CÍMKE: 'kutya'

Nagy az öröm, bővül a magyar luxusfeleség családja

Nagy az öröm, bővül a magyar luxusfeleség családja

Vas­vári Vi­vien az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be a hírt.

Teljesen összeomlott: Gyászol Szorcsik Viktória

Teljesen összeomlott: Gyászol Szorcsik Viktória

A profil­ké­pét és a bo­rí­tó­ké­pét is fe­ke­tére vál­toz­tatta.

FRISS HÍREK

Gyilkológépeket szelídít meg a fiatal magyar lány

Gyilkológépeket szelídít meg a fiatal magyar lány

Ret­te­ne­tes kí­no­kat éltek át azok a harci ku­tyák, amik végül Gál Te­ré­zia értő keze alatt sze­lí­dül­tek meg.

Ret­te­ne­tes kí­no­kat éltek át azok a harci ku­tyák, amik végül Gál Te­ré­zia értő keze alatt sze­lí­dül­tek meg és ta­lál­tak meg­nyug­vásra.

Borzalom, mit tett az ellenszenves szomszéd

Borzalom, mit tett az ellenszenves szomszéd

A leg­va­dabb rém­ál­má­ban sem gon­dolta volna Mezei Sa­rolt, hogy új ott­hona po­kollá válik a szom­szédja miatt. A kez­deti né­zet­el­té­ré­sek­nek végül na­gyon is ko­moly kö­vet­kez­mé­nye lett...

Nem gon­dolta Mezei Sa­rolt, hogy új ott­hona po­kollá válik a szom­szédja miatt. A kez­deti né­zet­el­té­ré­sek­nek ko­moly kö­vet­kez­mé­nye lett...

Áldozata is volt a Szabolcsban tomboló viharnak

Áldozata is volt a Szabolcsban tomboló viharnak

Ki­dőlt fák, le­po­tyogó te­tő­cse­re­pek és meg­ron­gá­ló­dott épü­le­tek miatt ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Ki­dőlt fák, le­po­tyogó te­tő­cse­re­pek és meg­ron­gá­ló­dott épü­le­tek miatt ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat a hely­szí­nekre.

Kitört a kutyaháború! Vizsgáztassák a gazdákat nálunk is?

Kitört a kutyaháború! Vizsgáztassák a gazdákat nálunk is?

Bécs­ben kö­te­lező a tan­fo­lyam.

Bécs­ben jú­li­us­tól tan­fo­lyamra kö­te­le­zik a ku­tyá­so­kat. Auszt­ria két tar­to­má­nyá­ban és Svájc­ban is en­ge­dély­hez kötik az ebek tar­tá­sát.

Drámai vallomást tett Debreczeni Zita: csak remegtem és sírtam

Drámai vallomást tett Debreczeni Zita: csak remegtem és sírtam

Bor­zal­mas na­po­kon van túl Gi­anni fe­le­sége. Éjt nap­pallá téve ke­reste el­ve­szett pu­li­ját.

Bor­zal­mas na­po­kon van túl Gi­anni fe­le­sége. Éjt nap­pallá téve ke­reste el­ve­szett pu­li­ját.

Így támadt rá a vaddisznó egy futónőre Kismarosnál

Így támadt rá a vaddisznó egy futónőre Kismarosnál

Zú­zó­dá­sok­kal és se­bek­kel úszta meg.

Egyre több a pa­nasz a la­kott te­rü­le­tekre be­me­rész­kedő vad­ál­la­tok miatt. Sal­gó­tar­ján­ban egyes vá­ros­ré­szek­ben alig mer­nek ki­menni az ut­cára.

Pacsival jelzi a glutént a beteg kislánynak a kutya

Pacsival jelzi a glutént a beteg kislánynak a kutya

Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa első glu­tén­jelző se­gí­tő­ku­tyá­já­nak ki­kép­zé­sébe kez­dett a NEO Ma­gyar Se­gí­tő­ku­tya Köz­hasznú Egye­sü­let.

Óri­ási se­gít­sé­get je­lent­het a glu­tén­ér­zé­ke­nyek­nek egy szen­zá­ciós meg­ol­dás. Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa első glu­tén­jelző se­gí­tő­ku­tyá­já­nak ki­kép­zé­sébe kez­dett a NEO Ma­gyar Se­gí­tő­ku­tya Köz­hasznú Egye­sü­let. Gof­ree képes lesz je­lezni a gaz­di­nak, ha glu­tén van az éte­lek­ben.

