CÍMKE: 'kutatás'

Szenzációs bejelentést tettek a kutatók: felfedezték az emberi élet legősibb nyomát

Szenzációs bejelentést tettek a kutatók: felfedezték az emberi élet legősibb nyomát

Át­törő fel­fe­de­zést tet­tek a ku­ta­tók: ez meg­vál­toz­tatja a múl­tun­kat!

Át­törő fel­fe­de­zést tet­tek a ku­ta­tók: ez meg­vál­toz­tatja a múl­tun­kat!

Döbbenetes eredmény: Erre is képesek a méhek

Döbbenetes eredmény: Erre is képesek a méhek

A ku­ta­tók azt vizs­gál­ták, hogy van­nak-e a mé­hek­nek kog­ni­tív ké­pes­sé­geik. Az ered­mény meg­lepő.

A ku­ta­tók azt vizs­gál­ták, hogy van­nak-e a mé­hek­nek kog­ni­tív ké­pes­sé­geik. Az ered­mény min­den­kit meg­le­pett.

Fordulat az eltűnt gép ügyében, folytatódik a keresés

Fordulat az eltűnt gép ügyében, folytatódik a keresés

Víz alatti ex­pe­dí­ció indul.

Bej­leen­tet­ték, hogy az Emi­li­ano Salát is szál­lító re­pü­lő­gép meg­ta­lá­lá­sára víz alatti ex­pe­dí­ció indul. A ke­re­sési te­rü­let a Gu­ern­sey szi­get kör­nyéke lesz.

A magyarok kétharmada elutasítja az ellenzék parlamenti botránykeltését

A magyarok kétharmada elutasítja az ellenzék parlamenti botránykeltését

A ma­gyar vá­lasz­tó­pol­gá­rok­nak nem tet­szik az el­len­zék bot­rány­kel­tése.

A ma­gyar vá­lasz­tó­pol­gá­rok­nak nem tet­szik az el­len­zék bot­rány­kel­tése.

Jobb ha figyelsz: Ezen a napon nagy valószínűséggel megcsal a párod!

Jobb ha figyelsz: Ezen a napon nagy valószínűséggel megcsal a párod!

Egy köz­vé­le­mény-ku­ta­tás ki­de­rí­tette, hogy a hét me­lyik nap­ján ér­de­mes a szo­ká­sos­nál is job­ban oda­fi­gyelni a pár­kap­cso­la­todra.

Ne higgyünk el mindent: tévhitek és az igazság az orvosi kutatásokról

Ne higgyünk el mindent: tévhitek és az igazság az orvosi kutatásokról

Ha nem aka­runk öre­gedni, elég va­csora után vö­rös­bort inni? Mi igaz és mi nem? A Ri­post ebben segít most.

Hatalmas bejelentés: hihetetlen felfedezést tettek a debreceni tudósok

Hatalmas bejelentés: hihetetlen felfedezést tettek a debreceni tudósok

A fer­tő­zé­sek ki­ala­ku­lá­sát gá­tol­hat­ják meg.

A fer­tő­zé­sek ki­ala­ku­lá­sát gá­tol­hat­ják meg.

A kutatók is összezavarodtak, döbbenetes, mit találtak az emberi agyban

A kutatók is összezavarodtak, döbbenetes, mit találtak az emberi agyban

De mi lehet a ma­gya­rá­zat erre?

Kü­lö­nös, mire buk­kan­tak a halál be­állta után pár órá­val vég­zett vizs­gá­la­tok során. De mi lehet a ma­gya­rá­zat erre?

A kutatók is összezavarodtak: döbbenet, mi derült ki a vörös bolygóról

A kutatók is összezavarodtak: döbbenet, mi derült ki a vörös bolygóról

Az ered­mé­nyek át­ír­ják a marsi élet le­he­tő­sé­gé­ről al­ko­tott el­kép­ze­lé­se­ket.

Nagy át­tö­rést értek el, az ered­mé­nyek ugyanis át­ír­ják a marsi élet le­he­tő­sé­gé­ről al­ko­tott el­kép­ze­lé­se­ket.

