CÍMKE: 'korrupció'

Platini megszólalt, nehéz estéje volt a rendőrségen

Platini megszólalt, nehéz estéje volt a rendőrségen

Ki­hall­gat­ták Mi­chel Pla­ti­nit a 2022-es ka­tari lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság kap­csán.

Rejtélyes százmilliók, magasba nyúlnak a szálak a Platini-botrányban

Rejtélyes százmilliók, magasba nyúlnak a szálak a Platini-botrányban

Katar mel­lett a PSG is érin­tett? Új infók a lab­da­rú­gás vi­lá­gát meg­ren­gető kor­rup­ciós bal­hé­ról.

Most érkezett, Michel Platinit letartóztatták

Most érkezett, Michel Platinit letartóztatták

Sú­lyos vá­dak­kal il­le­tik az Eu­ró­pai Lab­da­rúgó Szö­vet­ség egy­kori el­nö­két, Mi­chel Pla­ti­nit. Ki­hall­gat­ják őt a ka­tari vi­lág­baj­nok­ság ügyé­ben. Ke­nő­pénz gya­núja me­rült fel...

Sú­lyos vá­dak­kal il­le­tik az Eu­ró­pai Lab­da­rúgó Szö­vet­ség egy­kori el­nö­két, Mi­chel Pla­ti­nit. Ki­hall­gat­ják őt a ka­tari vb ügyé­ben.

Szanyi kapitány belegyalogolt az MSZP-be

Szanyi kapitány belegyalogolt az MSZP-be

Nyílt le­vél­ben osz­totta ki ke­mé­nyen a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Pár­tot Sza­nyi Tibor, a párt le­kö­szönő EP-kép­vi­se­lője.

Nyílt le­vél­ben osz­totta ki ke­mé­nyen a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Pár­tot Sza­nyi Tibor, a párt le­kö­szönő EP-kép­vi­se­lője.

V4NA: Korrupt politikusokkal tárgyalt Gyurcsány Ferenc

V4NA: Korrupt politikusokkal tárgyalt Gyurcsány Ferenc

Gyur­csány Fe­renc pártja meg­mu­tatta va­lódi arcát, ami­kor egy tár­gya­ló­asz­tal­hoz ültek az ALDE-val.

Gyur­csány Fe­renc pártja meg­mu­tatta va­lódi arcát, ami­kor egy tár­gya­ló­asz­tal­hoz ültek az ALDE-val.

Luxuspartikra szórt el eurómilliókat az Unió menekültügyi vezetője

Luxuspartikra szórt el eurómilliókat az Unió menekültügyi vezetője

Lu­xus­ho­te­lek­ben szer­ve­zett ma­gán­par­ti­kat az EU Me­ne­kült­ügyi Hi­va­ta­lá­nak ve­ze­tője, José Car­re­ira, ter­mé­sze­te­sen köz­pénz­ből.

Vihart kavart Marco Rossi az olasz fociban, így reagált a balhéra

Vihart kavart Marco Rossi az olasz fociban, így reagált a balhéra

A li­ga­el­nök már az ügyész­sé­get is em­le­gette az el­hang­zot­tak miatt. Vajon lesz foly­ta­tása a kínos ügy­nek?

A li­ga­el­nök már az ügyész­sé­get is em­le­gette az el­hang­zot­tak miatt. Lesz foly­ta­tása a kínos ügy­nek?

Ilyen keményen büntetik a korrupt magyar rendőröket

Ilyen keményen büntetik a korrupt magyar rendőröket

Őri­zetbe vet­tek több rend­őrt.

Őri­zetbe vet­tek több au­tó­pá­lya-rend­őrt, akik­kel szem­ben fel­me­rült a hi­va­tali vesz­te­ge­tés gya­núja. A ház­ku­ta­tá­sok során tíz­ezer­nél is több eurót ta­lál­tak.

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió.

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió. Meg­bu­kott a Job­bik nem­rég még fut­ball­hu­li­gán­ként ga­ráz­dál­kodó kép­vi­se­lője a nagy­hangú Szil­ágyi György.

Óriási botrány, ebbe beleremeg a labdarúgás világa

Óriási botrány, ebbe beleremeg a labdarúgás világa

Cél­ke­reszt­ben a ka­tari vb. Több száz­mil­lió dol­lár­nyi ke­nő­pénz volt a ren­de­zés oda­íté­lé­sé­nek ára?

Cél­ke­reszt­ben a ka­tari vb. Több száz­mil­lió dol­lár­nyi ke­nő­pénz volt a ren­de­zés oda­íté­lé­sé­nek ára?