Nagy a baj, kétségbeesetten kér segítséget Debreczeni Zita

Nagy a baj, kétségbeesetten kér segítséget Debreczeni Zita

A mo­dell négy­lábú ked­vence, Pa­macs csü­tör­tök este tűnt el.

A mo­dell négy­lábú ked­vence, Pa­macs csü­tör­tök este tűnt el.

Kitálalt Horváth Tamás: ez keserítette meg a nyaralást

Kitálalt Horváth Tamás: ez keserítette meg a nyaralást

Me­xi­kó­ban nya­ralt a csa­lád­já­val.

Me­xi­kó­ban nya­ralt a csa­lád­já­val. A kis csa­pat­ból egy va­laki vi­szont hi­ány­zott: a ku­tyá­juk, Goku, aki ez­út­tal a nagy­ma­má­val ma­radt Ma­gyar­or­szá­gon.

Ledöbbent a család: Elsírták magukat Emilióék

Ledöbbent a család: Elsírták magukat Emilióék

Csa­lá­di­lag men­tek az men­helyre.

Emi­li­oék csa­lá­di­lag el­lá­to­gat­tak a gyöm­rői ál­lat­men­helyre, hogy a fe­le­lős ál­lat­tar­tásra ta­nít­sák lá­nyu­kat.

Így védi meg kutyáját a TV2 sztárja

Így védi meg kutyáját a TV2 sztárja

Szőcs Re­náta ne­he­zen vi­seli a hő­sé­get, ezért kü­lön­böző, ér­de­kes trük­kö­ket vet be. Nem csak magát kell meg­óv­nia.

Szőcs Re­náta ne­he­zen vi­seli a hő­sé­get, ezért kü­lön­böző, ér­de­kes trük­kö­ket vet be.

Elképesztő eredményt hozott a kutyákról szóló kutatás

Elképesztő eredményt hozott a kutyákról szóló kutatás

Négy­lábú ked­ven­ce­ink ké­pe­sek át­venni a gaz­dá­juk egyes ér­zel­meit. De vajon me­lye­ket? Egy svéd ku­ta­tás erre pon­tos vá­laszt adott.

Négy­lábú ked­ven­ce­ink ké­pe­sek át­venni a gaz­dá­juk egyes ér­zel­meit. De vajon me­lye­ket? Egy svéd ku­ta­tás erre pon­tos vá­laszt adott. Meg­vizs­gál­ták az ebe­ket és gaz­dá­i­kat, és meg­lepő ered­mé­nyekre ju­tot­tak.

Megmentett egy kutyát, de két embert a halálba küldött egy rendőr

Megmentett egy kutyát, de két embert a halálba küldött egy rendőr

Egy kutya fu­tott ki egy szol­gá­la­ton kí­vüli rendőr au­tója elé.

Egy kutya fu­tott ki egy szol­gá­la­ton kí­vüli rendőr au­tója elé. A sofőr fél­re­rán­totta a kor­mányt.

Fia kutyái tépték szét a mozgássérült magyar asszonyt Budapesten

Fia kutyái tépték szét a mozgássérült asszonyt

Két ter­me­tes né­met­ju­hász meg­tá­ma­dott és ha­lálra mart egy moz­gás­kor­lá­to­zott nőt ked­den este a XVI. ke­rü­let­ben. Sok­koló rész­le­tek a cikk­ben!

Nem csoda, hogy kiakadt: Durva látvány fogadta Weisz Fannit

Nem csoda, hogy kiakadt: Durva látvány fogadta otthonában Weisz Fannit

Weisz Fanni nem gyak­ran ki­a­bál, de egy pil­la­natra most nála is fel­ment a pumpa.

Azt hitte, feltörték a Facebookját, telefonjára nézve jött a meglepetés

Azt hitte, feltörték a Facebookját, telefonjára nézve jött a meglepetés

Az idős nő poszt­jai el­kezd­tek ma­guk­tól tör­lődni, ezért je­len­tette az ese­tet a Fa­ce­book­nak.

Megszakad a szíve: Gyászol az egykori valóságshow-szereplő

Megszakad a szíve: Gyászol az egykori valóságshow-szereplő

Mol­nár Anikó tel­je­sen össze­tört, vá­rat­la­nul érte a vesz­te­ség, még nem tudta fel­fogni.

Mol­nár Anikó tel­je­sen össze­tört, vá­rat­la­nul érte a vesz­te­ség, még nem tudta fel­fogni.

Megtaláltuk az új Gábor Zsazsát, nem hittünk a szemünknek

Megtaláltuk az új Gábor Zsazsát, nem hittünk a szemünknek

Eddig nem lá­tott fo­tókra buk­kan­tunk.

