CÍMKE: 'legenda'

Megindító szavak, Schumacherről beszélt a barátja

Megindító szavak, Schumacherről beszélt a barátja

Se­bas­tian Vet­tel egy olasz lap­nak be­szélt egy­kori pél­da­ké­pé­ről.

Friss fotót közölt Schumacher fia, ledöbbentek a legenda rajongói

Friss fotót közölt Schumacher fia, ledöbbentek a legenda rajongói

Fe­kete-fehér képen ámul­nak Schumi hívei. Ki­verte náluk a biz­to­sí­té­kot.

Fe­kete-fehér képen ámul­nak Schumi hívei. Ki­verte náluk a biz­to­sí­té­kot.

Bizakodnak Schumi rajongói, ezt írta a legenda lánya

Bizakodnak Schumi rajongói, ezt írta a legenda lánya

Gina Maria az Ins­tag­ra­mon üzent. Sok­min­dent bele lehet ma­gya­rázni Schu­m­a­cher ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban is.

Gina Maria az Ins­tag­ra­mon üzent. Sok­min­dent bele lehet ma­gya­rázni Schu­m­a­cher rég­óta tit­kolt ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban is.

Szexbotrány rázta meg a sportot, óriási bajban a legenda

Szexbotrány rázta meg a sportot, óriási bajban a legenda

Aljas tet­tel gya­nú­sít­ják.

Aljas tet­tel gya­nú­sít­ják a 76 éves sport­csil­la­got. Van, ahol már el­évült a bűne, de má­sutt még meg­üt­heti mi­atta a bo­ká­ját.

Gyászol a sportvilág, elhunyt a legendás magyar tévés

Gyászol a sportvilág, elhunyt a legendás magyar tévés

Évek óta küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel a Pus­kás- és fo­ci­ra­jongó sport­ri­por­ter. Ő volt a fut­ball hangja.

Évek óta küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel a Pus­kás- és fo­ci­ra­jongó sport­ri­por­ter. Ő volt a fut­ball hangja a kon­ti­nens­nyi or­szág­ban.

Hihetetlen! Elhunyt a magyar televíziós legenda!

Elhunyt a magyar televíziós legenda!

Fe­le­sége kö­zölte a hírt.

Az Ablak, a Reg­gel, a Főtér, a Hol-mi? című mű­so­rok köz­ked­velt ar­ca­ként ma­gya­rok mil­liói cso­dál­ták őt hét­ről-hétre. Né­hány hó­nap­pal ez­előtt, negy­venöt évnyi mun­ka­vi­szony után tá­vo­zott a csa­tor­ná­tól.

Így szórta el hihetetlen vagyonát a legendás sportoló

Így szórta el hihetetlen vagyonát a legendás sportoló

El­ké­pesztő össze­ge­ket tap­solt el.

El­ké­pesztő össze­ge­ket tap­solt el. Sokba ke­rült neki a fény­űzés, de töb­bek kö­zött egy pár­per­ces ka­land­jára is na­gyon ráfi­ze­tett.

Gyászol a magyar sport, elhunyt a Fradi legendája

Gyászol a magyar sport, elhunyt a Fradi legendája

A vi­lág­baj­nok, négy­sze­res baj­nok ké­zi­lab­dá­zónő férje is a zöld-fe­hé­re­ket szol­gálta.

A vi­lág­baj­nok, négy­sze­res baj­nok ké­zi­lab­dá­zónő férje is a zöld-fe­hé­re­ket szol­gálta. A Nép­li­get­nek kö­szön­het­ték ha­lá­lu­kig tartó sze­rel­mü­ket.

Sosem látott fotó került elő a két színészlegendáról!

Sosem látott fotó került elő a két színészlegendáról!

A két mű­vész éve­ken át cso­dá­la­tos pil­la­na­to­kat oko­zott a szín­pa­don a né­zők­nek.

A két mű­vész éve­ken át cso­dá­la­tos pil­la­na­to­kat oko­zott a szín­pa­don a né­zők­nek.

Hoppá, először egy képen a két legenda

Hoppá, először egy képen a két legenda

Min­den oka meg volt a bol­dog­ságra nap­ja­ink két nép­szerű szí­né­szé­nek!

Min­den oka meg volt a bol­dog­ságra nap­ja­ink két nép­szerű szí­né­szé­nek!

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Az ott­ho­ná­ban esett össze.

Az ott­ho­ná­ban esett össze.

Hatalmas megtiszteltetés, legenda lett a magyar válogatott labdarúgó

Hatalmas megtiszteltetés, legenda lett a magyar válogatott labdarúgó

A ma­gyar csa­tár a leg­na­gyob­bak közé ke­rült a neves klub­nál.