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Ki­de­rült, hogy a szü­lők bi­zo­nyos vi­sel­ke­dési for­mái tor­zít­ják a gye­re­kek ge­ne­ti­kai ál­lo­má­nyát. Mu­tat­juk a haj­me­resztő ered­mé­nye­ket!

Olyas­mit ta­lál­tak a tu­dó­sok a gé­nek­ben, ami még őket is meg­döb­ben­tette. Ki­de­rült, hogy a szü­lők bi­zo­nyos vi­sel­ke­dési for­mái tor­zít­ják a gye­re­kek ge­ne­ti­kai ál­lo­má­nyát. Mu­tat­juk a haj­me­resztő ered­mé­nye­ket!

Rájöttek, miért "forr fel az agyvizünk"

Rájöttek, miért "forr fel az agyvizünk"

Nem várt fel­fe­de­zést tet­tek a SOTE ku­ta­tói.

Nem várt fel­fe­de­zést tet­tek a Sem­mel­weis Or­vos­tu­do­má­nyi Egye­tem ku­ta­tói, ami­kor azt vizs­gál­ták, miért ala­kul ki a poszt­tra­u­más stressz. Kö­ze­lebb ke­rül­he­tünk a gyógy­mód­hoz.

Hihetetlen felfedezést tettek a kutatók: így kerülhető el a rák két veszélyes típusa

Hihetetlen felfedezést tettek a kutatók: így kerülhető el a rák két veszélyes típusa

A máj- és a pe­te­fé­szek­rák koc­ká­za­tát lehet csök­ken­teni.

A máj- és a pe­te­fé­szek­rák koc­ká­za­tát lehet csök­ken­teni.

Óriási fordulat a diéta-szemléletben: Kiderült, hogy ez az oka az elhízásnak

Óriási fordulat a diéta-szemléletben: Kiderült, hogy ez az oka az elhízásnak

A leg­több diéta, hogy szám­űzd a cuk­rot és a szén­hid­rá­to­kat. Egy ku­ta­tó­cso­port utá­na­járt, mi okozza a súly­gya­ra­po­dást.

A tudósok is meghökkentek: óriási galaxis ütközött a Tejútnak

A tudósok is meghökkentek: óriási galaxis ütközött a Tejútnak

Hi­he­tet­len fel­fe­de­zést tet­tek a Bar­ce­lo­nai Egye­tem ku­ta­tói, il­letve a Syd­ney-i Egye­tem csil­la­gá­szai.

Német egyetem: okostelefonok nélkül migránsok sem lennének

Német egyetem: okostelefonok nélkül migránsok sem lennének

Az augs­burgi egye­te­men ju­tot­tak erre a kö­vet­kez­te­tésre.

Az augs­burgi egye­te­men ju­tot­tak erre a kö­vet­kez­te­tésre.

A kókuszolaj tömény méreg - állítják amerikai tudósok

A kókuszolaj tömény méreg - állítják amerikai tudósok

A köz­hi­e­de­lem­mel el­len­tét­ben a kó­kusz­olaj nem egész­sé­ges, sőt, vegy­tiszta méreg.

A köz­hi­e­de­lem­mel el­len­tét­ben a kó­kusz­olaj nem egész­sé­ges, sőt, vegy­tiszta méreg.

Nincs ennél rosszabb hír az okostelefonok szerelmeseinek

Nincs ennél rosszabb hír az okostelefonok szerelmeseinek

Ijesztő ve­szélyre fi­gyel­mez­tet­nek.

Ijesztő ve­szélyre fi­gyel­mez­tet egy friss ku­ta­tás, mely sze­rint az okos­te­le­fo­nok pont ott tá­mad­nak, ahol a fel­hasz­ná­lók a leg­ke­vésbé sze­ret­nék...

Boncolás közben találta meg a G pontot egy kutató

Boncolás közben találta meg a G pontot egy kutató

El­mé­le­tét bi­zo­nyí­tani is akarja.

El­mé­le­tét bi­zo­nyí­tani is akarja.

