CÍMKE: 'kormányinfó'

A családok támogatása nő a legnagyobb mértékben

A családok támogatása nő a legnagyobb mértékben

A csa­lá­dok költ­ség­ve­té­sé­nek ne­vezte a jövő évit a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Orbán Viktor: Európában kerüljenek többségbe a bevándorlásellenes erők

Orbán Viktor: Európában kerüljenek többségbe a bevándorlásellenes erők

A mi­nisz­ter­el­nök sze­rint sors­döntő lehet a má­jusi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás.

Orbán: a migráció mélységében alakítja át a teljes európai politikát

Orbán: a migráció mélységében alakítja át a teljes európai politikát

A mig­rá­ció az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás fő kér­dése lesz.

A mig­rá­ció nem egy­sze­rűen az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás fő kér­dése lesz, egy olyan té­má­ról van szó ugyanis, amely mély­sé­gé­ben ala­kítja át a tel­jes eu­ró­pai po­li­ti­kát - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten, saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

Facebookon, élőben is közvetítik Orbán Viktor mai sajtótájékoztatóját

Facebookon, élőben is közvetítik Orbán Viktor mai sajtótájékoztatóját

A mi­nisz­ter­el­nök ma reg­gel tette ezt közzé, ugyan­csak a Fa­ce­boo­kon. "Gu­lyás he­lyett ma velem kell be­ér­ne­tek!"

4,7 ezren nézik élőben a kormányinfót

4,7 ezren nézik élőben a kormányinfót

Orbán Vik­tor Fa­ce­book-ol­da­lán ren­ge­te­gen nézik élő­ben a mai kor­mány­in­fót. Sokan kí­ván­csiak a mi­nisz­ter­el­nök vá­la­sza­ira.

Orbán Vik­tor Fa­ce­book-ol­da­lán ren­ge­te­gen nézik élő­ben a mai kor­mány­in­fót. Sokan kí­ván­csiak a mi­nisz­ter­el­nök vá­la­sza­ira. A kö­zös­ségi mé­dián ke­resz­tül is kö­vetni lehet ugyanis a csü­tör­töki nem­zet­közi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót.

Orbán Viktor nagy sajtótájékoztatóra készül

Orbán Viktor nagy sajtótájékoztatóra készül

2019. ja­nuár 10-én, azaz csü­tör­tö­kön.

2019. ja­nuár 10-én cü­tör­tö­kön meg­tart­ják az idei első Kor­mány­in­fót, Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök fog vá­la­szolni a kér­dé­sekre.

Orbán: Magyarország jobban teljesít

Orbán: Magyarország jobban teljesít

A bruttó hazai ter­mék (GDP) ta­va­lyi nö­ve­ke­dése 4,6 szá­za­lék lehet, az ál­lam­adós­ság a GDP 71 szá­za­lé­kára csök­kent 2018 vé­gére, a ta­va­lyi hiány pedig 2 szá­za­lé­kon meg­állt.

A bruttó hazai ter­mék (GDP) ta­va­lyi nö­ve­ke­dése 4,6 szá­za­lék lehet, az ál­lam­adós­ság a GDP 71 szá­za­lé­kára csök­kent 2018 vé­gére, a ta­va­lyi hiány pedig 2 szá­za­lé­kon meg­állt - kö­zölte Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten, a kor­mány­in­fón.

Még háromszor csenget a postás a nyugdíjjal

Még háromszor csenget a postás a nyugdíjjal

Még háromszor csenget a postás a nyugdíjjal

Kö­rül­be­lül 35 ezer fo­rin­tot visz.

Kö­rül­be­lül 35 ezer fo­rint­tal több jut­ta­tást kap­nak az idő­sek az év vé­géig a kor­mány ter­vei sze­rint. A nyug­díj két­féle jut­ta­tás­sal egé­szül ki, és lesz Er­zsé­bet-utal­vány.