CÍMKE: 'lakás'

Kiakadt a magyar sztáranyuka az új otthona miatt

Kiakadt a magyar sztáranyuka az új otthona miatt

Tü­csiék nem egé­szen így kép­zel­ték el saját há­zu­kat.

Nem volt elég puccos: kalapáccsal verte szét a 120 milliós lakást

Nem volt elég puccos: kalapáccsal verte szét a 120 milliós lakást

Szét­verte a lu­xus­la­kást a férfi, mert sze­rinte nem is volt luxus.

Szét­verte a lu­xus­la­kást a férfi, mert sze­rinte nem is volt luxus.

Különös hirdetés: Már így árulja luxuslakását Náray Tamás

Különös hirdetés: Már így árulja luxuslakását Náray Tamás

Min­dent meg­tesz, hogy minél ha­ma­rabb ko­pog­tas­son az új tu­laj­do­nos, és végre gaz­dára ta­lál­jon a lakás.

Min­dent meg­tesz, hogy minél ha­ma­rabb ko­pog­tas­son az új tu­laj­do­nos, és végre gaz­dára ta­lál­jon.

Sok az átverés: ezzel kell megküzdenie a magyar műsorvezetőnek

Sok az átverés: ezzel kell megküzdenie a magyar műsorvezetőnek

A csi­nos sztár és ked­vese első gyer­me­kü­ket vár­ják.

A csi­nos sztár és ked­vese első gyer­me­kü­ket vár­ják, mind­eköz­ben pedig álom­ott­ho­nu­kat ké­szül­nek fel­épí­teni.

Ilyen luxusban él Palvin Barbi és szerelme

Ilyen luxusban él Palvin Barbi és szerelme

Máris együtt élnek.

Még egy éve sem alkot egy párt Barbi és Dylan Sp­rouse, de máris együtt élnek, még­hozzá New York egyik leg­pa­za­rabb épü­le­té­ben.

Hátborzongató, ami most VV Fanni lakásánál történik

Hátborzongató, ami most VV Fanni lakásánál történik

Ke­gyet­len já­té­kot űz a sors Fan­ni­val, aki több mint egy éve tűnt el: ügyé­ben gyil­kos­ság miatt nyo­moz­nak.

Ke­gyet­len já­té­kot űz a sors Fan­ni­val, aki több mint egy éve tűnt el: ügyé­ben gyil­kos­ság miatt nyo­moz­nak.

Szörnyű körülmények: egerek lepték el Pintér Tibor otthonát

Szörnyű körülmények: egerek lepték el Pintér Tibor otthonát

Nem túl hí­vo­gató egy hölgy szá­mára.

A szí­nész már ké­szen áll egy új kap­cso­latra, és hiszi, hogy vár rá az igazi. Egye­lőre azon­ban nem olya­nok a kö­rül­mé­nyei.

Eddig titkolt részletek a VV Fanni-ügyben: mindent elmond az informátor

Eddig titkolt részletek a VV Fanni-ügyben: mindent elmond az informátor

Az ügyet jól is­merő in­for­má­tor be­szélt arról, hogy a nyo­mo­zás je­len­legi ered­mé­nyei sze­rint mi tör­tén­he­tett.

Megdőlt minden rekord, az Oscar-díjas színész ennyit adott egy lakásért

Megdőlt minden rekord, az Oscar-díjas színész ennyit adott egy lakásért

A Good Will Hun­ting szí­né­sze nem saj­nálta a pénzt.

A Good Will Hun­ting szí­né­sze nem saj­nálta a pénzt, ami­kor la­kást vá­lasz­tott New York­ban. Az épü­let el­he­lyez­ke­dése, mé­rete és a ki­lá­tás azon­ban va­ló­szí­nű­leg kár­pó­tolni fogja. Rá­adá­sul kell is a hely, mert a fe­le­sé­gé­vel újabb babát sze­ret­né­nek.

Jó hírt közölt Varga Mihály, téged is érinthet

Jó hírt közölt Varga Mihály, téged is érinthet

Amennyi­ben el­fo­gadja az Or­szág­gyű­lés a kor­mány ja­vas­la­tát, to­vábbi öt évig öt­szá­za­lé­kos marad a la­ká­sáfa.

Amennyi­ben el­fo­gadja az Or­szág­gyű­lés a kor­mány ja­vas­la­tát, to­vábbi öt évig öt­szá­za­lé­kos marad a la­ká­sáfa.

Egy halott lakásába költöztek be a migránsok!

