CÍMKE: 'kutatás'

Komoly egészségügyi problémáid lehetnek, ha sok pornót nézel!

Komoly egészségügyi problémáid lehetnek, ha sok pornót nézel!

Csak a férfi­akra igaz ez az ál­lí­tás, amit az Ame­ri­kai Uro­ló­giai Tár­sa­ság tett közzé a na­pok­ban.

Remek hír a kávézóknak: ezért jó, ha négyszer iszunk kávét naponta

Remek hír a kávézóknak: ezért jó, ha négyszer iszunk kávét naponta

Sze­re­ted a kávét? Meg­nyu­god­hatsz, napi 4 csé­sze fe­ke­té­től semmi bajod nem lesz.

FRISS HÍREK

Vigyázz, ha használod: Rémisztő hírt közöltek a tusfürdőkről

Vigyázz, ha használod: Rémisztő hírt közöltek a tusfürdőkről

Rák­keltő anya­got tar­tal­maz.

A sam­po­nok­ban és tus­für­dők­ben gyak­ran hasz­nált 1,4-di­o­xán­ról már több ku­ta­tás is iga­zolta, hogy rák­keltő.

Hihetetlen dolog derült ki a magzatokról

Hihetetlen dolog derült ki a magzatokról

Egy ma­gyar ku­ta­tó­cso­port sze­rint a be­ül­te­tésre váró pe­te­sej­tek "meg­üze­nik", mennyire élet­ké­pe­sek.

Egy ma­gyar ku­ta­tó­cso­port sze­rint a be­ül­te­tésre váró meg­ter­mé­ke­nyí­tett pe­te­sej­tek "meg­üze­nik", mennyire élet­ké­pe­sek.

A nők 82%-a ettől indul be szeretkezés közben

A nők 82%-a ettől indul be szeretkezés közben

Egy fel­mé­rés ér­de­kes ered­ményt ho­zott. Nem is gon­dol­nád, hogy mi az, ami leg­in­kább be­ger­jeszti a nőket szex köz­ben!

Kiderült, hányszor lesz igazán szerelmes az ember élete során

Kiderült, hányszor lesz igazán szerelmes az ember élete során

Sze­rin­ted is csak há­rom­szor esik sze­re­lembe az ember iga­zán? Szo­ci­ál­pszi­cho­ló­gu­sok sze­rint csak há­rom­szor éljük át az igazi sze­rel­met.

Ez szó szerint egy álommeló!

Ez szó szerint egy álommeló!

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint nagy­já­ból két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni. És ezért öt­mil­lió fo­rin­tot fi­zet­nek, eu­ró­ban.

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint nagy­já­ból két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni. És ezért öt­mil­lió fo­rin­tot fi­zet­nek, eu­ró­ban.

Ebben az országban hazudják a legnagyobbat a péniszükről a férfiak

Ebben az országban hazudják a legnagyobbat a péniszükről a férfiak

El­ké­pesztő, hogy mennyire más­képp lát­ják a mé­re­te­ket a férfiak és a nők!

El­ké­pesztő, hogy mennyire más­képp lát­ják a mé­re­te­ket a férfiak és a nők! Mu­tat­juk az iz­gal­mas fel­mé­rés rész­le­teit!

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Bár sokan di­vat­ból kö­ve­tik ezt az ét­ren­det, a ku­ta­tók sze­rint ár­ta­nak ma­guk­nak.

Magyar kutatás bizonyította: stresszelünk a mobilunk nélkül

Magyar kutatás bizonyította: stresszelünk a mobilunk nélkül

Saj­nos van annak alapja, hogy a leg­töb­ben nem bír­ná­nak ki egy napot sem a mo­bil­juk nél­kül.

Minden ötödik
játékos függőségben
szenved

Minden ötödik játékos kóros
függőségben
szenved

Több ezer on­line ga­mert vizs­gál­tak meg, és ki­de­rült: ren­ge­te­gen már kó­ro­san füg­gők.

Több ezer on­line ga­mert vizs­gál­tak meg, és ki­de­rült: ren­ge­te­gen már kó­ro­san füg­gők.

