CÍMKE: 'las vegas'

Óriási bajban van Cristiano Ronaldo, beperelték anális erőszakért

Óriási bajban van Cristiano Ronaldo, beperelték anális erőszakért

Mi tör­tént a veg­asi ho­tel­szo­bá­ban? Ki­lenc év után rob­ban a kínos ügy.

Mi tör­tént a Las Vegas-i ho­tel­szo­bá­ban? Ki­lenc év után rob­ban a kínos ügy. Elő­állt sú­lyos vád­já­val a nő.

Helikopterrel okoztak tömeges őrületet Las Vegasban

Helikopterrel okoztak tömeges őrületet Las Vegasban

Új szintre emel­ték a pénz­szó­rást. Hát ezért ér­de­mes szur­kolni az ame­ri­kai má­sod­osz­tály po­fo­zó­gé­pé­nek?

Új szintre emel­ték a pénz­szó­rást. Hát ezért ér­de­mes szur­kolni az ame­ri­kai má­sod­osz­tály po­fo­zó­gé­pé­nek?

Komoly bejelentés érkezett a híres sztárhokisról

Komoly bejelentés érkezett a híres sztárról, ez vár most rá

Dol­lár­mil­li­ó­kat ka­pott a csa­pa­tá­tól.

Az újonc­ként dön­tőig me­ne­telő Vegas Gol­den Knights ma­gá­hoz lán­colta ér­té­kes vé­dő­jét.

Árulkodó fotó: kiderült, ide tart Szalai Ádám

Árulkodó fotó: kiderült, ide tart Szalai Ádám

Nem ma­radt Hoffen­heim­ben a ma­gyar csa­tár. Alig­hogy véget ért a Bun­des­liga-sze­zon, re­pü­lőre ült a ba­rá­ta­i­val.

Nem ma­radt Hoffen­heim­ben a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár. Alig­hogy véget ért a Bun­des­liga-sze­zon, re­pü­lőre ült a ba­rá­ta­i­val.

Váratlanul megszakadt a koncert: hihetetlen, ami a sztárral történt

Váratlanul megszakadt a koncert: hihetetlen, ami a sztárral történt

A vi­lág­hírű éne­kes éppen egy slá­ge­rét adta elő, ami­kor arcon ta­lálta a kö­zön­ség egyik tagja va­la­mi­vel.

Döbbenet a repülőn: tojás alakú tárgy húzott el a gép mellett

Döbbenet a repülőn: tojás alakú tárgy húzott el a gép mellett

Sze­ren­csénkre le­fo­tóz­ták...

Fur­csa tár­gyat vett észre egy gép utasa re­pü­lés köz­ben az ab­lak­ból útban Se­attle-ből Las Vegas felé tartva.

Családjával hagyja el az országot Majka

Családjával hagyja el az országot Majka

A rap­per szinte már ha­za­jár a ten­ge­ren­túlra és per­sze idén sem ma­rad­hat el a nagy uta­zás. Talán éppen úton van­nak, így vár­hat­juk a posz­to­kat.

A rap­per szinte már ha­za­jár a ten­ge­ren­túlra és per­sze idén sem ma­rad­hat el a nagy uta­zás. Talán éppen úton van­nak, így vár­hat­juk a posz­to­kat.

Arcpirító magyarázattal állt elő a feleségét meggyilkoló férfi

Arcpirító magyarázattal állt elő a feleségét meggyilkoló férfi

A férfi azt mondja, hogy fe­le­sé­gét vé­let­le­nül ta­lálta el a ha­lá­los lövés.

A férfi azt mondja, hogy fe­le­sé­gét vé­let­le­nül ta­lálta el a ha­lá­los lövés, ere­de­ti­leg va­lami sok­kal in­ti­mebb dol­got csi­nál­tak.

Hoppá, lecsúszott Britney Spears melltartója, minden látszott

Hoppá, lecsúszott Britney Spears melltartója, minden látszott

Bár­hogy is pró­bálta el­tit­kolni a kínos vil­lan­tást, esé­lye se volt rá. Itt a lát­vány, amin min­denki el­ké­pedt!

Megsérült Medveczky Ilona barátnője a Las Vegas-i vérengzésben!

Megsérült Medveczky Ilona barátnője a Las Vegas-i vérengzésben!