Olyat derített ki a férfiszélről a tudomány, amire senki sem számított

Olyat derített ki a férfiszélről a tudomány, amire senki sem számított

Ha­tal­mas vissz­han­got ka­pott, bár a nők va­ló­szí­nű­leg nem örül­nek neki...

A ku­ta­tók be­je­len­tése ha­tal­mas vissz­han­got ka­pott az in­ter­ne­ten, bár tény, hogy a nők va­ló­szí­nű­leg nem örül­nek neki annyira, mint a férfiak. So­kak­ban fel­me­rül azért az is, hogy vajon miért in­dult ku­ta­tás a té­má­ban...

Megőrültek a férfiak a péniszgyűjtő nő ötletétől

Megőrültek a férfiak a péniszgyűjtő nő ötletétől, nagyon beszóltak neki

Egy ku­ta­tónő arra kérte a pa­si­kat, küld­je­nek neki on­line fel­vé­te­le­ket a férfi­as­sá­guk­ról...

Egy ku­ta­tónő arra kérte a pa­si­kat, küld­je­nek neki on­line fel­vé­te­le­ket a férfi­as­sá­guk­ról...

Ez történt a nővel, aki 3600 pénisz fotóját gyűjtötte össze

Ez történt a nővel, aki 3600 pénisz fotóját gyűjtötte össze

Fel­rob­ban­totta az in­ter­ne­tet a hír...

A nők ál­ta­lá­ban le­tilt­ják a csu­pasz férfi­as­sá­guk­ról ké­pe­ket kül­döz­gető pa­si­kat. Csak­hogy most épp az el­len­ke­ző­jé­ről van szó...

Te is hagytad már bedugva a vasalód? Soha többé nem kell izgulnod emiatt

Te is hagytad már bedugva a vasalód? Soha többé nem kell izgulnod emiatt

Ha képes vagy ezen egész nap ide­ges­kedni, van egy jó hí­rünk! Egy egy­szerű mód­szer, és töb­bet nem kell még rá se gon­dol­nod!

Így élvez a nő és így a férfi: Emiatt más az orgazmus

Így élvez a nő és így a férfi: Emiatt más az orgazmus

Azt gon­dol­tad, pon­to­san olyan él­mény a nőnek is? Ebben té­vedsz: még akkor is tel­je­sen mást élnek át, mint a férfiak, ha egy­szerre jut­nak a csúcsra.

Azt gon­dol­tad, pon­to­san olyan él­mény a nőnek is? Ebben té­vedsz: még akkor is tel­je­sen mást élnek át, mint a férfiak, ha egy­szerre jut­nak a csúcsra. Ku­ta­tók össze­szed­ték a kü­lönb­sé­ge­ket, mu­tat­juk!

Alufóliában grillezel? Ne tedd!

Alufóliában grillezel? Mutatjuk, miért ne tedd!

Min­denki ter­mé­sze­tes­nek veszi, hogy a gril­le­zés­sel együtt jár az alu­fó­liás sü­tö­ge­tés is. De vajon nem ár­tal­mas az egész­ségre?

Ín­csik­landó fa­la­to­kat ké­szít­he­tünk, ha a grill­rácsra do­bunk egy-két alu­fó­liás ba­tyut - zöld­sé­ge­ket, pá­colt hú­so­kat, bur­go­nyát. Min­denki ter­mé­sze­tes­nek veszi, hogy a gril­le­zés­sel együtt jár az alu­fó­liás sü­tö­ge­tés is. De vajon nem ár­tal­mas az egész­ségre?

Ilyen bizarr a hím ivarú muslicák orgazmusa

Ilyen bizarr a hím muslicák orgazmusa, eszméletlen felfedezés

Haj­la­mo­sak va­gyunk azt hinni, hogy ki­zá­ró­lag az ember él­vezi a sze­xet, az ál­la­tok csak le­tud­ják a kö­zö­sü­lést.

Haj­la­mo­sak va­gyunk azt hinni, hogy ki­zá­ró­lag az ember él­vezi a sze­xet.

