CÍMKE: 'korkülönbség'

Megszólalt Árpa Attila 19 évvel fiatalabb barátnője, ettől rettegett

Megszólalt Árpa Attila 19 évvel fiatalabb barátnője, ettől rettegett

A szí­nész ál­lítja, őt nem za­varja a kor­kü­lönb­ség és az sem, hogy mások mit gon­dol­nak ma­gán­éle­té­ről.

FRISS HÍREK

Hallatlan, nem hajlandó 25 év alattiakkal randizni az aputestű sztár

Hallatlan, nem hajlandó 25 év alattiakkal randizni az aputestű sztár

Az Oscar-díjas szí­nészt még soha senki nem látta idő­sebb nő tár­sa­sá­gá­ban.

Az Oscar-díjas szí­nészt még soha senki nem látta idő­sebb nő tár­sa­sá­gá­ban.

Clint Eastwood új barátnője 65 évvel fiatalabb nála

Clint Eastwood új barátnője 65 évvel fiatalabb nála

A fi­a­tal pro­du­cer­lány ko­ráb­ban Mick Jag­ger mel­lett pró­bálta ki, hogy mi­lye­nek a jóval idő­sebb pasik.

A fi­a­tal pro­du­cer­lány ko­ráb­ban Mick Jag­ger mel­lett pró­bálta ki, hogy mi­lye­nek a jóval idő­sebb pasik.

Megmutatta 33 évvel fiatalabb szerelmét a mulatós sztár

Megmutatta 33 évvel fiatalabb szerelmét a mulatós sztár

MC Hawer szep­tem­ber ele­jén, izsó­falvi fel­lé­pé­sén kez­dett sze­mezni egy bájos, barna 20 éves lánnyal, Fan­ni­val...

MC Hawer szep­tem­ber ele­jén, az MC Hawer és Tekknő izsó­falvi fel­lé­pé­sén kez­dett sze­mezni egy bájos, barna 20 éves lánnyal, Fan­ni­val...

Meglepő vallomás: Két hónapja szingli a világbajnok magyar sportoló

Meglepő vallomás: Két hónapja szingli a világbajnok magyar sportoló

Végül úgy tűnik, azok­nak lett iga­zuk, akik már a kap­cso­lat ele­jén úgy gon­dol­ták, a nagy kor­kü­lönb­ség miatt ké­rész­életű lesz.

Mindenért revansot vett a legendás magyar színész

Mindenért revansot vett a legendás magyar színész

Az idős szí­nész nem fe­lejti a bántó sza­va­kat és a gú­nyo­ló­dást, ami­ben tíz éve volt része.

Az idős szí­nész nem fe­lejti a bántó sza­va­kat és a gú­nyo­ló­dást, ami­ben tíz éve volt része.

18 évvel fiatalabb nőt szeret az 55 éves magyar színész

18 évvel fiatalabb nőt szeret az 55 éves magyar színész

R. Kár­páti Péter bol­dog új sze­relme ol­da­lán. Az is lehet, hogy kap­cso­la­tuk ha­ma­ro­san még ko­mo­lyabbra for­dul...

Mégsem akadály a 22 év, kibékült exével a magyar sztárszínésznő

Mégsem akadály a 22 év, kibékült exével a magyar sztárszínésznő

Hús­vét­kor sza­kí­tot­tak.

Hús­vét­kor je­len­tette be Janza Kata, hogy már nem al­kot­nak egy párt kol­lé­gá­já­val, Pesák Ádám­mal.

A nagy korkülönbség sem akadály a hazai hírességeknek

A nagy korkülönbség sem akadály a hazai hírességeknek

Ahogy azt mon­dani szo­kás, a sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat. Ezt vall­ják ked­venc sztár­pár­ja­ink is.

Ahogy azt mon­dani szo­kás, a sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat. Ezt vall­ják ked­venc sztár­pár­ja­ink is.

Kitálalt a barát, ezért szakított fiatal kedvesével Janza Kata!

Kitálalt a barát, ezért szakított fiatal kedvesével Janza Kata!

Az Ope­rett­szín­ház sztár­jait már csak a közös munka köti össze, de van­nak, akik még hisz­nek az új­ra­kez­dés­ben.

Az Ope­rett­szín­ház sztár­jait már csak a közös munka köti össze, de van­nak, akik még hisz­nek az új­ra­kez­dés­ben.