A díva ba­rát­nője is a ter­ror­nál volt!

A count­ry­fesz­ti­vá­lon mint­egy 22 ezren vet­tek részt, 527 se­be­sül­tet kór­há­zak­ban ápol­nak. A díva ame­ri­kai ba­rát­nője is a ren­dez­vé­nyen volt!

Sylvester Stallonét vádolják: testőrével kényszerített szexre egy lányt

Sylvester Stallonét vádolják: testőrével kényszerített szexre egy lányt

Ál­lí­tó­lag egy 16 éves lányt csalt fel a ho­telbe, és szexre kény­sze­rí­tette.

Ál­lí­tó­lag egy 16 éves lányt csalt fel a ho­tel­szo­bá­jába, és bru­tá­li­san szexre kény­sze­rí­tette.

Órákig vigyázott közönségére a Las Vegas-i mészárláskor a világsztár

Órákig vigyázott közönségére a Las Vegas-i mészárláskor a világsztár

A vi­lág­hírű bű­vész saját fü­lé­vel hal­lotta a so­ro­zat­lö­vé­se­ket.

A vi­lág­hírű bű­vész saját fü­lé­vel hal­lotta a so­ro­zat­lö­vé­se­ket Las Ve­gas­ban, hi­szen a tra­gé­dia hely­szí­né­től csak pár lé­pésre tar­tott elő­adást.

Szívszorító vallomás: órákkal az eljegyzés előtt ölték meg a lányt

Szívszorító vallomás: órákkal az eljegyzés előtt ölték meg a lányt

A Las Vegas-i tö­meg­mé­szár­lás egyik fi­a­tal ál­do­zata a szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte a kon­cer­ten.

A Las Vegas-i tö­meg­mé­szár­lás egyik fi­a­tal ál­do­zata a szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte a kon­cer­ten.

Kiakadtak a nagylelkű magyarok: nem adhatnak vért

Kiakadtak a nagylelkű magyarok: nem adhatnak vért

Szi­gorú sza­bá­lyokba üt­köz­tek.

A Las Vegas-i lö­völ­dö­zés több száz sé­rült­jén sze­ret­tek volna se­gí­teni a kint tar­tóz­kodó ma­gya­rok, de durva el­uta­sí­tás­ban volt ré­szük.

Túlélésre játszott a Las Vegas-i tömegmészáros

Túlélésre játszott a Las Vegas-i tömegmészáros

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki.

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki az 59 ha­lá­los ál­do­zat­tal járó tá­ma­dás­ról: a lö­völ­döző, Stephen Pad­dock az utolsó pil­la­nat­ban dön­tött úgy, hogy végez ma­gá­val.

Megható üzenetben kért bocsánatot mindenkitől Palvin Barbara

Megható üzenetben kért bocsánatot mindenkitől Palvin Barbara

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell egy fe­kete kép­pel em­lé­ke­zik a Las Vegas-i ál­do­za­tokra, ko­rábbi posztja miatt el­né­zést kért.

Las Vegas-i mészárlás: Döbbenetes pénzügyi háttérre derült fény

Las Vegas-i mészárlás: Döbbenetes pénzügyi háttérre derült fény

59-re nőtt a ha­lá­los ál­do­za­tok száma.

Már 59-re nőtt a va­sár­napi count­ry­fesz­ti­vá­lon tör­tént tö­meg­gyil­kos­ság ha­lá­los ál­do­za­ta­i­nak száma, a helyi kór­ház­ban 527 em­bert ápol­nak.

Las Vegasi-i mészárlás: Drámai titok derült ki a merénylőről

Las Vegasi-i mészárlás: Drámai titok derült ki

A me­rény­let előtti héten egy másik szál­lo­dá­ban is fog­lalt szo­bát és több sza­bad­téri fesz­ti­vá­lon is kör­be­né­zett.

A me­rény­let előtti héten egy másik szál­lo­dá­ban is fog­lalt szo­bát és több sza­bad­téri fesz­ti­vá­lon is kör­be­né­zett a me­rénylő.

Meglehet a Las Vegas-i tömegmészárlás egyik felelőse

Meglehet a Las Vegas-i tömegmészárlás egyik felelőse

Óri­ási összeg­gel se­gí­tené az ál­do­za­tok csa­lád­ját a Man­da­lay Bay Hotel, mintha fe­le­lős­nek érez­nék ma­gu­kat...

