CÍMKE: 'kutya'

Akasztás Komáromban: halálra kínozta a kutyáját, mert kacsát fogott

Akasztás Komáromban: halálra kínozta a kutyáját, mert kacsát fogott

A ré­szeg férfi a ke­rí­tésre akasz­totta fel és foj­totta meg a ku­tyá­ját.

A ré­szeg férfi a ke­rí­tésre akasz­totta fel és foj­totta meg a ku­tyá­ját.

Betelt a pohár a magyar műsorvezetőnél, teljesen kiakadt

Betelt a pohár a magyar műsorvezetőnél, teljesen kiakadt

Úgy tűnik, ezek után új úti cél után kell néz­nie.

Úgy tűnik, ezek után új úti cél után kell néz­nie.

Nem hiszed el, hány állattal él együtt Gregor Bernadett

Nem hiszed el, hány állattal él együtt Gregor Bernadett

Nagy ál­lat­ba­rát a szí­nésznő.

Köz­tu­dott a gyö­nyörű szí­nész­nő­ről, hogy nagy ál­lat­ba­rát. Je­len­leg két ku­tyája, öt ci­cája, sőt még két ten­ge­ri­ma­laca is van.

Nézd meg, kivel ébred minden reggel Tóth Vera

Nézd meg, kivel ébred minden reggel Tóth Vera

A cso­dá­san le­fo­gyott éne­kes­nő­ről köz­tu­dott, hogy ra­jong az ál­la­to­kért. Ku­tyái és ci­cája meg is há­lálja a jó­lé­tet.

A cso­dá­san le­fo­gyott éne­kes­nő­ről köz­tu­dott, hogy ra­jong az ál­la­to­kért. Je­len­leg négy ku­tyá­val és egy ci­cá­val osz­to­zik ott­ho­nán.

Nézd meg, hogy köszöntötte fel szerelmét Tóth Gabi

Nézd meg, hogy köszöntötte fel szerelmét Tóth Gabi

Az éne­kesnő imádja ku­tyá­ját, aki ma ün­nepli első szü­le­tés­nap­ját.

Gyászolnak az ország állatbarátai: örökre elaludt Fülöp kutya

Gyászolnak az ország állatbarátai: örökre elaludt Fülöp kutya

Ha­lála az ala­pít­ványt is meg­lepte.

Csak­nem az egész or­szág fi­gye­lem­mel kí­sérte hosszú he­te­ken ke­resz­tül Fülöp kutya szen­ve­dé­sét, ami szerda haj­nal­ban véget ért, a ku­tyus el­pusz­tult.

Eljegyzésük után rögtön új jövevénnyel bővült a sztárpár családja

Eljegyzésük után rögtön új jövevénnyel bővült a sztárpár családja

Po­lyák Lilla gyer­me­kei saját ku­tyá­juk el­vesz­tése óta vágy­tak egy ku­tyusra.

Po­lyák Lilla gyer­me­kei saját ku­tyá­juk, Zserbó el­vesz­tése óta vágy­tak egy ku­tyusra, akit most meg is kap­tak. A szí­nésznő párja, Gö­möri And­rás Máté ugyanis ma­gá­hoz vette a volt pár­já­val vá­sá­rolt közös jó­szá­gu­kat.

Itt a legújabb comberősítő gyakorlat, amit egyszerűen mindenki imád

Itt a legújabb comberősítő gyakorlat, amit egyszerűen mindenki imád

Elá­rasz­tot­ták az Ins­tag­ra­mot az új edzés­mód­szer­ről ké­szült fotók. Ra­jon­ga­nak érte az em­be­rek! Nem hi­szel a sze­med­nek, mi­lyen egy­szerű!

Elá­rasz­tot­ták az Ins­tag­ra­mot az új edzés­mód­szer­ről ké­szült fotók. Ra­jon­ga­nak érte az em­be­rek! Nem hi­szel a sze­med­nek, mi­lyen egy­szerű!

Látnod kell: Eszméletlen, mire képes kutyájával a fiatal Réka

Látnod kell: Eszméletlen, mire képes kutyájával a fiatal Réka

A fi­a­tal lány és hű társa most a spa­nyol­or­szági Eb-t tűzte ki célul.

A ke­szeg­fal­vai Laki Réka je­len­tős si­ke­re­ket tud­hat maga mö­gött a ku­tya­frizbi sport­ág­ban.

Nem minden rákosmenti kutya ilyen szerencsés

Nem minden rákosmenti kutya ilyen szerencsés

Mér­ge­zett virs­lida­ra­bo­kat szór­tak ki Rá­kos­ke­reszt­úron, egy kutya csak a gyors ál­lat­or­vosi se­gít­ség miatt me­ne­kült meg.

