CÍMKE: 'lánykérés'

Erdei Zsolt: Nem fosztom meg Rékát a házasságtól

Erdei Zsolt: Nem fosztom meg Rékát a házasságtól

Erdei Zsolt tisz­tá­ban van vele, hogy két gyö­nyörű, közös gyer­mek után oltár elé ve­zet­hetné ked­ve­sét.

Nyilvános plakáton kérte meg szerelmét

Nyilvános plakáton kérte meg szerelmét

Zsófi elő­ször azon le­pő­dött meg, hogy a ba­rát­já­tól he­li­kop­te­res vá­ros­né­zést kap a 26. szü­le­tés­nap­jára - má­sod­szor pedig akkor, ami­kor a Gel­lért­hegy fölé érve egy fel­irat fo­gadta.

Zsófi elő­ször azon le­pő­dött meg, hogy a ba­rát­já­tól he­li­kop­te­res vá­ros­né­zést kap a 26. szü­le­tés­nap­jára - má­sod­szor pedig akkor, ami­kor a Gel­lért­hegy fölé érve egy fel­irat fo­gadta.

Lebukott Harry herceg: ezt biztos nem akarta elmondani a barátnőjének

Lebukott Harry herceg: ezt biztos nem akarta elmondani a barátnőjének

A her­ceg egyik ba­rátja vé­let­le­nül el­szólta magát.

A her­ceg egyik ba­rátja vé­let­le­nül el­szólta magát.

Elsírta magát lánykérés közben a válogatott játékosa

Elsírta magát lánykérés közben a válogatott játékosa

Meg­ha­tó­dott az Érd ké­zi­lab­dá­zója.

A ked­ve­sé­nek két­szer kel­lett meg­kér­nie a kezét. A spor­tos párt a nagy tá­vol­ság sem tudja szét­vá­lasz­tani.

Ez kellemetlen: Oszter csúnyán kiakadt a lányára

Ez kellemetlen: Oszter csúnyán kiakadt a lányára

Egy ideje, fi­no­man szólva, nem fel­hőt­len a vi­szony Osz­ter Sán­dor és lánya, Osz­ter Ale­xandra kö­zött.

Egy ideje, fi­no­man szólva, nem fel­hőt­len a vi­szony Osz­ter Sán­dor és lánya, Osz­ter Ale­xandra kö­zött. A szí­nésznő most rá­tett egy la­pát­tal.

Ez a lány se ismert rá a párjára - átalakították!

Ez a lány se ismert rá a párjára - átalakították!

A meg­le­pe­tés csak ez­után jött.

Ápo­lat­lan haj, kócos sza­káll, egy egy­szerű, gyű­rött póló, ko­pott far­mer - nagy­já­ból így járt-kelt éve­ken át az utcán Bran­don, aki va­la­mi­ért mégis el­csá­bí­totta a ci­ca­ba­bát, Clara Bellt.

180 millió ember előtt kérték meg a várandós énekesnő kezét!

180 millió ember előtt kérték meg a várandós énekesnő kezét!

Élő adás­ban érte ha­tal­mas meg­le­pe­tés, így ő máris győ­zött.

Élő adás­ban érte ha­tal­mas meg­le­pe­tés, így ő máris győ­zött.

Mi történt? Végleg elköltözött Kasza Tibi és menyasszonya!

Mi történt? Végleg elköltözött Kasza Tibi és menyasszonya!

A mű­sor­ve­zető és sze­relme nagy lé­pésre szánta el magát! Fel­szá­mol­ták régi éle­tü­ket!

A mű­sor­ve­zető és sze­relme nagy lé­pésre szánta el magát! Fel­szá­mol­ták régi éle­tü­ket!

Kasza Tibi: Szeretném, ha édesanyám játszhatna még az unokájával!

Kasza Tibi: Szeretném, ha édesanyám játszhatna még az unokájával!

A leg­né­zet­tebb és leg­ro­man­ti­ku­sabb ma­gyar lány­ké­rés.

A leg­né­zet­tebb és leg­ro­man­ti­ku­sabb ma­gyar lány­ké­rést lát­hat­ták azok a sze­ren­csé­sek, akik va­sár­nap este A Nagy du­et­tet vá­lasz­tot­ták. Kasza Tibi csak a Ri­post­nak be­szélt a ho­gya­nok­ról, mi­ér­tek­ről és jö­vő­ről.