Kiderült! Ezért gyilkolhatott a Las Vegas-i mészáros

Kiderült! Ezért gyilkolhatott a Las Vegas-i mészáros

Esz­te­len mé­szár­lást ren­de­zett Las Ve­gas­ban Stephen Pad­dock.

Esz­te­len mé­szár­lást ren­de­zett Las Ve­gas­ban Stephen Pad­dock.

Megrázó részletek: sokkos állapotban menekülő emberek vették körül Zsoltot

Megrázó részletek: sokkos állapotban menekülő emberek vették körül Zsoltot

Még to­vább nőtt a bor­zasztó tá­ma­dás ál­do­za­ta­i­nak száma.

Még to­vább nőtt a bor­zasztó tá­ma­dás ál­do­za­ta­i­nak száma. Több száz sé­rül­tet pró­bál­nak el­látni.

"Mind meghalunk": Rejtélyes nő jósolta meg a Las Vegas-i mészárlást

"Mind meghalunk": Rejtélyes nő jósolta meg a Las Vegas-i mészárlást

Az utcán bo­lyongó, is­me­ret­len asszony vész­jósló sza­va­kat sut­to­gott a já­ró­ke­lők fü­lébe.

Itt az első fotó a Las Vegas-i merénylőről!

Itt az első fotó a Las Vegas-i merénylőről!

Ho­tel­szo­bája ab­la­ká­ból mé­szá­rolt a hob­bi­pi­lóta.

Bru­tá­lis tá­ma­dás a ka­szi­nók fő­vá­ro­sá­ban, azo­no­sí­tot­ták a fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt. Több mint ötven ha­lott­ról szól­nak a hírek, és több mint négy­száz em­bert vit­tek kór­házba a men­tők.

Erős idegzetűeknek! Videó a Las Vegas-i mészárlásról!

Erős idegzetűeknek! Videó a Las vegas-i mészárlásról!

Meg­ren­dítő kép­so­rok ke­rül­tek az in­ter­netre a Las Vegas-i tá­ma­dás­ról. Stephen Pad­dock a ho­tel­szo­bája te­ra­szá­ról nyi­tott tüzet.

Meg­ren­dítő kép­so­rok ke­rül­tek az in­ter­netre a Las Vegas-i tá­ma­dás­ról. Egy hat­van­négy éves férfi, Stephen Pad­dock a ho­tel­szo­bája te­ra­szá­ról nyi­tott tüzet egy fesz­ti­vá­lon szó­ra­kozó tö­megre. Több mint ötven ha­lott, közel öt­száz ember kór­ház­ban. Most több videó is fel­buk­kant a tá­ma­dás­ról.

Felkavaró részleteket tudtunk meg a Las Vegas-i lövöldözésről

Felkavaró részleteket tudtunk meg a Las Vegas-i lövöldözésről

Ame­rika tör­té­ne­té­nek ed­digi leg­na­gyobb lö­völ­dö­zé­sé­ben már 50 ember vesz­tette éle­tét.

Ame­rika tör­té­ne­té­nek ed­digi leg­na­gyobb lö­völ­dö­zé­sé­ben már 50 ember vesz­tette éle­tét.

Lövöldözés Las Vegasban! Száz sérült!

Lövöldözés Las Vegasban! Száz sérült!

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek. A tet­test el­fog­ták.

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek.

Lövöldözés Las Vegasban! 24 sérült!

Lövöldözés Las Vegasban! 24 sérült!

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek. A lö­völ­dö­zőt már meg­öl­ték a rend­őrök.

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek. A lö­völ­dö­zőt már meg­öl­ték a rend­őrök.

Összetört az énekes, akinek a koncertjén agyonlőtték az embereket

Összetört az énekes, akinek a koncertjén agyonlőtték az embereket

Ren­ge­te­gen meg­sé­rül­tek, és töb­ben éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Ren­ge­te­gen meg­sé­rül­tek, és töb­ben éle­tü­ket vesz­tet­ték, ami­kor egy zenei fesz­ti­vál köz­ben lö­völ­dözni kezd­tek.

