CÍMKE: 'kutya'

Ettől elolvadsz, így kezdte a hétvégét magyar sztársportoló

Ettől elolvadsz, így kezdte a hétvégét magyar sztársportoló

A vi­lág­baj­noki bronz­ér­mes gát­futó, Baji Ba­lázs házi ked­ven­cé­vel süt­ké­re­zik a napon.

Az internet sztárja lett a 11 éves Laura a gazdát kereső kutyussal

Az internet sztárja lett a 11 éves Laura a gazdát kereső kutyussal

El­söprő si­kert ara­tott első vi­de­ó­já­val az ötö­dik osz­tá­lyos Sa­la­mon Laura.

Csoda, amit a kutya tett, amikor késsel támadtak 11 éves gazdájára

Csoda, amit a kutya tett, amikor késsel támadtak 11 éves gazdájára

"Dö­gölj meg!" - or­dí­totta a mig­ráns, aki kés­sel tá­madt egy gye­rekre.

"Dö­gölj meg!" - or­dí­totta a mig­ráns, aki kés­sel tá­madt egy gye­rekre.

Vak kutyával a nyakában túrázik a férfi

Vak kutyával a nyakában túrázik a férfi

A kutya az ember leg­jobb ba­rátja, tartja a köz­mon­dás. Szinte már csa­lád­tag­ként te­kin­tünk rá...

A kutya az ember leg­jobb ba­rátja, tartja a köz­mon­dás. Szinte már csa­lád­tag­ként te­kin­tünk rá...

Teljes döbbenet: csirke miatt estek egymásnak a magyar háziasszonyok

Teljes döbbenet: csirke miatt estek egymásnak a magyar háziasszonyok

A Sza­bolcs­ban élő Va­lika meg­mu­tatta, mivel eteti a ku­tyá­ját.

A Sza­bolcs­ban élő Va­lika meg­mu­tatta, mivel eteti a ku­tyá­ját.

Nagy a boldogság: örömhírt jelentett be Palik László

Nagy a boldogság: örömhírt jelentett be Palik László

Do­mi­ni­kai kol­lé­gája kö­zölte vele.

A mű­sor­ve­ze­tő­vel az egyik do­mi­ni­kai kol­lé­gája kö­zölte a hírt.

Elképesztő, amire ez a keresőkutya képes

Elképesztő, amire ez a keresőkutya képes

Uk­raj­ná­ból akar­ták töb­bek kö­zött Ma­gyar­or­szágra is hozni azt a több száz doboz ci­ga­ret­tát. amit egy szol­gá­lati ke­re­ső­ku­tya sza­golt ki két au­tó­ban a kis­be­rez­nai ha­tár­nál.

Uk­raj­ná­ból akar­ták töb­bek kö­zött Ma­gyar­or­szágra is hozni azt a több száz doboz ci­ga­ret­tát. amit egy szol­gá­lati ke­re­ső­ku­tya sza­golt ki két au­tó­ban a kis­be­rez­nai ha­tár­nál.

Elbűvölő fotó, így még sosem láttuk a szexi magyar modellt

Elbűvölő fotó, így még sosem láttuk a szexi magyar modellt

Sző­rös kis ked­ven­cét is meg­mu­tatta.

Kár­páti Re­beka sző­rös kis ked­ven­cét is meg­mu­tatta kö­ve­tő­i­nek. Sze­rin­ted ha­son­lí­ta­nak?

Ezért ugrott a tengerbe a gyönyörű modell és veszett oda

Ezért ugrott a tengerbe a gyönyörű modell és veszett oda

Férje sem tudta ki­men­teni.

Hi­he­tet­len módon, több mint két órán ke­resz­tül úszott a há­borgó ten­ger­ben a bra­zil mo­dell férje, hogy meg­mentse pár­ját. Hiába..

Hatalmas veszteség, gyászol Csepregi Éva

Hatalmas veszteség, gyászol Csepregi Éva

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül a 65 éves éne­kesnő. El­vesz­tette imá­dott tár­sát, a Csöpi névre hall­gató ku­tyát, ami éve­ken át volt hű társa. Min­den­hova el­kí­sérte.

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül a 65 éves éne­kesnő. El­vesz­tette imá­dott tár­sát, a Csöpi névre hall­gató ku­tyát, ami éve­ken át volt hű társa. Min­den­hova el­kí­sérte.

