CÍMKE: 'közlekedés'

Itt állunk a legtöbbet dugóban

Sokkoló eredmény, itt állnak a legtöbbet dugóban az autósok

Ér­de­kes ered­mé­nyek...

Ki­de­rült az is, hogy vi­lág­vi­szony­lat­ban Bu­da­pest há­nya­dik he­lyen áll.

Mikor engedd el a gyermeked kezét?

Mikor engedd el a kezét?

Fel­nőtt­ként fon­tos fel­adat, hogy jó pél­dát mu­tas­sunk, és meg­fe­le­lően meg­ta­nít­suk a köz­le­ke­dés alap­vető sza­bá­lyait a gyer­me­ke­ink­nek.

Változik a közlekedés az Új köztemetőnél

Változik a közlekedés az Új köztemetőnél

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az Új köz­te­mető felé ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­lát.Azt ígé­rik, a te­me­tőt érintő busz­já­ra­tok vi­szont sű­rűb­ben köz­le­ked­nek Min­den­szen­tek­kor.

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az Új köz­te­mető felé ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­lát. A te­me­tőt érintő busz­já­ra­tok vi­szont sű­rűb­ben köz­le­ked­nek Min­den­szen­tek­kor.

Újfajta csalási módszer a BKK automatáknál

Újfajta csalási módszer a BKK automatáknál

Új­fajta trük­kel dol­goz­nak a BKK au­to­ma­ták­nál a csa­lók. Ez­út­tal nem a pénz­ki­adó nyí­lást ra­gaszt­ják le, hanem azt, ahol a bér­le­tet adja ki a gép.

Ez­út­tal nem a pénz­ki­adó nyí­lást ra­gaszt­ják le, hanem azt, ahol a bér­le­tet adja ki a gép. Ebből pedig pénzt csi­nál­nak a csa­lók.

Elviselhetetlen a zsúfoltság az M4-es metrón

Elviselhetetlen a zsúfoltság az M4-es metrón

A Déli pá­lya­ud­var be­zá­rása miatt.

A Déli pá­lya­ud­var be­zá­rása miatt ala­kult ki ez a hely­zet.

Itt a múlt hét legnagyobb parasztja: cseh rendszámmal mindent lehet?

Itt a múlt hét legnagyobb parasztja: cseh rendszámmal mindent lehet?

Vajon mi jár­ha­tott a sport­autó so­főr­jé­nek a fe­jé­ben?

Vajon mi jár­ha­tott a sport­autó so­főr­jé­nek a fe­jé­ben?

Ezért zárják le két hétre a Déli pályaudvart

Ezért zárják le két hétre a Déli pályaudvart

Ok­tó­ber­ben két hétre, 4-17-e kö­zött

Ok­tó­ber­ben két hétre, 4-17-e kö­zött tel­je­sen le­zár­ják a fő­vá­rosi Déli pá­lya­ud­vart.

Ezért állsz a dugóban

Ezért állsz a dugóban

Ba­le­se­tek és tor­ló­dá­sok ne­he­zí­tik a köz­le­ke­dést a fő­vá­ros­ban és az au­tó­pá­lyá­kon

Ba­le­se­tek és tor­ló­dá­sok ne­he­zí­tik a köz­le­ke­dést a fő­vá­ros­ban és az au­tó­pá­lyá­kon

Úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted

Úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted

Új­szerű bal­eset-meg­elő­zési prog­ra­mot hir­det az Autós Nagy­ko­a­lí­ció.

Új­szerű, az ésszerű érvek he­lyett az ér­zelmi hú­ro­kat meg­pen­dítő bal­eset-meg­elő­zési prog­ra­mot hir­det az Autós Nagy­ko­a­lí­ció.

Őrület: Trópusi hőség van Norvégiában is, megdőlt a melegrekord...

Őrület: Trópusi hőség van Norvégiában is, megdőlt a melegrekord...

Szo­kat­lan fi­gyel­mez­te­tést adtak ki a jár­mű­ve­ze­tők­nek.

Szo­kat­lan fi­gyel­mez­te­tést adtak ki a jár­mű­ve­ze­tők­nek.

Berki Krisztián megint felhúzta követőit

Berki Krisztián megint felhúzta követőit

Az izom­ce­leb va­la­hogy nem és nem akar ta­nulni saját hi­bá­i­ból.

Az izom­ce­leb va­la­hogy nem és nem akar ta­nulni saját hi­bá­i­ból. Vagy csak egy­sze­rűen di­rekt csi­nálja...

Megmutatjuk, hogy hol lesz az új Duna-híd

Megmutatjuk, hogy hol lesz az új Duna-híd

A bu­da­pesti dugók fel­szá­mo­lá­sát vár­ják az új Duna-híd­tól.

