CÍMKE: 'kórház'

Most érkezett: Friss hírek Sas József állapotáról

Most érkezett: Friss hírek Sas József állapotáról

A le­gen­dás hu­mo­rista ál­la­po­tá­ról eddig csak ke­ve­set le­he­tett tudni...

Szörnyű dolgot tett a 3 gyermekes édesanya

Szörnyű dolgot tett a 3 gyermekes édesanya

A nő zo­ko­gás­ban tört ki, ami­kor a rend­őrök kér­dőre von­ták.

Sírva videózta a lány, mit művel haldokló édesapjával az ápoló

Sírva videózta a lány, mit művel haldokló édesapjával az ápoló

Hi­he­tet­len kép­so­ro­kat rög­zí­tett a hal­dokló férfi lánya.

Hi­he­tet­len kép­so­ro­kat rög­zí­tett a hal­dokló férfi lánya.

Szörnyű dolog történt a nővel, miközben párja a szájával kényeztette

Szörnyű dolog történt a nővel, miközben párja a szájával kényeztette

A 44 éves nő már na­gyon közel volt a gyö­nyör­höz, ami­kor meg­tör­tént a baj.

A 44 éves nő már na­gyon közel volt a gyö­nyör­höz, ami­kor meg­tör­tént a baj.

A mentők vitték iskolába a kislányt

A mentők vitték iskolába a kislányt

Rosszul lett ma reg­gel egy gyer­me­két egye­dül ne­velő édes­anya Bu­da­pes­ten. Mivel nem tudta meg­ol­dani gyer­meke fel­ügye­le­tét, nem akart be­menni a kór­házba. A men­tők meg­ol­dot­ták.

Rosszul lett ma reg­gel egy gyer­me­két egye­dül ne­velő édes­anya Bu­da­pes­ten. Mivel nem tudta meg­ol­dani gyer­meke fel­ügye­le­tét, nem akart be­menni a kór­házba.

Drámai részletek Sas József tragikus utazásáról

Drámai részletek Sas József tragikus utazásáról

Még alig ért haza Thai­föld­ről.

Még alig ért haza szom­bat éjjel Thai­föld­ről Sas Jó­zsef fe­le­sége, va­sár­nap reg­gel máris azon­nal férje kór­házi ágyá­hoz si­e­tett.

Fordulat Sas József állapotában, hosszú gyógyulás vár rá

Fordulat Sas József állapotában, hosszú gyógyulás vár rá

A hu­mo­rista párja azon­ban igyek­szik meg­nyug­tatni min­den­kit, a mű­vész a kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest jól van.

A hu­mo­rista párja azon­ban igyek­szik meg­nyug­tatni min­den­kit, a mű­vész a kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest jól van.

Titokban műtötték: kiderült, mi okozta Koós János halálát

Titokban műtötték: kiderült, mi okozta Koós János halálát

A csa­lád ké­sőbb ad tá­jé­koz­ta­tást.

A csa­lád ké­sőbb ad tá­jé­koz­ta­tást. És a te­me­tés­ről is akkor nyi­lat­koz­nak majd.

Rosszul lett a nyaraláson, azonnal kórházba szállították Sas Józsefet

Rosszul lett a nyaraláson, azonnal kórházba szállították Sas Józsefet

A hu­mo­rista thai­földi nya­ra­lása köz­ben lett rosszul.

A hu­mo­rista thai­földi nya­ra­lása köz­ben lett rosszul.

Botrány a kórházban: hazazavarták az orvosok a halálos beteg 2 éves kislányt

Botrány a kórházban: hazazavarták az orvosok a halálos beteg 2 éves skót kislányt

Hat orvos is el­za­varta a kis­lányt és az anyu­ká­ját.

Hat orvos is el­za­varta a kis­lányt és az anyu­ká­ját.

Vészhelyzet a forgatáson: Palik László súlyos állapotba került

Vészhelyzet a forgatáson: Palik László súlyos állapotba került

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át a stáb az Exat­lon for­ga­tá­sán.

