CÍMKE: 'közlekedés'

Durva videó, így csapott le a vihar az imént Budapestre

Durva videó, így csapott le a vihar az imént Budapestre

A köz­le­ke­dést is meg­bé­ní­totta a hir­te­len jött, nagy mennyi­ségű eső. Több vil­la­mos sem jár.

Így juthatnak el a zarándokok a pápalátogatásra

Így juthatnak el a zarándokok a pápalátogatásra

Alig több mint egy hét van a ma­gya­rok nagy közös ün­ne­péig, a csík­som­lyói pá­pa­lá­to­ga­tá­sig.

FRISS HÍREK

Módosították a közlekedési törvényt a pápa miatt

Módosították a közlekedési törvényt a pápa miatt

Ro­má­ni­ába ér­ke­zik Fe­renc pápa, s mi­sé­zik Csík­som­lyón. A szent­atya köz­le­ke­dése miatt sür­gős­ségi ren­de­let­tel kel­lett tör­vényt mó­do­sí­tani.

Jövő hét­vé­gén ér­ke­zik Ro­má­ni­ába Fe­renc pápa, jú­nius el­se­jén szent­mi­sét ce­leb­rál Csík­som­lyón.

Kórházba szállítás közben ugrott ki a beteg a mentőből

Kórházba szállítás közben ugrott ki a beteg a mentőből

A 41 éves nő au­tó­já­val ke­rí­tés­nek haj­tott és sú­lyo­san meg­sé­rült. Men­tőt hív­tak hozzá, de a kór­házba szál­lí­tás köz­ben ki­ug­rott a jár­mű­ből.

A 41 éves nő au­tó­já­val ke­rí­tés­nek haj­tott és sú­lyo­san meg­sé­rült. Men­tőt hív­tak hozzá, de a kór­házba szál­lí­tás köz­ben ki­ug­rott a jár­mű­ből.

Figyelmeztet a BKK: ezeken a helyeken várható lezárás Húsvétkor

Figyelmeztet a BKK: ezeken a helyeken várható lezárás Húsvétkor

Hús­véti kör­me­ne­tek miatt több fő­vá­rosi ke­rü­let­ben is vár­ható le­zá­rás. Au­tó­so­kat és tö­meg­köz­le­ke­dő­ket is érinti.

Menet közben kiesett a buszból két nő

Menet közben kiesett a buszból két nő

Anya és lánya együtt utaz­tak Mun­kács és Cser­lenő kö­zött.

Anya és lánya együtt utaz­tak Mun­kács és Cser­lenő kö­zött. A busz el­in­dult, a két nő pedig ki­esett a mozgó busz­ból.

Bizarr közlekedési anomália Budapesten, erre vajon mi a magyarázat?

Bizarr közlekedési anomália Budapesten, erre vajon mi a magyarázat?

Fur­csa és ért­he­tet­len táb­lá­kat he­lyez­tek ki a 11. ke­rü­let­ben, tel­jes a káosz!

Fur­csa és ért­he­tet­len, hogy két azo­nos tar­talmú tábla el­len­té­tes ha­la­dásra kö­te­lezi az au­tó­so­kat a 11. ke­rü­let egyik for­gal­mas ke­resz­te­ző­dé­sé­ben. Akkor most merre az arra?

Iskolákat zártak be és akadozik a közlekedés az angliai időjárás miatt

Iskolákat zártak be, és akadozik a közlekedés az angliai időjárás miatt

Úgy lát­szik, hogy nem csak Ame­ri­ká­ban okoz gon­dot az óri­ási zi­mankó. A szi­get­or­szág­ban be­zár­tak több is­ko­lát is.

Döbbenet, ott borult árokba a trélerrel a férfi, ahol az apja 3 éve

Döbbenet, ott borult árokba a trélerrel a férfi, ahol az apja 3 éve

A 86-os úton, 150 mé­te­ren belül tör­tént mind­két eset. A mű­szaki men­tés­ről idén videó is ké­szült.

Most érkezett: baleset miatt nem jár a 2-es villamos

Most érkezett: baleset miatt nem jár a 2-es villamos

A bal­eset az Eöt­vös téren tör­tént a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont tá­jé­koz­ta­tása sze­rint.

A bal­eset az Eöt­vös téren tör­tént a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont tá­jé­koz­ta­tása sze­rint. A vil­la­mos he­lyett bus­szal lehet köz­le­kedni azon a sza­ka­szon. Aki te­heti, vá­lasszon más tö­meg­köz­le­ke­dést, tor­ló­dásra és tö­megre lehet szá­mí­tani.

A kép magáért beszél: Szorult helyzetbe került Hódi Pamela

A kép magáért beszél: Szorult helyzetbe került Hódi Pamela

Hódi Pa­mela igye­ke­zett meg­őrizni a nyu­gal­mát, de csak ne­he­zen ment neki.

Hódi Pa­mela igye­ke­zett meg­őrizni a nyu­gal­mát, de csak ne­he­zen ment neki.