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

A Fi­desz sze­rint Vona Gábor és a Job­bik a leg­na­gyobb po­li­ti­kai kor­rup­ciós bot­rány­ban érin­tet­tek.

A Fi­desz sze­rint Vona Gábor és a Job­bik a leg­na­gyobb po­li­ti­kai kor­rup­ciós bot­rány­ban érin­tet­tek.

Szoci kampányokba ment Czeglédy lopott pénze: kitálalt a védett tanú

Szoci kampányokba ment Czeglédy lopott pénze: kitálalt a védett tanú

A Czeg­lédy-féle bűn­szö­vet­ke­zet lo­pott pén­zé­ből fi­nan­szí­roz­ták a maffia­bal­ol­dalt. Száz­mil­li­ó­kat la­pá­tol­tak át.

Nagy botrány lesz, végre megfogják a korrupt magyar politikusokat

Nagy botrány lesz, végre megfogják a korrupt magyar politikusokat

Sokan attól tar­ta­nak, hogy még a vá­lasz­tá­sok előtt meg­tö­rik és ki­tá­lal. Min­den idők leg­na­gyobb kor­rup­ciós bot­rá­nya lesz ez.

Vizsgálatot indított Hadházy ellen a Földalapkezelő

Vizsgálatot indított Hadházy ellen a Földalapkezelő

Újabb bot­rány az LMP társ­el­nöke körül! Ez­út­tal csa­lási-kor­rup­ciós ügybe ke­ve­re­dett.

Újabb bot­rány az LMP társ­el­nöke körül! Ez­út­tal csa­lási-kor­rup­ciós ügybe ke­ve­re­dett.

Szatyorban vitték a pénzt a szocialistáknak...

Szatyorban vitték
a pénzt
a szocialistáknak...

Újabb rész­le­tek az MSZP 250 mil­liós ke­nő­pénz­bot­rá­nyá­ról. Sza­tyor­ban kap­ták a pénzt egy, a Par­la­ment kör­nyé­kén lévő ét­te­rem­ben.

Újabb rész­le­tek az MSZP 250 mil­liós ke­nő­pénz­bot­rá­nyá­ról. Sza­tyor­ban kap­ták a pénzt egy, a Par­la­ment kör­nyé­kén lévő ét­te­rem­ben.

250 millió kenőpénzt kértek a szocialista politikusok

250 millió kenőpénzt kértek a szocialista politikusok

Az ezzel kap­cso­la­tos ta­nú­val­lo­más hét­főn kerül a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­hez.

Az ezzel kap­cso­la­tos ta­nú­val­lo­más hét­főn kerül a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­hez.

Pech: az afrikai vezetőknek nem áll érdekében a migráció megszüntetése

Pech: az afrikai vezetőknek nem áll érdekében a migráció megszüntetése

A kor­rup­ció és a né­pes­ség­nö­ve­ke­dés miatt az af­ri­kai ál­la­mok ve­ze­tő­i­nek ez egy­ál­ta­lán nem ér­deke.

Ezért özönlenek az afrikai migránsok Európába

Ezért özönlenek az afrikai migránsok Európába

El­ké­pesztő össze­füg­gé­se­ket fed­tek fel.

Ok­nyo­mozó új­ság­írók el­ké­pesztő össze­füg­gé­se­ket fed­tek fel. Egyre több példa van arra, hogy pénz­zel nehéz lesz meg­ál­lí­tani a mig­rán­sok ára­da­tát.

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

A be­ru­há­zá­sok 20 %-át nyúl­ták le.

Az ál­lami be­ru­há­zá­sok 20 szá­za­lé­kát nyúl­ták le rend­sze­re­sen. Sokan máris azt mond­ják, ez Gyur­csány má­so­dik öszödi be­széde!

Most robbant a hír, őrizetben a nagy hatalmú futballvezér

Most robbant a hír, őrizetben a nagy hatalmú futballvezér

Sik­kasz­tott a spa­nyol foci el­nöke?

Itt a kö­vet­kező balhé, ami meg­ren­geti a fo­ci­vi­lá­got. Sik­kasz­tott a spa­nyol szö­vet­ség el­nöke, aki egy­ben az UEFA és a FIFA al­el­nöki poszt­jait is be­tölti?

Bajban Katar, ki rendezheti a 2022-es foci-vb-t?

Bajban Katar, ki rendezheti a 2022-es foci-vb-t?

El­ve­szik Ka­tar­tól a vb-t?

Mi tör­té­nik, ha célt érnek a tá­ma­dá­sok, és el­ve­szik Ka­tar­tól a 2022-es lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­got?