Egy halott lakásába költöztek be a migránsok!

Rá­adá­sul még bosszút is áll­tak.

Mi­u­tán le­buk­tak, rá­adá­sul még bosszút is áll­tak a ha­lott férfi fián. Majd el­mond­juk, ho­gyan. Az eset Fran­cia­or­szág­ban tör­tént.

Özvegye visszaköltözik Som Lajos elhagyott lakásába

Özvegye visszaköltözik Som Lajos elhagyott lakásába

A ze­nész ha­lála után az a hír járta, hogy a nőnek el kell hagy­nia az egyéb­ként le­pusz­tult, romos in­gat­lant.

Nem hiszed el, hogy ki akarja megvenni Demi Lovato házát

Nem hiszed el, hogy ki akarja megvenni Demi Lovato házát

Arról a ház­ról van szó, ami­ben tör­tént a túl­ada­go­lás. Már egy ideje árulja.

Arról a ház­ról van szó, ami­ben tör­tént a túl­ada­go­lás. Már egy ideje árulja.

Megmutatták a magyar háziasszonyok, amijük van: Elképesztő felhozatal

Megmutatták a magyar háziasszonyok, amijük van: Elképesztő felhozatal

So­ha­sem gon­dol­tad volna.

So­ha­sem gon­dol­tad volna, mi min­dent rejt akár egy la­kó­te­lepi lakás kam­rája! Csupa-csupa fi­nom­sá­got, ami­ket a há­zi­asszo­nyok ké­szí­tet­tek a nyá­ron dol­gos két ke­zük­kel!

Hosszú Katinka lakást váltott, új partnerét is megmutatta

Hosszú Katinka lakást váltott, új partnerét is megmutatta

A ma­gyar úszó­ki­rálynő el­köl­tö­zött.

A ma­gyar úszó­ki­rálynő az Eu­rópa-baj­nok­ság vé­gez­té­vel el­köl­tö­zött, gyor­san ta­lált ma­gá­nak házi ked­ven­cet is. Cuki fotó ké­szült róla.

A lakása is ráment a tartozásra az ismert magyar énekesnek

A lakása is ráment a tartozásra az ismert magyar énekesnek

MC Hawer ko­moly dön­tést ho­zott.

MC Hawer ko­moly dön­tést ho­zott, hogy meg­előzze a bajt. Úgy fest, jól dön­tött. S az sem za­varja, hogy 53 éve­sen kell új éle­tet kez­de­nie.

Csúnyán megsebesült Kembe Sorel, miután rajtakapta a betörőt

Csúnyán megsebesült Kembe Sorel, miután rajtakapta a betörőt

Kel­le­met­len él­mény­ben volt része.

A hí­res­ség­nek kel­le­met­len él­mény­ben volt része, mi­u­tán meg­hal­lotta, hogy nem egye­dül tar­tóz­ko­dik az ott­ho­ná­ban.

Kiderítettük, ki lakik az elhunyt Paudits Béla otthonában!

Kiderítettük, ki lakik az elhunyt Paudits Béla otthonában!

A la­ká­sába vissza­tért gon­do­zója.

Újra van élet Pa­u­dits Béla budai ott­ho­ná­ban! Az egy hete el­hunyt szí­nész ap­rócska la­ká­sába vissza­tért gon­do­zója, János, aki mos­tan­tól gond­ját vi­seli Pa­u­dits macs­ká­já­nak is.

Pofátlan átverés, teljesen kikelt magából Lagzi Lajcsi

Pofátlan átverés, teljesen kikelt magából Lagzi Lajcsi

Ti­zen­öt­mil­lió fo­rint­tal pró­bál­ták be­csapni a trom­bi­tást. Nem hagyta szó nél­kül!

Ti­zen­öt­mil­lió fo­rint­tal pró­bál­ták be­csapni a trom­bi­tást. Nem hagyta szó nél­kül!

Felháborodott Baukó Éva, ilyen olcsón keres lakást!

Felháborodott Baukó Éva, ilyen olcsón keres lakást!

Nem sze­retne sok pénzt köl­teni.

A hí­res­ség nem sze­retne sok pénzt köl­teni la­kásra, ám mivel au­gusz­tus­ban köl­töz­nie kell, nagy baj­ban van az al­bér­le­tek árai miatt.

Szörnyű tragédia, elviszi a bank a Neoton egykori sztárjának otthonát!

Szörnyű tragédia, elviszi a bank a Neoton egykori sztárjának otthonát!

