CÍMKE: 'las vegas'

Megsérült Medveczky Ilona barátnője a Las Vegas-i vérengzésben!

Megsérült Medveczky Ilona barátnője a Las Vegas-i vérengzésben!

A count­ry­fesz­ti­vá­lon mint­egy 22 ezren vet­tek részt, 527 se­be­sül­tet kór­há­zak­ban ápol­nak.

Órákig vigyázott közönségére a Las Vegas-i mészárláskor a világsztár

Órákig vigyázott közönségére a Las Vegas-i mészárláskor a világsztár

A vi­lág­hírű bű­vész saját fü­lé­vel hal­lotta a so­ro­zat­lö­vé­se­ket Las Ve­gas­ban.

Kiakadtak a nagylelkű magyarok: nem adhatnak vért

Kiakadtak a nagylelkű magyarok: nem adhatnak vért

A Las Vegas-i lö­völ­dö­zés több száz sé­rült­jén sze­ret­tek volna se­gí­teni a kint tar­tóz­kodó ma­gya­rok.

A Las Vegas-i lö­völ­dö­zés több száz sé­rült­jén sze­ret­tek volna se­gí­teni a kint tar­tóz­kodó ma­gya­rok.

Túlélésre játszott a Las Vegas-i tömegmészáros

Túlélésre játszott a Las Vegas-i tömegmészáros

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki: Stephen Pad­dock az utolsó pil­la­nat­ban dön­tött úgy, hogy végez ma­gá­val.

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki az 59 ha­lá­los ál­do­zat­tal járó tá­ma­dás­ról: a lö­völ­döző, Stephen Pad­dock az utolsó pil­la­nat­ban dön­tött úgy, hogy végez ma­gá­val.

Megható üzenetben kért bocsánatot mindenkitől Palvin Barbara

Megható üzenetben kért bocsánatot mindenkitől Palvin Barbara

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell egy fe­kete kép­pel em­lé­ke­zik a Las Vegas-i ál­do­za­tokra, ko­rábbi posztja miatt el­né­zést kért.

Las Vegasi-i mészárlás: Drámai titok derült ki a merénylőről

Las Vegasi-i mészárlás: Drámai titok derült ki

A me­rény­let előtti héten egy másik szál­lo­dá­ban is fog­lalt szo­bát és több sza­bad­téri fesz­ti­vá­lon is kör­be­né­zett.

A me­rény­let előtti héten egy másik szál­lo­dá­ban is fog­lalt szo­bát és több sza­bad­téri fesz­ti­vá­lon is kör­be­né­zett a me­rénylő.

Las Vegas-i mészárlás: Döbbenetes pénzügyi háttérre derült fény

Las Vegas-i mészárlás: Döbbenetes pénzügyi háttérre derült fény

59-re nőtt a ha­lá­los ál­do­za­tok száma.

Már 59-re nőtt a va­sár­napi count­ry­fesz­ti­vá­lon tör­tént tö­meg­gyil­kos­ság ha­lá­los ál­do­za­ta­i­nak száma, a helyi kór­ház­ban 527 em­bert ápol­nak.

Meglehet a Las Vegas-i tömegmészárlás egyik felelőse

Meglehet a Las Vegas-i tömegmészárlás egyik felelőse

Óri­ási összeg­gel se­gí­tené az ál­do­za­tok csa­lád­ját a Man­da­lay Bay Hotel, mintha fe­le­lős­nek érez­nék ma­gu­kat.

Óri­ási összeg­gel se­gí­tené az ál­do­za­tok csa­lád­ját a Man­da­lay Bay Hotel, mintha fe­le­lős­nek érez­nék ma­gu­kat ami­att, hogy ven­dé­gük tö­meg­mé­szár­lást kö­ve­tett el...

Kiderült! Ezért gyilkolhatott a Las Vegas-i mészáros

Kiderült! Ezért gyilkolhatott a Las Vegas-i mészáros

Esz­te­len mé­szár­lást ren­de­zett Las Ve­gas­ban Stephen Pad­dock.

