CÍMKE: 'kutya'

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

Lecsapott a karma: Kutyát akart bántani, ez lett belőle

Lecsapott a karma: Kutyát akart bántani, ez lett belőle

Van az úgy hogy tény­leg a kár­öröm válik az ember leg­szebb örö­mévé.

Nem spórolnak: közel 2 millió forintos pléddel takargatják a kutyát Beckhamék

Nem spórolnak: közel 2 millió forintos pléddel takargatják a kutyát Beckhamék

A Beck­ham-csa­lád­ban még a kutya is iga­zán stí­lu­sos.

A Beck­ham-csa­lád­ban még a kutya is iga­zán stí­lu­sos.

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Weisz Fanni igye­ke­zett nyu­godt ma­radni, de a vér lát­vá­nya meg­ijesz­tette. Sze­ren­csére volt se­gít­sége.

Weisz Fanni igye­ke­zett nyu­godt ma­radni, de a vér lát­vá­nya meg­ijesz­tette. Sze­ren­csére volt se­gít­sége.

Kedvencéért aggódik Weisz Fanni: Baleset érte

Kedvencéért aggódik Weisz Fanni: Baleset érte

A gyö­nyörű siket mo­dell el sem moz­dul imá­dott kis­ku­tyája mel­lől, akit or­vos­hoz kel­lett vinne...

A gyö­nyörű siket mo­dell el sem moz­dul imá­dott kis­ku­tyája mel­lől, akit or­vos­hoz kel­lett vinne...

Mi történt? Ezért nem ünnepelt Korda Györggyel Balázs Klári

Mi történt? Ezért nem ünnepelt Korda Györggyel Balázs Klári

Okkal hi­ány­zott.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes fe­le­sége saj­nos okkal hi­ány­zott a szü­le­tés­napi par­ti­ról.

Veszélyes időszak! Erre kell figyelni minden gazdinak

Veszélyes időszak! Erre kell figyelni minden gazdinak

A téli hó­na­pok­ban kissé ne­héz­kessé válik a ku­tya­tartó gaz­dák szá­mára ked­ven­ceik sé­tál­ta­tása.

A téli hó­na­pok­ban ne­héz­kessé válik a ku­tya­tartó gaz­dák szá­mára ked­ven­ceik sé­tál­ta­tása. Több oda­fi­gye­lést igé­nyel­nek.

Rengeteg kutya pusztult el az újévi a tűzijátékok miatt

Rengeteg kutya pusztult el az újévi a tűzijátékok miatt

Több száz eb szö­kött el szil­vesz­ter­kor.

Több száz kutya szö­kött el szil­vesz­ter­kor a tű­zi­já­té­kok miatt. A leg­több el­kó­bo­rolt ebet sze­ren­csére vissza tud­ják jut­tatni a gaz­dik­hoz.

Így mentették ki a tűzoltók a kutyát a befagyott tóról - videó

Így mentették ki a tűzoltók a kutyát a befagyott tóról - videó

Spe­ci­á­lis mód­szert al­kal­maz­tak.

Spe­ci­á­lis mód­szer­rel men­tet­ték ki a bajba ju­tott ku­tyust. Az össze­han­golt ak­ci­ó­ról videó is ké­szült. Máris mu­tat­juk!

Keményen beszólt a kutyásoknak Young G!

Keményen beszólt a kutyásoknak Young G!

A rap­per hosszú be­jegy­zés­ben tá­madta azo­kat az ál­lat­tar­tó­kat, akik nem en­ged­ték be a házba a ku­tyá­ju­kat szil­vesz­ter éj­szaka.

A rap­per hosszú be­jegy­zés­ben tá­madta azo­kat az ál­lat­tar­tó­kat, akik nem en­ged­ték be a házba a ku­tyá­ju­kat szil­vesz­ter éj­szaka.

Megható, amit Balázs Andi tett: két életet mentett meg

Megható, amit Balázs Andi tett: két életet mentett meg

Kü­lö­nös meg­le­pe­tés érte ka­rá­csony­kor a szí­nész­nőt és ked­ve­sét. Cso­dá­la­tos dön­tést hoz­tak!

Kü­lö­nös meg­le­pe­tés érte ka­rá­csony­kor a szí­nész­nőt és ked­ve­sét. Cso­dá­la­tos dön­tést hoz­tak! Azóta nyolcan van­nak a fal­ká­ban.