Ezt nem hiszed el, újra férjhez megy Polyák Lilla

Ezt nem hiszed el, újra férjhez megy Polyák Lilla

Po­lyák Lilla ismét oltár elé áll. A szí­nésznő sze­relme meg­kérte a kezét, amire ha­bo­zás nél­kül igent mon­dott.

Po­lyák Lilla ismét oltár elé áll. A szí­nésznő sze­relme meg­kérte a kezét, amire ha­bo­zás nél­kül igent mon­dott.

Nem hiszed el, hol kérték meg a magyar énekesnő kezét

Nem hiszed el, hol kérték meg a magyar énekesnő kezét

Hó­na­po­kig ter­vezte Antal Timi párja, ho­gyan kérje meg sze­relme kezét har­ma­dik év­for­du­ló­ju­kon.

Hó­na­po­kig ter­vezte Antal Timi párja, ho­gyan kérje meg sze­relme kezét har­ma­dik év­for­du­ló­ju­kon.

Magyar lánykérés: neki énekelt a világsztár! - videó

Magyar lánykérés: neki énekelt a világsztár! - videó

Ál­lí­tó­lag 40 mil­li­ó­ért jött Bu­da­pestre.

Ál­lí­tó­lag 40 mil­li­ó­ért jött Bu­da­pestre. A fe­led­he­tet­len el­jegy­zés­ről videó is ké­szült. Íme a sze­ren­csés hölgy, aki­ért a ked­vese egy nem­zet­közi nagy­ágyút bé­relt fel.

Kiderült az igazság: Csúnyán átverte vőlegénye Weisz Fannit

Kiderült az igazság: Csúnyán átverte vőlegénye Weisz Fannit

Péter min­dent sze­relme, a gyö­nyörű siket mo­dell háta mö­gött in­té­zett.

40 millióért énekelt Budapesten a világsztár!

40 millióért énekelt Budapesten a világsztár!

Luxus lány­ké­rés volt a hét­vé­gén.

Luxus lány­ké­rés volt a hét­vé­gén. Ki ne ál­modna olyan lo­vag­ról, mint aki a hét­vé­gén egy igazi hí­res­sé­get bé­relt és rep­te­tett ide, hogy nekik éne­kel­jen?

Nem hiszed el, mire készül a 70 éves Dévényi Tibi bácsi

Nem hiszed el, mire készül a 70 éves Dévényi Tibi bácsi

Nyolc éve van együtt ked­ve­sé­vel a DJ.

Nyolc éve van együtt ked­ve­sé­vel a DJ, aki jövő hó­nap­ban tölti be a het­ve­ne­dik élet­évét. Tibi bá­csira akkor ta­lált rá Bea, ami­kor ő már le­mon­dott a sze­re­lem­ről.

Megható pillanat, erre nem számítottak a szurkolók

Megható pillanat, erre nem számítottak a szurkolók

Egy fi­a­tal pár szá­mára na­gyon em­lé­ke­ze­tes lesz a du­na­szer­da­he­lyi DAC hét­végi baj­noki meccse.

Egy fi­a­tal pár szá­mára na­gyon em­lé­ke­ze­tes lesz a du­na­szer­da­he­lyi DAC hét­végi baj­noki meccse.

Álomtestű bombázóért verekszik a bunyós

Álomtestű bombázóért verekszik a bunyós

Szép­ség­ki­rálynő keze is a meccs tétje.

Nem csak a vi­lág­baj­noki öv, de egy szép­ség­ki­rálynő keze is a boksz­meccs tétje. Jegy­gyű­rűre kell a győz­tes­nek járó pénz­díj.

Elképesztő részletek Berki Krisztián esküvőjéről

Elképesztő részletek Berkiék esküvőjéről

Hódi Pa­mela ki­várta.

Hódi Pa­mela ki­várt, és hosszú idő után si­ke­rült el­ér­nie a le­he­tet­lent. Berki Krisz­tián le­tér­delt előtte, és meg­kérte a kezét. Olyan es­kü­vőre ké­szül­nek, hogy a fal adja a má­si­kat...