Megvan a módszer, ami kimutatja, mennyi vizelet van a medencében

Megvan a módszer, ami kimutatja, mennyi vizelet van a medencében

Eddig sem volt titok: az em­be­rek egy része be­le­pi­sil az úszó­me­den­cékbe.

Eddig sem volt titok: az em­be­rek egy része be­le­pi­sil az úszó­me­den­cékbe.

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót.

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót, és amit meg­tud rólad, azt egy életre el is tá­rolja. Amit meg nem, meg­szerzi má­sok­tól. A nagy test­vér min­dent lát.

Kíváncsi vagy, hol élnek a legboldogabb magyarok? Mutatjuk!

Kíváncsi vagy, hol élnek a legboldogabb magyarok? Mutatjuk!

Az is ki­de­rült, mi teszi bol­doggá őket!

Min­den ti­ze­dik vá­lasz­adó nyi­lat­ko­zott úgy, hogy "a csú­cson van", vagyis min­den szem­pont­ból derűs az élete. De mi van a töb­bi­ek­kel?

Mutasd csak, hány centi vagy!

Mutasd csak, hány centi vagy!

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak a vi­lá­gon? Ha nem, kat­tints bát­ran, a cikk­ben el­árul­juk! Annyit jó, ha tudsz, hogy eu­ró­pa­iak....

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak a vi­lá­gon? Ha nem, kat­tints bát­ran, a cikk­ben el­árul­juk! Annyit jó, ha tudsz, hogy eu­ró­pa­iak....

Kiderült, miért csak a nők 28%-a szereti az orált

Kiderült, miért csak a nők 28%-a szereti az orált

Egy ku­ta­tás sze­rint a höl­gyek ko­ránt­sem él­ve­zik annyira, mint a férfiak gon­dol­ják.

Egy ku­ta­tás sze­rint a höl­gyek ko­ránt­sem él­ve­zik annyira, mint a férfiak gon­dol­ják. Ennek okait meg­értve az urak is se­gít­het­nek, hogy az orá­lis szex közös öröm le­gyen! Itt az idő el­jutni az őszin­te­sé­gig, min­den­ki­nek a jó pár­kap­cso­lata múl­hat rajta, ideje vál­toz­tatni.

Újévi kívánság: Sosem látott testvéreit szeretné megtalálni

Újévi kívánság: Sosem látott testvéreit szeretné megtalálni

Éjt nap­pallá téve ke­resi ro­ko­nait a 38 éves Nor­bert. Re­méli, hogy 2017 a csa­lád­egye­sí­tés esz­ten­deje lesz.

Éjt nap­pallá téve ke­resi ro­ko­nait a 38 éves Nor­bert. Re­méli, hogy 2017 a csa­lád­egye­sí­tés esz­ten­deje lesz.

Boldogabbak vagyunk a Facebook nélkül - ezt derítette ki egy kutatás

Boldogabbak vagyunk a Facebook nélkül - ezt derítette ki egy kutatás

Le­gin­kább azok­nak se­gí­tett az "el­vo­nó­kúra", akik irigy­ked­tek más fel­hasz­ná­lók élete miatt...

Ritkítod a szőrt odalent? Ilyen a szexuális életed

Ritkítod a szőrt odalent? Ilyen a szexuális életed

Könnyen kapsz nemi be­teg­sé­get!

Ame­ri­kai ku­ta­tók sze­rint könnyeb­ben kap­hatsz nemi be­teg­sé­get, ha rend­sze­re­sen szőr­te­le­ní­ted magad!

A tudósok rájöttek, mitől szexi egy nő a férfiak szemében

A tudósok rájöttek, mitől szexi egy nő a férfiak szemében

Mu­tat­juk, ho­gyan ér­he­ted el!

Sze­ret­néd, ha a férfiak von­zó­nak és csá­bí­tó­nak tar­ta­ná­nak? Mu­tat­juk, ho­gyan ér­he­ted el!

