CÍMKE: 'kutatás'

Csak óvatosan ezzel a teával, beteggé tehet

Csak óvatosan ezzel a teával, beteggé tehet

Nincs kel­le­me­sebb annál, ha egy csé­sze zöld te­á­val in­dí­tod a napod. Ne vidd azon­ban túl­zásba a fo­gyasz­tá­sát! Ve­szé­lyes kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Végre megfejtették: a kutya vagy a macska okosabb?

Végre megfejtették: a kutya vagy a macska okosabb?

Örök kér­dés a kutya és macs­ka­tar­tók kö­zött, hogy vajon me­lyik az in­tel­li­gen­sebb ked­venc. Most végre van vá­lasz.

Örök kér­dés a kutya és macs­ka­tar­tók kö­zött, hogy vajon me­lyik az in­tel­li­gen­sebb ked­venc. Most végre tu­do­má­nyos vá­lasz szü­le­tett.

A nők 83 százaléka ezt a típusú férfit képzeli a legjobb szexpartnernek

A nők 83 százaléka ezt a típusú férfit képzeli a legjobb szexpartnernek

Vajon mire in­dul­nak be iga­zán? In­tel­li­gen­cia, sárm, jó humor?

Vajon mire in­dul­nak be iga­zán? In­tel­li­gen­cia, sárm, jó humor? Nem, nem ez hozza lázba a nőket!

Elképesztő, mit talált a tudomány a női orgazmussal kapcsolatban

Elképesztő, mit talált a tudomány a női orgazmussal kapcsolatban

Nagy lét­számú ku­ta­tó­cso­port ele­mezte ki a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket a női gyö­nyör­rel kap­cso­lat­ban.

A kutatók is meglepődtek: ez a veszély leselkedik a férfiakra szex közben

A kutatók is meglepődtek: ez a veszély leselkedik a férfiakra szex közben

Ko­ránt­sem ri­zi­kó­men­tes a sze­xu­á­lis együtt­lét.

Ko­ránt­sem ri­zi­kó­men­tes a sze­xu­á­lis együtt­lét. Kü­lö­nö­sen a férfiak ag­gód­hat­nak.

Az arcvonásaidból kiderül, mennyire vagy aktív a szexben

Az arcvonásaidból kiderül, mennyire vagy aktív a szexben

Most te is meg­tud­ha­tod.

Ne le­pődj meg, ha rád néz va­laki és olvas az ar­cod­ból. Nem titok, hogy mi­lyen arc­vo­ná­sok­hoz pá­ro­sul a magas li­bidó! Most te is meg­tud­ha­tod.

A kutatók is elképedtek: kiderült, hogy a bibliai csoda valóban megtörtént

A kutatók is elképedtek: kiderült, hogy a bibliai csoda valóban megtörtént

Ez a kér­dés már év­szá­za­dok óta fog­lal­koz­tatta a tu­dó­so­kat.

Ez a kér­dés már év­szá­za­dok óta fog­lal­koz­tatta a tu­dó­so­kat. A mos­tani fel­fe­de­zés az egész tör­té­nel­met át­írja.

Szeretted eddig a gumicukrot? Mostantól nem fogod!

Szeretted eddig a gumicukrot? Mostantól nem fogod!

Az ARD te­le­ví­zió do­ku­men­tumfil­met for­ga­tott a világ egyik leg­je­len­tő­sebb édes­ség­gyá­rá­ban, Bonn­ban.

Az ARD te­le­ví­zió do­ku­men­tumfil­met for­ga­tott a világ egyik leg­je­len­tő­sebb édes­ség­gyá­rá­ban, Bonn­ban.

Ijesztő hírek érkeztek az Antarktiszról

Ijesztő hírek érkeztek az Antarktiszról

Idén volt a leg­ki­sebb a déli sarki ten­geri jég téli ki­ter­je­dése.

Idén volt a leg­ki­sebb a déli sarki ten­geri jég téli ki­ter­je­dése a mű­hol­das meg­fi­gye­lé­sek kez­dete óta - kö­zöl­ték ku­ta­tók.

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

A jó alvás és a rend­sze­res, ki­elé­gítő sze­xu­á­lis élet sok­kal na­gyobb ha­tás­sal van az élet­mi­nő­ségre, mint a pénz.

Elképesztő, mi derült ki a sörről

Elképesztő, mi derült ki a sörről

Biz­to­san sokat hal­lot­tál már a jó­té­kony ha­tá­sa­i­ról, és hogy mér­ték­kel fo­gyasztva cso­dákra képes. De amire a leg­újabb ku­ta­tás rá­jött, arra biz­tos, hogy nem gon­dol­tál!

