CÍMKE: 'las vegas'

Bemutatjuk az amerikai tavaszt 2. rész

Bemutatjuk az amerikai tavaszt 2. rész

Most ki­csit el­ka­lan­do­zunk a Nyu­gati Par­ton.

Most ki­csit el­ka­lan­do­zunk a Nyu­gati Par­ton, és meg­néz­zük a ter­mé­szet cso­dáit Ame­ri­ká­ban

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár.

Kasza Tibi párja levetkőzött!

Kasza Tibi párja levetkőzött!

Man­ker fo­tó­já­tól fel­rob­bant az Ins­tag­ram. Az éne­kes és sze­relme Las Ve­gas­ban, a bűn fő­vá­ro­sá­ban vette elő a fény­ké­pe­ző­gé­pet. Lett is ered­mé­nye - de még mi­lyen.

Man­ker fo­tó­já­tól fel­rob­bant az Ins­tag­ram.

Fantasztikus eredmény: Csodát tett a magyar szépség

Fantasztikus eredmény: Csodát tett a magyar szépség

Az egész vi­lá­got el­va­rá­zsolta...

Az egész vi­lá­got el­va­rá­zsolta szép­sé­gé­vel Ge­len­csér Tímea a vi­lág­ver­seny wa­shing­toni dön­tő­jé­ben. Timi ren­ge­te­get dol­go­zott és meg is lett az ered­mé­nye....

Ilyen izgatóan hódítja meg a magyar szépségkirálynő Las Vegast - Fotók!

Ilyen izgatóan hódítja meg a magyar szépségkirálynő Las Vegast - Fotók!

A szép­ség meg­mu­tatja, mi­lyen sze­xire gyúrta magát: ha van igaz­ság, Ame­ri­ká­ban is ta­rolni fog!

Óriási ufó zavarta meg a tűzijátékot, azonnal kitört a pánik!

Óriási ufó zavarta meg a tűzijátékot, azonnal kitört a pánik!

Vajon a fé­nyek és a rob­banó pe­tár­dák von­zot­ták oda a kí­ván­csi föl­dön­kí­vü­li­e­ket?

Vajon a fé­nyek és a rob­banó pe­tár­dák von­zot­ták oda a kí­ván­csi föl­dön­kí­vü­li­e­ket?

Bugyiban részegedett le Mariah Carey

Bugyiban részegedett le Mariah Carey

A bol­dog­ság és az al­ko­hol kü­lö­nös dol­go­kat hoz ki a híres em­be­rek­ből is. Leg­utóbb ezt a díva bi­zo­nyí­totta be Las Ve­gas­ban.

A bol­dog­ság és az al­ko­hol kü­lö­nös dol­go­kat hoz ki a híres em­be­rek­ből is. Leg­utóbb ezt a díva bi­zo­nyí­totta be Las Ve­gas­ban.

Zimány Linda kibuggyanó mellei meghódították Amerikát!

Zimány Linda kibuggyanó mellei meghódították Amerikát!

Az ügy­védi pá­lyára ké­szülő mo­dell nem­rég Las Vegas-ba re­pült, hogy egy ten­ge­ren­túli szép­ség­ver­se­nyen zsű­riz­zen.

Mindenkit megdöbbentett A Nagy Duett sztárja!

Mindenkit megdöbbentett A Nagy Duett sztárja!

Még­sem annyira ama­tőr?

Ala­po­san meg­lepte az egész or­szá­got Kul­csár Edina a TV2 éne­kes show-jában, hi­szen ama­tőr lé­tére, a profi­kat is meg­szé­gye­níti.

Legyorsulta a vadászgépeket a száguldó ufó!

Legyorsulta a vadászgépeket a száguldó ufó!

Ér­de­kes je­le­net tanúi le­het­tek Las Ve­gas­ban azok, akik nem­ré­gi­ben az eget für­kész­ték. Már az is elég lát­vá­nyos, ami­kor két szu­per­szo­ni­kus...

Ér­de­kes je­le­net tanúi le­het­tek Las Ve­gas­ban azok, akik nem­ré­gi­ben az eget für­kész­ték. Már az is elég lát­vá­nyos, ami­kor két szu­per­szo­ni­kus va­dász­gép be­gyor­sít, de ha egy ufó szá­guld előt­tük, az sok­kal ér­de­ke­sebb.

Elképesztő felvétel: Ufót filmeztek Las Vegasban

Elképesztő felvétel: Ufót filmeztek Las Vegasban

Eddig nem hit­tek a férfi­nak, de most bi­zo­nyí­tani tudja, hogy fura fé­nye­ket szo­kott látni.

Egy Las Ve­gas­ban élő férfi már sok­szor me­sélte ba­rá­ta­i­nak, hogy fur­csa fé­nye­ket szo­kott látni. Eddig bo­lond­nak néz­ték, de most le is fil­mezte őket.

A fehérneműs Britney Spearstől leesik az állad!

A fehérneműs Britney Spearstől leesik az állad!

Ez élete leg­dö­gö­sebb műve.

Tur­néja pró­bá­ján úgy dön­tött az éne­kesnő, hogy for­gat­nak egy spon­tán kli­pet. Ami­ből élete leg­dö­gö­sebb fel­vé­tele szü­le­tett meg.

Meglepő részletek derültek ki a vegasi gyilkos gázoló életéről

Meglepő részletek derültek ki a vegasi gyilkos gázoló életéről

Az au­tó­já­ban élt az ámok­futó anya.

A 24 éves La­ke­isha Hol­lo­way ámok­fu­tása egy há­rom­gye­re­kes anyuka éle­tébe ke­rült.

