CÍMKE: 'kutatás'

A magyarok meg akarják védeni a keresztény kultúrát

A magyarok meg akarják védeni a keresztény kultúrát

Az Eu­ró­pai Unió ál­lam­pol­gá­ra­i­nak több­sége sze­rint meg kell őrizni Eu­rópa ke­resz­tény kul­tú­rá­ját.

FRISS HÍREK

Óriási vita a tojás körül, összecsaptak az orvosok

Óriási vita a tojás körül, összecsaptak az orvosok

Egy új ku­ta­tás sze­rint a tojás nö­veli a stroke ve­szé­lyét. A vizs­gá­lat kri­ti­ku­sai hé­za­go­kat ta­lál­nak az ér­ve­lés­ben.

Egy új ku­ta­tás sze­rint a tojás nö­veli a stroke ve­szé­lyét. A vizs­gá­lat kri­ti­ku­sai hé­za­go­kat ta­lál­nak az ér­ve­lés­ben.

Kutyákon tesztelik, vajon öröklődik-e a tudás

Kutyákon tesztelik, vajon öröklődik-e a tudás

Ke­reső ku­tyát kló­noz­tak Kí­ná­ban abban a re­mény­ben, hogy a kló­no­zás során a kutya tu­dása is örök­lő­dik.

Ká­bí­tó­szer­ke­reső ku­tyát kló­noz­tak ku­ta­tók Kí­ná­ban abban a re­mény­ben, hogy a kló­no­zás során a kutya tu­dása is örök­lő­dik a ku­tya­kö­lyökbe.

Fantasztikus kutatási eredmények: szegedi orvosok a külföldi szaksajtóban

Fantasztikus kutatási eredmények Szegeden!

Mol­nár Zsolt pro­fesszor csa­pa­tá­nak ered­mé­nye­ire kül­föl­dön is felfi­gyel­tek.

Mol­nár Zsolt pro­fesszor csa­pa­tá­nak ered­mé­nye­ire kül­földi szak­sajtó is felfi­gyelt!

Elképesztő, mi derült ki a délutáni alvás egészségügyi hatásáról!

Elképesztő, mi derült ki a délutáni alvás egészségügyi hatásáról!

A dél­utáni szi­eszta igen po­zi­tív ha­tás­sal lehet az ember szer­ve­ze­tére görög ku­ta­tók sze­rint.

Hazudik a doki, ha azt mondja, hálapénzre van szüksége a megélhetéshez

Hazudik az orvos, ha azt mondja, hálapénzre van szüksége a megélhetéshez

Vál­to­zó­ban van a há­la­pénz meg­íté­lése - erről ta­nús­ko­dik egy most köz­zé­tett fel­mé­rés.

Antiszemita, rasszista - ez a Jobbik a választók szerint

Antiszemita, rasszista - ez a Jobbik a választók szerint

A Né­ző­pont köz­vé­le­mény-ku­ta­tása.

A ma­gya­rok 43 szá­za­léka sze­rint a Job­bik a leg­in­kább rasszista, 33 szá­za­léka sze­rint a leg­in­kább an­ti­sze­mita és 28 szá­za­léka sze­rint a leg­ra­di­ká­li­sabb párt.

Komoly mentális problémát okozhat, ha valaki sokat fotóz a mobiljával!

Komoly mentális problémát okozhat, ha valaki sokat fotóz a mobiljával!

Évi több száz mil­li­árd képet ké­szí­te­nek az em­be­rek.

Évi több száz mil­li­árd képet ké­szí­te­nek az em­be­rek, ami ha­tás­sal is van az egész­sé­gükre.

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, hihetetlen bejelentést tettek

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, hihetetlen bejelentést tettek

Újabb ex­pe­dí­ció in­dult az el­tűnt maláj gép fel­ku­ta­tá­sára.

Újabb ex­pe­dí­ció in­dult az el­tűnt maláj gép fel­ku­ta­tá­sára. Most a ten­ger­fe­né­ken ku­ta­kod­nak.

Kitálaltak, durva dolgok történtek az eltűnt Maddie szüleivel

Kitálaltak, durva dolgok történtek az eltűnt Maddie szüleivel

Sokan nem hi­szik, hogy elő­ke­rül a több mint egy év­ti­zede el­tűnt kis­lány.

