CÍMKE: 'kutya'

Itt az újabb bizonyíték, ezért a világ kedvence ez a kutyafajta

Itt az újabb bizonyíték, ezért a világ kedvence ez a kutyafajta

Iga­zán meg­ható és cuki fel­vé­te­le­ket osz­tott meg egy brit kas­tély a lab­ra­dor ku­tyá­juk­ról.

Nagy a baj: aggasztó fotót töltött fel Debreczeni Zita

Nagy a baj: aggasztó fotót töltött fel Debreczeni Zita

A nép­szerű fotós és férje, Gi­anni közös ku­tyá­ju­kért ag­gód­nak.

FRISS HÍREK

Kutyának vették, ők lepődtek meg legjobban, mi lett az állatból - Videó

Kutyának vették, ők lepődtek meg legjobban, mi lett az állatból - Videó

Ti­beti masz­tiff ku­tyát vá­sá­rolt volna egy csa­lád, ám egész mást kap­tak...

Ti­beti masz­tiff ku­tyát vá­sá­rolt volna egy csa­lád, ám va­lami egé­szen mást kap­tak...

Megrázó részletek, ezért akasztotta fel magát az öngyilkos tini

Megrázó részletek, ezért akasztotta fel magát az öngyilkos tini

A 14 éves fi­a­talt a szo­bá­já­ban ta­lál­ták hol­tan. Most ki­de­rült, miért dön­tött úgy, hogy véget vet az éle­té­nek...

A 14 éves fi­a­talt a szo­bá­já­ban ta­lál­ták hol­tan.

Rengeteg kiskutyát dugott a csomagtérbe a kegyetlen férfi, most jól megbánta

Rengeteg kiskutyát dugott a csomagtérbe a kegyetlen férfi, most jól megbánta

19 ku­tyust ta­lál­tak a rend­őrök a kül­földi ál­lam­pol­gár au­tó­já­nak cso­mag­tar­tó­já­ban Ma­gyar­or­szá­gon.

Fájdalmas döntést kell hoznia Steiner Kristófnak

Fájdalmas döntést kell hoznia Steiner Kristófnak

Kris­tóf egy el­ke­se­re­dett poszt­ban tu­datta is­me­rő­se­i­vel, hogy imá­dott ku­tyája sú­lyos ál­la­pot­ban van.

Kris­tóf egy el­ke­se­re­dett poszt­ban tu­datta is­me­rő­se­i­vel, imá­dott ku­tyája olyan sú­lyos ál­la­pot­ban van, hogy az orvos sze­rint ment­he­tet­len.

Kegyetlenség: forró autóba zárták kutyájukat a Hortobágyon

Elképesztő kegyetlenség: forró autóba zárták kutyájukat a Hortobágyon

Az állat a hő­sokk­tól össze­hányta a ko­csit, és ha nem ér­ke­zik idő­ben se­gít­ség, el is pusz­tult volna.

Ez szörnyű, holttestet őrző kutyákat mentett meg Tornóczky Anita

Ez szörnyű, holttestet őrző kutyákat mentett meg Tornóczky Anita

Át kel­lett lép­nie a tes­ten, hogy kö­ze­lebb ke­rül­jön a vi­csorgó ál­la­tok­hoz...

Tóth Vera ágyából jelentjük: Megtelt

Tóth Vera ágyából jelentjük: Megtelt

Az éne­kesnő so­sincs egye­dül a há­ló­szo­bá­já­ban, rá­adá­sul ez tör­té­nik, ha el­hagyja a he­lyi­sé­get. Ve­rá­nál ők az élet csá­szá­rai.

Az éne­kesnő so­sincs egye­dül a há­ló­szo­bá­já­ban, rá­adá­sul ez tör­té­nik, ha el­hagyja a he­lyi­sé­get. Ve­rá­nál ők az élet csá­szá­rai.

Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

A meg­döb­bentő fel­vé­tel a kö­zös­ségi ol­da­lakra is fel­ke­rült.

A meg­döb­bentő fel­vé­tel a kö­zös­ségi ol­da­lakra is fel­ke­rült.

