CÍMKE: 'legenda'

Elhunyt a magyar televíziós legenda!

Gyász! Elhunyt a magyar televíziós legenda!

Fe­le­sége kö­zölte a hírt.

Fe­le­sége kö­zölte a hírt.

Így szórta el hihetetlen vagyonát a legendás sportoló

Így szórta el hihetetlen vagyonát a legendás sportoló

El­ké­pesztő össze­ge­ket tap­solt el. Sokba ke­rült neki a fény­űzés, de egy pár­per­ces ka­land is.

Sosem látott fotó került elő a két színészlegendáról!

Sosem látott fotó került elő a két színészlegendáról!

A két mű­vész éve­ken át cso­dá­la­tos pil­la­na­to­kat oko­zott a szín­pa­don a né­zők­nek.

A két mű­vész éve­ken át cso­dá­la­tos pil­la­na­to­kat oko­zott a szín­pa­don a né­zők­nek.

Hatalmas elismerést kapott a magyar válogatott focista

Hatalmas elismerést kapott a magyar válogatott focista

A ma­gyar csa­tár a le­genda lett.

A ma­gyar csa­tár a leg­na­gyob­bak közé ke­rült.

Hoppá, először egy képen a két legenda

Hoppá, először egy képen a két legenda

Min­den oka meg volt a bol­dog­ságra nap­ja­ink két nép­szerű szí­né­szé­nek!

Min­den oka meg volt a bol­dog­ságra nap­ja­ink két nép­szerű szí­né­szé­nek!

Fejlemény Schumacher ügyében, örülnek a rajongók

Fejlemény Schumacher ügyében, örülnek a rajongók

Lé­pésre szánta el magát a csa­lád. Az első vi­lág­baj­noki cím év­for­du­lója az ap­ropó.

Lé­pésre szánta el magát a csa­lád, hogy eny­hít­sen a nyo­má­son. Az első vb-cím év­for­du­lója az ap­ropó.

Kovács Kálmán és Svájc: így reagált legendás bakijára a Honvéd-sztár

Kovács Kálmán és Svájc: így reagált legendás bakijára a Honvéd-sztár

Az egy­kori gól­zsák sze­rint a ma­gyar fo­cis­ták "besz..rva" jók.

Az egy­kori gól­zsák sze­rint a ma­gyar fo­cis­ták "besz..rva" jók. Ezt jó­solja a sváj­ciak el­leni vb-se­lej­te­zőre.

Újabb legendával lett kevesebb a világ

Újabb legendával lett kevesebb a világ

97 éves ko­rá­ban hunyt el az uni­ver­zum leg­hí­re­sebb fo­tó­ján sze­replő nő.

97 éves ko­rá­ban érte a halál az uni­ver­zum egyik leg­hí­re­sebb fo­tó­ján sze­replő nőt.

Misztikus óriás sokkolta a tudósokat

Misztikus óriás sokkolta a tudósokat

Azt hit­ték, ilyen állat csak a me­sék­ben lé­te­zik, most mégis meg­ta­lál­ták!

Azt hit­ték, ilyen állat csak a me­sék­ben lé­te­zik - most mégis meg­ta­lál­ták a ha­tal­masra nőtt pél­dányt!

Előkerült a legendás lottóhúzás videója!

Előkerült a legendás lottóhúzás videója!

A le­genda lé­te­zik! - leg­alábbis erre utal az a videó, ami a kö­zel­múlt­ban ke­rült fel a vi­de­ó­meg­osz­tóra. A tör­té­net év­ti­ze­dekre nyú­lik vissza, szü­le­ink, nagy­szü­le­ink azóta is em­le­ge­tik.

A le­genda lé­te­zik! - leg­alábbis erre utal az a videó, ami a kö­zel­múlt­ban ke­rült fel a vi­de­ó­meg­osz­tóra. A tör­té­net év­ti­ze­dekre nyú­lik vissza, szü­le­ink, nagy­szü­le­ink azóta is em­le­ge­tik. A rend­szer­vál­tás előtti sze­ren­cse­já­ték-tör­té­net talán leg­töb­bet em­le­ge­tett pil­la­nata volt az, ami­kor egy szám­húzó ke­zébe a 6-os szá­mot rejtő golyó akadt.

Hosszú Katinka nem akárhogy búcsúzik Magyarországtól!

Hosszú Katinka nem akárhogy búcsúzik Magyarországtól!

Egy képen a múlt és a jelen. Hozzá illő, le­gen­dás tár­sat ta­lált a riói olim­pi­ára ké­szülő Iron Lady.

Egy képen a múlt és a jelen. Hozzá illő, le­gen­dás tár­sat ta­lált a riói olim­pi­ára ké­szülő Iron Lady.

Elmondta a teljes igazságot a leghíresebb jeti-videó készítője!

Elmondta a teljes igazságot a leghíresebb jeti-videó készítője!

A 84 éves férfi egész élete fel­for­dult az 59 má­sod­per­ces videó miatt. Azt kí­vánja, bár­csak ne látta volna a jetit...

29 év után szedheti a sátorfáját a legendás focista

Nagyot koppant, 29 év után kénytelen lesz szedni a sátorfáját

Hiába szol­gálta hű­ség­gel a klu­bot.

Hiába szol­gálta hű­ség­gel a klu­bot, nem kel­lett az új edző­nek a walesi fut­ball-le­genda.

Indulni kell! Búcsúzz Somló Tamás legszebb dalaival!

Indulni kell! Búcsúzz Somló Tamás legszebb dalaival!

Hó­na­pok óta re­mény­ked­tünk együtt csa­lád­já­val, pá­lya­tár­sak­kal és mil­li­ó­nyi ra­jon­gó­já­val, de el­jött a búcsú ideje!