Mér­ge­zett virs­lida­ra­bo­kat szór­tak ki Rá­kos­ke­reszt­úron, egy kutya csak a gyors ál­lat­or­vosi se­gít­ség miatt me­ne­kült meg.A kör­nyé­ken min­den­na­po­sak a mér­ge­zé­sek: nem­rég kol­bász­da­ra­bok je­len­tek meg az utcán, más­kor tűk­kel és hor­gok­kal meg­tűz­delt fa­lat­kák­kal akar­ták el­pusz­tí­tani a ku­tyá­kat.

Gyászol Molnár Anikó, elvesztette családtagját

Gyászol Molnár Anikó, elvesztette családtagját

Az egy­kori Nagy Ő gyá­szol, el­hunyt Majlo névre hall­gató, imá­dott ku­tyusa.

Az egy­kori Nagy Ő gyá­szol, el­hunyt Majlo névre hall­gató, imá­dott ku­tyusa. Mol­nár Anikó nagy ál­lat­ba­rát és ál­lat­védő, ám négy­lábú ked­ven­cé­nél át­té­tes da­ga­nat ala­kult ki. Az eb az utolsó na­pok­ban már nyü­szí­tett a fo­lya­ma­tos fáj­da­lom­tól. Ekkor nehéz dön­tést kel­lett hoz­nia.

Újabb tragédia a Klapka családban: Gyászol az özvegy!

Újabb tragédia a Klapka családban: Gyászol az özvegy!

Szo­morú hírt kap­tunk...

Szo­morú hírt ka­pott szer­kesz­tő­sé­günk! Az el­hunyt üz­let­em­ber öz­ve­gye még fel sem tudta dol­gozni férje el­vesz­té­sét, máris újabb csa­pást mért rá a sors.

Gyorsan terjed a kutyákat halálos veszéllyel fenyegető betegség

Gyorsan terjed a kutyákat halálos veszéllyel fenyegető betegség

Öt-hat éve jelen van Ma­gyar­or­szá­gon a ku­tyá­kat ha­lá­los ve­széllyel fe­nye­gető meg­be­te­ge­dés, a szív­fér­ges­ség.

Kád helyett a mosóba viszik kedvencüket a gazdik Budapesten

Kád helyett a mosóba viszik kedvencüket a gazdik Budapesten

Ku­tya­tar­tók ezrei moz­dul­hat­nak meg.

Ku­tya­für­de­tés a la­kás­ban? Tu­dunk jobb és kor­sze­rűbb el­já­rást. Ku­tya­tar­tók ez­re­i­nek lehet ez a meg­ol­dás.

Elképesztő bizonyíték, a kutyák tényleg bárhol képesek elaludni

Elképesztő bizonyíték, a kutyák tényleg bárhol képesek elaludni

A kö­lyök­ku­tyák nem vá­lo­gat­nak, ha rájuk tör az ál­mos­ság. Bár­hol és bár­mi­kor be­dob­ják a szu­nyát. Mu­tat­juk is, miről van szó!

A nyilvánosság segítségét kéri a TV2 sztárja!

A nyilvánosság segítségét kéri a TV2 sztárja!

Tud­juk, mit érez­het. A TV2 Mokka nem­rég ér­kező mű­sor­ve­ze­tője elő­ször for­dult a ra­jon­gó­i­hoz, hogy se­gít­se­nek rajta. Ag­go­dalma ért­hető...

Tud­juk, mit érez­het. A TV2 Mokka nem­rég ér­kező mű­sor­ve­ze­tője elő­ször for­dult a ra­jon­gó­i­hoz, hogy se­gít­se­nek rajta. Ag­go­dalma ért­hető...

Sarka Kata megmutatta új választottját

Sarka Kata megmutatta új választottját

Sarka Kata máris agyon­sze­ret­geti.

Sarka Kata a Fa­ce­boo­kon mu­tatta meg, ki ott­hona új la­kója.

Gyászol Molnár Anikó!

Gyászol Molnár Anikó!

Az egy­kori Nagy Ő nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött, hű társa hosszú szen­ve­dés és ti­zen­négy év földi lét után pusz­tult el. Anikó fo­tók­kal em­lé­ke­zett meg ked­ven­cé­ről.

Az egy­kori Nagy Ő nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött, hű társa hosszú szen­ve­dés és ti­zen­négy év földi lét után pusz­tult el. Anikó fo­tók­kal em­lé­ke­zett meg ked­ven­cé­ről.