Aggódik Tóth Vera, orvosok segítségét kérte

Aggódik Tóth Vera, orvosok segítségét kérte

Min­denki mi­előbbi gyó­gyu­lást kí­vánt.

Min­denki mi­előbbi gyó­gyu­lást kí­vánt az éne­kesnő házi ked­ven­cé­nek, Car­los­nak.

Végigsírta a mentést ez a mozgólépcsőbe szorult kutya Budapesten - Fotó

Végigsírta a mentést ez a mozgólépcsőbe szorult kutya Budapesten - Fotó

Ször­nyű nyü­szí­tésre let­tek fi­gyel­me­sek az uta­sok a bu­da­pesti Cor­vin-ne­gyed alul­já­ró­já­nak moz­gó­lép­cső­jé­nél.

Szupercuki! Új taggal bővült a FEM3 Café csapata

Szupercuki! Új taggal bővült a FEM3 Café csapata

Ma reg­gel de­bü­tált a Fem3 Café új sze­rep­lője!

Ma reg­gel de­bü­tált a Fem3 Café új sze­rep­lője!

Gyászol II. Erzsébet, véget ért egy korszak az életében

Gyászol II. Erzsébet, véget ért egy korszak az életében

A brit ki­rálynő el­vesz­tette hű tár­sát, aki csak­nem más­fél év­ti­ze­den volt vele. Vég­te­le­nül szo­morú II. Er­zsé­bet a tra­gé­dia miatt.

A brit ki­rálynő el­vesz­tette hű tár­sát, aki csak­nem más­fél év­ti­ze­den volt vele. Vég­te­le­nül szo­morú II. Er­zsé­bet a tra­gé­dia miatt.

Elképesztő, ezt dugdosta a tyúkólban egy férfi

Elképesztő, ezt dugdosta a tyúkólban egy férfi

A szom­szé­dok se gon­dol­ták volna, hogy miket ta­lál­nak a rend­őrök a férfi bir­to­kán.

A szom­szé­dok se gon­dol­ták volna, hogy miket ta­lál­nak a rend­őrök a férfi bir­to­kán. Éppen raj­ta­kap­ták, ahogy meg­pró­bálta el­tün­tetni.

Tragédia történt: Összeomlott a gyásztól Oszter Sándor lánya

Tragédia történt: Összeomlott a gyásztól Oszter Sándor lánya

Osz­ter Ale­xandra fájó szív­vel tu­datta, el­vesz­tette jó ba­rát­ját, ahogy ő fo­gal­ma­zott, egy csa­lád­tag tá­vo­zott el.

Kitálalt Geroge Clooney felesége, elképesztő, hogy szedte fel a sztár

Kitálalt Geroge Clooney felesége, elképesztő, hogy szedte fel a sztár

Az 56 éves szív­tipró egész egyedi mód­ját vá­lasz­totta a csá­bí­tás­nak, de be­jött!

Ezt a vonalat figyeld, azonnal kiderül, túlsúlyos-e a kutyád

Ezt a vonalat figyeld, azonnal kiderül, túlsúlyos-e a kutyád

Mu­tat­juk a leg­biz­to­sabb je­le­ket.

A gaz­dik sze­re­tik ké­nyez­tetni, ju­ta­lom­fa­la­tok­kal te­le­tömni ked­ven­ce­i­ket, de saj­nos egyre több­ször elő­for­dul, hogy túl­sú­lyos lesz az eb.

Tesztüzem, kilenc négylábúval

Tesztüzem, kilenc négylábúval

El­ké­szült ha­zánk leg­komp­le­xebb ku­tyás él­mény­parkja Bu­da­pes­ten, a Vá­ros­li­get­ben, amely igazi oázis a ku­tyu­sok­nak és gaz­di­ja­ik­nak egy­aránt. Ha­ma­ro­san bir­tokba is ve­he­tik.

El­ké­szült ha­zánk leg­komp­le­xebb ku­tyás él­mény­parkja a Vá­ros­li­get­ben, amely igazi oázis a ku­tyu­sok­nak és gaz­di­ja­ik­nak egy­aránt. Ha­ma­ro­san bir­tokba is ve­he­tik.