Most kaptuk a hírt: támadás történt a hotelnél, menekülnek az emberek

Most kaptuk a hírt: támadás történt a hotelnél, menekülnek az emberek

Lö­völ­dö­zés tört ki egy Las Vegas-i zenei fesz­ti­vá­lon.

Lö­völ­dö­zés tört ki egy Las Vegas-i zenei fesz­ti­vá­lon, töb­ben meg is sé­rül­tek az in­ci­dens­ben.

Álomnyeremény! Kasza Tibi nyert Las Vegasban!

Álomnyeremény! Kasza Tibi nyert Las Vegasban!

Rend­kí­vüli öröm­hírt osz­tott meg Las Ve­gas­ból Kasza Tibi - mind­ezt helyi idő sze­rint teg­nap este, rö­vid­del éjfél előtt.

Rend­kí­vüli öröm­hírt osz­tott meg Las Ve­gas­ból Kasza Tibi - mind­ezt helyi idő sze­rint teg­nap este, rö­vid­del éjfél előtt.

Kiderült a titok! Ide utazott Kasza Tibi a menyasszonyával!

Kiderült a titok! Ide utazott Kasza Tibi a menyasszonyával!

Nem erre tip­pel­tünk.

Né­hány nap­pal ez­előtt egy ol­va­sónk hívta fel a fi­gyel­mün­ket arra a képre, amely egy haj­nali órá­ban ke­rült fel Kasza Tibi Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Britney besokallt! Durván visszavágott az őt kritizálóknak!

Britney besokallt! Durván visszavágott az őt kritizálóknak!

Ezt lát­nod kell!

A 35 éves éne­kesnő szom­ba­ton az ál­landó mű­so­rá­val állt szín­padra Las Ve­gas­ban, a meg­szo­kott dalok lis­tá­ján azon­ban vál­toz­ta­tott, nem vé­let­le­nül.

Gyorsan kivégzik a bokszkirályt a botrányhős szerint

Gyorsan kivégzik a bokszkirályt a botrányhős szerint

Tyson Fury mondta el a vé­le­mé­nyét.

Tyson Fury nem sok esélyt ad May­weat­her­nek a McG­re­gor el­leni csúcs­mér­kő­zé­sen. Már nem kell sokat várni arra, hogy egy­más­nak essen a két sztár.

Kasza Tibi párja levetkőzött!

Kasza Tibi párja levetkőzött!

Man­ker fo­tó­já­tól fel­rob­bant az Ins­tag­ram.

Man­ker fo­tó­já­tól fel­rob­bant az Ins­tag­ram.

Szalai helikopterre ült, és megvalósította egy nagy álmát

Szalai helikopterre ült, megvalósította egy nagy álmát

Lé­leg­zet­el­ál­lító él­mény­ben volt része. Nézd meg a fo­tó­kon, hová ruc­cant ki Las Ve­gas­ból vá­lo­ga­tott csa­tá­runk!

Lé­leg­zet­el­ál­lító él­mény­ben volt része. Nézd meg a fo­tó­kon, hová ruc­cant ki Las Ve­gas­ból vá­lo­ga­tott csa­tá­runk!

Bemutatjuk az amerikai tavaszt 2. rész

Bemutatjuk az amerikai tavaszt 2. rész

Kis íze­lítő Ame­rika ta­va­szi cso­dá­i­ból!

Előző cik­künk­ben ad­tunk egy kis íze­lí­tőt az Új Világ ta­va­szi cso­dá­i­ból, most ki­csit el­ka­lan­do­zunk a Nyu­gati Par­ton, és meg­néz­zük a ter­mé­szet cso­dáit Ame­ri­ká­ban

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nyelv­tan­fo­lyamra is jár.

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár. Majka leg­főbb vá­gyai közt sze­re­pel, hogy idő­vel csa­lád­já­val együtt Las Ve­gasba köl­töz­zön.

Fantasztikus eredmény: Csodát tett a magyar szépség

Fantasztikus eredmény: Csodát tett a magyar szépség

Az egész vi­lá­got el­va­rá­zsolta szép­sé­gé­vel Ge­len­csér Tímea a vi­lág­ver­seny wa­shing­toni dön­tő­jé­ben.

Az egész vi­lá­got el­va­rá­zsolta szép­sé­gé­vel Ge­len­csér Tímea a vi­lág­ver­seny wa­shing­toni dön­tő­jé­ben.