Még az orvosok is meglepődtek: így hat az egészségre az erőspaprika

Még az orvosok is meglepődtek: így hat az egészségre az erőspaprika

Gon­dol­tad volna, hogy a csí­pős pap­rika fo­gyasz­tása el­len­ál­lóvá tesz és to­vább fogsz élni?

Titkos jelek a kézfejen: ezt árulják el rólad az ujjaid

Titkos jelek a kézfejen: ezt árulják el rólad az ujjaid

Gon­dol­tad volna, hogy az uj­jaid alap­ján is meg lehet mon­dani, mi­lyen sze­mé­lyi­ség vagy? Is­merd meg ön­ma­gad!

Gon­dol­tad volna, hogy az uj­jaid alap­ján is meg lehet mon­dani, mi­lyen sze­mé­lyi­ség vagy? Ez az egy­szerű teszt úgy mű­kö­dik, mint egy tükör.

Hihetetlen: Így lehet gyorsabban fogyni a forró fürdőtől

Hihetetlen: Így lehet gyorsabban fogyni a forró fürdőtől

Ez a mód­szer tény­leg mű­kö­dik.

Sze­ret­néd a fo­gyá­so­dat fel­gyor­sí­tani? Min­denki erről ál­mo­do­zik, aki­nek gondja van a sú­lyá­val.

Nincs tovább: itt véget ér az életed!

Nincs tovább: itt véget ér az életed!

És ezt nem te­nyér­jó­sok mond­ják, hanem a világ leg­böl­csebb tu­dó­sai.

A vé­dő­ol­tá­sok­nak, az egyre ha­té­ko­nyabb gyógy­sze­rek­nek, a kor­sze­rűbb or­vosi el­lá­tás­nak kö­szön­he­tően egyre to­vább él­he­tünk, ugyan­ak­kor van egy határ, amit nem tu­dunk át­lépni.

Súlyos szívbetegséget okozhat ez a fájdalomcsillapító

Súlyos szívbetegséget okozhat ez a fájdalomcsillapító

Több száz gyógy­szer­ben meg­ta­lál­ható az ibupro­fén nevű ha­tó­anyag, ami sokak szá­mára ve­szé­lyes lehet.

Több száz gyógy­szer­ben meg­ta­lál­ható az ibupro­fén nevű ha­tó­anyag, ami sokak szá­mára ve­szé­lyes lehet.

Tuti a válás, ha ekkor házasodsz!

Tuti a válás, ha ekkor házasodsz!

Nem csa­lás, nem ámí­tás, hanem szín­tiszta ma­te­ma­tika, mikor nem sza­bad egy­be­kelni. Hall­gass a Mel­bourne-i Egye­tem ku­ta­tó­ira, a szá­mok nem ha­zud­nak...

Nem csa­lás, nem ámí­tás, hanem szín­tiszta ma­te­ma­tika, mikor nem sza­bad egy­be­kelni. Hall­gass a Mel­bourne-i Egye­tem ku­ta­tó­ira, a szá­mok nem ha­zud­nak...

Kiderült: Ezt látják a vakok, amikor álmodnak!

Kiderült: Ezt látják a vakok, amikor álmodnak!

Az agy­mű­kö­dés fur­csa ké­pes­sége...

Az em­beri agy­mű­kö­dés egyik leg­fur­csább ké­pes­sége az, hogy éj­szaka több pe­ri­ó­dus­ban is kü­lön­böző ál­mo­kat lá­tunk, mintha csak mo­zi­ban len­nénk.

Kiderült, melyik hónapban válnak el a legtöbben

Kiderült, melyik hónapban válnak el a legtöbben

Az év bi­zo­nyos szaka a vá­lá­sok ideje.

Ahogy be­szél­he­tünk es­kü­vői sze­zon­ról, úgy néz ki az év bi­zo­nyos szaka a vá­lá­sok ideje. Leg­alábbis a leg­újabb ku­ta­tás sze­rint.

Így fizette le a cukoripar a Harvard kutatóit!

Így fizette le a cukoripar a Harvard kutatóit!