Elképesztő, utcai kutyapiszok fertőzte meg a babát

Elképesztő, utcai kutyapiszok fertőzte meg a babát

Szal­mo­nel­lát mu­tat­tak ki...

A kis­lány­nál szal­mo­nel­lát mu­tat­tak ki az or­vo­sok, s a jár­vány­ügyi ha­tó­ság hang­sú­lyozta: a vírus nem étel­lel, hanem ál­lati ürü­lék­kel ke­rült a szer­ve­ze­tébe...

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Na­gyobb baj is le­he­tett volna a fóti tűz­vész­ből, ha nem ugat a szom­széd eb.

Na­gyobb baj is le­he­tett volna a tűz­vész­ből, ha nem ugat a szom­széd eb.

Tündéri fotót posztolt Dundika, ezt látnod kell

Tündéri fotót posztolt Dundika, ezt látnod kell

A sztár­anyuka ki­seb­bik fiát és ku­tyá­ju­kat tette köz­szem­lére. Min­denki el­ol­vad a lát­vány­tól.

A sztár­anyuka ki­seb­bik fiát és ku­tyá­ju­kat tette köz­szem­lére. Min­denki el­ol­vad!

A szomszédok is sírtak: nem hagyja el halott gazdája házát a kutya

A szomszédok is sírtak: nem hagyja el halott gazdája házát a kutya

A kutya gaz­dája és a csa­lád másik három tagja egy föld­csu­szam­lás során vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Újabb halálesettől tart Klapka György özvegye: Intézkedéseket tett!

Újabb halálesettől tart Klapka György özvegye: Intézkedéseket tett!

Ma­rika most nem a saját ér­de­keit nézni!

Ma­rika most nem a saját ér­de­keit nézni! Ha így tenne, annak sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei len­né­nek! Az öz­vegy jó dön­tést ho­zott!

Óriási vihart kavart a neten az emberarcú kutya, ezt látnod kell

Óriási vihart kavart a neten az emberarcú kutya, ezt látnod kell

Egye­sek már sztá­rok­hoz ha­son­lít­ják a cuki, de kissé bi­zarr négy­lá­bút! Sze­rin­ted ha­son­lít?

Egye­sek már sztá­rok­hoz ha­son­lít­ják a cuki, de kissé bi­zarr négy­lá­bút! Sze­rin­ted ha­son­lít?

Ez már valami: különleges edzőpartnere van Sári Évinek!

Ez már valami: különleges edzőpartnere van Sári Évinek!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek nem min­dig van ideje le­menni az edző­te­rembe, ilyen­kor ott­hon for­málja az alak­ját.

Még mindig működnek itthon a titkos kutyamaffiák?

Még mindig működnek itthon a titkos kutyamaffiák?

Ti­zen­ki­lenc ál­lat­védő szer­ve­zet fo­gott össze, hogy ki­ment­sen egy tör­teli ta­nyá­ról mint­egy 200-250 ku­tyát.

Napi cukiság! Krausz Gábor új barátra tett szert!

Napi cukiság! Krausz Gábor új barátra tett szert!

A sztár­séf máris meg­sze­ret­tette magát Tóth Gabi csa­lád­já­val!

A sztár­séf máris meg­sze­ret­tette magát Tóth Gabi csa­lád­já­val!

Lelépett az állatorvostól a megmentett kutya

Lelépett az állatorvostól a megmentett kutya

Szív­szo­rító, amit egy csau-csau faj­tájú ku­tyus­nak át kel­lett élnie. Az ebet egy ke­re­pesi te­le­pen tar­tot­ták meg­kötve.

Szív­szo­rító, amit egy csau-csau faj­tájú ku­tyus­nak át kel­lett élnie. A két­éves ebet egy ke­re­pesi te­le­pen tar­tot­ták la­kó­ko­csi­hoz kötve, onnan men­tet­ték ki az ál­lat­vé­dők. Rexi nyaka csú­nyán meg­sé­rült a lánc miatt.

Borzalom egy újpesti lakásban, megrázó körülmények között találtak a halott nőre

Borzalom egy újpesti lakásban, megrázó körülmények között találtak a halott nőre

Az asszony holt­tes­tét kis­ku­tyája őrizte: a szo­morú kis­ál­lat nem volt haj­landó el­moz­dulni gaz­dája mel­lől.

