CÍMKE: 'kutya'

Szabó Zsófi kiskedvencének köszönheti a gyermekáldást

Szabó Zsófi kiskedvencének köszönheti a gyermekáldást

A vá­ran­dós mű­sor­ve­zető attól tar­tott, hogy ter­mé­sze­tes úton kép­te­len lesz te­herbe esni.

Beszóltak a várandós Kapócs Zsókának, nem érti, miért támadják

Beszóltak a várandós Kapócs Zsókának, nem érti, miért támadják

A gyö­nyörű szí­nésznő már azt sem tudja, sír­jon vagy ne­ves­sen a kom­men­te­lők miatt.

Dráma a lakótelepen: kutyájával zuhant a halálba a kislány

Dráma a lakótelepen: kutyájával zuhant a halálba a kislány

A 17. eme­let­ről zu­hant ki a 6 éves kis­lány, aki alig várta, hogy anyu­kája ha­za­ér­kez­zen.

A 17. eme­let­ről zu­hant ki a 6 éves kis­lány, aki alig várta, hogy anyu­kája ha­za­ér­kez­zen.

Az egész ország Áront keresi!

Az egész ország Áront keresi!

Áron né­hány napja, Zug­ló­ban csa­var­gott el, de azóta már fel­buk­kant az M3-as au­tó­pá­lya kör­nyé­kén, sőt, az Új­pest ha­tá­rá­ban ta­lál­ható szu­per­mar­ket par­ko­ló­já­ban is.

Áron né­hány napja, Zug­ló­ban csa­var­gott el, de azóta már fel­buk­kant az M3-as au­tó­pá­lya kör­nyé­kén, sőt, az Új­pest ha­tá­rá­ban ta­lál­ható szu­per­mar­ket par­ko­ló­já­ban is.

Ábel Anita kétségbeesett, az interneten kér segítséget

Ábel Anita kétségbeesett, az interneten kér segítséget

A Szom­szé­dok egy­kori sztárja na­gyon bízik a ra­jon­gók tá­mo­ga­tá­sá­ban.

Megszakad a szív: ilyen hűséges kutyát még biztosan nem láttál

Megszakad a szív: ilyen hűséges kutyát még biztosan nem láttál

Hi­he­tet­len hű­ség­ről és sze­re­tet­ről vall a tör­té­net, ami­nek fő­sze­rep­lője egy ku­tyus és beteg gaz­dája.

Hi­he­tet­len hű­ség­ről és sze­re­tet­ről vall a tör­té­net, ami­nek fő­sze­rep­lője egy ku­tyus és beteg gaz­dája.

Pokoli fájdalom: Gyászol a magyar színésznő

Pokoli fájdalom: Gyászol a magyar színésznő

Pén­te­ken vesz­tette el ked­ven­cét...

Nelly pén­tek dél­után még egy meg­könnyeb­bült poszt­ban tu­datta, hogy a csa­lád ked­ven­cé­nek mű­tétje si­ke­rült...

Ki hitte volna: magyar nőé a világ legédesebb kutyusa - videóval

Ki hitte volna: magyar nőé a világ legédesebb kutyusa - videóval

Jog­gal lehet büszke Kiss-Pod­ma­niczky Krisz­tina. Ku­tyu­sá­nak képe nem csak az ál­lat­ba­rá­tok szí­vét képes meg­do­bog­tatni.

Súlyos veszteség, gyászol Ryan Gosling

Súlyos veszteség, gyászol Ryan Gosling

Több mint más­fél év­ti­ze­dig volt George hű négy­lábú társa a sár­mos szí­nész­nek, aki tel­je­sen össze­tört a gyász­tól.

Több mint más­fél év­ti­ze­dig volt George hű négy­lábú társa a sár­mos szí­nész­nek, aki tel­je­sen össze­tört a gyász­tól.

Elfogták! Miatta nem járt egy órán át a 3-as metró!

Elfogták! Miatta nem járt egy órán át a 3-as metró!

Az is­ko­lák­ban ma tar­tot­ták a be­irat­ko­zást, az év­nyi­tó­kat, így di­á­kok tíz­ez­re­i­vel fut­hat­tunk ma már össze a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön

Az is­ko­lák­ban ma tar­tot­ták a be­irat­ko­zást, az év­nyi­tó­kat, így di­á­kok tíz­ez­re­i­vel fut­hat­tunk ma már össze a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön

"Meg fogok halni, szeretlek, anya!" - kutya marcangolta a kisfiút

"Meg fogok halni, szeretlek, anya!" - kutya marcangolta a kisfiút

Saját kert­jük­ben tá­madt az is­ko­lásfi­úra és édes­any­jára a szom­széd meg­va­dult ku­tyája.