Elárulták intim titkaikat az idősek, ilyen a szex 65 éves kor fölött

Elárulták intim titkaikat az idősek, ilyen a szex 65 éves kor fölött

Egy ame­ri­kai fel­mé­rés sze­rint a szex nem csak a fi­a­ta­lok passzi­ója. A 65 és 80 év kö­zöt­tiek két­ötöde vallja magát ak­tív­nak.

Hátborzongató, hogy miből hoztak létre életképes embriót a tudósok

Hátborzongató, hogy miből hoztak létre életképes embriót a tudósok

Ha­tal­mas át­tö­rés az ős­sej­tek­kel kap­cso­la­tos új fel­fe­de­zés. Azon­ban szám­ta­lan kér­dést és ag­gályt vet fel.

Újdonságra leltek az ószövetséget tartalmazó tekercseken

A kutatók is elsápadtak attól, ami az ószövetséget tartalmazó tekercseken volt

A szak­ér­tők már év­ti­ze­dek óta vizs­gál­ták a szö­ve­ge­ket, de most va­lami újat ta­lál­tak.

Döbbenetes eredményre jutottak a tudósok a terhességről

Döbbenetes eredményre jutottak a tudósok a terhességgel kapcsolatban

Ko­ráb­ban úgy tar­tot­ták, a szü­lés meg­fi­a­ta­lítja a nőket. Egy új ku­ta­tás sze­rint azon­ban nincs így.

Soha többé kínzó fejfájás: a kezelés új módszere igazi áttörés lehet

Soha többé kínzó fejfájás: a kezelés új módszere igazi áttörés lehet

Van, ami­kor a gyógy­sze­rek sem se­gí­te­nek a lük­tető fáj­dal­mon.

Van, ami­kor a gyógy­sze­rek sem se­gí­te­nek, és a lük­tető fáj­da­lom az egész napot tönk­re­te­szi.

Ha folytatod ezt a fiatalkori szokásodat, akkor sokkal tovább élhetsz!

Ha folytatod ezt a fiatalkori szokásodat, akkor sokkal tovább élhetsz!

Brit vi­sel­ke­dés­ku­ta­tók egy olyan meg­lepő ered­ménnyel áll­tak elő, ami­nek in­kább az el­len­ke­ző­jét hit­tük eddig.

Döbbenetes felmérés: rákosak lehetünk a gyorsételektől

Döbbenetes felmérés: rákosak lehetünk a gyorsételektől

Fél­re­ver­ték a ha­ran­go­kat az or­vo­sok.

Fél­re­ver­ték a ha­ran­go­kat az or­vo­sok: élet­ve­szé­lye­sek az ipari mód­sze­rek­kel ké­szült, előre fel­dol­go­zott élel­mi­sze­rek! Együnk minél több fris­sen fő­zött ételt.

Hátborzongató magyarázata van, miért sikolt a múmia

Most közölték a tudósok: hátborzongató magyarázata van, miért sikolt a múmia

Csak most jöt­tek rá a tu­dó­sok.

Csak most jöt­tek rá a tu­dó­sok, mi lehet az oka annak, hogy az egyik egyip­tomi múmia si­kolt.

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A höl­gyek já­rása össze­függ azzal, hogy mi­lyen mi­nő­ségű or­gaz­musra ké­pe­sek.

A höl­gyek já­rása össze­függ azzal, hogy mi­lyen mi­nő­ségű or­gaz­musra ké­pe­sek. Sok min­den ki­kö­vet­kez­tet­hető a moz­gás alap­ján...

Elképesztően bizarr eljárás: Elkészült az első bionikus vagina

Elképesztően bizarr eljárás: Elkészült az első bionikus vagina

Át­tö­rés a tu­do­mány­ban ez az új mód­szer! Na­gyon sok nő szá­mára élet­mentő lehet.

Át­tö­rés a tu­do­mány­ban ez az új mód­szer! Na­gyon sok nő szá­mára élet­mentő lehet, akik­nek eddig nem le­he­tett sze­xu­á­lis éle­tük.