Lecsukták a szörnyeteget, aki kutyákkal etette meg az exe holttestét

Lecsukták a szörnyeteget, aki kutyákkal etette meg exe holttestét

Még­sem úszta meg a rém­tet­tet a bra­zil fut­ball­sztár.

Még­sem úszta meg a rém­tet­tet a bra­zil fut­ball­sztár. Óri­ási volt mi­atta a fel­há­bo­ro­dás.

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni.

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni a fit­nesz­guru. So­kéig el sem árul­ták neki, mi tör­tént, ne­hogy kül­földi útján kap­jon sok­kot.

Gyerek utáni vágyát pótolja a sok kutyával a magyar énekesnő?

Gyerek utáni vágyát pótolja a sok kutyával a magyar énekesnő?

Új ku­tyát fo­ga­dott örökbe Tóth Vera.

Az éne­kesnő hús­vét al­kal­má­ból nem nyu­szit vett, hanem újabb ku­tyát fo­ga­dott örökbe. Vera így most öt blö­ki­vel és egy ci­cá­val osztja meg ott­ho­nát.

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Judit néni szá­mára min­dent je­len­tett kis­ku­tyája, Kör­mendi úr...

Judit néni szá­mára min­dent je­len­tett kis­ku­tyája, Kör­mendi úr, akit aljas módon meg­mér­gez­tek né­hány nap­pal ez­előtt. A fit­nesz­guru most fo­lya­ma­to­san az idős asszony mel­lett van...

Segítségre szorult a magyar színésznő, amiért nem lehet több gyermeke

Segítségre szorult a magyar színésznő, amiért nem lehet több gyermeke

Gre­gor Ber­na­dett ne­he­zen dol­gozta fel, hogy nem lehet ismét anya.

Gre­gor Ber­na­dett ne­he­zen dol­gozta fel, hogy nem lehet ismét anya.

Másfél hónap után lett meg a balesetben kiugrott kutya

Másfél hónap után lett meg a balesetben kiugrott kutya

Feb­ruár végén egy bal­ese­tező, idős pár vesz­tette el a Roli névre hall­gató bézs ku­tyust, akit végül egy fi­a­tal­em­ber ta­lált meg.

Ezért ijedt meg férjétől a magyar színésznő

Ezért ijedt meg férjétől a magyar színésznő

Film­sze­rep miatt hí­zott Ru­dolf Péter.

Nem is­me­rik fel az utcán Ru­dolf Pé­tert, aki egy sze­rep miatt ko­pasz lett és tíz kilót hí­zott. De nem csak a já­ró­ke­lők döb­ben­tek le az át­ala­ku­lás­tól, fe­le­sége is.

Eljárás indul Alekosz ellen: Durva, gyomorforgató történet

Eljárás indul Alekosz ellen: Durva, gyomorforgató történet

Erős ideg­zet és még erő­sebb gyo­mor kell ahhoz, hogy vé­gig­ol­vasd...

Erős ideg­zet és még erő­sebb gyo­mor kell ahhoz, hogy vé­gig­ol­vasd ezt a szto­rit. És köz­ben le­he­tő­leg ne gon­dol­kodj azon, hogy amit a kép­er­nyőn látsz és a rög­va­ló­ság közt mek­kora a sza­ka­dék!

Négylábú kedvencét gyászolja Judy!

Négylábú kedvencét gyászolja Judy!

Az éne­kesnő A Nagy Du­ettre ké­szül, köz­ben vi­szont el­vesz­tette a csa­lád­juk egyik fon­tos tag­ját. Kis­lá­nyá­val el­gyá­szol­ták a ked­ven­cü­ket, Maja de­re­ka­san vi­selte a vesz­te­sé­get.

Az éne­kesnő A Nagy Du­ettre ké­szül, köz­ben vi­szont el­vesz­tette a csa­lád­juk egyik fon­tos tag­ját.

Gyászol a magyar sztár, családtagját veszítette el

Gyászol a magyar sztár, családtagját veszítette el

Al­földi Ró­bert hű­sé­ges tár­sát ve­szí­tette el. A ren­dező ne­he­zen tudja fel­dol­gozni csa­lád­tagja ha­lá­lát.

Al­földi Ró­bert hű­sé­ges tár­sát ve­szí­tette el né­hány napja. A ren­dező ne­he­zen tudja fel­dol­gozni csa­lád­tagja ha­lá­lát, de az élet megy to­vább.

Gyászol a színész, legjobb barátját vesztette el

Gyászol a színész, legjobb barátját vesztette el

Min­den­hová ma­gá­val vitte Pan­kát.