A fő­vá­rosi dugók fel­szá­mo­lá­sát, leg­alábbis a bel­vá­rosi for­ga­lom csök­ke­né­sét vár­ják az új, Buda és Pest kö­zötti út­vo­nal­tól, mely­nek része lesz az új Duna-híd.

Így közlekedjünk a Hungaroring környékén, megszólalt a rendőrség

Így közlekedjünk a Hungaroring környékén, megszólalt a rendőrség

Ér­de­mes meg­fon­tolni a rend­őr­ség se­gítő sza­vait.

Szer­dán kez­de­tét vette Mo­gyo­ró­don a For­mula-1 Ma­gyar Nagy­díj ren­dez­vé­nye, így fon­tos tud­nunk, ho­gyan köz­le­ked­he­tünk. Ér­de­mes meg­fon­tolni a rend­őr­ség se­gítő sza­vait.

Friss hír: Autóbalesetet szenvedett Berki Krisztián és szerelme

Friss hír: Autóbalesetet szenvedett Berki Krisztián és szerelme

Berki Krisz­tián és sze­relme, Ka­tona Re­náta bal­ese­tet szen­ve­dett.

Berki Krisz­tián és sze­relme, Ka­tona Re­náta bal­ese­tet szen­ve­dett szom­ba­ton: egy bus­szal üt­kö­zött a ko­csi­juk.

Ezt mindenképp vedd figyelembe, mielőtt ma útra kelsz!

Ezt mindenképp vedd figyelembe, mielőtt ma útra kelsz!

Cudar idő van, ami miatt alig lehet köz­le­kedni az or­szág­ban.

Cudar idő van, ami miatt alig lehet köz­le­kedni az or­szág­ban.

Vigyázat, hófúvások, széllökések nehezítik a közlekedést

Vigyázat, hófúvások, széllökések nehezítik a közlekedést

Na­gyon vi­gyázni kell az idő­já­rás miatt.

Na­gyon vi­gyázni kell az idő­já­rás miatt az uta­kon, sok he­lyen jeges, jég­bor­dás sza­ka­szokra lehet rá­futni, az utak le­fagy­tak es­tére.

Erre érdemes figyelned, ha most indulsz el!

Erre érdemes figyelned, ha most indulsz el!

Út­le­zá­rá­sok, hó­fú­vá­sok, bal­ese­tek

Út­le­zá­rá­sok, hó­fú­vá­sok, bal­ese­tek: min­den egy he­lyen, ami­ről tud­nod kell, mi­előtt útra kelsz ma!

Időrabló sorompók miatt kockáztatják az életüket!

Időrabló sorompók miatt kockáztatják az életüket!

In­do­ko­lat­la­nul sokat kell vá­ra­kozni.

In­do­ko­lat­la­nul sokat, van, ahol több mint fél órát is vá­ra­kozni kell a vas­úti so­rom­pók­nál, pa­na­szol­ják a Ri­post ol­va­sói.

Megbénult a közlekedés, nem engedik felszállni a repülőket sem

Megbénult a közlekedés, nem engedik felszállni a repülőket sem

A ha­tal­mas ha­va­zás miatt meg­bé­nult az Egye­sült Ki­rály­ság köz­le­ke­dése.

A ha­tal­mas ha­va­zás miatt meg­bé­nult az Egye­sült Ki­rály­ság köz­le­ke­dése.

Téli gumi nélkül súlyos összegeket bukhatunk

Téli gumi nélkül súlyos összegeket bukhatunk

Az au­tó­sok fele még nyári gu­mi­val köz­le­ke­dik, pedig meg­jött a téli idő.

Az au­tó­sok fele még nyári gu­mi­val köz­le­ke­dik, pedig meg­jött a téli idő. Sokan nem tud­ják: ha nyári vagy ko­pott téli gumi van az autón, sokat koc­káz­tat­nak!

Autósok, figyelem! Ideje pénzt spórolni!

Autósok, figyelem! Ideje pénzt spórolni!

Ba­le­se­te­ket, bír­sá­go­kat ke­rül­he­tünk el, ha néha át­is­mé­tel­jük a KRESZ-t!

A köz­le­ke­dési sza­bá­lyok is­me­rete nem csak a biz­ton­sá­gunk miatt fon­tos. Ba­le­se­te­ket és bír­sá­go­kat ke­rül­he­tünk el, ha tud­juk, mit sza­bad és mit nem!

