CÍMKE: 'legenda'

Olimpiai bajnok vízilabdázónk bevallotta: szélhámos volt

Olimpiai bajnok vízilabdázónk bevallotta: szélhámos volt

Meg­lepő ki­je­len­tést tett ma­gá­ról Syd­ney arany­ér­mese, de rög­tön meg­ma­gya­rázta, hogy gon­dolta.

Változás Mészöly Kálmán állapotában, megszólalt a legenda fia

Változás Mészöly Kálmán állapotában, megszólalt a legenda fia

Új hí­rek­ről szá­molt be Mé­szöly Géza a sú­lyos be­teg­sé­ge­ken át­esett édes­ap­jáért ag­gó­dók­nak.

Legendáját gyászolja a magyar futball, elhunyt az Aranycsapat tagja

Legendáját gyászolja a magyar futball, elhunyt az Aranycsapat tagja

Fa­ragó Lajos hét­szer vé­dett az öt­ve­nes évek nagy ma­gyar vá­lo­ga­tott­já­ban.

Fa­ragó Lajos hét­szer vé­dett az öt­ve­nes évek nagy ma­gyar vá­lo­ga­tott­já­ban. A klub­hű­ség min­ta­képe volt.

Hihetetlen titok derült ki Maradonáról

Hihetetlen titok derült ki Maradonáról

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár­nak Ku­bá­ban is van három gyer­meke. Az 58 éves vi­lág­baj­nok DNS-tesz­tek­kel egy­ér­tel­mű­síti majd az apa­sá­got.

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár­nak Ku­bá­ban is van három gyer­meke. Az 58 éves vi­lág­baj­nok DNS-tesz­tek­kel egy­ér­tel­mű­síti majd az apa­sá­got.

Lesújtó hírt kaptak a hokirajongók, meghalt a korszakos zseni

Lesújtó hírt kaptak a hokirajongók, meghalt a korszakos zseni

Ted Lind­sayt min­den idők egyik leg­jobb bal­szél­ső­je­ként is­mer­ték. A Det­ro­it­tal négy Stan­ley Kupát nyert.

Ted Lind­sayt min­den idők egyik leg­jobb bal­szél­ső­je­ként is­mer­ték. A Det­ro­it­tal négy Stan­ley Kupát nyert.

Óriási meccs, mindenki a BL legnagyobb csatájáról beszél

Óriási meccs a spanyoloknál, mindenki a BL legnagyobb csatájáról beszél

Ti­zen­ki­lenc évvel ez­előtt cso­dát tett a Va­len­cia. Vajon idén is össze­jön nekik a siker?

Michael Schumachert elviszik svájci luxusvillájából

Michael Schumachert elviszik svájci luxusvillájából

Mesés hely vár rá és a fe­le­sé­gére. Kü­lön­le­ges he­li­kop­terre lesz szük­ség a le­gen­dás spor­toló át­szál­lí­tá­sá­hoz.

Mesés hely vár rá és a fe­le­sé­gére. Kü­lön­le­ges he­li­kop­terre lesz szük­ség az át­szál­lí­tá­sá­hoz.

Füves cigibe szívott bele az amerikai celeb

Ezt látni kell: gigaméretű füves cigibe szívott bele az amerikai celeb

Mike Tyson be­le­ve­tette magát a dol­gok kö­ze­pébe.

Mike Tyson be­le­ve­tette magát a dol­gok kö­ze­pébe egy ma­ri­hu­á­na­fesz­ti­vá­lon. Saját maga is ter­meszt kan­na­biszt.

Óriási meglepetés, ezt tette a magyar zenekar A Dal 2019 színpadán

Óriási meglepetés, ezt tette a magyar zenekar A Dal 2019 színpadán

A nép­szerű együt­tes olyas­mi­vel ked­ves­ke­dett a ra­jon­gók­nak, ami­ről senki nem gon­dolta volna, hogy va­laha be­kö­vet­ke­zik.

Megműtötték Törőcsik Andrást, ezért volt szükség az operációra

Megműtötték Törőcsik Andrást, ezért volt szükség az operációra

A rossz ál­la­potú fogai miatt volt szük­ség az or­vo­sok köz­be­avat­ko­zá­sára. Test­vére csak po­zi­tí­van tu­dott nyi­lat­kozni az új­pesti le­gen­dá­ról.

A rossz ál­la­potú fogai miatt volt szük­ség az or­vo­sok köz­be­avat­ko­zá­sára. Test­vére csak po­zi­tí­van tu­dott nyi­lat­kozni az új­pesti le­gen­dá­ról.