Nem mozdult halott gazdája mellől az újpesti kutya

Nem mozdult halott gazdája mellől az újpesti kutya

Hű­sége döb­be­ne­tes.

A tíz éves eb egy napig ült ha­lott gaz­dája mel­lett, és ez­után sem akart el­moz­dulni mel­lőle. Esete kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít a vi­lág­hí­rűvé vált Zsa­zsa ku­tyáé­hoz.

Disznóólban sínylődtek a kutyák

Disznóólban sínylődtek a kutyák

Vádat emel­tek egy nagy­kő­rösi férfi ellen, bör­tönt is kap­hat!

Vádat emel­tek egy nagy­kő­rösi férfi ellen, aki bor­zal­mas kö­rül­mé­nyek kö­zött tar­totta öt ku­tyá­ját. Ál­lat­kín­zás miatt ál­lít­ják bí­ró­ság elé, tet­téért akár bör­tönt is kap­hat!

Diszkóba vitték a rendőrkutyákat a járőrök - Videó

Diszkóba vitték a rendőrkutyákat a járőrök - Videó

Kü­lön­le­ges gya­kor­la­ton vet­tek részt Ózdon a rend­őr­ku­tyák: disz­kóba vit­ték őket a rend­őrök!

Összeomlott a gyásztól az ötgyermekes Katie Price

Összeomlott a gyásztól az ötgyermekes Katie Price

Ra­jon­góit az Ins­tag­ra­mon tá­jé­koz­tatta a tra­gé­di­á­ról. Vajon hogy fogja tudni fel­dol­gozni?

Ra­jon­góit az Ins­tag­ra­mon tá­jé­koz­tatta a tra­gé­di­á­ról. Vajon hogy fogja tudni fel­dol­gozni?

Te is erre laksz? Halálos veszélyben lehet a kutyád

Te is erre laksz? Halálos veszélyben lehet a kutyád

Tűvel tűz­delt fa­la­to­kat rej­tet­tek el.

Tűvel, szög­gel tűz­delt fa­la­to­kat rej­tet­tek el a szív­te­len ál­lat­kín­zók. Ha egy kutya ebből fa­la­to­zik, el is pusz­tul­hat.

Tornóczky Anita vette magához a rendőr által bántalmazott kiskutyát!

Tornóczky Anita vette magához a rendőr által bántalmazott kiskutyát!

Az Ál­lat­vé­dőr­ség ve­ze­tője el­mondta, va­ló­já­ban mi­lyen ál­la­pot­ban van a meg­vert állat.

Hatalmas meglepetés érte Berki Krisztiánt

Hatalmas meglepetés érte Berki Krisztiánt

Az izom­ce­le­bet na­gyon bol­doggá tet­ték ma, és ezt a jó hírt a ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta a Fa­ce­book-ol­da­lán. Fotó a cikk­ben!

Az izom­ce­le­bet na­gyon bol­doggá tet­ték ma, és ezt a jó hírt a ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta a Fa­ce­book-ol­da­lán. Fotó a cikk­ben!

Nem vicc! Egy kutya is dönthet a nagykoalíció sorsáról

Nem vicc! Egy kutya is dönthet a nagykoalíció sorsáról

Mint ki­de­rült, ál­lati könnyű a bal­ol­dali német párt rend­sze­rét át­verni. Még egy ku­tyát is tud­tak re­giszt­rálni.

Mint ki­de­rült, ál­lati könnyű a német párt rend­sze­rét át­verni. Még egy ku­tyát is tud­tak re­giszt­rálni.

A kutyánk is elkaphatja az influenzát? Itt a válasz

A kutyánk is elkaphatja az influenzát? Itt a válasz

Sok csa­lád­ban tom­bol az influ­enza.

Sok csa­lád­ban tombo az influ­enza és a gye­re­kek, akik ott­hon fek­sze­nek magas láz­zal szí­ve­sen búj­nak oda a há­zi­ked­ven­cek­hez.