A Neo­ton Fa­mí­lia és a Kóc­ba­bák egy­kori ala­pító tagja mél­tat­lan hely­zetbe ke­rült: egy évek­kel ez­előtti hitel miatt most el­ve­szíti az ott­ho­nát.

Az erkélyén tart pezsgőfürdős bulikat Danny Blue!

Az erkélyén tart pezsgőfürdős bulikat Danny Blue!

A fő­vá­ros szí­vé­ben, a XIII. ke­rü­let leg­mo­der­nebb ré­szé­ben él Danny Blue. A men­ta­lista ott­hona min­den igényt ki­elé­gít.

Bu­da­pes­ten, a XIII. ke­rü­let leg­mo­der­nebb ré­szé­ben él Danny Blue. A men­ta­lista ott­hona min­den igényt ki­elé­gít. Néz­zünk be!

Kiszivárgott, meglepő döntést hoztak az esküvő után Liptai Claudiáék

Kiszivárgott, meglepő döntést hoztak az esküvő után Liptai Claudiáék

Lip­tai Cla­u­dia és férje, Pa­taki Ádám nem ket­tes­ben uta­zik el.

Lip­tai Cla­u­dia és férje, Pa­taki Ádám nem ket­tes­ben uta­zik el.

Belestünk az MTVA szívtiprójának otthonába

Belestünk az MTVA szívtiprójának otthonába

Sokan iri­gyel­ték a mű­sor­ve­ze­tőt.

Sokan iri­gyel­ték a Pe­tőfi TV mű­sor­ve­ze­tő­jét, hi­szen mo­dell­ként nem csak a vi­lá­got járta be, de meg­le­he­tő­sen jól is ke­re­sett.

Ezért kénytelen megválni imádott otthonától a magyar sztárpár

Ezért kénytelen megválni imádott otthonától a magyar sztárpár

Mül­ler At­tila és fe­le­sége ne­he­zen hozta meg a dön­tést.

Mül­ler At­tila és fe­le­sége ne­he­zen hozta meg a dön­tést. Hiába nagy a lakás, rég­óta dé­del­ge­tett álmuk, hogy Bu­da­pest kör­nyé­kén ve­gye­nek egy ker­tes házat. Mind­ket­ten ilyen­ben nőt­tek fel, és most már na­gyon vágy­nak a sza­bad­ságra.

Nehéz döntést hozott meg George Michael családja

Nehéz döntést hozott meg George Michael családja

El­dőlt az el­hunyt görög szár­ma­zású vi­lág­sztár évek óta üre­sen álló lu­xus­la­ká­sá­nak sorsa. A hoz­zá­tar­to­zók­nak nem volt szí­vük el­adni az in­gat­lant.

El­dőlt az el­hunyt görög szár­ma­zású vi­lág­sztár évek óta üre­sen álló lu­xus­la­ká­sá­nak sorsa. A hoz­zá­tar­to­zók­nak nem volt szí­vük el­adni az ér­té­kes in­gat­lant.

Megtudtuk, ennyiért bérelheted ki Lorán Lenke otthonát

Megtudtuk, ennyiért bérelheted ki Lorán Lenke otthonát

Ki­a­dóvá vált a Nagy­mező utcai la­kása.

Ki­a­dóvá vált a 2017 au­gusz­tu­sá­ban el­hunyt le­gen­dás ko­mika Nagy­mező utcai la­kása.

Kilátástalan a helyzete, utolsó tulajdonát is elvesztheti Kozso!

Kilátástalan a helyzete, utolsó tulajdonát is elvesztheti Kozso!

Az éne­kes óri­ási adós­sá­got hal­mo­zott fel, ha pedig ked­dig nem fizet, el­ár­ve­re­zik a la­ká­sát.

Meglepődtek a nagyvárosban, ketten is megvették ugyanazt a lakást

Meglepődtek a nagyvárosban, ketten is megvették ugyanazt a lakást

Fel­há­bo­rító eset Deb­re­cen­ben: egy férfi több­ször is el­adta la­ká­sát.

Egy helyi nő tett fel­je­len­tést a rend­őr­sé­gen szer­dán arról, hogy egy in­gat­lan­iroda által hir­de­tett deb­re­ceni la­kást meg­vá­sá­rolt, de meg­tudta, hogya tu­laj­do­nos azt már egy másik ve­vő­nek is el­adta. A rend­őrök R. Zol­tánt hamar el­fog­ták.

Elátkozott hagyaték, óriásit bukott örökségén Klapka kitagadott fia!

