CÍMKE: 'lányok'

Elképedtek a helyiek, hogyan viselkedik most a szlovák milliomosnő családja

Elképedtek a helyiek, hogyan viselkedik most a szlovák milliomosnő családja

A hosszú bör­tön­évek nem csak Eva Re­ze­so­vá­ban hagy­tak nyo­mot....

A he­lyiek sze­rint a hosszú bör­tön­évek nem­csak Eva Re­ze­so­vá­ban hagy­tak nyo­mot, hanem a csa­lád­já­ban is....

Nudizás közben kapták rajta a lányokat! Próbáltak elszaladni

Nudizás közben kapták rajta a lányokat! Próbáltak elszaladni

A három pár­duc­testű ba­rátnő a vízbe fu­tott a fotós ka­me­rája elől.

A három pár­duc­testű ba­rátnő a vízbe fu­tott a fotós ka­me­rája elől.

Világbajnokok a kézilabdás lányok!

Világbajnokok a kézilabdás lányok!

A ma­gyar vá­lo­ga­tott meg­nyerte a Deb­re­cen­ben ren­de­zett női ké­zi­labda ju­nior-vi­lág­baj­nok­sá­got, mi­u­tán a szom­bat esti dön­tő­ben 28-22-re le­győzte Nor­vé­gia csa­pa­tát.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott meg­nyerte a Deb­re­cen­ben ren­de­zett női ké­zi­labda ju­nior-vi­lág­baj­nok­sá­got, mi­u­tán a szom­bat esti dön­tő­ben 28-22-re le­győzte Nor­vé­gia csa­pa­tát.

Előző házasságából származó gyermekeiről vallott Liptai szerelme

Előző házasságából származó gyermekeiről vallott Liptai szerelme

A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek vő­le­gé­nye két nyolc­éves lánnyal büsz­kél­ked­het, akik a leg­utóbbi hét­vé­gét is édes­ap­juk­kal töl­töt­ték.

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Az éne­kes ti­ni­ként ha­tal­mas há­zi­bu­li­kat csa­pott a szü­lei tudta nél­kül, ami­ken leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt, sok­szor hi­á­nyos öl­tö­zet­ben.

Az éne­kes ti­ni­ként ha­tal­mas há­zi­bu­li­kat csa­pott a szü­lei tudta nél­kül, ami­ken leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt, sok­szor hi­á­nyos öl­tö­zet­ben.

Kiderült, hogy milyen pornó izgatja legjobban a nőket

Kiderült, hogy milyen pornó izgatja legjobban a nőket

A fel­mé­rést a Porn­hub ké­szí­tette.

A fel­mé­rést a Porn­hub ké­szí­tette a 2017-es év por­nó­fo­gyasz­tási szo­ká­sait fi­gye­lembe véve. Nem várt ered­mény szü­le­tett...

Egy kosárkában kezdték az életüket, 18 év után itt a nagy találkozó

Egy kosárkában kezdték az életüket, 18 év után itt a nagy találkozó

Nem hit­ték, hogy egy­másra ta­lál­nak.

Szü­le­tése óta elő­ször ta­lál­ko­zott a 18 éves Kíra és Zoé. Mint arról Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, a két fi­a­tal lány együtt kezdte meg éle­tét az egyik bu­da­pesti kór­ház­ban. Nem gon­dol­ták, hogy va­laha is egy­másra ta­lál­nak....

Minden nő megőrül, ha ezt mondod nekik szex közben

Minden nő megőrül, ha ezt mondod nekik szex közben

A kéjes nyö­gé­sek, ér­zéki si­mí­tá­sok mel­lett né­hány mon­dat, kér­dés hi­he­tet­len ér­zelmi erő­vel bír a nők­nél...

A kéjes nyö­gé­sek, ér­zéki si­mí­tá­sok mel­lett né­hány mon­dat, kér­dés hi­he­tet­len sze­xu­á­lis és ér­zelmi erő­vel bír a nők­nél...

Sikítozó tinilányok szállták meg a West Endet

Sikítozó tinilányok szállták meg a West Endet

Ki­tes­sé­kel­ték a fi­a­ta­lo­kat.

A biz­ton­sági őrök in­téz­ke­dése kel­lett ahhoz, hogy hely­re­áll­jon a be­vá­sár­ló­köz­pont­ban a rend. Ki­tes­sé­kel­ték a fi­a­ta­lo­kat az épü­let­ből.

Palvin Barbi, vagy Sarka Kata? Esetleg Zimány? Szavazz!

Palvin Barbi, vagy Sarka Kata? Esetleg Zimány? Szavazz!

Az or­szág tesztje foly­ta­tó­dik!

Az or­szág tesztje foly­ta­tó­dik! Most ki­de­rül, ki az a ma­gyar sztár, aki­ért a férfiak több­sége fel­ál­dozná ön­ma­gát. A kér­dés egyet­len éj­sza­kára vo­nat­ko­zik.

Ilyen extrém holmiban még nem láttál szexi lányokat bulizni!

Ilyen extrém holmiban még nem láttál szexi lányokat bulizni!

Az esze­lős ötlet fő­sze­rep­lői pucér testű lá­nyok. Fa­lat­nyi öl­tö­zé­kük­től ve­rej­té­kezni fogsz!