Kínos fotó miatt kell magyarázkodnia Messinek

Kínos fotó miatt kell magyarázkodnia Messinek

Erre biz­to­san nem szá­mí­tott.

A Bar­ce­lona sztár­fo­cis­tája ha­tal­mas ter­metű ku­tyu­sá­ról osz­tott meg ké­pe­ket. Már bán­hatja a dol­got.

Berki már nincs egyedül: Mától ők élnek vele

Berki már nincs egyedül: Mától ők élnek vele

Krisz­tián élete ala­po­san fel­ka­va­ro­dott az utóbbi idő­ben. Nem csak a sze­re­lem ta­lált rá, de két új la­kója is lett a le­gény­la­kás­nak.

Krisz­tián élete ala­po­san fel­ka­va­ro­dott az utóbbi idő­ben. Nem csak a sze­re­lem ta­lált rá, de két új la­kója is lett a le­gény­la­kás­nak.

Ez aztán merész: félmeztelenül ölelte szőrös kedvencét a szupermodell

Ez aztán merész: félmeztelenül ölelte szőrös kedvencét a szupermodell

Az ame­ri­kai szép­ség egy üz­let­ben vál­lal­ko­zott me­rész do­logra.

Az ame­ri­kai szép­ség New York egyik üz­le­té­ben vál­lal­ko­zott me­rész do­logra ap­rócska ku­tyu­sá­val.

Kutyát vagy cicát tartasz? Ezzel tutira meggyűlik a bajod neked is

Kutyát vagy cicát tartasz? Ezzel tutira meggyűlik a bajod neked is

Ked­ven­ce­det imá­dod, de a kel­le­met­len sza­gok ki­akasz­ta­nak, ugye? Sze­ren­csére van meg­ol­dás, nem is kevés! Mu­tat­juk!

Szomorú hírt közölt Király Linda

Szomorú hírt közölt Király Linda

A nép­szerű éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lán bú­csú­zott ked­ven­cé­től.

A nép­szerű éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lán bú­csú­zott ked­ven­cé­től. Özön­löt­tek a vi­gasz­taló hoz­zá­szó­lá­sok.

Hihetetlen, mit tett szomszédja kutyájával egy kunszentmiklósi férfi

Hihetetlen, mit tett szomszédja kutyájával egy kunszentmiklósi férfi

A gaz­dá­nak erős gya­núja volt, hogy va­lami baj tör­tén­he­tett az ál­lat­tal.

A gaz­dá­nak erős gya­núja volt, hogy va­lami baj tör­tén­he­tett az ál­lat­tal. Ké­sőbb ki­de­rült, hogy tel­je­sen igaza volt. Ké­sőbb a nyo­mo­zók meg­ta­lál­ták az állat te­te­mét és ki­de­rí­tet­ték a halál okát is.

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotóval

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotóval

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotóval

Az ál­la­tot a hi­va­tá­sos tűz­ol­tók men­tet­ték ki a mély­ből.

Nagy­testű kutya zu­hant egy 12 mé­te­res kútba a Sió­fok­hoz kö­zeli Sió­ju­ton. Az ál­la­tot a hi­va­tá­sos tűz­ol­tók men­tet­ték ki a mély­ből. Ha­tal­mas sze­ren­cséje volt a jó­szág­nak, gaz­dái még idő­ben ér­te­sí­tet­ték a tűz­ol­tó­kat.

Bizarr, amit a zuglói gázoló mond: elárulta, minek hitte az elütött idős férfit

Bizarr, amit a zuglói gázoló mond: elárulta, minek hitte az elütött idős férfit

Egé­szen meg­hök­kentő val­lo­mást tett a bí­ró­sá­gon T. Klára.

Egé­szen meg­hök­kentő val­lo­mást tett a bí­ró­sá­gon T. Klára.

Ezt nézd! Aleska kiskutyája vezényszóra kacsint

Ezt nézd! Aleska kiskutyája vezényszóra kacsint

Ale­ska be­bi­zo­nyí­totta.

Ale­ska be­bi­zo­nyí­totta, egy kis fog­lal­ko­zás­sal cso­dákra képes négy­lábú ba­rátja.