Utál pózolni a világjáró magyar eb

Utál pózolni a világjáró magyar eb

Saját Ins­tag­ram-ol­dala is van a bull­ke­ve­rék ma­gyar ku­tyá­nak.

Saját Ins­tag­ram-ol­dala is van annak a bull­ke­ve­rék ma­gyar ku­tyá­nak, amely már három és fél éve járja a vi­lá­got. Kecs­kés Zol­tán és Varga-Dudás Ágnes sosem hagy­ják ott­hon ked­ven­cü­ket.

Bréking! Kutyus miatt áll a 3-as metró!

Bréking! Kutyus miatt áll a 3-as metró!

Fo­lya­ma­to­san, nagy erők­kel ke­re­sik a met­ró­alag­útba té­vedt ku­tyát. Nem jár mi­atta a metró sem. Egyre messzebbre jut­hat az alag­út­ban, mert egyre több ál­lo­mást zár­nak le.

Fo­lya­ma­to­san, nagy erők­kel ke­re­sik a met­ró­alag­útba té­vedt ku­tyát. Nem jár mi­atta a metró sem. Egyre messzebbre jut­hat az alag­út­ban, mert egyre több ál­lo­mást zár­nak le.

Különös rekordot döntött Buksi, gyászol a kutyás világ

Különös rekordot döntött Buksi,
gyászol a kutyás
világ

A nép­szerű eb 27 éves volt, egész éle­té­ben nyers húson élt.

Örökre el­aludt az or­szág - és talán a világ - leg­idő­sebb ku­tyusa, Buksi. A nép­szerű eb 27 éves volt, egész éle­té­ben nyers húson élt egy lo­var­dá­ban, táp­lá­lék­ki­egé­szí­tők­kel sem trak­tál­ták.

Megható pillanatok: szomjazó kutyákon segített Széki Attila

Megható pillanatok: szomjazó kutyákon segített Széki Attila

Cur­tis fe­ne­gye­rek hí­ré­ben áll, de ha ál­la­tok­ról vagy gye­re­kek­ről van szó, min­dig he­lyén van a szíve.

Cur­tis fe­ne­gye­rek hí­ré­ben áll, de ha ál­la­tok­ról vagy gye­re­kek­ről van szó, min­dig he­lyén van a szíve.

Borzasztó: négyéves kisfiú halt meg egy harci kutya miatt

Borzasztó: négyéves kisfiú halt meg egy harci kutya miatt

Már a men­tő­sök sem tud­tak se­gí­teni.

Kis­gyer­mek ha­lá­lát okozta egy harci kutya, az er­dé­lyi Má­ra­ma­ros­szi­ge­ten. Hiába ér­ke­zett a mentő, már nem le­he­tett se­gí­teni a négy éves fiún.

Itt az első videó Robbie Williams titkos budapesti útitársáról

Itt az első videó Robbie Williams titkos budapesti útitársáról

Nem csak fe­le­sége kí­sérte el.

A szerda este ha­zánk­ban kon­cer­tező brit fe­ne­gye­re­ket nem csak fe­le­sége és gye­re­kei kí­sér­ték el...

Kutya- és macskatartók is veszélyben a tojásbotrány miatt?

Kutya- és macskatartók is veszélyben a tojásbotrány miatt?

Ma­gyar to­já­sok­ban is meg­je­lent a hol­land to­jás­pá­ni­kot ki­váltó ideg­mé­reg. Sőt, a macska- és ku­tya­tar­tó­kat is fe­nye­geti!

Sorozatgyilkosra vadásznak Pest megyében, vérdíjat tűztek ki

Sorozatgyilkosra vadásznak Pest megyében

Ke­gyet­len módon mér­gez­ték meg a csa­lád ked­ven­cét Kistar­csán, a kutya gaz­dája 800 ezer fo­rin­tot aján­lott fel annak, aki meg­ta­lálja a tet­test.

Tragédia után nevel új sztárt a Barátok közt atyja

Tragédia után nevel új sztárt a Barátok közt atyja

A nép­szerű so­ro­zat ki­ta­lá­lója csak a ba­rá­ta­i­nak mondta el, mi tör­tént imá­dott ku­tyá­já­val.

A nép­szerű so­ro­zat ki­ta­lá­lója csak a ba­rá­ta­i­nak mondta el, mi tör­tént imá­dott ku­tyá­já­val.

Kis híján végzett a kutyával a forró autó

Kis híján végzett a kutyával a forró autó

Sze­gény állat épp­hogy túl­élte...