A ma­gyar csa­tár a leg­na­gyob­bak közé ke­rült.

Fejlemény Schumacher ügyében, örülnek a rajongók

Fejlemény Schumacher ügyében, örülnek a rajongók

Lé­pésre szánta el magát a csa­lád. Az első vi­lág­baj­noki cím év­for­du­lója az ap­ropó.

Lé­pésre szánta el magát a Forma-1-es le­genda csa­ládja, hogy eny­hít­sen a nyo­má­son. Az első vi­lág­baj­noki cím év­for­du­lója az ap­ropó.

Kovács Kálmán és Svájc: így reagált legendás bakijára a Honvéd-sztár

Kovács Kálmán és Svájc: így reagált legendás bakijára a Honvéd-sztár

Az egy­kori gól­zsák sze­rint a ma­gyar fo­cis­ták "besz..rva" jók.

Az egy­kori gól­zsák sze­rint a ma­gyar fo­cis­ták "besz..rva" jók. Ezt jó­solja a sváj­ciak el­leni vb-se­lej­te­zőre.

Előkerült a legendás lottóhúzás videója!

Előkerült a legendás lottóhúzás videója!

Tény­leg lé­te­zik. Év­ti­ze­dek óta ezt em­le­geti az or­szág.

A le­genda lé­te­zik! - leg­alábbis erre utal az a videó, ami a kö­zel­múlt­ban ke­rült fel a vi­de­ó­meg­osz­tóra. A tör­té­net év­ti­ze­dekre nyú­lik vissza, szü­le­ink, nagy­szü­le­ink azóta is em­le­ge­tik.

Újabb legendával lett kevesebb a világ

Újabb legendával lett kevesebb a világ

97 éves ko­rá­ban hunyt el az uni­ver­zum leg­hí­re­sebb fo­tó­ján sze­replő nő.

97 éves ko­rá­ban érte a halál az uni­ver­zum egyik leg­hí­re­sebb fo­tó­ján sze­replő nőt.

Misztikus óriás sokkolta a tudósokat

Misztikus óriás sokkolta a tudósokat

Azt hit­ték, ilyen állat csak a me­sék­ben lé­te­zik, most mégis meg­ta­lál­ták!

Azt hit­ték, ilyen állat csak a me­sék­ben lé­te­zik - most mégis meg­ta­lál­ták a ha­tal­masra nőtt pél­dányt!

29 év után szedheti a sátorfáját a legendás focista

Nagyot koppant, 29 év után kénytelen lesz szedni a sátorfáját

Hiába szol­gálta hű­ség­gel a klu­bot.

Hiába szol­gálta hű­ség­gel a klu­bot, nem kel­lett az új edző­nek a walesi fut­ball-le­genda.

Hosszú Katinka nem akárhogy búcsúzik Magyarországtól!

Hosszú Katinka nem akárhogy búcsúzik Magyarországtól!

Egy képen a múlt és a jelen. Hozzá illő, le­gen­dás tár­sat ta­lált a riói olim­pi­ára ké­szülő Iron Lady.

Egy képen a múlt és a jelen. Hozzá illő, le­gen­dás tár­sat ta­lált a riói olim­pi­ára ké­szülő Iron Lady.

Indulni kell! Búcsúzz Somló Tamás legszebb dalaival!

Indulni kell! Búcsúzz Somló Tamás legszebb dalaival!

Hó­na­pok óta re­mény­ked­tünk...

Hó­na­pok óta re­mény­ked­tünk együtt csa­lád­já­val, pá­lya­tár­sak­kal és mil­li­ó­nyi ra­jon­gó­já­val, de el­jött a búcsú ideje! Neki most in­dul­nia kel­lett...

Elmondta a teljes igazságot a leghíresebb jeti-videó készítője!

Elmondta a teljes igazságot a leghíresebb jeti-videó készítője!

A 84 éves férfi egész élete fel­for­dult az 59 má­sod­per­ces videó miatt. Azt kí­vánja, bár­csak ne látta volna a jetit...

Könnyezve búcsúzott mesterétől Király Gábor

Király Gábor könnyek között búcsúzott mesterétől

El­te­met­ték a ma­gyar foci le­gen­dá­ját. 101-sze­res vá­lo­ga­tot­tun­kat is neki kö­szön­het­jük.

El­te­met­ték a ma­gyar foci le­gen­dá­ját. 101-sze­res vá­lo­ga­tot­tun­kat is neki kö­szön­het­jük.

Újabb hírek Schumacher állapotával kapcsolatban

Újabb hírek Schumacher állapotával kapcsolatban

Luca di Mon­te­zemolo, a Fer­rari ex­fő­nöke tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Luca di Mon­te­zemolo, a Fer­rari ex­fő­nöke tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Megúszta a vérengzést az edzőlegenda

Megúszta a vérengzést az edzőlegenda

Gi­o­vanni Tra­pat­toni a sze­ren­csé­nek kö­szön­he­tően ma­radt élet­ben.