Ezért nem adhatják még örökbe a világhírűvé vált Zsazsa kutyát

Ezért nem adhatják még örökbe a világhírűvé vált Zsazsa kutyát

Vár­ha­tóan tel­je­sen fel­épül a nép­sze­rűvé vált Zsa­zsa kutya, amit egy új­pesti la­kás­ban ta­lál­tak meg a gaz­dája holt­tes­tén.

Teli az internet elveszett kutyák képeivel

Teli az internet elveszett kutyák képeivel

Évente mint­egy 3000 eb tűnik el.

Évente mint­egy 3000 eb tűnik el ilyen­kor ott­hon­ról, és a 10 szá­za­lé­kuk, több száz kutya soha nem kerül elő, vagy el­pusz­tul.

Hetekig őrizte halott gazdáját a hű kutya

Hetekig őrizte halott gazdáját a hű kutya

Szinte el­pusz­tult, de ki­tar­tott a ha­lott gaz­dija mel­lett Zsa­zsa. A 9 éves ku­tyát a rend­őrök és az ál­lat­men­tők ta­lál­ták meg egy új­pesti bér­ház­ban.

Szinte el­pusz­tult, de ki­tar­tott a ha­lott gaz­dija mel­lett Zsa­zsa. A ku­tyát rend­őrök és ál­lat­men­tők ta­lál­ták meg egy bér­ház­ban.

Gazdija bomló holtteste mellett találtak rá a kiskutyára

Gazdija bomló holtteste mellett találtak rá a kiskutyára

Meg­ható hű­sé­gé­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got egy kis­ku­tya: három hétig el sem moz­dult ha­lott gaz­dája mel­lől.

Velük töltötte a szilvesztert Medveczky Ilona: Nem volt jó élmény...

Velük töltötte a szilvesztert Medveczky Ilona: Nem volt jó élmény...

A tánc­mű­vésznő nem sokat tu­dott aludni 2018 első éj­sza­ká­ján! Ilona el­árulta, mi volt ennek az oka!

Viharkabát-elv mentheti meg a kutyákat a petárdáktól

Viharkabát-elv mentheti meg a kutyákat a petárdáktól

Te is te­hetsz azért, hogy ne vál­jon bor­za­lommá a szil­vesz­ter éj­szaka.

Te is te­hetsz azért, hogy ku­tyád szá­mára ne vál­jon bor­za­lommá a szil­vesz­ter éj­szaka.

Megfejtették: a kutya vagy a macska okosabb?

Végre megfejtették: a kutya vagy a macska okosabb?

Végre tu­do­má­nyos vá­lasz szü­le­tett.

Örök kér­dés a kutya és macs­ka­tar­tók kö­zött, hogy vajon me­lyik az in­tel­li­gen­sebb ked­venc. Most végre tu­do­má­nyos vá­lasz szü­le­tett.

Karácsonyi öröm: rendőrök mentették meg a két hete elszökött kiskutyát

Karácsonyi öröm: rendőrök mentették meg a két hete elszökött kiskutyát

Már két hete kó­bo­rolt az eb, ami­kor a bu­da­örsi rend­őrök meg­lát­ták az út szé­lén, a for­ga­lom­mal szem­ben.

Hatalmas tömegdemonstráció Budapest szívében

Hatalmas tömegdemonstráció Budapest szívében

Nem várt lét­szám­ban áll­tak ki az em­be­rek - el­ső­sor­ban a ku­tya­tar­tók - a békés, pe­tár­da­men­tes szil­vesz­ter mel­lett.

Nem várt lét­szám­ban áll­tak ki az em­be­rek - el­ső­sor­ban a ku­tya­tar­tók - a békés, pe­tár­da­men­tes szil­vesz­ter mel­lett. Egyre több gazdi félti ked­ven­cét az ér­tel­met­len dur­rog­ta­tás­tól. Ezzel a sé­tá­val sze­ret­ték volna fel­hívni a szer­ve­zők a fi­gyel­met arra, hogy ren­ge­teg em­bert zavar a szil­vesz­teri dur­rog­ta­tás.

