CÍMKE: 'lakástűz'

Több száz ember haláláért felelősek a testápolók

Több száz ember haláláért felelősek a testápolók

Kü­lön­böző kré­mek­ről de­rült ki, hogy élet­ve­szé­lye­sek le­het­nek: könnyen la­kás­tü­ze­ket okoz­hat­nak.

FRISS HÍREK

Megrázó helyszíni fotó érkezett a szörnyű soproni tragédiáról

Megrázó helyszíni fotó érkezett a szörnyű soproni tragédiáról

Egy ház ki­gyul­ladt az éjjel, a bent tar­tóz­kodó két ember közül pedig csak az egyi­ket si­ke­rült meg­men­teni.

Egy ház ki­gyul­ladt, a bent tar­tóz­kodó két ember közül pedig csak az egyi­ket si­ke­rült meg­men­teni.

Most kaptuk a hírt: robbanás rázta meg Romhányt

Most kaptuk a hírt: robbanás rázta meg Romhányt

Fé­lel­me­tes lán­gok csap­tak fel. Tel­jes ter­je­del­mé­ben égett egy csa­ládi ház, mire oda­ér­tek a tűz­ol­tók.

Fé­lel­me­tes lán­gok csap­tak fel. Tel­jes ter­je­del­mé­ben égett egy csa­ládi ház, mire oda­ér­tek a tűz­ol­tók.

Tragédia történt: az anya még nem tudja, hogy négy kisgyermeke halott

Tragédia történt: az anya még nem tudja, hogy négy kisgyermeke halott

Négy gyer­mek vesz­tette éle­tét egy csa­ládi ház­ban ki­tört tűz­ben.

Négy gyer­mek vesz­tette éle­tét egy csa­ládi ház­ban ki­tört tűz­ben.

Újabb pokoli torony: lakásaikban égtek halálra az emberek

Újabb pokoli torony: lakásaikban égtek halálra az emberek

Meg­hi­bá­so­dott a ka­rá­cso­nyi fény­fü­zér, pil­la­na­tok alatt fel­csap­tak a lán­gok - so­ka­kat ál­má­ban ért a halál.

Meg­hi­bá­so­dott a ka­rá­cso­nyi fény­fü­zér, pil­la­na­tok alatt fel­csap­tak a lán­gok - so­ka­kat ál­má­ban ért a halál.

Lángokban áll egy panelház, 80 tűzoltó kétségbeesve harcol

Lángokban áll egy panelház, 80 tűzoltó kétségbeesve harcol

Ismét ki­gyul­ladt egy panel.

Ismét ki­gyul­ladt egy panel Lon­don­ban, a tűz­ol­tók pró­bál­ják meg­fé­kezni a lán­go­kat.

Súlyosan megsérült egy ember a pécsi robbanásban

Súlyosan megsérült egy ember a pécsi robbanásban

Rob­ba­nás tör­tént ked­den késő dél­után Pé­csen, egy bel­vá­rosi la­kás­ban.

Rob­ba­nás tör­tént ked­den késő dél­után Pé­csen, egy bel­vá­rosi la­kás­ban. A hely­színre nagy erők­kel ér­kez­tek ki a me­gye­szék­hely hi­va­tá­sos tűz­ol­tói, akik a ka­taszt­ró­fa­vé­delmi mű­ve­leti szol­gá­lat irá­nyí­tása mel­lett, három víz­su­gár­ral kezd­ték meg a lán­gok ol­tá­sát.

Élete legnagyobb tragédiájáról mesélt A Nagy Duett sztárja

Élete legnagyobb tragédiájáról mesélt A Nagy Duett sztárja

Pel­ler Ká­roly mű­vész­em­ber, és talán a múlt­ban átélt tra­gé­diák is hoz­zá­tet­tek mos­tani ala­kí­tá­sa­i­hoz.

Pel­ler Ká­roly mű­vész­em­ber, és talán a múlt­ban átélt tra­gé­diák is hoz­zá­tet­tek mos­tani ala­kí­tá­sa­i­hoz.

