CÍMKE: 'lakástűz'

Dráma a hetedik kerületben, halálos tűz ütött ki az utcában

Dráma a hetedik kerületben, halálos tűz ütött ki az utcában

Ha­tal­mas tűz ke­let­ke­zett Bu­da­pest VII. ke­rü­le­té­ben. A ki­gyul­ladt la­kás­ban egy ember meg­halt.

Tragédia történt éjjel Budapesten

Tragédia történt éjjel Budapesten

Egy tár­sas­ház har­ma­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok.

Egy tár­sas­ház har­ma­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok.

FRISS HÍREK

Több száz ember haláláért felelősek a testápolók

Több száz ember haláláért felelősek a testápolók

Kü­lön­böző gyó­gyá­szati és ápoló kré­mek­ről de­rült ki, hogy élet­ve­szé­lye­sek le­het­nek: la­kás­tü­ze­ket okoz­hat­nak.

Kü­lön­böző gyó­gyá­szati jel­legű és bőr­ápoló kré­mek­ről de­rült ki, hogy élet­ve­szé­lye­sek le­het­nek: könnyen la­kás­tü­ze­ket okoz­hat­nak.

Meghalt a hős apa, aki kimentette a családját a lángoló házukból

Meghalt a hős apa, aki kimentette a családját a lángoló házukból

Öt gye­reke és fe­le­sége is a férfi­nak kö­szön­he­tően me­ne­kült meg, hő­si­es­sége azon­ban végül az éle­tébe ke­rült.

Öt gye­reke és fe­le­sége is a férfi­nak kö­szön­he­tően me­ne­kült meg, hő­si­es­sége azon­ban az éle­tébe ke­rült.

Megrázó helyszíni fotó érkezett a szörnyű soproni tragédiáról

Megrázó helyszíni fotó érkezett a szörnyű soproni tragédiáról

Egy ház ki­gyul­ladt az éjjel, a bent tar­tóz­kodó két ember közül pedig csak az egyi­ket si­ke­rült meg­men­teni.

Egy ház ki­gyul­ladt, a bent tar­tóz­kodó két ember közül pedig csak az egyi­ket si­ke­rült meg­men­teni.

Most kaptuk a hírt: robbanás rázta meg Romhányt

Most kaptuk a hírt: robbanás rázta meg Romhányt

Fé­lel­me­tes lán­gok csap­tak fel.

Fé­lel­me­tes lán­gok csap­tak fel.

Tragédia történt: az anya még nem tudja, hogy négy kisgyermeke halott

Tragédia történt: az anya még nem tudja, hogy négy kisgyermeke halott

Négy gyer­mek vesz­tette éle­tét egy csa­ládi ház­ban ki­tört tűz­ben.

Négy gyer­mek vesz­tette éle­tét egy csa­ládi ház­ban ki­tört tűz­ben.

Újabb pokoli torony: lakásaikban égtek halálra az emberek

Újabb pokoli torony: lakásaikban égtek halálra az emberek

Pil­la­na­tok alatt fel­csap­tak a lán­gok.

Meg­hi­bá­so­dott a ka­rá­cso­nyi fény­fü­zér, pil­la­na­tok alatt fel­csap­tak a lán­gok - so­ka­kat ál­má­ban ért a halál. Leg­alább tízen meg­hal­tak.

Súlyosan megsérült egy ember a pécsi robbanásban

Súlyosan megsérült egy ember a pécsi robbanásban

Rob­ba­nás tör­tént ked­den késő dél­után Pé­csen, egy bel­vá­rosi la­kás­ban. A Ki­rály utcai két­szin­tes tár­sas­ház má­so­dik eme­leti la­ká­sát érte a bal­sze­ren­cse...

Így próbálta menteni a tűzből két kicsi gyerekét a kétségbeesett fülöpszállási anya

Így próbálta menteni a tűzből két kicsi gyerekét a kétségbeesett fülöpszállási anya

He­ro­i­kus küz­del­met ví­vott a lán­gok­kal

Fü­löp­há­zán egy sze­rény kö­rül­mé­nyek kö­zött élő csa­lád háza gyul­ladt ki. Az édes­anya he­ro­i­kus küz­del­met ví­vott kis­gyer­me­ke­i­ért. Meg­szó­lalt a nagy­mama.