Sokan nem hi­szik, hogy elő­ke­rül a több mint egy év­ti­zede el­tűnt kis­lány, de a szü­lők mégis kö­szö­ne­tet mond­tak.

Fordulat az eltűnt gép ügyében, folytatódik a keresés

Fordulat az eltűnt gép ügyében, folytatódik a keresés

Az Emi­li­ano Salát is szál­lító re­pü­lő­gép meg­ta­lá­lá­sára víz alatti ex­pe­dí­ció indul. A ke­re­sési te­rü­let a Gu­ern­sey szi­get kör­nyéke lesz.

Az Emi­li­ano Salát is szál­lító re­pü­lő­gép meg­ta­lá­lá­sára víz alatti ex­pe­dí­ció indul. A ke­re­sési te­rü­let a Gu­ern­sey szi­get kör­nyéke lesz.

Ne higgyünk el mindent: tévhitek és az igazság az orvosi kutatásokról

Ne higgyünk el mindent: tévhitek és az igazság az orvosi kutatásokról

Ha nem aka­runk öre­gedni, elég va­csora után vö­rös­bort inni? Mi igaz és mi nem? A Ri­post ebben segít most.

A magyarok kétharmada elutasítja az ellenzék parlamenti botránykeltését

A magyarok kétharmada elutasítja az ellenzék parlamenti botránykeltését

A ma­gyar vá­lasz­tó­pol­gá­rok­nak nem tet­szik az el­len­zék bot­rány­kel­tése.

A ma­gyar vá­lasz­tó­pol­gá­rok­nak nem tet­szik az el­len­zék bot­rány­kel­tése.

Jobb ha figyelsz: Ezen a napon nagy valószínűséggel megcsal a párod!

Jobb ha figyelsz: Ezen a napon nagy valószínűséggel megcsal a párod!

Egy köz­vé­le­mény-ku­ta­tás ki­de­rí­tette, hogy a hét me­lyik nap­ján ér­de­mes a szo­ká­sos­nál is job­ban oda­fi­gyelni a pár­kap­cso­la­todra.

A kutatók is összezavarodtak, döbbenetes, mit találtak az emberi agyban

A kutatók is összezavarodtak, döbbenetes, mit találtak az emberi agyban

De mi lehet a ma­gya­rá­zat erre?

Kü­lö­nös, mire buk­kan­tak a halál be­állta után vég­zett vizs­gá­la­tok során.

A kutatók is összezavarodtak: döbbenet, mi derült ki a vörös bolygóról

A kutatók is összezavarodtak: döbbenet, mi derült ki a vörös bolygóról

Az ered­mé­nyek át­ír­ják a marsi élet le­he­tő­sé­gé­ről al­ko­tott el­kép­ze­lé­se­ket.

Nagy át­tö­rést értek el, az ered­mé­nyek ugyanis át­ír­ják a marsi élet le­he­tő­sé­gé­ről al­ko­tott el­kép­ze­lé­se­ket.

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Mu­tat­juk a haj­me­resztő ered­ményt!

Ki­de­rült, hogy a szü­lők bi­zo­nyos vi­sel­ke­dési for­mái tor­zít­ják a gye­re­kek ge­ne­ti­kai ál­lo­má­nyát.

Életveszély a magyar otthonokban, a legtöbben nem is tudják, mekkora a baj

Életveszély a magyar otthonokban, a legtöbben nem is tudják, mekkora a baj

Min­den ne­gye­dik ma­gyar egész­ség­te­len épü­let­ben él.

Min­den ne­gye­dik ma­gyar egész­ség­te­len épü­let­ben él, a nyir­kos, pe­né­szes kör­nye­zet­ben 40 szá­za­lék­kal na­gyobb az asztma ki­ala­ku­lá­sá­nak esé­lye. A gye­rek­szoba és a háló a leg­szennye­zet­tebb - derül ki egy ku­ta­tás­ból.

Óriási fordulat a diéta-szemléletben: Kiderült, hogy ez az oka az elhízásnak

Óriási fordulat a diéta-szemléletben: Kiderült, hogy ez az oka az elhízásnak

A leg­több diéta alapja, hogy szám­űzd a cuk­rot és a szén­hid­rá­to­kat...