Szinte min­den­hová ma­gá­val vitte Pan­kát.

Végre kiderült, kivel osztja meg ágyát a magyar sztár

Végre kiderült, kivel osztja meg ágyát a magyar sztár

Thai­földre is együtt utaz­tak.

Min­dig is imádta a ku­tyá­kat Szor­csik Vik­tó­ria, de so­káig nem volt sa­játja. Négy évvel ez­előtt azon­ban rá­vette magát, hogy be­sze­rez­zen egyet.

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd.

Még be sem csön­get­tünk, a házat hő­si­e­sen őrző két kutya har­sány uga­tás­sal je­lezte a Sági csa­lád­nak ér­ke­zé­sün­ket. Mi­e­lőtt azon­ban a te­ra­szon ke­resz­tül a házba lép­tünk volna, egy rög­tön­zött lab­dá­zás vette kez­de­tét.

Hét év után kapta vissza ellopott kutyáját az idős magyar bácsi

Hét év után kapta vissza ellopott kutyáját az idős magyar bácsi

Hi­he­tet­len dolog tör­tént egy zug­lói bá­csi­val a na­pok­ban: az ál­lat­vé­dők meg­ta­lál­ták a hét éve el­lo­pott kis­ku­tyá­ját.

Szörnyű veszteség érte Schobert Norbit és családját

Szörnyű veszteség érte Schobert Norbit és családját

A fit­nesz­guru tel­je­sen ki­ké­szült, a ra­jon­gók se­gít­sé­gét kéri! Sose hitte volna, hogy ez meg­tör­té­nik.

A fit­nesz­guru tel­je­sen ki­ké­szült, a ra­jon­gók se­gít­sé­gét kéri! Sose hitte volna, hogy ez meg­tör­té­nik.

Háromlábú kutyát kért az amputált fiú

Háromlábú kutyát kért az amputált fiú

Szív­me­len­gető ba­rát­ság szü­le­tett az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban!

Szív­me­len­gető ba­rát­ság szü­le­tett az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban: egy lát­szó­lag sen­ki­nek nem kellő három lábú kutya sze­rető gaz­dára ta­lált - egy fél­lábú fiú sze­mé­lyé­ben!

Ezért képtelen Judy elaltatni a kiskutyáját

Ezért képtelen Judy elaltatni a kiskutyáját

Néha már szinte rém­álom az élet Judyék­nál.

Néha már szinte rém­álom az élet Judyék­nál, hi­szen hosszú ideje be­te­ges­ke­dik a csa­lád négy­lábú ked­vence. Pier, az usz­kár bár­mit meg­te­het az ott­ho­ná­ban.

Félholt kutyát találtak Zsámbékon

Félholt kutyát találtak Zsámbékon

A meg­kín­zott ku­tyust va­ló­szí­nű­leg töb­ben meg­rug­dos­ták. Az egyik sze­mére meg is va­kult. Hiába ro­han­tak vele az ál­lat­or­vos­hoz, már nem tud­ták meg­men­teni.

A meg­kín­zott ku­tyust va­ló­szí­nű­leg töb­ben meg­rug­dos­ták. Az egyik sze­mére meg is va­kult. Hiába ro­han­tak vele az ál­lat­or­vos­hoz, már nem tud­ták meg­men­teni.

Az év legbetegebb szexkalandját vette videóra egy kukkoló

Az év legbetegesebb szexkalandját vette videóra egy kukkoló

Hogy te­he­tett ilyet egy 24 éves nő? Bár a tár­gya­lás még fo­lyik, vél­he­tően nem ússza meg a bör­tönt.

Hogy te­he­tett ilyet egy 24 éves nő? Bár a tár­gya­lás még fo­lyik, vél­he­tően nem ússza meg a bör­tönt.

Ezek a kutyák végveszélyben vannak!

Ezek a kutyák végveszélyben vannak!

Tönk­re­tet­tük a leg­jobb ba­rá­ta­in­kat...

Sok tíz, száz évet szán­tak rá az em­be­rek, hogy ki­fej­lesszék a nyo­mott orrú ku­tyá­kat. Csak­hogy a di­va­tos ku­tyá­kat élet­ve­szélybe so­dor­ták...

70 millióért sem adta el kutyáját Sándor!

70 millióért sem adta el kutyáját Sándor!

Ze­bu­lon kö­lyök­ku­tya­ként sen­ki­nek nem kel­lett.

Ze­bu­lon ku­tya­kö­lyök­ként sen­ki­nek nem kel­lett! A világ min­den ran­go­sabb ku­tya­ki­ál­lí­tá­sát meg­nyerte a ma már ve­te­rán angol bull­mas­tiff. 13 éve­sen is jó egész­ség­nek ör­vend er­zsé­beti ott­ho­ná­ban.