Csak a sze­ren­csé­nek kö­szö­neti éle­tét az a kutya, amit gaz­dái két órára a forró au­tó­ban hagy­tak Új­pes­ten, a ke­rü­leti rend­őr­ka­pi­tány­ság­gal szem­beni par­ko­ló­ban.

Már Hajdú Péter is keresi a Tornóczky Anitától elszökött kutyát

Már Hajdú Péter is keresi a Tornóczky Anitától elszökött kutyát

Az egy­kori mű­sor­ve­zető jó ideje ku­tyák men­té­sé­vel és tré­nin­ge­zé­sé­vel fog­lal­ko­zik. Most se­gít­sé­get kér!

Ezek a kutyák jobban szörföznek, mint te - videó

Ezek a kutyák jobban szörföznek, mint te - videó

A hét­vé­gén ren­dez­ték a ku­tyák szörf­vi­lág­baj­nok­sá­gát San Fran­cis­có­ban.

A hét­vé­gén ren­dez­ték a ku­tyák szörf­vi­lág­baj­nok­sá­gát San Fran­cis­có­ban.

Ebben a forróságban ez minden gazdinak kötelező

Ebben a forróságban ez minden gazdinak kötelező

Vidd ma­gad­dal ezt a szu­per prak­ti­kus cuc­cot és egy pil­la­nat alatt meg­ol­dod ku­tyád ita­tá­sát.

Vidd ma­gad­dal ezt a szu­per prak­ti­kus cuc­cot és egy pil­la­nat alatt meg­ol­dod ku­tyád ita­tá­sát.

Két gyerekbe csapott a villám, kutyájuk segített

Két gyerekbe csapott a villám, kutyájuk segített

A kutya hí­vott se­gít­sé­get.

A kutya hí­vott se­gít­sé­get a két ma­ga­te­he­tet­len gye­rek­hez.

Igazi sztárral jött össze Cseh Laci

Igazi sztárral jött össze Cseh Laci

Rög­tön egy hul­lám­hosszra ke­rül­tek. Lát­ha­tóan nagy az össz­hang kö­zöt­tük.

Rög­tön egy hul­lám­hosszra ke­rül­tek. Lát­ha­tóan ki­váló az össz­hang friss vi­lág­baj­noki ezüst­ér­mes úszó­klasszi­sunk és új vá­lasz­tottja kö­zött.

Szívszorító videó: süllyedő autóból mentették ki a kutyát és gazdáját

Szívszorító videó: süllyedő autóból mentették ki a kutyát és gazdáját

A te­rep­járó egy el­ön­tött par­ko­ló­ban ke­rült bajba Co­lor­adó­ban.

A te­rep­járó egy el­ön­tött par­ko­ló­ban ke­rült bajba Co­lor­adó­ban.

Medveczky Ilona: Elfújta a Kukimat a szél!

Medveczky Ilona: Elfújta a Kukimat a szél!

Nem csak a vi­rá­go­kat té­pázta meg a szél, egyéb fur­csa je­len­sé­get is ta­pasz­talt Ilona!

Nagy ká­ro­kat oko­zott a vihar a 76 éves tánc­mű­vésznő kert­jé­ben. Nem csak a vi­rá­go­kat té­pázta meg a szél, egyéb fur­csa je­len­sé­get is ta­pasz­talt Ilona!

Így vigyázzunk a kutyákra! Hatalmas tűzijáték várható a FINA megnyitón

Így vigyázzunk a kutyákra! Hatalmas tűzijáték várható a FINA megnyitón

A ku­tya­tar­tók pon­to­san arra szá­mít­hat­nak a fő­vá­ros­ban, mintha au­gusz­tus 20-a, vagy szil­vesz­ter lenne.

Akasztás Komáromban: halálra kínozta a kutyáját, mert kacsát fogott

Akasztás Komáromban: halálra kínozta a kutyáját, mert kacsát fogott

A ré­szeg férfi a ke­rí­tésre akasz­totta fel és foj­totta meg a ku­tyá­ját, mert az állat a tá­vol­lé­té­ben meg­fogta a ka­csáit.

10 étel, amit soha ne adj a kutyádnak, ha nem akarod megmérgezni

10 étel, amit soha ne adj a kutyádnak, ha nem akarod megmérgezni

Azt hi­szed, hogy min­dent meg­ehet a ku­tyád, amit te is sze­retsz?

Azt hi­szed, hogy min­dent meg­ehet a ku­tyád, amit te is sze­retsz? Té­vedsz! Ami neked fi­nom­ság, szá­mára vég­ze­tes lehet.