Jön a lánykérés: esküvőre készül olimpiai bajnokunk

Jön a lánykérés: esküvőre készül olimpiai bajnokunk

Ma­ga­sabb szintre emelné a kap­cso­la­tát. A ka­jak­ban egyes­ben, az élet­ben pá­ros­ban evezne új vi­zekre.

Ma­ga­sabb szintre emelné a kap­cso­la­tát. A ka­jak­ban egy­előre egyes­ben, az élet­ben pá­ros­ban evezne új vi­zekre.

Pikáns részletek: Ilyen esküvőt tervez a magyar sztárpár

Pikáns részletek: Ilyen esküvőt tervez a magyar sztárpár

Erre a lány­ké­résre várt az egész or­szág! Hó­na­po­kon belül ki­mond­hat­ják végre a bol­do­gító igent!

Erre a lány­ké­résre várt az egész or­szág! Hó­na­po­kon belül ki­mond­hat­ják végre a bol­do­gító igent!

Romantika a köbön: cirkuszban kérte meg szerelmét az artista

Romantika a köbön: cirkuszban kérte meg szerelmét az artista

Erre senki nem szá­mí­tott...

Erre senki nem szá­mí­tott, leg­ke­vésbé a ma­gyar ar­tis­ta­lány: kubai sze­relme fél­be­sza­kí­totta az elő­adást...

Friss! Újabb magyar sztárpár kel egybe!

Friss! Újabb magyar sztárpár kel egybe!

Nem min­den­napi módon tu­dat­ták a a vi­lág­gal, kap­cso­la­tuk egy újabb je­len­tős sza­ka­szá­hoz ért. Bár eddig arra is ke­ve­sen tet­tek volna, hogy ők ket­ten idáig is el­jut­nak.

Nem min­den­napi módon tu­dat­ták a a vi­lág­gal, kap­cso­la­tuk egy újabb je­len­tős sza­ka­szá­hoz ért. Bár eddig arra is ke­ve­sen tet­tek volna, hogy ők ket­ten idáig is el­jut­nak. Ed­digi éle­tük­nek ter­mé­sze­te­sen része volt a sze­re­lem, azon­ban a jelek sze­rint olyan mély­sé­ge­kig eddig sen­ki­vel nem ju­tot­tak el, ame­lyig most együtt.

Elbénázta a lánykérést több tízezer szurkoló előtt

Elbénázta a lánykérést több tízezer szurkoló előtt

Min­den vő­le­gény rém­álma kö­vet­ke­zett be a New York-i Yan­kee sta­di­on­ban.

Min­den vő­le­gény rém­álma kö­vet­ke­zett be a New York-i Yan­kee sta­di­on­ban. A gyű­rű­vel tör­tént va­lami a döntő pil­la­nat­ban...

Még el sem vált, de már megkérték Görög Zita kezét

Még el sem vált, de már megkérték Görög Zita kezét

Az aján­la­tot a Fa­ce­boo­kon tet­ték.

Az aján­la­tot a Fa­ce­boo­kon tette egyik ra­jon­gója, aki el­hal­mozta bó­kok­kal a gyö­nyörű té­vést...

Micsoda lánykérés Rióban! Szem nem maradt szárazon

Micsoda lánykérés Rióban! Szem nem maradt szárazon

Má­sod­szor tör­tént lány­ké­rés Ri­ó­ban.

Má­sod­szor tör­tént lány­ké­rés a riói olim­pián. Fel­állva tap­solt a kö­zön­ség, ami­kor a kérő térdre eresz­ke­dett.

Hihetetlen lánykérés Miskolcon, ettől a lélegzeted is eláll!

Hihetetlen lánykérés Miskolcon, ettől a lélegzeted is eláll!

Ennél ro­man­ti­ku­sabb lány­ké­rést nem is kí­ván­ha­tott volna ma­gá­nak ez a sze­ren­csés mis­kolci lány...

Ennél ro­man­ti­ku­sabb lány­ké­rést nem is kí­ván­ha­tott volna ma­gá­nak ez a sze­ren­csés mis­kolci lány... Szem nem ma­radt szá­ra­zon!