Óriási veszély, sorra dőlnek ki a fák a turisták kedvenc városában

Sorra dőlnek ki a fák a turisták kedvenc városában

Leg­utóbb egy taxit la­pí­tott ki egy fe­nyőfa, a sofőr kór­házba ke­rült.

Leg­utóbb egy taxit la­pí­tott ki egy ha­tal­mas fe­nyőfa, a sofőr kór­házba ke­rült, de a köz­le­ke­dést is gyak­ran aka­dá­lyoz­zák a ki­dőlő fák.

Húsbavágó változás jöhet a közlekedésben, ez nem fog tetszeni

Húsbavágó változás jöhet a közlekedésben, ez nem fog tetszeni

Ke­ve­sebb ko­csi­val in­dul­ha­tunk útnak, ha jön a szmog. Ma dönt az ügy­ben a Fő­vá­rosi Köz­gyű­lés.

Ke­ve­sebb ko­csi­val in­dul­ha­tunk útnak, ha jön a szmog. Ma dönt az ügy­ben a Fő­vá­rosi Köz­gyű­lés.

Csak óvatosan: itt történik a legtöbb vidéki halálos baleset

Csak óvatosan: itt történik a legtöbb vidéki halálos baleset

Il­le­gá­lis ver­se­nyek­ről plety­kál­nak...

Sokan il­le­gá­lis ver­se­nyek­kel ma­gya­ráz­zák, miért ebben a vi­déki vá­ros­ban tör­té­nik a leg­több, ha­lá­los bal­eset ha­zánk­ban. Mégis, mit szól­nak ehhez a rend­őrök?

A biciklis hibázott, mégis a sofőr jogsiját veszik el

A biciklis hibázott, mégis a sofőr jogsiját veszik el

Három hó­napra von­ták be.

Három hó­napra be­von­ták egy autós ve­ze­tői en­ge­dé­lyét, rá­adá­sul 50 ezer fo­rintra meg is bün­tet­ték "a köz­úti köz­le­ke­dés meg­za­va­rá­sáért".

Horror az utakon: rengeteg a karambol a köd miatt, rendőrségi autó is balesetezett

Horror az utakon: rengeteg a karambol a köd miatt, rendőrségi autó is balesetezett

Rend­őr­ségi autó és eset­ko­csi is ka­ram­bo­lo­zott.

Nyír­egy­há­zá­nál két autó - köz­tük egy eset­ko­csi - üt­kö­zött, Fü­zes­abony­nál rá­adá­sul egy rend­őr­ségi autó is durva bal­ese­tet szen­ve­dett. Ren­ge­teg ma a ka­ram­bol, ami rész­ben a ködös idő­já­rás­nak kö­szön­hető.

Újabb elektromos töltőállomás Veszprémben

Újabb elektromos töltőállomás Veszprémben

To­vább bő­vült a Veszp­rém­ben el­ér­hető elekt­ro­mos töl­tő­ál­lo­má­sok száma.

To­vább bő­vült a Veszp­rém­ben el­ér­hető elekt­ro­mos töl­tő­ál­lo­má­sok száma.

Itt az ország legveszélyesebb útjainak térképe

Itt az ország legveszélyesebb útjainak térképe

A fő­utak közül a 4-es a ha­lálút.

Az or­szá­gos fő­utak közül a Szol­no­kon át­ha­ladó 4-es út, az au­tó­pá­lyák közül az M1-es, a vá­ro­sok közül pedig Bu­da­pest után Kecs­ke­mét a leg­ve­szé­lye­sebb.

Rossz hír az autósoknak: 5 kilométeres a dugó az M7-esen

Rossz hír az autósoknak: 5 kilométeres a dugó az M7-esen

Az M7-es au­tó­pá­lya Ba­la­ton felé ve­zető ol­da­lán, Su­koró tér­sé­gé­ben út­bur­ko­lati je­le­ket újí­ta­nak fel.

Erre figyelj oda hétvégén: változások lesznek a villamosok vonalán

Erre figyelj oda hétvégén: változások lesznek a villamosok vonalán

Több vil­la­mos is rö­vi­dí­tett út­vo­na­lon köz­le­ke­dik a hét­vé­gén.

Több vil­la­mos is rö­vi­dí­tett út­vo­na­lon köz­le­ke­dik a hét­vé­gén. Ezen a hét­vé­gén a 17-es, a 41-es és a 47-es vil­la­mos út­vo­na­lá­nak hossza is meg­vál­to­zik, mu­tat­juk ho­gyan!

Megbénul Budapest, erre készülj az Árpád-hídnál

Megbénul Budapest, erre készülj az Árpád-hídnál

Mától újabb vál­to­zá­sokra kell szá­mí­tani a Váci út és a Ró­bert Ká­roly körút ke­resz­te­ző­dé­sé­ben.

