CÍMKE: 'legenda'

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Az ott­ho­ná­ban esett össze, már a ki­ér­kező men­tő­sök sem tud­ták meg­men­teni az éle­tét. Az éne­kes 90 éves volt.

Az ott­ho­ná­ban esett össze.

Fejlemény Schumacher ügyében, örülnek a rajongók

Fejlemény Schumacher ügyében, örülnek a rajongók

Lé­pésre szánta el magát a csa­lád.

Lé­pésre szánta el magát a csa­lád, hogy eny­hít­sen a nyo­má­son. Az első vi­lág­baj­noki cím év­for­du­lója az ap­ropó.

Kovács Kálmán és Svájc: így reagált legendás bakijára a Honvéd-sztár

Kovács Kálmán és Svájc: így reagált legendás bakijára a Honvéd-sztár

Az egy­kori gól­zsák sze­rint a ma­gyar fo­cis­ták "besz..rva" jók. A sváj­ciak el­leni vb-se­lej­te­zőn ezzel nem lesz gond.

Újabb legendával lett kevesebb a világ

Újabb legendával lett kevesebb a világ

Csók a Time Square-en: szom­ba­ton, 97 éves ko­rá­ban érte a halál az uni­ver­zum egyik leg­hí­re­sebb fo­tó­ján sze­replő nő­vért.

Csók a Time Square-en: szom­ba­ton, 97 éves ko­rá­ban érte a halál az uni­ver­zum egyik leg­hí­re­sebb fo­tó­ján sze­replő nő­vért.

Misztikus óriás sokkolta a tudósokat

Misztikus óriás sokkolta a tudósokat

Azt hit­ték, ilyen állat csak a me­sék­ben lé­te­zik, most mégis meg­ta­lál­ták a ha­tal­masra nőtt pél­dányt! Egye­lőre az új bál­na­faj még nem ka­pott nevet.

Azt hit­ték, ilyen állat csak a me­sék­ben lé­te­zik - most mégis meg­ta­lál­ták a ha­tal­masra nőtt pél­dányt! Egye­lőre az új bál­na­faj még nem ka­pott nevet.

Indulni kell! Búcsúzz Somló Tamás legszebb dalaival!

Indulni kell! Búcsúzz Somló Tamás legszebb dalaival!

Hó­na­pok óta re­mény­ked­tünk...

Hó­na­pok óta re­mény­ked­tünk együtt csa­lád­já­val, pá­lya­tár­sak­kal és mil­li­ó­nyi ra­jon­gó­já­val, de el­jött a búcsú ideje! Neki most in­dul­nia kel­lett...

Elmondta a teljes igazságot a leghíresebb jeti-videó készítője!

Elmondta a teljes igazságot a leghíresebb jeti-videó készítője!

A 84 éves férfi egész élete fel­for­dult az 59 má­sod­per­ces videó miatt. Azt kí­vánja, bár­csak ne látta volna a jetit...

Hosszú Katinka nem akárhogy búcsúzik Magyarországtól!

Hosszú Katinka nem akárhogy búcsúzik Magyarországtól!

Egy képen a múlt és a jelen. Hozzá illő, le­gen­dás tár­sat ta­lált a riói olim­pi­ára ké­szülő Iron Lady.

Egy képen a múlt és a jelen. Hozzá illő, le­gen­dás úszó­tár­sat ta­lált a riói olim­pi­ára ké­szülő Iron Lady. Jól jö­he­tett pár ta­nács a nagy előd­től.

29 esztendő után kénytelen lesz szedni a sátorfáját

29 év után kénytelen lesz szedni a sátorfáját

Hiába szol­gálta hű­ség­gel a klu­bot a walesi fut­ball-le­genda, az új edző in­kább a saját bi­zal­ma­sá­hoz ra­gasz­ko­dik

Hiába szol­gálta hű­ség­gel a klu­bot a walesi le­genda, az új edző in­kább a saját bi­zal­ma­sá­hoz ra­gasz­ko­dik

Újabb hírek Schumacher állapotával kapcsolatban

Újabb hírek Schumacher állapotával kapcsolatban

Luca di Mon­te­zemolo, a Fer­rari ex­fő­nöke tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Gyászol a labdarúgás: elhunyt Puskás nagy ellenfele

Gyászol a labdarúgás: elhunyt Puskás nagy ellenfele

Ma­gyar edző­nek kö­szön­he­tett sokat.

Ma­gyar edző in­dí­totta el a vi­lág­hír felé a Milan-csa­lád fejét. Já­té­kos­ként és edző­ként is si­ke­res volt. Ce­sare Mal­dini 84 évet élt.

Könnyezve búcsúzott mesterétől Király Gábor

Megható történetek: könnyezve búcsúzott mesterétől Király Gábor

El­te­met­ték a ma­gyar foci le­gen­dá­ját. 101-sze­res vá­lo­ga­tot­tun­kat is neki kö­szön­het­jük.