Eddig nem lá­tott fo­tókra buk­kan­tunk a Fa­ce­boo­kon. Mu­tat­juk.

Nagy az öröm: bővült Delhusa Gjon családja

Nagy az öröm: bővült Delhusa Gjon családja

A ze­nész a Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a jó hírt.

A ze­nész a Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a jó hírt.

Ettől elolvadsz, így kezdte a hétvégét magyar sztársportoló

Ettől elolvadsz, így kezdte a hétvégét magyar sztársportoló

A vi­lág­baj­noki bronz­ér­mes gát­futó, Baji Ba­lázs házi ked­ven­cé­vel süt­ké­re­zik a napon.

A vi­lág­baj­noki bronz­ér­mes gát­futó, Baji Ba­lázs házi ked­ven­cé­vel süt­ké­re­zik a napon.

Elképesztő szeretet: vak kutyával a nyakában túrázik a férfi

Vak kutyával a nyakában túrázik a férfi

A kutya az ember leg­jobb ba­rátja. Si­mo­gat­juk, ölel­get­jük, daj­kál­juk őket, és ter­mé­sze­ten a leg­na­gyobb baj­ban sem hagy­juk őket cser­ben...

Teljes döbbenet: csirke miatt estek egymásnak a magyar háziasszonyok

Teljes döbbenet: csirke miatt estek egymásnak a magyar háziasszonyok

Ismét a Sza­bolcs­ban élő Va­lika a fő­ko­lom­pos, aki meg­mu­tatta, mivel eteti a ku­tyá­ját. Nem tápot ad neki ugyanis...

Csoda, amit a kutya tett, amikor késsel támadtak 11 éves gazdájára

Csoda, amit a kutya tett, amikor késsel támadtak 11 éves gazdájára

"Dö­gölj meg!" - or­dí­totta a mig­ráns, aki kés­sel tá­madt egy gye­rekre.

"Dö­gölj meg!" - ezt or­dí­totta az az erit­reai mig­ráns, aki egy 11 éves gyer­mekre tá­madt rá egy ke­nyér­vágó kés­sel. Mint ki­de­rült, az ál­do­zat a mig­ráns egyik jó­te­vő­jé­nek gye­reke volt.

Nagy a boldogság: örömhírt jelentett be Palik László

Nagy a boldogság: örömhírt jelentett be Palik László

A mű­sor­ve­ze­tő­vel az egyik do­mi­ni­kai kol­lé­gája kö­zölte a jó hírt, amit Laci egy­ből meg­osz­tott a ra­jon­gó­i­val is.

A mű­sor­ve­ze­tő­vel az egyik do­mi­ni­kai kol­lé­gája kö­zölte a jó hírt, amit Laci egy­ből meg­osz­tott a ra­jon­gó­i­val is.

Hatalmas veszteség, gyászol Csepregi Éva

Hatalmas veszteség, gyászol Csepregi Éva

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül a 65 éves éne­kesnő.

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül a 65 éves éne­kesnő.

Elbűvölő fotó, így még sosem láttuk a szexi magyar modellt

Elbűvölő fotó, így még sosem láttuk a szexi magyar modellt

Sző­rös kis ked­ven­cét is meg­mu­tatta.

Kár­páti Re­beka sző­rös kis ked­ven­cét is meg­mu­tatta kö­ve­tő­i­nek. Sze­rin­ted ha­son­lí­ta­nak?

Elképesztő, amire ez a keresőkutya képes

Elképesztő, amire ez a keresőkutya képes

Uk­raj­ná­ból akar­ták töb­bek kö­zött Ma­gyar­or­szágra is hozni azt a több száz doboz ci­ga­ret­tát. amit egy szol­gá­lati ke­re­ső­ku­tya sza­golt ki két au­tó­ban a kis­be­rez­nai ha­tár­nál.

Uk­raj­ná­ból akar­ták töb­bek kö­zött Ma­gyar­or­szágra is hozni azt a több száz doboz ci­ga­ret­tát. amit egy szol­gá­lati ke­re­ső­ku­tya sza­golt ki két au­tó­ban a kis­be­rez­nai ha­tár­nál.

Ezért ugrott a tengerbe a gyönyörű modell és veszett oda

Ezért ugrott a tengerbe a gyönyörű modell és veszett oda

Hi­he­tet­len módon, több mint két órán ke­resz­tül úszott a há­borgó ten­ger­ben a bra­zil mo­dell férje, hogy meg­mentse pár­ját.