Magyar celebjeink kutyáinak sztárélete van

Magyar celebjeink kutyáinak sztárélete van

A leg­több hazai hí­res­ség oda­van az ebe­kért. Az biz­tos, mind­egyik sztár­ku­tyus­nak jó élete van.

A leg­több hazai hí­res­ség oda­van az ebe­kért. Az biz­tos, mind­egyik sztár­ku­tyus­nak jó élete van. Akad olyan hí­res­ség, aki nem csak tartja, de menti is a ki­do­bott, rá­szo­ruló ku­tyá­kat. Tor­nócczky Anita pél­dául az Ál­lat­őr­ség tagja, aki kam­pá­nyol az ál­lat­vé­delmi tör­vény szi­go­rí­tá­sáért.

Nem vették kutyába az ebeket Miskolcon

Nem vették kutyába az ebeket Miskolcon

Mis­kol­con hét­vé­gén nem­csak a gaz­dák és a nem gaz­dák, hanem a ku­tyák is far­san­goz­tak. A Be­che­rovka Mis­kolci Ko­cso­nya Far­san­gon meg­ren­de­zett Kutya Far­san­go­zoo lá­to­ga­tói jel­mezbe öl­tö­zött ebek­nek tap­sol­hat­tak.

Mis­kol­con hét­vé­gén nem­csak a gaz­dák és a nem gaz­dák, hanem a ku­tyák is far­san­goz­tak. A Be­che­rovka Mis­kolci Ko­cso­nya Far­san­gon meg­ren­de­zett Kutya Far­san­go­zoo lá­to­ga­tói jel­mezbe öl­tö­zött ebek­nek tap­sol­hat­tak.

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Eszedbe ju­tott már, hogy mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon? Most meg­tud­ha­tod, mit mű­vel­nek!

Eszedbe ju­tott már, hogy mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon? Most meg­tud­ha­tod, mit mű­vel­nek!

Póráz nélküli kutyák téptek szét egy rókát

Póráz nélküli kutyák téptek szét egy rókát

Hiába si­et­tek az ál­lat­vé­dők a vérző ró­ká­val or­vos­hoz, a ra­ga­dozó nem élte túl a tá­ma­dást. Az ál­lat­ba­rá­tok két tá­borra sza­kad­tak.

Hiába si­et­tek az ál­lat­vé­dők a vérző ró­ká­val or­vos­hoz, a ra­ga­dozó nem élte túl a tá­ma­dást. Az ál­lat­ba­rá­tok két tá­borra sza­kad­tak: van­nak, akik tá­mo­gat­ják a pó­rá­zon való ku­tya­sé­tál­ta­tást, mások sze­rint a vad­ál­la­tok ur­ba­ni­zá­ló­dá­sá­val egyre több lesz az ilyen tá­ma­dás.

Döbbenet: életveszélyben vannak a kutyák!

Erre senki nem számított: életveszélyben vannak a kutyák!

Va­ló­szí­nű­leg nem bün­te­tik meg a va­dászt, aki a gazdi szeme lát­tára lőtt le egy ku­tyát Bu­da­pes­ten.

Va­ló­szí­nű­leg nem bün­te­tik meg a va­dászt, aki a gazdi szeme lát­tára lőtt le egy ku­tyát Bu­da­pes­ten, a má­tyás­földi re­pü­lő­tér mel­lett. Igaz, póráz nem volt az eben és a gaz­dá­já­tól jó ötven mé­terre szi­ma­tol­gat­ha­tott az állat - ez okozta a vesz­tét.

Szörnyű kínokat élt át a Kamaraerdőből megmentett kutya

Szörnyű kínokat élt át a Kamaraerdőből megmentett kutya

Egy kon­té­ner alól szed­ték ki Döm­pert, ko­ráb­ban ember- és ku­tya­tá­ma­dás is érte az ál­la­tot.

Egy kon­té­ner alól szed­ték ki Döm­pert, ko­ráb­ban ember- és ku­tya­tá­ma­dás is érte az ál­la­tot.

Gyászol Ungár Anikó

Gyászol Ungár Anikó

Kül­föl­dön tar­tóz­ko­dott, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént - nem akar­ták, hogy to­vább szen­ved­jen

Sorozatos tragédiák keserítik meg Gaál Noémi életét!

Sorozatos tragédiák keserítik meg Gaál Noémi életét!

Drá­mai ese­mé­nyek!

