CÍMKE: 'kutya'
FRISS HÍREK

Ezért baj, hogy megteltek a kutyakozmetikák a hőségben

Ezért baj, hogy megteltek a kutyakozmetikák a hőségben

Sokan sze­ret­nék meg­sza­ba­dí­tani ked­ven­cü­ket a bun­dá­juk­tól.

Sokan sze­ret­nék most meg­sza­ba­dí­tani négy­lábú ked­ven­cü­ket a bun­dá­juk­tól.

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Az éne­kesnő va­sár­nap még ön­fe­led­ten bu­li­zott a Szi­ge­ten, hét­főn vi­szont rossz hírt ka­pott.

Az éne­kesnő va­sár­nap még ön­fe­led­ten bu­li­zott a Szi­ge­ten, hét­főn vi­szont rossz hírt ka­pott.

Ezt csinálták egy kutyával Gödöllőn - videó

Elképesztő felvétel! Ezt csinálták egy kutyával Gödöllőn - videó

Nel­son na­gyon él­vezte!

Nel­son, a kis yorki szem­mel lát­ha­tóan na­gyon él­vezte az utat. Rá­adá­sul az is ki­de­rült, hogy nem az első al­ka­lom...

Hihetetlenül aranyos fotót osztott meg Dzsudzsák Balázs

Hihetetlenül aranyos fotót osztott meg Dzsudzsák Balázs

Ha­za­lá­to­ga­tott Nyír­lu­gosra a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Je­len­leg nincs csa­pata a 31 éves szél­ső­nek.

Ha­za­lá­to­ga­tott Nyír­lu­gosra a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Je­len­leg nincs csa­pata a 31 éves szél­ső­nek.

2000 Eurós bírsággal "díjazták" a kutyáját forró autóban felejtő nőt!

2000 Eurós bírsággal "díjazták" a kutyáját forró autóban felejtő nőt!

Sz­lo­vé­ni­á­ban egy svájci nő, pél­dás, 1905 eurós bün­te­tést ka­pott, mert a forró ko­csi­ban hagyta ku­tyáit.

Durva, mit talált az 5. kerületi kapitányság nyomozókutyája egy belvárosi lakásban

Durva, mit talált az 5. kerületi kapitányság nyomozókutyája egy belvárosi lakásban

Tico, a négy­lábú kol­léga egy kony­há­ban is meg­állta a he­lyét. Rend­kí­vüli fo­gás­hoz se­gí­tette a rend­őrö­ket.

Megmutatta új szerelmét a magyar sztárszínésznő

Megmutatta új szerelmét a magyar sztárszínésznő

Ripli Zsu­zsi a pár­já­val együtt egy bos­ton ter­ri­ert is ka­pott, ami­kor össze­köl­töz­tek.

Ripli Zsu­zsi a pár­já­val együtt egy bos­ton ter­ri­ert is ka­pott, ami­kor össze­köl­töz­tek. Azóta együtt ne­ve­lik a most már két­éves Frey­ját, és vi­szik ma­guk­kal min­den­hová, ahová lehet.

Így még biztosan nem láttad Madonnát: Nem hittünk a szemünknek

Így még biztosan nem láttad Madonnát: Nem hittünk a szemünknek

Első rá­né­zésre vic­ces­nek tűnik, sőt má­so­dikra is az... De har­mad­jára azért eszünkbe jut...

Első rá­né­zésre vic­ces­nek tűnik, sőt má­so­dikra is az...

Retteg a falu a kutyagyilkostól

Retteg a falu a kutyagyilkostól

A he­lyiek sze­rint a kutya gaz­dá­ját meg­fe­nye­get­ték...

A te­le­pü­lé­sen min­denki arról be­szél, hogy a na­pok­ban egy 16 éves fiú le­lőtte a szom­széd csa­lád ked­ven­cét, egy díj­nyer­tes yorki fe­dező kant. Az ott élők jól is­me­rik az el­kö­vető csa­lád­ját, fél­nek tőlük.