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át az egész stáb az Exat­lon for­ga­tá­sán a Do­mi­ni­kai Köz­tár­sa­ság­ban.

Nagy a baj, mentőhelikoptert riasztottak az iskolához

Nagy a baj, mentőhelikoptert riasztottak az iskolához

Fej­sé­rü­lés­sel kel­lett kór­házba vinni egy fiút, az ügy­ben a rend­őr­ség nyo­moz.

Akkora pofon csattant a magyar iskolában, hogy riasztották a mentőket

Akkora pofon csattant a magyar iskolában, hogy riasztották a mentőket

A gye­rek ta­nára ta­gadja, hogy kezet emelt volna a fiúra, de az ügy­ben belső vizs­gá­lat in­dult.

Újra megmentették Jimmy édesanyjának életét

Újra megmentették Jimmy édesanyjának életét

Ismét mentő vitte kór­házba...

Anna néni csak né­hány napja hagy­hatta el a kór­há­zat, ahol sú­lyos sé­rü­lése után mű­töt­ték. Most ismét men­tőt kel­lett hívni hozzá.

Fotó érkezett a kórházból, ilyen állapotban van a szökött rab áldozata

Fotó érkezett a kórházból, ilyen állapotban van a szökött rab áldozata

Pén­tek dél körül szö­kött meg egy rab a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­ről, egy em­bert meg is se­be­sí­tett ámok­fu­tása köz­ben.

Szörnyű baleset történt a cirkuszban, sokkot kaptak a nézők

Szörnyű baleset történt a cirkuszban, sokkot kaptak a nézők

A fel­lé­pőt azon­nal kór­házba kel­lett vinni.

A fel­lé­pőt azon­nal kór­házba kel­lett vinni.

Súlyos sérülés, a fél arcát nem érzi az NB I-es focista

Súlyos sérülés, a fél arcát nem érzi az NB I-es focista

Sigér Dá­vid­dal üt­kö­zött.

He­ge­dűs János a Pus­kás Aka­dé­mia vé­dője a fe­renc­vá­rosi Sigér Dá­vid­dal üt­kö­zött a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján. A Fradi 4-0-ra győ­zött.

Fordulat a budapesti túszejtő állapotában, ez történt a kórházban

Fordulat a budapesti túszejtő állapotában, ez történt a kórházban

A tet­test, akit élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­sek­kel vit­tek kór­házba, kom­man­dó­sok őrzik.

Már a rendőrség is keresi Rozáliát, a debreceni kórház tett bejelentést

Már a rendőrség is keresi Rozáliát, a debreceni kórház tett bejelentést

Az 58 éves asszonyt ja­nuár kö­zepe óta senki sem látta.

Az 58 éves asszonyt ja­nuár kö­zepe óta senki sem látta, ezért egyre ag­gasz­tóbb a hely­zet.

Műtétje előtt szelfizett a kórházban a legendás magyar énekes

Műtétje előtt szelfizett a kórházban a legendás magyar énekes

Feró a műtét előtt tudta meg, hogy a meg­be­szél­tek el­le­nére al­ta­tás­ban vég­zik, így félve ké­szült a be­avat­ko­zásra.

Ijesztő percek: Ez történt Boros Lajossal vizsgálat közben

Ijesztő percek: Ez történt Boros Lajossal vizsgálat közben

Nem jöt­tek érte a nő­vé­rek...

Lali ki­rály­nak ere­de­ti­leg 50 per­cen át kel­lett volna ve­zény­szóra be­szív­nia és ki­fúj­nia a le­ve­gőt, ehe­lyett azon­ban más tör­tént...

Nagy a baj, szövődmények miatt rohantak kórházba a sztárénekessel

Nagy a baj, szövődmények miatt rohantak kórházba a sztárénekessel

Fel­lé­pé­sét is le kel­lett mon­da­nia. A ra­jon­gók ag­gód­nak.