Gyászol a sportvilág, négyszeres olimpiai bajnok legenda hunyt el

Gyászol a sportvilág, négyszeres olimpiai bajnok legenda hunyt el

Csak 55 évet élt a kor­sza­kos zseni és egy­ben min­denre kap­ható fe­ne­gye­rek.

A téli já­té­kok hőse volt. Csak 55 évet élt a kor­sza­kos zseni és egy­ben min­denre kap­ható fe­ne­gye­rek.

Erotikus legendák, ezért legyen otthon ilyenkor fagyöngy

Erotikus legendák, ezért legyen otthon ilyenkor fagyöngy

A fa­gyöngy alatt vál­tott csók örök sze­rel­met ígér a pár­nak: és ez csak az egyik le­genda, amely ehhez az ér­de­kes nö­vény­hez köt­hető.

Döntöttek az orvosok az életmentő műtéten átesett legendáról

Döntöttek az orvosok az életmentő műtéten átesett legendáról

Niki Lauda ha­za­tér­he­tett.

Niki Lauda öt hónap után el­hagy­hatta a kór­há­zat, és ha­za­me­he­tett. Már csak az ere­jét kell vissza­nyer­nie.

Új információk érkeztek Törőcsik Andrásról

Új információk érkeztek Törőcsik Andrásról

A ma­gyar fo­ci­le­gen­dát el­til­tot­ták az édes­ség­től. Jó ba­rátja sze­rint az egy­kori új­­pesti klasszis hu­mora a régi.

A ma­gyar fo­ci­le­gen­dát el­til­tot­ták az édes­ség­től. Jó ba­rátja sze­rint az egy­kori új­­pesti klasszis hu­mora a régi.

Új hírek érkeztek Schumacher állapotáról, az apja is megszólalt

Új hírek érkeztek Schumacher állapotáról, az apja is megszólalt

A Daily Mail ér­te­sü­lése sze­rint a német le­genda nincs ágy­hoz kötve.

A Daily Mail ér­te­sü­lése sze­rint a német le­genda nincs ágy­hoz kötve. Édes­apja pedig meg­erő­sí­tette, hogy fiát a svájci ott­ho­ná­ban ke­ze­lik. Ren­ge­te­gen örül­né­nek, ha a német le­genda ál­la­pota végre jobbra for­dulna.

Pap járt Schumachernél, elárulta, hogy néz ki a legenda

Pap járt Schumachernél, elárulta, hogy néz ki a legenda

Az érsek sze­rint nem vé­let­le­nül tit­kol­ják Schumi ál­la­po­tát a csa­lád­tag­jai.

Be­szá­moló első kéz­ből. Az érsek sze­rint nem vé­let­le­nül tit­kol­ják Schumi ál­la­po­tát a csa­lád­tag­jai.

Világgá kürtölték az örömhírt: nagy név tért vissza a Forma-1-be

Világgá kürtölték az örömhírt: nagy név tért vissza a Forma-1-be

Itt a le­gen­dás pi­lóta uno­kája. Be­je­len­tette a Haas is­tálló, hogy újra lesz egy Fit­ti­paldi a szá­guldó cir­kusz­ban.

Lauda állapotáról árulkodott Hamilton

Lewis Hamilton kikotyogott egy fontos titkot Niki Lauda állapotáról

Az oszt­rák le­genda na­gyon le­fo­gyott a tü­dő­át­ül­te­tése után.

Az oszt­rák le­genda na­gyon le­fo­gyott a tü­dő­át­ül­te­tése után. Ennek el­le­nére vissza­tér­het ha­ma­ro­san a bo­x­ut­cába.

86 évesen újra tanít a magyar tévés legenda

86 évesen újra tanít a magyar tévés legenda

Hét­főn ün­nepli 86. szü­le­tés­nap­ját, vagyis csak ün­ne­pelné, ha...

Hét­főn ün­nepli 86. szü­le­tés­nap­ját, vagyis csak ün­ne­pelné, ha régen nem ha­gyott volna fel évei szám­lá­lá­sá­val.

Elképesztő kijelentést tett Zámbó Jimmy édesanyja

Elképesztő kijelentést tett Zámbó Jimmy édesanyja

Anna néni meg­mondta, ki az új ki­rály.

Anna néni soha nem múló fáj­dal­mat érez még ma is, de már képes Jimmy da­lo­kat hall­gatni, ha ez a fiú énekli őket.

Most érkezett: Súlyos balesetet szenvedett a magyar színész lánya

Most érkezett: Súlyos balesetet szenvedett a magyar színész lánya

Szék­he­lyi Jó­zsef lánya össze­törte magát a bal­eset során. Az in­ter­ne­ten üzent ba­rá­ta­i­nak.