Hi­he­tet­len módon, több mint két órán ke­resz­tül úszott a há­borgó ten­ger­ben a bra­zil mo­dell férje, hogy meg­mentse pár­ját. A nő nem jó­szán­tá­ból ug­rott a ha­bokba.

Ezt tették a kiskutyával a játszótérnél

Ezt tették a kiskutyával a játszótérnél

Drá­mai for­du­la­tot vett egy ár­tat­lan­nak in­dult ku­tya­sé­tál­ta­tás Új­pes­ten. Az ese­mé­nyek pil­la­na­tok alatt tör­tén­tek.

Drá­mai for­du­la­tot vett egy ár­tat­lan­nak in­dult ku­tya­sé­tál­ta­tás Új­pes­ten. Az ese­mé­nyek pil­la­na­tok alatt ját­szód­tak le.

Siklóernyőn repül a világjáró kutya!

Siklóernyőn repül a világjáró kutya!

A három éves ku­tyus na­gyon él­vezi a re­pü­lést!

Amy Jones, a párja és az édes­apja ra­jong a sik­ló­er­nyő­zé­sért. Ám még va­laki van a csa­lád­ban, akit sosem hagy­nak ott­hon, ha re­pülni in­dul­nak - Henry, a három éves ku­tyu­suk!

Nem hiszed el, hogy milyen módszerrel küzdenek a patkányok ellen

Nem hiszed el, hogy milyen módszerrel küzdenek a patkányok ellen

Egyre na­gyobb divat a "bio­mód­szer" a pat­ká­nyok ellen: or­szág­szerte egyre töb­ben hasz­nál­ják ezt a meg­ol­dást.

Szívszorító fotó: fél éve vár gazdájára a kutya

Szívszorító fotó: fél éve vár gazdájára a kutya

Romos ház előtt vá­ra­ko­zik.

El­ké­pesz­tően szo­morú képet posz­tolt ki va­laki a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­dalra. Egy fehér ku­tyus lát­ható a fotón, aki bá­na­to­san ül­dö­gél egy romos ház előtt.

Napi 750 kutya jár ide, nagyon népszerű ez az állatbarát hely

Napi 750 kutya jár ide, nagyon népszerű ez az állatbarát hely

Az él­mény­park egye­dül­álló.

A Liget Bu­da­pest Pro­jekt ke­re­té­ben az or­szág leg­job­ban fel­sze­relt ku­tyás él­mény­parkja épült meg a ta­valy, na­ponta át­la­go­san 750-800 ku­tyát fo­gad­nak.

Hihetetlen, kutyát találtak a tengeren, 220 kilométerre a parttól

Hihetetlen, kutyát találtak a tengeren, 220 kilométerre a parttól

A fú­ró­to­rony mun­ká­sai alig hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták.

A fú­ró­to­rony mun­ká­sai alig hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták, hogy egy kutya úszik fe­lé­jük.

Keresik az ország legidősebb kutyáját

Keresik az ország legidősebb kutyáját

El­ha­tá­roz­ták az ál­lat­vé­dők, hogy meg­ke­re­sik a leg­idő­sebb ku­tyát.

El­ha­tá­roz­ták az ál­lat­vé­dők, hogy meg­ke­re­sik, me­lyik az or­szág leg­idő­sebb ku­tyája, így fel­hí­vást tet­tek közzé. A világ leg­öre­gebb ku­tyája a ha­gyo­mány sze­rint egy Bluey nevű eb, 29 évet élt.

56 kutyát zsúfolt egy autóba a csempész

56 kutyát zsúfolt egy autóba a csempész

A férfi át akarta át­csem­pészni a a ma­gyar ha­tá­ron a ku­tya­köly­kö­ket.

A férfi azért akarta át­csem­pészni a a ma­gyar ha­tá­ron a ku­tya­köly­kö­ket, hogy Olasz­or­szág­ban adja el őket. Most el­ítélte őt a bí­ró­ság.

A telefonja buktatta le, kiderült a férfi szörnyű titka

A telefonja buktatta le, kiderült a férfi szörnyű titka

Az ét­te­rem­ben hagyta a te­le­fon­ját, amin ret­te­ne­tes vi­de­ó­kat ta­lál­tak.

Az ét­te­rem­ben hagyta a te­le­fon­ját, amin ret­te­ne­tes vi­de­ó­kat ta­lál­tak.

