CÍMKE: 'kutatás'

A kutatók is összezavarodtak, ez jelent meg váratlanul a vörös bolygón

A kutatók is összezavarodtak, ez jelent meg váratlanul a vörös bolygón

Még vizs­gál­ják, hogy mi lehet ez a kü­lö­nös je­len­ség.

Azt még vizs­gál­ják, hogy mi lehet ez a kü­lö­nös je­len­ség.

Dunai hajótragédia: továbbra is keresik a Hableány három áldozatát

Dunai hajótragédia: továbbra is keresik a Hableány három áldozatát

A rend­őrök a Duna fő­vá­ros­tól délre eső tel­jes sza­ka­szán ku­tat­nak.

A rend­őrök a Duna fő­vá­ros­tól délre eső tel­jes sza­ka­szán ku­tat­nak az uta­sok után.

Közölték a kutatók: hátborzongató dolgot találtak a Jupiter holdján

Közölték a kutatók: hátborzongató dolgot találtak a Jupiter holdján

A lelet meg­vál­toz­tat­hat min­dent, amit eddig tud­tunk a boly­gó­ról.

A lelet meg­vál­toz­tat­hat min­dent, amit eddig tud­tunk a boly­gó­ról.

Drámai dolog derült ki szombaton a dunai hajóroncsról

Drámai dolog derült ki szombaton a dunai hajóroncsról

Ví­z­alatti dró­no­kat is be­ve­tet­tek.

Ví­z­alatti dró­no­kat és szon­áro­kat is be­ve­tet­tek szom­ba­ton.

500 kilométerrel arrébb kutatnak már a Hableány áldozatai után

500 kilométerrel arrébb kutatnak már a Hableány áldozatai után

A ko­reai és a ma­gyar ke­re­ső­ala­ku­la­tok már egy ro­má­niai gát­nál ku­tat­nak.

A ko­reai és a ma­gyar ke­re­ső­ala­ku­la­tok már egy ro­má­niai gát­nál ku­tat­nak.

Ezt lehet tudni eddig a dunai hajóbalesetről

Ezt lehet tudni eddig a dunai hajóbalesetről

Nagy erők­kel ke­re­sik a dunai ha­jó­bal­eset­ben el­tűnt 21 em­bert.

To­vábbra is nagy erők­kel ke­re­sik a dunai ha­jó­bal­eset­ben el­tűnt 21 em­bert. A ha­tó­sá­gok sze­rint el­hú­zód­hat a ku­ta­tás.

Szívszorító, itt lehetnek most a dunai hajókatasztrófa áldozatai

Szívszorító, itt lehetnek most a dunai hajókatasztrófa áldozatai

To­vábbra is 21 em­bert ke­res­nek a szerda esti ha­jó­bal­eset után.

To­vábbra is 21 em­bert ke­res­nek a szerda esti ha­jó­bal­eset után. A ku­ta­tást Bu­da­pest­től délre már egé­szen a ha­tá­rig foly­tat­ják.

Elképesztő, ami a vérszívó poloskákról kiderült

Elképesztő, ami a vérszívó poloskákról kiderült

A leg­ko­rábbi is­mert gaz­da­tes­tük­nek vélt de­ne­vé­rek­nél is több mint 50 mil­lió évvel ko­ráb­ban je­len­tek meg!

A leg­ko­rábbi is­mert gaz­da­tes­tük­nek vélt de­ne­vé­rek­nél is több mint 50 mil­lió évvel ko­ráb­ban je­len­tek meg!

A kutatók is összezavarodtak attól, ami a mocsár mélyéről előkerült

A kutatók is összezavarodtak attól, ami a mocsár mélyéről előkerült

Több­féle kö­vet­kez­te­tés is le­von­ható a kü­lön­le­ges lelet elő­buk­ka­ná­sá­ból.

Soha többé depresszió, imádni fogod ezt a megoldást

Soha többé depresszió, imádni fogod ezt a megoldást

Tény­leg hasz­nál?