Híres magyar nők, akik még mindig nem mentek férjhez

Híres magyar nők, akik még mindig nem mentek férjhez

Hiába is­mer­tek és gyö­nyö­rűek, az es­küvő még min­dig várat ma­gára, pedig a si­ke­res élet­hez bol­dog kap­cso­lat is tár­sul.

Hiába is­mer­tek és gyö­nyö­rűek, az es­küvő még min­dig várat ma­gára, pedig a si­ke­res élet­hez bol­dog kap­cso­lat is tár­sul.

Lánykérés előtt késelték meg a férfit

Lánykérés előtt késelték meg a férfit

Nem min­den­napi lány­ké­rést haj­tott végre egy férfi. Né­hány perc­cel az­után kérte meg ba­rát­nője kezét, hogy meg­ké­sel­ték.

Nem min­den­napi lány­ké­rést haj­tott végre egy férfi. Né­hány perc­cel az­után kérte meg ba­rát­nője kezét, hogy meg­ké­sel­ték.

A világ legcukibb lánykérése!

A világ legcukibb lánykérése!

Vi­gyá­zat Höl­gyek, sírni fog­tok! Isaac Lamb még min­dig "pá­rat­lan"...

Isaac Lamb négy éve na­gyot ál­mo­dott, azóta sem pi­pálta le senki. Min­den idők leg­em­lé­ke­ze­te­sebb lány­ké­rése még min­dig az övé! Höl­gyeim, vi­gyá­zat, ezen ismét el­ered­nek majd a könnyek...

Drukkerszerelem: Lánykérés a magyar-izland előtt!

Drukkerszerelem: Lánykérés a magyar-izland előtt!

Egy bu­da­örsi fiú Mar­seille-ben kérte meg ba­rát­nője kezét. Vajon már vő­le­gény­ként szur­kol a ma­gya­rok­nak Iz­land ellen?

Lebukott: Méregdrága gyűrűvel kérték meg Kiszel Tünde kezét!

Lebukott: Méregdrága gyűrűvel kérték meg Kiszel Tünde kezét!

A dívát vá­rat­lan meg­le­pe­tés érte!

A nap­tár­dí­vát vá­rat­lan meg­le­pe­tés érte név­napja al­kal­má­ból. El­ső­ként a Ri­post­nak szá­molt be a fur­csa ese­mény­ről!

Lánykérés az utcán, lebukott a sztáredző

Lánykérés az utcán, lebukott a sztáredző

Az FC Li­ver­pool ko­rábbi mes­tere nem ke­re­sett ro­man­ti­kus hely­színt.

Az FC Li­ver­pool ko­rábbi mes­tere nem ke­re­sett ro­man­ti­kus hely­színt a lány­ké­rés­hez. Pár pil­la­nat alatt el­in­tézte a dol­got New York egyik for­gal­mas ut­cá­ján.

Extrém módon kérte meg a kecskeméti srác barátnője kezét!

Extrém módon kérte meg a kecskeméti srác barátnője kezét!

Lé­leg­zet­el­ál­lító lát­vá­nyos­ság­nak le­het­tek szem­ta­núi a héten a bácsi me­gye­szék­he­lyen.

Lé­leg­zet­el­ál­lító lát­vá­nyos­ság­nak le­het­tek szem­ta­núi a héten a bácsi me­gye­szék­he­lyen.

Kiütésbe torkollott a leánykérés Ágotán

Kiütésbe torkollott a leánykérés Ágotán

A sze­re­lem­vo­nat be­állt a kun­ágo­tai fo­ci­pá­lya gye­pére.

A sze­re­lem­vo­nat be­állt a kun­ágo­tai fo­ci­pá­lya gye­pére. Gréta és Csaba fel is szállt, és he­lyet ta­lált. Leg­fel­jebb a meccs nem úgy jött össze, mint az ter­vez­ték.

Ciki vagy romantikus? Sportolók őrült lánykérései

Ciki vagy romantikus? Sportolók őrült lánykérései

Bol­do­gító igen ve­re­ke­dés köz­ben.

Az ame­ri­kai meccsek csók­ka­me­rája smafu! Akár a ring­ben, ve­re­ke­dés köz­ben, de mér­kő­zé­sek előtt és után is egy­másra ta­lál­hat egy spor­tos sze­rel­mes­pár.

