kel­le­mes meleg már nem tart so­káig...

Elkeserítő fordulat: Most megbosszulja magát a szeptemberi nyár!

Elkeserítő fordulat: Most megbosszulja magát a szeptemberi nyár!

Nem elég, hogy vég­leg el­bú­csúz­ha­tunk a kel­le­mes nap­sü­tés­től, jövő héten mar­káns le­hű­lés jön.

Drasztikus lehűlést hozó front tör be hazánkba! Csak 24 óra a haladék

Drasztikus lehűlést hozó front tör be hazánkba! Csak 24 óra a haladék

Bár pén­te­ken még nyá­rias me­legre szá­mít­ha­tunk, nem tart már so­káig a kel­le­mes idő. Hét­vé­gén min­den meg­vál­to­zik!

Felhőszakadással ront a fővárosra a vihar, 10 fokot esik a hőmérséklet

Felhőszakadással ront a fővárosra a vihar, 10 fokot esik a hőmérséklet

A me­te­o­ro­ló­gu­sok fi­gyel­mez­tet­nek, hogy a sok csa­pa­dé­kot erős szél­lö­ké­sek, jég és erős le­hű­lés is kí­séri majd.

Riasztó jóslat: Készülj, drasztikus lehűlést hoz a pénteki időjárás!

Riasztó jóslat: Készülj, drasztikus lehűlést hoz a pénteki időjárás!

Bár pén­tek dél­után már ha­zánk nagy ré­szén kisüt a nap, fa­gyos reg­gelre éb­red­he­tünk!

Bár pén­tek dél­után már ha­zánk nagy ré­szén kisüt a nap, fa­gyos reg­gelre éb­red­he­tünk!

Riasztó jóslat: Szélviharral kísért szupercella tart hazánk felé!

Riasztó jóslat: Szélviharral kísért szupercella tart hazánk felé!

Ahe­lyett, hogy szé­pen las­san vissza­térne a nyár, min­den ed­di­gi­nél pusz­tí­tóbb vihar kö­ze­le­dik fe­lénk! Alig 24 óra a ha­la­dék...

Kegyetlen bosszút áll az időjárás: durva világ lesz ma is!

Kegyetlen bosszút áll az időjárás: durva világ lesz ma is!

Le­hű­lés, jég­eső, heves szél­ro­ha­mok...

Csü­tör­tö­kön az egész or­szág te­rü­le­tén lehet szá­mí­tani csa­pa­dékra, több he­lyen a le­hű­lést jég­eső, va­la­mint heves szél­ro­ha­mok kí­sér­he­tik.

Brutális időjárás csap le ránk a pünkösdi hétvégén!

Brutális időjárás csap le ránk a pünkösdi hétvégén!

Nem­csak le­hű­lés, de jég­eső, és vi­ha­rok is vár­ha­tóak, ér­de­mes előre fel­ké­szülni! Egyes tá­ja­kon ki­fe­je­zet­ten hideg is lehet.

Nem­csak le­hű­lés, de jég­eső, és vi­ha­rok is vár­ha­tóak, ér­de­mes előre fel­ké­szülni! Egyes tá­ja­kon ki­fe­je­zet­ten hideg is lehet.

Óriási változás: mindenki vonuljon plázába, cudar időnk lesz!

Mindenki vonuljon plázába, cudar időnk lesz!

A hét­vé­gére je­len­tős idő­já­rás vál­to­zás vár­ható.

A hét­vé­gére je­len­tős idő­já­rás vál­to­zás vár­ható, ami nem iga­zán teszi le­he­tővé, hogy a sza­badba ter­vez­zünk prog­ra­mo­kat.

Délutántól erős lehűlés várható!

Délutántól erős lehűlés várható!

Ma még nap­sü­tésre, 23 fok kö­rüli időre is szá­mít­ha­tunk.

Ma még nap­sü­tésre, akár 23 fokra szá­mít­ha­tunk nap­köz­ben, de hol­nap­tól vég­leg itt az ősz, rá­adá­sul ren­ge­teg csa­pa­dék­kal ér­ke­zik!

Durva lehűlés jön! jövő héten már fűtened kell!

Durva lehűlés jön! jövő héten már fűtened kell!

Na­gyot zuhan vissza a hő­mér­sék­let.

Na­gyot zuhan vissza a hő­mér­sék­let. Ideje elő­venni a ka­bá­to­kat és be­in­dí­tani a fű­tést, ha te­he­ted.

Most fázunk rá az április nyárra, dideregni fogunk

Most fázunk rá az április nyárra, dideregni fogunk

Kö­szön­jünk el szé­pen a 25-27 fo­kok­tól. Fázós he­tünk lesz eső­vel, szél­lel, a hét­vé­gére pedig ér­ke­zik a mély­pont.

Kö­szön­jünk el szé­pen a 25-27 fo­kok­tól. Fázós he­tünk lesz eső­vel, szél­lel, a hét­vé­gére pedig ér­ke­zik a mély­pont.

Felhőszakadás és 12 fokos lehűlés várható!

Felhőszakadás és 12 fokos lehűlés várható!

Saj­nos a hét­vége kö­ze­pén be­kö­szönt vég­leg az ősz, rá­adá­sul nem is akár­ho­gyan.

Nyakunkon a hidegfront, szükség lesz az esernyőre

Nyakunkon a hidegfront, szükség lesz az esernyőre

Vége az idei utolsó hő­hul­lám­nak, be­kö­szön­tött az ősz, mely kö­ze­pe­sen erős front­tal ér­ke­zik.

Figyelem! Özönvízszerű eső és 10 fok lehűlés várható délutánra

Figyelem! Özönvízszerű eső és 10 fok lehűlés várható délutánra

Ha­tal­mas vi­harra kell ké­szül­nünk dél­után. Pár óra alatt drasz­ti­kus le­hű­lésre szá­mít­ha­tunk.