Kállay-Saunders Andrásnál elszakadt a cérna, feljelentést tesz

Kállay-Saunders Andrásnál elszakadt a cérna, feljelentést tesz

Mély­sé­ge­sen fel­há­bo­ro­dott.

Az éne­kes mély­sé­ge­sen fel­há­bo­ro­dott egy fe­le­lőt­len ember vi­sel­ke­dé­sén, akit több száz­ez­res bír­ság­gal is sújt­hat­nak.

Segíts te is! Legyen a kutyáknak is ünnep a karácsony!

Segíts te is! Legyen a kutyáknak is ünnep a karácsony!

Min­den ado­mány jól jön!

Élel­mi­szer, tisz­tí­tó­szer és gyógy­szer - min­den ado­mány jól jön, amire egy ku­tyá­nak is szük­sége lehet, hogy le­gyen nekik is ünnep!

Így segítenek az elkóborolt kutyák megtalálásában

Így segítenek az elkóborolt kutyák megtalálásában

Csak­nem dup­lá­jára nő azok­nak a MOL ben­zin­ku­tak­nak a száma, ahol mik­ro­csip-le­ol­va­sók­kal lehet be­azo­no­sí­tani az el­kó­bo­rolt ku­tyá­kat.

Csak­nem dup­lá­jára nő azok­nak a MOL ben­zin­ku­tak­nak a száma, ahol in­gye­ne­sen hasz­nál­ható mik­ro­chip-le­ol­va­sók­kal lehet be­azo­no­sí­tani az el­kó­bo­rolt ku­tyá­kat. Már több száz kutya ke­rült vissza az ott­ho­nába a prog­ram in­du­lása óta.

Csinos ruhácskákba öltöznek a kutyusok karácsonykor

Csinos ruhácskákba öltöznek a kutyusok karácsonykor

Itt az idő, hogy a csa­lád ked­vence is meg­fe­lelő öl­tö­zékbe búj­jon a ka­rá­cso­nyi ün­ne­pekre. Ezek a fotók se­gí­te­nek a vá­lasz­tás­ban.

Itt az idő, hogy a csa­lád ked­vence is meg­fe­lelő öl­tö­zékbe búj­jon a ka­rá­cso­nyi ün­ne­pekre. Ezek a fotók se­gí­te­nek a vá­lasz­tás­ban, hogy al­ka­lom­hoz illő sze­re­lés­ben pom­páz­zon ked­ven­cünk az ün­ne­pek alatt.

Új taggal bővült L.L. Junior családja, nagy a boldogság

Új taggal bővült L.L. Junior családja, nagy a boldogság

A nép­szerű rap­per egy ágy­ban is al­szik a tün­déri házi ked­ven­cé­vel. Első lá­tásra be­le­sze­re­tett a ku­tyusba.

A nép­szerű rap­per egy ágy­ban is al­szik a tün­déri házi ked­ven­cé­vel.

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Fura, de ha­tá­sos gyógy­mód.

Nem al­szol jól, és éj­szaka több­ször is fel­éb­redsz? Egy ku­ta­tás most fura, de ha­tá­sos gyógy­mó­dot kínál a nők al­vás­za­va­ra­ira. Meg­súg­juk, mi a tipp­jük!

Megnyugodhat az ország, megvan Tóth Vera kutyája

Megnyugodhat az ország, megvan Tóth Vera kutyája

Ez hi­he­tet­len...

Az éne­kesnő egy hete ret­te­gés­ben élt, hogy vajon mikor jön haza sze­re­tett ku­tyája, Car­los. Hi­he­tet­len, ami hétfő haj­nal­ban tör­tént...

Már 300-an keresik Tóth Vera kutyusát: Csatlakozz

Már 300-an keresik Tóth Vera kutyusát: Csatlakozz

Három napja nincs meg Car­los.

Az éne­kes­nő­nek va­sár­nap óta se éj­jele, se nap­pala. Azóta pró­bálja ugyanis meg­fogni el­kó­bo­rolt ku­tyá­ját, ami sok­kos ál­la­pot­ban van.

Ezt látnod kell, így ünnepel Megyeri Csilla

Ezt látnod kell, így ünnepel Megyeri Csilla

A mű­sor­ve­zető nem­csak mi­ku­lás al­kal­má­val ked­ves­ke­dik ked­ven­ce­i­nek. Csa­ládi ha­gyo­mány náluk, hogy az ebek is kap­nak aján­dé­kot a jeles ün­ne­pe­ken.