Ilyen futurisztikusan néznek ki az új budapesti trolik

Ilyen futurisztikusan néznek ki az új budapesti trolik

Megér­ke­zett végre Bu­da­pestre a BKK leg­újabb tro­li­bu­sza. Még 19 ilyen mo­dern jármű ér­ke­zik.

Megér­ke­zett végre Bu­da­pestre a BKK leg­újabb tro­li­bu­sza. Még 19 ilyen mo­dern jármű ér­ke­zik.

Ezért válik most veszélyessé a közlekedés

Ezért válik most veszélyessé a közlekedés

Ritka je­len­ség okoz­hat gon­dot!

Ve­szé­lyes idő­szak kö­vet­ke­zik: aho­gyan a me­te­o­ro­ló­gu­sok ne­ve­zik: jön a fe­kete jég! A a nap­köz­ben fel­ol­vadt hó és jég újra le­fagy.

Újabb áldozata van a havazásnak, ezért halt meg a vágbesztercei nő

Újabb áldozata van a havazásnak, ezért halt meg a vágbesztercei nő

Éj­sza­kai mű­szak­ból ment haza a nő, ami­kor meg­tör­tént a ször­nyű tra­gé­dia.

Rossz útviszonyokra figyelmeztetnek az érkező havazás miatt ezeken a helyeken

Rossz útviszonyokra figyelmeztetnek az érkező havazás miatt ezeken a helyeken

Az ér­kező ha­va­zásra hívja fel a fi­gyel­met a köz­út­ke­zelő. Or­szág­szerte lehet szá­mí­tani ha­va­zásra és ónos esőre.

Jó, ha tudod, erre számíthatsz szilveszterkor!

Jó, ha tudod, erre számíthatsz szilveszterkor!

Sű­rítve köz­le­ked­nek a já­ra­tok.

Szil­vesz­ter­kor a sű­rí­tett fel­színi já­ra­tok mel­lett egész éjjel köz­le­ke­dik majd a 2-es, a 3-as és a 4-es metró, va­la­mint a HÉV-ek. El­ke­rül­hető a ta­xi­zás.

Döbbenetes videó, így előzött az ámokfutó Győrnél

Kapaszkodj, így előzött az ámokfutó Győrnél! - videó

Csak a sze­ren­csé­nek kö­szön­he­tően nem lett ebből tra­gé­dia! Vi­gyá­zat, sok az ámok­futó az uta­kon.

Csak a sze­ren­csé­nek kö­szön­hető, hogy nem lett ebből tra­gé­dia! Ér­de­mes vi­gyázni, sok az ámok­futó az uta­kon.

Döbbenet, ebben a faluban négykézláb jár mindenki

Döbbenet,
ebben a faluban négykézláb jár mindenki

Csak így tud­nak köz­le­kedni.

Min­denki csak így tud köz­le­kedni, de több tíz ki­lo­mé­tert is ké­pe­sek így meg­tenni.

Így juthatsz haza szilveszter éjszaka

Így juthatsz haza szilveszter éjszaka

A met­rók egész éjjel jár­nak a fő­vá­ros­ban.

Nem kell ku­tya­golni, vagy ta­xira várni szil­vesz­ter éj­szaka. A met­rók egész éjjel jár­nak a fő­vá­ros­ban, de szü­net nél­kül fog köz­le­kedni több busz­já­rat is az éj­sza­kai bu­szo­kon kívül.

Erre figyelj, ha Karácsonykor tömegközlekedéssel utaznál...

Erre figyelj, ha Karácsonykor tömegközlekedéssel utaznál...

Ha tö­meg­köz­le­ke­dés­sel utaz­nál Ka­rá­csony nap­jain, erre szá­míts.

Ha Bu­da­pes­ten tö­meg­köz­le­ke­dés­sel utaz­nál va­la­hová Ka­rá­csony nap­jain, jó ha tudod mire szá­míts.

Durva képek az útról leborult rönkszállítóról

Durva képek az útról leborult rönkszállítóról

A so­főrt kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Le­sod­ró­dott az út­test­ről egy fa­rön­kö­ket szál­lító ka­mion Er­dély­ben, a pi­rics­kei el­té­rő­nél. A sofőr meg­sé­rült, kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Megérkezett Budapest vadiúj trolibusza, mutatjuk, hogy milyen

Megérkezett Budapest vadiúj trolibusza, mutatjuk, hogy milyen

Össze­sen 21 darab ér­ke­zik.

Végre Bu­da­pestre ér­ke­zett annak a 21 új tro­li­busz­nak az első pél­dá­nya, ame­lyek­kel a fő­vá­rosi há­ló­za­tot bő­ví­tik majd.

Ez aztán a pofátlan autós! - videó

Ez aztán a pofátlan autós! - videó

Egé­szen vak­merő és egy­ben po­fát­lan ma­nő­vert haj­tott végre egy taxis.

Egé­szen vak­merő és egy­ben po­fát­lan ma­nő­vert haj­tott végre egy taxis a győri, bel­vá­rosi utcán. Amel­lett, hogy bal­eset­be­szélyt oko­zott, bics­ka­nyi­to­gató is a vi­sel­ke­dése.