Ezt tették a kiskutyával a játszótérnél

Ezt tették a kiskutyával a játszótérnél

Drá­mai for­du­la­tot vett egy ár­tat­lan­nak in­dult ku­tya­sé­tál­ta­tás Új­pes­ten. Az ese­mé­nyek pil­la­na­tok alatt tör­tén­tek.

Drá­mai for­du­la­tot vett egy ár­tat­lan­nak in­dult ku­tya­sé­tál­ta­tás Új­pes­ten. Az ese­mé­nyek pil­la­na­tok alatt ját­szód­tak le.

Nem hiszed el, hogy milyen módszerrel küzdenek a patkányok ellen

Nem hiszed el, hogy milyen módszerrel küzdenek a patkányok ellen

Egyre na­gyobb divat a "bio­mód­szer" a pat­ká­nyok ellen: or­szág­szerte egyre töb­ben hasz­nál­ják ezt a meg­ol­dást.

Szívszorító fotó: fél éve vár gazdájára a kutya

Szívszorító fotó: fél éve vár gazdájára a kutya

Romos ház előtt vá­ra­ko­zik.

El­ké­pesz­tően szo­morú képet posz­tolt ki va­laki a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­dalra. Egy fehér ku­tyus lát­ható a fotón, aki bá­na­to­san ül­dö­gél egy romos ház előtt.

Siklóernyőn repül a világjáró kutya!

Siklóernyőn repül a világjáró kutya!

Amy Jones, a párja és az édes­apja ra­jong a sik­ló­er­nyő­zé­sért. Ám még va­laki van a csa­lád­ban, akit sosem hagy­nak ott­hon, ha re­pülni in­dul­nak - Henry, a három éves ku­tyu­suk!

Amy Jones, a párja és az édes­apja ra­jong a sik­ló­er­nyő­zé­sért. Ám még va­laki van a csa­lád­ban, akit sosem hagy­nak ott­hon, ha re­pülni in­dul­nak - Henry, a három éves ku­tyu­suk! A kutya egy­ál­ta­lán nem fél a ma­gas­ban, na­gyon él­vezi a re­pü­lést va­la­me­lyik lel­kes gazdi ölé­ben.

Hihetetlen, kutyát találtak a tengeren, 220 kilométerre a parttól

Hihetetlen, kutyát találtak a tengeren, 220 kilométerre a parttól

A fú­ró­to­rony mun­ká­sai alig hit­tek a sze­mük­nek...

A thai­földi par­tok­tól 220 ki­lo­mé­terre ta­lál­ható fú­ró­to­rony mun­ká­sai alig hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták, hogy egy kutya úszik fe­lé­jük a víz­ben. Si­ke­re­sen ki­men­tet­ték a jó­szá­got, mely­nek vízbe ke­rü­lé­sé­ről már el­mé­let is szü­le­tett.

Keresik az ország legidősebb kutyáját

Keresik az ország legidősebb kutyáját

El­ha­tá­roz­ták az ál­lat­vé­dők, hogy meg­ke­re­sik, me­lyik az or­szág leg­idő­sebb ku­tyája, így fel­hí­vást tet­tek közzé.

El­ha­tá­roz­ták az ál­lat­vé­dők, hogy meg­ke­re­sik, me­lyik az or­szág leg­idő­sebb ku­tyája, így fel­hí­vást tet­tek közzé. A világ leg­öre­gebb ku­tyája 29 évet élt.

56 kutyát zsúfolt egy autóba a csempész

56 kutyát zsúfolt egy autóba a csempész

A férfi át akarta át­csem­pészni a a ma­gyar ha­tá­ron a ku­tya­köly­kö­ket.

A férfi azért akarta át­csem­pészni a a ma­gyar ha­tá­ron a ku­tya­köly­kö­ket, hogy Olasz­or­szág­ban adja el őket. Most el­ítélte őt a bí­ró­ság.

Napi 750 kutya jár ide, nagyon népszerű ez az állatbarát hely

Napi 750 kutya jár ide, nagyon népszerű ez az állatbarát hely

Az él­mény­park egye­dül­álló.

A Liget Bu­da­pest Pro­jekt ke­re­té­ben az or­szág leg­job­ban fel­sze­relt ku­tyás él­mény­parkja épült meg a ta­valy, na­ponta át­la­go­san 750-800 ku­tyát fo­gad­nak.

A telefonja buktatta le, kiderült a férfi szörnyű titka

A telefonja buktatta le, kiderült a férfi szörnyű titka

Az ét­te­rem­ben hagyta a te­le­fon­ját.

Az ét­te­rem­ben hagyta a te­le­fon­ját, amin ret­te­ne­tes vi­de­ó­kat ta­lál­tak.