A mű­sor­ve­zető nem­csak mi­ku­lás al­kal­má­val ked­ves­ke­dik ked­ven­ce­i­nek, ez csa­ládi ha­gyo­mány náluk..

Van remény: újabb fordulat Tóth Vera drámájában

Van remény: újabb fordulat Tóth Vera drámájában

Az éne­kesnő szak­ér­tők­kel dol­go­zik.

Az éne­kesnő szak­ér­tők­kel dol­go­zik.

Felhívást tett közzé Tolvai Reni, a rajongók segítségét kéri

Felhívást tett közzé Tolvai Reni, a rajongók segítségét kéri

Egy el­kó­bo­rolt kis­ku­tyát ta­lált.

A Sz­tár­ban sztár éne­kes­nője az Ins­tag­ram-ol­da­lá­nak kö­ve­tő­i­hez for­dult: egy kóbor kis­ku­tya gaz­dá­ját ke­resi!

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera: összefogtak érte a sztárok

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera: összefogtak érte a sztárok

El­szö­kött az éne­kesnő négy­lá­búja. Min­den­kit az ál­la­tot ke­resi.

El­szö­kött az éne­kesnő négy­lá­búja. Min­den­kit az ál­la­tot ke­resi.

Tóth Vera kétségbeesetten kért segítséget a Facebookon

Tóth Vera kétségbeesetten kért segítséget a Facebookon

Az ag­gódó éne­kesnő a ra­jon­gó­i­hoz for­dult.

Az ag­gódó éne­kesnő a ra­jon­gó­i­hoz for­dult.

Óriási meglepetés, újabb taggal bővült Janicsák Veca családja!

Óriási meglepetés, újabb taggal bővült Janicsák Veca családja!

Nyá­ron bor­zal­mas vesz­te­ség érte.

Az éne­kes­nőt nyá­ron bor­zal­mas vesz­te­ség érte, ami­kor el­vesz­tette imá­dott kis­ku­tyá­ját. Egy hete vi­szont új állat ér­ke­zett a csa­lád­jukba.

Durva, mit mondott Várkonyi Andi Bochkor Gáborról

Durva, mit mondott Várkonyi Andi Bochkor Gáborról

Egy ár­tat­lan kom­ment verte ki a biz­to­sí­té­kot a csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nél. Nem ma­radt adós a vá­las­szal.

Egy ár­tat­lan kom­ment verte ki a biz­to­sí­té­kot a csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nél.

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.

Elolvadtunk, így lepte meg kedvencét Tolvai Reni

Elolvadtunk, így lepte meg kedvencét Tolvai Reni

Szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte Luxi.

He­te­dik szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte Luxi.

Mentőcsapatok keresik a baleset egyik túlélőjét

Mentőcsapatok keresik az isaszegi balesetben megsérült kutyát

To­vábbra sem ta­lál­ják Wil­low-t.

Az egyik au­tó­ban uta­zott egy usz­kár jel­legű, egy éves Wil­low névre hall­gató kutya is.

Az állatorvos figyelmeztet: Itt a tél, ezt minden gazdinak tudnia kell!

Az állatorvos figyelmeztet: Itt a tél, ezt minden gazdinak tudnia kell!

Sok gazdi úgy gon­dolja, hogy már nincs szük­ség bolha el­leni vé­de­lemre.

Sok gazdi té­ve­sen úgy gon­dolja, hogy a hű­vö­sebb idő be­kö­szön­té­vel már nincs szük­ség bolha el­leni vé­de­lemre. Pedig a ku­tyák és a macs­kák télen is fer­tő­ződ­het­nek bol­hák­kal, meg­kér­dez­tük a szak­em­be­re­ket, mit kell pon­to­san tenni.

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

A férfi túl­élte a lö­vést, de egy jó ideig kór­ház­ban fog lá­ba­dozni.

Va­ló­szí­nű­leg a 74 éves Tex Ha­rold Gill­igan sem gon­dolta soha, hogy ku­tyája fogja majd meg­se­be­sí­teni a saját fegy­ve­ré­vel. A férfi túl­élte a lö­vést, de egy jó ideig kór­ház­ban fog lá­ba­dozni.