Biz­to­san sokat hal­lot­tál már a jó­té­kony ha­tá­sa­i­ról, és hogy mér­ték­kel fo­gyasztva cso­dákra képes: táp­anyag- és vi­ta­min­tar­talma fel­pör­get, kü­lö­nö­sen, ha al­ko­hol­men­tes vál­to­zat­ban fo­gyasz­tod. De amire a leg­újabb ku­ta­tás rá­jött, arra biz­tos, hogy nem gon­dol­tál! Ugyanis a sör­ben ennél jóval több van...

Ezért látják másképp a dolgokat a nők és a férfiak

Ezért látják másképp a dolgokat a nők és a férfiak

A férfiak va­ló­ban nem az lát­ják, mint a nők. Egy ku­ta­tás rá­vi­lá­gí­tott, hogy már a meg­fi­gye­lés­nél más­hova he­lye­zik a hang­súlyt.

A férfiak va­ló­ban nem az lát­ják, mint a nők. Egy ku­ta­tás rá­vi­lá­gí­tott, hogy már a meg­fi­gye­lés­nél más­hova he­lye­zik a hang­súlyt. Más szem­pon­tok alap­ján dol­goz­zák fel egy arc in­for­má­ci­óit, más­hogy is­me­rik fel a hoz­zá­tar­to­zó­i­kat. És a töb­bi­ről még nem is be­szél­tünk...

Ha fogyni akarsz, ne igyál kávét! Megmondjuk, miért

Ha fogyni akarsz, ne igyál kávét! Megmondjuk, miért

Egy ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint a fo­gyó­kú­rá­zók­nak le kel­lene mon­da­niuk a ká­vé­ról.

Egy ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint a fo­gyó­kú­rá­zók­nak le kel­lene mon­da­niuk a ká­vé­ról. De vajon miért nem ihat­ják?

Ezért nagyon veszélyes, ha kihagyod a reggeli kávéd

Ezért nagyon veszélyes, ha kihagyod a reggeli kávéd

Egy új ku­ta­tás sze­rint egy­ál­ta­lán nem jó ötlet, ha az egész­ségre hi­vat­kozva ki­ha­gyod a reg­geli kávét.

Egy új ku­ta­tás sze­rint egy­ál­ta­lán nem jó ötlet, ha az egész­ségre hi­vat­kozva ki­ha­gyod a reg­geli kávét. Auszt­rál tu­dó­sok meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy kávé nél­kül ne­he­zeb­ben em­lék­szünk bi­zo­nyos dol­gokra, rá­adá­sul a kávé utáni vágy to­vább ron­gálja a me­mó­ri­án­kat. Ám a ké­pes­sé­ge­in­ket haj­la­mo­sak va­gyunk ilyen­kor túl­ér­té­kelni.

Örömtáncba kezdtek a férfiak: elképesztő, ami kiderült a sörről

Elképesztő, ami kiderült a sörről

Fel­so­rolni is nehéz lenne, mi min­dent kö­szön­het­nek a jó­ked­ven kívül a férfiak a sör­nek. A tu­dó­sok azon­ban most be­bi­zo­nyí­tot­ták, miért olyan egész­sé­ges ez az ital.

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Örül­het­nek a koffe­in­imá­dók!

Örül­het­nek a koffe­in­imá­dók: egy friss ku­ta­tás alap­ján a kávé az egész­sé­get is óvja, és si­ke­re­sen veszi fel a har­cot több be­teg­ség­gel szem­ben is!

Ez nem semmi, a NASA vizsgálja Rippel Feri testét

Ez nem semmi, a NASA vizsgálja Rippel Feri testét

Az űr­hi­va­tal kí­ván­csi az ar­tis­tára.

Az ame­ri­kai űr­hi­va­tal és a ka­to­na­ság is cso­dálja a vi­lág­hírű ma­gyar ar­tista szer­ve­ze­tét. Rip­pel Feri pár éve híve a ke­to­gén élet­mód­nak.

Ez a három személyiségtípus lép félre a leggyakrabban! Te közéjük tartozol?

Ez a három személyiségtípus lép félre a leggyakrabban! Te közéjük tartozol?

Ezekbe a ma­ga­tar­tás faj­tákba gya­kor­la­ti­lag bele van kó­dolva a meg­csa­lás le­he­tő­sége.

Kiderült, mitől boldog a férfi!

Kiderült, mitől boldog a férfi!

Vajon miből fakad egy férfi bol­dog­sága? Ha egy dol­got kel­lene vá­lasz­ta­nia, ami leg­job­ban bol­doggá teszi, mi lenne az? Töb­bek közt erre is ke­reste a vá­laszt egy ku­ta­tás.