Kutyákon tesztelik, vajon öröklődik-e a tudás

Kutyákon tesztelik, vajon öröklődik-e a tudás

Ká­bí­tó­szer­ke­reső ku­tyát kló­noz­tak.

Ká­bí­tó­szer­ke­reső ku­tyát kló­noz­tak ku­ta­tók Kí­ná­ban abban a re­mény­ben, hogy a kló­no­zás során a kutya tu­dása is örök­lő­dik a ku­tya­kö­lyökbe.

Gyászol Tóth Gabi: óriási veszteség érte

Gyászol Tóth Gabi: óriási veszteség érte

Az éne­kesnő és test­vére szá­mára fon­tos nap a mai: 15 éve ha­tal­mas bol­dog­ság érte őket, napra pon­to­san más­fél év­ti­zed­del ké­sőbb pedig ször­nyű bánat.

Az éne­kesnő és test­vére szá­mára fon­tos nap a mai: 15 éve ha­tal­mas bol­dog­ság érte őket, napra pon­to­san más­fél év­ti­zed­del ké­sőbb pedig ször­nyű bánat.

Mától a fél országban tilos kutyát sétáltatni

Mától a fél országban tilos kutyát sétáltatni

Meg­kez­dő­dött a rókák ta­va­szi, ve­szett­ség el­leni "ol­tása".

Az or­szág te­rü­le­té­nek csak­nem felén tilos ku­tyát sé­tál­tatni két hétig, ugyanis meg­kez­dő­dött a rókák ta­va­szi, ve­szett­ség el­leni "ol­tása".

Hoppá, megmutatta Mihalik Enikő mi van a lába között

Hoppá, megmutatta Mihalik Enikő mi van a lába között

A ku­tyusa min­den­hova kö­veti.

A mo­dell ked­vence a leg­több helyre el­kí­séri a ma­gyar szép­sé­get, a jó fej ku­tyus most is bi­zo­nyí­totta, hogy iga­zán tudja él­vezni az éle­tet.

Lesújtó tragédia: gyászol Medveczky Ilona

Lesújtó tragédia: gyászol Medveczky Ilona

A tánc­mű­vésznő lel­ki­leg tel­je­sen össze­tört. Nem csoda, hű­sé­ges tár­sát ve­szí­tette el.

A tánc­mű­vésznő lel­ki­leg tel­je­sen össze­tört. Nem csoda, hű­sé­ges tár­sát ve­szí­tette el.

Fucsovics Márton fotójánál cukibbat nem láttál a héten

Fucsovics Márton fotójánál cukibbat nem láttál a héten

A ma­gyar te­nisz­klasszis kis­ku­tyá­já­val uta­zott a rep­térre. Az Egye­sült Ál­la­mok­ban ver­se­nyez jövő héten.

A ma­gyar te­nisz­klasszis kis­ku­tyá­já­val uta­zott a rep­térre. Az Egye­sült Ál­la­mok­ban ver­se­nyez jövő héten, az In­dian Wells-i tor­nán.

Csodakutya dolgozik egy pécsi óvodában

Csodakutya dolgozik egy pécsi óvodában

Eszik, al­szik, ját­szik és még tor­ná­zik is a pécsi gye­re­kek­kel Bundi...

Az óvoda igaz­ga­tó­nője, egy­ben a ku­tyus gaz­dája, Kont­recz Bri­gitta a Ri­post­nak el­me­sélte: fon­tos sze­repe van Bun­di­nak, ugyanis a ki­csik sok­kal könnyeb­ben tud­nak el­válni reg­gel a szü­lők­től, ha ő is jelen van.

Sokkoló, amit ez a nő a kutyájával művelt, nem tette zsebre amit kapott

Sokkoló, amit ez a nő a kutyájával művelt, nem tette zsebre amit kapott

Bor­zal­mas lát­ványt nyújt az eb, de a nő sze­rint így tö­ké­le­tes, sőt: sok­kal jobb élete lesz a vál­to­zás miatt.

Elképesztő, mit tettek egy kiskutyával a magyar tűzoltók

Elképesztő, mit tettek egy kiskutyával a magyar tűzoltók

A láng­lo­va­gok nem csak lán­got ol­ta­nak, sok­szor ál­lat­men­tés miatt is hív­ják őket.

A láng­lo­va­gok nem csak lán­got ol­ta­nak, sok­szor ál­lat­men­tés miatt is hív­ják őket.