Egy svéd ku­ta­tás sze­rint a leg­jobb men­tá­lis ál­la­pot­nak azok ör­ven­de­nek, akik nem vi­szik túl­zásba az al­ko­hol­fo­gyasz­tást.

Ez mindent megváltoztat: rendkívüli, ami most kiderült a vörös bolygóról

Ez mindent megváltoztat: rendkívüli, ami most kiderült a vörös bolygóról

Újabb ku­ta­tá­sokra is szük­ség lesz!

Újabb ku­ta­tá­sokra is szük­ség lesz, de úgy lát­szik, a ku­ta­tók­nak van okuk bi­za­kodni. A Mars mé­lyén fenn­ma­rad­hat­tak bi­zo­nyos élő­lé­nyek...

A magyarok meg akarják védeni a keresztény kultúrát

A magyarok meg akarják védeni a keresztény kultúrát

Az Eu­ró­pai Unió ál­lam­pol­gá­ra­i­nak több­sége sze­rint meg kell őrizni Eu­rópa ke­resz­tény kul­tú­rá­ját és ha­gyo­má­nyait.

Az Eu­ró­pai Unió ál­lam­pol­gá­ra­i­nak több­sége sze­rint meg kell őrizni Eu­rópa ke­resz­tény kul­tú­rá­ját és ha­gyo­má­nyait - derül ki a Szá­zad­vég ku­ta­tá­sá­ból, ame­lyet szer­dán jut­tat­tak el az MTI-hez.

A kutatók is összezavarodtak: döbbenet, mi derült ki a vörös bolygóról

A kutatók is összezavarodtak: döbbenet, mi derült ki a vörös bolygóról

A tu­dó­sok eddig csak gya­na­kod­tak, de egyre in­kább össze­áll a kép...

A tu­dó­sok eddig csak gya­na­kod­tak, de egyre in­kább össze­áll a kép a Mars múlt­já­val kap­cso­lat­ban.

Óriási vita a tojás körül, összecsaptak az orvosok

Óriási vita a tojás körül, összecsaptak az orvosok

Nö­veli a stroke koc­ká­za­tát?

Egy új ku­ta­tás sze­rint a tojás nö­veli a stroke koc­ká­za­tát. A vizs­gá­lat kri­ti­ku­sai azon­ban hé­za­go­kat ta­lál­nak az ér­ve­lés­ben. Vajon kinek lehet igaza?

Kutyákon tesztelik, vajon öröklődik-e a tudás

Kutyákon tesztelik, vajon öröklődik-e a tudás

Ká­bí­tó­szer­ke­reső ku­tyát kló­noz­tak.

Ká­bí­tó­szer­ke­reső ku­tyát kló­noz­tak ku­ta­tók Kí­ná­ban abban a re­mény­ben, hogy a kló­no­zás során a kutya tu­dása is örök­lő­dik a ku­tya­kö­lyökbe.

Elképesztő, mi derült ki a délutáni alvás egészségügyi hatásáról!

Elképesztő, mi derült ki a délutáni alvás egészségügyi hatásáról!

A dél­utáni szi­eszta igen po­zi­tív ha­tás­sal lehet az ember szer­ve­ze­tére.

A dél­utáni szi­eszta igen po­zi­tív ha­tás­sal lehet az ember szer­ve­ze­tére görög ku­ta­tók sze­rint.

Antiszemita, rasszista - ez a Jobbik a választók szerint

Antiszemita, rasszista a Jobbik a választók szerint

A ma­gya­rok 43 szá­za­léka sze­rint a Job­bik a leg­in­kább rasszista, 33 szá­za­léka sze­rint a leg­in­kább an­ti­sze­mita.

A ma­gya­rok 43 szá­za­léka sze­rint a Job­bik a leg­in­kább rasszista, 33 szá­za­léka sze­rint a leg­in­kább an­ti­sze­mita.

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, hihetetlen bejelentést tettek

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, hihetetlen bejelentést tettek

Újabb ex­pe­dí­ció in­dult az el­tűnt maláj gép fel­ku­ta­tá­sára.