Elátkozott hagyaték, óriásit bukott örökségén Klapka kitagadott fia!

Nem ho­zott sze­ren­csét a Vám­ház kör­úti örök­sége.

Az Arany­em­ber leg­idő­sebb gyer­me­ké­nek nem ho­zott sze­ren­csét a Vám­ház kör­úti örök­sége.

Itt nevelik majd a gyerekeiket Kulcsár Edináék

Itt nevelik majd a gyerekeiket Kulcsár Edináék

A szép­ség­ki­rálynő és ked­vese nagy fába vág­ták a fej­szé­jü­ket, iz­gal­mas vál­lal­ko­zásba kezd­tek.

A szép­ség­ki­rálynő és ked­vese nagy fába vág­ták a fej­szé­jü­ket, iz­gal­mas vál­lal­ko­zásba kezd­tek.

Felrobbant az otthona, becsapta a biztosító

Felrobbant az otthona, becsapta a biztosító

Hiába dol­go­zott éve­ket a la­ká­sért.

Hiába dol­go­zott éve­ket a moz­gás­sé­rült Nor­bert az ott­ho­náért, egy rob­ba­nás miatt az egész el­ve­szett. Most a vál­lát nyomja az adós­ság.

Nézd meg, hogyan él meseszép otthonában a magyar sztár

Nézd meg, hogyan él meseszép otthonában a magyar sztár

Öt évvel ez­előtt köl­tö­zött ide.

Öt évvel ez­előtt, ami­kor ha­za­jött egy év után Lon­don­ból, nagy di­lem­mába ke­rült. Van ugyanis egy száz négy­zet­mé­te­res la­kása, de nem sze­reti.

Kiderült, ilyen körülmények között él az egykori tévés

Kiderült, ilyen körülmények között él az egykori tévés

Valkó Esz­ter vic­ce­lő­dött.

Valkó Esz­ter nem­rég azon vic­ce­lő­dött, ha férje kó­mába esne nem vi­hetné haza.

Szívbemarkoló fotók Stadler József akasztói otthonából!

Szívbemarkoló fotók Stadler József akasztói otthonából!

Ke­ser­ves kö­rül­mé­nyek kö­zött élt.

Az akasz­tói ju­hász nyo­mo­rú­sá­gos kö­rül­mé­nyek kö­zött élte élete utolsó idő­sza­kát.

Minifenyő az idei karácsony sztárja

Minifenyő az idei karácsony sztárja

Úgy tűnik, le­ál­do­zó­ban van a sudár fe­nyő­fák kora.

Úgy tűnik, le­ál­do­zó­ban van a sudár fe­nyő­fák kora, egyre ke­ve­seb­ben sze­ret­nék a le­hető leg­na­gyobb, leg­te­re­bé­lye­sebb fával ün­ne­pelni a ka­rá­csonyt - min­denki a ki­sebb fákat ke­resi.

Kitálalt a szomszéd: Kipakolta volt neje Som Lajos otthonát!

Kitálalt a szomszéd: Kipakolta volt neje Som Lajos otthonát!

Gyá­szos a han­gu­lat...

Az el­hunyt ze­nész szom­szédja arról me­sélt la­punk­nak, mi­lyen a han­gu­lat a la­kó­ház­ban Som ha­lála óta.

Bejutottunk, ezt találtuk Aradszky László lakásán

Bejutottunk, ezt találtuk Aradszky László lakásán

A 82 éves ko­rá­ban el­hunyt éne­kes gyá­szoló öz­ve­gye ki­nyi­totta Aradszky kulcsra zárt szo­bá­já­nak aj­ta­ját...

A 82 éves ko­rá­ban el­hunyt éne­kes gyá­szoló öz­ve­gye ki­nyi­totta Aradszky kulcsra zárt szo­bá­já­nak aj­ta­ját...

Így él Rókusfalvy Lili, végre megmutatta otthonát

Így él Rókusfalvy Lili, végre megmutatta otthonát

Be­en­gedte a Ri­pos­tot.

Az M2 Pe­tőfi TV mű­sor­ve­ze­tője két éve él fér­jé­vel és fél­éves kisfi­á­val, Bol­di­val a han­gu­la­to­san be­ren­de­zett la­kás­ban.

Brutális összegért árulják Klapka György lakását

Brutális összegért árulják Klapka György lakását

Pedig 20 mil­liót en­ge­dett az árból.