Elsírták magukat a tűzoltók: nem sikerült megmenteni a kisgyerekeket

Elsírták magukat a tűzoltók: nem sikerült megmenteni a kisgyerekeket

Három kis­gye­rek és az édes­any­juk re­kedt a lán­goló la­kás­ban.

Három kis­gye­rek és az édes­any­juk re­kedt a lán­goló la­kás­ban.

Élete legnagyobb tragédiájáról mesélt A Nagy Duett sztárja

Élete legnagyobb tragédiájáról mesélt A Nagy Duett sztárja

Pel­ler Ká­roly mű­vész­em­ber, és talán a múlt­ban átélt tra­gé­diák is hoz­zá­tet­tek mos­tani ala­kí­tá­sa­i­hoz, de azt biz­to­san el­mond­hatja ma­gá­ról, hogy igazi túl­élő.

Kimentették, majd újraélesztették a kiskutyát a hős tűzoltók - videó

Kimentették, majd újraélesztették a kiskutyát a hős tűzoltók - videó

Szá­jon át lé­le­gez­tet­ték az élet­te­len ku­tyát, akit az égő la­kás­ból men­tet­tek ki.

Lángokban áll egy panelház, 80 tűzoltó kétségbeesve harcol

Lángokban áll egy panelház, 80 tűzoltó kétségbeesve harcol

Ismét ki­gyul­ladt egy panel Lon­don­ban, a tűz­ol­tók pró­bál­ják meg­fé­kezni a lán­go­kat.

Ismét ki­gyul­ladt egy panel Lon­don­ban, a tűz­ol­tók pró­bál­ják meg­fé­kezni a lán­go­kat.

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Az el­múlt tíz évben egyre több ember ha­lá­lát okoz­ták a kré­mek.

Az el­múlt tíz évben egyre több ember ha­lá­lát okoz­ták az ek­céma és pik­kely­sö­mör el­leni kré­mek.

Borzalmas képek: rendőrök menekítették a lángokból a családot

Borzalmas képek: rendőrök menekítették a lángokból a családot

A két rendőr nem sokat gon­dol­ko­dott, azon­nal be­ron­tott a lán­goló házba.

A két rendőr nem sokat gon­dol­ko­dott, azon­nal be­ron­tott a lán­goló házba.

Itt vannak az első képek a brutális pesti tűzvészről

Itt vannak az első képek a brutális pesti tűzvészről

A 18. ke­rü­let­ben tör­tént.

A 18. ke­rü­let­ben min­den­hon­nan lehet látni a ha­tal­mas füs­töt, amely egy lán­goló csa­ládi ház­ból szállt fel.

Tragikus balesetben hunyt el az aranytorkú magyar énekesnő

Tragikus balesetben hunyt el az aranytorkú magyar énekesnő

Meg­halt egy idős nő egy ki­gyul­ladt ház­ban a II. ke­rü­let­ben. Most ki­de­rült, hogy egy híres éne­kesnő ha­lá­lát okozta a tűz.

Milliókért árulja szüzességét az elszegényedett bombázó

Milliókért árulja szüzességét az elszegényedett bombázó

Leg­fél­tet­tebb kin­csét bo­csátja áruba. Őszin­tén re­méli, hogy ez segít neki ki­törni a nyo­mor­ból...

Megdöbbentő, mi okozza a tűzesetek több mint harmadát!

Megdöbbentő, mi okozza a tűzesetek több mint harmadát!

Van olyan te­le­pü­lés, ahol az ese­tek fe­lé­ben ez okozza a tüzet. Ma­gyar­or­szá­gon a 3. leg­gya­ko­ribb tűz­okozó... De vajon mi lehet ez?