Min­den­féle diéta el­ér­hető már, és a leg­több­nek az az alapja, hogy szám­űzd a cuk­rot és a szén­hid­rá­to­kat.

Rájöttek, miért "forr fel az agyvizünk"

Rájöttek, miért "forr fel az agyvizünk"

Nem várt fel­fe­de­zést tet­tek a SOTE ku­ta­tói.

Nem várt fel­fe­de­zést tet­tek a Sem­mel­weis Or­vos­tu­do­má­nyi Egye­tem ku­ta­tói, ami­kor azt vizs­gál­ták, miért ala­kul ki a poszt­tra­u­más stressz. Kö­ze­lebb ke­rül­he­tünk a gyógy­mód­hoz.

Német egyetem: okostelefonok nélkül migránsok sem lennének

Német egyetem: okostelefonok nélkül migránsok sem lennének

Az augs­burgi egye­tem pro­fesszo­rai azt vizs­gál­ták, hogy mi­ként hasz­nál­ják okos te­le­fon­ja­i­kat a be­ván­dor­lók.

A tudósok is meghökkentek: óriási galaxis ütközött a Tejútnak

A tudósok is meghökkentek: óriási galaxis ütközött a Tejútnak

Hi­he­tet­len fel­fe­de­zést tet­tek két egye­tem ku­ta­tói is.

Hi­he­tet­len fel­fe­de­zést tet­tek a Bar­ce­lo­nai Egye­tem ku­ta­tói, il­letve a Syd­ney-i Egye­tem csil­la­gá­szai. A Te­j­út­rend­szer ku­ta­tása köz­ben kü­lön­le­ges min­tá­za­tot ta­lál­tak a csil­la­gok moz­gá­sá­ban. Óri­ási ga­lak­ti­kus üt­kö­zésre utal­nak a jelek.

A kókuszolaj tömény méreg - állítják amerikai tudósok

A kókuszolaj tömény méreg - állítják amerikai tudósok

A köz­hi­e­de­lem­mel el­len­tét­ben a kó­kusz­olaj nem egész­sé­ges, sőt, vegy­tiszta méreg.

A köz­hi­e­de­lem­mel el­len­tét­ben a kó­kusz­olaj nem egész­sé­ges, sőt, vegy­tiszta méreg. Leg­alábbis ame­ri­kai ku­ta­tók egy cso­portja ezt ál­lítja.

Olyat derített ki a férfiszélről a tudomány, amire senki sem számított

Olyat derített ki a férfiszélről a tudomány, amire senki sem számított

A nők va­ló­szí­nű­leg nem örül­nek neki annyira...

A be­je­len­tés ha­tal­mas vissz­han­got ka­pott, bár a nők va­ló­szí­nű­leg nem örül­nek neki annyira...

Nincs ennél rosszabb hír az okostelefonok szerelmeseinek

Nincs ennél rosszabb hír az okostelefonok szerelmeseinek

Ijesztő ve­szélyre fi­gyel­mez­tet­nek.

Ijesztő ve­szélyre fi­gyel­mez­tet egy friss ku­ta­tás, mely sze­rint az okos­te­le­fo­nok pont ott tá­mad­nak, ahol a fel­hasz­ná­lók a leg­ke­vésbé sze­ret­nék...

Boncolás közben találta meg a G pontot egy kutató

Boncolás közben találta meg a G pontot egy kutató

El­mé­le­tét bi­zo­nyí­tani is akarja.

El­mé­le­tét bi­zo­nyí­tani is akarja.

Megőrültek a férfiak a péniszgyűjtő nő ötletétől, nagyon beszóltak neki

Megőrültek a férfiak a péniszgyűjtő nő ötletétől, iszonyatosan beszóltak neki

Egy ku­ta­tónő arra kérte a pa­si­kat, küld­je­nek neki on­line fel­vé­te­le­ket a férfi­as­sá­guk­ról.

Alufóliában grillezel? Mutatjuk, miért ártalmas nagyon az egészségre

Alufóliában grillezel? Mutatjuk, miért ne tedd!

Min­denki ter­mé­sze­tes­nek veszi, hogy a gril­le­zés­sel együtt jár az alu­fó­liás sü­tö­ge­tés is. De vajon nem ár­tal­mas az egész­ségre?