Szívszorító kép, így várja kutyája az eltűnt focistát

Szívszorító kép, így várja kutyája az eltűnt focistát

Emi­li­ano Sala re­pü­lő­gé­pét a ten­ger­ben ta­lál­ták meg, a lab­da­rúgó fel­te­he­tő­leg el­hunyt.

Emi­li­ano Sala re­pü­lő­gé­pét a ten­ger­ben ta­lál­ták meg, a lab­da­rúgó fel­te­he­tő­leg el­hunyt.

Egyre durvábbak a kutyagyilkosságok

Egyre durvább méreteket ölt a kutyagyilkosság

Fagy­ál­ló­val át­ita­tott kol­bász, máj­krémbe tett egér­mé­reg...

Fagy­ál­ló­val át­ita­tott kol­bász, szö­gek­kel át­szúrt virsli, a na­pok­ban pedig máj­krémbe tett egér­mé­reg. Nem­csak Bu­da­pes­ten, más­hol is elő­for­dul.

Különleges előadással tér vissza hazánkba a világhírű kutyapszichológus

Különleges előadással tér vissza hazánkba a világhírű kutyapszichológus

Cesar Mil­lan 2019-ben egy tel­je­sen új elő­adás­sal tér vissza Ma­gyar­or­szágra.

Cesar Mil­lan 2019-ben egy tel­je­sen új, az "It's All About Fa­mily" című élő elő­adá­sá­val tér vissza Ma­gyar­or­szágra, ám ez­út­tal azon­ban nem egye­dül! Eu­ró­pai tur­néja ke­re­té­ben, 2019. no­vem­ber 14-én két fi­á­val, Cal­vin­nel és And­ré­val ér­ke­zik ha­zánkba.

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

Lecsapott a karma: Kutyát akart bántani, ez lett belőle

Lecsapott a karma: Kutyát akart bántani, ez lett belőle

Van az úgy hogy tény­leg a kár­öröm válik az ember leg­szebb örö­mévé. Van ember, aki saj­nálja ezt a pa­sast?

Van az úgy hogy tény­leg a kár­öröm válik az ember leg­szebb örö­mévé. Van ember, aki saj­nálja?

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Weisz Fanni pró­bált nyu­godt ma­radni.

Weisz Fanni igye­ke­zett nyu­godt ma­radni, de a vér lát­vá­nya meg­ijesz­tette.

Kedvencéért aggódik Weisz Fanni: Baleset érte

Kedvencéért aggódik Weisz Fanni: Baleset érte

El sem moz­dul mel­lőle...

A gyö­nyörű siket mo­dell el sem moz­dul imá­dott kis­ku­tyája mel­lől, akit or­vos­hoz kel­lett vinne...

Rengeteg kutya pusztult el az újévi a tűzijátékok miatt

Rengeteg kutya pusztult el az újévi a tűzijátékok miatt

Több száz eb szö­kött el szil­vesz­ter­kor.

Több száz kutya szö­kött el szil­vesz­ter­kor a tű­zi­já­té­kok miatt. A leg­több el­kó­bo­rolt ebet sze­ren­csére vissza tud­ják jut­tatni a gaz­dik­hoz.

Mi történt? Ezért nem ünnepelt Korda Györggyel Balázs Klári

Mi történt? Ezért nem ünnepelt Korda Györggyel Balázs Klári

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes fe­le­sége saj­nos okkal hi­ány­zott a szü­le­tés­napi par­ti­ról.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes fe­le­sége saj­nos okkal hi­ány­zott a szü­le­tés­napi par­ti­ról.

Veszélyes időszak! Erre kell figyelnie minden gazdinak

Veszélyes időszak! Erre kell figyelnie most minden gazdinak

Télen nehéz a ked­ven­cek sé­tál­ta­tása.

Ilyen­kor több tö­rő­dést igé­nyel­nek az ebek séta előtt és után is.

Keményen beszólt a kutyásoknak Young G!

Keményen beszólt a kutyásoknak Young G!

A rap­per hosszú be­jegy­zés­ben tá­madta azo­kat az ál­lat­tar­tó­kat.

A rap­per hosszú be­jegy­zés­ben tá­madta azo­kat az ál­lat­tar­tó­kat, akik nem en­ged­ték be a házba a ku­tyá­ju­kat szil­vesz­ter éj­szaka.