Bizarr fotók jelentek meg a színésznőről: döbbenetes, mit művelt

Bizarr fotók jelentek meg a színésznőről: döbbenetes, mit művelt

A szí­nésznő kö­tés­sel az arcán je­lent meg egy ál­lat­védő tün­te­té­sen. Azon­nal el­in­dul­tak a plety­kák...

Nem hiszed el, mire képesek a rendőrkutyák - videón

Nem hiszed el, mire képesek a rendőrkutyák

Va­ló­sághű hely­szí­ne­ken adtak szá­mot tu­dá­suk­ról, ké­pes­sé­ge­ik­ről. Nagy hang­súlyt fek­tet a rend­őr­ség a kép­zé­sükre.

Va­ló­sághű hely­szí­ne­ken adtak szá­mot tu­dá­suk­ról, ké­pes­sé­ge­ik­ről. Nagy hang­súlyt fek­tet a rend­őr­ség a kép­zé­sükre, videó is ké­szült a leg­utóbbi gya­kor­la­ton.

Baj van, megteltek az állatmenhelyek

Nagy a baj, megteltek az ország állatmenhelyei

Or­szág­szerte tel­je­sen meg­tel­tek az amúgy is zsú­folt ál­lat­men­he­lyek. Bár a szer­ve­ze­tek ere­jü­kön felül pró­bál­nak he­lyet biz­to­sí­tani, a nyár kö­ze­pére a hely­zet kri­ti­kussá vált.

A nya­ra­lá­sok miatt ke­ve­sen fo­gad­nak be ál­la­tot. Or­szág­szerte tel­je­sen meg­tel­tek az amúgy is zsú­folt ál­lat­men­he­lyek. Bár a szer­ve­ze­tek ere­jü­kön felül pró­bál­nak min­den kis apró vagy nagy, ki­do­bott, ta­lált ál­lat­nak he­lyet biz­to­sí­tani, a nyár kö­ze­pére a hely­zet saj­nos­kri­ti­kussá vált.

Fájdalmas búcsú, gyászol a magyar szépségkirálynő

Fájdalmas búcsú, gyászol a magyar szépségkirálynő

Szo­morú hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val az Ins­tag­ram-ol­da­lán a 2015-ös Ma­gyar­or­szág Szépe.

Szo­morú hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val az Ins­tag­ram-ol­da­lán a 2015-ös Ma­gyar­or­szág Szépe.

Elképesztő hőstett: kutya mentette meg a terroristáktól a csapatot

Elképesztő hőstett: kutya mentette meg a terroristáktól a csapatot

A ku­tyá­nak több brit ka­tona is az éle­tét kö­szön­heti. Az állat nem félt, hanem egy­ből cse­le­ke­dett, ami­kor rájuk tá­mad­tak.

Drámai jelenet Tokodon, tűzoltókat riasztottak a vízaknához - fotók

Drámai jelenet Tokodon, tűzoltókat riasztottak a vízaknához - fotók

A tűz­ol­tók men­tet­ték ki a ku­tyát, ame­lyik egy na­gyon mély ak­nába zu­hant ked­den.

Mutatjuk a világ legrondább kutyáját, Zsazsát!

Mutatjuk a világ legrondább kutyáját, Zsazsát!

Gábor Zsa­zsá­ról kapta a nevét.

Az angol bul­dog a ma­gyar szár­ma­zású ame­ri­kai dí­vá­ról kapta a nevét.

Ilyen cuki kutyusokkal buktak le az állatszállítók

Ilyen cuki kutyusokkal buktak le az állatszállítók

Spa­nyol­or­szágba szán­ták az ebe­ket.

Spa­nyol­or­szágba szánt ku­tya­szál­lít­mány akadt fenn a Nébih el­len­őr­zé­sén. A 97 kö­lyök­ku­tya közül több sem érte el a szál­lít­ha­tó­sági kort.

Szörnyű veszteség érte, összeomlott a gyásztól a világhírű színésznő

Szörnyű veszteség érte, összeomlott a gyásztól a világhírű színésznő

Szív­szo­rító kép­pel és bú­csúüze­net­tel em­lé­ke­zik a vá­ran­dós szí­nésznő.

Szív­szo­rító kép­pel és bú­csúüze­net­tel em­lé­ke­zik a vá­ran­dós szí­nésznő.