Újabb ex­pe­dí­ció in­dult az el­tűnt maláj gép fel­ku­ta­tá­sára. Most a ten­ger­fe­né­ken ku­ta­kod­nak.

Kitálaltak, durva dolgok történtek az eltűnt Maddie szüleivel

Kitálaltak, durva dolgok történtek az eltűnt Maddie szüleivel

Sokan nem hi­szik, hogy elő­ke­rül a több mint egy év­ti­zede el­tűnt kis­lány.

Sokan nem hi­szik, hogy elő­ke­rül a több mint egy év­ti­zede el­tűnt kis­lány, de a szü­lők mégis kö­szö­ne­tet mond­tak.

Fordulat az eltűnt gép ügyében, folytatódik a keresés

Fordulat az eltűnt gép ügyében, folytatódik a keresés

Az Emi­li­ano Salát is szál­lító re­pü­lő­gép meg­ta­lá­lá­sára víz alatti ex­pe­dí­ció indul.

Be­je­len­tet­ték, hogy az Emi­li­ano Salát is szál­lító re­pü­lő­gép meg­ta­lá­lá­sára víz alatti ex­pe­dí­ció indul.

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató bibliai leletre bukkantak

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató bibliai leletre bukkantak

Hi­he­tet­len le­le­tekre buk­kan­tak a ten­ger mé­lyén, és az is ki­de­rült, hol kapta Mózes a kő­táb­lá­kat.

Megdöbbentő bejelentés: megtalálhatták az eltűnt maláj gép roncsait

Megdöbbentő bejelentés: megtalálhatták az eltűnt maláj gép roncsait

Friss ké­pe­ket mu­tat­tak be.

Olyan ké­pe­ket mu­tat­tak be, ame­lyen egy gép ron­csai lát­sza­nak az ős­erdő mé­lyén.

Újabb találgatások: túlélőkről beszélnek az eltűnt maláj gép kutatói

Újabb találgatások: túlélőkről beszélnek az eltűnt maláj gép kutatói

A gép le­het­sé­ges, két út­vo­na­lá­ból von­ták le a kö­vet­kez­te­té­se­ket.

A gép le­het­sé­ges, két út­vo­na­lá­ból von­ták le a kö­vet­kez­te­té­se­ket.

A magyarok kétharmada elutasítja az ellenzék parlamenti botránykeltését

A magyarok kétharmada elutasítja az ellenzék parlamenti botránykeltését

A ma­gyar vá­lasz­tó­pol­gá­rok­nak nem tet­szik az el­len­zék bot­rány­kel­tése.

A ma­gyar vá­lasz­tó­pol­gá­rok­nak nem tet­szik az el­len­zék bot­rány­kel­tése.

Jobb ha figyelsz: Ezen a napon nagy valószínűséggel megcsal a párod!

Jobb ha figyelsz: Ezen a napon nagy valószínűséggel megcsal a párod!

Egy köz­vé­le­mény-ku­ta­tás ki­de­rí­tette, hogy a hét me­lyik nap­ján ér­de­mes a szo­ká­sos­nál is job­ban oda­fi­gyelni a pár­kap­cso­la­todra.

Ne higgyünk el mindent: tévhitek és az igazság az orvosi kutatásokról

Ne higgyünk el mindent: tévhitek és az igazság az orvosi kutatásokról

Ha nem aka­runk öre­gedni, elég va­csora után vö­rös­bort inni? Mi igaz és mi nem? A Ri­post ebben segít most.

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Mu­tat­juk a haj­me­resztő ered­ményt!

Ki­de­rült, hogy a szü­lők bi­zo­nyos vi­sel­ke­dési for­mái tor­zít­ják a gye­re­kek ge­ne­ti­kai ál­lo­má­nyát.

A kutatók is összezavarodtak, döbbenetes, mit találtak az emberi agyban

A kutatók is összezavarodtak, döbbenetes, mit találtak az emberi agyban

De mi lehet a ma­gya­rá­zat erre?

Kü­lö­nös, mire buk­kan­tak a halál be­állta után vég­zett vizs­gá­la­tok során.