Így mentették ki a tűzoltók a kutyát a befagyott tóról - videó

Így mentették ki a tűzoltók a kutyát a befagyott tóról - videó

Spe­ci­á­lis mód­szer­rel men­tet­ték ki a bajba ju­tott ku­tyust. Az össze­han­golt ak­ci­ó­ról videó is ké­szült. Máris mu­tat­juk!

Spe­ci­á­lis mód­szer­rel men­tet­ték ki a bajba ju­tott ku­tyust. Az össze­han­golt ak­ci­ó­ról videó is ké­szült. Máris mu­tat­juk!

Megható, amit Balázs Andi tett: két életet mentett meg

Megható, amit Balázs Andi tett: két életet mentett meg

Kü­lö­nös meg­le­pe­tés érte ka­rá­csony­kor a szí­nész­nőt és ked­ve­sét. Cso­dá­la­tos dön­tést hoz­tak!

Kü­lö­nös meg­le­pe­tés érte ka­rá­csony­kor a szí­nész­nőt és ked­ve­sét. Cso­dá­la­tos dön­tést hoz­tak! Azóta nyolcan van­nak a fal­ká­ban.

Kállay-Saunders Andrásnál elszakadt a cérna, feljelentést tesz

Kállay-Saunders Andrásnál elszakadt a cérna, feljelentést tesz

Mély­sé­ge­sen fel­há­bo­ro­dott.

Az éne­kes mély­sé­ge­sen fel­há­bo­ro­dott egy fe­le­lőt­len ember vi­sel­ke­dé­sén, akit több száz­ez­res bír­ság­gal is sújt­hat­nak.

Segíts te is! Legyen a kutyáknak is ünnep a karácsony!

Segíts te is! Legyen a kutyáknak is ünnep a karácsony!

Min­den ado­mány jól jön!

Élel­mi­szer, tisz­tí­tó­szer és gyógy­szer - min­den ado­mány jól jön, amire egy ku­tyá­nak is szük­sége lehet, hogy le­gyen nekik is ünnep!

Így segítenek az elkóborolt kutyák megtalálásában

Így segítenek az elkóborolt kutyák megtalálásában

Csak­nem dup­lá­jára nő azok­nak a MOL ben­zin­ku­tak­nak a száma, ahol mik­ro­csip-le­ol­va­sók­kal lehet be­azo­no­sí­tani az el­kó­bo­rolt ku­tyá­kat.

Csak­nem dup­lá­jára nő azok­nak a MOL ben­zin­ku­tak­nak a száma, ahol in­gye­ne­sen hasz­nál­ható mik­ro­chip-le­ol­va­sók­kal lehet be­azo­no­sí­tani az el­kó­bo­rolt ku­tyá­kat. Már több száz kutya ke­rült vissza az ott­ho­nába a prog­ram in­du­lása óta.

Csinos ruhácskákba öltöznek a kutyusok karácsonykor

Csinos ruhácskákba öltöznek a kutyusok karácsonykor

Itt az idő, hogy a csa­lád ked­vence is meg­fe­lelő öl­tö­zékbe búj­jon a ka­rá­cso­nyi ün­ne­pekre. Ezek a fotók se­gí­te­nek!

Itt az idő, hogy a csa­lád ked­vence is meg­fe­lelő öl­tö­zékbe búj­jon a ka­rá­cso­nyi ün­ne­pekre. Ezek a fotók se­gí­te­nek a vá­lasz­tás­ban.

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Fura, de ha­tá­sos gyógy­mód.

Nem al­szol jól, és éj­szaka több­ször is fel­éb­redsz? Egy ku­ta­tás most fura, de ha­tá­sos gyógy­mó­dot kínál a nők al­vás­za­va­ra­ira. Meg­súg­juk, mi a tipp­jük!

Megnyugodhat az ország, megvan Tóth Vera kutyája

Megnyugodhat az ország, megvan Tóth Vera kutyája

Ez hi­he­tet­len...

Az éne­kesnő egy hete ret­te­gés­ben élt, hogy vajon mikor jön haza sze­re­tett ku­tyája, Car­los. Hi­he­tet­len, ami hétfő haj­nal­ban tör­tént...

Új taggal bővült L.L. Junior családja, nagy a boldogság

Új taggal bővült L.L. Junior családja, nagy a boldogság

A nép­szerű rap­per egy ágy­ban is al­szik a tün­déri házi ked­ven­cé­vel. Első lá­tásra be­le­sze­re­tett a ku­tyusba.

A nép­szerű rap­per egy ágy­ban is al­szik a tün­déri házi ked­ven­cé­vel.

