CÍMKE: 'környezetvédelem'

Sebestyén Balázs bevallotta: Elbukott

Sebestyén Balázs bevallotta: Elbukott

A mű­sor­ve­zető múlt hét pén­te­ken tett fo­ga­dal­mat...

A mű­sor­ve­zető múlt hét pén­te­ken tett fo­ga­dal­mat, de már hétfő reg­gel be kel­lett is­mer­nie, hogy kép­te­len volt be­tar­tani ígé­re­tét.

Fákat adott a Balaton Sound Zamárdinak

Fákat adott a Balaton Sound Zamárdinak

A fenn­tart­ha­tó­ság a Ba­la­ton Sound szá­mára alap­vető cél.

A fenn­tart­ha­tó­ság és a kör­nye­zet­tel való együtt­élés a Ba­la­ton Sound szá­mára alap­vető cél­ki­tű­zés.

FRISS HÍREK

Itt a megoldás, nem kell több eldobható evőeszköz

Itt a megoldás, nem kell több eldobható evőeszköz

Ne csak másra mu­to­gas­sunk, mi is te­he­tünk a mű­anyag­ára­dat ellen: ké­szít­sünk ehető ka­na­lat ott­hon.

Ne csak másra mu­to­gas­sunk, mi is te­he­tünk a mű­anyag­ára­dat ellen: ké­szít­sünk ehető ka­na­lat ott­hon. Finom és egész­sé­ges.

Magyarország elkötelezett a klímaváltozás elleni küzdelemben

Magyarország elkötelezett a környezetvédelem és a klímaváltozás elleni küzdelemben

De a kor­mány ala­cso­nyan akarja tar­tani a csa­lá­dok re­zsi­ki­adá­sait.

De a kor­mány fe­le­lős­sége, hogy ala­cso­nyan tartsa a csa­lá­dok re­zsi­ki­adá­sait.

Külföldön is siker a mosható magyar intimbetét

Külföldön is siker a mosható magyar intimbetét

Ko­ráb­ban köz­vé­le­mény­ku­tató volt Ga­ram­völ­gyi Ágnes, ma abból él, hogy in­tim­be­té­te­ket varr.

Ko­ráb­ban köz­vé­le­mény­ku­tató volt Ga­ram­völ­gyi Ágnes, ma abból él, hogy in­tim­be­té­te­ket varr. Még­hozzá mos­ha­tó­a­kat.

Fém szívószálak veszik át a műanyagok helyét

Fém szívószálak veszik át a műanyagok helyét

Nő a kör­nye­zet­tu­da­tos­ság.

A mű­anyag szí­vó­szá­lak kör­nye­zet­szennyező ha­tása köz­is­mert, így egyre töb­ben pró­bál­ják ki­hagyni vagy he­lyet­te­sí­teni.

Ma indul a közös szemétszedés

Ma indul a közös szemétszedés

Ma kez­dő­dik a TeS­zedd! kö­zös­ségi sze­mét­sze­dési prog­ram, amire idén vá­ra­ko­zá­son felül sokan je­lent­kez­tek. Idén már egy hétig tart Eu­rópa leg­si­ke­re­sebb kör­nye­zet­vé­delmi ak­ci­ója.

Ma kez­dő­dik a TeS­zedd! kö­zös­ségi sze­mét­sze­dési prog­ram, amire idén vá­ra­ko­zá­son felül sokan je­lent­kez­tek. Idén már egy hétig tart Eu­rópa leg­si­ke­re­sebb kör­nye­zet­vé­delmi ak­ci­ója.

Összefog az ország a szemét ellen, vasárnapig lehet jelentkezni

Összefog az ország a szemét ellen, vasárnapig lehet jelentkezni

Va­sár­na­pig bárki csat­la­koz­hat a TeS­zedd! - Ön­kén­te­sen a tiszta Ma­gyar­or­szá­gért ak­ci­ó­hoz.

Elképesztő átalakítás a győri Audi-gyárban

Elképesztő átalakítás a győri Audi-gyárban

Győr­ben lesz Eu­rópa leg­na­gyobb te­tő­na­p­erőmű-parkja.

Győr­ben lesz Eu­rópa leg­na­gyobb te­tő­na­p­erőmű-parkja. Az Audi Hun­ga­ria Zrt. két lo­gisz­ti­kai köz­pont­já­nak te­te­jén ala­kítja ki az E.ON Hun­gá­ria Zrt. Eu­rópa leg­na­gyobb te­tő­na­p­erőmű-park­ját.