Így élvez a nő és így a férfi: 10 tipikus részlet, amitől más az orgazmus

Így élvez a nő és így a férfi: 10 tipikus részlet, amitől más az orgazmus

Azt gon­dol­tad, pon­to­san olyan él­mény a nőnek is? Ebben té­vedsz!

Azt gon­dol­tad, pon­to­san olyan él­mény a nőnek is? Ebben té­vedsz!

Ez történt a nővel, aki 3600 pénisz fotóját gyűjtötte össze

Ez történt a nővel, aki 3600 pénisz fotóját gyűjtötte össze

Fel­rob­ban­totta az in­ter­ne­tet a hír...

A nők ál­ta­lá­ban le­tilt­ják a csu­pasz férfi­as­sá­guk­ról ké­pe­ket kül­döz­gető pa­si­kat. Csak­hogy most épp az el­len­ke­ző­jé­ről van szó...

Te is hagytad már bedugva a vasalód? Soha többé nem kell izgulnod emiatt

Te is hagytad már bedugva a vasalód? Soha többé nem kell izgulnod emiatt

Ha képes vagy ezen egész nap ide­ges­kedni, van egy jó hí­rünk! Egy egy­szerű mód­szer, és töb­bet nem kell még rá se gon­dol­nod!

Ilyen bizarr a hím ivarú muslicák orgazmusa

Ilyen bizarr a hím muslicák orgazmusa, eszméletlen felfedezés

Haj­la­mo­sak va­gyunk azt hinni, hogy ki­zá­ró­lag az ember él­vezi a sze­xet, az ál­la­tok csak le­tud­ják a kö­zö­sü­lést.

Haj­la­mo­sak va­gyunk azt hinni, hogy ki­zá­ró­lag az ember él­vezi a sze­xet.

Elárulták intim titkaikat az idősek, ilyen a szex 65 éves kor fölött

Elárulták intim titkaikat az idősek, ilyen a szex 65 éves kor fölött

Egy ame­ri­kai fel­mé­rés sze­rint a szex nem csak a fi­a­ta­lok passzi­ója.

Egy ame­ri­kai fel­mé­rés sze­rint a szex nem csak a fi­a­ta­lok passzi­ója - a téma azon­ban ta­bu­nak szá­mít.

Újdonságra leltek az ószövetséget tartalmazó tekercseken

A kutatók is elsápadtak attól, ami az ószövetséget tartalmazó tekercseken volt

A szak­ér­tők már év­ti­ze­dek óta vizs­gál­ták a szö­ve­ge­ket, de most va­lami újat ta­lál­tak.

Soha többé kínzó fejfájás: a kezelés új módszere igazi áttörés lehet

Soha többé kínzó fejfájás: a kezelés új módszere igazi áttörés lehet

Van, ami­kor a gyógy­sze­rek sem se­gí­te­nek, és a lük­tető fáj­da­lom az egész napot tönk­re­te­szi, sőt, az élet­mi­nő­sé­gét is csök­kenti.

Hátborzongató, hogy miből hoztak létre életképes embriót a tudósok

Hátborzongató, hogy miből hoztak létre életképes embriót a tudósok

Ha­tal­mas át­tö­rés az ős­sej­tek­kel kap­cso­la­tos új fel­fe­de­zés.

Ha­tal­mas át­tö­rés az ős­sej­tek­kel kap­cso­la­tos új fel­fe­de­zés. Azon­ban szám­ta­lan kér­dést és ag­gályt vet fel. Az eti­kai di­lem­má­kon túl az is fel­me­rült, hogy ha va­laki vissza­élne ezzel a tu­dás­sal, az vi­lág­ka­taszt­ró­fát idéz­hetne elő.

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a jég mélyén találtak

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a jég mélyén találtak

Még a ku­ta­tók is meg­le­pőd­tek azon, mit ta­lál­tak.

Még a ku­ta­tók is meg­le­pőd­tek azon, mit ta­lál­tak.

Döbbenetes eredményre jutottak a tudósok a terhességről

Döbbenetes eredményre jutottak a tudósok a terhességgel kapcsolatban

Ko­ráb­ban úgy tar­tot­ták, a szü­lés meg­fi­a­ta­lítja a nőket. Egy új ku­ta­tás sze­rint azon­ban nincs így.