Kutyái halála miatt lett öngyilkos az apostagi nyugdíjas

Kutyái halála miatt lett öngyilkos az apostagi nyugdíjas

Egy or­szág látta a fotót, ame­lyen egy kutya várja az autó ron­csa mel­lett ön­gyil­kos gaz­dá­ját.

Egy or­szág látta a fotót, ame­lyen egy kutya várja az autó ron­csa mel­lett ön­gyil­kos gaz­dá­ját.

Meghan Markle kikészült, nagyon rossz hírt kapott karácsonykor

Meghan Markle kikészült, nagyon rossz hírt kapott karácsonykor

Bár Harry her­ceg meny­asszo­nyát az egész világ irigyli, nem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog a sze­re­tet ün­ne­pén.

Hihetetlen hőstett: kutyájának köszönheti életét a magyar család

Hihetetlen hőstett: kutyájának köszönheti életét a magyar család

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi csa­lád há­zá­ban gond volt a ka­zán­nal.

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi csa­lád há­zá­ban gond volt a ka­zán­nal, a kis­ku­tya pedig egy­ből meg­érezte a ve­szélyt.

Lezuhant egy repülő, az összes ember meghalt

Lezuhant egy repülő, az összes ember meghalt

A re­pü­lőn három ember, és két kutya uta­zott. A sze­ren­csét­len­sé­get azon­ban csak az egyik állat élte túl.

A re­pü­lőn három ember, és két kutya uta­zott. A sze­ren­csét­len­sé­get azon­ban csak az egyik állat élte túl.

Napi jótett a mentősöktől: nem csak embereken segítenek

Napi jótett a mentősöktől: nem csak embereken segítenek

Rumli kutya gazdi nél­kül ma­radt volna, nem néz­ték tét­le­nül a men­tő­sök.

Rumli kutya gazdi nél­kül ma­radt volna, ám ezt nem néz­ték tét­le­nül a ta­ta­bá­nyai men­tő­sök.

Jogtalanul is megpróbálták elvenni a kutyákat!

Jogtalanul is megpróbálták elvenni a kutyákat!

Foly­ta­tó­dik a ha­lász­telki ku­tya­há­ború!

Foly­ta­tó­dik a ha­lász­telki ku­tya­há­ború! Az ön­kor­mány­zat oda­küldte a sin­tért hét­főn egy helyi la­kos­hoz.

Megdöbbentő részletek derültek ki a halálos balesetről

Megdöbbentő részletek derültek ki a halálos balesetről

Nem biz­tos, hogy bal­eset volt.

Nem biz­tos, hogy bal­eset érte azt a férfit, akire ku­tyája várt hű­sé­ge­sen a ron­csok kö­zött.

Kutyaháború, ez még a sintérnek is sok!

Kutyaháború, ez még a sintérnek is sok!

Hét­főn foly­tat­nia kell a ha­lász­telki ku­tya­há­bo­rút.

Bár ma­gá­nak a sin­tér­nek sem tet­szik, hét­főn foly­tat­nia kell a ha­lász­telki ku­tya­há­bo­rút! Jo­g­el­le­nes, hogy da­rab­számra kor­lá­tozza a helyi ön­kor­mány­zat a ku­tya­tar­tást.

Megdöbbentő, hol találták meg a közért elől eltűnt két kutyát - Videó

Megdöbbentő, hol találták meg a közért elől eltűnt két kutyát - Videó

Nem­csak a gazdi, hanem az in­ter­net népe is meg­ha­tó­dott, ami­kor végre meg­lett a már napok óta el­tűnt két ku­tyus.

Eszelős megoldások a kutya- és macskabiztos a karácsonyhoz

Eszelősen bizarr megoldásokkal lesz kutya- és macskabiztos a karácsony

Soha többé nem kell iz­gul­nod azon, hogy kis ked­ven­ced le­dönti a ka­rá­csony­fát.

Vele tölti az ünnepeket Bereczki Zoli!

Vele tölti az ünnepeket Bereczki Zoli!

Éde­sek együtt.

Be­reczki Zoli neve leg­utóbb akkor me­rült fel a bul­vár­la­pok­ban, ami­kor Lip­tai Cla­u­di­áék a szá­jukra vet­ték őt. Pon­to­sab­ban re­a­gál­tak egy ki­je­len­té­sére.