Esz­te­len mé­szár­lást ren­de­zett Las Ve­gas­ban Stephen Pad­dock.

Erős idegzetűeknek! Videó a Las Vegas-i mészárlásról!

Erős idegzetűeknek! Videó a Las Vegas-i mészárlásról!

Meg­rázó kép­so­rok.

Meg­ren­dítő kép­so­rok ke­rül­tek az in­ter­netre a Las Vegas-i tá­ma­dás­ról. Egy hat­van­négy éves férfi, Stephen Pad­dock a ho­tel­szo­bája te­ra­szá­ról nyi­tott tüzet.

"Mind meghalunk": Rejtélyes nő jósolta meg a Las Vegas-i mészárlást

"Mind meghalunk": Rejtélyes nő jósolta meg a Las Vegas-i mészárlást

Az utcán bo­lyongó, is­me­ret­len asszony vész­jósló sza­va­kat sut­to­gott a já­ró­ke­lők fü­lébe.

Megrázó részletek: sokkos állapotban menekülő emberek vették körül Zsoltot

Megrázó részletek: sokkos állapotban menekülő emberek vették körül Zsoltot

Még to­vább nőtt a bor­zasztó tá­ma­dás ál­do­za­ta­i­nak száma.

Még to­vább nőtt a bor­zasztó tá­ma­dás ál­do­za­ta­i­nak száma. Óri­ási a káosz, több száz sé­rül­tet pró­bál­nak el­látni az or­vo­sok.

Itt az első fotó a Las Vegas-i merénylőről!

Itt az első fotó a Las Vegas-i merénylőről!

Bru­tá­lis tá­ma­dás a ka­szi­nók fő­vá­ro­sá­ban, azo­no­sí­tot­ták a fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt. Több mint ötven ha­lott­ról szól­nak a hírek, és több mint négy­száz em­bert vit­tek kór­házba a men­tők.

Több mint ötven ha­lott­ról szól­nak a hírek, és több mint négy­száz em­bert vit­tek kór­házba a men­tők. Bru­tá­lis tá­ma­dás tör­tént teg­nap­ról mára vir­radó éj­szaka Las Ve­gas­ban: a Man­da­lay Bay Hotel előtt tar­tott fesz­ti­vá­lon a tö­megbe lőtt egy férfi. Mind­ezt a 32. eme­leti ho­tel­szo­bája te­ra­szá­ról. A férfire rá­tör­ték az ajtót...

Felkavaró részleteket tudtunk meg a Las Vegas-i lövöldözésről

Felkavaró részleteket tudtunk meg a Las Vegas-i lövöldözésről

Ame­rika tör­té­ne­té­nek ed­digi leg­na­gyobb lö­völ­dö­zé­sé­ben már 50 ember vesz­tette éle­tét.

Ame­rika tör­té­ne­té­nek ed­digi leg­na­gyobb lö­völ­dö­zé­sé­ben már 50 ember vesz­tette éle­tét.

Összetört az énekes, akinek a koncertjén agyonlőtték az embereket

Összetört az énekes, akinek a koncertjén agyonlőtték az embereket

Ren­ge­te­gen meg­sé­rül­tek, és töb­ben éle­tü­ket vesz­tet­ték, ami­kor egy zenei fesz­ti­vál köz­ben lö­völ­dözni kezd­tek.

Lövöldözés Las Vegasban! Száz sérült!

Lövöldözés Las Vegasban! Száz sérült!

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek. A tet­test el­fog­ták.

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek.

Lövöldözés Las Vegasban! 24 sérült!

Lövöldözés Las Vegasban! 24 sérült!

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek. A lö­völ­dö­zőt már meg­öl­ték a rend­őrök.

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek. A lö­völ­dö­zőt már meg­öl­ték a rend­őrök.

Britney besokallt! Durván visszavágott az őt kritizálóknak!