Mától újabb vál­to­zá­sokra kell szá­mí­tani a Váci út és a Ró­bert Ká­roly körút ke­resz­te­ző­dé­sé­ben a 3-as metró fel­újí­tá­sá­nak elő­ké­szü­le­tei miatt.

Fontos változások lesznek az Árpád-hídnál a metrófelújítás miatt

Fontos változások lesznek az Árpád-hídnál a metrófelújítás miatt

Vál­to­zá­sok lesz­nek a Váci út és a Ró­bert Ká­roly körút ke­resz­te­ző­dé­sé­ben.

Vál­to­zá­sok lesz­nek a Váci út és a Ró­bert Ká­roly körút ke­resz­te­ző­dé­sé­ben.

Rossz hír az autósoknak hétvégére

Rossz hír az autósoknak hétvégére

A hőség miatt fel­füg­gesz­tik a hét­végi ka­mi­on­sto­pot.

A hőség miatt fel­füg­gesz­tik a hét­végi ka­mi­on­sto­pot. Szom­ba­ton és va­sár­nap kor­lá­to­zás nél­kül köz­le­ked­het­nek a te­her­au­tók a ma­gyar uta­kon.

Nem csak a mi problémánk: több országban is kilométeres a dugó!

Nem csak a mi problémánk: több országban is kilométeres a dugó!

Eu­rópa va­la­mennyi or­szá­gá­ban több ki­lo­mé­te­res ko­csi­so­rok ala­kul­tak ki a ven­dég­mun­ká­sok és nya­ra­lók miatt.

Gyorshír: Halálos ütközés történt Bölcskénél

Gyorshír: Halálos ütközés történt Bölcskénél

Két gép­ko­csi üt­kö­zött össze.

Két gép­ko­csi üt­kö­zött össze, egy ember éle­tét vesz­tette. Az egyik jármű az árok­ban kö­tött ki, az érin­tett út­sza­kaszt le­zár­ták.

Vigyázat! Mindenki egyszerre indul útnak

Vigyázat! Mindenki egyszerre indul útnak

A pün­kösdi hosszú hét­vé­gén töb­ben meg­in­dul­nak majd a Ba­la­ton felé.

A pün­kösdi hosszú hét­vé­gén töb­ben meg­in­dul­nak majd a Ba­la­ton vagy a Ve­len­cei-tó felé, és a ro­kon­lá­to­ga­tá­sok miatt is na­gyon sokan lesz­nek az uta­kon. Óri­ási dugók vár­ha­tók. A leg­jobb ma késő este útnak in­dulni.

Drasztikus forgalmi változások várnak ránk a vizes vb alatt

Drasztikus forgalmi változások várnak ránk a vizes vb alatt

Ma raj­tol a 17. FINA vi­lág­baj­nok­ság, ahová a szer­ve­zők 2500 spor­to­lót és 350 ezer lá­to­ga­tót vár­nak.

Ma raj­tol a 17. FINA vi­lág­baj­nok­ság. A ren­dez­vény je­len­tő­sen meg­vál­toz­tatja Bu­da­pest hét­köz­nap­jait.

Szárnyashajóval is célba veheted a vizes-vb helyszíneit

Szárnyashajóval is célba veheted a vizes-vb helyszíneit

El­sőbb­ség a tö­meg­köz­le­ke­dés­nek!

Adj el­sőbb­sé­get a tö­meg­köz­le­ke­dés­nek! Így jut­hatsz el a jú­lius 14-én kez­dődő 17. FINA Vi­lág­baj­nok­ság bu­da­pesti és ba­la­ton­fü­redi ver­se­nye­ire.

Megelégelte a szabálytalanul parkolókat a bringás

Megelégelte a szabálytalanul parkolókat a bringás

Hadat üzent a sza­bály­ta­la­nul par­koló au­tó­sok­nak egy bi­cik­lis. Mül­ler Tamás mat­ri­cá­kat gyár­tott, amik­kel a so­fő­rö­ket fi­gyel­mez­teti.

Lebukott, komoly szabálysértést követett el Kulka János

Lebukott, komoly szabálysértést követett el Kulka János

Mi­csoda fe­le­lőt­len­ség! Az egyre jobb ál­la­pot­ban lévő szí­nészt a Blaha Lujza tér­nél kap­ták len­cse­végre!

Mi­csoda fe­le­lőt­len­ség! Az egyre jobb ál­la­pot­ban lévő szí­nészt a Blaha Lujza tér­nél kap­ták len­cse­végre!