Össze­fér­he­tet­len­ség és el­ké­pesztő pénz­moz­gá­sok. Ez van a XX. szá­zad leg­na­gyobb egész­ség­ügyi át­ve­rése mö­gött!

Össze­fér­he­tet­len­ség és el­ké­pesztő pénz­moz­gá­sok. Ez van a XX. szá­zad leg­na­gyobb egész­ség­ügyi át­ve­rése mö­gött! Az fi­ze­tett tu­do­mány így mér­ge­zett meg egy egész ge­ne­rá­ciót.

Döbbenetes tejféleséggel rukkoltak elő a tudósok

Döbbenetes tejféleséggel rukkoltak elő a tudósok

Táp­lá­lóbb, mint a leg­jobb te­hén­tej!

Hi­he­tet­len, de igaz! Sok­kal táp­lá­lóbb, mint a leg­jobb mi­nő­ségű te­hén­tej!

Hinnéd, hogy képesek rá? Kiszagolják a kutyák a rákot!

Okosak, de hinnéd, hogy erre is képesek? Kiszagolják a kutyák a rákot!

Most indul a ma­gyar ku­ta­tás...

Egye­lőre még nem ren­del dr. Blöki, de az nem baj, ha a di­ag­nosz­ti­kába is be­le­üti az orrát...

Gyakori halálos megbetegedések: már kiskorodban eldől, hogy megkapod?

Gyakori halálos megbetegedések: már kiskorodban eldől, hogy megkapod?

Ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek a gye­rek­ként átélt ször­nyű­sé­gek­nek...

Egy új ku­ta­tás sze­rint igen ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek a fel­nőt­tek­nél a gye­rek­kor­ban átélt ször­nyű­sé­gek­nek... Tíz­pon­tos ská­lá­val vizs­gál­ják a trau­má­kat, el­ké­pesztő ered­ményre ju­tot­tak...

Elképesztő életformát fedeztek fel az óceán mélyén!

Újabb különös mélytengeri lényre bukkantak

A Nau­ti­lus Live ex­pe­dí­ció ku­ta­tó­csa­pata eddig még nem is­mert élő­lényre buk­kant Ka­li­for­nia kö­ze­lé­ben.

A Nau­ti­lus Live ex­pe­dí­ció ku­ta­tó­csa­pata kü­lö­nös, eddig még nem is­mert élő­lényre buk­kant a Dél-Ka­li­for­nia part­ja­i­tól nem messze fekvő Csa­torna-szi­ge­tek­nél.

Áttörés a kutatásban: kivédhető lesz a ráknál is rettegettebb betegség?

Áttörés a kutatásban: kivédhető lesz a ráknál is rettegettebb betegség?

Az alat­to­mo­san tá­madó kór ellen eddig nem volt ha­té­kony gyógy­szer.

A kór ellen eddig nem volt ha­té­kony gyógy­szer.

Megfejtették a gyilkoló terrormadarak titkát

Megfejtették a gyilkoló terrormadarak titkát

Hor­rorfil­mek­ben látni ilyen lé­nye­ket.

Hor­rorfil­mek­ben látni olyan lé­nye­ket, ami­lye­ne­ket a leg­mo­der­nebb esz­kö­zök­kel vizs­gál­nak a tu­dó­sok. Igazi ha­lál­osz­tó­ként tart­ják szá­mon őket...

Újabb titkokat fedtek fel Noé bárkájáról a holt-tengeri tekercsek!

Újabb titkokat fedtek fel Noé bárkájáról a holt-tengeri tekercsek!

A holt-ten­geri te­ker­csek ol­vas­ha­tat­lan ré­szeit is si­ke­rült lát­ha­tóvá ten­niük a tu­dó­sok­nak...

Nem is létezhetne: rejtély, ki készítette a 2000 éves számológépet!

Nem is létezhetne: rejtély, ki készítette a 2000 éves számológépet!

Boly­gók moz­gá­sát is ki­szá­molta az a szer­ke­zet, ami a ten­ger mé­lyé­ről ke­rült elő. Ehhez fog­ható esz­köz csak egy van a vi­lá­gon.

