CÍMKE: 'korkülönbség'

Mindenért revansot vett a legendás magyar színész

Mindenért revansot vett a legendás magyar színész

Az idős szí­nész nem fe­lejti a bántó sza­va­kat és a gú­nyo­ló­dást, ami­ben tíz éve volt része.

A nagy korkülönbség sem akadály a hazai hírességeknek

A nagy korkülönbség sem akadály a hazai hírességeknek

Ahogy azt mon­dani szo­kás, a sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat. Ezt vall­ják ked­venc sztár­pár­ja­ink is.

Mégsem akadály a 22 év, kibékült exével a magyar sztárszínésznő

Mégsem akadály a 22 év, kibékült exével a magyar sztárszínésznő

Hús­vét­kor je­len­tette be Janza Kata, hogy már nem al­kot­nak egy párt kol­lé­gá­já­val, Pesák Ádám­mal.

Hús­vét­kor je­len­tette be Janza Kata, hogy már nem al­kot­nak egy párt kol­lé­gá­já­val, Pesák Ádám­mal.

Kitálalt a barát, ezért szakított fiatal kedvesével Janza Kata!

Kitálalt a barát, ezért szakított fiatal kedvesével Janza Kata!

Az Ope­rett­szín­ház sztár­jait már csak a közös munka köti össze, de van­nak, akik még hisz­nek az új­ra­kez­dés­ben.

Az Ope­rett­szín­ház sztár­jait már csak a közös munka köti össze, de van­nak, akik még hisz­nek az új­ra­kez­dés­ben.

Durván kiakadt a család, amikor a fiú hazaállított újdonsült feleségével

Durván kiakadt a család, amikor a fiú hazaállított újdonsült feleségével

A ro­mánc sok­kolta az in­ter­ne­te­ző­ket is. A párt egy­ál­ta­lán nem ér­dek­lik a vé­le­mé­nyek: imád­ják egy­mást, és na­gyon bol­do­gok.

28 évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztárzenész

28 évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztárzenész

Nem verte nagy dobra a Pi­ra­mis együt­tes tagja, hogy hét­vé­gén éle­té­ben elő­ször ki­mondta a bol­do­gító igent.

Nem verte nagy dobra a Pi­ra­mis együt­tes tagja, hogy hét­vé­gén éle­té­ben elő­ször ki­mondta a bol­do­gító igent.

Fiatalabb pasira vágyik a dögös magyar sztáranyuka

Fiatalabb pasira vágyik a dögös magyar sztáranyuka

Öt­ven­éve­sen is vá­gyik a sze­re­lemre.

Öt­ven­éve­sen, egy válás után is nyi­tott a sze­re­lemre a Xan­tus Bar­bara. A Turay Ida Szín­ház sztárja öt évvel ez­előtt vált el fér­jé­től, Szurdi Mik­lós­tól.

Szomorú vallomás, tíz év után véget ért a magyar álompár házassága!

Szomorú vallomás, tíz év után véget ért a magyar álompár házassága!

A szí­nész és hu­szon­négy évvel fi­a­ta­labb fe­le­sége még min­dig fáj­lal­ják a tör­tén­te­ket, ám tud­ják, semmi nem tör­tén­he­tett volna más­ként.

Komoly próbatétel! Tenya fiatal szerelme érettségi után végre összeköltözhet vele!

Komoly próbatétel! Tenya fiatal szerelme érettségi után végre összeköltözhet vele!

Pin­tér Tenya egy nála hu­szon­há­rom évvel fi­a­ta­labb lányba sze­re­tett bele.

Pin­tér Tenya egy nála hu­szon­há­rom évvel fi­a­ta­labb lányba sze­re­tett bele. A sze­rel­me­sek az össze­bú­to­ro­zást ter­ve­zik! Már csak egy dolog áll az út­juk­ban: a lány­nak le kell érett­sé­giz­nie...

Nem titok többé, 22 éves bombázót szeret az elvált Rippel Feri

Nem titok többé, 22 éves bombázót szeret az elvált Rippel Feri

A Fa­ce­boo­kon is­mer­ked­tek meg, 2 randi után pedig máris a közös jövőt ter­vez­ge­tik.

A Fa­ce­boo­kon is­mer­ked­tek meg, 2 randi után pedig máris a közös jövőt ter­vez­ge­tik.

Több mint 30 évvel ifjabb barátnője van a szexéhes színésznek

Több mint 30 évvel ifjabb barátnője van a szexéhes színésznek

Meg­ta­lálta a nagy Őt.

Úgy tűnik, már hi­va­ta­lo­san is ki­je­lent­hető, hogy az X-akták sztárja meg­ta­lálta a nagy Őt.

Lányával egyidős pasiba szerelmes Kate Beckinsale

Lányával egyidős pasiba szerelmes Kate Beckinsale

Több mint 20 év a kü­lönb­ség köz­tük.