Egy egész család ugrott ki az ötödikről lakástűz miatt

Egy egész család ugrott ki az ötödikről lakástűz miatt

A szü­lők elő­ször a gye­re­ke­ket dob­ták a mélybe, aztán ők is le­ve­tet­ték ma­gu­kat az ut­cára.

A szü­lők elő­ször a gye­re­ke­ket dob­ták a mélybe, aztán ők is le­ve­tet­ték ma­gu­kat az ut­cára.

Exkluzív fotók az óbudai lakástűzről!

Exkluzív fotók az óbudai lakástűzről!

Ki­gyul­ladt egy tíz­eme­le­tes pa­nel­ház egyik la­kása csü­tör­tök dél­után.

Ki­gyul­ladt egy tíz­eme­le­tes pa­nel­ház egyik la­kása csü­tör­tök dél­után, a Szent­end­rei úton. A la­kó­kat az ut­cára me­ne­kí­tet­ték, sze­ren­csére hamar si­ke­rült el­ol­tani a lán­go­kat.

Brutálisan megégtek a láncra vert kutyák egy lakástűzben!

Brutálisan megégtek a láncra vert kutyák egy lakástűzben!

Még hét­vé­gén ér­ke­zett a be­je­len­tés, mi­sze­rint egy in­gat­lan is­me­ret­len okok miatt tel­je­sen porrá égett. Két kutya szen­ve­dett sú­lyos égési sé­rü­lé­se­ket.

Majdnem bennégett otthonában VV Aurelio

Majdnem bennégett otthonában VV Aurelio

Egy égve ha­gyott gyer­tya miatt tűz ütött ki a Va­lóVi­lág nyer­te­sé­nek há­zá­ban, mi­köz­ben a re­a­lity sztár bé­ké­sen aludt. A tűz­ol­tó­kat kel­lett ri­asz­tani.

Egy égve ha­gyott gyer­tya miatt tűz ütött ki a Va­lóVi­lág nyer­te­sé­nek há­zá­ban, mi­köz­ben a re­a­lity sztár bé­ké­sen aludt. A tűz­ol­tó­kat kel­lett ri­asz­tani.

Feleségére gyújtotta egy férfi a házat, fia mentette meg

Feleségére gyújtotta egy férfi a házat, fia mentette meg

Biz­tosra akart menni: rá­zárta az asszonyra a szo­ba­aj­tót is, majd el­ment ott­hon­ról.

Biz­tosra akart menni: rá­zárta az asszonyra a szo­ba­aj­tót is, majd el­ment ott­hon­ról.

Nászúton értesül édesanyja öngyilkosságáról a fiú

Nászúton értesül édesanyja öngyilkosságáról a fiú

Fia nem­rég há­za­so­dott...

Ma haj­nal­ban gyul­ladt ki Ka­posszer­da­he­lyen egy csa­ládi ház. Egy nő tar­tóz­ko­dott benn, éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. Fia nem­rég há­za­so­dott...

A lángoló ház fürdőszobájában halt meg a nő

A lángoló ház fürdőszobájában halt meg a nő

Ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt egy ház­tűz.

Ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt egy la­kás­tűz Ka­posszer­da­he­lyen. A lán­goló csa­ládi ház für­dő­szo­bá­já­ban ta­lál­tak egy nőre a tűz­ol­tók.

Így égeti porrá a lakást percek alatt egy adventi koszorú!

Így égeti porrá a lakást percek alatt egy adventi koszorú!

Pil­la­na­tok alatt ko­moly la­kás­tü­zet képes okozni, de egy pici oda­fi­gye­lés­sel meg­előz­hető a na­gyobb baj!

Pil­la­na­tok alatt ko­moly la­kás­tü­zet képes okozni, de egy pici oda­fi­gye­lés­sel meg­előz­hető a na­gyobb baj!

Lakástűz: a hős nagynéni testével védte meg a haláltól a kisfiút

Lakástűz: a hős nagynéni testével védte meg a haláltól a kisfiút

Még min­dig al­tat­ják az or­vo­sok azt a 7 éves kisfiút, aki éle­tét nagy­nén­jé­nek kö­szön­heti.