Ha folytatod ezt a fiatalkori szokásodat, akkor sokkal tovább élhetsz!

Ha folytatod ezt a fiatalkori szokásodat, akkor sokkal tovább élhetsz!

Brit vi­sel­ke­dés­ku­ta­tók egy olyan meg­lepő ered­ménnyel áll­tak elő, ami­nek in­kább az el­len­ke­ző­jét hit­tük eddig.

Brit vi­sel­ke­dés­ku­ta­tók egy olyan meg­lepő ered­ménnyel áll­tak elő, ami­nek in­kább az el­len­ke­ző­jét hit­tük eddig.

5 új cukorbetegséget fedeztek fel! Másként kell kezelni ezeket

5 új cukorbetegséget fedeztek fel! Másként kell kezelni ezeket

A cu­kor­be­teg­ség­ről eddig azt gon­dol­tuk, hogy két alap­vető tí­pusa lé­te­zik. Svéd tu­dó­sok sze­rint azon­ban ez az osz­tá­lyo­zás el­avult.

A cu­kor­be­teg­ség­ről eddig azt gon­dol­tuk, hogy két alap­vető tí­pusa lé­te­zik. Svéd tu­dó­sok sze­rint azon­ban ez az osz­tá­lyo­zás el­avult: a be­teg­ség­nek kettő he­lyett öt tí­pusa van, ame­lyek mind más­féle ke­ze­lést igé­nyel­nek, és ame­lyek más koc­ká­za­tok­kal jár­nak a be­tegre nézve.

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A höl­gyek já­rása össze­függ azzal, hogy mi­lyen mi­nő­ségű or­gaz­musra ké­pe­sek.

A höl­gyek já­rása össze­függ azzal, hogy mi­lyen mi­nő­ségű or­gaz­musra ké­pe­sek. Sok min­den ki­kö­vet­kez­tet­hető a moz­gás alap­ján...

Döbbenetes felmérés: rákosak lehetünk a gyorsételektől

Döbbenetes felmérés: rákosak lehetünk a gyorsételektől

Fél­re­ver­ték a ha­ran­go­kat az or­vo­sok.

Fél­re­ver­ték a ha­ran­go­kat az or­vo­sok: élet­ve­szé­lye­sek az ipari mód­sze­rek­kel ké­szült, előre fel­dol­go­zott élel­mi­sze­rek! Együnk minél több fris­sen fő­zött ételt.

Hátborzongató magyarázata van, miért sikolt a múmia

Most közölték a tudósok: hátborzongató magyarázata van, miért sikolt a múmia

Csak most jöt­tek rá a tu­dó­sok.

Csak most jöt­tek rá a tu­dó­sok, mi lehet az oka annak, hogy az egyik egyip­tomi múmia si­kolt.

Elképesztően bizarr eljárás: Elkészült az első bionikus vagina

Elképesztően bizarr eljárás: Elkészült az első bionikus vagina

Át­tö­rés a tu­do­mány­ban.

Át­tö­rés a tu­do­mány­ban ez az új mód­szer! Bár­mennyire is vér­fa­gyasztó be­le­gon­dolni a rész­le­tekbe, na­gyon sok nő szá­mára élet­mentő lehet.

Döbbenetes dolog derült ki a fájdalomcsillapítókról

Döbbenetes eredményre jutottak a kutatók a fájdalomcsillapítókkal kapcsolatban

Ko­moly gon­dot okoz­hat­nak.

Nem csak szív­ro­ha­mot, agy­vér­zést és magas vér­nyo­mást okoz­hat­nak...

Csak óvatosan ezzel a teával, beteggé tehet

Csak óvatosan ezzel a teával, beteggé tehet

Nincs kel­le­me­sebb annál, ha egy csé­sze zöld te­á­val in­dí­tod a napod.

Nincs kel­le­me­sebb annál, ha egy csé­sze zöld te­á­val in­dí­tod a napod. Ne vidd azon­ban túl­zásba a fo­gyasz­tá­sát! Ve­szé­lyes kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Már az idősebbeknek kell helytállniuk, nem megy a fiataloknak a szex

Már az idősebbeknek kell helytállniuk, nem megy a fiataloknak a szex

Meg­döb­bentő, amit egy friss kül­földi ku­ta­tás állít: a fi­a­ta­lok nem sze­xel­nek annyit, mint azt gon­dol­nánk!