Csak óvatosan ezzel a teával, beteggé tehet

Csak óvatosan ezzel a teával, beteggé tehet

Nincs kel­le­me­sebb annál, ha egy csé­sze zöld te­á­val in­dí­tod a napod.

Nincs kel­le­me­sebb annál, ha egy csé­sze zöld te­á­val in­dí­tod a napod. Ne vidd azon­ban túl­zásba a fo­gyasz­tá­sát! Ve­szé­lyes kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Már az idősebbeknek kell helytállniuk, nem megy a fiataloknak a szex

Már az idősebbeknek kell helytállniuk, nem megy a fiataloknak a szex

Meg­döb­bentő, amit egy friss kül­földi ku­ta­tás állít: a fi­a­ta­lok nem sze­xel­nek annyit, mint azt gon­dol­nánk!

Erre senki nem számított: ez az, ami még a szexnél is nagyobb örömet okoz az embereknek

Erre senki nem számított: ez az, ami még a szexnél is nagyobb örömet okoz az embereknek

Hi­he­tet­len ered­mény!

Hi­he­tet­len ered­ményre ju­tot­tak a brit ku­ta­tók! Egy fel­mé­rés sze­rint olyan dolog okoz na­gyobb örö­met a szex­nél, amire ál­munk­ban sem gon­dol­nánk.

Döbbenetes eredményre jutottak a kutatók a fájdalomcsillapítókkal kapcsolatban

Döbbenetes eredményre jutottak a kutatók a fájdalomcsillapítókkal kapcsolatban

Ko­moly prob­lé­mát okoz­hat­nak.

Nem csak szív­ro­ha­mot, agy­vér­zést és magas vér­nyo­mást okoz­hat­nak egyes nép­szerű, vény nél­kül kap­ható fáj­da­lom­csil­la­pí­tók, hanem ezek le­het­nek a fe­le­lő­sek a férfiak ter­mé­ket­len­sé­géért is!

Végre megfejtették: a kutya vagy a macska okosabb?

Végre megfejtették: a kutya vagy a macska okosabb?

Örök kér­dés a kutya és macs­ka­tar­tók kö­zött, hogy vajon me­lyik az in­tel­li­gen­sebb ked­venc. Most végre van vá­lasz.

Örök kér­dés a kutya és macs­ka­tar­tók kö­zött, hogy vajon me­lyik az in­tel­li­gen­sebb ked­venc. Most végre tu­do­má­nyos vá­lasz szü­le­tett.

A nők 83 százaléka ezt a típusú férfit képzeli a legjobb szexpartnernek

A nők 83 százaléka ezt a típusú férfit képzeli a legjobb szexpartnernek

Egy ku­ta­tás most ki­de­rí­tette, me­lyik férfi­tí­pus­sal sze­ret­né­nek leg­in­kább szex­ka­landba bo­nyo­lódni!

Elképesztő, mit talált a tudomány a női orgazmussal kapcsolatban

Elképesztő, mit talált a tudomány a női orgazmussal kapcsolatban

Nagy lét­számú ku­ta­tó­cso­port ele­mezte ki a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket a női gyö­nyör­rel kap­cso­lat­ban.

A kutatók is meglepődtek: ez a veszély leselkedik a férfiakra szex közben

A kutatók is meglepődtek: ez a veszély leselkedik a férfiakra szex közben

Saj­nos a most kö­zölt ada­tok sze­rint ko­ránt­sem ri­zi­kó­men­tes a sze­xu­á­lis együtt­lét. Kü­lö­nö­sen a férfiak ag­gód­hat­nak.

Szeretted eddig a gumicukrot? Mostantól nem fogod!

Szeretted eddig a gumicukrot? Mostantól nem fogod!

Meg­döb­bentő ku­ta­tás.

Nem min­den­napi ku­ta­tást vé­gez­tek Né­met­or­szág­ban: az ARD te­le­ví­zió do­ku­men­tumfil­met for­ga­tott a világ egyik leg­je­len­tő­sebb édes­ség­gyá­rá­ban.