Betelt a pohár a magyar műsorvezetőnél, teljesen kiakadt

Betelt a pohár a magyar műsorvezetőnél, teljesen kiakadt

Úgy tűnik, ezek után új úti cél után kell néz­nie.

Úgy tűnik, ezek után új úti cél után kell néz­nie.

Nem hiszed el, hány állattal él együtt Gregor Bernadett

Nem hiszed el, hány állattal él együtt Gregor Bernadett

Köz­tu­dott a gyö­nyörű szí­nész­nő­ről, hogy nagy ál­lat­ba­rát, de lehet, hogy már túl­zásba esett.

Köz­tu­dott a gyö­nyörű szí­nész­nő­ről, hogy nagy ál­lat­ba­rát, de lehet, hogy már túl­zásba esett.

Nézd meg, kivel ébred minden reggel Tóth Vera

Nézd meg, kivel ébred minden reggel Tóth Vera

Ra­gyog is az arca az éne­kes­nő­nek.

A cso­dá­san le­fo­gyott éne­kes­nő­ről köz­tu­dott, hogy ra­jong az ál­la­to­kért. Négy ku­tyá­val és egy ci­cá­val osz­to­zik ott­ho­nán. A jó­szá­gok meg­há­lál­ják sze­re­te­tét.

Eljegyzésük után rögtön új jövevénnyel bővült a sztárpár családja

Eljegyzésük után rögtön új jövevénnyel bővült a sztárpár családja

Po­lyák Lilla gyer­me­kei saját ku­tyá­juk, Zserbó el­vesz­tése óta vágy­tak egy ku­tyusra, akit most meg is kap­tak.

Nézd meg, hogy köszöntötte fel szerelmét Tóth Gabi

Nézd meg, hogy köszöntötte fel szerelmét Tóth Gabi

Az éne­kesnő imádja ku­tyá­ját, aki ma ün­nepli első szü­le­tés­nap­ját.

Nem minden rákosmenti kutya ilyen szerencsés

Nem minden rákosmenti kutya ilyen szerencsés

Ide­jé­ben lép­tek az ál­lat­or­vo­sok.

Mér­ge­zett virs­lida­ra­bo­kat szór­tak ki Rá­kos­ke­reszt­úron, egy hely­béli ked­venc csak a gyors ál­lat­or­vosi se­gít­ség miatt me­ne­kült meg.

Gyászolnak az ország állatbarátai: örökre elaludt Fülöp kutya

Gyászolnak az ország állatbarátai: örökre elaludt Fülöp kutya

Csak­nem az egész or­szág fi­gye­lem­mel kí­sérte hosszú he­te­ken ke­resz­tül Fülöp kutya szen­ve­dé­sét.

Csak­nem az egész or­szág fi­gye­lem­mel kí­sérte hosszú he­te­ken ke­resz­tül Fülöp kutya szen­ve­dé­sét.

Itt a legújabb comberősítő gyakorlat, amit egyszerűen mindenki imád

Itt a legújabb comberősítő gyakorlat, amit egyszerűen mindenki imád

Elá­rasz­tot­ták az Ins­tag­ra­mot az új edzés­mód­szer­ről ké­szült fotók. Ra­jon­ga­nak érte az em­be­rek! Nem hi­szel a sze­med­nek, mi­lyen egy­szerű!

Elá­rasz­tot­ták az Ins­tag­ra­mot az új edzés­mód­szer­ről ké­szült fotók. Ra­jon­ga­nak érte az em­be­rek! Nem hi­szel a sze­med­nek, mi­lyen egy­szerű!

Látnod kell: Eszméletlen, mire képes kutyájával a fiatal Réka

Látnod kell: Eszméletlen, mire képes kutyájával a fiatal Réka

A fi­a­tal lány és hű társa most a spa­nyol­or­szági Eb-t tűzte ki célul.

A ke­szeg­fal­vai Laki Réka je­len­tős si­ke­re­ket tud­hat maga mö­gött a ku­tya­frizbi sport­ág­ban.

Gyászol Molnár Anikó, elvesztette családtagját

Gyászol Molnár Anikó, elvesztette családtagját

Az egy­kori Nagy Ő ki­ké­szült, hogy el­hunyt Majlo névre hall­gató, imá­dott ku­tyusa.

Az egy­kori Nagy Ő ki­ké­szült, mert el­hunyt Majlo névre hall­gató, imá­dott ku­tyusa. A jó­szág­nak át­té­tes da­ga­nata volt.

Újabb tragédia a Klapka családban: Gyászol az özvegy!

Újabb tragédia a Klapka családban: Gyászol az özvegy!

Szo­morú hírt kap­tunk...

