CÍMKE: 'látássérült'

Kísérőt keres a vak humorista az El Caminóra

Kísérőt keres a vak humorista az El Caminóra

A 24 éves Fóris Nor­bert már akkor meg­va­kult, ami­kor ko­ra­szü­lött­ként a vi­lágra jött. Ennek el­le­nére tel­jes éle­tet él.

A 24 éves Fóris Nor­bert vakon, ko­ra­szü­lött­ként jött a vi­lágra. Ennek el­le­nére tel­jes éle­tet él. Egye­bek mel­lett járt már az El Ca­mino za­rán­dok­úton is, de fo­lya­ma­to­san ke­resi a ki­hí­vá­so­kat. Most vissza­térne a spa­nyol Ga­lí­cia tar­to­mány fő­vá­ro­sába ve­zető útra.

Tönk­re­te­szi a lá­tást a mobil: Ve­szély­ben a gye­re­kek!

Tönk­re­te­szi a lá­tást a mobil: Ve­szély­ben a gye­re­kek!

Tönk­re­te­szi a lá­tást a mobil: Ve­szély­ben a gye­re­kek!

Be kell osz­tani a já­ték­időt.

A szá­­mí­­tó­­gép, de kü­­lö­­nö­­sen a mo­­bil­­te­­le­­fon kis kép­er­­nyője tönk­­re­­te­­szi a lá­­tást. Kü­­lö­­nö­­sen nagy ve­­szély­­ben van­­nak a gye­­re­­kek.

Erre adta a fejét a műszemmel élő, vak, magyar fiú

Erre adta a fejét a műszemmel élő, vak, magyar fiú

A 24 éves Fóris Nor­bert ko­ra­szü­lött­ként vakon jött a vi­lágra, de ez egy­ál­ta­lán nem gá­tolja abban, hogy tel­jes és tar­tal­mas éle­tet éljen.

A 24 éves Fóris Nor­bert ko­ra­szü­lött­ként vakon jött a vi­lágra, de ez egy­ál­ta­lán nem gá­tolja abban, hogy tel­jes és tar­tal­mas éle­tet éljen. A fi­a­tal meg­tette már az El Ca­mino leg­is­mer­tebb, fran­cia­or­szági sza­ka­szát: 26 nap alatt 720 ki­lo­mé­tert sé­tált kí­sé­rő­jé­vel.

"Különterem vakok és négylábú kísérőik számára!", avagy: téboly Szegeden

El akarták dugni a vak nőt a többi vendég elől

Egy sze­gedi ét­te­rembe elő­ször a ku­tyá­ját nem akar­ták be­en­gedni, aztán kü­lön­te­rembe te­rel­ték volna a tel­jes tár­sa­sá­gát.

Drámai vallomás: Ha megműtik, megvakulhat a TV2 sztárja

Drámai vallomás: Ha megműtik, megvakulhat a TV2 sztárja

A szí­nésznő sú­lyos, örök­lődő szem­be­teg­ség­gel küzd.

A szí­nésznő sú­lyos, örök­lődő szem­be­teg­ség­gel küzd. Kon­takt­len­csé­vel vagy szem­üveg­gel is csak 48 szá­za­lé­kos a lá­tása.

Döbbenet! Értékes szobrot loptak az Állatkertből!

Döbbenet! Látássérülteknek készült szobrot loptak az Állatkertből!

Orr­szar­vút áb­rá­zoló szob­rot tu­laj­do­ní­tot­tak el a van­dá­lok, ami nem­csak ér­té­kes, de nemes célt is szol­gált. Az ál­lat­kert se­gít­sé­get kér.

Orr­szar­vút áb­rá­zoló szob­rot tu­laj­do­ní­tot­tak el a van­dá­lok, ami nem­csak ér­té­kes, de nemes célt is szol­gált. Az ál­lat­kert se­gít­sé­get kér.