Az arcvonásaidból kiderül, mennyire vagy aktív a szexben

Az arcvonásaidból kiderül, mennyire vagy aktív a szexben

Ne le­pődj meg, ha rád néz va­laki és olvas az ar­cod­ból.

Ne le­pődj meg, ha rád néz va­laki és olvas az ar­cod­ból. Nem titok, hogy mi­lyen arc­vo­ná­sok­hoz pá­ro­sul a magas li­bidó! Most te is meg­tud­ha­tod.

Most már biztos, ez a fiatalos arc titka, ezt a trükköt te is ellesheted

Most már biztos, ez a fiatalos arc titka, ezt a trükköt te is ellesheted

Nem is olyan nehéz fi­a­ta­lossá va­rá­zsol­nod az arcod. Mu­tat­juk, miben rej­lik a titok.

Nem is olyan nehéz fi­a­ta­lossá va­rá­zsol­nod az arcod. Mu­tat­juk, miben rej­lik a titok.

Elképesztő, mi derült ki a sörről

Elképesztő, mi derült ki a sörről

Biz­to­san sokat hal­lot­tál már a jó­té­kony ha­tá­sa­i­ról, és hogy mér­ték­kel fo­gyasztva cso­dákra képes. De amire a leg­újabb ku­ta­tás rá­jött, arra biz­tos, hogy nem gon­dol­tál!

Biz­to­san sokat hal­lot­tál már a jó­té­kony ha­tá­sa­i­ról, és hogy mér­ték­kel fo­gyasztva cso­dákra képes. De amire a leg­újabb ku­ta­tás rá­jött, arra biz­tos, hogy nem gon­dol­tál!

Ijesztő hírek érkeztek az Antarktiszról

Ijesztő hírek érkeztek az Antarktiszról

Idén volt a leg­ki­sebb a déli sarki ten­geri jég téli ki­ter­je­dése a mű­hol­das meg­fi­gye­lé­sek kez­dete óta - kö­zöl­ték auszt­rál ku­ta­tók egy nem­zet­közi kon­fe­ren­cián.

Idén volt a leg­ki­sebb a déli sarki ten­geri jég téli ki­ter­je­dése a mű­hol­das meg­fi­gye­lé­sek kez­dete óta - kö­zöl­ték auszt­rál ku­ta­tók egy nem­zet­közi kon­fe­ren­cián.

Ezért látják másképp a dolgokat a nők és a férfiak

Ezért látják másképp a dolgokat a nők és a férfiak

A férfiak mást lát­nak, mint a nők.

A férfiak va­ló­ban nem az lát­ják, mint a nők. Egy ku­ta­tás rá­vi­lá­gí­tott, hogy már a meg­fi­gye­lés­nél más­hol a hang­súly. És a töb­bi­ről még nem is be­szél­tünk...

Ha fogyni akarsz, ne igyál kávét! Megmondjuk, miért

Ha fogyni akarsz, ne igyál kávét! Megmondjuk, miért

Fe­lejtsd el a fe­ke­tét!

Egy ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint a fo­gyó­kú­rá­zók­nak le kel­lene mon­da­niuk a ká­vé­ról. De vajon miért nem ihat­ják a ked­venc ser­kentő ita­lu­kat? El­árul­juk!

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

A jó alvás és a ki­elé­gítő sze­xu­á­lis élet fon­tos.

A jó alvás és a rend­sze­res, ki­elé­gítő sze­xu­á­lis élet sok­kal na­gyobb ha­tás­sal van az élet­mi­nő­ségre, mint a pénz - erre a kö­vet­kez­te­tésre ju­tott egy új ku­ta­tás.

Ezért nagyon veszélyes, ha kihagyod a reggeli kávéd

Ezért nagyon veszélyes, ha kihagyod a reggeli kávéd

Egy új ku­ta­tás sze­rint egy­ál­ta­lán nem jó ötlet, ha az egész­ségre hi­vat­kozva ki­ha­gyod a reg­geli kávét.

