CÍMKE: 'laboratórium'

Májkárosodást okozhatnak a légfrissítők

Májkárosodást okozhatnak a légfrissítők

10 ter­mék­ből tíz káros az egész­ségre.

A bol­tok kí­ná­la­tá­ból ta­lá­lomra ki­vá­lasz­tott lég­fris­sí­tők közül mind­egyik vált­hat ki al­ler­giás re­ak­ciót, okoz­hat aszt­mát, máj­ká­ro­so­dást, sőt, ha­lált is.

Tesztelték itthon a citromleveket, több gond is akadt

Tesztelték itthon a citromleveket, több gond is akadt

13 kü­lön­böző cit­rom­lét vizs­gál­tak.

13 kü­lön­böző cit­romlé el­len­őr­zé­sét vé­gez­ték el a szak­em­be­rek a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) Szu­per­menta prog­ram­já­ban.

Emberevő kísérleti majmok foglalták el a szigetet, a helyiek rettegnek

Emberevő kísérleti majmok foglalták el a szigetet, a helyiek rettegnek

Egy ame­ri­kai la­bo­ra­tó­rium be­zá­rása után egy­sze­rűen ki­dob­ták egy szi­getre a kí­sér­leti csim­pán­zo­kat.