A kutatók is összezavarodtak: döbbenet, mi derült ki a vörös bolygóról

A kutatók is összezavarodtak: döbbenet, mi derült ki a vörös bolygóról

Nagy át­tö­rést értek el, az ered­mé­nyek ugyanis át­ír­ják a marsi élet le­he­tő­sé­gé­ről al­ko­tott el­kép­ze­lé­se­ket.

Hihetetlen felfedezést tettek a kutatók: így kerülhető el a rák két veszélyes típusa

Hihetetlen felfedezést tettek a kutatók: így kerülhető el a rák két veszélyes típusa

A máj- és a pe­te­fé­szek­rák koc­ká­za­tát lehet csök­ken­teni.

A máj- és a pe­te­fé­szek­rák koc­ká­za­tát lehet csök­ken­teni.

Óriási fordulat a diéta-szemléletben: Kiderült, hogy ez az oka az elhízásnak

Óriási fordulat a diéta-szemléletben: Kiderült, hogy ez az oka az elhízásnak

A leg­több diéta alapja, hogy szám­űzd a cuk­rot és a szén­hid­rá­to­kat...

Min­den­féle diéta el­ér­hető már, és a leg­több­nek az az alapja, hogy szám­űzd a cuk­rot és a szén­hid­rá­to­kat.

Rájöttek, miért "forr fel az agyvizünk"

Rájöttek, miért "forr fel az agyvizünk"

Nem várt fel­fe­de­zést tet­tek a SOTE ku­ta­tói.

Nem várt fel­fe­de­zést tet­tek a Sem­mel­weis Or­vos­tu­do­má­nyi Egye­tem ku­ta­tói, ami­kor azt vizs­gál­ták, miért ala­kul ki a poszt­tra­u­más stressz. Kö­ze­lebb ke­rül­he­tünk a gyógy­mód­hoz.

Német egyetem: okostelefonok nélkül migránsok sem lennének

Német egyetem: okostelefonok nélkül migránsok sem lennének

Az augs­burgi egye­tem pro­fesszo­rai azt vizs­gál­ták, hogy mi­ként hasz­nál­ják okos te­le­fon­ja­i­kat a be­ván­dor­lók.

A tudósok is meghökkentek: óriási galaxis ütközött a Tejútnak

A tudósok is meghökkentek: óriási galaxis ütközött a Tejútnak

Hi­he­tet­len fel­fe­de­zést tet­tek két egye­tem ku­ta­tói is.

Hi­he­tet­len fel­fe­de­zést tet­tek a Bar­ce­lo­nai Egye­tem ku­ta­tói, il­letve a Syd­ney-i Egye­tem csil­la­gá­szai. A Te­j­út­rend­szer ku­ta­tása köz­ben kü­lön­le­ges min­tá­za­tot ta­lál­tak a csil­la­gok moz­gá­sá­ban. Óri­ási ga­lak­ti­kus üt­kö­zésre utal­nak a jelek.

A kókuszolaj tömény méreg - állítják amerikai tudósok

A kókuszolaj tömény méreg - állítják amerikai tudósok

A köz­hi­e­de­lem­mel el­len­tét­ben a kó­kusz­olaj nem egész­sé­ges, sőt, vegy­tiszta méreg.

A köz­hi­e­de­lem­mel el­len­tét­ben a kó­kusz­olaj nem egész­sé­ges, sőt, vegy­tiszta méreg.

Nincs ennél rosszabb hír az okostelefonok szerelmeseinek

Nincs ennél rosszabb hír az okostelefonok szerelmeseinek

Ijesztő ve­szélyre fi­gyel­mez­tet­nek.

Ijesztő ve­szélyre fi­gyel­mez­tet egy friss ku­ta­tás, mely sze­rint az okos­te­le­fo­nok pont ott tá­mad­nak, ahol a fel­hasz­ná­lók a leg­ke­vésbé sze­ret­nék...

Boncolás közben találta meg a G pontot egy kutató

Boncolás közben találta meg a G pontot egy kutató

El­mé­le­tét bi­zo­nyí­tani is akarja.