Fel­lé­pé­sét is le kel­lett mon­da­nia, de re­méli, hogy ha­ma­ro­san ismét szín­padra áll­hat. A ra­jon­gók ag­gód­nak.

Kórházi ágyáról üzent a magyarok kedvence

Kórházi ágyáról üzent a magyarok kedvence

Liu Sha­o­an­got össze­csa­va­roz­ták. Meg­mű­töt­ték a hét­vé­gén meg­sé­rült téli olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyá­zónk kezét.

Liu Sha­o­an­got össze­csa­va­roz­ták. Meg­mű­töt­ték a hét­vé­gén meg­sé­rült téli olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyá­zónk kezét.

Kórházba szállították a magyar olimpiai bajnokot, műtét várhat rá

Kórházba szállították a magyar olimpiai bajnokot, műtét várhat rá

Ha­za­u­ta­zott Né­met­or­szág­ból, vél­he­tően mű­teni kell majd a kezét a fi­a­ta­lab­bik Liu test­vér­nek.

Megint mindenkit átvert Meghan hercegné: kiderült, hol fog szülni valójában

Megint mindenkit átvert Meghan hercegné: kiderült, hol fog szülni valójában

Eddig min­denki azt hitte, az új ott­ho­ná­hoz kö­zeli kór­há­zat vá­lasz­totta.

Eddig min­denki azt hitte, az új ott­ho­ná­hoz kö­zeli kór­há­zat vá­lasz­totta.

Fantasztikus hír érkezett Jimmy édesanyjáról

Fantasztikus hír érkezett Jimmy édesanyjáról

Zámbó Jimmy édes­anyja nem­rég sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett és meg­mű­töt­ték egy bu­da­pesti kór­ház­ban.

Zámbó Jimmy édes­anyja nem­rég sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett és meg­mű­töt­ték egy bu­da­pesti kór­ház­ban.

Dráma, a meccs előtt ájult el a magyar csapat sztárja

Dráma, a meccs előtt ájult el a magyar csapat sztárja

A svéd já­té­kost kór­házba szál­lí­tot­ták. A cím­védő Sop­ron ide­gen­ben 82-53-ra le­győzte a Győrt.

A svéd já­té­kost kór­házba szál­lí­tot­ták. A cím­védő Sop­ron ide­gen­ben 82-53-ra le­győzte a Győrt.

Váratlan fordulat, jó hírt kapott a nagybeteg magyar edző

Váratlan fordulat, jó hírt kapott a nagybeteg magyar edző

Au­gusz­tusi agy­vér­zése óta még min­dig kór­ház­ban van Eger­vári Sán­dor. Ba­rátja sze­rint ál­la­pota fo­ko­za­to­san javul.

Teszteltük a sürgősségi ellátást! Tényleg 5 perc az 5 perc?

Teszteltük a sürgősségi ellátást! Tényleg 5 perc az 5 perc?

Ja­nuár óta or­szág­szerte "osz­tá­lyoz­zák" a be­te­ge­ket a sür­gős­ségi el­lá­tás­ban asze­rint, hogy mennyire sú­lyos a baja.

Orbán Viktor: Szír kórházaknak segítünk

Orbán Viktor: Szír kórházaknak segítünk

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök sok­szor el­mondta már, hogy nem a bajt kell ide hoz­nunk, hanem a se­gít­sé­get a rá­szo­ru­lók­hoz kell vinni.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök sok­szor el­mondta már, hogy nem a bajt kell ide hoz­nunk, hanem a se­gít­sé­get a rá­szo­ru­lók­hoz kell vinni.

Kórházak, rendelők - jut-e pénz vidékre is

Kásler: Folytatódnak a vidéki egészségügyi fejlesztések

500 mil­li­árd fo­rin­tot fel­hasz­nálva fej­lesz­tet­ték a vi­déki há­ló­za­tot.