A világ egyik leg­tö­ké­le­te­sebb nő­jé­nek nem tu­dott el­len­állni több mint húsz évvel ifjabb kol­lé­gája.

Meglepő bejelentést tett a 66 éves Pataky Attila: Újra apa akar lenni

Meglepő bejelentést tett a 66 éves Pataky Attila: Újra apa akar lenni

Ki­lenc éve van együtt ked­ve­sé­vel, Or­si­val.

Ki­lenc éve él együtt a leg­na­gyobb har­mó­ni­á­ban és sze­re­lem­ben Pa­taky At­tila és Orsi, akik 2014-ben hi­va­ta­lo­san is össze­kö­töt­ték éle­tü­ket. Csak rájuk kell nézni, lát­szik mennyire tisz­te­lik és be­csü­lik egy­mást.

Közfelháborodást okozott Benkő Dániel, pedofilnak tartják a rajongók!

Közfelháborodást okozott Benkő Dániel, pedofilnak tartják a rajongók!

Akkor ki­nézte ma­gá­nak Ba­zsa­ró­zsát, ami­kor még csak ki­lenc­éves volt.

A lant­mű­vész el­mondta, hogy már akkor ki­nézte ma­gá­nak Ba­zsa­ró­zsát, ami­kor ő még csak ki­lenc­éves volt.

Őszintén vallott jóval idősebb szerelméről Dobó Kata

Őszintén vallott jóval idősebb szerelméről Dobó Kata

Nem sze­ret ma­gán­éle­té­ről be­szélni.

A gyö­nyörű vörös szí­nésznő nem sze­ret ma­gán­éle­té­ről be­szélni, de most meg­nyílt, és őszin­tén el­mondta mit érez.

Bizarr szerelem: nekik a korkülönbség és a méret se számít

Bizarr szerelem: nekik a korkülönbség és a méret se számít

A páros kö­zött húsz év a kü­lönb­ség...

A sze­rel­mes sztá­rok kö­zött húsz év és tíz centi a kü­lönb­ség... Őket még ez se za­varja! Kü­lön­le­ges kap­cso­la­tuk meg­ren­dít­he­tet­len!

Elveszi 50 évvel fiatalabb barátnőjét a rendező

Elveszi 50 évvel fiatalabb barátnőjét a rendező

Négy éve ta­lál­koz­tak.

El­je­gyezte sze­rel­mét a híres ren­dező. Azt mond­ják, azon­nal mű­kö­dött köz­tük a kémia, négy éve ta­lál­koz­tak, azóta el­vá­laszt­ha­tat­la­nok.

25 éves modellpasival vigasztalódik az összetört Madonna

25 éves modellpasival vigasztalódik az összetört Madonna

30 év van köz­tük, de mit szá­mít a kor?

A fi­áért har­coló pop­díva a plety­kák sze­rint fülig be­le­sze­re­tett egy több mint 30 évvel fi­a­ta­labb mo­dellbe, Abo­u­ba­kar So­u­ma­ho­róba.

Hoppá: Ebbe az öregedő férfiba szeretett bele
Ashley Olsen!

Hoppá: Ebbe az öregedő férfiba szeretett bele Ashley Olsen!

A pár több­ször mu­tat­ko­zott már együtt nyil­vá­no­san.

A pár több­ször mu­tat­ko­zott már együtt nyil­vá­no­san, ál­lí­tó­lag csak úgy forr köz­tük a le­vegő!

26 évvel fiatalabb férfit szeret Nastassja Kinski!

26 évvel fiatalabb férfit szeret Nastassja Kinski!

Végre rá­ta­lált a sze­re­lem.

Ko­rábbi vi­ha­ros kap­cso­la­tai után úgy tűnik, hogy végre rá­ta­lált a sze­re­lem a szí­nész­nőre. A kor­kü­lönb­ség sem áll­hat a bol­dog­sá­guk út­jába.

Tizenhét évvel fiatalabb nővel alapított családot Gajdos Tamás!

Tizenhét évvel fiatalabb nővel alapított családot Gajdos Tamás!

Az egy­kori mű­sor­ve­zető kap­cso­lata a ha­tal­mas kor­kü­lönb­ség el­le­nére is re­me­kül mű­kö­dik.

Így hálózta be fiatal párja a válófélben lévő Polyák Lillát

Így hálózta be fiatal párja a válófélben lévő Polyák Lillát

A szép szí­nésznő el­árulta, hogy vette őt le a lá­bá­ról az Ope­rett­szín­ház ifjú szív­tip­rója!

A szép szí­nésznő el­árulta, hogy vette őt le a lá­bá­ról az Ope­rett­szín­ház ifjú szív­tip­rója!

Féltik fiatal pasijától a szerelmes Polyák Lillát

Féltik fiatal pasijától a szerelmes Polyák Lillát

A ra­jon­gók sze­rint csa­lódni fog.