A kutyákért futnak

A kutyákért futnak

Ma ku­tyás fu­tást tar­ta­nak Sü­me­gen, hogy fel­hív­ják a fi­gyel­met a fe­le­lős ál­lat­tar­tásra. Ez lesz az első ál­lo­mása az Or­szá­gos Pol­gárőr Szö­vet­ség ku­tyás szol­gá­lata által in­dí­tott kam­pány­nak. Még gyűj­tést is szer­vez­nek.

Ma ku­tyás fu­tást tar­ta­nak Sü­me­gen, hogy fel­hív­ják a fi­gyel­met a fe­le­lős ál­lat­tar­tásra. Ez lesz az első ál­lo­mása az Or­szá­gos Pol­gárőr Szö­vet­ség ku­tyás szol­gá­lata által in­dí­tott kam­pány­nak.

Megölték a kutyáját, mégis a magyar énekesnőt támadják a rajongók

Megölték a kutyáját, mégis a magyar énekesnőt támadják a rajongók

Cse­mer Bogi mel­lett több hí­res­ség is ki­állt, ám né­hány harci kutya gaz­dája dur­ván ne­ki­ment az éne­kes­nő­nek, hol­ott Bog­gie meg­se­be­sült, a ku­tyája pedig el­pusz­tult.

Megható fotó, így gyászolja kedvencét Ördög Nóra

Megható fotó, így gyászolja kedvencét Ördög Nóra

Ara­nyos módon em­lék­szik Pi­tyura.

Ara­nyos módon em­lék­szik a mű­sor­ve­zető Pi­tyura.

Elképesztő, hogy mit találtak a rendőrök

Elképesztő, hogy mit találtak a rendőrök egy veszprémi férfi autójában

A ha­tó­ság em­be­rei egy 69 éves veszp­rémi férfi­val szem­ben in­téz­ked­tek.

A ha­tó­ság em­be­rei egy 69 éves veszp­rémi férfi­val szem­ben in­téz­ked­tek, ami­kor meg­érez­ték, hogy baj van.

Összetört a gyásztól, megtörte a csendet az 54 éves sztáranyuka

Összetört a gyásztól, megtörte a csendet az 54 éves sztáranyuka

El­zár­kó­zott a nyil­vá­nos­ság elől.

Az Oscar-díjas szí­nésznő az utóbbi idő­ben több sze­ret­tét is el­ve­szí­tette.

Gyászhírt közölt a palota: II. Erzsébet királynő elvesztette imádott kutyáját

Gyászhírt közölt a palota: II. Erzsébet királynő elvesztette imádott kutyáját

A ki­rálynő 2016-ban fo­gadta be a cor­git, ami hamar a szí­vé­hez nőtt.

A ki­rálynő 2016-ban fo­gadta be a cor­git, ami hamar a szí­vé­hez nőtt.

Szomorú bejelentést tett: gyászol Ördög Nóra

Szomorú bejelentést tett: gyászol Ördög Nóra

Vég­leg el kel­lett bú­csúz­niuk.

Vég­leg el kel­lett bú­csúz­niuk ked­ven­cük­től, Pi­tyu­tól. A négy­lábú gya­kor­la­ti­lag tel­jes jogú csa­lád­tag volt. A mű­sor­ve­ze­tőt na­gyon ki­ké­szí­tette mindez.

Így segítenek a hajléktalanok kutyáin

Így segítenek a hajléktalanok kutyáin

Sok haj­lék­ta­lan a ku­tyája miatt nem megy szál­lóra.

Sok fedél nél­küli nem megy szál­lóra, mert nem tudja addig hová tenni a ku­tyá­ját. Ám ok­tó­ber 15-e óta tilos köz­te­rü­le­ten lakni. Ha va­la­kit a rend­őr­ség át­me­neti szál­lóra küld vagy őri­zetbe vesz, ebén az Ál­lat­mentő Liga segít.

Nagy a baj: Mindenki előtt leéghet a TV2 sztárja

Nagy a baj: Mindenki előtt leéghet a TV2 sztárja

Köllő Ba­bett és Veréb Tamás egy iga­zán ked­ves pro­duk­ci­ó­val ké­szül­nek pén­tek es­tére.

Köllő Ba­bett és Veréb Tamás egy iga­zán ked­ves pro­duk­ci­ó­val ké­szül­nek pén­tek es­tére.