Szék­he­lyi Jó­zsef lánya össze­törte magát a bal­eset során.

Brigitte Bardot szégyelli magát Franciaország miatt

Brigitte Bardot szégyelli magát Franciaország miatt

A 83 éves szí­nésznő nem bol­dog...

A 83 éves Bri­gitte Bar­dot nem örül annak, ami a ha­zá­já­ból lett, mint mondja, egy picit szé­gyelli is magát...

500 receptet tud fejből a MasterChef VIP sztárja

500 receptet tud fejből a MasterChef VIP sztárja

Hosszú évek után tért vissza...

Hosszú évek után tért vissza a kép­er­nyőre a te­le­ví­zi­ó­zás hős­ko­rá­nak emb­le­ma­ti­kus alakja. Vajon med­dig jut a ver­seny­ben?

Mélyütés Schumachernek: beszólt neki a barátja?

Mélyütés Schumachernek: beszólt neki a barátja?

Onnan jött a kós­tol­ga­tás a hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­gen­dá­nak, aki­től senki sem várta.

Onnan jött a kós­tol­ga­tás a hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­gen­dá­nak, aki­től senki sem várta.

Szenzációs hírt kaptunk, igazi legendák jönnek Magyarországra

Szenzációs hírt kaptunk, igazi legendák jönnek Magyarországra

A ke­rék­pár­sport igazi vi­lág­sztár­jait vonzza ha­zánkba a Tour de Hong­rie.

Jön Basso és Con­ta­dor is! A ke­rék­pár­sport igazi vi­lág­sztár­jait vonzza ha­zánkba a Tour de Hong­rie.

Megható üzenet Király Gábortól

Megható üzenet, fájdalmas sorok Király Gábortól

Nép­szerű ka­pu­sun­kat is meg­érin­tette a le­gen­dás sport­ri­por­ter ha­lála.

Nép­szerű ka­pu­sun­kat is meg­érin­tette a le­gen­dás sport­ri­por­ter ha­lála. Nem fe­ledi a sze­mé­lyes ta­lál­ko­zá­so­kat.

Cristiano Ronaldónál is nagyobb igazolást tervez a Juventus

Cristiano Ronaldónál is nagyobb igazolást tervez a Juventus

Na­gyon érik az újabb bom­ba­hír.

Nagy vissza­té­rő­ről cik­kez­nek a spa­nyo­lok. Érik az újabb bom­ba­hír To­ri­nó­ban. Ki­ra­bol­ják az ola­szok a Real Mad­rid ta­va­lyi si­ker­csa­pa­tát?

Megható videó: agyvérzése után újra nyilvánosság elé állt a legenda

Megható videó: agyvérzése után újra nyilvánosság elé állt a legenda

Sir Alex Fer­gu­son min­den­ki­nek meg­kö­szönte a tá­mo­ga­tást.

Sir Alex Fer­gu­son min­den­ki­nek meg­kö­szönte a tá­mo­ga­tást. Ha­ma­ro­san vissza­tér az Old Traffordra.

Fájdalmas ünnep: ma lenne 88 éves a legendás magyar színész

Fájdalmas ünnep: ma lenne 88 éves a legendás magyar színész

Már négy éve nincs kö­zöt­tünk ha­zánk egyik leg­na­gyobb szí­nész­egyé­ni­sége.

Már négy éve nincs kö­zöt­tünk ha­zánk egyik leg­na­gyobb szí­nész­egyé­ni­sége.

Szörnyű hírt közöltek: váratlanul elhunyt a legendás zenész

Szörnyű hírt közöltek: váratlanul elhunyt a legendás zenész

A Pan­tera ala­pító do­bosa 54 éves volt.

Az ame­ri­kai gro­ove metal együt­tes, a Pan­tera ala­pító do­bosa 54 éves volt.

Durván beszólt a fenegyerek a királynő kitüntetettjének

Durván beszólt a fenegyerek a királynő kitüntetettjének

Sport­csil­la­gok há­bo­rúja a Twit­te­ren.

Sport­csil­la­gok há­bo­rúja a Twit­te­ren. Évek óta tart kö­zöt­tük a vissza­ta­szító üzen­ge­tés. Rasszista húrok meg­pen­dí­té­sé­vel kez­dő­dött a balhé.