Meghan után Harry herceg is elkövette ugyanazt a súlyos hibát

Meghan után Harry herceg is elkövette ugyanazt a súlyos hibát

A 34 éves her­ceg úgy tűnik, mintha bort inna és vizet pré­di­kálna.

A 34 éves her­ceg úgy tűnik, mintha bort inna és vizet pré­di­kálna, a kör­nye­zet­vé­dők pedig nem men­nek el tet­tei mel­lett szó nél­kül.

80 százalékkal csökkent a műanyag zacskók száma. Mondjuk, hol!

80 százalékkal csökkent a műanyag zacskók száma. Mondjuk, hol!

Más­fél mil­li­árd­dal ke­ve­sebb zacskó ke­rült a kör­nye­zetbe fél év alatt.

Más­fél mil­li­árd­dal ke­ve­sebb zacskó ke­rült a kör­nye­zetbe fél év alatt.

Mobilra költöznek a reklámújságok

Mobilra költöznek a reklámújságok

Min­den csa­lád ha­vonta több mint 2 kiló áru­házi rek­lám­új­sá­got kap.

Min­den csa­lád ha­vonta több mint 2 kiló, évente 26 ki­ló­nyi áru­házi rek­lám­új­sá­got kap a pos­ta­lá­dá­jába! Van, aki utálja, van, aki sze­reti, ám az biz­tos, hogy ez na­gyon kör­nye­zet­szennyező.

Betiltják a nejlonzacskót, visszatér a cekker

Betiltják a nejlonzacskót, visszatér a cekker

A vá­sár­lók egyet­ér­te­nek.

Egyet­ér­te­nek a vá­sár­lók azzal, hogy Ma­gyar­or­szá­gon is be­tilt­ják a mű­anyag zacs­kó­kat - de­rült ki a Ri­post vil­lám­ku­ta­tá­sá­ból.

Radikális döntést hozott Vastag Tamás, ezen sokan meglepődnek

Radikális döntést hozott Vastag Tamás, ezen sokan meglepődnek

Fiai szü­le­tése után érezte úgy, hogy vál­toz­tat­nia kell.

Fiai szü­le­tése után érezte úgy, hogy vál­toz­tat­nia kell.

Világhírű magyar találmány: út épül a műanyag szemétből

Világhírű magyar találmány: utat építenek a műanyag szemétből

A ten­ge­rek he­lyett be­tonba ön­tené a világ mű­anyag­hul­la­dé­kát a ma­gyar fel­ta­láló.

A ten­ge­rek he­lyett be­tonba ön­tené a világ mű­anyag­hul­la­dé­kát egy ma­gyar fel­ta­láló. Bus Ká­roly spe­ci­á­lis el­já­rá­sá­val olyan új­fajta beton ké­szül­het, mely nem csak ol­csóbb, de ru­gal­ma­sabb is, mint a ha­gyo­má­nyos, s az idő­já­rás­nak is job­ban el­len­áll.

Szeretsz futni? Akkor neked is tudnod kell, mi az a plogging

Szeretsz futni? Akkor neked is tudnod kell, mi az a plogging

Új fit­ne­sz­őrü­let hódít. Per­sze, hogy megint a své­dek kezd­ték! Lehet egy­szerre edzeni és vé­deni a kör­nye­ze­tet?

Lehet egy­szerre edzeni és vé­deni a kör­nye­ze­tet? Igen, lehet! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Szórj szódabikarbónát a vécébe, döbbenetes lesz a hatás

Szórj szódabikarbónát a vécébe, döbbenetes lesz a hatás

Ra­gyogni fog és tiszta illat árad.

Ahhoz, hogy min­dig ra­gyog­jon a vé­cé­csé­sze, nem kell drága és durva vegy­sze­re­ket hasz­nál­nod.

Te hova öntöd az olajat sütés után? Mutatjuk, mit kellene tenned

Te hova öntöd az olajat sütés után? Mutatjuk, mit kellene tenned

A mo­so­ga­tóba? A vé­cébe? A sze­me­tesbe? Sok bosszú­sá­got okoz a hasz­nált olaj, min­den ház­tar­tás­ban prob­léma, hova ke­rül­jön.

Elképesztő ötlet: leselejtezett Boeing-ből lakóház!

Elképesztő ötlet: leselejtezett Boeing-ből lakóház!

Ez ám a szár­nyas pa­lota!