Britney besokallt! Durván visszavágott az őt kritizálóknak!

Ezt lát­nod kell!

A 35 éves éne­kesnő szom­ba­ton az ál­landó mű­so­rá­val állt szín­padra Las Ve­gas­ban, a meg­szo­kott dalok lis­tá­ján azon­ban vál­toz­ta­tott, nem vé­let­le­nül.

Most kaptuk a hírt: támadás történt a hotelnél, menekülnek az emberek

Most kaptuk a hírt: támadás történt a hotelnél, menekülnek az emberek

Lö­völ­dö­zés tört ki egy Las Vegas-i zenei fesz­ti­vá­lon.

Lö­völ­dö­zés tört ki egy Las Vegas-i zenei fesz­ti­vá­lon.

Álomnyeremény! Kasza Tibi nyert Las Vegasban!

Álomnyeremény! Kasza Tibi nyert Las Vegasban!

Még nem dön­tötte el, mire költi.

Rend­kí­vüli öröm­hírt osz­tott meg Las Ve­gas­ból Kasza Tibi - mind­ezt helyi idő sze­rint teg­nap este, rö­vid­del éjfél előtt. A mű­sor­ve­zető egy pó­ker­ver­senyre ne­ve­zett be.

Kiderült a titok! Ide utazott Kasza Tibi a menyasszonyával!

Kiderült a titok! Ide utazott Kasza Tibi a menyasszonyával!

Nem erre tip­pel­tünk.

Né­hány nap­pal ez­előtt egy ol­va­sónk hívta fel a fi­gyel­mün­ket arra a képre, amely egy haj­nali órá­ban ke­rült fel Kasza Tibi Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Ez meg mi? Anyaszült meztelen alakot videóztak a lakótelepi közértnél

Ez meg mi? Anyaszült meztelen alakot videóztak a lakótelepi közértnél

Vajon mi jár­ha­tott a fe­jé­ben, mi­köz­ben ru­hát­la­nul ácsor­gott a par­ko­ló­ban?

Vajon mi jár­ha­tott a fe­jé­ben, mi­köz­ben ru­hát­la­nul ácsor­gott a par­ko­ló­ban?

Gyorsan kivégzik a bokszkirályt a botrányhős szerint

Gyorsan kivégzik a bokszkirályt a botrányhős szerint

Tyson Fury nem sok esélyt ad May­weat­her­nek a McG­re­gor el­leni csúcs­mér­kő­zé­sen.

Tyson Fury nem sok esélyt ad May­weat­her­nek a McG­re­gor el­leni csúcs­mér­kő­zé­sen. Au­gusz­tus­ban ta­lál­ko­zik majd a két sztár.

Bemutatjuk az amerikai tavaszt 2. rész

Bemutatjuk az amerikai tavaszt 2. rész

Kis íze­lítő Ame­rika ta­va­szi cso­dá­i­ból!

Előző cik­künk­ben ad­tunk egy kis íze­lí­tőt az Új Világ ta­va­szi cso­dá­i­ból, most ki­csit el­ka­lan­do­zunk a Nyu­gati Par­ton, és meg­néz­zük a ter­mé­szet cso­dáit Ame­ri­ká­ban

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nyelv­tan­fo­lyamra is jár.

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár. Majka leg­főbb vá­gyai közt sze­re­pel, hogy idő­vel csa­lád­já­val együtt Las Ve­gasba köl­töz­zön.

Szalai helikopterre ült, és megvalósította egy nagy álmát

Szalai Ádám helikopterre ült, és megvalósította egy nagy álmát

Lé­leg­zet­el­ál­lító él­mény­ben volt része. Nézd meg a fo­tó­kon, hová ruc­cant ki Las Ve­gas­ból vá­lo­ga­tott csa­tá­runk!

Lé­leg­zet­el­ál­lító él­mény­ben volt része. Nézd meg a fo­tó­kon, hová ruc­cant ki Las Ve­gas­ból vá­lo­ga­tott csa­tá­runk!