Szo­morú hírt ka­pott szer­kesz­tő­sé­günk! Az el­hunyt üz­let­em­ber öz­ve­gye még fel sem tudta dol­gozni férje el­vesz­té­sét, máris újabb csa­pást mért rá a sors.

Gyorsan terjed a kutyákat halálos veszéllyel fenyegető betegség

Gyorsan terjed a kutyákat halálos veszéllyel fenyegető betegség

Öt-hat éve jelen van Ma­gyar­or­szá­gon a ku­tyá­kat ha­lá­los ve­széllyel fe­nye­gető meg­be­te­ge­dés, a szív­fér­ges­ség.

Hosszú vagy rövid szőr kell a kutyának nyáron? Itt a válasz

Hosszú vagy rövid szőr kell a kutyának nyáron? Itt a válasz

A jő idő be­kö­szön­té­vel a ku­tya­tu­laj­do­no­sok egy része fej­vesztve rohan ked­vence sző­rét le­nyí­ratni.

A jő idő be­kö­szön­té­vel a ku­tya­tu­laj­do­no­sok egy része fej­vesztve rohan ked­vence sző­rét le­nyí­ratni. Mi­e­lőtt azt gon­dolja a gazdi, hogy ezzel nem lesz me­lege a ku­tyá­já­nak, ér­de­mes egy-két dol­got meg­tud­nia.

Kád helyett a mosóba viszik kedvencüket a gazdik Budapesten

Kád helyett a mosóba viszik kedvencüket a gazdik Budapesten

Ku­tya­für­de­tés a la­kás­ban? Tu­dunk jobb és kor­sze­rűbb el­já­rást. Ku­tya­tar­tók ez­re­i­nek lehet ez a meg­ol­dás.

Ku­tya­für­de­tés a la­kás­ban? Tu­dunk jobb és kor­sze­rűbb el­já­rást. Ku­tya­tar­tók ez­re­i­nek lehet ez a meg­ol­dás.

Sarka Kata megmutatta új választottját

Sarka Kata megmutatta új választottját

Sarka Kata máris agyon­sze­ret­geti.

Sarka Kata a Fa­ce­boo­kon mu­tatta meg, ki ott­hona új la­kója.

A nyilvánosság segítségét kéri a TV2 sztárja!

A nyilvánosság segítségét kéri a TV2 sztárja!

Tud­juk, mit érez­het. A TV2 Mokka nem­rég ér­kező mű­sor­ve­ze­tője elő­ször for­dult a ra­jon­gó­i­hoz, hogy se­gít­se­nek rajta. Ag­go­dalma ért­hető...

Tud­juk, mit érez­het. A TV2 Mokka nem­rég ér­kező mű­sor­ve­ze­tője elő­ször for­dult a ra­jon­gó­i­hoz, hogy se­gít­se­nek rajta. Ag­go­dalma ért­hető, egy ilyen tí­pusú vesz­te­ség min­den érző em­bert meg­vi­sel. Amint lesz po­zi­tív fej­le­mény, fris­sít­jük cik­kün­ket. Addig, aki tud, se­gít­sen!

Elképesztő bizonyíték, a kutyák tényleg bárhol képesek elaludni

Elképesztő bizonyíték, a kutyák tényleg bárhol képesek elaludni

A kö­lyök­ku­tyák nem vá­lo­gat­nak, ha rájuk tör az ál­mos­ság.

A kö­lyök­ku­tyák nem vá­lo­gat­nak, ha rájuk tör az ál­mos­ság. Bár­hol és bár­mi­kor be­dob­ják a szu­nyát. Mu­tat­juk is, miről van szó, na­gyon cuki fotók kö­vet­kez­nek! Min­den kutya a éle­té­ben nagy sze­repe van az al­vás­nak, ami egy­fajta vé­de­ke­zés szá­mukra.

Gyászol Molnár Anikó!

Gyászol Molnár Anikó!

Az egy­kori Nagy Ő nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött, hű társa hosszú szen­ve­dés és ti­zen­négy év földi lét után pusz­tult el. Anikó fo­tók­kal em­lé­ke­zett meg ked­ven­cé­ről.

Az egy­kori Nagy Ő nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött, hű társa hosszú szen­ve­dés és ti­zen­négy év földi lét után pusz­tult el. Anikó fo­tók­kal em­lé­ke­zett meg ked­ven­cé­ről.

Lecsukták a szörnyeteget, aki kutyákkal etette meg az exe holttestét

Lecsukták a szörnyeteget, aki kutyákkal etette meg az exe holttestét

Még­sem úszta meg a rém­tet­tet a bra­zil fut­ball­sztár. Óri­ási volt mi­atta a fel­há­bo­ro­dás.