Bár húsz mil­liót en­ge­dett az árból az Arany­em­ber leg­idő­sebb fia, Gyuri, így sem kell sen­ki­nek a Vám­ház kör­úti lakás.

Végre megmutatta új lakását, ide költözött Tóth Vera

Végre megmutatta új lakását, ide költözött Tóth Vera

A nép­szerű éne­kesnő ti­zenöt év után újra a test­vé­ré­vel, Tóth Ga­bi­val bú­to­ro­zott össze.

A nép­szerű éne­kesnő ti­zenöt év után újra a test­vé­ré­vel, Tóth Ga­bi­val bú­to­ro­zott össze.

Ingatlanos kisokos: ha ezeket tudja, spórolhat

Ingatlanos kisokos: ha ezeket tudja, spórolhat

Több po­zi­tív vál­to­zás is volt az el­múlt idő­szak­ban az épí­tő­ipar­ban és a la­kás­pi­a­con, és ha ki­csit is fi­gye­lünk, több ma­rad­hat a zse­bünk­ben. A Ri­post most ebben segít.

Több po­zi­tív vál­to­zás is volt az el­múlt idő­szak­ban az épí­tő­ipar­ban és a la­kás­pi­a­con, és ha ki­csit is fi­gye­lünk, több ma­rad­hat a zse­bünk­ben.

60 millióért árulják a magyar legenda otthonát

60 millióért árulják a magyar legenda otthonát

Pén­tek dél­után sokan meg­je­len­tek...

Pén­tek dél­után sokan meg­je­len­tek Ha­ran­gozó Teri ott­hona előtt, hogy fel­avas­sák az em­lék­táb­lát. Az éne­kesnő egy­kori ott­hona most eladó.

50 évre tervezték őket, de meddig bírják a panelek?

50 évre tervezték őket, de meddig bírják a panelek?

Megéri meg­venni az idős pa­ne­le­ket?

Vi­szik mint a cuk­rot a pa­nel­la­ká­so­kat, de vajon meg­éri-e meg­venni a ház­gyári épí­tésű idős pa­ne­le­ket, ha ere­de­ti­leg 50 évre ter­vez­ték őket?

Minden kiderül: bírják-e még az ötven éves panelek

Minden kiderül: bírják-e még az ötven éves panelek

Már túl­élte az ötven évet: az első bu­da­pesti pa­nel­ház­ban jár­tunk Ke­len­föl­dön!

Már túl­élte az ötven évet: az első bu­da­pesti pa­nel­ház­ban jár­tunk Ke­len­föl­dön!

Erre kell figyelni, ha lakást adunk el

Erre kell figyelni, ha lakást adunk el

Van, ahol a hir­de­tés fel­adása után egy órá­val máris ko­moly ér­dek­lődő to­po­rog az aj­tó­ban. De vajon mit kell ten­nünk, hogy a ma­xi­mu­mot hoz­zuk ki a la­kás­ból?

Egy jó he­lyen lévő lakás könnyen gaz­dára talál. Nem mind­egy vi­szont, mennyi idő alatt és főleg, hogy mennyi­ért. Van, ahol a hir­de­tés fel­adása után egy órá­val máris ko­moly ér­dek­lődő to­po­rog az aj­tó­ban. De vajon mit kell ten­nünk, hogy a ma­xi­mu­mot hoz­zuk ki a la­kás­ból? A Ri­post meg­mu­tatja a tit­ko­kat.

Éjjeli rémület a családban: felesége sikolyára ébredt a magyar műsorvezető

Éjjeli rémület a családban: felesége sikolyára ébredt a magyar műsorvezető

Nem várt ven­dég je­lent meg Se­bes­tyén Ba­lázsék ott­ho­ná­ban.

Nem várt ven­dég je­lent meg Se­bes­tyén Ba­lázsék ott­ho­ná­ban.

Ezért nem tud beköltözni új otthonába Csepregi Éva

Ezért nem tud beköltözni új otthonába Csepregi Éva

Hiába sze­retne minél előbb új la­ká­sába köl­tözni, a Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nő­jé­nek még vár­nia kell.

Így hűtsd le a szobád a kánikula idején, mutatjuk, mi a teendő

Így hűtsd le a szobád a kánikula idején, mutatjuk, mi a teendő

A héten va­lódi tró­pusi hőség lesz.

A héten megint va­lódi tró­pusi hőség lesz, de azért van pár mód­szer, ami­vel el­vi­sel­he­tőbbé te­het­jük a for­ró­sá­got a saját la­ká­sunk­ban.