Így közlekedj Balin, mutatjuk a legjobb ötleteket

Így közlekedj Balin, mutatjuk a legjobb ötleteket

Bali egy va­rázs­la­tos szeg­lete In­do­né­zi­á­nak, vi­szont a szi­ge­ten való uta­zás hát­rá­nya a tö­meg­köz­le­ke­dés hi­á­nya.

Bali egy va­rázs­la­tos szeg­lete In­do­né­zi­á­nak, vi­szont a szi­ge­ten való uta­zás hát­rá­nya a tö­meg­köz­le­ke­dés hi­á­nya.

Elképesztő húsvéti őrület vár ránk

Elképesztő húsvéti őrület vár ránk

Ma és hol­nap min­denki egy­szerre indul útnak!

Ma és hol­nap min­denki egy­szerre indul útnak! Az idei az első hús­vét, ami­kor négy­na­pos lesz az ünnep, ha­za­in­dul­nak a ven­dég­mun­ká­sok, jön­nek a tu­ris­ták.

Ez a szerkezet forradalmian fogja átalakítani a városi közlekedést

Ez a szerkezet forradalmian fogja átalakítani a városi közlekedést

A Walk­car nevű esz­köz, a gyártó szlo­genje sze­rint egy olyan autó, ami a ke­zed­ben is elfér, ké­nyel­mes és prak­ti­kus...

Rá sem lehet ismerni Gesztesi Károlyra! Mintha kicserélték volna

Rá sem lehet ismerni Gesztesi Károlyra! Mintha kicserélték volna

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az 54 éves szí­nész élete.

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az 54 éves szí­nész élete, mióta el­vet­ték a jo­go­sít­vá­nyát!

Ötvenezer forintodba kerül, ha erre jársz

Ötvenezer forintodba kerül, ha erre jársz

Akadt olyan sza­bály­ta­lan­kodó autós, aki egy hét alatt 250 ezer fo­rint­nyi bün­te­tést sze­dett össze egy meg­gon­do­lat­lan ka­nya­ro­dás­sal. A köz­te­rü­let-fel­ügye­let 200 mil­liót kasszí­ro­zott itt!

Akadt olyan sza­bály­ta­lan­kodó autós, aki egy hét alatt 250 ezer fo­rint­nyi bün­te­tést sze­dett össze a ka­nya­ro­dás­sal.

A Penta nyerte el a pesti rakpartrendezés következő szakaszát

A Penta nyerte el a pesti rakpartrendezés következő szakaszát

A Mar­git híd­tól a Dráva ut­cáig tartó ré­szen a vizes vb-hez kap­cso­ló­dóan gya­log­sé­tányt ala­kí­ta­nak ki.

Erre figyelj, nélküle már nem ülhetsz autóba

Erre figyelj, nélküle már nem ülhetsz autóba

Ha el­in­dulsz, pórul jár­hatsz.

Ha el­in­dulsz, pórul jár­hatsz. A pénz­tár­cád fogja bánni. De van még más is amit jó, ha tudsz.

Drága mulatság - tesznek az autósok a szabályokra

Drága mulatság - tesznek az autósok a szabályokra

Te­le­fo­nál­nak, át­haj­ta­nak a piros lám­pán, hol­ott sú­lyos tíz­ez­re­ket fi­zet­nek ezért az au­tó­sok. De vajon miért nem tart­ják be az elő­írá­so­kat?

Te­le­fo­nál­nak, át­haj­ta­nak a piros lám­pán, hol­ott sú­lyos tíz­ez­re­ket fi­zet­nek ezért az au­tó­sok. De vajon miért nem tart­ják be az elő­írá­so­kat?

Letették az M44-es 62 kilométeres szakaszának alapkövét

Letették az M44-es 62 kilométeres szakaszának alapkövét

A gyors­for­galmi út 2019-re ké­szül el.

A gyors­for­galmi út 2019-re ké­szül el: rajta ke­resz­tül Bé­kés­csaba 45 perc­cel gyor­sab­ban lesz majd el­ér­hető Bu­da­pest­ről.

27 ezer négyzetméter úttal készült el Hevesben a He-Do, a Colas és a HEDÚT

27 ezer négyzetméter úttal készült el Hevesben a He-Do, a Colas és a HEDÚT

A három cég a 2419-es úton össze­sen 4,5 ki­lo­mé­tert újí­tott fel.

A három cég a 2419-es úton össze­sen 4,5 ki­lo­mé­tert újí­tott fel és tett biz­ton­sá­go­sabbá 361 mil­lió fo­rint­ból.