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Judit néni egye­dül ma­radt...

Judit néni szá­mára min­dent je­len­tett kis­ku­tyája, Kör­mendi úr, akit aljas módon meg­mér­gez­tek né­hány nap­pal ez­előtt.

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni.

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni a fit­nesz­guru. So­kéig el sem árul­ták neki, mi tör­tént, ne­hogy kül­földi útján kap­jon sok­kot.

Másfél hónap után lett meg a balesetben kiugrott kutya

Másfél hónap után lett meg a balesetben kiugrott kutya

Feb­ruár végén egy bal­ese­tező, idős pár vesz­tette el a Roli névre hall­gató bézs ku­tyust, akit végül egy fi­a­tal­em­ber ta­lált meg.

Gyerek utáni vágyát pótolja a sok kutyával a magyar énekesnő?

Gyerek utáni vágyát pótolja a sok kutyával a magyar énekesnő?

Az éne­kesnő hús­vét al­kal­má­ból nem nyu­szit vett, hanem újabb ku­tyát fo­ga­dott örökbe.

Az éne­kesnő hús­vét al­kal­má­ból nem nyu­szit vett, hanem újabb ku­tyát fo­ga­dott örökbe.

Segítségre szorult a magyar színésznő, amiért nem lehet több gyermeke

Segítségre szorult a magyar színésznő, amiért nem lehet több gyermeke

Gre­gor Ber­na­dett ne­he­zen dol­gozta fel, hogy ebben az élet­ben már nem ada­tik meg neki, hogy ismét anya le­gyen.

Eljárás indul Alekosz ellen: Durva, gyomorforgató történet

Eljárás indul Alekosz ellen: Durva, gyomorforgató történet

Erős ideg­zet és még erő­sebb gyo­mor kell ahhoz, hogy vé­gig­ol­vasd ezt a szto­rit.

Ezért ijedt meg férjétől a magyar színésznő

Ezért ijedt meg férjétől a magyar színésznő

Nem is­me­rik fel az utcán Ru­dolf Pé­tert, aki egy sze­rep miatt ko­pasz lett és tíz kilót hí­zott. De nem csak a já­ró­ke­lők döb­ben­tek le az át­ala­ku­lás­tól, fe­le­sége, Nagy- Ká­lózy Esz­ter is.

Nem is­me­rik fel az utcán Ru­dolf Pé­tert, aki egy sze­rep miatt ko­pasz lett és tíz kilót hí­zott. De fe­le­sége is le­döb­bent a lát­vány­tól.

Négylábú kedvencét gyászolja Judy!

Négylábú kedvencét gyászolja Judy!

Az éne­kesnő A Nagy Du­ettre ké­szül, köz­ben vi­szont el­vesz­tette a csa­lád­juk egyik fon­tos tag­ját. Kis­lá­nyá­val el­gyá­szol­ták a ked­ven­cü­ket, Maja de­re­ka­san vi­selte a vesz­te­sé­get.

Az éne­kesnő A Nagy Du­ettre ké­szül, köz­ben vi­szont el­vesz­tette a csa­lád­juk egyik fon­tos tag­ját.

Gyászol a színész, legjobb barátját vesztette el

Gyászol a színész, legjobb barátját vesztette el

Min­den­hová ma­gá­val vitte Pan­kát.

Szinte min­den­hová ma­gá­val vitte Pan­kát.

Végre kiderült, kivel osztja meg ágyát a magyar sztár

Végre kiderült, kivel osztja meg ágyát a magyar sztár

Thai­földre is együtt utaz­tak.

Min­dig is imádta a ku­tyá­kat Szor­csik Vik­tó­ria, de so­káig nem volt sa­játja. Négy évvel ez­előtt azon­ban rá­vette magát, hogy be­sze­rez­zen egyet.

Gyászol a magyar sztár, családtagját veszítette el

Gyászol a magyar sztár, családtagját veszítette el

Al­földi Ró­bert hű­sé­ges tár­sát ve­szí­tette el né­hány napja. A ren­dező ne­he­zen tudja fel­dol­gozni csa­lád­tagja ha­lá­lát.

Al­földi Ró­bert, hű­sé­ges tár­sát ve­szí­tette el né­hány napja. A ren­dező ne­he­zen tudja fel­dol­gozni csa­lád­tagja ha­lá­lát, de az élet saj­nos megy to­vább. Al­földi ku­tyu­sát, sokan is­mer­ték, mert ahová tudta, min­den­hová ma­gá­val vitte. Panka nevű ku­tyusa szép kort élt meg, 14 éve­sen hagyta el gaz­dá­ját.