Gi­o­vanni Tra­pat­toni a sze­ren­csé­nek kö­szön­he­tően ma­radt élet­ben Af­ri­ká­ban. Úgy véli, a menny­or­szág­ban vi­gyá­zott rá va­laki.

Újabb "Beatles-tag" hunyt el

Újabb "Beatles-tag" hunyt el

Ringo Starr je­len­tette be Twit­ter-ol­da­lán a szo­morú hírt.

Ringo Starr je­len­tette be Twit­ter-ol­da­lán a szo­morú hírt, hogy a Be­at­les le­gen­dás pro­du­cere 90 éves ko­rá­ban el­hunyt.

Gyászol a labdarúgás: elhunyt Puskás nagy ellenfele

Gyászol a labdarúgás: elhunyt Puskás nagy ellenfele

Ma­gyar edző in­dí­totta el a vi­lág­hír felé a Milan-csa­lád fejét. Já­té­kos­ként és edző­ként is si­ke­res volt. Ce­sare Mal­dini 84 évet élt.

Annak ide­jén egy neves ma­gyar edző in­dí­totta el a vi­lág­hír felé a Milan-csa­lád fejét. Já­té­kos­ként és edző­ként is si­ke­res volt. Ce­sare Mal­dini 84 évet élt.

Eltűntek a Puskás-cuccok Kispestről

Eltűntek a Puskás-cuccok Kispestről

Már-már boj­kottra szó­lí­tott fel a Hon­véd tu­laj­do­nosa a klub­le­genda ne­vé­vel áru­sí­tott ter­mé­kek vá­sár­lása ellen. Az első lé­pést meg­tette.

Már-már boj­kottra szó­lí­tott fel a Hon­véd tu­laj­do­nosa a klub­le­genda ne­vé­vel áru­sí­tott ter­mé­kek vá­sár­lása ellen. Az első lé­pést meg­tette.

Legendáját búcsúztatta a magyar futball

Legendáját búcsúztatta a magyar futball

Nyug­díjba ment az NB I leg­jobbja.

Nyug­díjba ment az NB I leg­jobbja. Ki­vé­te­le­sen nem lab­da­rú­gó­ról vagy edző­ről szól­nak a hírek.

Az utcán halt meg a 90 éves legenda

Az utcán halt meg a 90 éves legenda

Gyá­szol az angol fut­ball, a hét­vé­gén el­hunyt egy le­gen­dás szur­koló.

Gyá­szol az angol fut­ball, a hét­vé­gén el­hunyt egy bácsi, akit az Ar­se­nal le­gen­dás druk­ke­re­ként em­le­get­tek. Ernie Cro­uch 90 éves volt, és 1934 óta járt meccsekre.

Csokimérgezéssel volt kórházban Nyilasi Tibor

Csokimérgezéssel volt kórházban Nyilasi Tibor

Le­győzte a cso­ko­lá­dés os­tya­sze­let a fo­ci­le­gen­dát. Az ut­cá­ról vitte el a mentő. Ma már jól van, a kór­ház­ban ne­vetni is volt oka bőven.

Le­győzte ked­venc édes­sége, a cso­ko­lá­dés os­tya­sze­let a fo­ci­le­gen­dát. Az ut­cá­ról vitte el a ro­ham­mentő. Ma már jól van, a kór­ház­ban el­töl­tött négy napja során ne­vetni is volt oka bőven.

Rasszista beszólással küldik haza a teniszcsillagot

Rasszista beszólással küldenék haza a teniszcsillagot

A nem túl ked­ves szö­veg ál­do­zata a ko­ráb­ban Na­dalt is le­győző te­ni­szező volt.

Segélyen tengődnek a dúsgazdag sportlegenda lányai

Segélyen tengődnek a dúsgazdag sportlegenda lányai

Mil­li­ár­do­kat do­bált össze, de négy gye­reke közül kettő fe­lőle akár éhen is hal­hat?

Az a bibi, hogy nem repül a rakétaautó, és eldől a motor

Az a bibi, hogy nem repül a rakétaautó, és eldől a motor

Új­já­szü­le­tett sport­le­gen­dák Jor­dan­től Ri­val­dóig, akik el­un­ták ma­gu­kat nyug­dí­jas­ként.

Legenda és rajongója: összeállt a Stieber, Totti páros

Legenda és rajongója: összeállt a Stieber, Totti páros

Az AS Roma még nem csa­pott le rá, de a finn-ma­gyar Eb-se­lej­tező hőse igazi vi­lág­klasszis mellé ke­rült.