Megindító, árva kiskutyákon segít a csinos énekesnő

Megindító, árva kiskutyákon segít a csinos énekesnő

Évi a dol­gos min­den­na­pok­ban sza­kí­tott időt a jó cse­le­ke­detre, ba­rá­ta­i­val lá­to­gat­tak meg egy men­he­lyet.

Évi a dol­gos min­den­na­pok­ban sza­kí­tott időt a jó cse­le­ke­detre, ba­rá­ta­i­val lá­to­gat­tak meg egy men­he­lyet.

Az állatorvos elárulta: ezért köhögnek ősszel a kutyák

Az állatorvos elárulta: ezért köhögnek ősszel a kutyák

Amit min­den gaz­di­nak tud­nia kell!

Min­den gaz­di­nak tud­nia kell, hogy négy­lábú ked­ven­cét ugyan­olyan ve­szé­lyek fe­nye­ge­tik, mint az em­be­re­ket a hű­vö­sebb idő be­kö­szön­té­vel.

Így örült a kutyus, miután három év után rátalált a gazdája! - videó

Így örült a kutyus, miután három év után rátalált a gazdája! - videó

Fi­gye­lem, a cikk­ben ta­lál­ható videó el­ké­pesz­tően meg­ható!

Fi­gye­lem, a cikk­ben ta­lál­ható videó el­ké­pesz­tően meg­ható!

Könnyek közt közölte a gyászhírt Pink, aggódnak a rajongók

Könnyek közt közölte a gyászhírt Pink, aggódnak a rajongók

Az éne­kesnő na­gyon hálás kis ked­ven­cé­nek az együtt töl­tött éve­kért és azért, hogy még el­bú­csú­zott tőle.

Az éne­kesnő na­gyon hálás kis ked­ven­cé­nek az együtt töl­tött éve­kért és azért, hogy még el­bú­csú­zott tőle.

Kiderült, melyik családtag nem örül Nagy Adri babájának!

Kiderült, melyik családtag nem örül Nagy Adri babájának!

Négy­lábú ked­vence nem volt bol­dog.

Adri el­árulta, hogy min­denki na­gyon várta már a baba ér­ke­zé­sét, ki­véve négy­lábú ked­ven­cét, a ku­tyá­ját.

Megtörtek a szülők, szomorú fejlemény a VV Fanni ügyében

Megtörtek a szülők, szomorú fejlemény a VV Fanni ügyében

Közel egy éve tűnt el.

Közel egy éve tűnt el az egy­kori va­ló­ság­show-sztár.

Felrobbant a cukiságbomba: így lepte meg gyermekeit Hajdú Péter

Felrobbant a cukiságbomba: így lepte meg gyermekeit Hajdú Péter

A lur­kók biz­to­san na­gyon örül­tek a kü­lön­le­ges "aján­dék­nak".

A lur­kók biz­to­san na­gyon örül­tek a kü­lön­le­ges "aján­dék­nak".

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Szorcsik Viki

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Szorcsik Viki

Még a fáj­da­lom­tól sem riadt vissza a csi­nos ma­gyar szí­nésznő. Meg­mu­tatta az ered­ményt.

Még a fáj­da­lom­tól sem riadt vissza a csi­nos ma­gyar szí­nésznő.

Meghökkentő lesifotó készült az éjszakában Szacsvay Lászlóról

Meghökkentő lesifotó készült az éjszakában Szacsvay Lászlóról

A 70 éves, nehéz idő­sza­kot átélő szí­nészt a Ri­post egyik szem­fü­les ol­va­sója vette észre.

A 70 éves, nehéz idő­sza­kot átélő szí­nészt a Ri­post egyik szem­fü­les ol­va­sója vette észre.

Felháborító, mit tettek az utcán Földes Eszterrel

Felháborító, mit tettek az utcán Földes Eszterrel

Le­írta a tör­tén­te­ket.

A szí­nésznő a Fa­ce­book-ol­da­lára írta le csa­ló­dot­tan a tör­tén­te­ket.

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Tel­je­sen le­he­tet­len kül­de­tés­nek fog tűnni ez a fel­ad­vány. Pedig a ku­tyus tény­leg ott van.

Állítólag Meghan Markle kutyája a járdára csinált

Állítólag Meghan Markle kutyája a járdára csinált

Egy tu­rista azt ál­lítja, hogy le­fo­tózta.

Egy tu­rista azt ál­lítja, hogy meg­örö­kí­tette a sus­sexi her­ceg­nét, amint a dol­gát végző ku­tyu­sára vár az utcán.