Így kérte meg barátnője kezét Kemény Dénes

Így kérte meg barátnője kezét Kemény Dénes

Ro­man­ti­kus ebéd a közös gyer­mek­kel: a le­gen­dás pó­ló­ka­pi­tány­nak kisfiuk tár­sa­sá­gá­ban mon­dott igent Re­náta.

Ro­man­ti­kus ebéd a közös gyer­mek­kel: a le­gen­dás szö­vet­ségi ka­pi­tány­nak kisfiuk tár­sa­sá­gá­ban mon­dott igent Re­náta.

Debreczeni Zita még nem tudja, de hamarosan megkérik a kezét!

Debreczeni Zita még nem tudja, de hamarosan megkérik a kezét!

Gi­anni el­árulta, hogy meg­le­pe­tés­sze­rűen kéri majd meg Zita kezét.

Gi­anni el­árulta, hogy meg­le­pe­tés­sze­rűen kéri majd meg sze­relme, Zita kezét.

Elképesztően romantikus pillanatok a Kossuth téren - Fotó

Elképesztően romantikus pillanatok a Kossuth téren - Fotó

Tiszt­ava­tás után lány­ké­rés.

Nem­csak tiszt­ava­tás volt ma a Par­la­ment előtt, hanem egy na­gyon cuki ese­mény is, még­hozzá egy lány­ké­rés.

Íme a legbénább lánykérések, amiket valaha láttál

Íme a legbénább lánykérések, amiket valaha láttál

Ezek­nél rö­he­je­sebb, bé­nább vagy éppen bi­zar­rabb lány­ké­ré­sek nin­cse­nek is. El sem tud­juk kép­zelni, mit szól­tunk volna a lá­nyok he­lyé­ben!

Micsoda leánykérés, több ezren tapsoltak a párnak

Micsoda leánykérés, több ezren tapsoltak a párnak

Meg­adta a mód­ját a le­ány­ké­rés­nek egy román rög­bi­já­té­kos, aki a lon­doni Wemb­ley Sta­di­on­ban je­gyezte el ba­rát­nő­jét.

Meg­adta a mód­ját a le­ány­ké­rés­nek egy román rög­bi­já­té­kos, aki a lon­doni Wemb­ley Sta­di­on­ban je­gyezte el ba­rát­nő­jét. Tár­sai és a kö­zön­ség taps­sal kö­szön­tötte a bol­dog párt. Pedig pár perc­cel ko­ráb­ban a ro­má­nok­nak nem volt oka örülni, hi­szen ve­re­sé­get szen­ved­tek.

Gólöröm közben kérte meg barátnője kezét

Micsoda lánykérés! Gólöröm közben kérte meg barátnője kezét

Nem min­den­napi lány­ké­rést pro­du­kált egy fo­cista.

Nem min­den­napi lány­ké­rést pro­du­kált egy fo­cista, aki mi­u­tán be­ta­lált a há­lóba soha nem lá­tott módon ün­ne­pelt.

Ennél királyabb lánykérés nem létezik!

Ettől királyabb lánykérés nem létezik!

Gép­fegy­ver­rel lö­völ­döző he­li­kop­te­rek, rob­ba­ná­sok, tűz­pár­baj, lán­gok.

Gép­fegy­ver­rel lö­völ­döző he­li­kop­te­rek, rob­ba­ná­sok, tűz­pár­baj, szik­rák, lán­gok. Ezek egy nem át­la­gos lány­ké­rés dísz­le­tei.

Őrületes lánykérés Ed Sheeran koncertjén

Őrületes lánykérés Sheeran koncertjén

Nem min­den­napi pil­la­na­tot élt át a kö­zön­ség Ed She­e­ran május 6-i, aus­tini kon­cert­jén. Egy ra­jongó arra kérte az éne­kest, hogy fel­mász­has­son a szín­padra és ott kér­hesse meg sze­relme kezét.

Nem min­den­napi pil­la­na­tot élt át a kö­zön­ség Ed She­e­ran május 6-i, aus­tini kon­cert­jén. Egy ra­jongó arra kérte az éne­kest, hogy fel­mász­has­son a szín­padra és ott kér­hesse meg sze­relme kezét.