Szörnyű hírt kapott a család: életét adta kutyájáért a nő

Szörnyű hírt kapott a család: életét adta kutyájáért a nő

A 35 éves nő a fo­lyóba sé­tált.

A 35 éves nő a fo­lyóba sé­tált, mi­u­tán el­sza­ladt tőle a ku­tyája. Meg­pró­bálta meg­men­teni az ál­la­tot, de ez az éle­tébe ke­rült.

Bizarr kapcsolat az idegenekkel: Mi történt Tóth Vera kutyájával?

Bizarr kapcsolat az idegenekkel: Mi történt Tóth Vera kutyájával?

A sztár­éne­kesnő éle­té­nek meg­ha­tá­rozó sze­rep­lői a ku­tyu­sai, rend­sze­re­sen tesz közzé róluk fény­ké­pe­ket az Ins­tag­ra­mon.

Kutyát sétáltatni indult az erdőbe, szörnyű, ami ezután történt

Kutyát sétáltatni indult az erdőbe, szörnyű, ami ezután történt

Egy videó is ki­szi­vár­gott az átélt bor­zal­mak­ról.

Egy videó is ki­szi­vár­gott az átélt bor­zal­mak­ról.

Borzalmas pillanatokat élt át Debreczeni Zita

Borzalmas pillanatokat élt át Debreczeni Zita

Mű­teni kel­lett Pa­ma­csot.

A csi­nos fotós végig ked­vence, Pa­macs mel­lett volt. Az ál­la­tot mű­teni kel­lett.

Megrázó hír jött: gyászol Heidi Klum

Megrázó hír jött: gyászol Heidi Klum

A négy­gyer­me­kes sztár­anyuka a szo­morú hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg kö­ve­tő­i­vel. Meg­ható fény­kép­pel bú­csú­zik vég­leg kis­ked­ven­cé­től.

A négy­gyer­me­kes sztár­anyuka a szo­morú hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg kö­ve­tő­i­vel. Meg­ható fény­kép­pel bú­csú­zik vég­leg kis­ked­ven­cé­től.

Drámai bejelentés: fájdalmas időszakon van túl Ördög Nóra családja

Drámai bejelentés: fájdalmas időszakon van túl Ördög Nóra családja

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője és férje egy ideig meg­pró­bál­ták nem mu­tatni...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője és férje egy ideig meg­pró­bál­ták nem mu­tatni vi­de­ó­ik­ban, mi is tör­tént.

Durva történet: Ezért ütötték meg a siket kismamát és kutyáját a repülőn

Durva történet: Ezért ütötték meg a siket kismamát és kutyáját a repülőn

A fel­bő­szült utas­társ ököl­lel csa­pott le. Az üt­le­gek­ből ka­pott a testi fo­gya­té­kos­ság­gal élő ter­hes kis­mama és se­gítő ku­tyusa is.

Itt az újabb bizonyíték, ezért a világ kedvence ez a kutyafajta

Itt az újabb bizonyíték, ezért a világ kedvence ez a kutyafajta

Fred nem­csak a tu­ris­ták, hanem most már az in­ter­net ked­vence is. Több száz­ez­ren imád­ják a fel­vé­te­le­ket, mu­tat­juk!

Szívszorító, amivel a Sólyon meggyilkolt kislány családjának meg kell küzdenie

Szívszorító, amivel a Sólyon meggyilkolt kislány családjának meg kell küzdenie

Nem csak a szü­lők tör­tek össze, ku­tyá­juk be­le­pusz­tul­hat a fáj­da­lomba..

A szü­lők­nek és Ad­ri­enn test­vé­ré­nek a saját gyá­szán túl azzal is meg kell bir­kóz­nia, hogy a csa­lád négy­lábú ked­vence is be­le­pusz­tul­hat a fáj­da­lomba...

Nagy a baj: aggasztó fotót töltött fel Debreczeni Zita

Nagy a baj: aggasztó fotót töltött fel Debreczeni Zita

A nép­szerű fotós és férje, Gi­anni An­noni közös kis­ku­tyá­ju­kért ag­gód­nak. Nincs jól!