Az egy­kori idő­jós de­cem­ber­től új éle­tet kez­dett, ami nem volt könnyű szá­mára. Több drá­mai ese­mény is tör­tént az el­múlt idő­szak­ban!

Vérlázító módon reagált a Budapesten jéggé fagyott kutya gazdája

Vérlázító módon reagált a Budapesten jéggé fagyott kutya gazdája

Egy tár­sas­ház ud­va­rán ta­lál­ták meg az ál­lat­men­tők a ha­lálra fa­gyott ku­tyát.

Halott társát élesztgette a hős kutyus

Halott társát élesztgette a hős kutyus

Nem elő­ször bi­zo­nyí­totta be hű­sé­gét.

Vil­mos kutya nem elő­ször bi­zo­nyí­totta be hű­sé­gét. A ma­gá­nyos eb ha­ma­ro­san csa­ládba is ke­rül­het!

Iszonyat: Szexjátéknak használta tündéri kutyáját a perverz gazdi

Iszonyat: Szexjátéknak használta tündéri kutyáját a perverz gazdi

A ször­nyű per­ce­ket átélő négy­lábú még kö­lyök volt, ami­kor...

A ször­nyű per­ce­ket átélő négy­lábú még kö­lyök volt, ami­kor...

Melyik jegyben születtél? Ezt a kutyát válaszd magadnak!

Melyik jegyben születtél? Ezt a kutyát válaszd magadnak!

Nem tudod el­dön­teni, hogy me­lyik kutya lehet az ide­á­lis há­zi­ál­lat szá­modra? Meg­mu­tat­juk!

Ezt a magyar kutyát imádják most Amerikában

Ezt a magyar kutyát imádják most Amerikában

Őt ün­nep­lik most!

Ame­rika leg­ran­go­sabb ku­tya­ver­se­nyén egy ma­gyar kutya lett a leg­szebb. Őt ün­nep­lik most a világ másik ol­da­lán! Idén elő­ször egy ma­gyar faj­tát vá­lasz­tot­tak.

Hős tanárnő mentette meg az elgázolt kutyát, perceken múlt az élete

Hős tanárnő mentette meg az elgázolt kutyát, perceken múlt az élete

Elütöt­tek egy ku­tyát Arad­vány­pusz­tán, sokan el­men­tek mel­lette, hosszú órá­kon ke­resz­tül szen­ve­dett.

Elütöt­tek egy ku­tyát Arad­vány­pusz­tán, sokan el­men­tek mel­lette.

Erre képes egy kutya az Iphone-nal!

Erre képes egy kutya az Iphone-nal!

Nem néz­tünk ugyan utána, de eddig nem is hal­lot­tunk még arról, hogy bárki is pró­bára tette volna ilyen mód az okos­te­le­fo­nok ujj­le­nyo­mat-ol­va­só­ját. Egy ma­gyar kis­lány igen.

Nem néz­tünk ugyan utána, de eddig nem is hal­lot­tunk még arról, hogy bárki is pró­bára tette volna ilyen mód az okos­te­le­fo­nok ujj­le­nyo­mat-ol­va­só­ját. Egy ma­gyar kis­lány igen.

Így védd meg kutyádat a jeges környezet okozta sérülésektől

Így védd meg kutyádat a jeges környezet okozta sérülésektől

Télen gya­kori prob­léma a ku­tyák a láb­sé­rü­lése, me­lyért a jég, a hó, il­letve a fel­só­zott utak te­he­tők fe­le­lőssé.

Igazi love story: megmentette sérült társát a hős négylábú

Igazi love story: megmentette sérült társát a hős négylábú

Neki kö­szön­heti éle­tét.

Lucy nem tu­dott mo­zogni: a sí­ne­ken re­kedt Zá­hony és Ung­vár kö­zött, Kis­tég­lás­nál.

Daisy szolgálatra jelentkezik

Daisy szolgálatra jelentkezik

A Fejér me­gyei Ercsi rend­őr­ka­pi­tány­sá­gán állt szol­gá­latba a 18 hó­na­pos német ju­hász. A rend­őr­ku­tya na­gyon nagy se­gít­sé­get je­lent a rend­őrök­nek.

A Fejér me­gyei Ercsi rend­őr­ka­pi­tány­sá­gán állt szol­gá­latba a 18 hó­na­pos német ju­hász. Az egyik leg­hí­re­sebb ma­gyar rend­őr­ku­tya, Kán­tor kései utódja az év eleje óta se­gíti a rend­őr­sé­get.

Majkát lerohanta rajongója

Majkát lerohanta rajongója

Szó sze­rint Majka a kar­jába re­pült Az 50 mil­liós játsz­má­ban Non­csi, ami­kor a stú­di­óba lépve meg­látta ked­ven­cét. Cse­rébe ka­pott két nagy pu­szit.

