CÍMKE: 'lakótelep'

Dráma a lakótelepen: Fejbe lőtte magát egy férfi a rendőrök előtt

Dráma a lakótelepen: Fejbe lőtte magát egy férfi a rendőrök előtt

Egy 60 év körül férfi lőtte fejbe magát Kas­sán. A kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe.

Befotóztak a Budafokon szexelő pár ablakán

Befotóztak a Budafokon szexelő pár ablakán

Kivel nem esett már meg, hogy he­vü­le­té­ben ki­csit későn vette észre, hogy el­fe­lej­tette el­húzni a füg­gönyt?

Kivel nem esett már meg, hogy he­vü­le­té­ben ki­csit későn vette észre, hogy el­fe­lej­tette el­húzni a füg­gönyt?

Dráma a lakótelepen: Az emeleti lakás párkányán mászkált az ötéves fiú

Dráma a lakótelepen: Az emeleti lakás párkányán mászkált az ötéves fiú

A gyer­mek a ne­gye­dik eme­leti la­ká­suk nyi­tott ab­la­ká­nak pár­ká­nyán jár­kált.

A gyer­mek a ne­gye­dik eme­leti la­ká­suk nyi­tott ab­la­ká­nak pár­ká­nyán jár­kált.

Horror a panelsoron: Oszlásnak indult holttesttel éltek együtt napokig

Horror a panelsoron: Oszlásnak indult holttesttel éltek együtt napokig

Egy la­kó­ház­ban napok óta el­vi­sel­he­tet­len bűz ter­jen­gett, mint ki­de­rült, egy osz­lás­nak in­dult holt­test sza­gát érez­ték.

Álmukban ölte meg feleségét és tini fiát az apa

Álmukban ölte meg feleségét és tini fiát az apa

Vizs­gá­lati fog­ságba he­lyez­ték, kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel el­kö­ve­tett gyil­kos­ság­gal gya­nú­sít­ják.

Vizs­gá­lati fog­ságba he­lyez­ték, kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel el­kö­ve­tett gyil­kos­ság­gal gya­nú­sít­ják.

Tragédia a lakótelepen: Kiugrott a hetedikről egy férfi, szörnyethalt

Tragédia a lakótelepen: Kiugrott a hetedikről egy férfi, szörnyethalt

Hol­tan ta­lál­tak egy férfit egy pa­nel­ház ab­la­kai alatt. A hely­színre ki­ér­kező men­tők már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Elképesztő, mi történt hajnalban a Havanna lakótelepen

Elképesztő, mi történt hajnalban a Havanna lakótelepen

Nem tudni, ki le­he­tett az el­kö­vető.

Senki nem tudja, ki le­he­tett az el­kö­vető. Az vi­szont biz­tos, hogy a te­le­pen egész hét­vé­gén min­denki erről fog be­szélni.

Ennek a hírnek nagyon nem fognak örülni a miskolci lakótelep lakói

Ennek a hírnek nagyon nem fognak örülni a miskolci lakótelep lakói, nagy szívás elé néznek

Csü­tör­tö­kön kel­le­met­len meg­le­pe­tés érhet ren­ge­teg em­bert Mis­kol­con.

Csü­tör­tö­kön kel­le­met­len meg­le­pe­tés érhet ren­ge­teg em­bert a mis­kolci Avas la­kó­te­le­pen. A prob­léma több utca há­zait is érinti a híres la­kó­te­le­pen, de a szak­em­be­rek igye­kez­nek a hi­ba­el­há­rí­tás­sal.

Dráma a lakótelepen: Kizuhant egy 28 éves nő a negyedikről

Dráma a lakótelepen: Kizuhant egy 28 éves nő a negyedikről

Esz­mé­le­té­nél volt a fi­a­tal asszony, ami­kor rá­ta­lál­tak, nem tudni, hogy ön­gyil­kos akart-e lenni.

Özvegyasszonyokat vert át a vízórás maffia

Özvegyasszonyokat vert át a vízórás maffia

A csa­lók­nak semmi sem szent.