Itt a javaslat a háromnapos munkahétre! Ez ám a jó hír!

Itt a javaslat a háromnapos munkahétre!

A mel­bourne-i egye­tem ku­ta­tói sze­rint a munka ser­kenti az agy­mű­kö­dést, de csak egy bi­zo­nyos ha­tá­rig, a túl sok meló vi­szont rontja a szel­lemi tel­je­sít­ményt.

Nincs mese, tudósok indulnak a jetik nyomába!

Nincs mese, tudósok indulnak a jetik nyomába!

Van vagy nincs? A világ egyik leg­na­gyobb tit­kára de­rül­het fény egy most in­duló ku­ta­tás­sal.

Van vagy nincs? A világ egyik leg­na­gyobb tit­kára de­rül­het fény egy most in­duló ku­ta­tás­sal.

Játssz a jóért! Így segíthetsz a kutatóknak

Játssz a jóért! Így segíthetsz a kutatóknak

De­men­cia-ku­ta­tásra ké­szült egy app.

Több száz évnyi ha­gyo­má­nyos la­bo­ra­tó­ri­umi ku­ta­tás­sal egyen­ér­tékű ada­tot si­ke­rült be­gyűj­teni a Sea Hero Quest já­ték­kal. A de­men­cia ku­ta­tá­sára ké­szült.

Mégsem hat ránk a Hold? Elképesztő eredményt hozott egy kutatás!

Mégsem hat ránk a Hold? Elképesztő eredményt hozott egy kutatás!

Egy ka­na­dai egye­tem hoz­zá­lá­tott, hogy meg­fejtse a hold­já­rás és az em­be­rek vi­sel­ke­dé­sé­nek össze­füg­gé­sét...

Itt a japán csodavilla: só nélkül teszi sóssá az ételt!

Itt a japán csodavilla: só nélkül teszi sóssá az ételt!

Sze­re­ted az éte­le­i­det sósan fo­gyasz­tani, de ag­gódsz a nát­ri­um­be­vi­tel miatt? Fe­lejtsd el...

Sze­re­ted az éte­le­i­det sósan fo­gyasz­tani, de ag­gódsz a nát­ri­um­be­vi­tel miatt? Fe­lejtsd el... A japók erre is ki­ta­lál­tak va­la­mit!

Meg tudod nézni ezt a videót ásítás nélkül? Ha igen, tényleg különleges ember vagy

Meg tudod nézni ezt a videót ásítás nélkül? Ha igen, tényleg különleges ember vagy

Egy ásító ember je­len­té­té­ben te is ásí­tani fogsz. Fel­ké­szül­tél?

Egy ásító ember je­len­té­té­ben te is ásí­tani fogsz. Fel­ké­szül­tél?

Egy pohár vörösbor pont olyan jó a testnek, mint egy óra sport

Egy pohár vörösbor pont olyan jó a testnek, mint egy óra sport

Or­vo­sok és táp­lál­ko­zás­ku­ta­tók évek óta es­küsz­nek a vö­rös­bor jó­té­kony ha­tá­sa­ira.

Harvardi kutatók elárulták, melyik a legjobb diéta

Harvardi kutatók elárulták, melyik a legjobb diéta

Egy vizs­gá­lat során ki­de­rült, mi­lyen di­é­tát ér­de­mes kö­vetni, ha sze­ret­nél meg­sza­ba­dulni a ki­lók­tól.

Végre kiderült: ezért csukjuk le a szemünk vad csókolózás közben

Végre kiderült: ezért csukjuk le a szemünk vad csókolózás közben

Érezd át a ta­pin­tás örö­mét!

Egy brit ku­ta­tás be­bi­zo­nyí­totta, hogy úgy tud­juk iga­zán in­ten­zí­ven át­élni a ta­pin­tás örö­mét, ha a vi­zu­á­lis in­ge­re­ket kor­lá­toz­zuk és csó­ko­ló­zás köz­ben be­csuk­juk a sze­mün­ket.