Ilyen izgatóan hódítja meg a magyar szépségkirálynő Las Vegast - Fotók!

Ilyen izgatóan hódítja meg a magyar szépségkirálynő Las Vegast - Fotók!

A szép­ség meg­mu­tatja, mi­lyen sze­xire gyúrta magát!

A szép­ség meg­mu­tatja, mi­lyen sze­xire gyúrta magát: ha van igaz­ság, Ame­ri­ká­ban is ta­rolni fog!

Óriási ufó zavarta meg a tűzijátékot, azonnal kitört a pánik!

Óriási ufó zavarta meg a tűzijátékot, azonnal kitört a pánik!

Meg­döb­bentő fel­vé­tel ke­rült elő...

A mé­re­tes űr­hajó Las Vegas fe­lett tűnt fel, épp egy lát­vá­nyos tű­zi­já­ték köz­ben.

Bugyiban részegedett le Mariah Carey

Bugyiban részegedett le Mariah Carey

A bol­dog­ság és az al­ko­hol kü­lö­nös dol­go­kat hoz ki a híres em­be­rek­ből is.

A bol­dog­ság és az al­ko­hol kü­lö­nös dol­go­kat hoz ki a híres em­be­rek­ből is. Leg­utóbb ezt a díva bi­zo­nyí­totta be Las Ve­gas­ban.

Pánikolnak az amerikaiak! Kínai rakéták hullanak Nevadában?

Pánikolnak az amerikaiak! Kínai rakéták hullanak Nevadában?

A na­pok­ban egy kü­lö­nös égi je­len­ségre azt a köz­le­ményt adták ki...

Már az ame­ri­kai ufó­va­dá­szok sem hisz­nek a kor­má­nyuk­nak. A na­pok­ban ugyanis egy kü­lö­nös égi je­len­ségre azt a köz­le­ményt adták ki, mi­sze­rint egy kínai ra­kéta lé­pett be lán­golva a lég­körbe Las Vegas fe­lett...

Legyorsulta a vadászgépeket a száguldó ufó!

Legyorsulta a vadászgépeket a száguldó ufó!

Ér­de­kes je­le­net tanúi le­het­tek Las Ve­gas­ban azok, akik nem­ré­gi­ben az eget für­kész­ték.

Ér­de­kes je­le­net tanúi le­het­tek Las Ve­gas­ban azok, akik nem­ré­gi­ben az eget für­kész­ték.

Mindenkit megdöbbentett A Nagy Duett sztárja!

Mindenkit megdöbbentett A Nagy Duett sztárja!

Még­sem annyira ama­tőr?

Ala­po­san meg­lepte az egész or­szá­got Kul­csár Edina a TV2 éne­kes show-jában, hi­szen ama­tőr lé­tére, a profi­kat is meg­szé­gye­níti.

Elképesztő felvétel: Ufót filmeztek Las Vegasban

Elképesztő felvétel: Ufót filmeztek Las Vegasban

Egy Las Ve­gas­ban élő férfi már sok­szor me­sélte ba­rá­ta­i­nak, hogy fur­csa fé­nye­ket szo­kott látni. Eddig bo­lond­nak néz­ték, de most le is fil­mezte őket.

Zimány Linda kibuggyanó mellei meghódították Amerikát!

Zimány Linda kibuggyanó mellei meghódították Amerikát!

Meg­áll az ész! Piros fel­sőbe pré­selte mé­re­tes keb­leit.

Az ügy­védi pá­lyára ké­szülő mo­dell nem­rég Las Vegas-ba re­pült, hogy egy ten­ge­ren­túli szép­ség­ver­se­nyen zsű­riz­zen. Nos, ha­tal­mas mel­le­ire mi azon­nal meg­ad­nánk a 10 pon­tot!

Tíz bombázóval vigasztalódott a sportoló

Tíz bombázóval vigasztalódott a vesztes sportoló

Bi­ki­nis lá­nyok, me­den­cés buli, luxus: így tap­sol el mil­li­ó­kat egy vesz­tes har­cos.

Fan­tasz­ti­kus testű bi­ki­nis lá­nyok, fe­led­he­tet­len me­den­cés buli, el­ké­pesztő fény­űzés: így tap­sol el mil­li­ó­kat egy har­cos a ve­re­sége után.