Ezt a cukiságot találta az utcán Kállay Saunders András: haza is vitte

Ezt a cukiságot találta az utcán Kállay Saunders András: haza is vitte

A sár­mos éne­kes egy per­cig sem gon­dol­ko­zott azon, hogy mit te­gyen.

A sár­mos éne­kes egy per­cig sem gon­dol­ko­zott azon, hogy mit te­gyen.

Ezt látnod kell, így ünnepel Megyeri Csilla

Ezt látnod kell, így ünnepel Megyeri Csilla

A mű­sor­ve­zető nem­csak mi­ku­lás al­kal­má­val ked­ves­ke­dik ked­ven­ce­i­nek. Csa­ládi ha­gyo­mány náluk, hogy az ebek is kap­nak aján­dé­kot a jeles ün­ne­pe­ken.

A mű­sor­ve­zető nem­csak mi­ku­lás al­kal­má­val ked­ves­ke­dik ked­ven­ce­i­nek, ez csa­ládi ha­gyo­mány náluk..

Van remény: újabb fordulat Tóth Vera drámájában

Van remény: újabb fordulat Tóth Vera drámájában

Az éne­kesnő szak­ér­tők­kel dol­go­zik.

Az éne­kesnő szak­ér­tők­kel dol­go­zik.

Felhívást tett közzé Tolvai Reni, a rajongók segítségét kéri

Felhívást tett közzé Tolvai Reni, a rajongók segítségét kéri

Egy el­kó­bo­rolt kis­ku­tyát ta­lált.

A Sz­tár­ban sztár éne­kes­nője az Ins­tag­ram-ol­da­lá­nak kö­ve­tő­i­hez for­dult: egy kóbor kis­ku­tya gaz­dá­ját ke­resi!

Már 300-an keresik Tóth Vera kutyusát: Csatlakozz

Már 300-an keresik Tóth Vera kutyusát: Csatlakozz

Három napja nincs meg Car­los.

Az éne­kes­nő­nek va­sár­nap óta se éj­jele, se nap­pala. Azóta pró­bálja ugyanis meg­fogni el­kó­bo­rolt ku­tyá­ját, ami sok­kos ál­la­pot­ban van.

Óriási meglepetés, újabb taggal bővült Janicsák Veca családja!

Óriási meglepetés, újabb taggal bővült Janicsák Veca családja!

Nyá­ron bor­zal­mas vesz­te­ség érte.

Az éne­kes­nőt nyá­ron bor­zal­mas vesz­te­ség érte, ami­kor el­vesz­tette imá­dott kis­ku­tyá­ját. Egy hete vi­szont új állat ér­ke­zett a csa­lád­jukba.

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera: összefogtak érte a sztárok

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera: összefogtak érte a sztárok

El­szö­kött az éne­kesnő négy­lá­búja. Min­den­kit az ál­la­tot ke­resi.

El­szö­kött az éne­kesnő négy­lá­búja. Min­den­kit az ál­la­tot ke­resi.

Durva, mit mondott Várkonyi Andi Bochkor Gáborról

Durva, mit mondott Várkonyi Andi Bochkor Gáborról

Egy kom­ment verte ki a biz­to­sí­té­kot.

Egy ár­tat­lan kom­ment verte ki a biz­to­sí­té­kot a csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nél.

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.

Elolvadtunk, így lepte meg kedvencét Tolvai Reni

Elolvadtunk, így lepte meg kedvencét Tolvai Reni

Szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte Luxi.

He­te­dik szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte Luxi.

Mentőcsapatok keresik a baleset egyik túlélőjét

Mentőcsapatok keresik az isaszegi balesetben megsérült kutyát

To­vábbra sem ta­lál­ják Wil­low-t.

Az egyik au­tó­ban uta­zott egy usz­kár jel­legű, egy éves Wil­low névre hall­gató kutya is.

Az állatorvos figyelmeztet: Itt a tél, ezt minden gazdinak tudnia kell!

Az állatorvos figyelmeztet: Itt a tél, ezt minden gazdinak tudnia kell!

Sok gazdi úgy gon­dolja, hogy már nincs szük­ség bolha el­leni vé­de­lemre.

Sok gazdi té­ve­sen úgy gon­dolja, hogy a hű­vö­sebb idő be­kö­szön­té­vel már nincs szük­ség bolha el­leni vé­de­lemre. Pedig a ku­tyák és a macs­kák télen is fer­tő­ződ­het­nek bol­hák­kal, meg­kér­dez­tük a szak­em­be­re­ket, mit kell pon­to­san tenni.