Vajon miből fakad egy férfi bol­dog­sága? Ha egy dol­got kel­lene vá­lasz­ta­nia, ami leg­job­ban bol­doggá teszi, mi lenne az? Töb­bek közt erre is ke­reste a vá­laszt egy ku­ta­tás.

Itt a bizonyíték, így ver át az agyad!

Itt a bizonyíték, így ver át az agyad!

Aki tud a sorok kö­zött ol­vasni, az azt is tudni fogja, ho­gyan le­het­sé­ges mindez. Már­pe­dig egy ang­liai egye­tem ku­ta­tá­sai sze­rint az em­be­rek több­sége meg­bir­kó­zik az alábbi fel­ad­vánnyal.

Aki tud a sorok kö­zött ol­vasni, az azt is tudni fogja, ho­gyan le­het­sé­ges mindez. Egy ang­liai egye­tem ku­ta­tá­sai sze­rint az em­be­rek több­sége meg­bir­kó­zik az alábbi fel­ad­vánnyal.

Remek hír a kávézóknak: ezért jó, ha négyszer iszunk kávét naponta

Remek hír a kávézóknak: ezért jó, ha négyszer iszunk kávét naponta

Sze­re­ted a kávét? Meg­nyu­god­hatsz, napi 4 csé­sze fe­ke­té­től semmi bajod nem lesz: ezt ál­la­pí­totta meg egy új ta­nul­mány.

Hihetetlen dolog derült ki a magzatokról

Hihetetlen dolog derült ki a magzatokról

Üzen­nek a pe­te­sej­tek.

Egy ma­gyar ku­ta­tó­cso­port sze­rint a be­ül­te­tésre váró meg­ter­mé­ke­nyí­tett pe­te­sej­tek "meg­üze­nik", mennyire élet­ké­pe­sek.

Komoly egészségügyi problémáid lehetnek, ha sok pornót nézel!

Komoly egészségügyi problémáid lehetnek, ha sok pornót nézel!

Csak a férfi­akra igaz ez az ál­lí­tás, amit az Ame­ri­kai Uro­ló­giai Tár­sa­ság tett közzé a na­pok­ban.

Csak a férfi­akra igaz ez az ál­lí­tás, amit az Ame­ri­kai Uro­ló­giai Tár­sa­ság tett közzé a na­pok­ban.

A nők 82%-a ettől indul be szeretkezés közben

A nők 82%-a ettől indul be szeretkezés közben

Egy fel­mé­rés ér­de­kes ered­ményt ho­zott. Nem is gon­dol­nád, hogy mi az, ami leg­in­kább be­ger­jeszti a nőket szex köz­ben!

Egy fel­mé­rés ér­de­kes ered­ményt ho­zott. Nem is gon­dol­nád, hogy mi az, ami leg­in­kább be­ger­jeszti a nőket szex köz­ben!

Vigyázz, ha használod: Rémisztő hírt közöltek a tusfürdőkről

Vigyázz, ha használod: Rémisztő hírt közöltek a tusfürdőkről

Rák­keltő anya­got tar­tal­maz.

A sam­po­nok­ban és tus­für­dők­ben gyak­ran hasz­nált 1,4-di­o­xán­ról már több ku­ta­tás is iga­zolta, hogy rák­keltő.

Ez szó szerint egy álommeló!

Ez szó szerint egy álommeló!

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni.

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint nagy­já­ból két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni. És ezért öt­mil­lió fo­rin­tot fi­zet­nek, eu­ró­ban.

Kiderült, hányszor lesz igazán szerelmes az ember élete során

Kiderült, hányszor lesz igazán szerelmes az ember élete során

Sze­rin­ted is csak há­rom­szor esik sze­re­lembe az ember iga­zán? Szo­ci­ál­pszi­cho­ló­gu­sok sze­rint csak há­rom­szor éljük át az igazi sze­rel­met.

Sze­rin­ted is csak há­rom­szor esik sze­re­lembe az ember iga­zán? Szo­ci­ál­pszi­cho­ló­gu­sok sze­rint csak há­rom­szor éljük át az igazi sze­rel­met.

Ebben az országban hazudják a legnagyobbat a péniszükről a férfiak

Ebben az országban hazudják a legnagyobbat a péniszükről a férfiak

El­ké­pesztő, hogy mennyire más­képp lát­ják a mé­re­te­ket a férfiak és a nők!

A leg­újabb ku­ta­tás fel­leb­benti a fáty­lat a leg­na­gyobb intim ti­tok­ról. El­ké­pesztő, hogy mennyire más­képp lát­ják a mé­re­te­ket a férfiak és a nők! Mu­tat­juk az iz­gal­mas fel­mé­rés rész­le­teit!