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd. Az ikrek már két­éve­sek, a ház is majd­nem ké­szen van. Kö­rül­néz­tünk!

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd. Az ikrek már két­éve­sek, a ház is majd­nem ké­szen van. Kö­rül­néz­tünk!

Háromlábú kutyát kért az amputált fiú

Háromlábú kutyát kért az amputált fiú

Szív­me­len­gető ba­rát­ság szü­le­tett az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban!

Szív­me­len­gető ba­rát­ság szü­le­tett az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban: egy lát­szó­lag sen­ki­nek nem kellő három lábú kutya sze­rető gaz­dára ta­lált - egy fél­lábú fiú sze­mé­lyé­ben!

Ezért képtelen Judy elaltatni a kiskutyáját

Ezért képtelen Judy elaltatni a kiskutyáját

Néha már szinte rém­álom az élet Judyék­nál.

Néha már szinte rém­álom az élet Judyék­nál, hi­szen hosszú ideje be­te­ges­ke­dik a csa­lád négy­lábú ked­vence. Pier, az usz­kár bár­mit meg­te­het az ott­ho­ná­ban.

Szörnyű veszteség érte Schobert Norbit és családját

Szörnyű veszteség érte Schobert Norbit és családját

Az ag­gódó fit­nesz­guru tel­je­sen ki­ké­szült, a ra­jon­gók se­gít­sé­gét kéri! Sose hitte volna, hogy ez meg­tör­té­nik.

Az ag­gódó fit­nesz­guru tel­je­sen ki­ké­szült, a ra­jon­gók se­gít­sé­gét kéri! Sose hitte volna, hogy ez meg­tör­té­nik.

Hét év után kapta vissza ellopott kutyáját az idős magyar bácsi

Hét év után kapta vissza ellopott kutyáját az idős magyar bácsi

Hi­he­tet­len dolog tör­tént egy zug­lói bá­csi­val a na­pok­ban.

Hi­he­tet­len dolog tör­tént egy zug­lói bá­csi­val a na­pok­ban: az ál­lat­vé­dők meg­ta­lál­ták a hét éve el­lo­pott kis­ku­tyá­ját.

Félholt kutyát találtak Zsámbékon

Félholt kutyát találtak Zsámbékon

A meg­kín­zott ku­tyust va­ló­szí­nű­leg töb­ben meg­rug­dos­ták. Az egyik sze­mére meg is va­kult. Hiába ro­han­tak vele az ál­lat­or­vos­hoz, már nem tud­ták meg­men­teni.

A meg­kín­zott ku­tyust va­ló­szí­nű­leg töb­ben meg­rug­dos­ták. Az egyik sze­mére meg is va­kult. Hiába ro­han­tak vele az ál­lat­or­vos­hoz, már nem tud­ták meg­men­teni.

Az év legbetegebb szexkalandját vette videóra egy kukkoló

Az év legbetegesebb szexkalandját vette videóra egy kukkoló

Hogy te­he­tett ilyet egy 24 éves nő?

Hogy te­he­tett ilyet egy 24 éves nő? Bár a tár­gya­lás még fo­lyik, vél­he­tően nem ússza meg a bör­tönt.

Magyar celebjeink kutyáinak sztárélete van

Magyar celebjeink kutyáinak sztárélete van

Van olyan hí­res­ség, aki menti is őket.

A leg­több hazai hí­res­ség oda­van az ebe­kért. Mind­egyik sztár­ku­tyus­nak jó élete van. Akad olyan hí­res­ség, aki nem csak tartja, de menti is a ki­do­bott ku­tyá­kat.

Ezek a kutyák végveszélyben vannak!

Ezek a kutyák végveszélyben vannak!

Tönk­re­tet­tük a leg­jobb ba­rá­ta­in­kat...

Sok tíz, száz évet szán­tak rá az em­be­rek, hogy ki­fej­lesszék a nyo­mott orrú ku­tyá­kat. Csak­hogy a di­va­tos ku­tyá­kat élet­ve­szélybe so­dor­ták...

Póráz nélküli kutyák téptek szét egy rókát

Póráz nélküli kutyák téptek szét egy rókát

Hiába si­et­tek az ál­lat­vé­dők, a ra­ga­dozó nem élte túl a tá­ma­dást.

Hiába si­et­tek az ál­lat­vé­dők a vérző ró­ká­val or­vos­hoz, a ra­ga­dozó nem élte túl a tá­ma­dást. Az ál­lat­ba­rá­tok két tá­borra sza­kad­tak.

70 millióért sem adta el kutyáját Sándor!

70 millióért sem adta el kutyáját Sándor!