Belvárosi négysávosítással gyorsult Nyíregyháza közlekedése

Belvárosi négysávosítással gyorsult Nyíregyháza közlekedése

A Ke-Víz 21 Épí­tő­ipari Zrt. és Fight Szol­gál­tató Kft. ki­vi­te­le­zé­sé­ben négy­sá­vo­so­dott a nyír­egy­háza kis- és nagy­kör­út­ját össze­kötő Szegfű utca.

A Ke-Víz 21 Épí­tő­ipari Zrt. és Fight Szol­gál­tató Kft. ki­vi­te­le­zé­sé­ben négy­sá­vo­so­dott a Nyír­egy­háza kis- és nagy­kör­út­ját össze­kötő Szegfű utca.

21-es út: indulhat az áttérés a régi sávokról

21-es út: indulhat az áttérés a régi sávokról az újakra

A pro­jekt a nóg­rádi tér­ség gyors­for­galmi el­ér­he­tő­sé­gét biz­to­sítja.

A nóg­rádi tér­ség gyors­for­galmi el­ér­he­tő­sé­gét biz­to­sító pro­jekt­ben a He-Do, az Eu­ro­asz­falt, a Colas és a Swi­tel­sky az új sávok be­fe­je­zése után el­kezdi a ré­giek tel­jes fel­újí­tá­sát.

Csatornázás alapozza meg Budakalász útépítéseit

Csatornázás alapozza meg Budakalász útépítéseit

A Penta ki­vi­te­le­zé­sé­ben meg­va­ló­suló 365 mil­liós be­ru­há­zás­ban 3,5 ki­lo­mé­ter­nyi csa­torna épül ki a Berdó nevű vá­ros­rész­ben.

Friss: ma már nem fog járni a metró, súlyos sérültjei is vannak a balesetnek!

Újabb részletek: súlyos sérültjei is vannak a metróbalesetnek!

A Pil­langó utcai bal­eset­ben sokan meg­sé­rül­tek, a város is meg­bé­nult...

A Pil­langó utcai bal­eset­ben sokan meg­sé­rül­tek, de az üt­kö­zés a vá­rost is meg­bé­ní­totta...

Közel tízezer járműtől mentesíti Hajdúsámsont a 471-es elkerülője

Közel tízezer járműtől mentesíti Hajdúsámsont a 471-es elkerülője

Le­tet­ték az alap­kö­vét a 471-es főút Haj­dú­sám­sont el­ke­rülő sza­ka­szá­nak.

Le­tet­ték az alap­kö­vét a 471-es főút Haj­dú­sám­sont el­ke­rülő sza­ka­szá­nak. A két­szer egy sávos út új nyom­vo­na­lon, 8,6 km-en épül meg a Deb­re­cent Má­té­szal­ká­val össze­kötő, egy­szerre több pro­jekt­ben meg­újuló 471-es ré­sze­ként. A ki­vi­te­le­zést a Ke-Viz 21 Zrt. és a Zemp­lénkő Kft. végzi.

M4: a Duna Aszfalt, az Euroaszfalt és a Colas kivitelez Üllő és Cegléd között

M4: a Duna Aszfalt, az Euroaszfalt és a Colas kivitelez Üllő és Cegléd között

A be­ru­há­zás hat te­le­pü­lést te­her­men­te­sít az át­menő for­ga­lom alól.

A 44 ki­lo­mé­te­res sza­kasz je­len­tős része új nyom­vo­na­lon épül, a be­ru­há­zás hat te­le­pü­lést te­her­men­te­sít az át­menő for­ga­lom alól.

Ezek a cégek építik fel az M44-es leghosszabb szakaszát

Ezek a cégek építik fel az M44-es leghosszabb szakaszát

A Bé­kés­csaba gyors­for­galmi el­ér­he­tő­sé­gét biz­to­sító pro­jekt leg­na­gyobb ele­mét hat tár­sa­ság ki­vi­te­lezi 62 ki­lo­mé­te­ren.

A Bé­kés­csaba gyors­for­galmi el­ér­he­tő­sé­gét biz­to­sító pro­jekt leg­na­gyobb ele­mét hat tár­sa­ság ki­vi­te­lezi 62 ki­lo­mé­te­ren.

Kész a 427-es út felújítása, kamionmentessé vált Berettyóújfalu

Kész a 427-es út felújítása, kamionmentessé vált Berettyóújfalu

A Hódút Kft. és a KE-VÍZ 21 Zrt. al­kotta HK Kon­zor­cium el­vé­gezte a 427-es má­sod­rendű főút fel­újí­tá­sát a komp­lex út­fel­újí­tási prog­ram ke­re­té­ben.