Szó sze­rint Majka a kar­jába re­pült Az 50 mil­liós játsz­má­ban Non­csi, ami­kor a stú­di­óba lépve meg­látta ked­ven­cét. Cse­rébe ka­pott két nagy pu­szit.

Brutális állatkínzás Budapesten, sokkot kaptak a gazdik

Brutális állatkínzás Budapesten, sokkot kaptak a gazdik

Húsba rej­tett hor­gok­kal akar gyil­kolni.

Húsba rej­tett he­gyes hor­go­kat dobál be va­laki a 17. ke­rü­let­ben lévő házak kert­je­ibe. Már több ku­tyát kel­lett meg­mű­teni, mi­u­tán le­nyel­ték a csa­lit.

Akasztással fenyegetnek a kutyatolvajok, ha a gazdi nem fizet

Akasztással fenyegetnek a kutyatolvajok, ha a gazdi nem fizet

Po­fát­lan és ke­gyet­len tol­va­jok ke­zébe ke­rült egy csa­ládi ked­venc.

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból. Ka­rá­csony előtt Dé­va­vá­nyá­ról két nagy ér­tékű bull­do­got lo­pott el va­laki a ház ud­va­rá­ról. De nem ez volt az egyet­len eset.

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból. Ki­zá­ró­lag faj­ta­tiszta, fran­cia és angol bull­do­go­kat, il­letve mop­szo­kat lop­tak el is­me­ret­le­nek. Kö­zü­lük sok­nak rá­adá­sul mil­li­ókra rúg az esz­mei ér­téke.

Egy éve várja gazdáját egy kutya a jászberényi kórház udvarán

Egy éve várja gazdáját egy kutya a jászberényi kórház udvarán

El­kezd­tek új gaz­dát ke­resni a hű­sé­ges kan ku­tyus­nak, Vi­li­ké­nek.

Egy éve várja gaz­dá­ját egy kutya a jász­be­ré­nyi kór­ház ud­va­rán. Vili az el­múlt egy évben a kór­házi dol­go­zók, be­te­gek és lá­to­ga­tók ked­vence lett, akik most egy nemes tet­tel sze­ret­nék ki­mu­tatni sze­re­te­tü­ket.

A világ legnehezebb szókeresője! Ha megoldod, zseni vagy!

A világ legnehezebb szókeresője! Ha megoldod, zseni vagy!

Egy kutya rej­tő­zik a sorok kö­zött - és min­den­kit meg­őr­jít! Te meg­ta­lá­lod, hová bújt?

Egy kutya rej­tő­zik a sorok kö­zött - és min­den­kit meg­őr­jít! Te meg­ta­lá­lod, hová bújt?

Zokogva fogadta a kislány, hogy csoda történt vele!

Zokogva fogadta a kislány, hogy csoda történt vele!

Plüss­ku­tyá­ját sze­rette a leg­job­ban.

A világ leg­jobb szü­le­i­nek ti­tu­lál­ják az in­ter­ne­ten azt a há­zas­párt, akik nem min­den­napi meg­le­pe­tés­sel ked­ves­ked­tek sze­re­tett lá­nyuk­nak. Zo­ko­gó­gör­csöt ka­pott.

Lemondott a szerelemről, de az ágyát megosztja valakivel Hernádi

Lemondott a szerelemről, de az ágyát megosztja valakivel Hernádi Judit

Bár hosszú évek óta szing­li­ként él, van va­laki, akit be­en­ged a há­ló­szo­bá­jába.

Megindult a verseny: ki lesz az elnöki kutya?

Megindult a verseny: ki lesz az elnöki kutya?

Már van je­lent­kező!

A Fehér Ház nem ma­rad­hat kutya nél­kül, Trum­pék­nak vi­szont még nincs há­zi­ál­la­tuk - de már van je­lent­kező!

Drótra kötötte, hagyta szenvedni kutyáját a magyar férfi

Drótra kötötte, hagyta szenvedni kutyáját a magyar férfi

Az út szé­lén ta­lál­ták meg.

Csak a sze­ren­csén és egy jó­szívű so­fő­rön múlt, hogy nem halt bele sú­lyos sé­rü­lé­se­ibe a kutya.

Borzasztó! Így tartják a levágásra szánt kutyákat

Borzasztó! Így tartják a levágásra szánt kutyákat

Éhez­te­tik őket, mi­előtt a mé­szár­székre ke­rül­nek. Nyü­szí­te­nek kín­juk­ban. A "hús­ku­tyák" biz­ni­sze óri­ási.