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

A férfi túl­élte a lö­vést, de egy jó ideig kór­ház­ban fog lá­ba­dozni.

A férfi túl­élte a lö­vést, de egy jó ideig kór­ház­ban fog lá­ba­dozni.

Megölték a kutyáját, mégis a magyar énekesnőt támadják a rajongók

Megölték a kutyáját, mégis a magyar énekesnőt támadják a rajongók

Cse­mer Bogi mel­lett több hí­res­ség is ki­állt, ám né­hány harci kutya gaz­dája dur­ván ne­ki­ment az éne­kes­nő­nek, hol­ott Bog­gie meg­se­be­sült, a ku­tyája pedig el­pusz­tult.

Megható fotó, így gyászolja kedvencét Ördög Nóra

Megható fotó, így gyászolja kedvencét Ördög Nóra

Ara­nyos módon em­lék­szik Pi­tyura.

Ara­nyos módon em­lék­szik a mű­sor­ve­zető Pi­tyura.

A kutyákért futnak

A kutyákért futnak

Ma ku­tyás fu­tást tar­ta­nak Sü­me­gen, hogy fel­hív­ják a fi­gyel­met a fe­le­lős ál­lat­tar­tásra. Ez lesz az első ál­lo­mása az Or­szá­gos Pol­gárőr Szö­vet­ség ku­tyás szol­gá­lata által in­dí­tott kam­pány­nak. Még gyűj­tést is tar­ta­nak.

Ma ku­tyás fu­tást tar­ta­nak Sü­me­gen, hogy fel­hív­ják a fi­gyel­met a fe­le­lős ál­lat­tar­tásra. Ez lesz az első ál­lo­mása az Or­szá­gos Pol­gárőr Szö­vet­ség ku­tyás szol­gá­lata által in­dí­tott kam­pány­nak. A fi­gye­lem­fel­hí­vás mel­lett egy men­hely­nek pénzt is gyűj­te­nek a ren­dez­vé­nyen. Tehát nem csak futni lehet, hanem tá­mo­gatni is a kez­de­mé­nye­zést.

Elképesztő, hogy mit találtak a rendőrök egy veszprémi férfi autójában

Elképesztő, hogy mit találtak a rendőrök egy veszprémi férfi autójában

A ha­tó­ság em­be­rei egy 69 éves veszp­rémi férfi­val szem­ben in­téz­ked­tek.

A ha­tó­ság em­be­rei egy 69 éves veszp­rémi férfi­val szem­ben in­téz­ked­tek, ami­kor meg­érez­ték, hogy baj van. A gya­nú­sí­tott azt mondta, hogy a római ro­mo­kat akarta meg­nézni, ám a ha­tó­ság em­be­re­i­nek fel­tűnt a za­vart vi­sel­ke­dése.

Gyászhírt közölt a palota: II. Erzsébet királynő elvesztette imádott kutyáját

Gyászhírt közölt a palota: II. Erzsébet királynő elvesztette imádott kutyáját

A ki­rálynő 2016-ban fo­gadta be a cor­git, ami hamar a szí­vé­hez nőtt.

A ki­rálynő 2016-ban fo­gadta be a cor­git, ami hamar a szí­vé­hez nőtt.

Szomorú bejelentést tett: gyászol Ördög Nóra

Szomorú bejelentést tett: gyászol Ördög Nóra

Vég­leg el kel­lett bú­csúz­niuk.

Vég­leg el kel­lett bú­csúz­niuk ked­ven­cük­től, Pi­tyu­tól. A négy­lábú gya­kor­la­ti­lag tel­jes jogú csa­lád­tag volt. A mű­sor­ve­ze­tőt na­gyon ki­ké­szí­tette mindez.

Így segítenek a hajléktalanok kutyáin

Így segítenek a hajléktalanok kutyáin

Sok haj­lék­ta­lan a ku­tyája miatt nem megy szál­lóra.

Sok fedél nél­küli nem megy szál­lóra, mert nem tudja addig hová tenni a ku­tyá­ját. Ám ok­tó­ber 15-e óta tilos köz­te­rü­le­ten lakni. Ha va­la­kit a rend­őr­ség át­me­neti szál­lóra küld vagy őri­zetbe vesz, ebén az Ál­lat­mentő Liga segít.

Összetört a gyásztól, megtörte a csendet az 54 éves sztáranyuka

Összetört a gyásztól, megtörte a csendet az 54 éves sztáranyuka

El­zár­kó­zott a nyil­vá­nos­ság elől.

