CÍMKE: 'külügyminiszter'

Szijjártó: Juncker európai vezetőként megbukott

Szijjártó: Juncker európai vezetőként megbukott

Eu­ró­pá­nak új ve­ze­tőkre van szük­sége, olya­nokra, akik fel­is­me­rik az eu­ró­pai em­be­rek ér­de­keit.

Szijjártó: javulnak a magyar-amerikai politikai kapcsolatok

Szijjártó: javulnak a magyar-amerikai politikai kapcsolatok

El­kezd­ték új­ra­épí­teni a ma­gyar-ame­ri­kai kap­cso­lat­rend­szer har­ma­dik pil­lé­rét.

Szijjártó Péter: Bosszút álltak a migránspárti erők

Szijjártó Péter: Szijjártó: Bosszút álltak a migránspárti erők

A mi­nisz­ter sze­rint a be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok bosszú­já­ról van szó.

A kor­mány kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­tere sze­rint a be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok ki­csi­nyes bosszú­já­ról van szó, és csak trük­kö­zés­sel tud­ták el­fo­gad­tatni a Sar­gen­tini-je­len­tést.

Kihúztak pár titkos infót a telefonbetyárok a brit külügyminiszterből

Kihúztak pár titkos infót a telefonbetyárok a brit külügyminiszterből

Boris John­son 18 per­cen ke­resz­tül hitte azt, hogy az új­don­sült ör­mény mi­nisz­ter­el­nök­kel be­szél te­le­fo­non...

Olyan esküvő lesz a szomszédban, hogy arra még Putyin is elmegy

Olyan esküvő lesz a szomszédban, hogy arra még Putyin is elmegy

Az 53 éves Karin Kne­issl lag­zi­já­ról be­szél egész Auszt­ria.

Az 53 éves Karin Kne­issl lag­zi­já­ról be­szél egész Auszt­ria. A ma­gya­rul is be­szélő kül­ügy­mi­nisz­ter egy vál­lal­ko­zó­hoz megy hozzá, a la­ko­dal­mon pedig olyan il­luszt­ris ven­dé­gek is tisz­te­le­tü­ket te­szik, mint az orosz elnök.

Szijjártó Péter: Megóvjuk Magyarországot és a magyar embereket

Szijjártó Péter: Megóvjuk Magyarországot és a magyar embereket

A ma­gyar kül­ügy­mi­nisz­ter el­mondta, hogy egy­előre nem tudni arról, ma­gya­rok érin­tet­tek-e a pén­teki túsz­ej­tés­ben.

Micsoda migránspolitika, dicsérve kért segítséget a spanyol külügyminiszter

Micsoda migránspolitika, dicsérve kért segítséget a spanyol külügyminiszter

Bor­rell sze­rint a né­me­tek...

Josep Bor­rell spa­nyol kül­ügy­mi­nisz­ter sze­rint Ang­ela Mer­kel meg­men­tette Eu­rópa be­csü­le­tét. Sze­rinte a né­me­tek annyira jók, hogy még a hoz­zá­juk ér­kező mig­rán­so­kat is Né­met­or­szágba kül­dené.

A német külügyminiszter óvatosságra int

A német külügyminiszter óvatosságra int a törökökkel kapcsolatban

Sze­rinte fon­tos a pár­be­széd...

A német kül­ügy­mi­nisz­ter sze­rint nem lenn jó dön­tés meg­sza­kí­tani a pár­be­szé­det...