A csa­lók­nak semmi sem szent: a négy­fős banda idős, egye­dül­álló asszo­nyo­kat lo­pott meg, szerte az or­szág­ban.

Ingyen vízórát szeretnének a lakótelepiek is! Nekik miért nem jár?

Ingyen vízórát szeretnének a lakótelepiek is! Nekik miért nem jár?

A víz­mű­vek miért nem vál­lalja át az óra­cse­rét, mint a gáz­mű­vek?

Há­bo­rog­nak a la­kó­te­le­pen és a tár­sas­há­zak­ban élők, ugyanis ren­ge­teg víz­óra hi­te­les­ségi ideje jár le mos­ta­ná­ban, kö­te­le­zően cse­rél­tetni kell. Az ár bor­sos: egy víz­óra cse­réje tíz­ezer fo­rint! A víz­mű­vek miért nem vál­lalja át az óra­cse­rét, mint a gáz­mű­vek?

Ellopják a járdát a lakótelepeken!

Ellopják a járdát a lakótelepeken!

Egyre ne­he­zebb a gya­lo­go­sok hely­zete a bu­da­pesti la­kó­te­le­pe­ken: egyre több he­lyen épí­tik be üz­let­he­lyi­sé­gek­nek az ár­ká­dos át­já­ró­kat, sok he­lyen pedig az autók fog­lal­ják el a jár­dát.

Egyre ne­he­zebb a gya­lo­go­sok hely­zete a bu­da­pesti la­kó­te­le­pe­ken: egyre több he­lyen épí­tik be üz­let­he­lyi­sé­gek­nek az ár­ká­dos át­já­ró­kat, sok he­lyen pedig az autók fog­lal­ják el a jár­dát. A kis­gye­re­kek és az idő­sek is az út­testre kény­sze­rül­nek, ba­ba­ko­csi­val, cso­ma­gok­kal bot­la­dozva az autók kö­zött...

Tragédia a tatabányai lakótelepen: a férfinek esélye sem volt védekezni

Tragédia a tatabányai lakótelepen: a férfinek esélye sem volt védekezni

Egyet­len ütés miatt halt meg a 46 éves férfi, mi­u­tán az utcán rá­tá­mad­tak.

Egyet­len ütés miatt halt meg a 46 éves férfi, mi­u­tán az utcán rá­tá­mad­tak.

Elképesztő, mit járt be Budapesten ez a megszökött papagáj

Elképesztő, mit járt be Budapesten ez a megszökött papagáj

Sze­ren­csére si­ke­rült meg­fogni.

Pél­da­ér­tékű, ahogy a Ha­vanna-la­kó­te­le­pen élők gon­dos­kodni pró­bál­tak egy el­té­vedt pa­pa­gáj­ról. Több se­gély­kérő poszt is el­lepte a Fa­ce­boo­kot.

Félelmetes, amit a havannai közös képviselő mond a panelekről

Félelmetes, amit a havannai közös képviselő mond a panelekről

Meg­hozta a re­ményt a Ri­post ko­rábbi cikke a Ha­vanna utcai pa­ne­lek lakói szá­mára!

Nem akárhol jártunk térdig az illegális szemétben

Nem akárhol jártunk térdig az illegális szemétben

Kol­lé­gá­ink nem finnyás­kod­tak.

Kol­lé­gá­ink nem finnyás­kod­tak, meg­lepő he­lye­ken for­dul­tak meg, hogy be­mu­tas­sák az el­bor­zasztó sze­mét­hely­ze­tet. Il­le­té­ke­sek, lakók: kinél a meg­ol­dás?

Rejtélyes öngyilkosság a békásmegyeri lakótelepen, nem ez volt az első

Rejtélyes öngyilkosság a békásmegyeri lakótelepen, nem ez volt az első

Fé­nyes nap­pal, hétfő dél­után lett ön­gyil­kos egy 14-15 év kö­rüli lány.