A gé­pész­mér­nök Bruce Camp­bell gon­dolt egy na­gyot, és vá­sá­rolt ma­gá­nak egy le­se­lej­te­zett Bo­e­ing 727-200-as utas­szál­lí­tót és le­par­kol­tatta a tel­kén.

Görögdinnyehó: Már az Alpokban pusztít a bizarr természeti jelenség

Görögdinnyehó: Már az Alpokban pusztít a bizarr természeti jelenség

Az em­be­ri­ség az utóbbi száz évben durva vál­to­zá­so­kat in­dí­tott el a ter­mé­szet­ben. Emi­att tűnt fel a gö­rög­dinnyehó...

Aggasztó: maró anyaggal tüntetik el a havat az utcákról

Aggasztó: maró anyaggal tüntetik el a havat az utcákról

Tönk­re­ment láb­be­lik, ki­pusz­tult nö­vény­zet: a hóra szórt só kö­vet­kez­mé­nye. A só­zást csak két évre til­tot­ták be.

Tönk­re­ment láb­be­lik és autók, ki­pusz­tult nö­vény­zet: ez mind a hóra szórt só kö­vet­kez­mé­nye. A só­zást csak két évre til­tot­ták be.

Szanaszét hevernek a használt nejlonzacskók? Így használd újra fel

Szanaszét hevernek a használt nejlonzacskók? Így használd újra fel

Min­den be­vá­sár­lás után tu­cat­szám tömöd a nej­lon­zacs­kót a kony­ha­szek­rénybe? Meg­mu­tat­juk, hogy hasz­nál­ha­tod újra

Meddig kell várnunk a környezetkímélő aszfaltozásra?

Meddig kell várnunk a környezetkímélő aszfaltozásra?

A tech­no­ló­gia évek óta adott hozzá, a Duna Asz­falt már 2009-ben be­hozta az or­szágba a LEA (Low Energy Asp­halt) li­cen­cét, és két ke­ve­rő­te­le­pén is képes az elő­ál­lí­tá­sára.

Kiderült, miért járt Ferenc pápánál Leonardo DiCaprio!

Kiderült, miért járt Ferenc pápánál Leonardo DiCaprio!

Fe­renc pápa csü­tör­tö­kön fo­gadta a Va­ti­kán­ban az ame­ri­kai szí­nészt, aki a kör­nye­zet­vé­de­lem­ről dis­ku­rált vele.

Fe­renc pápa csü­tör­tö­kön fo­gadta a Va­ti­kán­ban az ame­ri­kai szí­nészt, aki a kör­nye­zet­vé­de­lem­ről dis­ku­rált vele.

Leonardo DiCaprio megvédi a bolygót

Leonardo DiCaprio megvédi a bolygót

A Ti­ta­nic sztárja 15 mil­lió dol­lárt aján­lott fel.

A Ti­ta­nic sztárja 15 mil­lió dol­lárt (4,2 mil­li­árd fo­rin­tot) aján­lott fel kör­nye­zet­vé­delmi cso­por­tok tá­mo­ga­tá­sára. DiCap­rio az Ama­zon Watch, a Save the Elap­hants, a Tree Peo­ple és a World Wild­life Fund­nak jut­tat a pénz­ből.

Két évig ingyen autózhatnak a debreceniek

Két évig ingyen autózhatnak a debreceniek

Ennek mind­össze két fel­té­tele van.

Ennek két fel­té­tele van: elekt­ro­mos au­tó­val kell ren­del­kez­niük és a nagy­er­dei mély­ga­rázs­ban kell par­kol­niuk, il­letve az in­gyen­naf­tát vé­te­lez­niük.

Átvágnak a betétdíjas üvegekkel!

Átvágnak a betétdíjas üvegekkel!

Ki csi­nál végre ren­det az üveg­vissza­vál­tás sze­mét­domb­ján? Ki kény­sze­ríti a go­nosz bol­to­so­kat, hogy vissza­ve­gyék azt az üve­get, ami­nek az árát ko­ráb­ban kifi­zet­tet­ték ve­lünk?

Ki csi­nál végre ren­det az üveg­vissza­vál­tás sze­mét­domb­ján? Ki kény­sze­ríti a go­nosz bol­to­so­kat, hogy vissza­ve­gyék azt az üve­get, ami­nek az árát ko­ráb­ban kifi­zet­tet­ték ve­lünk? Aki lép, meg­nyer­heti a kö­vet­kező vá­lasz­tá­so­kat!