Minden ötödik gamer a függőség jeleit mutatja!

Minden ötödik gamer a függőség jeleit mutatja!

A vi­deo­já­té­kok­kal ját­szók ötö­dé­nél a prob­lé­más já­ték­hasz­ná­lat jelei mu­tat­koz­nak!

A vi­deo­já­té­kok­kal ját­szók ötö­dé­nél a prob­lé­más já­ték­hasz­ná­lat jelei mu­tat­koz­nak!

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Bár sokan di­vat­ból kö­ve­tik ezt az ét­ren­det, a ku­ta­tók sze­rint ár­ta­nak ma­guk­nak.

Magyar kutatás bizonyította: stresszelünk a mobilunk nélkül

Magyar kutatás bizonyította: stresszelünk a mobilunk nélkül

Saj­nos van annak alapja, hogy a leg­töb­ben nem bír­ná­nak ki egy napot sem a mo­bil­juk nél­kül.

Megvan a módszer, ami kimutatja, mennyi vizelet van a medencében

Megvan a módszer, ami kimutatja, mennyi vizelet van a medencében

Eddig sem volt titok: az em­be­rek egy része be­le­pi­sil az úszó­me­den­cékbe.

Kiderült, miért csak a nők 28%-a szereti az orált

Kiderült, miért csak a nők 28%-a szereti az orált

Ho­gyan le­gyen így közös az öröm?

Egy ku­ta­tás sze­rint a höl­gyek ko­ránt­sem él­ve­zik annyira, mint a férfiak gon­dol­ják. Az urak is se­gít­het­nek, hogy az orá­lis szex közös öröm le­gyen!

Mutasd csak, hány centi vagy!

Mutasd csak, hány centi vagy!

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak a vi­lá­gon? Ha nem, kat­tints bát­ran, a cikk­ből ki­de­rül! Annyit el­áru­lunk, hogy eu­ró­pa­iak....

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak a vi­lá­gon? Ha nem, kat­tints bát­ran, a cikk­ből ki­de­rül! Annyit el­áru­lunk, hogy eu­ró­pa­iak....

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót.

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót, és amit meg­tud rólad, azt egy életre el is tá­rolja. Amit meg nem, meg­szerzi má­sok­tól. A nagy test­vér min­dent lát.

Kíváncsi vagy, hol élnek a legboldogabb magyarok? Mutatjuk!

Kíváncsi vagy, hol élnek a legboldogabb magyarok? Mutatjuk!

Az is ki­de­rült, mi teszi bol­doggá őket!

Min­den ti­ze­dik vá­lasz­adó nyi­lat­ko­zott úgy, hogy "a csú­cson van", vagyis min­den szem­pont­ból derűs az élete. De mi van a töb­bi­ek­kel?

Újévi kívánság: Sosem látott testvéreit szeretné megtalálni

Újévi kívánság: Sosem látott testvéreit szeretné megtalálni

Éjt nap­pallá téve ke­resi ro­ko­nait a 38 éves Nor­bert. Re­méli, hogy 2017 a csa­lád­egye­sí­tés esz­ten­deje lesz.

Éjt nap­pallá téve ke­resi ro­ko­nait a 38 éves Nor­bert. Re­méli, hogy 2017 a csa­lád­egye­sí­tés esz­ten­deje lesz.

Boldogabbak vagyunk a Facebook nélkül - ezt derítette ki egy kutatás

Boldogabbak vagyunk a Facebook nélkül - ezt derítette ki egy kutatás

Le­gin­kább azok­nak se­gí­tett az "el­vo­nó­kúra", akik irigy­ked­tek.

Le­gin­kább azok­nak se­gí­tett az "el­vo­nó­kúra", akik irigy­ked­tek.

A tudósok rájöttek, mitől szexi egy nő a férfiak szemében

A tudósok rájöttek, mitől szexi egy nő a férfiak szemében

Mu­tat­juk, ho­gyan ér­he­ted el!

Sze­ret­néd, ha a férfiak von­zó­nak és csá­bí­tó­nak tar­ta­ná­nak? Mu­tat­juk, ho­gyan ér­he­ted el!

Titkos jelek a kézfejen: ezt árulják el rólad az ujjaid

Titkos jelek a kézfejen: ezt árulják el rólad az ujjaid

Is­merd meg ön­ma­gad!

Gon­dol­tad volna, hogy az uj­jaid alap­ján is meg lehet mon­dani, mi­lyen sze­mé­lyi­ség vagy? Akkor most fi­gyelj, ez az egy­szerű teszt úgy mű­kö­dik, mint egy tükör. Is­merd meg ön­ma­gad!