El­mé­le­tét bi­zo­nyí­tani is akarja.

Olyat derített ki a férfiszélről a tudomány, amire senki sem számított

Olyat derített ki a férfiszélről a tudomány, amire senki sem számított

Ha­tal­mas vissz­han­got ka­pott, bár a nők va­ló­szí­nű­leg nem örül­nek neki...

A ku­ta­tók be­je­len­tése ha­tal­mas vissz­han­got ka­pott az in­ter­ne­ten, bár tény, hogy a nők va­ló­szí­nű­leg nem örül­nek neki annyira, mint a férfiak. So­kak­ban fel­me­rül azért az is, hogy vajon miért in­dult ku­ta­tás a té­má­ban...

Megőrültek a férfiak a péniszgyűjtő nő ötletétől

Megőrültek a férfiak a péniszgyűjtő nő ötletétől, nagyon beszóltak neki

Egy ku­ta­tónő arra kérte a pa­si­kat, küld­je­nek neki on­line fel­vé­te­le­ket a férfi­as­sá­guk­ról...

Egy ku­ta­tónő arra kérte a pa­si­kat, küld­je­nek neki on­line fel­vé­te­le­ket a férfi­as­sá­guk­ról. Olyan re­ak­ciót vál­tott ki ezzel a férfi­ak­ból, hogy in­kább le­fújta az egész ku­ta­tást. Csak­hogy ad­digra már kép­te­len­ség volt a la­vi­nát meg­ál­lí­tani...

Így élvez a nő és így a férfi: 10 tipikus részlet, amitől más az orgazmus

Így élvez a nő és így a férfi: 10 tipikus részlet, amitől más az orgazmus

Azt gon­dol­tad, pon­to­san olyan él­mény a nőnek is? Ebben té­vedsz!

Azt gon­dol­tad, pon­to­san olyan él­mény a nőnek is? Ebben té­vedsz!

Ez történt a nővel, aki 3600 pénisz fotóját gyűjtötte össze

Ez történt a nővel, aki 3600 pénisz fotóját gyűjtötte össze

Fel­rob­ban­totta az in­ter­ne­tet a hír...

A nők ál­ta­lá­ban le­tilt­ják a csu­pasz férfi­as­sá­guk­ról ké­pe­ket kül­döz­gető pa­si­kat. Csak­hogy most épp az el­len­ke­ző­jé­ről van szó...

Te is hagytad már bedugva a vasalód? Soha többé nem kell izgulnod emiatt

Te is hagytad már bedugva a vasalód? Soha többé nem kell izgulnod emiatt

Ha képes vagy ezen egész nap ide­ges­kedni, van egy jó hí­rünk! Egy egy­szerű mód­szer, és töb­bet nem kell még rá se gon­dol­nod!

Alufóliában grillezel? Mutatjuk, miért ártalmas nagyon az egészségre

Alufóliában grillezel? Mutatjuk, miért ne tedd!

Min­denki ter­mé­sze­tes­nek veszi, hogy a gril­le­zés­sel együtt jár az alu­fó­liás sü­tö­ge­tés is. De vajon nem ár­tal­mas az egész­ségre?

Újdonságra leltek az ószövetséget tartalmazó tekercseken

A kutatók is elsápadtak attól, ami az ószövetséget tartalmazó tekercseken volt

A szak­ér­tők már év­ti­ze­dek óta vizs­gál­ták a szö­ve­ge­ket, de most va­lami újat ta­lál­tak.

Ilyen bizarr a hím ivarú muslicák orgazmusa

Ilyen bizarr a hím muslicák orgazmusa, eszméletlen felfedezés

Haj­la­mo­sak va­gyunk azt hinni, hogy ki­zá­ró­lag az ember él­vezi a sze­xet, az ál­la­tok csak le­tud­ják a kö­zö­sü­lést.

Haj­la­mo­sak va­gyunk azt hinni, hogy ki­zá­ró­lag az ember él­vezi a sze­xet.