Kasza Tibi párja levetkőzött!

Kasza Tibi párja levetkőzött!

Man­ker fo­tó­já­tól fel­rob­bant az Ins­tag­ram. Az éne­kes és sze­relme Las Ve­gas­ban, a bűn fő­vá­ro­sá­ban vette elő a fény­ké­pe­ző­gé­pet. Lett is ered­mé­nye - de még mi­lyen.

Man­ker fo­tó­já­tól fel­rob­bant az Ins­tag­ram.

Ilyen izgatóan hódítja meg a magyar szépségkirálynő Las Vegast - Fotók!

Ilyen izgatóan hódítja meg a magyar szépségkirálynő Las Vegast - Fotók!

A szép­ség meg­mu­tatja, mi­lyen sze­xire gyúrta magát: ha van igaz­ság, Ame­ri­ká­ban is ta­rolni fog!

Pánikolnak az amerikaiak! Kínai rakéták hullanak Nevadában?

Pánikolnak az amerikaiak! Kínai rakéták hullanak Nevadában?

Egy kü­lö­nös égi je­len­ségre azt a köz­le­ményt adták ki, mi­sze­rint egy kínai ra­kéta lé­pett be...

Fantasztikus eredmény: Csodát tett a magyar szépség

Fantasztikus eredmény: Csodát tett a magyar szépség

Az egész vi­lá­got el­va­rá­zsolta szép­sé­gé­vel Ge­len­csér Tímea a vi­lág­ver­seny wa­shing­toni dön­tő­jé­ben.

Az egész vi­lá­got el­va­rá­zsolta szép­sé­gé­vel Ge­len­csér Tímea a vi­lág­ver­seny wa­shing­toni dön­tő­jé­ben. Timi ren­ge­te­get dol­go­zott és meg is lett az ered­mé­nye....

Óriási ufó zavarta meg a tűzijátékot, azonnal kitört a pánik!

Óriási ufó zavarta meg a tűzijátékot, azonnal kitört a pánik!

Meg­döb­bentő fel­vé­tel ke­rült a lel­kes ufó­hí­vők bir­to­kába! A mé­re­tes űr­hajó Las Vegas fe­lett tűnt fel, épp egy lát­vá­nyos tű­zi­já­ték köz­ben.

Meg­döb­bentő fel­vé­tel ke­rült a lel­kes ufó­hí­vők bir­to­kába! A mé­re­tes űr­hajó Las Vegas fe­lett tűnt fel, épp egy lát­vá­nyos tű­zi­já­ték köz­ben. Vajon a fé­nyek és a rob­banó pe­tár­dák von­zot­ták oda a kí­ván­csi föl­dön­kí­vü­li­e­ket?

Bugyiban részegedett le Mariah Carey

Bugyiban részegedett le Mariah Carey

A bol­dog­ság és az al­ko­hol kü­lö­nös dol­go­kat hoz ki a híres em­be­rek­ből is. Leg­utóbb ezt a díva bi­zo­nyí­totta be Las Ve­gas­ban.

A bol­dog­ság és az al­ko­hol kü­lö­nös dol­go­kat hoz ki a híres em­be­rek­ből is. Leg­utóbb ezt a díva bi­zo­nyí­totta be Las Ve­gas­ban.

Legyorsulta a vadászgépeket a száguldó ufó!

Legyorsulta a vadászgépeket a száguldó ufó!

Ér­de­kes je­le­net tanúi le­het­tek Las Ve­gas­ban azok, akik nem­ré­gi­ben az eget für­kész­ték. Két szu­per­szo­ni­kus va­dász­gép el­lőtt egy ufó szá­gul­dott.

Zimány Linda kibuggyanó mellei meghódították Amerikát!

Zimány Linda kibuggyanó mellei meghódították Amerikát!

Az ügy­védi pá­lyára ké­szülő mo­dell nem­rég Las Vegas-ba re­pült, hogy egy ten­ge­ren­túli szép­ség­ver­se­nyen zsű­riz­zen.