Gyászol Tóth Gabi: óriási veszteség érte

Gyászol Tóth Gabi: óriási veszteség érte

Az éne­kesnő és test­vére szá­mára fon­tos nap a mai: 15 éve ha­tal­mas bol­dog­ság érte őket, napra pon­to­san más­fél év­ti­zed­del ké­sőbb pedig ször­nyű bánat.

Az éne­kesnő és test­vére szá­mára fon­tos nap a mai: 15 éve ha­tal­mas bol­dog­ság érte őket, napra pon­to­san más­fél év­ti­zed­del ké­sőbb pedig ször­nyű bánat.

Hoppá, megmutatta Mihalik Enikő mi van a lába között

Hoppá, megmutatta Mihalik Enikő mi van a lába között

A ku­tyusa min­den­hova kö­veti.

A mo­dell ked­vence a leg­több helyre el­kí­séri a ma­gyar szép­sé­get, a jó fej ku­tyus most is bi­zo­nyí­totta, hogy iga­zán tudja él­vezni az éle­tet.

Kutyákon tesztelik, vajon öröklődik-e a tudás

Kutyákon tesztelik, vajon öröklődik-e a tudás

Ká­bí­tó­szer­ke­reső ku­tyát kló­noz­tak.

Ká­bí­tó­szer­ke­reső ku­tyát kló­noz­tak ku­ta­tók Kí­ná­ban abban a re­mény­ben, hogy a kló­no­zás során a kutya tu­dása is örök­lő­dik a ku­tya­kö­lyökbe.

Mától a fél országban tilos kutyát sétáltatni

Mától a fél országban tilos kutyát sétáltatni

A rókák ve­szett­ség el­leni ol­tása miatt van eb­ti­la­lom és le­gel­te­tési ti­la­lom Ma­gyar­or­szág je­len­tős ré­szén áp­ri­lis 14-éig.

A rókák ve­szett­ség el­leni ol­tása miatt van eb­ti­la­lom és le­gel­te­tési ti­la­lom Ma­gyar­or­szág je­len­tős ré­szén. Az im­mu­ni­zá­ciós vak­ci­ná­zás ha­tá­sára nincs ná­lunk évek óta ve­szett róka.

Lesújtó tragédia: gyászol Medveczky Ilona

Lesújtó tragédia: gyászol Medveczky Ilona

A tánc­mű­vésznő lel­ki­leg tel­je­sen össze­tört. Nem csoda, hű­sé­ges tár­sát ve­szí­tette el.

A tánc­mű­vésznő lel­ki­leg tel­je­sen össze­tört. Nem csoda, hű­sé­ges tár­sát ve­szí­tette el.

Elképesztő, mit tettek egy kiskutyával a magyar tűzoltók

Elképesztő, mit tettek egy kiskutyával a magyar tűzoltók

Ál­lat­men­tés miatt is hív­ják őket.

A láng­lo­va­gok nem csak lán­got ol­ta­nak, sok­szor ál­lat­men­tés miatt is hív­ják őket.

Csodakutya dolgozik egy pécsi óvodában

Csodakutya dolgozik egy pécsi óvodában

Eszik, al­szik, ját­szik és még tor­ná­zik is a pécsi gye­re­kek­kel Bundi...

Az óvoda igaz­ga­tó­nője, egy­ben a ku­tyus gaz­dája, Kont­recz Bri­gitta a Ri­post­nak el­me­sélte: fon­tos sze­repe van Bun­di­nak, ugyanis a ki­csik sok­kal könnyeb­ben tud­nak el­válni reg­gel a szü­lők­től, ha ő is jelen van.

Fucsovics Márton fotójánál cukibbat nem láttál a héten

Fucsovics Márton fotójánál cukibbat nem láttál a héten

A ma­gyar te­nisz­klasszis kis­ku­tyá­já­val uta­zott a rep­térre. Az Egye­sült Ál­la­mok­ban ver­se­nyez jövő héten.

A ma­gyar te­nisz­klasszis kis­ku­tyá­já­val uta­zott a rep­térre. Az Egye­sült Ál­la­mok­ban ver­se­nyez jövő héten.

Sokkoló, amit ez a nő a kutyájával művelt, nem tette zsebre amit kapott

Sokkoló, amit ez a nő a kutyájával művelt, nem tette zsebre amit kapott

Bor­zal­mas lát­ványt nyújt az eb, de a nő sze­rint így tö­ké­le­tes.

Bor­zal­mas lát­ványt nyújt az eb, de a nő sze­rint így tö­ké­le­tes, sőt: sok­kal jobb élete lesz a vál­to­zás miatt. Na, a ne­te­zők vi­szont egy­ál­ta­lán nem így gon­dol­ják, a gazdi már ha­lá­los fe­nye­ge­té­se­ket is ka­pott...