Végre megfejtették: a kutya vagy a macska okosabb?

Végre megfejtették: a kutya vagy a macska okosabb?

Örök kér­dés a kutya és macs­ka­tar­tók kö­zött, hogy vajon me­lyik az in­tel­li­gen­sebb ked­venc. Most végre van vá­lasz.

Örök kér­dés a kutya és macs­ka­tar­tók kö­zött, hogy vajon me­lyik az in­tel­li­gen­sebb ked­venc. Most végre tu­do­má­nyos vá­lasz szü­le­tett.

A nők 83 százaléka ezt a típusú férfit képzeli a legjobb szexpartnernek

A nők 83 százaléka ezt a típusú férfit képzeli a legjobb szexpartnernek

Vajon mire in­dul­nak be iga­zán? In­tel­li­gen­cia, sárm, jó humor?

Vajon mire in­dul­nak be iga­zán? In­tel­li­gen­cia, sárm, jó humor? Nem, nem ez hozza lázba a nőket!

A kutatók is meglepődtek: ez a veszély leselkedik a férfiakra szex közben

A kutatók is meglepődtek: ez a veszély leselkedik a férfiakra szex közben

Saj­nos a most kö­zölt ada­tok sze­rint ko­ránt­sem ri­zi­kó­men­tes a sze­xu­á­lis együtt­lét. Kü­lö­nö­sen a férfiak ag­gód­hat­nak.

Az arcvonásaidból kiderül, mennyire vagy aktív a szexben

Az arcvonásaidból kiderül, mennyire vagy aktív a szexben

Most te is meg­tud­ha­tod.

Ne le­pődj meg, ha rád néz va­laki és olvas az ar­cod­ból. Nem titok, hogy mi­lyen arc­vo­ná­sok­hoz pá­ro­sul a magas li­bidó! Most te is meg­tud­ha­tod.

Elképesztő, mit talált a tudomány a női orgazmussal kapcsolatban

Elképesztő, mit talált a tudomány a női orgazmussal kapcsolatban

Nagy lét­számú ku­ta­tó­cso­port ele­mezte ki a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket.

Nagy lét­számú ku­ta­tó­cso­port ele­mezte ki a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket a női gyö­nyör­rel kap­cso­lat­ban. Ugyanis sok min­dent tud­nak férfiak és nők, de hogy pon­to­san mi tör­té­nik a női test­ben, azt ke­ve­sen. El­ké­pesztő és meg­lepő ered­mény szü­le­tett!

Most már biztos, ez a fiatalos arc titka, ezt a trükköt te is ellesheted

Most már biztos, ez a fiatalos arc titka, ezt a trükköt te is ellesheted

Nem is olyan nehéz fi­a­ta­lossá va­rá­zsol­nod az arcod. Mu­tat­juk, miben rej­lik a titok.

Nem is olyan nehéz fi­a­ta­lossá va­rá­zsol­nod az arcod. Mu­tat­juk, miben rej­lik a titok.

Elképesztő, mi derült ki a sörről

Elképesztő, mi derült ki a sörről

Biz­to­san sokat hal­lot­tál már a jó­té­kony ha­tá­sa­i­ról, és hogy mér­ték­kel fo­gyasztva cso­dákra képes. De amire a leg­újabb ku­ta­tás rá­jött, arra biz­tos, hogy nem gon­dol­tál!

Biz­to­san sokat hal­lot­tál már a jó­té­kony ha­tá­sa­i­ról, és hogy mér­ték­kel fo­gyasztva cso­dákra képes. De amire a leg­újabb ku­ta­tás rá­jött, arra biz­tos, hogy nem gon­dol­tál!

Szeretted eddig a gumicukrot? Mostantól nem fogod!

Szeretted eddig a gumicukrot? Mostantól nem fogod!

Az ARD te­le­ví­zió egyik mű­sora do­ku­men­tumfil­met for­ga­tott a világ egyik leg­je­len­tő­sebb édes­ség­gyá­rá­ban, Bonn­ban.