28 évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztárzenész

28 évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztárzenész

Het­ven­éve­sen mondta ki az igent.

Nem verte nagy dobra a Pi­ra­mis együt­tes tagja, hogy hét­vé­gén éle­té­ben elő­ször ki­mondta a bol­do­gító igent. Zá­vodi János het­ven­éve­sen nő­sült meg.

Komoly próbatétel! Tenya fiatal szerelme érettségi után végre összeköltözhet vele!

Komoly próbatétel! Tenya fiatal szerelme érettségi után végre összeköltözhet vele!

Pin­tér Tenya egy nála hu­szon­há­rom évvel fi­a­ta­labb lányba sze­re­tett bele. A sze­rel­me­sek az össze­bú­to­ro­zást ter­ve­zik!

Durván kiakadt a család, amikor a fiú hazaállított újdonsült feleségével

Durván kiakadt a család, amikor a fiú hazaállított újdonsült feleségével

A párt nem ér­dek­lik a vé­le­mé­nyek: imád­ják egy­mást, és bol­do­gok.

A ro­mánc sok­kolta az in­ter­ne­te­ző­ket is. A párt azon­ban egy­ál­ta­lán nem ér­dek­lik a vé­le­mé­nyek: imád­ják egy­mást, és na­gyon bol­do­gok. Rend­sze­re­sen köz­zé­tesz­nek vi­de­ó­kat kissé bi­zarr közös éle­tük­ről. Mu­tat­juk

Fiatalabb pasira vágyik a dögös magyar sztáranyuka

Fiatalabb pasira vágyik a dögös magyar sztáranyuka

Öt­ven­éve­sen, egy válás után is nyi­tott a sze­re­lemre a Xan­tus Bar­bara. A Turay Ida Szín­ház sztárja öt évvel ez­előtt vált el fér­jé­től, Szurdi Mik­lós­tól.

Öt­ven­éve­sen, egy válás után is nyi­tott a sze­re­lemre a Xan­tus Bar­bara. A Turay Ida Szín­ház sztárja öt évvel ez­előtt vált el fér­jé­től, Szurdi Mik­lós­tól. Azóta már a vi­szo­nyuk is ren­de­ző­dött oly­annyira, hogy már tud­nak együtt dol­gozni. Ennek Xan­tus Bar­bara na­gyon örül, hi­szen ren­ge­teg mun­kája.

Szomorú vallomás, tíz év után véget ért a magyar álompár házassága!

Szomorú vallomás, tíz év után véget ért a magyar álompár házassága!

Még min­dig fáj­lal­ják a tör­tén­te­ket, de már nincs visszaút.

A szí­nész és hu­szon­négy évvel fi­a­ta­labb fe­le­sége még min­dig fáj­lal­ják a tör­tén­te­ket, ám tud­ják, semmi nem tör­tén­he­tett volna más­ként.

Nem titok többé, 22 éves bombázót szeret az elvált Rippel Feri

Nem titok többé, 22 éves bombázót szeret az elvált Rippel Feri

A Fa­ce­boo­kon is­mer­ked­tek meg.

A Fa­ce­boo­kon is­mer­ked­tek meg, 2 randi után pedig máris a közös jövőt ter­vez­ge­tik, fittyet hányva a 24 év kor­kü­lönb­ségre.

Meglepő bejelentést tett a 66 éves Pataky Attila: Újra apa akar lenni

Meglepő bejelentést tett a 66 éves Pataky Attila: Újra apa akar lenni

Ki­lenc éve él együtt har­mó­ni­á­ban és sze­re­lem­ben Pa­taky At­tila és Orsi, akik 2014-ben össze is há­za­sod­tak.

Több mint 30 évvel ifjabb barátnője van a szexéhes színésznek

Több mint 30 évvel ifjabb barátnője van a szexéhes színésznek

Meg­ta­lálta a nagy Őt.

Úgy tűnik, már hi­va­ta­lo­san is ki­je­lent­hető, hogy az X-akták sztárja meg­ta­lálta a nagy Őt.

Őszintén vallott jóval idősebb szerelméről Dobó Kata

Őszintén vallott jóval idősebb szerelméről Dobó Kata

Nem sze­ret ma­gán­éle­té­ről be­szélni.

A gyö­nyörű vörös szí­nésznő nem sze­ret ma­gán­éle­té­ről be­szélni, de most meg­nyílt, és őszin­tén el­mondta mit érez.