A nép­szerű fotós és férje, Gi­anni An­noni közös kis­ku­tyá­ju­kért ag­gód­nak. Nincs jól!

Kutyának vették, ők lepődtek meg legjobban, mi lett az állatból - Videó

Kutyának vették, ők lepődtek meg legjobban, mi lett az állatból - Videó

Ti­beti masz­tiff ku­tyát vá­sá­rolt volna egy csa­lád, ám egész mást kap­tak...

Ti­beti masz­tiff ku­tyát vá­sá­rolt volna egy csa­lád, ám va­lami egé­szen mást kap­tak...

Kiderült a titok: ezért olyan sikeresek a magyar keresőkutyák

Kiderült a titok: ezért olyan sikeresek a magyar keresőkutyák

Sorra jön­nek a jó hírek a ma­gyar ku­tyák vi­lág­szín­vo­nalú tel­je­sít­mé­nyé­ről! Leg­utóbb múlt hét­vé­gén nyert vi­lág­baj­nok­sá­got egy ma­gyar kutya.

Megrázó részletek, ezért akasztotta fel magát az öngyilkos tini

Megrázó részletek, ezért akasztotta fel magát az öngyilkos tini

A 14 éves fi­a­talt a szo­bá­já­ban ta­lál­ták hol­tan. Most ki­de­rült, miért dön­tött úgy, hogy véget vet az éle­té­nek...

Rengeteg kiskutyát dugott a csomagtérbe a kegyetlen férfi, most jól megbánta

Rengeteg kiskutyát dugott a csomagtérbe a kegyetlen férfi, most jól megbánta

19 ku­tyust ta­lál­tak a rend­őrök a kül­földi ál­lam­pol­gár au­tó­já­nak cso­mag­tar­tó­já­ban Ma­gyar­or­szá­gon.

Ez szörnyű, holttestet őrző kutyákat mentett meg Tornóczky Anita

Ez szörnyű, holttestet őrző kutyákat mentett meg Tornóczky Anita

Át kel­lett lép­nie a tes­ten, hogy kö­ze­lebb ke­rül­jön a vi­csorgó ál­la­tok­hoz...

Fájdalmas döntést kell hoznia Steiner Kristófnak

Fájdalmas döntést kell hoznia Steiner Kristófnak

Kris­tóf egy el­ke­se­re­dett poszt­ban tu­datta is­me­rő­se­i­vel, hogy imá­dott ku­tyája sú­lyos ál­la­pot­ban van.

Kris­tóf egy el­ke­se­re­dett poszt­ban tu­datta is­me­rő­se­i­vel, imá­dott ku­tyája olyan sú­lyos ál­la­pot­ban van, hogy az orvos sze­rint ment­he­tet­len.

Tóth Vera ágyából jelentjük: Megtelt

Tóth Vera ágyából jelentjük: Megtelt

Az éne­kesnő so­sincs egye­dül a há­ló­szo­bá­já­ban...

Az éne­kesnő so­sincs egye­dül a há­ló­szo­bá­já­ban, rá­adá­sul ez tör­té­nik, ha el­hagyja a hely­sé­get. Ve­rá­nál ők az élet csá­szá­rai.

Kegyetlenség: forró autóba zárták kutyájukat a Hortobágyon

Elképesztő kegyetlenség: forró autóba zárták kutyájukat a Hortobágyon

Az állat a hő­sokk­tól össze­hányta a ko­csit, és ha nem ér­ke­zik idő­ben se­gít­ség, el is pusz­tult volna.

Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

A meg­döb­bentő fel­vé­tel a kö­zös­ségi ol­da­lakra is fel­ke­rült.

A meg­döb­bentő fel­vé­tel a kö­zös­ségi ol­da­lakra is fel­ke­rült.

Szupercuki! Új taggal bővült a FEM3 Café csapata

Szupercuki! Új taggal bővült a FEM3 Café csapata

Ma reg­gel de­bü­tált a Fem3 Café új sze­rep­lője!

Ma reg­gel de­bü­tált a Fem3 Café új sze­rep­lője!