Hatalmas botrány: óriási bajba kerülhet a világhírű szupersztár

Hatalmas botrány: óriási bajba kerülhet a világhírű szupersztár

Boris Be­c­ker dip­lo­má­ciai út­le­vele ál­lí­tó­lag hamis. Pedig szük­sége lenne rá, hogy meg­ússza a csőd­el­já­rást.

Boris Be­c­ker dip­lo­má­ciai út­le­vele ál­lí­tó­lag hamis. Pedig szük­sége lenne rá, hogy meg­ússza a csőd­el­já­rást.

Elvis Presley özvegyével töltötte az éjszakát Vastag Csaba!

Elvis Presley özvegyével töltötte az éjszakát Vastag Csaba!

A le­gen­dás éne­kes egy­kori fe­le­sége már az első perc­től kezdve szim­pa­ti­kus­nak tar­totta a ma­gyar sztárt, a show után órá­kig be­szél­get­tek.

A le­gen­dás éne­kes egy­kori fe­le­sége már az első perc­től kezdve szim­pa­ti­kus­nak tar­totta a ma­gyar sztárt, a show után órá­kig be­szél­get­tek.

Megható videó, így búcsúzik legendájától a magyar bajnokcsapat

Megható videó, így búcsúzik legendájától a magyar bajnokcsapat

A Vi­deo­ton szív­szo­rító kép­so­rok­kal kö­szönt el Ko­vács Fe­renc­től.

A Vi­deo­ton szív­szo­rító kép­so­rok­kal kö­szönt el Ko­vács Fe­renc­től.

Mindenért revansot vett a legendás magyar színész

Mindenért revansot vett a legendás magyar színész

Az idős szí­nész nem fe­lejt...

Az idős szí­nész nem fe­lejti a bántó sza­va­kat és a gú­nyo­ló­dást, ami­ben tíz éve volt része, ami­kor fel­vál­lalta fi­a­tal sze­rel­mét.

Fordulat történt az agyvérzést kapott legenda állapotában

Fordulat történt az agyvérzést kapott legenda állapotában

Fel­lé­le­gez­het­nek az érte ag­gó­dók?

Fel­lé­le­gez­het­nek az érte ag­gó­dók? Új hírt kür­töl­tek vi­lággá az éle­té­ért küzdő Sir Alex Fer­gu­son­ról. Az or­vo­sok azon­ban min­den­kit óva­tos­ságra in­te­nek.

Nagy bejelentés, visszatér korábbi szövetségi kapitányunk

Nagy bejelentés, visszatér korábbi szövetségi kapitányunk

Lothar Matthäus a szí­vére hall­ga­tott. A le­gen­dás német vi­lág­sztár 57 éve­sen ját­szik újra tét­meccsen.

Segítségre szorul a magyar focilegenda

Bajba került a magyar focilegenda, segítségre van szüksége

Tóth Jó­zsef háza le­égett, most min­den se­gít­ség jól jön neki.

Tóth Jó­zsef háza le­égett, most min­den se­gít­ség jól jön neki.

Tragikus évforduló: 44 éve halt meg az első magyar szupersztár

Tragikus évforduló: 44 éve halt meg az első magyar szupersztár

Mind­össze 30 éves volt a le­gen­dás éne­kes, ami­kor so­ka­dik ön­gyil­kos­sági kí­sér­lete si­ker­rel járt.

Mind­össze 30 éves volt a le­gen­dás éne­kes, ami­kor so­ka­dik ön­gyil­kos­sági kí­sér­lete si­ker­rel járt.

Rettegésben tartják a világbajnok motoros legendát

Rémisztő hír, rettegésben tartják a világbajnok motoros legendát

Ros­si­nál most telt be a pohár.

Va­len­tino Rossi sze­rint ri­vá­lisa csak meg­ját­szotta magát, ami­kor bo­csá­na­tot akart kérni.

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Na­gyobb baj is le­he­tett volna.

Na­gyobb baj is le­he­tett volna a tűz­vész­ből, ha nem ugat a szom­széd eb.

Itt a teljes igazság a Vitray-Gundel-botrányról

Itt a teljes igazság a Vitray-Gundel-botrányról

Igaz a mon­dás, hogy az idő meg­szé­píti az em­lé­ke­ket, meg­bo­csáj­tóvá teszi az em­bert.

Igaz a mon­dás, hogy az idő meg­szé­píti az em­lé­ke­ket, meg­bo­csáj­tóvá teszi az em­bert.

Megszólalt Doll, ez a Fradi-edző válasza a német klub hívására

Megszólalt Doll, ez a Fradi-edző válasza a német klub hívására

Lát­ha­tóan meg­érin­tet­ték a régi, szép em­lé­kek. Le­gen­da­ként tér vissza egy­kori si­ke­rei szín­he­lyére.