Mindenkit megdöbbentett A Nagy Duett sztárja!

Mindenkit megdöbbentett A Nagy Duett sztárja!

Még­sem annyira ama­tőr?

Ala­po­san meg­lepte az egész or­szá­got Kul­csár Edina a TV2 éne­kes show-jában, hi­szen ama­tőr lé­tére, a profi­kat is meg­szé­gye­níti.

Meglepő részletek derültek ki a vegasi gyilkos gázoló életéről

Meglepő részletek derültek ki a vegasi gyilkos gázoló életéről

Az au­tó­já­ban élt az ámok­futó anya.

A 24 éves La­ke­isha Hol­lo­way ámok­fu­tása egy há­rom­gye­re­kes anyuka éle­tébe ke­rült.

Elképesztő felvétel: Ufót filmeztek Las Vegasban

Elképesztő felvétel: Ufót filmeztek Las Vegasban

Eddig nem hit­tek a férfi­nak, de most bi­zo­nyí­tani tudja, hogy fura fé­nye­ket szo­kott látni.

Egy Las Ve­gas­ban élő férfi már sok­szor me­sélte ba­rá­ta­i­nak, hogy fur­csa fé­nye­ket szo­kott látni. Eddig bo­lond­nak néz­ték, de most le is fil­mezte őket.

Tíz bombázóval vigasztalódott a sportoló

Tíz bombázóval vigasztalódott a sportoló - fotó

Bi­ki­nis lá­nyok, me­den­cés buli, luxus.

Bi­ki­nis lá­nyok, me­den­cés buli, luxus: így tap­sol el mil­li­ó­kat egy vesz­tes har­cos.

A fehérneműs Britney Spearstől leesik az állad!

A fehérneműs Britney Spearstől leesik az állad!

Ez élete leg­dö­gö­sebb műve.

Tur­néja pró­bá­ján úgy dön­tött az éne­kesnő, hogy for­gat­nak egy spon­tán kli­pet. Ami­ből élete leg­dö­gö­sebb fel­vé­tele szü­le­tett meg.

Vajna Tímea meglovagolt egy bikát!

Vajna Tímea meglovagolt egy bikát!

Andy Vajna fe­le­sége Las Ve­gas­ban nem­csak a szép­ség­ki­rálynő-vá­lasz­tást nézte meg, hanem meg­is­mer­ke­dett a kör­nyék leg­jobb szó­ra­ko­zá­sá­val is.

Andy Vajna fe­le­sége Las Ve­gas­ban nem­csak a szép­ség­ki­rálynő-vá­lasz­tást nézte meg, hanem meg­is­mer­ke­dett a kör­nyék leg­jobb szó­ra­ko­zá­sá­val is.

Vajna Tímeáék épphogy elkerülték a Las Vegas-i gyilkos gázolót

Vajna Tímeáék épphogy elkerülték a Las Vegas-i gyilkos gázolót

Andy Vajna fe­le­sége és Nagy Ni­ko­letta csak per­cek­kel úsz­ták meg.

Andy Vajna fe­le­sége és Nagy Ni­ko­letta csak per­cek­kel úsz­ták meg.

Nagy Nikoletta nem jutott a legszebbek közé

Nagy Nikoletta nem jutott a legszebbek közé

Az első 15-be sem ke­rült be végül.

Nagy re­mé­nyek­kel vá­gott neki a Miss Uni­verse 2015 dön­tő­jé­nek Nagy Ni­ko­letta, de még az első 15-be sem ke­rült be végül a ma­gyar lány.

A nép Vajna Tímeát akarja szépségkirálynőnek

A nép Vajna Tímeát akarja szépségkirálynőnek

Jobb­nak tart­ják Nagy Ni­ki­nél.

A ra­jon­gói meg­je­gyez­ték, hogy in­kább neki kel­lene a ki­fu­tón áll­nia Niki he­lyett.