Végigsírta a mentést ez a mozgólépcsőbe szorult kutya Budapesten - Fotó

Végigsírta a mentést ez a mozgólépcsőbe szorult kutya Budapesten - Fotó

Ször­nyű nyü­szí­tésre let­tek fi­gyel­me­sek az uta­sok a bu­da­pesti Cor­vin-ne­gyed alul­já­ró­já­nak moz­gó­lép­cső­jé­nél.

Gyászol II. Erzsébet, véget ért egy korszak az életében

Gyászol II. Erzsébet, véget ért egy korszak az életében

A brit ki­rálynő el­vesz­tette hű tár­sát.

A brit ki­rálynő el­vesz­tette hű tár­sát, aki csak­nem más­fél év­ti­ze­den volt vele. Vég­te­le­nül szo­morú II. Er­zsé­bet a tra­gé­dia miatt.

Aggódik Tóth Vera, orvosok segítségét kérte

Aggódik Tóth Vera, orvosok segítségét kérte

Min­denki mi­előbbi gyó­gyu­lást kí­vánt az éne­kesnő házi ked­ven­cé­nek, Car­los­nak.

Min­denki mi­előbbi gyó­gyu­lást kí­vánt az éne­kesnő házi ked­ven­cé­nek, Car­los­nak.

Elképesztő, ezt dugdosta a tyúkólban egy férfi

Elképesztő, ezt dugdosta a tyúkólban egy férfi

A szom­szé­dok se gon­dol­ták volna, hogy miket ta­lál­nak a rend­őrök a férfi bir­to­kán.

A szom­szé­dok se gon­dol­ták volna, hogy miket ta­lál­nak a rend­őrök a férfi bir­to­kán. Éppen raj­ta­kap­ták, ahogy meg­pró­bálta el­tün­tetni.

Kitálalt Geroge Clooney felesége, elképesztő, hogy szedte fel a sztár

Kitálalt Geroge Clooney felesége, elképesztő, hogy szedte fel a sztár

Az 56 éves szív­tipró egész egyedi mód­ját vá­lasz­totta a csá­bí­tás­nak, de be­jött!

Ezt a vonalat figyeld, azonnal kiderül, túlsúlyos-e a kutyád

Ezt a vonalat figyeld, azonnal kiderül, túlsúlyos-e a kutyád

Mu­tat­juk a leg­biz­to­sabb je­le­ket.

A gaz­dik sze­re­tik ké­nyez­tetni, ju­ta­lom­fa­la­tok­kal te­le­tömni ked­ven­ce­i­ket, de saj­nos egyre több­ször elő­for­dul, hogy túl­sú­lyos lesz az eb.

Tragédia történt: Összeomlott a gyásztól Oszter Sándor lánya

Tragédia történt: Összeomlott a gyásztól Oszter Sándor lánya

Osz­ter Ale­xandra fájó szív­vel tu­datta, el­vesz­tette jó ba­rát­ját.

Osz­ter Ale­xandra fájó szív­vel tu­datta, el­vesz­tette jó ba­rát­ját, ahogy ő fo­gal­ma­zott, egy csa­lád­tag tá­vo­zott el.

Tesztüzem, kilenc négylábúval

Tesztüzem, kilenc négylábúval

El­ké­szült ha­zánk leg­komp­le­xebb ku­tyás él­mény­parkja a Vá­ros­li­get­ben a Liget Bu­da­pest Pro­jekt­nek kö­szön­he­tően, amely igazi oázis a ku­tyu­sok­nak és gaz­di­ja­ik­nak.

El­ké­szült ha­zánk leg­komp­le­xebb ku­tyás él­mény­parkja a Vá­ros­li­get­ben a Liget Bu­da­pest Pro­jekt­nek kö­szön­he­tően, amely igazi oázis a ku­tyu­sok­nak és gaz­di­ja­ik­nak. Az érin­tet­tek ha­ma­ro­san bir­tokba is ve­he­tik azt. Je­len­leg gőz­erő­vel zaj­lik a teszt­üzem, mely­ben ki­lenc négy­lábú vesz részt, az ed­digi ered­mé­nyek pedig ki­fe­je­zet­ten po­zi­tí­vak.