Ritkítod a szőrt odalent? Ilyen a szexuális életed

Ritkítod a szőrt odalent? Ilyen a szexuális életed

Ame­ri­kai ku­ta­tók sze­rint könnyeb­ben kap­hatsz nemi be­teg­sé­get, ha rend­sze­re­sen szőr­te­le­ní­ted magad!

Ame­ri­kai ku­ta­tók sze­rint könnyeb­ben kap­hatsz nemi be­teg­sé­get, ha rend­sze­re­sen szőr­te­le­ní­ted magad!

Még az orvosok is meglepődtek: így hat az egészségre az erőspaprika

Még az orvosok is meglepődtek: így hat az egészségre az erőspaprika

Gon­dol­tad volna, hogy a csí­pős pap­rika fo­gyasz­tása el­len­ál­lóvá tesz és to­vább fogsz élni?

Súlyos szívbetegséget okozhat ez a fájdalomcsillapító

Súlyos szívbetegséget okozhat ez a fájdalomcsillapító

Több száz gyógy­szer­ben meg­ta­lál­ható az ibupro­fén nevű ha­tó­anyag, ami a leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint sokak szá­mára ve­szé­lyes lehet.

Nincs tovább: itt véget ér az életed!

Nincs tovább: itt véget ér az életed!

A vé­dő­ol­tá­sok­nak, az egyre ha­té­ko­nyabb gyógy­sze­rek­nek, a kor­sze­rűbb or­vosi el­lá­tás­nak kö­szön­he­tően egyre to­vább él­he­tünk, ugyan­ak­kor van egy határ, amit nem tu­dunk át­lépni.

A vé­dő­ol­tá­sok­nak, az egyre ha­té­ko­nyabb gyógy­sze­rek­nek és a kor­sze­rűbb or­vosi el­lá­tás­nak kö­szön­he­tően egyre to­vább él­he­tünk, ugyan­ak­kor van egy határ, amit nem tu­dunk át­lépni. Mu­tat­juk, ki az, aki­nek mégis si­ke­rült. A hosszú élet fran­cia ikonja még az Eiffel-to­rony épí­tése előtt szü­le­tett...

Tuti a válás, ha ekkor házasodsz!

Tuti a válás, ha ekkor házasodsz!

Szín­tiszta ma­te­ma­tika, mikor nem sza­bad egy­be­kelni. Hall­gass a Mel­bourne-i Egye­tem ku­ta­tó­ira, a szá­mok nem ha­zud­nak...

A Mel­bourne-i Egye­tem fel­ké­szült és min­denre el­szánt ku­ta­tói 1 mil­lió pár sor­sát kö­vet­ték végig, majd csi­nos kis út­ra­va­lót ál­lí­tot­tak össze a sze­rel­me­sek­nek a ta­pasz­ta­la­tok­ról. Hall­gass rájuk, a szá­mok ugyanis nem ha­zud­nak. Jöj­je­nek a le­tag­lózó rész­le­tek...

Így fizette le a cukoripar a Harvard kutatóit!

Így fizette le a cukoripar a Harvard kutatóit!

Össze­fér­he­tet­len­ség és el­ké­pesztő pénz­moz­gá­sok. Ez a XX. szá­zad leg­na­gyobb egész­ség­ügyi át­ve­rése.

Össze­fér­he­tet­len­ség és el­ké­pesztő pénz­moz­gá­sok. Ez van a XX. szá­zad leg­na­gyobb egész­ség­ügyi át­ve­rése mö­gött!

Kiderült: Ezt látják a vakok, amikor álmodnak!

Kiderült: Ezt látják a vakok, amikor álmodnak!

Az agy­mű­kö­dés fur­csa ké­pes­sége...

Az em­beri agy­mű­kö­dés egyik leg­fur­csább ké­pes­sége az, hogy éj­szaka több pe­ri­ó­dus­ban is kü­lön­böző ál­mo­kat lá­tunk, mintha csak mo­zi­ban len­nénk.

Kiderült, melyik hónapban válnak el a legtöbben

Kiderült, melyik hónapban válnak el a legtöbben

Az év bi­zo­nyos szaka a vá­lá­sok ideje.

Ahogy be­szél­he­tünk es­kü­vői sze­zon­ról, úgy néz ki az év bi­zo­nyos szaka a vá­lá­sok ideje. Leg­alábbis a leg­újabb ku­ta­tás sze­rint.

Így szabadulj meg 6 kilótól, anélkül, hogy diétáznál!