Az oroszok is beszálltak! Az EU-val együtt keresik a földönkívülieket

Az oroszok is beszálltak! Az EU-val együtt keresik a földönkívülieket

Út­jára in­dí­tot­ták az az ESA és a Rosz­koz­mosz első közös Mars-ex­pe­dí­ci­ó­ját.

Út­jára in­dí­tot­ták az ESA és a Rosz­koz­mosz első közös Mars-ex­pe­dí­ci­ó­ját.

Egy tartósítószer, ami megöli a rákos sejteket! Ez lenne az ellenszer?

Egy tartósítószer, ami megöli a rákos sejteket! Ez lenne az ellenszer?

Eddig min­denki szidta az élel­mi­sze­rekbe ada­golt tar­tó­sí­tó­sze­re­ket, mert kü­lön­féle mel­lék­ha­tá­so­kat tu­laj­do­ní­tot­tak nekik.

Blöff lenne a Zika-vírus? Mégsem az okozza a kisfejűséget?

Blöff lenne a Zika-vírus? Mégsem az okozza a kisfejűséget?

Egy ar­gen­tin or­vos­cso­port most me­rő­ben mást állít. Ők egy ivó­vízbe jut­ta­tott vegyi anyagra gya­na­kod­nak.

Szénhidrát az új cigaretta? Elképesztő új kutatási eredmények!

Szénhidrát az új cigaretta? Elképesztő új kutatási eredmények!

A fi­no­mí­tott szén­hid­rá­tok emel­he­tik a tü­dő­rák koc­ká­za­tát.

A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint a fi­no­mí­tott szén­hid­rá­tok emel­he­tik a tü­dő­rák koc­ká­za­tát. Aki tar­tó­san eze­ken az élel­mi­sze­re­ken él, azt akár 49 szá­za­lék­kal job­ban ve­szé­lyez­tet­heti a be­teg­ség, mint az egész­sé­ge­sen táp­lál­ko­zó­kat.

Ne stresszelj gyereknemzés előtt, mert cukorbeteg lehet az utód!

Ne stresszelj gyereknemzés előtt, mert cukorbeteg lehet az utód!

Szó­val nyugi, mi­előtt hoz­zá­lát­ná­tok a csa­lád­ala­pí­tás­hoz!

Megnő a di­a­bé­tesz koc­ká­zata azok­nál a cse­cse­mők­nél, akik­nél az apa a fo­gan­ta­tás előtt erős stressz­nek van ki­téve, ál­lít­ják a Sang­haji Or­vos­tu­do­má­nyi Egye­tem ku­ta­tói. Szó­val nyugi, mi­előtt hoz­zá­lát­ná­tok a csa­lád­ala­pí­tás­hoz!

Napi négy kávé, és nem kell rettegned a májráktól

Napi négy kávé, és nem kell rettegned a májráktól

Ol­csóbb, mint a gyógy­szer, nin­cse­nek mel­lék­ha­tá­sok, és ha több kok­télt ittál, sem kell máj­zsu­gor­tól tar­ta­nod.

Ol­csóbb, mint a gyógy­szer, nin­cse­nek mel­lék­ha­tá­sok, és még finom is.

Emberi fül nő egy patkány hátán. Jó lesz ránk

Emberi fül nő egy patkány hátán

A jövő el­kez­dő­dött.

Ma­hol­nap akár a fe­jün­ket is el­ve­szít­het­jük, mert ka­punk he­lyette má­si­kat... Bi­zarr kí­sér­le­te­zésbe fog­tak Ja­pán­ban!

Koccints az Alzheimer-kór ellen!

Koccints az Alzheimer-kór ellen!

Ba­ráti kör­ben el­fo­gyasz­tott ital gátat szab az idős­kori szel­lemi le­épü­lés­nek.

A mér­sé­kelt al­ko­hol­fo­gyasz­tás ha­té­kony a korai szív­ha­lál ellen, és egy új ku­ta­tás sze­rint egy-egy pohár ba­ráti kör­ben el­fo­gyasz­tott ital gátat szab az idős­kori szel­lemi le­épü­lés­nek és az Alz­hei­mer-kór ki­ala­ku­lá­sá­nak.