Hidegvérrel ölt meg két játszadozó kutyát egy fegyveres - felkavaró tartalom!

Hidegvérrel ölt meg két játszadozó kutyát egy fegyveres - felkavaró tartalom!

A fegy­ve­res le­lőtte a vi­dá­man ker­ge­tőző ku­tyá­kat.

Az is­me­ret­len fegy­ve­res egy­sze­rűen le­lőtte a két, ker­ge­tőző ku­tyát.

Imádod a kutyádat? Még jobban fogod, ha ezt elolvasod!

Imádod a kutyádat? Még jobban fogod, ha ezt elolvasod!

Ku­tyád az éle­te­det is meg­ment­heti.

Ku­tyád akár az éle­te­det is meg­ment­heti, kü­lö­nö­sen akkor, ha egye­dül élsz. Egy új ku­ta­tás sze­rint ugyanis az idő előtti ha­lá­lo­zás koc­ká­zata a fe­lére csök­ken.

Összeomlott a koktélkirály, gyilkosságot emleget

Összeomlott a koktélkirály, gyilkosságot emleget

Lajsz And­rás­ékat meg­vi­selte az eset.

Szo­mo­rú­ság köl­tö­zött Lajsz And­rásék érdi ott­ho­nába. Min­den­kit meg­vi­selt volna, ami velük tör­tént.

Szívszorító: mindent elárul a bőrbeteg kutyus tekintete

Szívszorító: mindent elárul a bőrbeteg kutyus tekintete

Gya­kor­la­ti­lag nincs szőr azon a más­fél éves ter­ri­e­ren, ame­lyet Hat­van­ban, az utcán kó­bo­rolva ta­lált meg a Szur­ko­lók az ál­lat­kín­zás ellen csa­pata.

Gya­kor­la­ti­lag nincs szőr azon a más­fél éves ter­ri­e­ren, ame­lyet Hat­van­ban, az utcán kó­bo­rolva ta­lált meg a Szur­ko­lók az ál­lat­kín­zás ellen csa­pata. Vajon em­beri bru­ta­li­tás vagy eset­leg va­lami más áll­hat a hát­tér­ben? Egy biz­tos, elkel a se­gít­ség a sze­gény jó­szág­nak.

Dühösek a kutyások: kísérleteznek az állatokkal ezen a klinikán?

Dühösek a kutyások: kísérleteznek az állatokkal ezen a klinikán?

Ál­lat­kín­zás­sal vá­dol­ták meg az egyik fő­vá­rosi ál­lat­kli­ni­kát.

Ál­lat­kín­zás­sal vá­dol­ták meg az egyik fő­vá­rosi ál­lat­kli­ni­kát.

Eddig bírta Berki nélkül: Hazaköltözött

Eddig bírta Berki nélkül: Hazaköltözött

Az izom­ce­leb min­dig mondta, hogy nehéz nél­küle.

Berki Krisz­tián foly­ton han­goz­tatja, hogy aki va­laha akár csak egyet­len per­cet is élt vele, az min­dig vissza­vá­gyik. Most be­iga­zo­ló­dott a té­zise.

Látványos patkányirtás Kelet-Magyarországon

Látványos patkányirtás Kelet-Magyarországon

Egyre nép­sze­rűbb a bio-pat­kány­ir­tás.

Egyre nép­sze­rűbb Kelet-Ma­gyar­or­szá­gon az úgy­ne­ve­zett bio-pat­kány­ir­tás. Igaz, első hal­lásra talán ki­csit fura a mód­szer, amely va­dász­gö­rényt és ter­ri­ert vet be.

Gyászol Kapás Bogi, szomorú hírt kapott

Gyászol Kapás Bogi, szomorú hírt kapott

Az ott­ho­ná­tól távol nehéz lehet fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get. Újabb uta­zás vár rá a rövid pá­lyás úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat miatt, Szin­ga­púr a kö­vet­kező ál­lo­más.

Az ott­ho­ná­tól távol nehéz lehet fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get. Újabb uta­zás vár rá a rövid pá­lyás úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat miatt, Szin­ga­púr a kö­vet­kező ál­lo­más.