Ezt nézd: Ezzel az édes négylábúval húsvétozik Dukai Regina

Ezt nézd: Ezzel az édes négylábúval húsvétozik Dukai Regina

Dukai Re­gina ki­moz­dult a sza­badba hogy la­zít­son egy ki­csit.

Dukai Re­gina ki­moz­dult a sza­badba hogy la­zít­son egy ki­csit.

Elképesztő, utcai kutyapiszok fertőzte meg a babát

Elképesztő, utcai kutyapiszok fertőzte meg a babát

Szal­mo­nel­lát mu­tat­tak ki...

A kis­lány­nál szal­mo­nel­lát mu­tat­tak ki az or­vo­sok, s a jár­vány­ügyi ha­tó­ság hang­sú­lyozta: a vírus nem étel­lel, hanem ál­lati ürü­lék­kel ke­rült a szer­ve­ze­tébe...

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Na­gyobb baj is le­he­tett volna.

Na­gyobb baj is le­he­tett volna a tűz­vész­ből, ha nem ugat a szom­széd eb.

Tündéri fotót posztolt Dundika, ezt látnod kell

Tündéri fotót posztolt Dundika, ezt látnod kell

A sztár­anyuka ki­seb­bik fiát és ku­tyá­ju­kat tette köz­szem­lére. Min­denki el­ol­vad a lát­vány­tól.

A sztár­anyuka ki­seb­bik fiát és ku­tyá­ju­kat tette köz­szem­lére. Min­denki el­ol­vad!

Újabb halálesettől tart Klapka György özvegye: Intézkedéseket tett!

Újabb halálesettől tart Klapka György özvegye: Intézkedéseket tett!

Ma­rika most nem a saját ér­de­keit nézni! Ha így tenne, annak sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei len­né­nek! Az öz­vegy jó dön­tést ho­zott!

A szomszédok is sírtak: nem hagyja el halott gazdája házát a kutya

A szomszédok is sírtak: nem hagyja el halott gazdája házát a kutya

A kutya gaz­dája és a csa­lád másik három tagja egy föld­csu­szam­lás során vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Óriási vihart kavart a neten az emberarcú kutya, ezt látnod kell

Óriási vihart kavart a neten az emberarcú kutya, ezt látnod kell

Egye­sek már sztá­rok­hoz ha­son­lít­ják a cuki, de kissé bi­zarr négy­lá­bút! Sze­rin­ted ha­son­lít?

Egye­sek már sztá­rok­hoz ha­son­lít­ják a cuki, de kissé bi­zarr négy­lá­bút! Sze­rin­ted ha­son­lít?

Napi cukiság! Krausz Gábor új barátra tett szert!

Napi cukiság! Krausz Gábor új barátra tett szert!

A sztár­séf máris meg­sze­ret­tette magát Tóth Gabi csa­lád­já­val!

A sztár­séf máris meg­sze­ret­tette magát Tóth Gabi csa­lád­já­val!

Még mindig működnek itthon a titkos kutyamaffiák?

Még mindig működnek itthon a titkos kutyamaffiák?

Ti­zen­ki­lenc ál­lat­védő szer­ve­zet fo­gott össze, hogy ki­ment­sen egy tör­teli ta­nyá­ról mint­egy 200-250 ku­tyát.

Lelépett az állatorvostól a megmentett kutya

Lelépett az állatorvostól a megmentett kutya

Szív­szo­rító, amit egy csau-csau faj­tájú ku­tyus­nak át kel­lett élnie. A két­éves ebet egy ke­re­pesi te­le­pen tar­tot­ták la­kó­ko­csi­hoz kötve, onnan men­tet­ték ki.

Ez már valami: különleges edzőpartnere van Sári Évinek!

Ez már valami: különleges edzőpartnere van Sári Évinek!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek nem min­dig van ideje le­menni az edző­te­rembe.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek nem min­dig van ideje le­menni az edző­te­rembe, ilyen­kor ott­hon for­málja az alak­ját.

Nem mozdult halott gazdája mellől az újpesti kutya

Nem mozdult halott gazdája mellől az újpesti kutya

Hű­sége döb­be­ne­tes.