Nem min­den­napi ku­ta­tást vé­gez­tek Né­met­or­szág­ban: az ARD te­le­ví­zió egyik mű­sora do­ku­men­tumfil­met for­ga­tott a világ egyik leg­je­len­tő­sebb édes­ség­gyá­rá­ban, Bonn­ban. Na­ponta száz­mil­lió gu­mi­maci ké­szül a Ha­ribo gyá­rá­ban, a szí­nes, sza­gos macik ere­de­té­ről azon­ban szinte senki nem be­szél.

Ijesztő hírek érkeztek az Antarktiszról

Ijesztő hírek érkeztek az Antarktiszról

Idén volt a leg­ki­sebb a déli sarki ten­geri jég téli ki­ter­je­dése a mű­hol­das meg­fi­gye­lé­sek kez­dete óta - kö­zöl­ték auszt­rál ku­ta­tók egy nem­zet­közi kon­fe­ren­cián.

Idén volt a leg­ki­sebb a déli sarki ten­geri jég téli ki­ter­je­dése a mű­hol­das meg­fi­gye­lé­sek kez­dete óta - kö­zöl­ték auszt­rál ku­ta­tók egy nem­zet­közi kon­fe­ren­cián.

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

A jó alvás és a rend­sze­res, ki­elé­gítő sze­xu­á­lis élet sok­kal na­gyobb ha­tás­sal van az élet­mi­nő­ségre, mint a pénz.

A jó alvás és a ki­elé­gítő sze­xu­á­lis élet sok­kal na­gyobb ha­tás­sal van az élet­mi­nő­ségre, mint a pénz.

Ezért látják másképp a dolgokat a nők és a férfiak

Ezért látják másképp a dolgokat a nők és a férfiak

A férfiak mást lát­nak, mint a nők.

A férfiak va­ló­ban nem az lát­ják, mint a nők. Egy ku­ta­tás rá­vi­lá­gí­tott, hogy már a meg­fi­gye­lés­nél más­hol a hang­súly. És a töb­bi­ről még nem is be­szél­tünk...

Ha fogyni akarsz, ne igyál kávét! Megmondjuk, miért

Ha fogyni akarsz, ne igyál kávét! Megmondjuk, miért

Fe­lejtsd el a fe­ke­tét!

Egy ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint a fo­gyó­kú­rá­zók­nak le kel­lene mon­da­niuk a ká­vé­ról. De vajon miért nem ihat­ják a ked­venc ser­kentő ita­lu­kat? El­árul­juk!

Ezért nagyon veszélyes, ha kihagyod a reggeli kávéd

Ezért nagyon veszélyes, ha kihagyod a reggeli kávéd

Mi lesz a me­mó­ri­ád­dal?

Egy új ku­ta­tás sze­rint egy­ál­ta­lán nem jó ötlet, ha az egész­ségre hi­vat­kozva ki­ha­gyod a reg­geli kávét.

Ez a három személyiségtípus lép félre a leggyakrabban! Te közéjük tartozol?

Ez a három személyiségtípus lép félre a leggyakrabban! Te közéjük tartozol?

Ezekbe a ma­ga­tar­tás faj­tákba gya­kor­la­ti­lag bele van kó­dolva a meg­csa­lás le­he­tő­sége.

Gyilkos mogyo- róallergia: Felcsillant a remény, hogy nem lesz így örökre

Gyilkos mogyoróallergia: Felcsillant a remény, hogy nem lesz így örökre

Egy auszt­rál ku­ta­tó­cso­port a na­pok­ban pub­li­kálta ered­mé­nyei rend­ívül ke­cseg­te­tőek.

Ez nem semmi, a NASA vizsgálja Rippel Feri testét

Ez nem semmi, a NASA vizsgálja Rippel Feri testét

Az űr­hi­va­tal kí­ván­csi az ar­tis­tára.

Az ame­ri­kai űr­hi­va­tal és a ka­to­na­ság is cso­dálja a vi­lág­hírű ma­gyar ar­tista szer­ve­ze­tét. Rip­pel Feri pár éve híve a ke­to­gén élet­mód­nak.

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Egy friss ku­ta­tás alap­ján a kávé óvja az egész­sé­get, és si­ke­re­sen veszi fel a har­cot több be­teg­ség­gel szem­ben!

A kávé nem­csak fel­fris­sít, de az egész­sé­get is óvja, és si­ke­re­sen veszi fel a har­cot több be­teg­ség­gel szem­ben is!