Az esze­lős ötlet fő­sze­rep­lői pucér testű lá­nyok. Fa­lat­nyi öl­tö­zé­kük­től ve­rej­té­kezni fogsz!

Sztárok hada lép fel Fásy Ádám szépségversenyén

Sztárok hada lép fel Fásy Ádám szépségversenyén

Ismét ha­tal­mas mű­sort ígér.

A nép­szerű üz­let­em­ber tíz év után tér vissza a szép­ség­iparba. Ismét ha­tal­mas mű­sort ígér.

Letámadták a szép lányokat a drukkerek

Letámadták a szép lányokat a tüzes focidrukkerek

El nem hi­szed, mi­lyen meccsekre jár­nak a kő­ke­mény fo­ci­szur­ko­lók.

El nem hi­szed, mi­lyen meccsekre jár­nak a kő­ke­mény fo­ci­druk­ke­rek. Az Eb-n is helyt­álló ult­rák arany­ér­mes lá­nyokra lel­tek.

Újabb részletek a Balaton Soundon történtekről!

Újabb részletek a Balaton Soundon történtekről!

A rend­őr­ség vizs­gálja az ese­tet.

Egye­lőre még a rend­őr­ség vizs­gálja, hogy pon­to­san mi is tör­tén­he­tett a DVBBS ze­ne­kar öl­tö­ző­jé­ben a Ba­la­ton So­un­don.

Hajrá Magyarország! - Íme az EB legbombázóbb magyar szurkolói

Hajrá Magyarország! - Íme az EB legbombázóbb magyar szurkolói

A foci ezen a nyá­ron iga­zán lázba hozta a fi­a­tal nőket is. Ezek a gyö­nyörű lá­nyok mind a to­vább­ju­tá­sun­kért druk­kol­nak!

Sound-botrány: kamerák vették a bedrogozott tiniket

Sound-botrány: kamerák vették a bedrogozott tiniket

Két be­dro­go­zott lányt esz­mé­let­le­nül ta­lál­tak az egyik ze­ne­kar öl­tö­ző­jé­ben. Ki­de­rült, hogy ke­rül­tek oda!

Két be­dro­go­zott lányt esz­mé­let­le­nül ta­lál­tak az egyik ze­ne­kar öl­tö­ző­jé­ben. Ki­de­rült, hogy ke­rül­tek oda!

Dráma a Balatonon! Eszméletlen lányok a sztárok öltözőjében

Dráma a Balatonon! Eszméletlen lányok a sztárok öltözőjében!

A re­pü­lő­té­ren kap­csol­ták le őket.

A bu­da­pesti re­pü­lő­té­ren kap­csol­ták le a fesz­ti­vál sztár­fel­lé­pőit. A lá­nyo­kat ők hív­ták az öl­tö­zőbe, nem kér­nek töb­bet be­lő­lük a ma­gya­rok...

Búcsúzz az EB-től a legszexibb magyar szurkolólányokkal akiket valaha láttál!

Búcsúzz az EB-től a legszexibb magyar szurkolólányokkal akiket valaha láttál!

Bár a dön­tő­ben a ma­gyar csa­pat már nem vesz részt, ne fe­led­jük a cso­dá­la­tos druk­ke­re­ket, akik végig a fi­a­ink­nak tap­sol­tak!

Ne tévesszenek meg a szexi képek, ők bizony kegyetlen bűnözők!

Ne tévesszenek meg a szexi képek, ők bizony kegyetlen bűnözők!

Ha nem tud­nánk, hogy a lá­nyok rend­őr­ségi fo­tóit né­ze­get­jük, még azt is hi­het­nénk, profil­ké­pük­höz pó­zol­nak.

Ha nem tud­nánk, hogy a ké­pe­ken lát­ható lá­nyok rend­őr­ségi fo­tóit né­ze­get­jük, tel­je­sen mást is gon­dol­hat­nánk...

Mindent kitálaltak Stohl Andrásról a lányai

Mindent kitálaltak Stohl Andrásról a lányai

Ne­he­zen dol­goz­ták fel a tör­tén­te­ket.

A szí­nész két lánya, Luca és Re­beka soha nem dug­ták ho­mokba a fe­jü­ket. Min­dent tud­tak apjuk bal­hé­i­ról, és a fog­ház­ban töl­tött hó­na­pok­ról is.

Nem hiszed el, miért lesznek az izgága kislányokból elhízott felnőttek!

Nem hiszed el, miért lesznek az izgága kislányokból elhízott felnőttek!

A fi­gye­lem­za­va­ros prob­lé­mák a lá­nyok­nál akár a ké­sőbbi, fel­nőtt­kori el­hí­zás koc­ká­za­tát is nö­vel­he­tik.

Pólóznak a bajnok lányai

Csavard be, mint apa! Pólóznak a bajnok lányai

Igazi ví­zi­lab­dás csa­lád Kiss Ger­gely négy­tagú fa­mí­li­ája.

Igazi pó­lós­csa­lád Kiss Ger­gely négy­tagú fa­mí­li­ája. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ví­zi­lab­dázó lá­nyai a sport­ág­tól távol in­dul­tak el.