Éhez­te­tik őket, mi­előtt a mé­szár­székre ke­rül­nek. Nyü­szí­te­nek kín­juk­ban.

Tangás télapóként várja a Karácsonyt a modell

Tangás télapóként várja a Karácsonyt a modell

Té­l­a­pó­sapka és szexi fe­hér­nemű...

Té­l­a­pó­sapka, szexi fe­hér­nemű és egy ka­rá­csonyfa lát­ható a képen, ami va­dí­tóan sze­xire si­ke­rült.

Szereted a kutyádat? Akkor ezt mindenképp megteszed még idén

Szereted a kutyádat? Akkor ezt mindenképp megteszed még idén

Fon­tos a ku­tyák chi­pe­zése.

Újra fel­hívja a fi­gyel­met az egyik ál­lat­védő szer­ve­zet a ku­tyák chi­pe­zé­sé­nek fon­tos­sá­gára.

Szívszorító: több métert zuhant egy kutya, a mélyben találtak rá

Szívszorító: több métert zuhant egy kutya, a mélyben találtak rá

A kis­ku­tya ha­lálra volt ré­mülve, ami­kor rá­ta­lál­tak. Nyolc mé­tert zu­hant...

A kis­ku­tya ha­lálra volt ré­mülve, ami­kor rá­ta­lál­tak. A négy­lábú nyolc mé­tert zu­hant...

Hihetetlen: nem bűnhődik a deteki mészáros

Hihetetlen: nem bűnhődik a deteki mészáros

Nincs dön­tés az ügyé­ben.

Hiába várta min­denki, hogy pél­dás bün­te­tést kap, to­vábbra sem tudni, meg­bűn­hő­dik-e K. Ist­ván, Detek al­pol­gár­mes­te­ré­nek a fia.

Kedvence nyalta szét a sztárfocista fülét

Kedvence nyalta szét a sztárfocista fülét

Diego Costa tö­ké­le­tes szom­bat estét zárt.

Diego Costa tö­ké­le­tes szom­bat estét zárt. Ott­hon nem ma­radt el a ju­ta­lom sem, s ezt a spa­nyol fo­cista él­vezte is.

Ez beteg: Videóra vette a pincérnő élete legmocskosabb szexkalandját

Ez beteg: Videóra vette a pincérnő élete legmocskosabb szexkalandját

Ölbe kapta házi ked­ven­cét, a fel­vé­telt pedig el­küldte a ba­rát­já­nak.

Ölbe kapta házi ked­ven­cét, a bot­rá­nyos fel­vé­telt pedig el­küldte a ba­rát­já­nak, hátha si­ke­rül egy kis iz­gal­mat csem­pész­nie a ki­hűlt kap­cso­latba.

Bővült a család Som-Balogh Edináéknál!

Bővült a család Som-Balogh Edináéknál!

Meg­ható fo­tó­val tu­datta az öröm­hírt ra­jon­gó­i­val a gyö­nyörű édes­anya! Ez nem semmi!

Meg­ható fo­tó­val tu­datta az öröm­hírt ra­jon­gó­i­val a gyö­nyörű édes­anya! A szí­nésznő kisfi­á­val nézte végig a nagy ese­ményt!

Kegyetlen állatkínzás Borsodban: Savval öntöttek le egy kutyát

Kegyetlen állatkínzás Borsodban: Savval öntöttek le egy kutyát

Nyom­ra­ve­ze­tői díjat aján­lot­tak fel.

Nyom­ra­ve­ze­tői díjat aján­lott fel az a gazdi, aki­nek a ku­tyá­ját va­la­mi­lyen ke­mi­ká­li­á­val ön­tötte le egy ke­gyet­len ál­lat­kínzó.

Döbbenetes meglepetést kapott férjétől Szabó Zsófi

Döbbenetes meglepetést kapott férjétől Szabó Zsófi

Vajon mivel lep­hette meg a férj?

Vajon mivel lep­hette meg a férj az ifjú asszonyt, ami­vel min­den­nél bol­do­gabbá tette?

Egy ártatlan élet a tét: pánikba esett Zámbó Krisztián

Egy ártatlan élet a tét: pánikba esett Zámbó Krisztián

Tel­je­sen el­ke­se­re­dett. Napok óta a Fa­ce­book-ol­da­lán ese­de­zik kö­ve­tői se­gít­sé­géért.

Tel­je­sen el­ke­se­re­dett. Napok óta a Fa­ce­book-ol­da­lán ese­de­zik kö­ve­tői se­gít­sé­géért.