CÍMKE: 'kutyatartás'

A kutyások állnak nyerésre a panelekben!

A kutyások állnak nyerésre a panelekben!

De azért ők sem te­het­nek meg bár­mit, a szom­széd­jo­gokra nekik is te­kin­tet­tel kell len­niük.

A leg­több tár­sas­ház­ban meg­ha­tá­roz­zák, hány kutya lehet ma­xi­mum egy la­kás­ban - de a Ri­post ki­de­rí­tette: a tár­sas­há­zak­nak nincs joguk ilyen sza­bályt hozni! Úgy tűnik, a ku­tyá­sok nye­résre áll­nak az ál­landó ku­tya­há­bo­rú­ban - de azért ők sem te­het­nek meg bár­mit.

Ilyen, ha életében először simogatnak meg egy menhelyi kutyust

Ilyen, ha életében először simogatnak meg egy menhelyi kutyust

Ha­tal­mas nyü­szí­tés­sel és vo­nyí­tás­sal kez­dő­dik a videó, de sze­ren­csére min­den jóra for­dul a végén.

Ezért ne hagyd soha, hogy arcon nyaljon a kutyád

Ezért ne hagyd soha, hogy arcon nyaljon a kutyád

Nem meg­győ­zőek azok a hí­resz­te­lé­sek, mi­sze­rint a ku­tya­nyál ár­tal­mat­lan az em­berre, sőt tisz­tább az em­beri nyál­nál.

Nem meg­győ­zőek azok a hí­resz­te­lé­sek, mi­sze­rint a ku­tya­nyál ár­tal­mat­lan az em­berre, sőt tisz­tább az em­beri nyál­nál.

Csábítják a kutyásokat - de nem mindenhová

Csábítják a kutyásokat - de nem mindenhová

Új tu­risz­ti­kai oldal ku­tya­tar­tók­nak.

Új tu­risz­ti­kai oldal indul a ku­tya­tar­tók­nak, bár utaz­niuk és stran­dol­niuk még min­dig nem egy­szerű.

Aggasztó trend: pusztuljon el a kutya, ha tilos láncon tartani?

Aggasztó trend: pusztuljon el a kutya, ha tilos láncon tartani?

Egyre több az ut­cára tett és a gya­nús kö­rül­mé­nyek kö­zött el­pusz­tult eb...

Egyre több az ut­cára tett és a gya­nús kö­rül­mé­nyek kö­zött el­pusz­tult eb. Van­nak, akik sze­rint ez a lán­con tar­tás til­tá­sá­val van össze­füg­gés­ben...

Hogyan állapítsd meg, hogy boldog vagy boldogtalan a kutyád?

Hogyan állapítsd meg, hogy boldog vagy boldogtalan a kutyád?

Íme a nagy ku­tya­bib­lia!

Ku­tyát akarsz, vagy sze­ret­néd tudni, hogy négy­lábú tár­sad bol­dog-e mel­let­ted? Íme a nagy ku­tya­bib­lia!