Lát­ha­tóan meg­érin­tet­ték a szak­em­bert a régi, szép em­lé­kek. Le­gen­da­ként tér vissza egy­kori si­ke­rei szín­he­lyére.

Megható fotót tett közzé Király Gábor, jár a tisztelet

Megható fotót tett közzé Király Gábor, jár a tisztelet

Ér­té­kes em­lé­ket őriz a ka­pus­klasszis.

Ér­té­kes emlék a ka­pus­tól. A Ha­la­dás ikonja a nagy előd­ről sem fe­led­ke­zik meg.

Gyászol a sportvilág: elhunyt a világhírű futólegenda

Gyászol a sportvilág: elhunyt a világhírű futólegenda

Sir Roger Ban­nis­ter volt az első a vi­lá­gon, aki négy per­cen belül fu­totta az egy mér­föl­det.

Sir Roger Ban­nis­ter volt az első a vi­lá­gon, aki négy per­cen belül fu­totta az egy mér­föl­det. Évek óta Parkin­son-kór­ban szen­ve­dett.

Gera visszatért a Fulhamhez, meglepő volt a fogadtatás

Gera visszatért a Fulhamhez, meglepő volt a fogadtatás

Le­genda, ha­tal­mas ma­gyar: így fo­gad­ták Ang­li­á­ban a Fradi ve­te­rán­ját. Óri­ási ün­nep­lést ka­pott, és...

Le­genda, ha­tal­mas ma­gyar: így fo­gad­ták Ang­li­á­ban a Fradi ve­te­rán­ját. Óri­ási ün­nep­lést ka­pott, és...

Nagy a baj, aggasztó a legendás futballsztár állapota

Nagy a baj, aggasztó a legendás futballsztár állapota

Matthäus sem nyu­godt mi­atta.

Hoeness a mé­di­á­ban tör­tént meg­hur­co­lá­sá­val ma­gya­rázza Bec­ken­ba­uer rossz egész­ségi ál­la­po­tát. Matthäus sem nyu­godt mi­atta.

Szülők ezrei rettegnek a villámgyorsan terjedő rémhír miatt

Szülők ezrei rettegnek a villámgyorsan terjedő rémhír miatt

Ro­ham­tem­pó­ban ter­jed a his­tó­ria.

Ro­ham­tem­pó­ban ter­jed ismét az in­ter­ne­ten a gye­rek­rab­lá­sos his­tó­ria.

Végre egy kis öröm, ezért ünnepel Schumacher fia

Végre egy kis öröm, ezért ünnepel Schumacher fia

Mick Schu­m­a­cher na­gyon rit­kán be­szél édes­ap­já­ról, de most az Ins­tag­ra­mon üzent az F1-le­gen­dá­val kap­cso­lat­ban.

Mick Schu­m­a­cher na­gyon rit­kán be­szél édes­ap­já­ról, de most az Ins­tag­ra­mon üzent az F1-le­gen­dá­val kap­cso­lat­ban.

Sokkoló bejelentést tett élő adásban a Forma-1 legendája

Sokkoló bejelentést tett élő adásban a Forma-1 legendája

Niki Lauda 21 év után lé­pett. Hiába pró­bál­ták jobb be­lá­tásra bírni, hajt­ha­tat­lan ma­radt.

Az élő sport­le­genda, Niki Lauda 21 év után lé­pett. Hiába pró­bál­ták jobb be­lá­tásra bírni, hajt­ha­tat­lan ma­radt a szá­guldó cir­kusz há­rom­szo­ros vi­lág­baj­noka, aki ala­po­san vé­gig­gon­dolta a dön­té­sét, mi­előtt or­szág-világ előtt ki­mondta a vissza­von­ha­tat­lan sza­va­kat.

Botrány a teniszben, durván beleszállt volt edzője a legendába

Botrány a teniszben, durván beleszállt volt edzője a legendába

Ennek még lesz foly­ta­tása. Nyílt le­vél­ben sér­tette vérig Boris Bec­kert egy­kori fel­fe­de­zője.

Ennek még lesz foly­ta­tása. Nyílt le­vél­ben sér­tette vérig Boris Bec­kert egy­kori fel­fe­de­zője.

Rossz hírt üzent Schumacher felesége

Rossz hírt üzent Michael Schumacher felesége

Co­r­inna asszony a me­ne­dzse­ren ke­resz­tül re­a­gált a ta­lál­ga­tá­sokra.