Így szabadulj meg 6 kilótól, anélkül, hogy diétáznál!

Az éhe­zés nem meg­ol­dás!

Ha korog a hasad edzés köz­ben, az nem jó jel. Akár azt is je­lent­heti, hogy a zsír­ége­tés ellen dol­go­zol. Va­gyis sem­mire nem mész azzal, ha gyö­tör az éhség.

Elképesztő életformát fedeztek fel az óceán mélyén!

Újabb különös mélytengeri lényre bukkantak

A Nau­ti­lus Live ex­pe­dí­ció ku­ta­tó­csa­pata eddig még nem is­mert élő­lényre buk­kant Dél-Ka­li­for­nia part­ja­i­nál.

Döbbenetes tejféleséggel rukkoltak elő a tudósok

Döbbenetes tejféleséggel rukkoltak elő a tudósok

Táp­lá­lóbb, mint a leg­jobb te­hén­tej!

Hi­he­tet­len, de igaz! Sok­kal táp­lá­lóbb, mint a leg­jobb mi­nő­ségű te­hén­tej!

Hinnéd, hogy képesek rá? Kiszagolják a kutyák a rákot!

Okosak, de hinnéd, hogy erre is képesek? Kiszagolják a kutyák a rákot!

Most indul a ma­gyar ku­ta­tás...

Egye­lőre még nem ren­del dr. Blöki, de az nem baj, ha a di­ag­nosz­ti­kába is be­le­üti az orrát...

Áttörés a kutatásban: kivédhető lesz a ráknál is rettegettebb betegség?

Áttörés a kutatásban: kivédhető lesz a ráknál is rettegettebb betegség?

Az alat­to­mo­san tá­madó kór ellen eddig nem volt ha­té­kony gyógy­szer.

A kór ellen eddig nem volt ha­té­kony gyógy­szer.

Megfejtették a gyilkoló terrormadarak titkát

Megfejtették a gyilkoló terrormadarak titkát

Hor­rorfil­mek­ben látni olyan lé­nye­ket, ami­lye­ne­ket a leg­mo­der­nebb esz­kö­zök­kel vizs­gál­nak most a tu­dó­sok. Igazi ha­lál­osz­tó­ként tart­ják szá­mon őket, sze­ren­cse, hogy már ki­hal­tak...

Hor­rorfil­mek­ben látni olyan lé­nye­ket, ami­lye­ne­ket a leg­mo­der­nebb esz­kö­zök­kel vizs­gál­nak.

Nem is létezhetne: rejtély, ki készítette a 2000 éves számológépet!

Nem is létezhetne: rejtély, ki készítette a 2000 éves számológépet!

Boly­gók moz­gá­sát is ki­szá­molta az a szer­ke­zet, ami a ten­ger mé­lyé­ről ke­rült elő. Ehhez fog­ható esz­köz csak egy van a vi­lá­gon.

Nincs mese, tudósok indulnak a jetik nyomába!

Nincs mese, tudósok indulnak a jetik nyomába!

Van vagy nincs? A világ egyik leg­na­gyobb tit­kára de­rül­het fény egy most in­duló ku­ta­tás­sal.

Újabb titkokat fedtek fel Noé bárkájáról a holt-tengeri tekercsek!

Újabb titkokat fedtek fel Noé bárkájáról a holt-tengeri tekercsek!

Si­ke­rült lát­ha­tóvá tenni a holt-ten­geri te­ker­csek sé­rült ré­szeit...

A holt-ten­geri te­ker­csek spe­ci­á­lis di­gi­ta­li­zá­lá­sá­nak kö­szön­he­tően az eddig tö­re­dé­kes, ol­vas­ha­tat­lan ré­sze­ket is si­ke­rült lát­ha­tóvá ten­niük a tu­dó­sok­nak, így szá­mos új in­for­má­ciót nyer­tek ki a rej­té­lyes ókori iro­má­nyok­ból.

Játssz a jóért! Így segíthetsz a kutatóknak

Játssz a jóért! Így segíthetsz a kutatóknak

Több száz évnyi ha­gyo­má­nyos la­bo­ra­tó­ri­umi ku­ta­tás­sal egyen­ér­tékű ada­tot si­ke­rült be­gyűj­teni egy app­li­ká­ci­ó­val.

Több száz évnyi ha­gyo­má­nyos la­bo­ra­tó­ri­umi ku­ta­tás­sal egyen­ér­tékű ada­tot si­ke­rült be­gyűj­teni egy app­li­ká­ci­ó­val.

Itt a javaslat a háromnapos munkahétre! Ez ám a jó hír!

Itt a javaslat a háromnapos munkahétre!