Elárulták intim titkaikat az idősek, ilyen a szex 65 éves kor fölött

Elárulták intim titkaikat az idősek, ilyen a szex 65 éves kor fölött

Egy ame­ri­kai fel­mé­rés sze­rint a szex nem csak a fi­a­ta­lok passzi­ója. A 65 és 80 év kö­zöt­tiek két­ötöde vallja magát ak­tív­nak.

Hátborzongató, hogy miből hoztak létre életképes embriót a tudósok

Hátborzongató, hogy miből hoztak létre életképes embriót a tudósok

Ha­tal­mas át­tö­rés az ős­sej­tek­kel kap­cso­la­tos új fel­fe­de­zés. Azon­ban szám­ta­lan kér­dést és ag­gályt vet fel.

Soha többé kínzó fejfájás: a kezelés új módszere igazi áttörés lehet

Soha többé kínzó fejfájás: a kezelés új módszere igazi áttörés lehet

Van, ami­kor a gyógy­sze­rek sem se­gí­te­nek a lük­tető fáj­dal­mon.

Van, ami­kor a gyógy­sze­rek sem se­gí­te­nek, és a lük­tető fáj­da­lom az egész napot tönk­re­te­szi.

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a jég mélyén találtak

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a jég mélyén találtak

Még a ku­ta­tók is meg­le­pőd­tek azon, mit ta­lál­tak.

Még a ku­ta­tók is meg­le­pőd­tek azon, mit ta­lál­tak.

Döbbenetes eredményre jutottak a tudósok a terhességről

Döbbenetes eredményre jutottak a tudósok a terhességgel kapcsolatban

Ko­ráb­ban úgy tar­tot­ták, a szü­lés meg­fi­a­ta­lítja a nőket. Egy új ku­ta­tás sze­rint azon­ban nincs így.

Ha folytatod ezt a fiatalkori szokásodat, akkor sokkal tovább élhetsz!

Ha folytatod ezt a fiatalkori szokásodat, akkor sokkal tovább élhetsz!

Brit vi­sel­ke­dés­ku­ta­tók egy olyan meg­lepő ered­ménnyel áll­tak elő, ami­nek in­kább az el­len­ke­ző­jét hit­tük eddig.

Brit vi­sel­ke­dés­ku­ta­tók egy olyan meg­lepő ered­ménnyel áll­tak elő, ami­nek in­kább az el­len­ke­ző­jét hit­tük eddig.

Döbbenetes felmérés: rákosak lehetünk a gyorsételektől

Döbbenetes felmérés: rákosak lehetünk a gyorsételektől

Fél­re­ver­ték a ha­ran­go­kat az or­vo­sok.

Fél­re­ver­ték a ha­ran­go­kat az or­vo­sok: élet­ve­szé­lye­sek az ipari mód­sze­rek­kel ké­szült, előre fel­dol­go­zott élel­mi­sze­rek! Együnk minél több fris­sen fő­zött ételt.

Hátborzongató magyarázata van, miért sikolt a múmia

Most közölték a tudósok: hátborzongató magyarázata van, miért sikolt a múmia

Csak most jöt­tek rá a tu­dó­sok.

Csak most jöt­tek rá a tu­dó­sok, mi lehet az oka annak, hogy az egyik egyip­tomi múmia si­kolt.

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A höl­gyek já­rása össze­függ azzal, hogy mi­lyen mi­nő­ségű or­gaz­musra ké­pe­sek.

A höl­gyek já­rása össze­függ azzal, hogy mi­lyen mi­nő­ségű or­gaz­musra ké­pe­sek. Sok min­den ki­kö­vet­kez­tet­hető a moz­gás alap­ján...

Elképesztően bizarr eljárás: Elkészült az első bionikus vagina

Elképesztően bizarr eljárás: Elkészült az első bionikus vagina

Át­tö­rés a tu­do­mány­ban ez az új mód­szer! Bár­mennyire is vér­fa­gyasztó be­le­gon­dolni a rész­le­tekbe, na­gyon sok nő szá­mára élet­mentő lehet.