Ez a legjobb polgárőr kutya

Ez a legjobb polgárőr kutya

Rá­lőt­tek a ko­csira, majd Azura ki­ug­rott, és el­kapta a me­ne­külő tet­test.

Rá­lőt­tek a ko­csira, majd Azura ki­ug­rott, és el­kapta a fur­gonba me­ne­külő tet­test. A je­le­net Bak­ta­ló­ránt­há­zán ját­szó­dott le, a lö­völ­dö­zés­ben senki nem sé­rült meg,

Kétségbeesve kért segítséget Hódi Pamela

Kétségbeesve kért segítséget Hódi Pamela

Hódi Pa­mela igyek­szik min­den­ről gon­dos­kodni, de néha neki is mu­száj se­gít­sé­get kér­nie.

Hódi Pa­mela igyek­szik min­den­ről gon­dos­kodni, de néha neki is mu­száj se­gít­sé­get kér­nie.

Majdnem 100 tacskót tartottak egy lakásban

Megelevenedik a Disney-mese: Majdnem 100 tacskót tartottak egy lakásban

Az eset So­mogy me­gyé­ben tör­tént.

Sosem gon­dol­tuk volna, hogy így ele­ve­ne­dik meg egy Dis­ney-mese. Rá­adá­sul So­mogy­ban.

Óriási örömhírt jelentett be: hamarosan bővül Stohl András családja

Óriási örömhírt jelentett be: hamarosan bővül Stohl András családja

A szí­nész-mű­sor­ve­ze­tő­nek nagy álma vált va­lóra. Öröm­mel be­szélt a rész­le­tek­ről.

Nagy az öröm: Megszülettek a két magyar tévés közös "unokái"

Nagy az öröm: Megszülettek a két magyar tévés közös "unokái"

Né­hány hete még ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást kel­tett a hír.

Né­hány hete még ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást kel­tett a hír.

Tóth Vera megmutatta, kivel bújt ágyba

Tóth Vera megmutatta, kivel bújt ágyba

Tóth Vera a szom­bat dél­utánt is az ágy­ban töl­tötte, de nem egye­dül.

Tóth Vera a szom­bat dél­utánt is az ágy­ban töl­tötte, de nem egye­dül. Sokan sze­ret­né­nek ha­son­lóan ked­ves tár­sa­sá­got.

Örömhír, máris új taggal bővült Harry herceg és Meghan családja

Örömhír, máris új taggal bővült Harry herceg és Meghan családja

Bár a Kens­ing­ton-pa­lota hi­va­ta­lo­san még nem erő­sí­tette meg a hírt, egy benn­fen­tes ki­ko­tyo­gott né­hány dol­got.

Az internet kedvence a kutyus, pénzért vesz magának hot dogot! - videó

Az internet kedvence a kutyus, pénzért vesz magának hot dogot! - videó

Te is el­ol­vadsz majd a Cab­ron névre ke­resz­telt ebtől, mely meg­szál­lott ra­jon­gója a virs­li­nek.

Hatalmas örömhír: Új taggal bővült a magyar világbajnok családja

Hatalmas örömhír: Új taggal bővült a magyar világbajnok családja

Katus At­tila meg­mu­tatta csa­ládja leg­újabb büsz­ke­sé­gét.

Katus At­tila meg­mu­tatta csa­ládja leg­újabb büsz­ke­sé­gét. Nehéz be­telni a lát­vánnyal.

Tűzoltókat riasztottak a XI. kerületbe, helyszíni videó a mentésről

Tűzoltókat riasztottak a XI. kerületbe, helyszíni videó a mentésről

Egy ál­la­tot zu­hant bele egy több méter mély gö­dörbe.

Egy ál­la­tot zu­hant bele egy több méter mély gö­dörbe, ahon­nan csak a tűz­ol­tók tud­ták ki­szedni.

Ezért baj, hogy megteltek a kutyakozmetikák a hőségben

Ezért baj, hogy megteltek a kutyakozmetikák a hőségben

Alig lehet idő­pon­tot kapni a ku­tya­koz­me­ti­kákba, annyian sze­ret­nék meg­sza­ba­dí­tani ked­ven­cü­ket a bun­dá­juk­tól.

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Az éne­kesnő va­sár­nap még ön­fe­led­ten bu­li­zott a Szi­ge­ten, hét­főn vi­szont rossz hírt ka­pott.