A Família Kft. sztárja segíthet a lakásgondokkal küzdő Verebesnek

A Família Kft. sztárja segíthet a lakásgondokkal küzdő Verebesnek

Ko­moly prob­lé­má­val ta­lálta szembe magát a neves szí­nész-ren­dező, hi­szen kép­te­len bu­da­pesti al­bér­le­tet ta­lálni.

Lehetetlen, hogy ezeket eladják: férfiasság alakú ablak, nappali a wc-ben

Lehetetlen, hogy ezeket a házakat eladják: férfiasság alakú ablak, nappali a wc-ben

Sok rá­ter­mett in­gat­lan­köz­ve­títő van, de akad olyan ház, amely a leg­el­szán­tab­ba­kon is kifog.

Teljes terjedelmében ég egy lakás Salgótarjánban

Teljes terjedelmében ég egy lakás Salgótarjánban

A tűz­ol­tók meg­kezd­ték a lán­gok ol­tá­sát.

A tűz­ol­tók meg­kezd­ték a lán­gok ol­tá­sát.

Öt napig fertőtlenítették a lakást, sírva léptek be utána az emberek

Öt napig fertőtlenítették a lakást, sírva léptek be utána az emberek

Arra még a ta­ka­rí­tó­cég dol­go­zói sem vol­tak fel­ké­szülve, ami a la­kás­ban fo­gadta őket.

Csak a HELLO!-ban: megmutatta pesti otthonát a milliárdos tesztpilóta!

Csak a HELLO!-ban: megmutatta pesti otthonát a milliárdos tesztpilóta!

Josh Cartu Bu­da­pest egyik leg­drá­gább há­zá­ban vett la­kást, bár csak évente három hó­na­pot tar­tóz­ko­dik a fő­vá­ros­ban.

Képtelen eladni 50 milliós luxuslakását Stohl Luca!

Képtelen eladni 50 milliós luxuslakását Stohl Luca!

A 24 éves tánc­mű­vésznő hó­na­pok óta nem tud meg­sza­ba­dulni lu­xus­la­ká­sá­tól. Mi lehet a baj?

A 24 éves tánc­mű­vésznő hó­na­pok óta nem tud meg­sza­ba­dulni lu­xus­la­ká­sá­tól. Mi lehet a baj?

Kiderült a titok: 50 millióért árulja luxuslakását Stohl Luca!

Kiderült a titok: 50 millióért árulja luxuslakását Stohl Luca!

La­punk ki­de­rí­tette: Stohl And­rás lánya mi­ha­ma­rabb sze­retne túl­adni az ott­ho­nán!

39 millióért árulja otthonát Lajtai Kati!

39 millióért árulja otthonát Lajtai Kati!

A ki­vé­te­les hangú éne­kesnő és csa­ládja úgy dön­tött, új éle­tet kez­de­nek!

A ki­vé­te­les hangú éne­kesnő és csa­ládja úgy dön­tött, új éle­tet kez­de­nek! Ennek az első lé­pése, hogy el­ad­ják la­ká­su­kat!

Így néz ki Som Lajos otthona: csótányok özönlötték el!

Így néz ki Som Lajos otthona: csótányok özönlötték el!

Ott­ho­ná­ban fo­gadta a Ri­pos­tot a ze­nész, aki rossz ál­la­pot­ban van. Fi­zi­ka­i­lag és men­tá­li­san sem érzi jól magát!

Ott­ho­ná­ban fo­gadta a Ri­pos­tot a ze­nész, aki na­gyon rossz ál­la­pot­ban van.

Válás miatt menekülnek a családi fészekből a magyar sztárok

Válás miatt menekülnek a családi fészekből a magyar sztárok

Az egy­ko­ron kö­zö­sen be­ren­de­zett csa­ládi fé­szek­től is örök bú­csút kel­lett ven­niük.

A lakáspiac pezsgése elérte a válság előtti szintet

A lakáspiac pezsgése elérte a válság előtti szintet

2016-ban közel tíz­ezer új lakás épült.

2016-ban közel tíz­ezer új lakás épült, ami 30 szá­za­lé­kot meg­ha­ladó nö­ve­ke­dés. A ki­adott la­kás­épí­tési en­ge­dé­lyek alap­ján a trend idén is foly­ta­tó­dik.

Ne kínlódj a falfestéssel, egy óra alatt újjá varázsolhatod a szobát!

Ne kínlódj a falfestéssel, egy óra alatt újjá varázsolhatod a szobát!

Na­gyon egy­szerű, öt­le­tet mu­ta­tunk.