El­te­met­ték a szom­bat­he­lyi és az egész ma­gyar foci le­gen­dá­ját. 101-sze­res vá­lo­ga­tot­tun­kat, az Eb-re ké­szülő nem­zeti csa­pat ve­zé­rét is neki kö­szön­het­jük.

Megúszta a vérengzést az edzőlegenda

Megúszta a vérengzést az edzőlegenda

Gi­o­vanni Tra­pat­toni a sze­ren­csé­nek kö­szön­he­tően ma­radt élet­ben Af­ri­ká­ban. Úgy véli, a menny­or­szág­ban vi­gyá­zott rá va­laki.

Gi­o­vanni Tra­pat­toni a sze­ren­csé­nek kö­szön­he­tően ma­radt élet­ben Af­ri­ká­ban. Úgy véli, a menny­or­szág­ban vi­gyá­zott rá va­laki, ami­kor ter­ror­tá­ma­dás tör­tént egy nyu­gati tu­ris­ták kö­ré­ben is nép­szerű ele­fánt­csont­parti üdü­lő­he­lyen.

Újabb "Beatles-tag" hunyt el

Újabb "Beatles-tag" hunyt el

Ringo Starr je­len­tette be Twit­ter-ol­da­lán a szo­morú hírt, hogy a Be­at­les le­gen­dás pro­du­cere 90 éves ko­rá­ban el­hunyt.

Ringo Starr je­len­tette be Twit­ter-ol­da­lán a szo­morú hírt, hogy a Be­at­les le­gen­dás pro­du­cere 90 éves ko­rá­ban el­hunyt.

Eltűntek a Puskás-cuccok Kispestről

Eltűntek a Puskás-cuccok Kispestről

Már-már boj­kottra szó­lí­tott fel a Hon­véd tu­laj­do­nosa.

Már-már boj­kottra szó­lí­tott fel a Hon­véd tu­laj­do­nosa a klub­le­genda ne­vé­vel áru­sí­tott ter­mé­kek vá­sár­lása ellen. Az első lé­pést meg­tette.

Csokimérgezéssel volt kórházban Nyilasi Tibor

Csokimérgezéssel volt kórházban Nyilasi Tibor

Ma már jól van, nevet a tör­tén­te­ken.

Le­győzte a cso­ko­lá­dés os­tya­sze­let a fo­ci­le­gen­dát. Az ut­cá­ról vitte el a mentő. Ma már jól van, a kór­ház­ban ne­vetni is volt oka bőven.

Legendáját búcsúztatta a magyar futball

Legendáját búcsúztatta a magyar futball

Nyug­díjba ment az NB I leg­jobbja.

Nyug­díjba ment az NB I leg­jobbja. Ki­vé­te­le­sen nem lab­da­rú­gó­ról vagy edző­ről szól­nak a hírek.

Segélyen tengődnek a dúsgazdag sportlegenda lányai

Segélyen tengődnek a dúsgazdag sportlegenda lányai

Két gye­reke tőle akár éhen is hal­hat?

Mil­li­ár­do­kat do­bált össze, de négy gye­reke közül csak ket­tőt fü­röszt tej­ben-vaj­ban. A másik kettő fe­lőle akár éhen is hal­hat?

Az utcán halt meg a 90 éves legenda

Az utcán halt meg a 90 éves legenda

Gyá­szol az angol fut­ball, a hét­vé­gén el­hunyt egy bácsi, akit az Ar­se­nal le­gen­dás druk­ke­re­ként em­le­get­tek. Ernie Cro­uch 90 éves volt, és 1934 óta járt meccsekre.

Gyá­szol az angol fut­ball, a hét­vé­gén el­hunyt egy bácsi, akit az Ar­se­nal le­gen­dás druk­ke­re­ként em­le­get­tek. Ernie Cro­uch 90 éves volt, és 1934 óta járt meccsekre.

Megtörte a jeget, magánéletéről vallott a teniszlegenda

Megtörte a jeget, magánéletéről vallott a teniszlegenda

Így él Las Ve­gas­ban az álom­pár.

Ho­gyan kép­ze­led a sztár­pár Las Vegas-i éle­tét? Biz­to­san nem így! St­effi Graf mos és főz, az Agassi-gye­re­kek ker­tész­ked­nek, apjuk gril­lez.

Rasszista beszólással küldenék haza a teniszcsillagot

Rasszista beszólással küldenék haza a teniszcsillagot

Ke­mény ütés­vál­tás lett az ügy­ből.

A nem túl ked­ves szö­veg ál­do­zata a ko­ráb­ban Na­dalt is le­győző te­ni­szező volt. Nick Kyr­gios sem ma­radt adós: ke­mé­nyen vissza­szólt.