Ze­bu­lon ku­tya­kö­lyök­ként sen­ki­nek nem kel­lett! A ma már ve­te­rán angol bull­mas­tiff a világ szinte összes ku­tya­ki­ál­lí­tá­sát meg­nyerte. 13 évé­vel a korát te­kintve is re­kor­der.

Ze­bu­lon kö­lyök­ku­tya­ként sen­ki­nek nem kel­lett! A világ szinte összes ran­gos ku­tya­ki­ál­lí­tá­sát meg­nyerte. 13 évé­vel a korát te­kintve is re­kor­der.

Nem vették kutyába az ebeket Miskolcon

Nem vették kutyába az ebeket Miskolcon

Mis­kol­con hét­vé­gén nem­csak a gaz­dák és a nem gaz­dák, hanem a ku­tyák is far­san­goz­tak. A Be­che­rovka Mis­kolci Ko­cso­nya Far­san­gon meg­ren­de­zett Kutya Far­san­go­zoo lá­to­ga­tói jel­mezbe öl­tö­zött ebek­nek tap­sol­hat­tak.

Mis­kol­con hét­vé­gén nem­csak a gaz­dák és a nem gaz­dák, hanem a ku­tyák is far­san­goz­tak. A Be­che­rovka Mis­kolci Ko­cso­nya Far­san­gon meg­ren­de­zett Kutya Far­san­go­zoo lá­to­ga­tói jel­mezbe öl­tö­zött ebek­nek tap­sol­hat­tak.

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Eszedbe ju­tott már, hogy mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon? Most meg­tud­ha­tod, mit mű­vel­nek!

Eszedbe ju­tott már, hogy mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon? Most meg­tud­ha­tod, mit mű­vel­nek!

Gyászol Ungár Anikó

Gyászol Ungár Anikó

Kül­föl­dön tar­tóz­ko­dott, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént - nem akar­ták, hogy to­vább szen­ved­jen

Sorozatos tragédiák keserítik meg Gaál Noémi életét!

Sorozatos tragédiák keserítik meg Gaál Noémi életét!

Drá­mai ese­mé­nyek!

Az egy­kori idő­jós de­cem­ber­től új éle­tet kez­dett, ami nem volt könnyű szá­mára. Több drá­mai ese­mény is tör­tént az el­múlt idő­szak­ban!

Szörnyű kínokat élt át a Kamaraerdőből megmentett kutya

Szörnyű kínokat élt át a Kamaraerdőből megmentett kutya

Egy kon­té­ner alól szed­ték ki Döm­pert, ko­ráb­ban ember- és ku­tya­tá­ma­dás is érte az ál­la­tot. Most sze­rető be­fo­ga­dót ke­res­nek ide­ig­le­nes gon­do­zói.

Egy kon­té­ner alól szed­ték ki Döm­pert, ko­ráb­ban ember- és ku­tya­tá­ma­dás is érte az ál­la­tot. Most sze­rető be­fo­ga­dót ke­res­nek ide­ig­le­nes gon­do­zói.

Vérlázító módon reagált a Budapesten jéggé fagyott kutya gazdája

Vérlázító módon reagált a Budapesten jéggé fagyott kutya gazdája

Egy tár­sas­ház ud­va­rán ta­lál­ták meg az ál­lat­men­tők a ha­lálra fa­gyott ku­tyát.

Egy tár­sas­ház ud­va­rán ta­lál­ták meg az ál­lat­men­tők a ha­lálra fa­gyott ku­tyát.

Melyik jegyben születtél? Ezt a kutyát válaszd magadnak!

Melyik jegyben születtél? Ezt a kutyát válaszd magadnak!

Nem tudod el­dön­teni, hogy me­lyik kutya lehet az ide­á­lis há­zi­ál­lat szá­modra? Meg­mu­tat­juk!

Ezt a magyar kutyát imádják most Amerikában

Ezt a magyar kutyát imádják most Amerikában

Őt ün­nep­lik most!

Ame­rika leg­ran­go­sabb ku­tya­ver­se­nyén egy ma­gyar kutya lett a leg­szebb. Őt ün­nep­lik most a világ másik ol­da­lán! Idén elő­ször egy ma­gyar faj­tát vá­lasz­tot­tak.

Iszonyat: Szexjátéknak használta tündéri kutyáját a perverz gazdi

Iszonyat: Szexjátéknak használta tündéri kutyáját a perverz gazdi

Ször­nyű per­ce­ket élt át.

A ször­nyű per­ce­ket átélő négy­lábú még kö­lyök volt, ami­kor a ke­gyet­len férfi elő­ször ki­élte rajta be­te­ges vá­gyait.