Tíz bombázóval vigasztalódott a sportoló

Tíz bombázóval vigasztalódott a vesztes sportoló

Bi­ki­nis lá­nyok, me­den­cés buli, luxus: így tap­sol el mil­li­ó­kat egy vesz­tes har­cos.

Fan­tasz­ti­kus testű bi­ki­nis lá­nyok, fe­led­he­tet­len me­den­cés buli, el­ké­pesztő fény­űzés: így tap­sol el mil­li­ó­kat egy har­cos a ve­re­sége után.

Vajna Tímea meglovagolt egy bikát!

Vajna Tímea meglovagolt egy bikát!

Andy Vajna fe­le­sége Las Ve­gas­ban nem­csak a szép­ség­ki­rálynő-vá­lasz­tást nézte meg, hanem meg­is­mer­ke­dett a kör­nyék leg­jobb szó­ra­ko­zá­sá­val is.

Andy Vajna fe­le­sége Las Ve­gas­ban nem­csak a szép­ség­ki­rálynő-vá­lasz­tást nézte meg, hanem meg­is­mer­ke­dett a kör­nyék leg­jobb szó­ra­ko­zá­sá­val is.

Vajna Tímeáék épphogy elkerülték a Las Vegas-i gyilkos gázolót

Vajna Tímeáék épphogy elkerülték a Las Vegas-i gyilkos gázolót

Andy Vajna fe­le­sége és Nagy Ni­ko­letta csak per­cek­kel úsz­ták meg.

Andy Vajna fe­le­sége és Nagy Ni­ko­letta csak per­cek­kel úsz­ták meg.

Kisgyerekével, háromszor hajtott a tömegbe a vegasi gázoló

Sokkoló részlet: kisgyerekével, háromszor hajtott a tömegbe a vegasi gázoló

Egy ha­lá­los ál­do­zata és ren­ge­teg sé­rültje van a gyil­kos anya bru­tá­lis let­té­nek.

Nagy Nikoletta nem jutott a legszebbek közé

Nagy Nikoletta nem jutott a legszebbek közé

Az első 15-be sem ke­rült be végül.

Nagy re­mé­nyek­kel vá­gott neki a Miss Uni­verse 2015 dön­tő­jé­nek Nagy Ni­ko­letta, de még az első 15-be sem ke­rült be végül a ma­gyar lány.

A nép Vajna Tímeát akarja szépségkirálynőnek

A nép Vajna Tímeát akarja szépségkirálynőnek

Jobb­nak tart­ják Nagy Ni­ki­nél.

A ra­jon­gói meg­je­gyez­ték, hogy in­kább neki kel­lene a ki­fu­tón áll­nia Niki he­lyett.

Majkáé a történelem legkeményebb bulifotója!

Majkáé a történelem legkeményebb bulifotója!

Csú­nya dolog az al­ko­hol.

Majka és ba­rá­tai Las Vegas-i bu­li­juk köz­ben ta­lál­tak egy erő­sen ittas höl­gyet, aki­vel si­ke­rült egy na­gyon durva képet ké­szí­te­niük.

Az egész világ elájult Nagy Nikoletta melleitől

Az egész világ elájult Nagy Nikoletta melleitől

Szép­ség­ki­rály­nőnk máris el­söprő si­ke­re­ket ért el de­kol­tá­zsá­val a Miss Uni­verse vi­lág­ver­se­nyén.

Szép­ség­ki­rály­nőnk máris el­söprő si­ke­re­ket ért el de­kol­tá­zsá­val a Miss Uni­verse vi­lág­ver­se­nyén.

Bármelyik férfit megkaphatta a luxusprosti olimpikon

Bármelyik férfit megkaphatta a luxusprosti olimpikon

Köny­vet írt tit­kos éle­té­ről.

Köny­vet írt tit­kos éle­té­ről egy há­rom­szo­ros ame­ri­kai olim­pi­kon. Suzy Favor Ha­mil­ton­ról senki sem sej­tette, hogy ko­moly men­tá­lis gon­dok­kal küzd.

Nem sajnálja a pénzt Majka

Nem sajnálja a pénzt Majka

Ame­ri­kai nya­ra­lása során új­jáéledt Majka régi szen­ve­dé­lye.

Ame­ri­kai nya­ra­lása során új­jáéledt Majka régi szen­ve­dé­lye, és ismét pó­ker­asz­tal­hoz ült, egy je­len­tő­sebb összeg­gel.

Lángokba borult a kifutópályán egy British Airways-gép - Videó!

Lángokba borult a kifutópályán egy British Airways gép - Videó!

A Las Vegas-i rep­té­ren, pil­la­na­tok­kal a fel­szál­lás előtt hi­bá­so­dott meg.

A Las Vegas-i rep­té­ren, pil­la­na­tok­kal a fel­szál­lás előtt hi­bá­so­dott meg a fu­tómű.

Elvarázsolta Amerikát a szexi magyar bűvészlány

Elvarázsolta Amerikát a szexi magyar bűvészlány

Miss Ka­ta­lint mu­száj látni, annyira el­ra­gadó! Kína is a lábai előtt hever.

Vegasba készül a magyar kebelcsoda

Vegasba készül a magyar kebelcsoda

Mol­nár Dalma szó sze­rint mell­be­do­bás­sal győ­zött.

Mol­nár Dalma szó sze­rint mell­be­do­bás­sal győ­zött a Ho­o­ters ét­te­rem­lánc hazai szép­ség­ver­se­nyén, így ő kép­vi­sel­heti ha­zán­kat a nem­zet­közi dön­tő­ben.