Intim pillanat: Ágyában, ébredés után mutatta meg magát Tóth Gabi

Intim pillanat: Ágyában, ébredés után mutatta meg magát Tóth Gabi

Az éne­kes­nő­höz még a kis ked­vence is hoz­zá­bújt!

Az éne­kes­nő­höz még a kis ked­vence is hoz­zá­bújt!

Ezért ütik el a gazdik a saját kutyáikat

Ezért ütik el a gazdik a saját kutyáikat a brutális kánikulában Magyarországon

Fur­csa kö­vet­kez­mé­nyei is van­nak a bru­tá­lis me­leg­nek: ren­ge­teg kutya és macska kerül azért ál­lat­or­vos­hoz, az indok el­ké­pesztő! To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Fur­csa kö­vet­kez­mé­nyei is van­nak a bru­tá­lis me­leg­nek: ren­ge­teg kutya és macska kerül azért ál­lat­or­vos­hoz, mert szo­kat­lan he­lyet vá­laszt ma­gá­nak a hű­sö­lés­hez a nagy for­ró­ság­ban. Egy ál­lat­or­vos meg­rázó fi­gyel­mez­te­té­sei kö­vet­kez­nek...

Elképesztő felvétel! Ezt csinálták egy kutyával Gödöllőn - videó

Elképesztő felvétel! Ezt csinálták egy kutyával Gödöllőn - videó

Nel­son, a kis yorki szem­mel lát­ha­tóan na­gyon él­vezte az utat. Meg­szó­lalt a gazda...

Nel­son, a kis yorki szem­mel lát­ha­tóan na­gyon él­vezte az utat. Meg­szó­lalt a gazdi!

Hihetetlenül aranyos fotót osztott meg Dzsudzsák Balázs

Hihetetlenül aranyos fotót osztott meg Dzsudzsák Balázs

Ha­za­lá­to­ga­tott Nyír­lu­gosra.

Ha­za­lá­to­ga­tott Nyír­lu­gosra a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Je­len­leg nincs csa­pata a 31 éves szél­ső­nek. A ku­tyá­já­val ké­szí­tett közös képet.

Megmutatta új szerelmét a magyar sztárszínésznő

Megmutatta új szerelmét a magyar sztárszínésznő

Ripli Zsu­zsi na­gyon bol­dog.

Ripli Zsu­zsi a pár­já­val együtt egy bos­ton ter­ri­ert is ka­pott, ami­kor össze­köl­töz­tek. Azóta együtt ne­ve­lik a most már két­éves Frey­ját, és vi­szik ma­guk­kal min­den­hová.

2000 Eurós bírsággal "díjazták" a kutyáját forró autóban felejtő nőt!

2000 Eurós bírsággal "díjazták" a kutyáját forró autóban felejtő nőt!

Sz­lo­vé­ni­á­ban egy svájci nő, pél­dás, 1905 eurós bün­te­tést ka­pott, mert a forró ko­csi­ban hagyta ku­tyáit.

Retteg a falu a kutyagyilkostól

Retteg a falu a kutyagyilkostól

A he­lyiek sze­rint a kutya gaz­dá­ját meg­fe­nye­get­ték...

A te­le­pü­lé­sen min­denki arról be­szél, hogy a na­pok­ban egy 16 éves fiú le­lőtte a szom­széd csa­lád ked­ven­cét, egy díj­nyer­tes yorki fe­dező kant. Az ott élők jól is­me­rik az el­kö­vető csa­lád­ját, fél­nek tőlük.

Durva, mit talált az 5. kerületi kapitányság nyomozókutyája egy belvárosi lakásban

Durva, mit talált az 5. kerületi kapitányság nyomozókutyája egy belvárosi lakásban

Tico, a négy­lábú kol­léga egy kony­há­ban is meg­állta a he­lyét.

Tico, a négy­lábú kol­léga egy kony­há­ban kutat.

Így még biztosan nem láttad Madonnát: Nem hittünk a szemünknek

Így még biztosan nem láttad Madonnát: Nem hittünk a szemünknek

Első rá­né­zésre vic­ces­nek tűnik, sőt má­so­dikra is az... De har­mad­jára azért eszünkbe jut...

Nem hiszed el, mire képesek a rendőrkutyák - videón

Nem hiszed el, mire képesek a rendőrkutyák

Szá­mot adtak a tu­dá­suk­ról.

