CÍMKE: 'környezetszennyezés'

Három focipályányi szemét úszik a Tiszában

Három focipályányi szemét úszik a Tiszában

Döb­be­ne­tes vi­deót ké­szí­tett egy kezdő ter­mé­szetfil­mes, Lja­suk Di­mitry Kis­kö­ré­nél.

Drámai felvételek: Döbbenetes mértékű szennyezésről készült videó

Drámai felvételek: Döbbenetes mértékű szennyezésről készült videó

Az ember alig akar hinni a sze­mé­nek, pedig ezek a kép­so­rok saj­nos a szo­morú va­ló­sá­got mu­tat­ják.

Az okostelefonok nyírhatják ki a Földet egy tanulmány szerint!

Az okostelefonok nyírhatják ki a Földet egy tanulmány szerint!

Senki nem szá­mí­tott arra, hogy ilyen mé­retű szennye­zést okoz­hat ez az ipar.

Senki nem szá­mí­tott arra, hogy ilyen mé­retű szennye­zést okoz­hat ez az ipar.

Horváth Éva sokkoló fotókkal kampányol

Horváth Éva sokkoló fotókkal kampányol

A szép­ség­ki­rály­nőt na­gyon el­szo­mo­rítja, ami a kör­nye­zet­tel tör­té­nik, ezért úgy dön­tött, fel­emeli a hang­ját, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a prob­lé­mára..

A szép­ség­ki­rály­nőt na­gyon el­szo­mo­rítja, ami a kör­nye­zet­tel tör­té­nik, ezért úgy dön­tött, fel­emeli a hang­ját, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a prob­lé­mára..

Van még otthon régi szódapatronod?

Van még otthon régi szódapatronod? Mutatjuk, mit csinálj vele

Már csak el­dob­ható szó­da­pat­ront lehet kapni.

Már csak el­dob­ható szó­da­pat­ront lehet kapni. A gyártó meg­szün­tette a vissza­vált­ha­tót.

Új ellenséget találhat az EU: gond van a mikrókkal!

Új ellenséget találhat az EU: gond van a mikrókkal!

Egy ta­nul­mány sze­rint a mik­rók annyi szén-di­o­xi­dot bo­csá­ta­nak ki, hogy ko­moly ká­ro­kat okoz­nak a kör­nye­zet­ben.

Egy friss ta­nul­mány sze­rint a mik­ro­hul­lámú sütők olyan sok szén-di­o­xi­dot bo­csá­ta­nak ki, hogy ko­moly ká­ro­kat okoz­nak a kör­nye­zet­ben.

Ezt mondta a VW a magyar dízelpénzről

Ezt mondta a VW a magyar dízelpénzről

Ezt mondta a Volkswagen a magyar dízelpénzről

Fon­tos­nak tart­ják, hogy az Euro 1-4 dí­ze­lek he­lyét Euro 6-osok ve­gyék át.

Fon­tos­nak tart­ják, hogy Ma­gyar­or­szá­gon is az Euro 1-4 mo­to­rok­kal fel­sze­relt dízel autók he­lyét minél gyor­sabb ütem­ben, kor­szerű, Euro 6-os ve­gyék át.

Itthon is legyen dízeltámogatás!

Itthon is legyen dízeltámogatás!

Itthon is legyen dízeltámogatás!

Akár tíz­ezer euró tá­mo­ga­tást is kap­hat­nak a né­me­tek au­tó­cse­rére.

Akár há­rom­mil­lió fo­rint­nyi euro-tá­mo­ga­tást is kap­hat­nak a kör­nye­zet­szennyező Euro 1-4 be­so­ro­lású dí­zel­au­tó­i­kat új, kor­szerű mo­del­lekre le­cse­rélő né­me­tek a nagy gyár­tók­tól.

Veszélyben a sperma! Mi lesz így a városi férfiakkal?

Veszélyben a sperma! Mi lesz így a városi férfiakkal?

Ijesztő ada­to­kat ho­zott nyil­vá­nos­ságra egy ku­ta­tó­cso­port. A szennye­zett le­ve­gőjű vá­ros­ban élő férfi­ak­nak ke­ve­sebb az élet­ké­pes sper­má­juk.

Ijesztő ada­to­kat ho­zott nyil­vá­nos­ságra egy ku­ta­tó­cso­port. A szennye­zett le­ve­gőjű vá­ros­ban élő férfi­ak­nak sok­kal ke­ve­sebb az élet­ké­pes sper­má­juk, így ve­szély­ben az utód­lás kér­dése. A férfi­med­dő­ség csak az utóbbi évek­ben ke­rült a tu­do­má­nyos ku­ta­tá­sok elő­te­rébe.

Könyörögnek az állatvédők, ezért ne etessük soha kenyérrel a kacsákat

Könyörögnek az állatvédők, ezért ne etessük soha kenyérrel a kacsákat

Gon­dol­koz­zunk végre fe­le­lő­sen, cse­le­ked­jünk az ál­la­tok és kör­nye­ze­tünk ér­de­keit szem előtt tartva!

Nem hiszed el, mit tettek Bochkor Gáborék

Nem hiszed el, mit tettek Bochkor Gáborék

A kö­zös­ségi au­tó­zás­ról be­szél­tek a rá­di­ó­sok az Ön­in­dí­tó­ban, más­nap már uta­so­kat vit­tek ma­guk­kal.

Hihetetlen, mit találtak egy gyilkos bálna bendőjében

Hihetetlen, mit találtak egy gyilkos bálna bendőjében

A Dél Af­rika part­ja­i­nál ta­lált te­te­met fel­bon­col­ták. A ku­ta­tók le­döb­ben­tek az állat utolsó va­cso­rá­ján.