Sokkoló részlet: kisgyerekével, háromszor hajtott a tömegbe a vegasi gázoló

Sokkoló részlet: kisgyerekével, háromszor hajtott a tömegbe a vegasi gázoló

Bom­ba­ként csa­pó­dott a tö­megbe.

Bár az első hírek sze­rint hár­man is éle­tü­ket vesz­tet­ték, ké­sőbb ki­de­rült, hogy egy ha­lá­los ál­do­zata és ren­ge­teg sé­rültje van a ször­nyű tra­gé­di­á­nak.

Az egész világ elájult Nagy Nikoletta melleitől

Az egész világ elájult Nagy Nikoletta melleitől

Szép­ség­ki­rály­nőnk máris el­söprő si­ke­re­ket ért el de­kol­tá­zsá­val a Miss Uni­verse vi­lág­ver­se­nyén.

Szép­ség­ki­rály­nőnk máris el­söprő si­ke­re­ket ért el de­kol­tá­zsá­val a Miss Uni­verse vi­lág­ver­se­nyén.

Nem sajnálja a pénzt Majka

Nem sajnálja a pénzt Majka

Ame­ri­kai nya­ra­lása során új­jáéledt Majka régi szen­ve­dé­lye.

Ame­ri­kai nya­ra­lása során új­jáéledt Majka régi szen­ve­dé­lye, és ismét pó­ker­asz­tal­hoz ült, egy je­len­tő­sebb összeg­gel.

Majkáé a történelem legkeményebb bulifotója!

Majkáé a történelem legkeményebb bulifotója!

Csú­nya dolog az al­ko­hol.

Majka és ba­rá­tai Las Vegas-i bu­li­juk köz­ben ta­lál­tak egy erő­sen ittas höl­gyet, aki­vel si­ke­rült egy na­gyon durva képet ké­szí­te­niük.

Bármelyik férfit megkaphatta a luxusprosti olimpikon

Bármelyik férfit megkaphatta a luxusprosti olimpikon

Köny­vet írt tit­kos éle­té­ről egy há­rom­szo­ros ame­ri­kai olim­pi­kon. Suzy Favor Ha­mil­ton­ról senki sem sej­tette, hogy ko­moly men­tá­lis gon­dok­kal küzd.

Köny­vet írt tit­kos éle­té­ről egy ame­ri­kai olim­pi­kon. Suzy Favor Ha­mil­ton­ról senki sem sej­tette, hogy ko­moly men­tá­lis gon­dok­kal küzd. Gyógy­sze­re­ket sze­dett, ame­lyek­től szex­má­niás lett, és Las Ve­gas­ban élte ki vá­gyait. Rész­le­te­ket köz­lünk a köny­vé­ből (1. rész).

Lángokba borult a kifutópályán egy British Airways-gép - Videó!

Lángokba borult a kifutópályán egy British Airways-gép - Videó!

A Las Vegas-i rep­té­ren, pil­la­na­tok­kal a fel­szál­lás előtt hi­bá­so­dott meg a fu­tómű.

Elvarázsolta Amerikát a szexi magyar bűvészlány

Elvarázsolta Amerikát a szexi magyar bűvészlány

Miss Ka­ta­lin va­rázs­la­tos!

Ha Ma­gyar­or­szá­gon ki­ejt­jük azt a szót, hogy "bű­vésznő", akkor min­den­ki­nek csak Ungár Anikó neve ugrik be. Re­mél­jük, ez vál­to­zik majd cik­künk után!

Vegasba készül a magyar kebelcsoda

Vegasba készül a magyar kebelcsoda

Mol­nár Dalma szó sze­rint mell­be­do­bás­sal győ­zött.

Mol­nár Dalma szó sze­rint mell­be­do­bás­sal győ­zött a Ho­o­ters ét­te­rem­lánc hazai szép­ség­ver­se­nyén, így ő kép­vi­sel­heti ha­zán­kat a nem­zet­közi dön­tő­ben.