Másként flörtölnek a férfiak és a nők?

Másként flörtölnek a férfiak és a nők? Döbbenetes eredmény

Tud­tad, hogy öt­féle tí­pusa lé­te­zik a flört­nek?

Tud­tad, hogy öt­féle tí­pusa lé­te­zik a flört­nek? De vajon van-e kü­lönb­ség a férfi és a női flört kö­zött?

Alkoholt mindennap? Tudod, melyik ital tesz jót a memóriádnak?

Alkoholt mindennap? Tudod, melyik ital tesz jót a memóriádnak?

A pezsgő meg­előzi az Alz­hei­mer-kórt?

Egy brit vizs­gá­lat sze­rint a pezsgő segít meg­előzni az Alz­hei­mer-kórt és az idős­kori me­mó­ria­za­va­ro­kat.

Kiderült: rákkeltő hatású lehet az e-cigaretta is!

Kiderült: rákkeltő hatású lehet az e-cigaretta is!

Még a ni­ko­tin­men­tes e-ci­ga­ret­ták gőze is ron­csolja a sej­tek DNS-ét, ami rákos mu­tá­ci­ók­hoz vezet.

A tu­dó­sok la­bo­ra­tó­ri­umi kí­sér­le­tei azt mu­tat­ják, hogy még a ni­ko­tin­men­tes e-ci­ga­ret­ták gőze is ron­csolja a sej­tek DNS-ét, ami rákos mu­tá­ci­ók­hoz vezet.

Így lesz magasabb a baba IQ-ja. Kulcsszerepben az apukák

Így lesz magasabb a baba IQ-ja. Kulcsszerepben az apukák

Bízd az ap­jára a kis­gye­re­ket, ha azt sze­ret­néd, hogy okos és si­ke­res fel­nőtt le­gyen, a New­castle Egye­tem pszi­cho­ló­gu­sai sze­rint.

Ilyen egy igazi
alfahím!

Ilyen egy igazi
alfahím!

Őt akar­juk ve­ze­tő­nek, vele aka­runk sze­xelni, bol­do­gan bíz­zuk rá a pénz­ügye­in­ket és har­colni is őt kül­de­nénk.

Őt akar­juk ve­ze­tő­nek, vele aka­runk sze­xelni, bol­do­gan bíz­zuk rá a pénz­ügye­in­ket és har­colni is őt kül­de­nénk.

A magyarok pénisze a legnagyobb Európában! Mutatjuk!

A magyarok pénisze a legnagyobb Európában! Mutatjuk!

Höl­gyeim és uraim, íme a grafi­kon, ami min­den­kit ér­de­kel! Büsz­kék le­het­nek ha­zánk fiai...

Höl­gyeim és uraim, íme a grafi­kon, ami min­den­kit ér­de­kel! Büsz­kék le­het­nek ha­zánk fiai...

Tudtad, mennyi baktérium van a kávéfőződben?

Tudtad, mennyi baktérium van a kávéfőződben?

Mennyire kell tar­ta­nunk a fer­tő­zés­től?

Egy ame­ri­kai vizs­gá­lat min­den má­so­dik ká­vé­fő­ző­ben fé­lel­me­tes bak­té­ri­u­mok je­len­lé­tét ész­lelte. Vajon mennyire kell tar­ta­nunk a fer­tő­zés­től?

Az unokája viszi tovább Czeizel Endre kutatásait!

Az unokája viszi tovább Czeizel Endre kutatásait!

Sze­ret­te­i­ből merít erőt a pro­fesszor.

Már ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik a nagy­be­teg pro­fesszor, akit pár nap­pal ez­előtt ismét kór­házba kel­lett szál­lí­tani. Cze­i­zel Endre azon­ban nem hagyja el magát.

A legnagyobb hiba, amit a fogkeféddel minden reggel elkövetsz!

A legnagyobb hiba, amit a fogkeféddel minden reggel elkövetsz!

Ha eddig nyu­godt vol­tál, most meg fogsz döb­benni!