Co­r­inna asszony a me­ne­dzse­ren ke­resz­tül re­a­gált a ta­lál­ga­tá­sokra. Hiába az utóbbi hetek, hó­na­pok bi­za­ko­dása?

Reménysugár Schumachernél, megszólalt a család közeli barátja

Reménysugár Schumachernél, megszólalt a család közeli barátja

Hiába múl­nak az évek, ma­radt re­mény. Co­r­inna asszony és a gye­re­kek is bi­za­kod­nak a le­genda ál­la­po­tá­nak ja­vu­lá­sá­ban.

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Az éne­kesnő a Ki­rály bő­rébe bújik a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban, a néhai éne­kes csa­ládja egy em­ber­ként áll mö­götte.

Itt az első nagy balhé, magyar focilegenda osztotta ki az új kapitányt

Itt az első nagy balhé, magyar focilegenda osztotta ki az új kapitányt

Fa­ze­kas László be­szólt Csá­nyi­nak és a vá­lo­ga­tott élére ki­ne­ve­zett edző­nek is.

Fa­ze­kas László be­szólt Csá­nyi Sán­dor­nak és a vá­lo­ga­tott élére ki­ne­ve­zett belga edző­nek is.

Gyászol a világ! Elhunyt a legendás francia színésznő

Gyászol a világ! Elhunyt a legendás francia színésznő

Ok­tó­ber 4-én még jól volt.

Ok­tó­ber 4-én még jól volt és fo­ga­dott lá­to­ga­tó­kat.

Megindító szavak, Schumacherről beszélt a barátja

Megindító szavak, Michael Schumacherről beszélt a barátja

Vet­tel egy olasz lap­nak me­sélt róla.

Se­bas­tian Vet­tel egy olasz lap­nak be­szélt egy­kori pél­da­ké­pé­ről, aki­hez ké­sőbb em­be­ri­leg is közel ke­rült.

Felhagyna az edzősködéssel, katonának állna az 56 éves focilegenda

Felhagyna az edzősködéssel, katonának állna az 56 éves focilegenda

Úgy tűnik, hogy Diego Ma­ra­dona be­le­unt a foci vi­lá­gába.

Úgy tűnik, hogy a foci tör­té­ne­lem egyik leg­na­gyobb alakja, Diego Ma­ra­dona be­le­unt a foci vi­lá­gába.

Friss fotót közölt Schumacher fia, ledöbbentek a legenda rajongói

Friss fotót közölt Schumacher fia, ledöbbentek a legenda rajongói

Fe­kete-fehér képen ámul­nak Schumi hívei. Ki­verte náluk a biz­to­sí­té­kot.

Fe­kete-fehér képen ámul­nak Schumi hívei. Ki­verte náluk a biz­to­sí­té­kot.

Szexbotrány rázta meg a sportot, óriási bajban a legenda

Szexbotrány rázta meg a sportot, óriási bajban a legenda

Aljas tet­tel gya­nú­sít­ják.

Aljas tet­tel gya­nú­sít­ják a 76 éves sport­csil­la­got. Van, ahol már el­évült a bűne, de má­sutt még meg­üt­heti mi­atta a bo­ká­ját.

Gyászol a sportvilág, elhunyt a legendás magyar tévés

Gyászol a sportvilág, elhunyt a legendás magyar tévés

Évek óta küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel.

Évek óta küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel a Pus­kás- és fo­ci­ra­jongó sport­ri­por­ter. Ő volt a fut­ball hangja a kon­ti­nens­nyi or­szág­ban.

Bizakodnak Schumi rajongói, ezt írta a legenda lánya

Bizakodnak Schumacher rajongói, ezt írta a legenda lánya

Gina Maria az Ins­tag­ra­mon üzent. Sok­min­dent bele lehet ma­gya­rázni akár Schu­m­a­cher el­tit­kolt ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban is.

Gina Maria az Ins­tag­ra­mon üzent. Sok­min­dent bele lehet ma­gya­rázni Schumi rég­óta tit­kolt egész­ségi ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban is.

Gyászol a magyar sport, elhunyt a Fradi legendája

Gyászol a magyar sport, elhunyt a Ferencváros legendája

A vi­lág­baj­nok, négy­sze­res baj­nok ké­zi­lab­dá­zónő férje is a zöld-fe­hé­re­ket szol­gálta.

A vi­lág­baj­nok, négy­sze­res baj­nok ké­zi­lab­dá­zónő férje is a zöld-fe­hé­re­ket szol­gálta.

Így szórta el hihetetlen vagyonát a legendás sportoló

Így szórta el hihetetlen vagyonát a legendás sportoló

El­ké­pesztő össze­ge­ket tap­solt el.