Át­tö­rés a tu­do­mány­ban ez az új mód­szer! Bár­mennyire is vér­fa­gyasztó be­le­gon­dolni a rész­le­tekbe, na­gyon sok nő szá­mára élet­mentő lehet. Azok­nak a nők­nek ugyanis, akik fej­lő­dési rend­el­le­nes­ség kö­vet­kez­té­ben va­gina nél­kül élnek, eddig nem le­he­tett sze­xu­á­lis éle­tük.

Csak óvatosan ezzel a teával, beteggé tehet

Csak óvatosan ezzel a teával, beteggé tehet

Nincs kel­le­me­sebb annál, ha egy csé­sze zöld te­á­val in­dí­tod a napod.

Nincs kel­le­me­sebb annál, ha egy csé­sze zöld te­á­val in­dí­tod a napod. Ne vidd azon­ban túl­zásba a fo­gyasz­tá­sát! Ve­szé­lyes kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Már az idősebbeknek kell helytállniuk, nem megy a fiataloknak a szex

Már az idősebbeknek kell helytállniuk, nem megy a fiataloknak a szex

Meg­döb­bentő, amit egy friss kül­földi ku­ta­tás állít: a fi­a­ta­lok nem sze­xel­nek annyit, mint azt gon­dol­nánk!

Döbbenetes dolog derült ki a fájdalomcsillapítókról

Döbbenetes eredményre jutottak a kutatók a fájdalomcsillapítókkal kapcsolatban

Ko­moly gon­dot okoz­hat­nak.

Nem csak szív­ro­ha­mot, agy­vér­zést és magas vér­nyo­mást okoz­hat­nak...

A kutatók is meglepődtek: ez a veszély leselkedik a férfiakra szex közben

A kutatók is meglepődtek: ez a veszély leselkedik a férfiakra szex közben

Saj­nos a most kö­zölt ada­tok sze­rint ko­ránt­sem ri­zi­kó­men­tes a sze­xu­á­lis együtt­lét. Kü­lö­nö­sen a férfiak ag­gód­hat­nak.

Végre megfejtették: a kutya vagy a macska okosabb?

Végre megfejtették: a kutya vagy a macska okosabb?

Örök kér­dés a kutya és macs­ka­tar­tók kö­zött, hogy vajon me­lyik az in­tel­li­gen­sebb ked­venc. Most végre van vá­lasz.

Örök kér­dés a kutya és macs­ka­tar­tók kö­zött, hogy vajon me­lyik az in­tel­li­gen­sebb ked­venc. Most végre tu­do­má­nyos vá­lasz szü­le­tett.

A nők 83 százaléka ezt a típusú férfit képzeli a legjobb szexpartnernek

A nők 83 százaléka ezt a típusú férfit képzeli a legjobb szexpartnernek

Egy ku­ta­tás most ki­de­rí­tette, me­lyik férfi­tí­pus­sal sze­ret­né­nek leg­in­kább szex­ka­landba bo­nyo­lódni!

Elképesztő, mit talált a tudomány a női orgazmussal kapcsolatban

Elképesztő, mit talált a tudomány a női orgazmussal kapcsolatban

Nagy lét­számú ku­ta­tó­cso­port ele­mezte ki a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket a női gyö­nyör­rel kap­cso­lat­ban.

Az arcvonásaidból kiderül, mennyire vagy aktív a szexben

Az arcvonásaidból kiderül, mennyire vagy aktív a szexben

Ne le­pődj meg, ha rád néz va­laki és olvas az ar­cod­ból.

Ne le­pődj meg, ha rád néz va­laki és olvas az ar­cod­ból. Nem titok, hogy mi­lyen arc­vo­ná­sok­hoz pá­ro­sul a magas li­bidó! Most te is meg­tud­ha­tod.

Most már biztos, ez a fiatalos arc titka, ezt a trükköt te is ellesheted

Most már biztos, ez a fiatalos arc titka, ezt a trükköt te is ellesheted

Nem is olyan nehéz fi­a­ta­lossá va­rá­zsol­nod az arcod. Mu­tat­juk, mi a titok.