Va­ló­sághű hely­szí­ne­ken adtak szá­mot tu­dá­suk­ról, ké­pes­sé­ge­ik­ről. Nagy hang­súlyt fek­tet a rend­őr­ség a kép­zé­sükre, videó is ké­szült a leg­utóbbi gya­kor­la­ton.

Bizarr fotók jelentek meg a színésznőről: döbbenetes, mit művelt

Bizarr fotók jelentek meg a színésznőről: döbbenetes, mit művelt

A szí­nésznő kö­tést vi­selt az arcán, ami­kor meg­je­lent egy tün­te­té­sen.

A szí­nésznő kö­tést vi­selt az arcán, ami­kor meg­je­lent egy ál­lat­vé­dők szer­vezte tün­te­té­sen.

Baj van, megteltek az állatmenhelyek

Baj van, megteltek az állatmenhelyek

Or­szág­szerte tel­je­sen meg­tel­tek az amúgy is zsú­folt ál­lat­men­he­lyek. Bár a szer­ve­ze­tek ere­jü­kön felül pró­bál­nak he­lyet biz­to­sí­tani, a nyár kö­ze­pére a hely­zet kri­ti­kussá vált.

Or­szág­szerte tel­je­sen meg­tel­tek az amúgy is zsú­folt ál­lat­men­he­lyek. Bár a szer­ve­ze­tek ere­jü­kön felül pró­bál­nak he­lyet biz­to­sí­tani, a nyár kö­ze­pére a hely­zet kri­ti­kussá vált.

Elképesztő hőstett: kutya mentette meg a terroristáktól a csapatot

Elképesztő hőstett: kutya mentette meg a terroristáktól a csapatot

A ku­tyá­nak több brit ka­tona is az éle­tét kö­szön­heti. Az állat nem félt, hanem egy­ből cse­le­ke­dett, ami­kor rájuk tá­mad­tak.

Drámai jelenet Tokodon, tűzoltókat riasztottak a vízaknához - fotók

Drámai jelenet Tokodon, tűzoltókat riasztottak a vízaknához - fotók

A tűz­ol­tók men­tet­ték ki a ku­tyát, ame­lyik egy na­gyon mély ak­nába zu­hant ked­den.

Fájdalmas búcsú, gyászol a magyar szépségkirálynő

Fájdalmas búcsú, gyászol a magyar szépségkirálynő

Szo­morú hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val az Ins­tag­ram-ol­da­lán a 2015-ös Ma­gyar­or­szág Szépe.

Szo­morú hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val az Ins­tag­ram-ol­da­lán a 2015-ös Ma­gyar­or­szág Szépe.

Mutatjuk a világ legrondább kutyáját, Zsazsát!

Mutatjuk a világ legrondább kutyáját, Zsazsát!

Az angol bul­dog a ma­gyar szár­ma­zású ame­ri­kai dí­vá­ról, Gábor Zsa­zsá­ról kapta a nevét.

Az angol bul­dog a ma­gyar szár­ma­zású ame­ri­kai dí­vá­ról, Gábor Zsa­zsá­ról kapta a nevét.

Szörnyű hírt kapott a család: életét adta kutyájáért a nő

Szörnyű hírt kapott a család: életét adta kutyájáért a nő

A 35 éves nő a fo­lyóba sé­tált.

A 35 éves nő a fo­lyóba sé­tált, mi­u­tán el­sza­ladt tőle a ku­tyája. Meg­pró­bálta meg­men­teni az ál­la­tot, de ez az éle­tébe ke­rült.

Bizarr kapcsolat az idegenekkel: Mi történt Tóth Vera kutyájával?

Bizarr kapcsolat az idegenekkel: Mi történt Tóth Vera kutyájával?

A sztár­éne­kesnő éle­té­nek meg­ha­tá­rozó sze­rep­lői a ku­tyu­sai, rend­sze­re­sen tesz közzé róluk fény­ké­pe­ket az Ins­tag­ra­mon.

Szörnyű veszteség érte, összeomlott a gyásztól a világhírű színésznő

Szörnyű veszteség érte, összeomlott a gyásztól a világhírű színésznő

Szív­szo­rító kép­pel és bú­csúüze­net­tel em­lé­ke­zik a vá­ran­dós szí­nésznő.

Szív­szo­rító kép­pel és bú­csúüze­net­tel em­lé­ke­zik a vá­ran­dós szí­nésznő.