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Az el­múlt tíz évben egyre több ember ha­lá­lát okoz­ták az ek­céma és pik­kely­sö­mör el­leni kré­mek.

Kimentették, majd újraélesztették a kiskutyát a hős tűzoltók - videó

Kimentették, majd újraélesztették a kiskutyát a hős tűzoltók - videó

Szá­jon át lé­le­gez­tet­ték a ku­tyát, akit az égő la­kás­ból men­tet­tek ki.

Szá­jon át lé­le­gez­tet­ték az élet­te­len ku­tyát, akit az égő la­kás­ból men­tet­tek ki.

Itt vannak az első képek a brutális pesti tűzvészről

Itt vannak az első képek a brutális pesti tűzvészről

A 18. ke­rü­let­ben min­den­hon­nan lehet látni a ha­tal­mas füs­töt, amely egy lán­goló csa­ládi ház­ból szállt fel...

A 18. ke­rü­let­ben min­den­hon­nan lehet látni a ha­tal­mas füs­töt, amely egy lán­goló csa­ládi ház­ból szállt fel...

Tragikus balesetben hunyt el az aranytorkú magyar énekesnő

Tragikus balesetben hunyt el az aranytorkú magyar énekesnő

Meg­halt egy idős nő egy ki­gyul­ladt ház­ban a II. ke­rü­let­ben.

Meg­halt egy idős nő egy ki­gyul­ladt ház­ban a II. ke­rü­let­ben.

Milliókért árulja szüzességét az elszegényedett bombázó

Milliókért árulja szüzességét az elszegényedett bombázó

Leg­fél­tet­tebb kin­csét bo­csátja áruba. Őszin­tén re­méli, hogy ez segít neki ki­törni a nyo­mor­ból...

Leg­fél­tet­tebb kin­csét bo­csátja áruba. Őszin­tén re­méli, hogy ez segít neki ki­törni a nyo­mor­ból...

Egy egész család ugrott ki az ötödikről lakástűz miatt

Egy egész család ugrott ki az ötödikről lakástűz miatt

Elő­ször a lá­nyo­kat dob­ták a mélybe.

Olyan gyor­san ter­jed­tek a lán­gok, ak­kora volt a füst, hogy esé­lyük sem ma­radt ki­jutni a lép­cső­házba.

Majdnem bennégett otthonában VV Aurelio

Majdnem bennégett otthonában VV Aurelio

Égve fe­lej­tett egy gyer­tyát.

Egy égve ha­gyott gyer­tya miatt tűz ütött ki a Va­lóVi­lág nyer­te­sé­nek há­zá­ban, mi­köz­ben a re­a­lity sztár bé­ké­sen aludt. A tűz­ol­tó­kat kel­lett ri­asz­tani.

Exkluzív fotók az óbudai lakástűzről!

Exkluzív fotók az óbudai lakástűzről!

Ki­gyul­ladt egy tíz­eme­le­tes pa­nel­ház egyik la­kása csü­tör­tök dél­után, a Szent­end­rei úton. A la­kó­kat az ut­cára me­ne­kí­tet­ték, sze­ren­csére hamar si­ke­rült el­ol­tani a lán­go­kat.

Ki­gyul­ladt egy tíz­eme­le­tes pa­nel­ház egyik la­kása csü­tör­tök dél­után, a Szent­end­rei úton. A la­kó­kat az ut­cára me­ne­kí­tet­ték, sze­ren­csére hamar si­ke­rült el­ol­tani a lán­go­kat.

Brutálisan megégtek a láncra vert kutyák egy lakástűzben!

Brutálisan megégtek a láncra vert kutyák egy lakástűzben!

Még hét­vé­gén ér­ke­zett a be­je­len­tés, mi­sze­rint egy in­gat­lan is­me­ret­len okok miatt tel­je­sen porrá égett. Két kutya szen­ve­dett sú­lyos égési sé­rü­lé­se­ket.

Megdöbbentő, mi okozza a tűzesetek több mint harmadát!

