CÍMKE: 'közút'

Szabályosan közlekedtek, mégis piros csomagot kaptak ezek az autósok

Szabályosan közlekedtek, mégis piros csomagot kaptak ezek az autósok

A Mi­ku­lás-napi köz­úti el­len­őr­zés során több autót el­len­őriz­tek a ba­las­sa­gyar­mati rend­őrök.

Autósok, figyelem! Ideje pénzt spórolni!

Autósok, figyelem! Ideje pénzt spórolni!

Ba­le­se­te­ket, bír­sá­go­kat ke­rül­he­tünk el, ha néha is­mét­lünk.

A köz­le­ke­dési sza­bá­lyok is­me­rete nem csak a biz­ton­sá­gunk miatt fon­tos. Ba­le­se­te­ket és bír­sá­go­kat ke­rül­he­tünk el, ha tud­juk, mit sza­bad és mit nem!

Közúti fejlesztésekre és a belvárosa szépítésére kapott forrást Győr

Közúti fejlesztésekre és a belvárosa szépítésére kapott forrást Győr

Me­g­újul a tör­té­nelmi bel­vá­ros egyik leg­szebb pontja, könnyeb­ben el­ér­he­tővé válik az ipari te­rü­let.

"Egy közutas szívében sokkal több lakik"

"Egy közutas szívében sokkal több lakik"

Egy kő­ke­mény munka, ami­ben sen­kit sem kel­lett mo­ti­válni, egy el­ké­pesztő mé­retű adat­hal­maz, ami mégis ol­vas­má­nyos: a Ma­gyar Közút Non­profit Zrt. ki­adá­sá­ban meg­je­lent a hazai gyors­for­galmi út­há­ló­zat első ötven évét be­mu­tató könyv. A min­den te­rü­le­tet át­fogó ki­ad­vány­ról Dr. Nemes-Nagy Tibor ve­zér­igaz­gató be­szélt.