Fé­nyes nap­pal, hétfő dél­után lett ön­gyil­kos egy 14-15 év kö­rüli lány.

Karácsony előtti borzalom a soroksári lakótelepen

Karácsony előtti borzalom a soroksári lakótelepen

A közös kép­vi­selő te­he­tet­len.

Va­laki azzal szó­ra­ko­zik egy so­rok­sári, 75 la­ká­sos tár­sas­ház­ban, hogy ön­ké­nye­sen meg­szün­teti a me­leg­víz-el­lá­tást. A lakók te­he­tet­le­nek.

Felháborítja a lakókat, mik kerültek
a szelektív szemétgyűjtőkhöz

Felháborítja a lakókat, mik kerültek
a szelektív szemétgyűjtőkhöz

Tö­me­gek hord­ják ko­csi­val vagy éppen kis­te­her­au­tó­val a sze­me­tet a sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tők mellé, vagy azok he­lyére.

Horror a lakótelepen: holttest hevert a parkban

Horror a lakótelepen: holttest hevert a parkban

A negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi eddig is­me­ret­len okok­ból dön­tött az ön­gyil­kos­ság mel­lett.

A negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi eddig is­me­ret­len okok­ból dön­tött az ön­gyil­kos­ság mel­lett.

Minden kiderül: bírják-e még az ötven éves panelek

Minden kiderül: bírják-e még az ötven éves panelek

Már túl­élte az ötven évet: az első bu­da­pesti pa­nel­ház­ban jár­tunk Ke­len­föl­dön!

Már túl­élte az ötven évet: az első bu­da­pesti pa­nel­ház­ban jár­tunk Ke­len­föl­dön!

Horror a miskolci lakótelepen: az ötödikről zuhant ki a kisfiú

Horror a miskolci lakótelepen: az ötödikről zuhant ki a kisfiú

Az ötö­dik eme­leti ab­lak­ból zu­hant a mélybe egy 5-6 év kö­rüli kisfiú az avasi la­kó­te­le­pen, éle­té­ért a kór­ház­ban küz­de­nek.

Titkos nuditerasz a Havanna lakótelepen, nem hiszel a szemednek

Titkos nuditerasz a Havanna lakótelepen, nem hiszel a szemednek

Iz­zadsz a nyár ed­digi leg­for­róbb nap­ján? Ettől ga­ran­tál­tan még job­ban me­le­ged lesz!

Szörnyű részletek derültek ki a lakótelepen ablakból kizuhant kisfiú balesetéről

Szörnyű részletek derültek ki a lakótelepen ablakból kizuhant kisfiú balesetéről

Még min­dig küz­de­nek a fiú éle­té­ért.

Még min­dig küz­de­nek az öt­éves fiú éle­té­ért az or­vo­sok, aki a mis­kolci avasi la­kó­te­le­pen zu­hant ki az ab­lak­ból.

Teljes döbbenet a Havanna lakótelepen

Teljes döbbenet a Havanna lakótelepen

Rit­kán lá­tott égi csoda bo­rult az eme­le­tes házak fölé.

Ritka égi csoda bo­rult az eme­le­tes házak fölé. Temp­lomi szép­ség­ben ra­gyo­gott a be­ton­ren­ge­teg.

Hátborzongató természeti jelenség tűnt fel a Havanna lakótelepen

Hátborzongató természeti jelenség tűnt fel a Havanna lakótelepen

Ki­vé­te­les alak­zatba áll­tak össze a szu­per­vi­har után a la­kó­te­lep fö­lött a fel­hők. Fé­lel­me­tes...

Kiürültek a kocsmák, utcára mennek az iszákosok

Kiürültek a kocsmák, utcára mennek az iszákosok

Kiürültek a kocsmák, utcára mennek az iszákosok

Gom­ba­mód sza­po­rod­nak a pa­nel­há­zak al­já­ban az ital­disz­kon­tok, ki­sebb ve­gyes­bol­tok.