Egy új ku­ta­tás sze­rint egy­ál­ta­lán nem jó ötlet, ha az egész­ségre hi­vat­kozva ki­ha­gyod a reg­geli kávét. Auszt­rál tu­dó­sok meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy kávé nél­kül ne­he­zeb­ben em­lék­szünk bi­zo­nyos dol­gokra, rá­adá­sul a kávé utáni vágy to­vább ron­gálja a me­mó­ri­án­kat. Ám a ké­pes­sé­ge­in­ket haj­la­mo­sak va­gyunk ilyen­kor túl­ér­té­kelni.

Örömtáncba kezdtek a férfiak: elképesztő, ami kiderült a sörről

Örömtáncba kezdtek a férfiak: elképesztő, ami kiderült a sörről

A tu­dó­sok most be­bi­zo­nyí­tot­ták, miért olyan egész­sé­ges ez az ital.

Fel­so­rolni is nehéz lenne, mi min­dent kö­szön­het­nek a jó­ked­ven kívül a férfiak a sör­nek. A tu­dó­sok azon­ban most be­bi­zo­nyí­tot­ták, miért olyan egész­sé­ges ez az ital.

Ez nem semmi, a NASA vizsgálja Rippel Feri testét

Ez nem semmi, a NASA vizsgálja Rippel Feri testét

Az ame­ri­kai űr­hi­va­tal és a ka­to­na­ság is cso­dálja a vi­lág­hírű ma­gyar ar­tista szer­ve­ze­tét.

Az ame­ri­kai űr­hi­va­tal és a ka­to­na­ság is cso­dálja a vi­lág­hírű ma­gyar ar­tista szer­ve­ze­tét. Rip­pel Feri pár éve híve a ke­to­gén élet­mód­nak, ami­nek kö­szön­he­tően 21 ki­lo­gramm­tól meg­sza­ba­dult, és sok­kal ener­ge­ti­ku­sabb­nak érzi magát. Saját be­val­lása sze­rint szük­sége volt az élet­mód­vál­tásra.

Ez a három személyiségtípus lép félre a leggyakrabban!

Ez a három személyiségtípus lép félre a leggyakrabban!

Ezekbe a ma­ga­tar­tás faj­tákba gya­kor­la­ti­lag bele van kó­dolva a meg­csa­lás le­he­tő­sége.

Ezekbe a ma­ga­tar­tás faj­tákba gya­kor­la­ti­lag bele van kó­dolva a meg­csa­lás le­he­tő­sége.

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Örül­het­nek a koffe­in­imá­dók!

Örül­het­nek a koffe­in­imá­dók: egy friss ku­ta­tás alap­ján a kávé az egész­sé­get is óvja, és si­ke­re­sen veszi fel a har­cot több be­teg­ség­gel szem­ben is!

Kiderült, mitől boldog a férfi!

Kiderült, mitől boldog a férfi!

Vajon miből fakad egy férfi bol­dog­sága?

Vajon miből fakad egy férfi bol­dog­sága? Ha egy dol­got kel­lene vá­lasz­ta­nia, ami leg­job­ban bol­doggá teszi, mi lenne az? Töb­bek közt erre is ke­reste a vá­laszt egy ku­ta­tás.

Itt a bizonyíték, így ver át az agyad téged is!

Itt a bizonyíték, így ver át az agyad!

Meg fogsz le­pődni.

Aki tud a sorok kö­zött ol­vasni, az azt is tudni fogja, ho­gyan le­het­sé­ges mindez. Már­pe­dig egy ang­liai egye­tem ku­ta­tá­sai sze­rint az em­be­rek je­len­tős több­sége meg­bir­kó­zik az alábbi fel­ad­vánnyal.

A nők 82%-a ettől indul be szeretkezés közben

A nők 82%-a ettől indul be szeretkezés közben

Egy fel­mé­rés ér­de­kes ered­ményt ho­zott. Nem is gon­dol­nád, hogy mi az, ami leg­in­kább be­ger­jeszti a nőket szex köz­ben!

Komoly egészségügyi problémáid lehetnek, ha sok pornót nézel!

Komoly egészségügyi problémáid lehetnek, ha sok pornót nézel!