Lányával egyidős pasiba szerelmes Kate Beckinsale

Lányával egyidős pasiba szerelmes Kate Beckinsale

A világ egyik leg­tö­ké­le­te­sebb nő­jé­nek nem tu­dott el­len­állni több mint húsz évvel ifjabb kol­lé­gája.

A világ egyik leg­tö­ké­le­te­sebb nő­jé­nek nem tu­dott el­len­állni több mint húsz évvel ifjabb kol­lé­gája.

Közfelháborodást okozott Benkő Dániel, pedofilnak tartják a rajongók!

Közfelháborodást okozott Benkő Dániel, pedofilnak tartják a rajongók!

A lant­mű­vész el­mondta, hogy már akkor ki­nézte ma­gá­nak Ba­zsa­ró­zsát, ami­kor ő még csak ki­lenc­éves volt.

Megharcolt kapcsolatáért a magyar sztárszínésznő

Megharcolt kapcsolatáért a magyar sztárszínésznő

Détár Enikő el­is­meri, vol­tak vi­táik.

Détár Enikő nem ta­gadja, vol­tak vi­táik három és fél évvel ez­előtti meg­is­mer­ke­dé­sük óta.

Bizarr szerelem: nekik a korkülönbség és a méret se számít

Bizarr szerelem: nekik a korkülönbség és a méret se számít

A sze­rel­mes sztá­rok kö­zött húsz év és tíz centi a kü­lönb­ség... Őket még ez se za­varja!

A sze­rel­mes sztá­rok kö­zött húsz év és tíz centi a kü­lönb­ség... Őket még ez se za­varja!

Elveszi 50 évvel fiatalabb barátnőjét a rendező

Elveszi 50 évvel fiatalabb barátnőjét a rendező

El­je­gyezte sze­rel­mét a híres ren­dező. Azt mond­ják, azon­nal mű­kö­dött köz­tük a kémia, négy éve ta­lál­koz­tak.

El­je­gyezte sze­rel­mét a híres ren­dező. Azt mond­ják, azon­nal mű­kö­dött köz­tük a kémia, négy éve ta­lál­koz­tak, azóta el­vá­laszt­ha­tat­la­nok.

26 évvel fiatalabb férfit szeret Nastassja Kinski!

26 évvel fiatalabb férfit szeret Nastassja Kinski!

Végre rá­ta­lált a sze­re­lem.

Ko­rábbi vi­ha­ros kap­cso­la­tai után úgy tűnik, hogy végre rá­ta­lált a sze­re­lem a szí­nész­nőre. A kor­kü­lönb­ség sem áll­hat a bol­dog­sá­guk út­jába.

Tizenhét évvel fiatalabb nővel alapított családot Gajdos Tamás!

Tizenhét évvel fiatalabb nővel alapított családot Gajdos Tamás!

Az egy­kori mű­sor­ve­zető kap­cso­lata a ha­tal­mas kor­kü­lönb­ség el­le­nére is re­me­kül mű­kö­dik.

Hoppá: Ebbe az öregedő férfiba szeretett bele
Ashley Olsen!

Hoppá: Ebbe az öregedő férfiba szeretett bele
Ashley Olsen!

A pár több­ször mu­tat­ko­zott már együtt, csak úgy forr köz­tük a le­vegő!

Ré­góta sut­tog­ják, hogy a 30 éves sztár fülig be­le­zú­gott egy nála 29 évvel idő­sebb kép­ző­mű­vészbe. Most ki­de­rült, a hír igaz! A pár több­ször mu­tat­ko­zott már együtt nyil­vá­no­san, ál­lí­tó­lag csak úgy forr köz­tük a le­vegő!

25 éves modellpasival vigasztalódik az összetört Madonna

25 éves modellpasival vigasztalódik az összetört Madonna

A fi­áért har­coló pop­díva fülig be­le­sze­re­tett egy több mint 30 évvel fi­a­ta­labb mo­dellbe, Abo­u­ba­kar So­u­ma­ho­róba.

A fi­áért har­coló pop­díva fülig be­le­sze­re­tett egy több mint 30 évvel fi­a­ta­labb mo­dellbe.

Így hálózta be fiatal párja a válófélben lévő Polyák Lillát

Így hálózta be fiatal párja a válófélben lévő Polyák Lillát

A szí­nésznő so­káig tit­kolta ér­zé­seit.