Na­gyon egy­szerű, öt­le­tet mu­ta­tunk. Ezzel a tech­ni­ká­val rög­tön át­vál­toz­tat­ha­tod az ott­ho­nod. Min­den íz­lést ki­elé­gítő, ha­tal­mas vá­lasz­ték ta­lál­ható fal­mat­ri­cák­ból. Nincs az az ötlet, amit ne tud­nál ki­vi­te­lezni.

Adományokból él az egykor milliárdos Stadler József

Adományokból él az egykor milliárdos Stadler József

Volt idő, ami­kor na­ponta 30 mil­lió fo­rin­tot ke­re­sett az akasz­tói ju­hász, de most kö­nyör­ado­má­nyok­ból tartja fent magát.

Volt idő, ami­kor na­ponta 30 mil­lió fo­rin­tot ke­re­sett az akasz­tói ju­hász, de most kö­nyör­ado­má­nyok­ból tartja fent magát.

Mi folyik itt? Újabb megasztároshoz törtek be

Mi folyik itt? Újabb megasztároshoz törtek be

Pus­kás Peti még most is be­le­bor­zong, ha vissza­gon­dol arra az es­tére, ami­kor kö­zöl­ték vele: fel­tör­ték a la­ká­sát.

Pus­kás Peti még most is be­le­bor­zong, ha vissza­gon­dol arra az es­tére, ami­kor a rend­őrök kö­zöl­ték vele: fel­tör­ték a la­ká­sát.

Egy éve képtelen megszabadulni lakásától Szőke Zoltán!

Egy éve képtelen megszabadulni lakásától Szőke Zoltán!

A so­ro­zat­sztár hiába sze­retné gyor­san el­adni az egy­kori csa­ládi fész­ket, va­lami miatt a la­ká­sért nem kap­kod­nak a vevők!

Enyhült a fagy: Végre eltemethetik Klapka Györgyöt!

Enyhült a fagy: Végre eltemethetik Klapka Györgyöt!

Ki­de­rül­tek a rész­le­tek!

Ki­de­rül­tek a rész­le­tek a vá­rat­la­nul el­hunyt üz­let­em­ber bú­csúz­ta­tó­já­ról! Ér­de­kes tit­ko­kat tu­dott meg a Ri­post arról, miért kel­lett két hetet várni a te­me­tés­sel!

A hazai lakások fele 1946 előtt épült

A hazai lakások fele 1946 előtt épült

2000 után in­dul­tak be az épít­ke­zé­sek.épít­ke­zé­sek ha­tá­sára.

Te­le­pü­lé­se­ink la­kás­ál­lo­má­nya ugyan­ak­kor je­len­tős vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a há­ború utáni új­jáépí­tési idő­szak­ban, nagy­részt a szo­ci­a­lista la­kás­épí­tési prog­ra­mok ered­mé­nye­ként, il­letve a 2000 után be­in­dult épít­ke­zé­sek ha­tá­sára.

A cuccaid között turkál a tulaj? Megmondjuk, van-e joga hozzá!

A cuccaid között turkál a tulaj? Megmondjuk, van-e joga hozzá!

Elő­for­dul­hat, hogy az ott­ho­nod­ban ta­lá­lod a tu­laj­do­nost, ha ki­bé­rel­ted a la­kást?

Csepregi Éva súlyos döntést hozott

Csepregi Éva súlyos döntést hozott

A Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője meg­gon­dolta magát és már nem árulja házát. Pedig ami­kor 15 év után sza­kí­tott pár­já­val, At­ti­lá­val, azon­nal meg akart válni közös ott­ho­nuk­tól.

A Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője meg­gon­dolta magát és már nem árulja házát. Pedig ami­kor 15 év után sza­kí­tott pár­já­val, At­ti­lá­val, azon­nal meg akart válni közös ott­ho­nuk­tól.

Durva: Nyár óta négymilliót bukott lakásán Szőke Zoltán!

Durva: Nyár óta négymilliót bukott lakásán Szőke Zoltán!

Nem tud meg­sza­ba­dulni la­ká­sá­tól...

Áp­ri­lis óta nem tud meg­sza­ba­dulni zug­lói la­ká­sá­tól a so­ro­zat­sztár, aki arra kény­sze­rült, hogy lej­jebb vigye pa­ti­nás vil­lája árát!