A vá­ló­fél­ben lévő szí­nésznő fel­vál­lalta, hogy össze­jött 16 évvel fi­a­ta­labb kol­lé­gá­já­val, a szív­tipró Gö­möri And­rás Má­té­val. A ra­jon­gók nem örül­nek a hír­nek.

Ezért imádják a nők a fiatalabb pasikat! Nem azért, amire gondolsz!

Ezért imádják a nők a fiatalabb pasikat! Nem azért, amire gondolsz!

Mi­lyen iz­gal­mak­kal fű­sze­rezi meg a kap­cso­la­tot a nagy kor­kü­lönb­ség? Miért oly nép­sze­rűek a fi­a­ta­labb férfiak a nők kö­ré­ben?

20 évvel fiatalabb barátnőjétől született gyermeke Knapik Tamásnak

20 évvel fiatalabb barátnőjétől született gyermeke Knapik Tamásnak

A ret­ró­sztár élete a na­pok­ban tel­je­sen meg­vál­to­zott.

A Fi­esta ze­ne­kar ala­pí­tó­já­nak nem is le­hetne tel­je­sebb a bol­dog­sága, hi­szen fi­a­tal sze­relme pár napja egy kisfi­ú­val aján­dé­kozta meg őt. A kis To­mika tel­je­sen egész­sé­ges, sőt szü­lei már meg is mu­tat­ták őt a nyil­vá­nos­ság­nak.

Felesége oldalán alázták meg Andy Vajnát

Felesége oldalán alázták meg Andy Vajnát

Ismét ki­kezd­ték az in­ter­ne­te­zők Vajna Tímea és a dús­gaz­dag film­mo­gul kap­cso­la­tát.

Ismét ki­kezd­ték az in­ter­ne­te­zők Vajna Tímea és a dús­gaz­dag film­mo­gul kap­cso­la­tát. A sztár­pár­nak a köz­tük lévő majd­nem 40 év kör­kü­lönb­ség miatt szól­tak be a kom­men­te­lők, és nagy­pa­pá­nak ne­vez­ték a te­he­tős pro­du­cert.

Miért jó egy érett pasival? Nem fogod elhinni!

Miért jó egy érett pasival? Nem fogod elhinni!

Van­nak pasik, akik­nek jól áll a kor.

Össze­szed­tük, miért jó egy idő­sebb férfi, és nem csak a pénz­tár­cá­jára gon­dol­tunk!

Az évtizedes korkülönbség sem zavarja a celebjeinket

Az évtizedes korkülönbség sem zavarja a celebjeinket

Ők azok a hí­res­sé­gek, akik a ha­tal­mas kor­kü­lönb­ség­gel da­colva vá­lasz­tot­ták ki pár­ju­kat.

Azt tartja a mon­dás, hogy a sze­re­lem­ben nem szá­mít a kor. Így van­nak ezzel azok a ce­le­bek is, akik a ha­tal­mas kor­kü­lönb­ség­gel da­colva vá­lasz­tot­ták ki pár­ju­kat.

Évtizedekkel fiatalabb lányok teszik boldoggá az énekes veteránokat

Évtizedekkel fiatalabb lányok teszik boldoggá az énekes veteránokat

Egye­sek meg­bot­rán­koz­nak a za­varba ejtő kor­kü­lönb­sé­gen, ám az alábbi éne­ke­sek pél­da­ér­té­kűen ke­ze­lik a hely­ze­tet.

Későn fekszel vagy korán kelsz? Nagyon nem mindegy!

Későn fekszel vagy korán kelsz? Nagyon nem mindegy!

Vajon iga­zak a pa­csirta és a ba­goly tí­pus­ról al­ko­tott szte­reo­tí­piák? Meg­mu­tat­juk, miben kü­lön­bö­zik a két em­ber­tí­pus.

A korán kelő, "pa­csirta" tí­pusú em­be­re­ket ál­ta­lá­ban lel­ki­is­me­re­tes­nek és pon­tos­nak tart­ják, míg a későn fekvő, "ba­goly" tí­pu­sú­ak­ról úgy hi­szik, hogy kre­a­tív, ám ér­zel­mi­leg zűr­za­va­ros mű­vész­lel­kek. Vajon iga­zak a szte­reo­tí­piák? Meg­mu­tat­juk, miben kü­lön­bö­zik a két típus.

Középiskolából ballagott Rippel Feri szerelme

Középiskolából ballagott Rippel Feri szerelme

Nagy ese­mény tör­tént Rip­pe­lék­nél, el­bal­la­gott a 19 éves sze­relme, Nyit­rai Dalma mo­dell. A pár ta­valy év végén is­mer­ke­dett meg, és azóta bol­dog pár­kap­cso­lat­ban élnek.

Nagy ese­mény tör­tént Rip­pe­lék­nél, el­bal­la­gott a 19 éves sze­relme, Nyit­rai Dalma mo­dell. A pár ta­valy év végén is­mer­ke­dett meg, és azóta bol­dog pár­kap­cso­lat­ban élnek.