Ha eddig nyu­godt vol­tál, hogy te a fog­ke­féd tiszta he­lyen tá­ro­lod, meg fogsz döb­benni! Tuti, hogy a te pol­cod sem olyan tiszta, mint ahogy eddig gon­dol­tad! De nyugi! Né­hány egy­szerű trükk be­tar­tá­sá­val ki­kö­szö­rül­he­ted ezt a hi­gi­é­nia fi­as­kót!

A NASA felfedezett egy második Földet! Élet is lehet rajta!

A NASA felfedezett egy második Földet! Élet is lehet rajta!

A NASA nagy be­je­len­tése: fel­fe­dez­ték a Föld uno­ka­test­vé­rét, me­lyen akár élet is lehet. Soha nem ta­lál­tak még a Föld­höz ennyire ha­son­lító boly­gót.

A NASA nagy be­je­len­tése: fel­fe­dez­ték a Föld uno­ka­test­vé­rét, me­lyen akár élet is lehet. Soha nem ta­lál­tak még a Föld­höz ennyire ha­son­lító boly­gót.

Szeretnél boldogabb lenni? Itt a recept hozzá!

Szeretnél boldogabb lenni? Itt a recept hozzá!

Fe­lejtsd el a pénzt és a si­kert!

Fe­lejtsd el a pénzt és a si­kert! És most ne az egész­sé­gedre kon­cent­rálj! Az igazi bol­dog­ság for­rá­sát más­hol kell ke­res­ned. A po­zi­tív gon­dol­ko­dás a fon­tos.

Kétféle ember létezik a Földön! Te melyik csoportba tartozol?

Kétféle ember létezik a Földön! Te melyik csoportba tartozol?

A világ pol­gá­rait két cso­portra lehet osz­tani egy­szerű szo­ká­saik alap­ján.

A világ pol­gá­rait két cso­portra lehet osz­tani egy­szerű szo­ká­saik alap­ján. Le­nyo­mod az éb­resz­tőórát há­rom­szor vagy rög­tön ki­ug­rassz az ágy­ból? Koc­kán­ként eszed a cso­kit vagy ha­ra­pod? Egy­ből ki­de­rül, hogy me­lyik ban­dába tar­to­zol!

Eltűnhet a radír az iskolákból?

Eltűnhet a radír az iskolákból?

Nincs szük­ség rá, hogy a gye­re­kek meg­pró­bál­ják el­tün­tetni a hi­bá­i­kat.

Egy pszi­cho­ló­gus sze­rint ideje szám­űzni végre a ra­dírt az is­ko­la­pad­ból. Hogy miért? Mert egy­ál­ta­lán nincs szük­ség rá, hogy a gye­re­kek meg­pró­bál­ják el­tün­tetni a hi­bá­i­kat.

Tudósok figyelmeztetnek: 2030-ban jön a következő jégkorszak!

Tudósok figyelmeztetnek: 2030-ban jön a következő jégkorszak!

A far­kas­or­dító hideg elő­szele, pedig pont a mos­tani hőség.

A tu­dó­sok sze­rint két jég­kor­szak kö­zött va­gyunk. A far­kas­or­dító hideg elő­szele, pedig pont a mos­tani hőség.

A kamillatea lenne a hosszú élet titka?

A kamillatea lenne a hosszú élet titka?

Egy új ku­ta­tás sze­rint a ka­mil­la­tea sok­kal erő­sebb házi cso­da­szer, mint azt el­sőre gon­dol­nád. Ha van ott­hon, min­den­kép­pen ér­de­mes gyak­rab­ban teát főz­nöd be­lőle, mert meg­hosszab­bít­ha­tod vele az éle­ted.

Egy új ku­ta­tás sze­rint a ka­mil­la­tea sok­kal erő­sebb házi cso­da­szer, mint azt el­sőre gon­dol­nád. Ha van ott­hon, min­den­kép­pen ér­de­mes gyak­rab­ban teát főz­nöd be­lőle, mert meg­hosszab­bít­ha­tod vele az éle­ted.