CÍMKE: 'korrupció'

Óriási botrány, ebbe beleremeg a labdarúgás világa

Óriási botrány, ebbe beleremeg a labdarúgás világa

Cél­ke­reszt­ben a ka­tari vb. Több száz­mil­lió dol­lár­nyi ke­nő­pénz volt a ren­de­zés oda­íté­lé­sé­nek ára?

Cél­ke­reszt­ben a ka­tari vb. Több száz­mil­lió dol­lár­nyi ke­nő­pénz volt a ren­de­zés oda­íté­lé­sé­nek ára?

Ilyen keményen büntetik a korrupt magyar rendőröket

Ilyen keményen büntetik a korrupt magyar rendőröket

Hi­va­tali vesz­te­ge­tés gya­núja miatt őri­zetbe vet­tek több au­tó­pá­lya-rend­őrt. A ház­ku­ta­tá­sok során tíz­ezer­nél is több eurót ta­lál­tak.

Hi­va­tali vesz­te­ge­tés gya­núja miatt őri­zetbe vet­tek több au­tó­pá­lya-rend­őrt. A ház­ku­ta­tá­sok során tíz­ezer­nél is több eurót ta­lál­tak.

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió. Meg­bu­kott a Job­bik nem­rég még fut­ball­hu­li­gán­ként ga­ráz­dál­kodó kép­vi­se­lője, a nagy­hangú Szi- lágyi György.

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió. Meg­bu­kott a Job­bik kép­vi­se­lője, aki nem­rég még fut­ball­hu­li­gán volt.

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

De an­ti­kor­rup­ciós cso­ma­got ígér­nek.

A Fi­desz sze­rint Vona Gábor és a Job­bik a leg­na­gyobb po­li­ti­kai kor­rup­ciós bot­rány­ban érin­tet­tek - így re­a­gált a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

Vizsgálatot indított Hadházy ellen a Földalapkezelő

Vizsgálatot indított Hadházy ellen a Földalapkezelő

Újabb bot­rány az LMP társ­el­nöke körül! Ez­út­tal csa­lási-kor­rup­ciós ügybe ke­ve­re­dett.

Újabb bot­rány az LMP társ­el­nöke körül! Ez­út­tal csa­lási-kor­rup­ciós ügybe ke­ve­re­dett.

Nagy botrány lesz, végre megfogják a korrupt magyar politikusokat

Nagy botrány lesz, végre megfogják a korrupt magyar politikusokat

Sokan attól tar­ta­nak, hogy még a vá­lasz­tá­sok előtt meg­tö­rik és ki­tá­lal. Min­den idők leg­na­gyobb kor­rup­ciós bot­rá­nya lesz ez.

Szatyorban vitték a pénzt a szocialistáknak...

Szatyorban vitték a pénzt a szocialistáknak...

Újabb rész­le­tek az MSZP bot­rá­nyá­ról.

Újabb rész­le­tek az MSZP 250 mil­liós ke­nő­pénz­bot­rá­nyá­ról. Sza­tyor­ban kap­ták a pénzt egy, a Par­la­ment kör­nyé­kén lévő ét­te­rem­ben.

Szoci kampányokba ment Czeglédy lopott pénze: kitálalt a védett tanú

Szoci kampányokba ment Czeglédy lopott pénze:
kitálalt a védett tanú

A Czeg­lédyék lo­pott pén­zé­ből fi­nan­szí­roz­ták a maffia­bal­ol­dalt.

A Czeg­lédy-féle bűn­szö­vet­ke­zet lo­pott pén­zé­ből fi­nan­szí­roz­ták a maffia­bal­ol­dal po­li­ti­kai te­vé­keny­sé­gét. Száz­mil­li­ó­kat la­pá­tol­tak át.

250 millió kenőpénzt kértek a szocialista politikusok

250 millió kenőpénzt kértek a szocialista politikusok

Az ezzel kap­cso­la­tos ta­nú­val­lo­más hét­főn kerül a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­hez.

Az ezzel kap­cso­la­tos ta­nú­val­lo­más hét­főn kerül a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­hez.

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

A be­ru­há­zá­sok 20 %-át nyúl­ták le.

Az ál­lami be­ru­há­zá­sok 20 szá­za­lé­kát nyúl­ták le rend­sze­re­sen. Sokan máris azt mond­ják, ez Gyur­csány má­so­dik öszödi be­széde!

Pech: az afrikai vezetőknek nem áll érdekében a migráció megszüntetése

Pech: az afrikai vezetőknek nem áll érdekében a migráció megszüntetése

A kor­rup­ció és a né­pes­ség­nö­ve­ke­dés miatt af­ri­kai ve­ze­tők ezt nem akar­ják.

A kor­rup­ció és a né­pes­ség­nö­ve­ke­dés miatt az af­ri­kai ál­la­mok ve­ze­tő­i­nek nem áll ér­de­ké­ben, hogy az Eu­rópa felé irá­nyuló mig­rá­ció meg­szűn­jön. Pedig az el­múlt 60 évben két­ezer mil­li­árd eurót kap­tak, ami­ből akár a saját lá­bukra is áll­hat­tak volna...

Most robbant a hír, őrizetben a nagy hatalmú futballvezér

Most robbant a hír, őrizetben a nagy hatalmú futballvezér

Sik­kasz­tott a spa­nyol foci el­nöke?

Itt a kö­vet­kező balhé, ami meg­ren­geti a fo­ci­vi­lá­got. Sik­kasz­tott a spa­nyol szö­vet­ség el­nöke, aki egy­ben az UEFA és a FIFA al­el­nöki poszt­jait is be­tölti?

Ezért özönlenek az afrikai migránsok Európába

Ezért özönlenek az afrikai migránsok Európába

Af­ri­kai ok­nyo­mozó új­ság­írók el­ké­pesztő össze­füg­gé­se­ket fed­tek fel. Úgy tűnik, pénz­zel nehéz lesz meg­ál­lí­tani a mig­rán­sok ára­da­tát.

Af­ri­kai ok­nyo­mozó új­ság­írók el­ké­pesztő össze­füg­gé­se­ket fed­tek fel. Úgy tűnik, egyre több példa van arra, hogy pénz­zel nehéz lesz meg­ál­lí­tani a mig­rán­sok ára­da­tát.

Bajban Katar, ki rendezheti a 2022-es foci-vb-t?

Bajban Katar, ki rendezheti a 2022-es foci-vb-t?

El­ve­szik Ka­tar­tól a vb-t?

Mi tör­té­nik, ha célt érnek a tá­ma­dá­sok, és el­ve­szik Ka­tar­tól a 2022-es lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­got?