A mel­bourne-i egye­tem ku­ta­tói sze­rint a munka ser­kenti az agy­mű­kö­dést, de csak egy bi­zo­nyos ha­tá­rig, a túl sok meló vi­szont rontja a szel­lemi tel­je­sít­ményt.

Itt a japán csodavilla: só nélkül teszi sóssá az ételt!

Itt a japán csodavilla: só nélkül teszi sóssá az ételt!

Sze­re­ted az éte­le­i­det sósan fo­gyasz­tani, de ag­gódsz a nát­ri­um­be­vi­tel miatt? Fe­lejtsd el... A japók erre is ki­ta­lál­tak va­la­mit!

Mégsem hat ránk a Hold? Elképesztő eredményt hozott egy kutatás!

Mégsem hat ránk a Hold? Elképesztő eredményt hozott egy kutatás!

A tu­dó­sok ala­pos mun­kát vé­gez­tek, 28 hold­hó­nap ha­tá­sait dol­goz­ták fel.

Kon­ku­ren­ciát kap­tak az aszt­ro­ló­gu­sok, mert egy ka­na­dai egye­tem hoz­zá­lá­tott, hogy meg­fejtse a hold­já­rás és az em­be­rek vi­sel­ke­dé­sé­nek össze­füg­gé­sét. A tu­dó­sok ala­pos mun­kát vé­gez­tek, 28 hold­hó­nap ha­tá­sait dol­goz­ták fel...

Meg tudod nézni ezt a videót ásítás nélkül? Ha igen, tényleg különleges ember vagy

Meg tudod nézni ezt a videót ásítás nélkül? Ha igen, tényleg különleges ember vagy

Fel­ké­szül­tél?

Egy ásító ember je­len­té­té­ben te is ásí­tani fogsz. Abban a pil­la­nat­ban, ahogy meg­lá­tod át­ra­gad. Fel­ké­szül­tél?

Végre kiderült: ezért csukjuk le a szemünk vad csókolózás közben

Végre kiderült: ezért csukjuk le a szemünk vad csókolózás közben

Így kor­lá­toz­zuk a vi­zu­á­lis in­ge­re­ket a ta­pin­tás örö­méért.

Így kor­lá­toz­zuk a vi­zu­á­lis in­ge­re­ket a ta­pin­tás örö­méért.

Egy pohár vörösbor pont olyan jó a testnek, mint egy óra sport

Egy pohár vörösbor pont olyan jó a testnek, mint egy óra sport

Or­vo­sok és táp­lál­ko­zás­ku­ta­tók évek óta es­küsz­nek a vö­rös­bor jó­té­kony ha­tá­sa­ira.

Harvardi kutatók elárulták, melyik a legjobb diéta

Harvardi kutatók elárulták, melyik a legjobb diéta

Egy vizs­gá­lat során ki­de­rült, mi­lyen di­é­tát ér­de­mes kö­vetni, ha sze­ret­nél meg­sza­ba­dulni a ki­lók­tól.

Az oroszok is beszálltak! Az EU-val együtt keresik a földönkívülieket

Az oroszok is beszálltak! Az EU-val együtt keresik a földönkívülieket

Út­jára in­dí­tot­ták az eu­ró­pai és az orosz űr­ügy­nök­ség, az ESA és a Rosz­koz­mosz első közös Mars-ex­pe­dí­ci­ó­ját.

Szénhidrát az új cigaretta? Elképesztő új kutatási eredmények!

Szénhidrát az új cigaretta? Elképesztő új kutatási eredmények!

A fi­no­mí­tott szén­hid­rá­tok emel­he­tik a tü­dő­rák koc­ká­za­tát.

A fi­no­mí­tott szén­hid­rá­tok emel­he­tik a tü­dő­rák koc­ká­za­tát.

Egy tartósítószer, ami megöli a rákos sejteket! Ez lenne az ellenszer?

Egy tartósítószer, ami megöli a rákos sejteket! Ez lenne az ellenszer?

Eddig min­denki szidta az élel­mi­sze­rekbe ada­golt tar­tó­sí­tó­sze­re­ket, mert kü­lön­féle mel­lék­ha­tá­so­kat tu­laj­do­ní­tot­tak nekik.

Blöff lenne a Zika-vírus? Mégsem az okozza a kisfejűséget?

Blöff lenne a Zika-vírus? Mégsem az okozza a kisfejűséget?

Egy ar­gen­tin or­vos­cso­port most me­rő­ben mást állít. Ők egy ivó­vízbe jut­ta­tott vegyi anyagra gya­na­kod­nak.