25 éves problémát oldott meg az útfelújítás

25 éves problémát oldott meg az Újfehértó-Nagykálló összekötő út felújítása

Op­ti­kai fej­lesz­té­se­ket is vé­gez­tek

A Duna Asz­falt, az Eu­ro­asz­falt és a St­ra­bag ki­vi­te­le­zé­sé­ben fel­újí­tott 4912-es út a 4-es főút­tal biz­to­sít össze­köt­te­tést Nagy­kál­ló­nak.

2018-ra teljessé válik Nyíregyháza nyugati elkerülője

2018-ra teljessé válik Nyíregyháza nyugati elkerülője

Vár­ha­tóan de­cem­berre el­ké­szül­nek a Nyír­egy­há­zát nyu­gat­ról el­ke­rülő út kö­vet­kező, a 36-os és 38-as főút kö­zötti sza­ka­szá­nak ki­vi­teli ter­vei.

Vár­ha­tóan de­cem­berre el­ké­szül­nek a Nyír­egy­há­zát nyu­gat­ról el­ke­rülő út kö­vet­kező, a 36-os és 38-as főút kö­zötti sza­ka­szá­nak ki­vi­teli ter­vei. Az épít­ke­zés be­csült költ­sége csak­nem 10 mil­li­árd fo­rint.

Láttad már az utazó macskát? Shiroe így járja be egész Budapestet

Láttad már az utazó macskát? Shiroe így járja be egész Budapestet

A kü­lön­le­ges cica már meg­szokta, hogy gaz­dája hátán ülve utaz­gat­nak...

A kü­lön­le­ges cica már meg­szokta, hogy ha gaz­dája há­tára pat­tan, akkor együtt utaz­zák be a fő­vá­rost...

Jól halad a Hódút, Ke-Víz, Zemplénkő alkotta konzorcium a 471-esen

Jól halad a Hódút, Ke-Víz, Zemplénkő alkotta konzorcium a 471-esen

Bur­ko­lat­erő­sí­tés és szé­le­sí­tés szün­teti meg a hajdú-bi­hari ha­lálút ve­szé­lyeit.

Bur­ko­lat­erő­sí­tés és szé­le­sí­tés szün­teti meg a hajdú-bi­hari ha­lálút ve­szé­lyeit Haj­dú­sám­son és a me­gye­ha­tár kö­zött.

Fontos útvonalat újított fel Budán a Penta

Fontos útvonalat újított fel Budán a Penta

A hegy­vi­déki Má­tyás Ki­rály ut­cá­ban há­rom­ezer négy­zet­mé­te­ren meg­újult az asz­falt­bur­ko­lat.

A hegy­vi­déki Má­tyás Ki­rály ut­cá­ban há­rom­ezer négy­zet­mé­te­ren meg­újult az asz­falt­bur­ko­lat, új sze­gé­lyek, új járda és térkő épült.

Folytatódik Nyíregyháza nagyszabású közlekedésfejlesztése

Folytatódik Nyíregyháza nagyszabású közlekedésfejlesztése

A bel­vá­ros és az au­tó­pá­lya kö­zötti for­ga­lom fon­tos cso­mó­pont­ját épí­tik át.

A bel­vá­ros és az au­tó­pá­lya kö­zötti for­ga­lom egyik fon­tos cso­mó­pont­ját épí­tik át a me­gye­szék­he­lyen.

Irány Kassa: az EuroAszfalt megkezdte a munkát a szlovák határnál

Irány Kassa: az EuroAszfalt megkezdte a munkát a szlovák határnál

Le­ra­kásra ke­rült az M30-as új sza­ka­szá­nak alap­köve.

Le­ra­kásra ke­rült az M30-as Tor­nyos­né­meti és a határ közti sza­ka­szá­nak alap­köve. A köz­le­ke­dők vár­ha­tóan a jövő év vé­gé­től hasz­nál­hat­ják majd az 1,7 km hosszú utat.

Tömegnyomor: ezért nem férsz fel az 1-es villamosra!

Tömegnyomor: ezért nem férsz fel az 1-es villamosra!

A régi Tat­rák ki­seb­bek a kel­le­té­nél...

A vil­la­mos immár Óbu­dá­tól Új­bu­dáig köz­le­ke­dik. A ré­gebbi jár­mű­vek ki­seb­bek, mint a fris­sen vá­sá­rolt CAF-ok, s rá­adás­ként még las­sab­bak is...

Októbertől két óra alatt elérhető lesz Szombathely a fővárosból

Októbertől két óra alatt elérhető lesz Szombathely a fővárosból

A vasi me­gye­szék­hely gyors­for­galmi el­ér­he­tő­sé­gét biz­to­sító M86-oson már a be­fe­jező te­rep­ren­dező mun­ká­la­tok és a bur­ko­lat­fes­tés fo­lyik.