Szívszorító kép, így várja kutyája az eltűnt focistát

Szívszorító kép, így várja kutyája az eltűnt focistát

Emi­li­ano Sala re­pü­lő­gé­pét a ten­ger­ben ta­lál­ták meg, a lab­da­rúgó fel­te­he­tő­leg el­hunyt.

Emi­li­ano Sala re­pü­lő­gé­pét a ten­ger­ben ta­lál­ták meg, a lab­da­rúgó fel­te­he­tő­leg el­hunyt.

Különleges előadással tér vissza hazánkba a világhírű kutyapszichológus

Különleges előadással tér vissza hazánkba a világhírű kutyapszichológus

Cesar Mil­lan 2019-ben egy tel­je­sen új, élő elő­adá­sá­val tér vissza Ma­gyar­or­szágra, ám ez­út­tal azon­ban nem egye­dül!

Egyre durvábbak a kutyagyilkosságok

Egyre durvább méreteket ölt a kutyagyilkosság

Fagy­ál­ló­val át­ita­tott kol­bász, máj­krémbe tett egér­mé­reg...

Fagy­ál­ló­val át­ita­tott kol­bász, szö­gek­kel át­szúrt virsli, a na­pok­ban pedig máj­krémbe tett egér­mé­reg. Nem­csak Bu­da­pes­ten, más­hol is elő­for­dul.

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Weisz Fanni pró­bált nyu­godt ma­radni.

Weisz Fanni igye­ke­zett nyu­godt ma­radni, de a vér lát­vá­nya meg­ijesz­tette.

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

Lecsapott a karma: Kutyát akart bántani, ez lett belőle

Lecsapott a karma: Kutyát akart bántani, ez lett belőle

Van ember, aki saj­nálja a fic­kót?

Van az úgy hogy tény­leg a kár­öröm válik az ember leg­szebb örö­mévé. Van ember, aki saj­nálja ezt a ré­szeg pa­sast?

Kedvencéért aggódik Weisz Fanni: Baleset érte

Kedvencéért aggódik Weisz Fanni: Baleset érte

A gyö­nyörű siket mo­dell el sem moz­dul imá­dott kis­ku­tyája mel­lől, akit or­vos­hoz kel­lett vinne...

A gyö­nyörű siket mo­dell el sem moz­dul imá­dott kis­ku­tyája mel­lől, akit or­vos­hoz kel­lett vinne...

Mi történt? Ezért nem ünnepelt Korda Györggyel Balázs Klári

Mi történt? Ezért nem ünnepelt Korda Györggyel Balázs Klári

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes fe­le­sége saj­nos okkal hi­ány­zott a szü­le­tés­napi par­ti­ról.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes fe­le­sége saj­nos okkal hi­ány­zott a szü­le­tés­napi par­ti­ról.

Keményen beszólt a kutyásoknak Young G!

Keményen beszólt a kutyásoknak Young G!

A rap­per hosszú be­jegy­zés­ben tá­madta azo­kat az ál­lat­tar­tó­kat.

A rap­per hosszú be­jegy­zés­ben tá­madta azo­kat az ál­lat­tar­tó­kat, akik nem en­ged­ték be a házba a ku­tyá­ju­kat szil­vesz­ter éj­szaka.

Rengeteg kutya pusztult el az újévi a tűzijátékok miatt

Rengeteg kutya pusztult el az újévi a tűzijátékok miatt

Több száz eb szö­kött el szil­vesz­ter­kor.

Több száz kutya szö­kött el szil­vesz­ter­kor a tű­zi­já­té­kok miatt. A leg­több el­kó­bo­rolt ebet sze­ren­csére vissza tud­ják jut­tatni a gaz­dik­hoz.

Veszélyes időszak! Erre kell figyelni minden gazdinak

Veszélyes időszak! Erre kell figyelni minden gazdinak

A téli hó­na­pok­ban kissé ne­héz­kessé válik a ku­tya­tartó gaz­dák szá­mára ked­ven­ceik sé­tál­ta­tása.

A téli hó­na­pok­ban kissé ne­héz­kessé válik a ku­tya­tartó gaz­dák szá­mára ked­ven­ceik sé­tál­ta­tása. Ilyen­kor több oda­fi­gye­lést igé­nyel­nek az ebek séta előtt és után is. A nagy hi­deg­ben, a só­zott uta­kon a talp­pár­nák el­len­ál­ló­ké­pes­sége csök­ken, így könnyeb­ben re­pe­dez­nek.