Az interneten árulja a bútorait Bangó Margit

Az interneten árulja a bútorait Bangó Margit

Egy­kori ott­ho­nát már meg is vá­sá­rol­ták, most köl­töz­köd­nek.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő egy­kori ott­ho­nát már meg is vá­sá­rol­ták, most köl­töz­köd­nek.

Tiéd lehet ez a ház! Nincs egymillió!

Tiéd lehet ez a ház! Nincs egymillió!

Öt nap alatt bár­hol fel­épí­tik, sőt, már szá­mos vál­lal­ko­zás fog­lal­ko­zik ki­zá­ró­lag azzal, hogy ezzel a tech­ni­ká­val építse meg le­endő ott­ho­nod. Ál­lí­tó­lag szinte fil­lé­rek­ből.

Öt nap alatt bár­hol fel­épí­tik, sőt, már szá­mos vál­lal­ko­zás fog­lal­ko­zik ki­zá­ró­lag azzal, hogy ezzel a tech­ni­ká­val építse meg le­endő ott­ho­nod. Ál­lí­tó­lag szinte fil­lé­rek­ből.

Újra összecsap a bíróságon Pártos Csilla és Pécsi Ildikó!

Újra összecsap a bíróságon Pártos Csilla és Pécsi Ildikó!

Év ele­jén kerül majd sor arra a tár­gya­lásra, ami­kor eldől: a csi­nos jó­ga­ok­tató és fia ma­rad­hat­nak-e ott­ho­nuk­ban!

Év ele­jén kerül majd sor arra a tár­gya­lásra, ami­kor eldől: a csi­nos jó­ga­ok­tató és fia ma­rad­hat­nak-e ott­ho­nuk­ban!

Hoppácska! Rózsaaranyban pompázik az idei karácsony

Hoppácska! Rózsaaranyban pompázik az idei karácsony

Ele­gan­cia és pompa jel­lemzi a 2016-os ka­rá­cso­nyi szín­tren­det. Bom­basz­ti­kus öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Megrázó részletek derültek ki a lakásában bennégett magyar énekesnőről

Megrázó részletek derültek ki a lakásában bennégett magyar énekesnőről

Ami­kor az idős mű­vésznő má­so­dik ke­rü­leti háza ki­gyul­ladt, va­ló­szí­nű­leg épp a dél­utáni pi­he­nő­jét tar­totta, így esé­lye sem volt a gyor­san ter­jedő lán­gok­kal szem­ben.

Belestünk: Nézd meg, hol él Sáfrány Emese Aleska

Belestünk: Nézd meg, hol él Sáfrány Emese Aleska

A TV2 szexi sztárja ne­he­zen mon­dott igent meg­ke­re­sé­sünkre, de végül be­adta a de­re­kát!

A TV2 szexi sztárja ne­he­zen mon­dott igent meg­ke­re­sé­sünkre, de végül be­adta a de­re­kát!

Most leesik az állad: ezért érdemes gyűjteni a leszakadt gombokat

Most leesik az állad: ezért érdemes gyűjteni a leszakadt gombokat

Egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal vidám és egyedi tár­gya­kat ké­szít­hetsz.

Egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal vidám és egyedi tár­gya­kat ké­szít­hetsz.

Eszméletlen, mi mindenre jó egy réges-régi képkeret!

Eszméletlen, mi mindenre jó egy réges-régi képkeret!

Dobd fel a la­ká­sod egy kép­ke­ret­tel.

Dobd fel a la­ká­sod egy régi kép­ke­ret­tel. Nem is hi­szed, mennyi min­denre hasz­nál­ha­tod az eset­leg se­lej­te­zésre ítélt ócska da­ra­bo­kat! Po­rold le eze­ket!

Sanyarú gyermekkoráról vallott Kasza Tibi

Sanyarú gyermekkoráról vallott Kasza Tibi

Sze­rény éle­té­ből ön­erő­ből tört ki!

Az éne­kes arról be­szélt, hogy egész gye­rek­ko­rát szé­gyelli... Sze­rény éle­té­ből ön­erő­ből si­ke­rült ki­tör­nie!

Súlyos döntés: Ide költözik Szőcs Reni

Súlyos döntés: Ide költözik Szőcs Reni

A jobb élet re­mé­nyé­ben maga mö­gött hagyja régi éle­tét, és a ma­gyar fő­vá­rosba köl­tö­zik a Star Academy dögös győz­tese.

A jobb élet re­mé­nyé­ben maga mö­gött hagyja régi éle­tét, és a ma­gyar fő­vá­rosba köl­tö­zik a Star Academy dögös győz­tese.