Megdöbbentő, mi okozza a tűzesetek több mint harmadát!

Van olyan te­le­pü­lés, ahol az ese­tek fe­lé­ben ez okozza a tüzet. Ma­gyar­or­szá­gon a 3. leg­gya­ko­ribb tűz­okozó... De vajon mi lehet ez?

Feleségére gyújtotta egy férfi a házat, fia mentette meg

Feleségére gyújtotta egy férfi a házat, fia mentette meg

Biz­tosra akart menni: rá­zárta az asszonyra a szo­ba­aj­tót is, majd el­ment ott­hon­ról.

Biz­tosra akart menni: rá­zárta az asszonyra a szo­ba­aj­tót is, majd el­ment ott­hon­ról.

Így égeti porrá a lakást percek alatt egy adventi koszorú!

Így égeti porrá a lakást percek alatt egy adventi koszorú!

Pil­la­na­tok alatt ko­moly la­kás­tü­zet képes okozni, de egy pici oda­fi­gye­lés­sel meg­előz­hető a na­gyobb baj!

Pil­la­na­tok alatt ko­moly la­kás­tü­zet képes okozni, de egy pici oda­fi­gye­lés­sel meg­előz­hető a na­gyobb baj!

A lángoló ház fürdőszobájában halt meg a nő

A lángoló ház fürdőszobájában halt meg a nő

Ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt egy ház­tűz.

Ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt egy la­kás­tűz Ka­posszer­da­he­lyen. A lán­goló csa­ládi ház für­dő­szo­bá­já­ban ta­lál­tak egy nőre a tűz­ol­tók.

A szomszédok mentették meg az óbudai bácsit - Videó

A szomszédok mentették meg az óbudai bácsit - Videó

La­kás­tűz­ben re­kedt a bácsi.

Ki­gyul­ladt egy négy­eme­le­tes óbu­dai ház egyik la­kása, a benne élő idős ember a szom­szé­dok se­gít­sé­gé­nek kö­szön­heti az éle­tét.

Nászúton értesül édesanyja öngyilkosságáról a fiú

Nászúton értesül édesanyja öngyilkosságáról a fiú

Ma haj­nal­ban gyul­ladt ki Ka­posszer­da­he­lyen egy csa­ládi ház. Egy nő tar­tóz­ko­dott benn, éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Ma haj­nal­ban gyul­ladt ki Ka­posszer­da­he­lyen egy csa­ládi ház. Egy nő tar­tóz­ko­dott benn, éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. Fia nem­rég há­za­so­dott...

Lakástűz: a hős nagynéni testével védte meg a haláltól a kisfiút

Lakástűz: a hős nagynéni testével védte meg a haláltól a kisfiút

Még min­dig al­tat­ják az or­vo­sok azt a 7 éves kisfiút, aki éle­tét nagy­nén­jé­nek kö­szön­heti. A nő tes­té­vel védte a gye­re­ket, így az túl­élte a tra­gé­diát. A csa­lád sok­kos ál­la­pot­ban, fo­gal­muk sincs, ho­gyan to­vább.

Lakástűz miatt ugrottak: a nagynéni meghalt, a kisgyerek súlyosan megsérült

Lakástűz miatt ugrottak: a nagynéni meghalt, a kisgyerek súlyosan megsérült

Ki­gyul­ladt egy tár­sas­ház ne­gye­dik eme­leti la­kása Nyír­egy­há­zán a Pe­tőfi ut­cá­ban, a lán­gok elől me­ne­külve ug­rot­tak a la­kás­ból.

Lekvárfőzés és lakástűz Hajdúéknál

Lekvárfőzés és lakástűz Hajdú Péteréknél

El­lent­mon­dá­sos be­jegy­zé­sek­kel szórta meg a netet a Hajdú há­zas­pár.

El­lent­mon­dá­sos be­jegy­zé­sek­kel szórta meg a netet teg­nap a Hajdú há­zas­pár. Mi meg csak kap­kod­juk a fe­jün­ket, hogy mi tör­tén­he­tett...