Így mentették ki a tűzoltók a kutyát a befagyott tóról - videó

Így mentették ki a tűzoltók a kutyát a befagyott tóról - videó

Spe­ci­á­lis mód­szer­rel men­tet­ték ki a bajba ju­tott ku­tyust. Az össze­han­golt ak­ci­ó­ról videó is ké­szült. Máris mu­tat­juk!

Spe­ci­á­lis mód­szer­rel men­tet­ték ki a bajba ju­tott ku­tyust. Az össze­han­golt ak­ci­ó­ról videó is ké­szült. Máris mu­tat­juk!

Így segítenek az elkóborolt kutyák megtalálásában

Így segítenek az elkóborolt kutyák megtalálásában

Mik­ro­chip a ben­zin­ku­ta­kon.

Csak­nem dup­lá­jára nő azok­nak a MOL ben­zin­ku­tak­nak a száma, ahol mik­ro­chip-le­ol­va­sók­kal lehet be­azo­no­sí­tani az el­kó­bo­rolt ku­tyá­kat.

Kállay-Saunders Andrásnál elszakadt a cérna, feljelentést tesz

Kállay-Saunders Andrásnál elszakadt a cérna, feljelentést tesz

Mély­sé­ge­sen fel­há­bo­ro­dott.

Az éne­kes mély­sé­ge­sen fel­há­bo­ro­dott egy fe­le­lőt­len ember vi­sel­ke­dé­sén, akit több száz­ez­res bír­ság­gal is sújt­hat­nak.

Megható, amit Balázs Andi tett: két életet mentett meg

Megható, amit Balázs Andi tett: két életet mentett meg karácsonykor

Kü­lö­nös meg­le­pe­tés érte ka­rá­csony­kor a szí­nész­nőt és ked­ve­sét. Cso­dá­la­tos dön­tést hoz­tak!

Kü­lö­nös meg­le­pe­tés érte ka­rá­csony­kor a szí­nész­nőt és ked­ve­sét, Gá­bort. Cso­dá­la­tos közös dön­tést hoz­tak, s így nem várt aján­dé­kok­kal let­tek gaz­da­gab­bak. Ba­lázs Andi sza­va­i­val élve: immár nyolcan van­nak a fal­ká­ban.

Segíts te is! Legyen a kutyáknak is ünnep a karácsony!

Segíts te is! Legyen a kutyáknak is ünnep a karácsony!

Élel­mi­szer, tisz­tí­tó­szer és gyógy­szer - min­den jól jön, amire egy ku­tyá­nak is szük­sége lehet, hogy le­gyen nekik is ünnep!

Min­den se­gít­ség jól jön, ha nemes fel­adat­ról van szó: ado­má­nyo­kat vár egy ku­tyá­kat se­gítő szer­ve­zet. Élel­mi­szer, tisz­tí­tó­szer és gyógy­szer - min­den jól jön, amire egy ku­tyá­nak is szük­sége lehet, hogy le­gyen nekik is ünnep!

Csinos ruhácskákba öltöznek a kutyusok karácsonykor

Csinos ruhácskákba öltöznek a kutyusok karácsonykor

Itt az idő, hogy a csa­lád ked­vence is meg­fe­lelő öl­tö­zékbe búj­jon a ka­rá­cso­nyi ün­ne­pekre. Ezek a fotók se­gí­te­nek!

Itt az idő, hogy a csa­lád ked­vence is meg­fe­lelő öl­tö­zékbe búj­jon a ka­rá­cso­nyi ün­ne­pekre. Ezek a fotók se­gí­te­nek a vá­lasz­tás­ban.

Új taggal bővült L.L. Junior családja, nagy a boldogság

Új taggal bővült L.L. Junior családja, nagy a boldogság

Egy ágy­ban is al­szik az ebbel.

A nép­szerű rap­per egy ágy­ban is al­szik a tün­déri házi ked­ven­cé­vel.

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Fura, de ha­tá­sos gyógy­mód.

Nem al­szol jól, és éj­szaka több­ször is fel­éb­redsz? Egy ku­ta­tás most fura, de ha­tá­sos gyógy­mó­dot kínál a nők al­vás­za­va­ra­ira. Meg­súg­juk, mi a tipp­jük!

Megnyugodhat az ország, megvan Tóth Vera kutyája

Megnyugodhat az ország, megvan Tóth Vera kutyája

Ez hi­he­tet­len...

