CÍMKE: 'kossuth tér'

Rendőrökre támadtak az agresszív ellenzéki tüntetők

Rendőrökre támadtak az agresszív ellenzéki tüntetők

Pén­te­ken is ut­cára vo­nul­tak az el­len­zéki tün­te­tők, és is­mé­tel­ten meg­tá­mad­ták a rend­őrö­ket is.

Az ellenzék Majdant akar csinálni a Kossuth térből

Az ellenzék Majdant akar csinálni a Kossuth térből

A meg­szer­ve­zett for­ra­da­lom ma­gyar­or­szági vál­to­za­tát sze­retné vég­re­haj­tani az el­len­zék.

Ismét megtámadták a rendőröket a Kossuth téri tüntetők

Ismét megtámadták a rendőröket a Kossuth téri tüntetők

A tün­te­tők köd­gyer­tyát dob­tak a rend­őrökre a csü­tör­tök esti de­monst­rá­ció során.

A tün­te­tők köd­gyer­tyát dob­tak a rend­őrökre a csü­tör­tök esti de­monst­rá­ció során.

Ezért érdemes most kimenni a Parlamenthez

Ezért érdemes most kimenni a Parlamenthez

Áll az Or­szág Ka­rá­csony­fája a bu­da­pesti Kos­suth téren, a Par­la­ment előtt. A mé­re­tes fe­nyőfa az or­szág északi ré­szé­ből, Put­nok­ról ér­ke­zett.

Áll az Or­szág Ka­rá­csony­fája a bu­da­pesti Kos­suth téren, a Par­la­ment előtt. A mé­re­tes fe­nyőfa az or­szág északi ré­szé­ből, Put­nok­ról ér­ke­zett.

Felvonták a nemzeti lobogót a Parlament előtt

Felvonták a nemzeti lobogót a Parlament előtt

Az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 62. év­for­du­ló­ján ked­den reg­gel a Par­la­ment előtti Kos­suth Lajos téren.

Fel­von­ták a nem­zeti lo­bo­gót az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 62. év­for­du­ló­ján.

Százezrek nézték, lájkolták, osztották meg március 15-e örömét!

Százezrek nézték, osztották meg a magyar politikus képeit és videóit

A di­gi­tá­lis tér­ben is a Fi­desz nyerte meg to­rony­ma­ga­san a már­cius ti­zen­ötö­di­kei ver­senyt.

Kiderült, mi lesz március 15-én

Kiderült, mi lesz március 15-én

Min­den­kit, aki­nek fon­tos a ma­gyar sza­bad­ság ügye, vár­nak már­cius 15-én a Kos­suth térre, ahol 14 óra­kor kez­dő­dik a dísz­ün­nep­ség, ame­lyen Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök mond be­szé­det.

Min­den­kit, aki­nek fon­tos a ma­gyar sza­bad­ság­ügye, vár­nak már­cius 15-én a Kos­suth térre, ahol 14 óra­kor kez­dő­dik a dísz­ün­nep­ség, ame­lyen Orbán Vik­tor mond be­szé­det.

Jön a karácsony: ilyen faállítást még nem láttál!

Jön a karácsony: ilyen faállítást még nem láttál!

Va­sár­nap kez­dő­dik az ad­vent!

Va­sár­nap kez­dő­dik az ad­venti idő­szak, így las­san az össze te­le­pü­lés fel­ál­lítja saját ka­rá­csony­fá­ját. Nem tör­tént ez más­hogy Szol­no­kon sem...

Rejtély: hová tűnt Jézuska a jászolból?

Rejtély: hová tűnt Jézuska a jászolból?

Szép, szép ez a bet­le­hem a Kos­suth téren, de vajon hol a Jé­zuska be­lőle? Ezt kér­dezte Ri­pos­te­rünk, aki le­fo­tózta a hi­á­nyos­nak tűnő je­le­ne­tet is....

Szép, szép ez a bet­le­hem a Kos­suth téren, de vajon hol a Jé­zuska be­lőle? Ezt kér­dezte Ri­pos­te­rünk, aki le­fo­tózta a hi­á­nyos­nak tűnő je­le­ne­tet is....

Ez a férfi lopott el egy biciklit a Kossuth térről fényes nappal!

Ez a férfi lopott el egy biciklit a Kossuth térről fényes nappal!

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség!

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség azt a nap­szem­üve­ges férfit, aki még áp­ri­lis 14-én lo­pott el egy bi­cik­lit a Kos­suth tér­ről!

Ezek a sztárok is kiálltak az állatkínzás ellen! Exkluzív galéria a tüntetésről

Ezek a sztárok is kiálltak az állatkínzás ellen! Exkluzív galéria a tüntetésről

Az or­szág min­den pont­já­ról ér­kez­tek szim­pa­ti­zán­sok arra a tün­te­tésre, amit az ál­lat­kín­zás ellen tar­tot­tak szom­ba­ton.

Bontják az ország karácsonyfáját - fotók!

Bontják az ország karácsonyfáját - fotók!

Utá­na­jár­tunk, mi lesz a sorsa a 2,5 ton­nás fának.

Ma, víz­ke­reszt nap­ján da­ra­bol­ják fel az óri­ás­fe­nyőt a tűz­ol­tók. Utá­na­jár­tunk, mi lesz a sorsa a 2,5 ton­nás fának.