Csak a férfi­akra igaz ez az ál­lí­tás, amit az Ame­ri­kai Uro­ló­giai Tár­sa­ság tett közzé a na­pok­ban.

Csak a férfi­akra igaz az ál­lí­tás, amit amit a tu­dó­sok tet­tek közzé a na­pok­ban.

Remek hír a kávézóknak: ezért jó, ha négyszer iszunk kávét naponta

Remek hír a kávézóknak: ezért jó, ha négyszer iszunk kávét naponta

Sze­re­ted a kávét? Meg­nyu­god­hatsz, napi 4 csé­sze fe­ke­té­től semmi bajod nem lesz: ezt ál­la­pí­totta meg egy új ta­nul­mány.

Hihetetlen dolog derült ki a magzatokról

Hihetetlen dolog derült ki a magzatokról

Üzen­nek a pe­te­sej­tek.

Egy ma­gyar ku­ta­tó­cso­port sze­rint a be­ül­te­tésre váró meg­ter­mé­ke­nyí­tett pe­te­sej­tek "meg­üze­nik", mennyire élet­ké­pe­sek.

Vigyázz, ha használod: Rémisztő hírt közöltek a tusfürdőkről

Vigyázz, ha használod: Rémisztő hírt közöltek a tusfürdőkről

A sam­po­nok­ban és tus­für­dők­ben gyak­ran hasz­nált 1,4-di­o­xán­ról már több ku­ta­tás is iga­zolta, hogy rák­keltő.

A tus­für­dők­ben gyak­ran hasz­nált 1,4-di­o­xán­ról már több ku­ta­tás is iga­zolta, hogy rák­keltő.

Ebben az országban hazudják a legnagyobbat a péniszükről a férfiak

Ebben az országban hazudják a legnagyobbat a péniszükről a férfiak

El­ké­pesztő, hogy mennyire más­képp lát­ják a mé­re­te­ket a férfiak és a nők! Mu­tat­juk az iz­gal­mas fel­mé­rés rész­le­teit!

Minden ötödik gamer a függőség jeleit mutatja!

Minden ötödik játékos függőségben szenved

Az ELTE ku­ta­tása sze­rint.

Több ezer on­line ga­mert vizs­gál­tak meg, és ki­de­rült: ren­ge­te­gen már kó­ro­san füg­gők.

Ez szó szerint egy álommeló!

Ez szó szerint egy álommeló!

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint nagy­já­ból két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni. És ezért öt­mil­lió fo­rin­tot fi­zet­nek, eu­ró­ban.

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint nagy­já­ból két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni. És ezért öt­mil­lió fo­rin­tot fi­zet­nek, eu­ró­ban.

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Döbbenetes eredményre jutottak a kutatók: a gluténmentesség rossz

A ku­ta­tók sze­rint több kárt okoz a meg­vo­nás.

Bár egyre töb­ben igye­kez­nek glu­tén­men­te­sen ét­kezni, a ku­ta­tók most arra az ered­ményre ju­tot­tak, hogy több kárt okoz a meg­vo­nás.

Megvan a módszer, ami kimutatja, mennyi vizelet van a medencében

Megvan a módszer, ami kimutatja, mennyi vizelet van a medencében

Eddig sem volt titok: az em­be­rek egy része be­le­pi­sil az úszó­me­den­cékbe.

Mutasd csak, hány centi vagy!

Mutasd csak, hány centi vagy!

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak?

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak a vi­lá­gon? Ha nem, kat­tints bát­ran, a cikk­ben el­árul­juk!

Magyar kutatás bizonyította: stresszelünk a mobilunk nélkül

Magyar kutatás bizonyította: stresszelünk a mobilunk nélkül

A leg­töb­ben nem bír­ná­nak ki egy napot sem te­le­fon nél­kül.

Saj­nos van annak alapja, hogy a leg­töb­ben nem bír­ná­nak ki egy napot sem a mo­bil­juk nél­kül. Töb­ben már pár perc alatt stressz­szerű tü­ne­te­ket pro­du­kál­nak, ha nincs bir­to­kuk­ban a te­le­fon­juk.