A fehérneműs Britney Spearstől leesik az állad!

A fehérneműs Britney Spearstől leesik az állad!

Tur­néja pró­bá­ján úgy dön­tött, hogy for­gat­nak egy spon­tán kli­pet. Ami élete leg­dö­gö­sebb fel­vé­tele lett.

Tur­néja pró­bá­ján úgy dön­tött az éne­kesnő, hogy for­gat­nak egy spon­tán kli­pet. Ami­ből élete leg­dö­gö­sebb fel­vé­tele szü­le­tett meg.

Meglepő részletek derültek ki a vegasi gyilkos gázoló életéről

Meglepő részletek derültek ki a vegasi gyilkos gázoló életéről

Az au­tó­já­ban élt az ámok­futó anya.

A 24 éves La­ke­isha Hol­lo­way ámok­fu­tása egy há­rom­gye­re­kes anyuka éle­tébe ke­rült.

Vajna Tímea meglovagolt egy bikát!

Vajna Tímea meglovagolt egy bikát!

Andy Vajna fe­le­sége Las Ve­gas­ban szó­ra­ko­zott egy ki­csit.

Andy Vajna fe­le­sége Las Ve­gas­ban nem­csak a szép­ség­ki­rálynő-vá­lasz­tást nézte meg, hanem meg­is­mer­ke­dett a kör­nyék leg­jobb szó­ra­ko­zá­sá­val is.

Vajna Tímeáék épphogy elkerülték a Las Vegas-i gyilkos gázolót

Vajna Tímeáék épphogy elkerülték a Las Vegas-i gyilkos gázolót

Andy Vajna fe­le­sége és Nagy Ni­ko­letta csak per­cek­kel úsz­ták meg a tra­gé­diát.

Az egész világ elájult Nagy Nikoletta melleitől

Az egész világ elájult Nagy Nikoletta melleitől

El­söprő si­ke­re­ket ér el de­kol­tá­zsá­val.

Szép­ség­ki­rály­nőnk már a hely­szí­nen ké­szül a Miss Uni­verse idei vi­lág­ver­se­nyére, a hi­va­ta­los fo­tó­kon pedig me­ré­szebb­nél me­ré­szebb szet­tek­ben pózol.

Nagy Nikoletta nem jutott a legszebbek közé

Nagy Nikoletta nem jutott a legszebbek közé

Az első 15-be sem ke­rült be végül.

Nagy re­mé­nyek­kel vá­gott neki a Miss Uni­verse 2015 dön­tő­jé­nek Nagy Ni­ko­letta, de még az első 15-be sem ke­rült be végül a ma­gyar lány.

A nép Vajna Tímeát akarja szépségkirálynőnek

A nép Vajna Tímeát akarja szépségkirálynőnek

Jobb­nak tart­ják Nagy Ni­ki­nél.

A ra­jon­gói meg­je­gyez­ték, hogy in­kább neki kel­lene a ki­fu­tón áll­nia Niki he­lyett.

Majkáé a történelem legkeményebb bulifotója!

Majkáé a történelem legkeményebb bulifotója!

Majka és ba­rá­tai Las Vegas-i bu­li­juk köz­ben ta­lál­tak egy erő­sen ittas nőt.

Lángokba borult a kifutópályán egy British Airways-gép - Videó!

Lángokba borult a kifutópályán egy British Airways-gép - Videó!

A Las Vegas-i rep­té­ren pil­la­na­tok­kal a fel­szál­lás­előtt hi­bá­so­dott meg a fu­tómű.

Elvarázsolta Amerikát a szexi magyar bűvészlány

Elvarázsolta Amerikát a szexi magyar bűvészlány

Miss Ka­ta­lint mu­száj látni, annyira el­ra­gadó! Kína is a lábai előtt hever.

Vegasba készül a magyar kebelcsoda

Vegasba készül a magyar kebelcsoda

Mol­nár Dalma szó sze­rint mell­be­do­bás­sal győ­zött.

Mol­nár Dalma szó sze­rint mell­be­do­bás­sal győ­zött a Ho­o­ters ét­te­rem­lánc hazai szép­ség­ver­se­nyén, így ő kép­vi­sel­heti ha­zán­kat a nem­zet­közi dön­tő­ben.