A szép szí­nésznő el­árulta, hogy vette őt le a lá­bá­ról az Ope­rett­szín­ház ifjú szív­tip­rója!

20 évvel fiatalabb barátnőjétől született gyermeke Knapik Tamásnak

20 évvel fiatalabb barátnőjétől született gyermeke Knapik Tamásnak

A ret­ró­sztár élete a na­pok­ban tel­je­sen meg­vál­to­zott, hi­szen vi­lágra jött első gyer­meke, a kis To­mika.

Fiatalabb pasi kellett sztárjaink boldogságához!

Fiatalabb pasi kellett sztárjaink boldogságához!

So­káig talán ők maguk is tar­tot­tak a je­len­tős kor­kü­lönb­ség­től, ám végül győ­zött a sze­re­lem.

So­káig talán ők maguk is tar­tot­tak a je­len­tős kor­kü­lönb­ség­től, ám végül győ­zött a sze­re­lem. Be­mu­tat­juk azo­kat a hazai hí­res­sé­ge­ket, akik szem­be­men­tek a kon­ven­ci­ók­kal, és egy fi­a­ta­labb férfi mel­lett ta­lál­ták meg a bol­dog­sá­got!

Féltik fiatal pasijától a szerelmes Polyák Lillát

Féltik fiatal pasijától a szerelmes Polyák Lillát

A vá­ló­fél­ben lévő szí­nésznő fel­vál­lalta, hogy össze­jött 16 évvel fi­a­ta­labb kol­lé­gá­já­val, a szív­tipró Gö­möri And­rás Má­té­val.

A vá­ló­fél­ben lévő szí­nésznő fel­vál­lalta, hogy össze­jött 16 évvel fi­a­ta­labb kol­lé­gá­já­val, a szív­tipró Gö­möri And­rás Má­té­val. Bár Lilla ra­gyog a bol­dog­ság­tól, a ra­jon­gók nem örül­nek ennyire...

Ezért imádják a nők a fiatalabb pasikat! Nem azért, amire gondolsz!

Ezért imádják a nők a fiatalabb pasikat! Nem azért, amire gondolsz!

Mi­lyen iz­gal­mak­kal fű­sze­rezi meg a kap­cso­la­tot a nagy kor­kü­lönb­ség?

Mi­lyen iz­gal­mak­kal fű­sze­rezi meg a kap­cso­la­tot a nagy kor­kü­lönb­ség?

Felesége oldalán alázták meg Andy Vajnát

Felesége oldalán alázták meg Andy Vajnát - Fotó

Nagy­pa­pá­nak ne­vez­ték a film­mo­gult.

Ismét ki­kezd­ték az in­ter­ne­te­zők Vajna Tímea és a dús­gaz­dag film­mo­gul kap­cso­la­tát. A sztár­pár­nak a közel 40 év kör­kü­lönb­ség miatt szól­tak be.

Az évtizedes korkülönbség sem zavarja a celebjeinket

Az évtizedes korkülönbség sem zavarja a celebjeinket

Más a kor­osz­tály, de bol­do­gok.

Azt tartja a mon­dás, hogy a sze­re­lem­ben nem szá­mít a kor. Így van­nak ezzel azok a ce­le­bek is, akik a ha­tal­mas kor­kü­lönb­ség­gel da­colva vá­lasz­tot­ták ki pár­ju­kat.

Későn fekszel vagy korán kelsz? Nagyon nem mindegy!

Későn fekszel vagy korán kelsz? Nagyon nem mindegy!

Vajon iga­zak a szte­reo­tí­piák? Meg­mu­tat­juk, miben kü­lön­bö­zik a két típus.

Miért jó egy érett pasival? Nem fogod elhinni!

Miért jó egy érett pasival? Nem fogod elhinni!

Össze­szed­tük, miért jó egy idő­sebb férfi, és nem csak a pénz­tár­cá­jára gon­dol­tunk!

Középiskolából ballagott Rippel Feri szerelme

Középiskolából ballagott Rippel Feri szerelme

Nagy ese­mény tör­tént Rip­pe­lék­nél, el­bal­la­gott a 19 éves sze­relme, Nyit­rai Dalma mo­dell. A pár ta­valy év végén is­mer­ke­dett meg, és azóta bol­dog pár­kap­cso­lat­ban élnek.

Nagy ese­mény tör­tént Rip­pe­lék­nél, el­bal­la­gott a 19 éves sze­relme, Nyit­rai Dalma mo­dell.