Az éne­kesnő egy hete ret­te­gés­ben élt, hogy vajon mikor jön haza sze­re­tett ku­tyája, Car­los. Hi­he­tet­len, ami hétfő haj­nal­ban tör­tént...

Felhívást tett közzé Tolvai Reni, a rajongók segítségét kéri

Felhívást tett közzé Tolvai Reni, a rajongók segítségét kéri

Egy el­kó­bo­rolt kis­ku­tyát ta­lált.

A Sz­tár­ban sztár éne­kes­nője az Ins­tag­ram-ol­da­lá­nak kö­ve­tő­i­hez for­dult: egy kóbor kis­ku­tya gaz­dá­ját ke­resi!

Ezt a cukiságot találta az utcán Kállay Saunders András: haza is vitte

Ezt a cukiságot találta az utcán Kállay Saunders András: haza is vitte

A sár­mos éne­kes egy per­cig sem gon­dol­ko­zott azon, hogy mit te­gyen.

A sár­mos éne­kes egy per­cig sem gon­dol­ko­zott azon, hogy mit te­gyen.

Ezt látnod kell, így ünnepel Megyeri Csilla

Ezt látnod kell, így ünnepel Megyeri Csilla

A mű­sor­ve­zető nem csak mi­ku­lás al­kal­má­val ked­ves­ke­dik ked­ven­ce­i­nek.

A mű­sor­ve­zető nem csak mi­ku­lás al­kal­má­val ked­ves­ke­dik ked­ven­ce­i­nek.

Van remény: újabb fordulat Tóth Vera drámájában

Van remény: újabb fordulat Tóth Vera drámájában

Az éne­kesnő szak­ér­tők­kel dol­go­zik.

Az éne­kesnő szak­ér­tők­kel dol­go­zik.

Már 300-an keresik Tóth Vera kutyusát: Csatlakozz

Már 300-an keresik Tóth Vera kutyusát: Csatlakozz

Az éne­kes­nő­nek va­sár­nap óta se éj­jele, se nap­pala. Azóta pró­bálja ugyanis meg­fogni el­kó­bo­rolt ku­tyá­ját.

Az éne­kes­nő­nek va­sár­nap óta se éj­jele, se nap­pala. Azóta pró­bálja ugyanis meg­fogni el­kó­bo­rolt ku­tyá­ját, aki sok­kos ál­la­pot­ban van.

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera: összefogtak érte a sztárok

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera: összefogtak érte a sztárok

El­szö­kött az éne­kesnő négy­lá­búja. Min­den­kit az ál­la­tot ke­resi.

El­szö­kött az éne­kesnő négy­lá­búja. Min­den­kit az ál­la­tot ke­resi.

Durva, mit mondott Várkonyi Andi Bochkor Gáborról

Durva, mit mondott Várkonyi Andi Bochkor Gáborról

Egy kom­ment verte ki a biz­to­sí­té­kot.

Egy ár­tat­lan kom­ment verte ki a biz­to­sí­té­kot a csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nél.

Óriási meglepetés, újabb taggal bővült Janicsák Veca családja!

Óriási meglepetés, újabb taggal bővült Janicsák Veca családja!

Nyá­ron bor­zal­mas vesz­te­ség érte.

Az éne­kes­nőt nyá­ron bor­zal­mas vesz­te­ség érte, ami­kor el­vesz­tette imá­dott kis­ku­tyá­ját. Egy hete vi­szont új állat ér­ke­zett a csa­lád­jukba.

Tóth Vera kétségbeesetten kért segítséget a Facebookon

Tóth Vera kétségbeesetten kért segítséget a Facebookon

Az ag­gódó éne­kesnő a ra­jon­gó­i­hoz for­dult.

Az ag­gódó éne­kesnő a ra­jon­gó­i­hoz for­dult.

Az állatorvos figyelmeztet: Itt a tél, ezt minden gazdinak tudnia kell!

Az állatorvos figyelmeztet: Itt a tél, ezt minden gazdinak tudnia kell!

Sok gazdi té­ve­sen úgy gon­dolja, hogy a hű­vö­sebb idő be­kö­szön­té­vel már nincs szük­ség bolha el­leni vé­de­lemre. Pedig a ku­tyák és a macs­kák télen is fer­tő­ződ­het­nek bol­hák­kal, meg­kér­dez­tük a szak­em­be­re­ket, mit kell pon­to­san tenni.

Elolvadtunk, így lepte meg kedvencét Tolvai Reni

Elolvadtunk, így lepte meg kedvencét Tolvai Reni

Szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte Luxi.

He­te­dik szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte Luxi.

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.