Az Oscar-díjas szí­nésznő az utóbbi idő­ben több sze­ret­tét is el­ve­szí­tette.

Nagy a baj: Mindenki előtt leéghet a TV2 sztárja

Nagy a baj: Mindenki előtt leéghet a TV2 sztárja

Köllő Ba­bett és Veréb Tamás egy iga­zán ked­ves pro­duk­ci­ó­val ké­szül­nek pén­tek es­tére.

Köllő Ba­bett és Veréb Tamás egy iga­zán ked­ves pro­duk­ci­ó­val ké­szül­nek pén­tek es­tére.

Megindító, árva kiskutyákon segít a csinos énekesnő

Megindító, árva kiskutyákon segít a csinos énekesnő

Évi sza­kí­tott időt a jó cse­le­ke­detre.

Évi a dol­gos min­den­na­pok­ban sza­kí­tott egy kis időt a jó cse­le­ke­detre.

Az állatorvos elárulta: ezért köhögnek ősszel a kutyák

Az állatorvos elárulta: ezért köhögnek ősszel a kutyák

Min­den gaz­di­nak tud­nia kell, hogy négy­lábú ked­ven­cét ugyan­olyan ve­szé­lyek fe­nye­ge­tik, mint az em­be­re­ket.

Min­den gaz­di­nak tud­nia kell, hogy négy­lábú ked­ven­cét ugyan­olyan ve­szé­lyek fe­nye­ge­tik, mint az em­be­re­ket a hű­vö­sebb idő be­kö­szön­té­vel. Lás­suk, mint mond az ál­lat­or­vos!

Könnyek közt közölte a gyászhírt Pink, aggódnak a rajongók

Könnyek közt közölte a gyászhírt Pink, aggódnak a rajongók

Az éne­kesnő na­gyon hálás kis ked­ven­cé­nek az együtt töl­tött éve­kért és azért, hogy még el­bú­csú­zott tőle.

Az éne­kesnő na­gyon hálás kis ked­ven­cé­nek az együtt töl­tött éve­kért és azért, hogy még el­bú­csú­zott tőle.

Kiderült, melyik családtag nem örül Nagy Adri babájának!

Kiderült, melyik családtag nem örül Nagy Adri babájának!

Négy­lábú ked­vence nem volt bol­dog.

Adri el­árulta, hogy min­denki na­gyon várta már a baba ér­ke­zé­sét, ki­véve négy­lábú ked­ven­cét, a ku­tyá­ját.

Megtörtek a szülők, szomorú fejlemény a VV Fanni ügyében

Megtörtek a szülők, szomorú fejlemény a VV Fanni ügyében

Közel egy éve tűnt el.

Közel egy éve tűnt el az egy­kori va­ló­ság­show-sztár.

Felrobbant a cukiságbomba: így lepte meg gyermekeit Hajdú Péter

Felrobbant a cukiságbomba: így lepte meg gyermekeit Hajdú Péter

A lur­kók biz­to­san na­gyon örül­tek a kü­lön­le­ges "aján­dék­nak".

A lur­kók biz­to­san na­gyon örül­tek a kü­lön­le­ges "aján­dék­nak".

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Szorcsik Viki

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Szorcsik Viki

Még a fáj­da­lom­tól sem riadt vissza a csi­nos ma­gyar szí­nésznő. Meg­mu­tatta az ered­ményt.

Még a fáj­da­lom­tól sem riadt vissza a csi­nos ma­gyar szí­nésznő.

Felháborító, mit tettek az utcán Földes Eszterrel

Felháborító, mit tettek az utcán Földes Eszterrel

Le­írta a tör­tén­te­ket.

A szí­nésznő a Fa­ce­book-ol­da­lára írta le csa­ló­dot­tan a tör­tén­te­ket.

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Tel­je­sen le­he­tet­len kül­de­tés­nek fog tűnni ez a fel­ad­vány. Pedig a ku­tyus tény­leg ott van.

Meghökkentő lesifotó készült az éjszakában Szacsvay Lászlóról

Meghökkentő lesifotó készült az éjszakában Szacsvay Lászlóról

A 70 éves, nehéz idő­sza­kot átélő szí­nészt a Ri­post egyik szem­fü­les ol­va­sója vette észre az egyik bel­vá­rosi ét­te­rem te­ra­szán.

A 70 éves, nehéz idő­sza­kot átélő szí­nészt a Ri­post egyik szem­fü­les ol­va­sója vette észre az egyik bel­vá­rosi ét­te­rem te­ra­szán.