Kiderült, mitől boldog a férfi!

Kiderült, mitől boldog a férfi!

Vajon miből fakad egy férfi bol­dog­sága? Ha egy dol­got kel­lene vá­lasz­ta­nia, ami leg­job­ban bol­doggá teszi, mi lenne az? Töb­bek közt erre is ke­reste a vá­laszt egy ku­ta­tás.

Vajon miből fakad egy férfi bol­dog­sága? Ha egy dol­got kel­lene vá­lasz­ta­nia, ami leg­job­ban bol­doggá teszi, mi lenne az? Töb­bek közt erre is ke­reste a vá­laszt egy ku­ta­tás.

Komoly egészségügyi problémáid lehetnek, ha sok pornót nézel!

Komoly egészségügyi problémáid lehetnek, ha sok pornót nézel!

Csak a férfi­akra igaz ez az ál­lí­tás.

Csak a férfi­akra igaz ez az ál­lí­tás, amit az Ame­ri­kai Uro­ló­giai Tár­sa­ság tett közzé a na­pok­ban. A fi­a­ta­lok kü­lö­nös ve­szély­ben!

Remek hír a kávézóknak: ezért jó, ha négyszer iszunk kávét naponta

Remek hír a kávézóknak: ezért jó, ha négyszer iszunk kávét naponta

Sze­re­ted a kávét? Meg­nyu­god­hatsz, napi 4 csé­sze fe­ke­té­től semmi bajod nem lesz: ezt ál­la­pí­totta meg egy új ta­nul­mány.

Itt a bizonyíték, így ver át az agyad!

Itt a bizonyíték, így ver át az agyad Téged is!

Aki tud a sorok kö­zött ol­vasni, az azt is tudni fogja, ho­gyan le­het­sé­ges mindez. Egy ang­liai egye­tem ku­ta­tá­sai sze­rint az em­be­rek több­sége meg­bir­kó­zik az alábbi fel­ad­vánnyal.

Aki tud a sorok kö­zött ol­vasni, az azt is tudni fogja, ho­gyan le­het­sé­ges mindez. Már­pe­dig egy ang­liai egye­tem ku­ta­tá­sai sze­rint az em­be­rek je­len­tős több­sége, azaz szinte ki­vé­tel nél­kül min­denki meg­bir­kó­zik az alábbi fel­ad­vánnyal. Ha nem megy, a meg­fej­tést a kép alatt ol­vas­ha­tod!

Hihetetlen dolog derült ki a magzatokról

Hihetetlen dolog derült ki a magzatokról

Egy ma­gyar ku­ta­tó­cso­port sze­rint a be­ül­te­tésre váró pe­te­sej­tek "meg­üze­nik", mennyire élet­ké­pe­sek.

Egy ma­gyar ku­ta­tó­cso­port sze­rint a be­ül­te­tésre váró meg­ter­mé­ke­nyí­tett pe­te­sej­tek "meg­üze­nik", mennyire élet­ké­pe­sek.

Kiderült, hányszor lesz igazán szerelmes az ember élete során

Kiderült, hányszor lesz igazán szerelmes az ember élete során

Sze­rin­ted is csak há­rom­szor esik sze­re­lembe az ember iga­zán? Szo­ci­ál­pszi­cho­ló­gu­sok sze­rint csak há­rom­szor éljük át az igazi sze­rel­met.

Vigyázz, ha használod: Rémisztő hírt közöltek a tusfürdőkről

Vigyázz, ha használod: Rémisztő hírt közöltek a tusfürdőkről

Rák­keltő anya­got tar­tal­maz.

A sam­po­nok­ban és tus­für­dők­ben gyak­ran hasz­nált 1,4-di­o­xán­ról már több ku­ta­tás is iga­zolta, hogy rák­keltő.

A nők 82%-a ettől indul be szeretkezés közben

A nők 82%-a ettől indul be szeretkezés közben

Egy fel­mé­rés ér­de­kes ered­ményt ho­zott. Nem is gon­dol­nád, hogy mi az, ami leg­in­kább be­ger­jeszti a nőket szex köz­ben!

Egy fel­mé­rés ér­de­kes ered­ményt ho­zott. Nem is gon­dol­nád, hogy mi az, ami leg­in­kább be­ger­jeszti a nőket szex köz­ben!