A vasi me­gye­szék­hely gyors­for­galmi el­ér­he­tő­sé­gét biz­to­sító M86-oson már a be­fe­jező te­rep­ren­dező mun­ká­la­tok és a bur­ko­lat­fes­tés fo­lyik.

Fejlődnek a közutak Nyíregyházán

Fejlődnek a közutak Nyíregyházán

A prog­ram össz­költ­sége 1,8 mil­li­árd fo­rint.

A prog­ram össz­költ­sége 1,8 mil­li­árd fo­rint.

Dunakeszire, Érdre, Dömösre és Etyekre is bicikliút épül Budapestről

Dunakeszire, Érdre, Dömösre és Etyekre is bicikliút épül Budapestről

Több száz ki­lo­mé­ter ke­rék­párút épül

Hajdú-Bi­har­ban, Bé­kés­ben és Ba­ra­nyá­ban is közel 60 ki­lo­mé­ter­nyi új bi­cik­liút épí­té­sét ter­ve­zik.

Háromnapos traffipax-invázió
a magyar utakon

Háromnapos traffipax-invázió a magyar utakon

Kedd­től csü­tör­tö­kig mér­nek.

Kedd­től csü­tör­tö­kig szinte min­den úton mér­nek a rend­őrök: gyors­for­galmi uta­kon, fő­uta­kon és la­kott te­rü­le­tek köz­út­jait is fo­tóz­hat­nak.

Idenézz, itt mulathatsz jól augusztus 20-án!

Idenézz, itt mulathatsz jól augusztus 20-án!

Au­tók­nak itt semmi ke­res­ni­va­ló­juk...

A fő­vá­ros köz­le­ke­dési szem­pont­ból el­esik a nem­zeti ün­ne­pen, cse­rébe ahol más­kor autók jár­nak, most a bu­da­pes­tiek szó­ra­koz­hat­nak.

Kerékpárút még sosem volt ilyen fontos

Kerékpárút még sosem volt ilyen fontos

A kor­mány gyor­sítja a bi­cik­li­utak tu­risz­ti­kai fej­lesz­té­sét: nyolc je­len­tős pro­jekt indul, köz­tük a Ba­la­toni Brin­ga­kör meg­újí­tása.

A kor­mány gyor­sítja a bi­cik­li­utak tu­risz­ti­kai fej­lesz­té­sét: nyolc je­len­tős pro­jekt indul, köz­tük a Ba­la­toni Brin­ga­kör meg­újí­tása.

Szoba nagyságú lyuk tátong a zuglói kereszteződésben

Szoba nagyságú lyuk tátong a zuglói kereszteződésben

Meg­nyílt a föld Zug­ló­ban: cső­tö­rés miatt be­sza­kadt az út­test. Au­tó­val is nehéz köz­le­kedni, a bu­szo­kat is te­re­lik.

Meg­nyílt a föld Zug­ló­ban: cső­tö­rés miatt be­sza­kadt az út­test. Au­tó­val is nehéz köz­le­kedni, a bu­szo­kat is te­re­lik.

Rekordbüntetések: volt olyan bliccelő, aki 900 ezer forintot bukott

Rekordbüntetések: volt olyan bliccelő, aki 900 ezer forintot bukott

A Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont egyre szi­go­rúbb a blic­ce­lők­kel. Durva bün­te­tést kap az, aki jegy nél­kül uta­zik!

Ízelítő a szombati budapesti káoszból

Ízelítő a szombati budapesti káoszból

El­ké­pesztő dugó vár­ható a hét­vé­gén a fő­vá­ros út­jain!

El­ké­pesztő dugó vár­ható a hét­vé­gén a fő­vá­ros út­jain! A Red Bull Air Race miatt már csü­tör­tö­kön meg­kez­dőd­tek az út­le­zá­rá­sok és a for­ga­lom el­te­re­lé­sek. Mu­tat­juk, a város me­lyik ré­szét ér­de­mes el­ke­rül­nöd!

Dúl a háború:
végül kié lesz
a Bartók Béla út?

Dúl a háború:
végül kié lesz
a Bartók Béla út?

Senki sem tudja pon­to­san, hogy mi lesz, mi­u­tán fel­újít­ják a vil­la­mos­pe­ro­no­kat a Bar­tók Béla úton.

Senki sem tudja pon­to­san, hogy mi lesz, mi­u­tán fel­újít­ják a vil­la­mos­pe­ro­no­kat a Bar­tók Béla úton. A gya­lo­go­sok, a bi­cik­li­sek és az au­tó­sok is akar­ják az őket meg­il­lető te­rü­le­tet. De mi lesz a meg­ol­dás?