Hó­na­pok óta re­mény­ked­tünk együtt csa­lád­já­val, pá­lya­tár­sak­kal és mil­li­ó­nyi ra­jon­gó­já­val, de el­jött a búcsú ideje! Neki most in­dul­nia kel­lett, de dalai az idők vé­ge­ze­téig itt ma­rasz­tal­ják kö­zöt­tünk...

Könnyezve búcsúzott mesterétől Király Gábor

Megható történetek: könnyezve búcsúzott mesterétől Király Gábor

El­te­met­ték a ma­gyar foci le­gen­dá­ját. 101-sze­res vá­lo­ga­tot­tun­kat is neki kö­szön­het­jük.

El­te­met­ték a szom­bat­he­lyi és az egész ma­gyar foci le­gen­dá­ját. 101-sze­res vá­lo­ga­tot­tun­kat, az Eb-re ké­szülő nem­zeti csa­pat ve­zé­rét is neki kö­szön­het­jük.

Újabb hírek Schumacher állapotával kapcsolatban

Újabb hírek Schumacher állapotával kapcsolatban

Luca di Mon­te­zemolo, a Fer­rari ex­fő­nöke tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Luca di Mon­te­zemolo, a Fer­rari ex­fő­nöke tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Gyászol a labdarúgás: elhunyt Puskás nagy ellenfele

Gyászol a labdarúgás: elhunyt Puskás nagy ellenfele

Ma­gyar edző­nek kö­szön­he­tett sokat.

Ma­gyar edző in­dí­totta el a vi­lág­hír felé a Milan-csa­lád fejét. Já­té­kos­ként és edző­ként is si­ke­res volt. Ce­sare Mal­dini 84 évet élt.

Megúszta a vérengzést az edzőlegenda

Megúszta a vérengzést az edzőlegenda

Gi­o­vanni Tra­pat­toni a sze­ren­csé­nek kö­szön­he­tően ma­radt élet­ben.

Gi­o­vanni Tra­pat­toni a sze­ren­csé­nek kö­szön­he­tően ma­radt élet­ben Af­ri­ká­ban. Úgy véli, a menny­or­szág­ban vi­gyá­zott rá va­laki.

Újabb "Beatles-tag" hunyt el

Újabb "Beatles-tag" hunyt el

Ringo Starr je­len­tette be Twit­ter-ol­da­lán a szo­morú hírt.

Ringo Starr je­len­tette be Twit­ter-ol­da­lán a szo­morú hírt, hogy a Be­at­les le­gen­dás pro­du­cere 90 éves ko­rá­ban el­hunyt.

Az utcán halt meg a 90 éves legenda

Az utcán halt meg a 90 éves legenda

Gyá­szol az angol fut­ball, a hét­vé­gén el­hunyt egy le­gen­dás szur­koló.

Gyá­szol az angol fut­ball, a hét­vé­gén el­hunyt egy bácsi, akit az Ar­se­nal le­gen­dás druk­ke­re­ként em­le­get­tek. Ernie Cro­uch 90 éves volt, és 1934 óta járt meccsekre.

Eltűntek a Puskás-cuccok Kispestről

Eltűntek a Puskás-cuccok Kispestről

Már-már boj­kottra szó­lí­tott fel a Hon­véd tu­laj­do­nosa a klub­le­genda ne­vé­vel áru­sí­tott ter­mé­kek vá­sár­lása ellen. Az első lé­pést meg­tette.

Már-már boj­kottra szó­lí­tott fel a Hon­véd tu­laj­do­nosa a klub­le­genda ne­vé­vel áru­sí­tott ter­mé­kek vá­sár­lása ellen. Az első lé­pést meg­tette.

Csokimérgezéssel volt kórházban Nyilasi Tibor

Csokimérgezéssel volt kórházban Nyilasi Tibor

Ma már jól van, nevet a tör­tén­te­ken.

Le­győzte a cso­ko­lá­dés os­tya­sze­let a fo­ci­le­gen­dát. Az ut­cá­ról vitte el a mentő. Ma már jól van, a kór­ház­ban ne­vetni is volt oka bőven.

Legendáját búcsúztatta a magyar futball

Legendáját búcsúztatta a magyar futball

Nyug­díjba ment az NB I leg­jobbja.

Nyug­díjba ment az NB I leg­jobbja. Ki­vé­te­le­sen nem lab­da­rú­gó­ról vagy edző­ről szól­nak a hírek.

Rasszista beszólással küldik haza a teniszcsillagot

Rasszista beszólással küldenék haza a teniszcsillagot

A nem túl ked­ves szö­veg ál­do­zata a ko­ráb­ban Na­dalt is le­győző te­ni­szező volt.

Segélyen tengődnek a dúsgazdag sportlegenda lányai

Segélyen tengődnek a dúsgazdag sportlegenda lányai

Mil­li­ár­do­kat do­bált össze, de négy gye­reke közül kettő fe­lőle akár éhen is hal­hat?

Az a bibi, hogy nem repül a rakétaautó, és eldől a motor

Az a bibi, hogy nem repül a rakétaautó, és eldől a motor

Új­já­szü­le­tett sport­le­gen­dák Jor­dan­től Ri­val­dóig, akik el­un­ták ma­gu­kat nyug­dí­jas­ként.

Legenda és rajongója: összeállt a Stieber, Totti páros

Legenda és rajongója: összeállt a Stieber, Totti páros

Az AS Roma még nem csa­pott le rá, de a finn-ma­gyar Eb-se­lej­tező hőse igazi vi­lág­klasszis mellé ke­rült.