A tíz éves eb egy napig ült ha­lott gaz­dája mel­lett, és ez­után sem akart el­moz­dulni mel­lőle. Esete kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít a vi­lág­hí­rűvé vált Zsa­zsa ku­tyáé­hoz.

Disznóólban sínylődtek a kutyák

Disznóólban sínylődtek a kutyák

Vádat emel­tek egy nagy­kő­rösi férfi ellen, bör­tönt is kap­hat!

Vádat emel­tek egy nagy­kő­rösi férfi ellen, aki bor­zal­mas kö­rül­mé­nyek kö­zött tar­totta öt ku­tyá­ját. Ál­lat­kín­zás miatt ál­lít­ják bí­ró­ság elé, tet­téért akár bör­tönt is kap­hat!

Borzalom egy újpesti lakásban, megrázó körülmények között találtak a halott nőre

Borzalom egy újpesti lakásban, megrázó körülmények között találtak a halott nőre

Az asszony holt­tes­tét kis­ku­tyája őrizte.

Az asszony holt­tes­tét kis­ku­tyája őrizte: a szo­morú kis­ál­lat nem volt haj­landó el­moz­dulni gaz­dája mel­lől.

Összeomlott a gyásztól az ötgyermekes Katie Price

Összeomlott a gyásztól az ötgyermekes Katie Price

Ra­jon­góit az Ins­tag­ra­mon tá­jé­koz­tatta a tra­gé­di­á­ról.

Ra­jon­góit az Ins­tag­ra­mon tá­jé­koz­tatta a tra­gé­di­á­ról. Vajon hogy fogja tudni fel­dol­gozni?

Te is erre laksz? Halálos veszélyben lehet a kutyád

Te is erre laksz? Halálos veszélyben lehet a kutyád

A gaz­dák fo­ko­zott óva­tos­ságra intik egy­mást, ugyanis több tűvel, szög­gel tűz­delt fa­la­tot is ta­lál­tak.

A gaz­dák fo­ko­zott óva­tos­ságra intik egy­mást, ugyanis több tűvel, szög­gel tűz­delt fa­la­tot is ta­lál­tak.

Tornóczky Anita vette magához a rendőr által bántalmazott kiskutyát!

Tornóczky Anita vette magához a rendőr által bántalmazott kiskutyát!

Az Ál­lat­vé­dőr­ség ve­ze­tője el­mondta, va­ló­já­ban mi­lyen ál­la­pot­ban van a meg­vert állat.

Diszkóba vitték a rendőrkutyákat a járőrök - Videó

Diszkóba vitték a rendőrkutyákat a járőrök - Videó

Kü­lön­le­ges gya­kor­la­ton vet­tek részt Ózdon a rend­őr­ku­tyák: disz­kóba vit­ték őket a rend­őrök!

Hatalmas meglepetés érte Berki Krisztiánt

Hatalmas meglepetés érte Berki Krisztiánt

Az izom­ce­le­bet na­gyon bol­doggá tet­ték ma.

Az izom­ce­le­bet na­gyon bol­doggá tet­ték ma, és ezt a jó hírt a ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta.

Kínos fotó miatt kell magyarázkodnia Messinek

Kínos fotó miatt kell magyarázkodnia Messinek

Erre biz­to­san nem szá­mí­tott.

A Bar­ce­lona sztár­fo­cis­tája ha­tal­mas ter­metű ku­tyu­sá­ról osz­tott meg ké­pe­ket. Már bán­hatja a dol­got.

Nem vicc! Egy kutya is dönthet a nagykoalíció sorsáról

Nem vicc! Egy kutya is dönthet a nagykoalíció sorsáról

Mint ki­de­rült, ál­lati könnyű a bal­ol­dali német párt rend­sze­rét át­verni. Még egy ku­tyát is tud­tak re­giszt­rálni.

Mint ki­de­rült, ál­lati könnyű a német párt rend­sze­rét át­verni. Még egy ku­tyát is tud­tak re­giszt­rálni.