El­ké­pesztő össze­ge­ket tap­solt el. Sokba ke­rült neki a fény­űzés, de töb­bek kö­zött egy pár­per­ces ka­land­jára is na­gyon ráfi­ze­tett.

Sosem látott fotó került elő a két színészlegendáról!

Sosem látott fotó került elő a két színészlegendáról!

Cso­dá­la­tos pil­la­na­to­kat okoz­tak.

A két mű­vész éve­ken át cso­dá­la­tos pil­la­na­to­kat oko­zott a szín­pa­don a né­zők­nek.

Elhunyt a magyar televíziós legenda!

Váratlan bejelentés! Elhunyt a magyar televíziós legenda!

Az Ablak, a Reg­gel, a Főtér, a Hol-mi? című mű­so­rok köz­ked­velt ar­ca­ként ma­gya­rok mil­liói cso­dál­ták őt hét­ről-hétre. Negy­venöt évnyi mun­ka­vi­szony után tá­vo­zott a csa­tor­ná­tól.

Az Ablak, a Reg­gel, a Főtér, a Hol-mi? című mű­so­rok köz­ked­velt ar­ca­ként ma­gya­rok mil­liói cso­dál­ták őt hét­ről-hétre. Né­hány hó­nap­pal ez­előtt, negy­venöt évnyi mun­ka­vi­szony után tá­vo­zott a csa­tor­ná­tól. Ko­ráb­ban azt sem tit­kolta, sú­lyos be­teg­ség­gel küzd.

Hatalmas megtiszteltetés, legenda lett a magyar válogatott labdarúgó

Hatalmas megtiszteltetés, legenda lett a magyar válogatott labdarúgó

A ma­gyar csa­tár a leg­na­gyob­bak közé ke­rült a neves klub­nál.

A ma­gyar csa­tár a leg­na­gyob­bak közé ke­rült.

Hoppá, először egy képen a két legenda

Hoppá, először egy képen a két legenda

Min­den oka meg volt a bol­dog­ságra nap­ja­ink két leg­nép­sze­rűbb szí­né­szé­nek. Óri­ási taps­sal üd­vö­zölte őket a kö­zön­ség!

Min­den oka meg volt a bol­dog­ságra nap­ja­ink két leg­nép­sze­rűbb szí­né­szé­nek!

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Az ott­ho­ná­ban esett össze.

Az ott­ho­ná­ban esett össze.

Fejlemény Schumacher ügyében, örülnek a rajongók

Fejlemény Schumacher ügyében, örülnek a rajongók

Lé­pésre szánta el magát a csa­lád.

Lé­pésre szánta el magát a csa­lád, hogy eny­hít­sen a nyo­má­son. Az első vi­lág­baj­noki cím év­for­du­lója az ap­ropó.

Kovács Kálmán és Svájc: így reagált legendás bakijára a Honvéd-sztár

Kovács Kálmán és Svájc: így reagált legendás bakijára a Honvéd-sztár

Az egy­kori gól­zsák sze­rint a ma­gyar fo­cis­ták "besz..rva" jók. A sváj­ciak el­leni vb-se­lej­te­zőn ezzel nem lesz gond.

Hosszú Katinka nem akárhogy búcsúzik Magyarországtól!

Hosszú Katinka nem akárhogy búcsúzik Magyarországtól!

Le­gen­dás tár­sat ta­lált az Iron Lady.

Egy képen a múlt és a jelen. Hozzá illő, le­gen­dás tár­sat ta­lált a riói olim­pi­ára ké­szülő Iron Lady.

Előkerült a legendás lottóhúzás videója!

Előkerült a legendás lottóhúzás videója!

A le­genda lé­te­zik! - leg­alábbis erre utal az a videó, ami a kö­zel­múlt­ban ke­rült fel a vi­de­ó­meg­osz­tóra. A tör­té­net év­ti­ze­dekre nyú­lik vissza, szü­le­ink, nagy­szü­le­ink azóta is em­le­ge­tik.

A le­genda lé­te­zik! - leg­alábbis erre utal az a videó, ami a kö­zel­múlt­ban ke­rült fel a vi­de­ó­meg­osz­tóra. A tör­té­net év­ti­ze­dekre nyú­lik vissza, szü­le­ink, nagy­szü­le­ink azóta is em­le­ge­tik.

Újabb legendával lett kevesebb a világ

Újabb legendával lett kevesebb a világ

97 éves ko­rá­ban hunyt el az uni­ver­zum leg­hí­re­sebb fo­tó­ján sze­replő nő.