Nem is olyan nehéz fi­a­ta­lossá va­rá­zsol­nod az arcod. Mu­tat­juk, miben rej­lik a titok.

Elképesztő, mi derült ki a sörről

Elképesztő, mi derült ki a sörről

Biz­to­san hal­lot­tál már a jó­té­kony ha­tá­sa­i­ról, de ezt tuti nem tud­tad!

Biz­to­san sokat hal­lot­tál már a jó­té­kony ha­tá­sa­i­ról, és hogy mér­ték­kel fo­gyasztva cso­dákra képes. De amire a leg­újabb ku­ta­tás rá­jött, arra biz­tos, hogy nem gon­dol­tál!

Ijesztő hírek érkeztek az Antarktiszról

Ijesztő hírek érkeztek az Antarktiszról

Idén volt a leg­ki­sebb a déli sarki ten­geri jég téli ki­ter­je­dése.

Idén volt a leg­ki­sebb a déli sarki ten­geri jég téli ki­ter­je­dése a mű­hol­das meg­fi­gye­lé­sek kez­dete óta - kö­zöl­ték ku­ta­tók.

Szeretted eddig a gumicukrot? Mostantól nem fogod!

Szeretted eddig a gumicukrot? Mostantól nem fogod!

Az ARD te­le­ví­zió egyik mű­sora do­ku­men­tumfil­met for­ga­tott a világ egyik leg­je­len­tő­sebb édes­ség­gyá­rá­ban, Bonn­ban.

Nem min­den­napi ku­ta­tást vé­gez­tek Né­met­or­szág­ban: az ARD te­le­ví­zió egyik mű­sora do­ku­men­tumfil­met for­ga­tott a világ egyik leg­je­len­tő­sebb édes­ség­gyá­rá­ban, Bonn­ban. Na­ponta száz­mil­lió gu­mi­maci ké­szül a Ha­ribo gyá­rá­ban, a szí­nes, sza­gos macik ere­de­té­ről azon­ban szinte senki nem be­szél.

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

A jó alvás és a rend­sze­res, ki­elé­gítő sze­xu­á­lis élet sok­kal na­gyobb ha­tás­sal van az élet­mi­nő­ségre, mint a pénz.

A jó alvás és a ki­elé­gítő sze­xu­á­lis élet sok­kal na­gyobb ha­tás­sal van az élet­mi­nő­ségre, mint a pénz.

Ha fogyni akarsz, ne igyál kávét! Megmondjuk, miért

Ha fogyni akarsz, ne igyál kávét! Megmondjuk, miért

Fe­lejtsd el a fe­ke­tét!

Egy ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint a fo­gyó­kú­rá­zók­nak le kel­lene mon­da­niuk a ká­vé­ról. De vajon miért nem ihat­ják a ked­venc ser­kentő ita­lu­kat? El­árul­juk!

Ezért nagyon veszélyes, ha kihagyod a reggeli kávéd

Ezért nagyon veszélyes, ha kihagyod a reggeli kávéd

Mi lesz a me­mó­ri­ád­dal?

Egy új ku­ta­tás sze­rint egy­ál­ta­lán nem jó ötlet, ha az egész­ségre hi­vat­kozva ki­ha­gyod a reg­geli kávét.

Ezért látják másképp a dolgokat a nők és a férfiak

Ezért látják másképp a dolgokat a nők és a férfiak

A férfiak va­ló­ban nem az lát­ják, mint a nők. Egy ku­ta­tás rá­vi­lá­gí­tott, hogy már a meg­fi­gye­lés­nél más­hova he­lye­zik a hang­súlyt.

A férfiak va­ló­ban nem az lát­ják, mint a nők. Egy ku­ta­tás rá­vi­lá­gí­tott, hogy már a meg­fi­gye­lés­nél más­hova he­lye­zik a hang­súlyt. Más szem­pon­tok alap­ján dol­goz­zák fel egy arc in­for­má­ci­óit, más­hogy is­me­rik fel a hoz­zá­tar­to­zó­i­kat. És a töb­bi­ről még nem is be­szél­tünk...