Berki már nincs egyedül: Mától ők élnek vele

Berki már nincs egyedül: Mától ők élnek vele

Krisz­tián élete ala­po­san fel­ka­va­ro­dott

Krisz­tián élete ala­po­san fel­ka­va­ro­dott az utóbbi idő­ben. Nem csak a sze­re­lem ta­lált rá, de két új la­kója is lett a le­gény­la­kás­nak.

A kutyánk is elkaphatja az influenzát? Itt a válasz

A kutyánk is elkaphatja az influenzát? Itt a válasz

Sok csa­lád­ban tom­bol az influ­enza.

Sok csa­lád­ban tombo az influ­enza és a gye­re­kek, akik ott­hon fek­sze­nek magas láz­zal szí­ve­sen búj­nak oda a há­zi­ked­ven­cek­hez.

Ez aztán merész: félmeztelenül ölelte szőrös kedvencét a szupermodell

Ez aztán merész: félmeztelenül ölelte szőrös kedvencét a szupermodell

Az ame­ri­kai szép­ség egy üz­let­ben vál­lal­ko­zott me­rész do­logra.

Az ame­ri­kai szép­ség New York egyik üz­le­té­ben vál­lal­ko­zott me­rész do­logra ap­rócska ku­tyu­sá­val.

Hihetetlen, mit tett szomszédja kutyájával egy kunszentmiklósi férfi

Hihetetlen, mit tett szomszédja kutyájával egy kunszentmiklósi férfi

A gaz­dá­nak erős gya­núja volt, hogy va­lami baj tör­tén­he­tett az ál­lat­tal.

A gaz­dá­nak erős gya­núja volt, hogy va­lami baj tör­tén­he­tett az ál­lat­tal.

Szomorú hírt közölt Király Linda

Szomorú hírt közölt Király Linda

A nép­szerű éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lán bú­csú­zott ked­ven­cé­től.

A nép­szerű éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lán bú­csú­zott ked­ven­cé­től. Özön­löt­tek a vi­gasz­taló hoz­zá­szó­lá­sok.

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotóval

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotóval

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotóval

Nagy­testű kutya zu­hant egy 12 mé­te­res kútba a Sió­fok­hoz kö­zeli Sió­ju­ton. Az ál­la­tot a hi­va­tá­sos tűz­ol­tók men­tet­ték ki.

Kutyát vagy cicát tartasz? Ezzel tutira meggyűlik a bajod neked is

Kutyát vagy cicát tartasz? Ezzel tutira meggyűlik a bajod neked is

Ked­ven­ce­det imá­dod, de a kel­le­met­len sza­gok ki­akasz­ta­nak, ugye?

Ked­ven­ce­det imá­dod, de a kel­le­met­len sza­gok ki­akasz­ta­nak, ugye? Saj­nos a cica és a kutya is több fron­ton tá­mad­hatja be a la­kást, a végén kínos ven­dé­get fo­gadni. Sze­ren­csére van meg­ol­dás, nem is kevés! Mu­tat­juk!

Bizarr, amit a zuglói gázoló mond: elárulta, minek hitte az elütött idős férfit

Bizarr, amit a zuglói gázoló mond: elárulta, minek hitte az elütött idős férfit

Egé­szen meg­hök­kentő val­lo­mást tett a bí­ró­sá­gon T. Klára.

Egé­szen meg­hök­kentő val­lo­mást tett a bí­ró­sá­gon T. Klára.

Ezért nem adhatják még örökbe a világhírűvé vált Zsazsa kutyát

Ezért nem adhatják még örökbe a világhírűvé vált Zsazsa kutyát

Vár­ha­tóan tel­je­sen fel­épül a nép­sze­rűvé vált Zsa­zsa kutya, amit egy új­pesti la­kás­ban ta­lál­tak meg a gaz­dája holt­tes­tén.

Ezt nézd! Aleska kiskutyája vezényszóra kacsint

Ezt nézd! Aleska kiskutyája vezényszóra kacsint

Ale­ska be­bi­zo­nyí­totta, egy kis fog­lal­ko­zás­sal cso­dákra képes négy­lábú ba­rátja.

Ale­ska be­bi­zo­nyí­totta, egy kis fog­lal­ko­zás­sal cso­dákra képes négy­lábú ba­rátja.