97 éves ko­rá­ban érte a halál az uni­ver­zum egyik leg­hí­re­sebb fo­tó­ján sze­replő nőt.

Misztikus óriás sokkolta a tudósokat

Misztikus óriás sokkolta a tudósokat

Azt hit­ték, ilyen állat csak a me­sék­ben lé­te­zik, most mégis meg­ta­lál­ták!

Azt hit­ték, ilyen állat csak a me­sék­ben lé­te­zik - most mégis meg­ta­lál­ták a ha­tal­masra nőtt pél­dányt!

Indulni kell! Búcsúzz Somló Tamás legszebb dalaival!

Indulni kell! Búcsúzz Somló Tamás legszebb dalaival!

Hó­na­pok óta re­mény­ked­tünk együtt csa­lád­já­val, pá­lya­tár­sak­kal és mil­li­ó­nyi ra­jon­gó­já­val...

Hó­na­pok óta re­mény­ked­tünk együtt csa­lád­já­val, pá­lya­tár­sak­kal és mil­li­ó­nyi ra­jon­gó­já­val, de el­jött a búcsú ideje!

Elmondta a teljes igazságot a leghíresebb jeti-videó készítője!

Elmondta a teljes igazságot a leghíresebb jeti-videó készítője!

A 84 éves férfi egész élete fel­for­dult az 59 má­sod­per­ces videó miatt.

A 84 éves férfi egész élete fel­for­dult az 59 má­sod­per­ces videó miatt.

Megható történetek: könnyezve búcsúzott mesterétől Király Gábor

Megható történetek: könnyezve búcsúzott mesterétől Király Gábor

El­te­met­ték a ma­gyar foci le­gen­dá­ját. 101-sze­res vá­lo­ga­tot­tun­kat is neki kö­szön­het­jük.

Újabb hírek Schumacher állapotával kapcsolatban

Újabb hírek Schumacher állapotával kapcsolatban

Luca di Mon­te­zemolo, a Fer­rari ex­fő­nöke tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

29 év után szedheti a sátorfáját a legendás focista

29 év után szedheti a sátorfáját a legendás focista

Hiába szol­gálta hű­ség­gel a klu­bot, az új edző régi ha­ver­já­ban bízik.

Hiába szol­gálta hű­ség­gel a klu­bot, az új edző régi ha­ver­já­ban bízik. Most már kény­te­len lesz ki­lépni a kom­fort­zó­ná­já­ból.

Gyászol a labdarúgás: elhunyt Puskás nagy ellenfele

Gyászol a futball: elhunyt Puskás nagy ellenfele

Ma­gyar edző in­dí­totta el a vi­lág­hír felé a Milan-csa­lád fejét. Ce­sare Mal­dini 84 évet élt.

Ma­gyar edző in­dí­totta el a vi­lág­hír felé a Milan-csa­lád fejét. Já­té­kos­ként és edző­ként is si­ke­res volt. Ce­sare Mal­dini 84 évet élt.

Újabb "Beatles-tag" hunyt el

Újabb "Beatles-tag" hunyt el

Ringo Starr je­len­tette be Twit­ter-ol­da­lán a szo­morú hírt.

Ringo Starr je­len­tette be Twit­ter-ol­da­lán a szo­morú hírt, hogy a Be­at­les le­gen­dás pro­du­cere 90 éves ko­rá­ban el­hunyt.

Eltűntek a Puskás-cuccok Kispestről

Eltűntek a Puskás-cuccok Kispestről

Már-már boj­kottra szó­lí­tott fel a Hon­véd tu­laj­do­nosa.

Már-már boj­kottra szó­lí­tott fel a Hon­véd tu­laj­do­nosa a klub­le­genda ne­vé­vel áru­sí­tott ter­mé­kek vá­sár­lása ellen. Az első lé­pést meg­tette.

Megúszta a vérengzést az edzőlegenda

Megúszta a vérengzést az edzőlegenda

Gi­o­vanni Tra­pat­toni a sze­ren­csé­nek kö­szön­he­tően ma­radt élet­ben Af­ri­ká­ban. Úgy véli, a menny­or­szág­ban vi­gyá­zott rá va­laki.

Gi­o­vanni Tra­pat­toni a sze­ren­csé­nek kö­szön­he­tően ma­radt élet­ben Af­ri­ká­ban. Úgy véli, a menny­or­szág­ban vi­gyá­zott rá va­laki, ami­kor ter­ror­tá­ma­dás tör­tént egy nyu­gati tu­ris­ták kö­ré­ben is nép­szerű ele­fánt­csont­parti üdü­lő­he­lyen.