CÍMKE: 'közösköltség'

Kiderült, mennyibe kerül a panelfelújítás a lakóknak

Kiderült, mennyibe kerül a panelfelújítás a lakóknak

Vi­tat­koz­nak a lakók Óbu­dán.

Vi­tat­koz­nak a lakók Óbu­dán, látva a pa­ne­lek szi­ge­te­lé­sét: meg­éri? A több­ség sze­rint igen, hi­szen sok­kal szeb­bek és kom­for­to­sab­bak lesz­nek a la­ká­sok.

Fellázadtak a lakók Kozso új üzlete ellen

Fellázadtak a lakók Kozso új üzlete ellen

Az új teázó szom­szé­dai fél­nek, hogy őket is meg­ká­ro­sítja.

Mi­köz­ben egyre dagad a bot­rány az éne­kes ko­rábbi te­á­zója körül, ja­vá­ban fo­lyik az épít­ke­zés új üz­let­he­lyi­sé­gé­ben. Az új hely szom­szé­dai fél­nek, hogy őket is meg­ká­ro­sítja.

Áramot a várostól, vizet a háztól lophatott Kozsó

Áramot a várostól, vizet a háztól lophatott Kozsó

Be­per­lik a lakók! Mil­li­ók­kal tar­to­zik.

Bár Kozso va­ló­ban el­adta híres-hír­hedt bel­vá­rosi tea­há­zát, mégis áram és víz­lo­pás­sal vá­dolta meg ko­rábbi üz­let­ve­ze­tője. A lakók két­ségbe estek, hi­szen gya­kor­la­ti­lag fi­ze­tés­kép­te­lenné vál­tak. Be­per­lik az éne­kest és az új tu­laj­do­nost is.