Napi négy kávé, és nem kell rettegned a májráktól

Napi négy kávé, és nem kell rettegned a májráktól

Ol­csóbb, mint a gyógy­szer, nin­cse­nek mel­lék­ha­tá­sok, és ha több kok­télt ittál, sem kell máj­zsu­gor­tól tar­ta­nod.

Ol­csóbb, mint a gyógy­szer, nin­cse­nek mel­lék­ha­tá­sok, és még finom is.

Emberi fül nő egy patkány hátán

Emberi fül nő egy patkány hátán

Ma­hol­nap akár a fe­jün­ket is el­ve­szít­het­jük, mert ka­punk he­lyette má­si­kat... Bi­zarr kí­sér­le­te­zésbe fog­tak Ja­pán­ban!

Ma­hol­nap akár a fe­jün­ket is el­ve­szít­het­jük, mert ka­punk he­lyette má­si­kat... Bi­zarr kí­sér­le­te­zésbe fog­tak Ja­pán­ban!

Másként flörtölnek a férfiak és a nők?

Másként flörtölnek a férfiak és a nők? Döbbenetes eredmény

Tud­tad, hogy öt­féle tí­pusa lé­te­zik a flört­nek?

Tud­tad, hogy öt­féle tí­pusa lé­te­zik a flört­nek? De vajon van-e kü­lönb­ség a férfi és a női flört kö­zött?

Kiderült: rákkeltő hatású lehet az e-cigaretta is!

Kiderült: rákkeltő hatású lehet az e-cigaretta is!

Gőze is ron­csolja a sej­tek DNS-ét.

A tu­dó­sok la­bo­ra­tó­ri­umi kí­sér­le­tei azt mu­tat­ják, hogy még a ni­ko­tin­men­tes e-ci­ga­ret­ták gőze is ron­csolja a sej­tek DNS-ét, ami rákos mu­tá­ci­ók­hoz vezet.

Koccints az Alzheimer-kór ellen!

Koccints az Alzheimer-kór ellen!

Egy új ku­ta­tás sze­rint egy-egy pohár ba­ráti kör­ben el­fo­gyasz­tott ital gátat szab az idős­kori szel­lemi le­épü­lés­nek és az Alz­hei­mer-kór ki­ala­ku­lá­sá­nak. Irány a kocsma!

Eddig is tud­tuk, hogy a mér­sé­kelt al­ko­hol­fo­gyasz­tás ha­té­kony a korai szív­ha­lál és a stroke ellen, ám egy új ku­ta­tás sze­rint egy-egy pohár ba­ráti kör­ben el­fo­gyasz­tott ital gátat szab az idős­kori szel­lemi le­épü­lés­nek és az Alz­hei­mer-kór ki­ala­ku­lá­sá­nak.

Mégis létezik fényevés? Döbbenetes eredménnyel zárult egy kutatás!

Mégis létezik fényevés? Döbbenetes eredménnyel zárult egy kutatás!

Könnyen lehet, hogy túl­sú­lyo­dat a túl sok fény okozza!

Nem mind­egy, mikor és mennyi fény ér! Könnyen lehet, hogy túl­sú­lyo­dat a túl sok fény okozza!

Alkoholt mindennap? Tudod, melyik ital tesz jót a memóriádnak?

Alkoholt mindennap? Tudod, melyik ital tesz jót a memóriádnak?

A pezsgő meg­előzi az Alz­hei­mer-kórt?

Egy brit vizs­gá­lat sze­rint a pezsgő segít meg­előzni az Alz­hei­mer-kórt és az idős­kori me­mó­ria­za­va­ro­kat.

Ilyen egy igazi alfahím!

Ilyen egy igazi
alfahím!

Őt akar­juk ve­ze­tő­nek, rá­bíz­zuk pénz­ügye­in­ket és har­colni is őt küld­jük.

Őt akar­juk ve­ze­tő­nek, vele aka­runk sze­xelni, bol­do­gan bíz­zuk rá a pénz­ügye­in­ket és har­colni is őt kül­de­nénk.

Így lesz magasabb a baba IQ-ja. Kulcsszerepben az apukák

Így lesz magasabb a baba IQ-ja. Kulcsszerepben az apukák

Bízd az ap­jára a gye­re­ket, ha azt sze­ret­néd, hogy si­ke­res fel­nőtt le­gyen.

Bízd az ap­jára a kis­gye­re­ket, ha azt sze­ret­néd, hogy okos és si­ke­res fel­nőtt le­gyen. Ez le­hetne az össze­fog­la­lója a New­castle Egye­tem pszi­cho­ló­gu­sa­i­nak 11 ezres min­tán ala­puló fel­mé­ré­sé­nek.