CÍMKE: 'különleges'

Most érkezett: Egészen elképesztő lesz a világ legnagyobb reptere

Most érkezett: Egészen elképesztő lesz a világ legnagyobb reptere

Cso­dálni fogja a világ, él­vezni fog­ják az uta­zók. Ha­ma­ro­san véget ér az a gi­ga­be­ru­há­zás.

Mozzarellával töltött balzsamos csirke, feledhetetlenül ízletes vacsora

Mozzarellával töltött balzsamos csirke, feledhetetlenül ízletes vacsora

Ezt a fi­nom­sá­got iga­zán ér­de­mes ki­pró­bál­nod, könnyű étel, akár va­cso­rára is fo­gyaszt­ha­tod.

McDonald's-os ételek, amiket itthon nem lehet kapni!

McDonald's-os ételek, amiket itthon nem lehet kapni!

Az ét­te­rem­lánc min­dig a helyi igé­nyek­nek meg­fe­le­lően igyek­szik ki­ala­kí­tani a kí­ná­la­tát.

Az ét­te­rem­lánc min­dig a helyi igé­nyek­nek meg­fe­le­lően igyek­szik ki­ala­kí­tani a kí­ná­la­tát.

Olasz desszertek csúcsa: Eszméletlenül finom ez a citromos sütemény

Olasz desszertek csúcsa: Eszméletlenül finom ez a citromos sütemény

Me­di­ter­rán élet­ér­zés, nap­sü­tés, Tos­cana! Min­den benne van ebben a te­li­ta­lá­la­tos sü­ti­ben. Le­gin­kább per­sze a cit­rom.

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd. Az ikrek már két­éve­sek, a ház is majd­nem ké­szen van. Kö­rül­néz­tünk!

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd. Az ikrek már két­éve­sek, a ház is majd­nem ké­szen van. Kö­rül­néz­tünk!

Fekete csokis cukkinisüti: őrületes ízélmény!

Fekete csokis cukkinisüti: őrületes ízélmény!

Gyere át ve­lünk a sötét ol­dalra!

Gyere át ve­lünk a sötét ol­dalra és nem bánod meg! A ke­serű cso­ko­ládé po­koli já­té­kot űz ér­zé­ke­id­del. És e fe­kete má­gi­á­ban cin­kos­társa a cuk­kini!

Triplán burkolt csirkecombok: olcsó vacsora egyszerűen

Triplán burkolt csirkecombok: olcsó vacsora egyszerűen

A csa­lád ked­vence lesz!

Egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és mennyein omlós csir­ke­comb, mely hamar a csa­lád ked­ven­cévé válik majd.

Manikűrtéboly, elképesztő őrültség lesz a divat

Manikűrtéboly, elképesztő őrültség lesz a divat

Hi­he­tet­len újí­tást ve­ze­tett be egy mű­kör­mös. Igazi mű­vé­szi al­ko­tá­so­kat va­rá­zsol a kö­römre.

Hi­he­tet­len újí­tást ve­ze­tett be egy mű­kör­mös. Igazi mű­vé­szi al­ko­tá­so­kat va­rá­zsol a kö­römre, de eze­ket nem elég vi­selni, gon­dozni is kell.

Nem hiszed el, miből készül a legfinomabb házi ketchup!

Nem hiszed el, miből készül a legfinomabb házi ketchup!

Ezzel a kü­lön­le­ges hoz­zá­va­ló­val pedig olyan finom lesz, hogy soha többé nem akarsz majd mást enni.

A bolti ke­tchup tele van mes­ter­sé­ges ada­lék­kal, így nem túl egész­sé­ges. Ha há­zi­lag ké­szí­ted el, biz­tos le­hetsz benne, hogy nem tar­tal­maz sem­mi­lyen káros anya­got. Ezzel a kü­lön­le­ges hoz­zá­va­ló­val pedig olyan finom lesz, hogy soha többé nem akarsz majd mást enni.

Ezrek állnak sorba ezért az édességért

Ezrek állnak sorba ezért az édességért

Olyan desszer­tet ta­lál­tak ki egy ká­vé­zó­ban, hogy el­akad a sza­vunk!

Olyan desszer­tet ta­lál­tak ki egy ká­vé­zó­ban, hogy már a lát­vá­nyá­tól is le­esik az ál­lunk. Kí­gyózó sorok vár­nak arra, hogy meg­kós­tol­has­sák.

Ma estétől különleges csoda az égen! 10 éve nem láthattál ilyet! EZO

Ma estétől különleges csoda az égen! 10 éve nem láthattál ilyet!

Ma estétől különleges csoda az égen! 10 éve nem láthattál ilyet!

5 bolygó ritka együtt­ál­lá­sát néz­he­ted meg. Le­gutol­jára 2005-ben volt erre példa. Ne hagyd ki!

Nem min­den­napi tör­té­nés­nek le­hetsz szem­ta­núja az éj­sza­kai ég­bol­ton ja­nuár 20-tól feb­ruár 20-ig. 5 bolygó ritka együtt­ál­lá­sát néz­he­ted meg. Le­gutol­jára 2005-ben volt erre példa. Ne hagyd ki!

Idesüss! Gólt szerzett a bíró, de nem adta meg

Idesüss! Gólt szerzett a bíró, de nem adta meg

Ez vajon sza­bá­lyos volt vagy sem?

Ilyet még biz­tos nem lát­tál! Sza­bá­lyos vagy sza­bály­ta­lan volt a ti­zen­egyes? Ez a kér­dés fog­lal­koz­tatja fél Né­met­or­szá­got.

5 padlizsánkrém ínyenceknek

5 padlizsánkrém ínyenceknek

Imá­dod a pad­li­zsán­kré­met, de már unod az egy­szerű re­cep­tet? Össze­szed­tük a leg­fi­no­mabb el­ké­szí­tési mó­do­kat, hogy a csa­lád min­den tagja meg­nyalja mind a tíz ujját.

Imá­dod a pad­li­zsán­kré­met, de már unod az egy­szerű re­cep­tet? Össze­szed­tük a leg­fi­no­mabb el­ké­szí­tési mó­do­kat, hogy a csa­lád min­den tagja meg­nyalja mind a tíz ujját.

Ki mondta, hogy a fagyi csak gombóc formájú lehet?

Ki mondta, hogy a fagyi csak gombóc formájú lehet?

Semmi ba­junk a gom­bó­cos fa­gyi­val. És a po­ha­ras­sal vagy a pál­ci­kás­sal sem. De ilyet még nem lát­tunk!

Semmi ba­junk a gom­bó­cos fa­gyi­val. És a po­ha­ras­sal vagy a pál­ci­kás­sal sem. De ilyet még nem lát­tunk!