500 mil­li­árd fo­rin­tot fel­hasz­nálva fej­lesz­tet­ték a vi­déki egész­ség­ügyi há­ló­za­tot, a köz­ponti ré­gi­ó­ban 700 mil­li­árd ér­tékű be­ru­há­zá­sok in­dul­tak el.

Dráma a kórházban, kocsival hajtott az épületbe a sofőr Romániában

Dráma a kórházban, kocsival hajtott az épületbe a sofőr Romániában

Az ittas férfi a lá­nyát vitte el­lá­tásra, de aztán au­tó­já­val be­ha­tolt az épü­letbe.

Dagad a botrány? Meghan direkt nem ott szül, ahol Katalin hercegné

Dagad a botrány? Meghan direkt nem ott szül, ahol Katalin hercegné

Az egy­kori szí­nésznő úgy dön­tött, in­kább a saját útját járja.

Az egy­kori szí­nésznő úgy dön­tött, in­kább a saját útját járja. Sze­ré­nyebb kö­rül­mé­nyek­kel is beéri!

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Az or­vo­sok meg­pró­bál­ták meg­men­teni a cse­csemő éle­tét.

Az or­vo­sok meg­pró­bál­ták meg­men­teni a cse­csemő éle­tét, de saj­nos si­ker­te­le­nül.

Sokkot kapott Borbély Alexandra, azonnal kórházba vitték a színésznőt

Sokkot kapott Borbély Alexandra, azonnal kórházba vitték a színésznőt

A ber­lini díj­át­adó­ról az or­vo­sok­hoz ve­ze­tett az útja. A sok ide­ges­ke­dést ad­digra már nem bírta a szer­ve­zete.

Nem várt négylábú vendég érkezett a kórházba, lecsapott az aulában - videó

Nem várt négylábú vendég érkezett a kórházba, lecsapott az aulában - videó

Az an­c­ho­rage-i vá­rosi kór­ház­ban tör­tént az eset. A já­vor­szar­vas be­sé­tált az épü­le­tébe, és le­gelni kez­dett az au­lá­ban.

Kórházi ágyáról üzent a rajongóknak Jimmy édesanyja

Kórházi ágyáról üzent a rajongóknak Jimmy édesanyja

A le­gen­dás éne­kes édes­anyja hosszú hetek óta kór­ház­ban van. Anna néni be­szélt ál­la­po­tá­ról és ezt üzente fia tisz­te­lő­i­nek...

A le­gen­dás éne­kes édes­anyja hosszú hetek óta kór­ház­ban van. Anna néni be­szélt ál­la­po­tá­ról és ezt üzente fia tisz­te­lő­i­nek...

Botrány a kórházban: 14 éve kómában fekvő nő szült

Botrány a kórházban: 14 éve kómában fekvő nő szült

Vizs­gá­lat in­dult az ari­zo­nai kór­ház­ban, hogy ki­de­rít­sék, ki erő­sza­kolta meg a nőt.

Vizs­gá­lat in­dult az ari­zo­nai kór­ház­ban, hogy ki­de­rít­sék, ki erő­sza­kolta meg a nőt.

Megvan hol szülhet Meghan Markle, ebben sem akarja követni Katalint

Megvan hol szülhet Meghan Markle, ebben sem akarja követni Katalint

A 37 éves her­cegné nem csak a közös ház­tar­tást hagyja ott, a szü­lés­hez is másik kór­há­zat vá­lasz­tott.

Vért hányt a beteg, lezárták a kórházat: már Európában a gyilkos kór?

Vért hányt a beteg, lezárták a kórházat: már Európában a gyilkos kór?

Még nem tel­je­sen biz­tos, hogy a beteg ebo­lás lett, de a tü­ne­tei alap­ján ez a leg­va­ló­szí­nűbb.

Baj van? Kórházba került Diego Maradona

Baj van? Kórházba került Diego Maradona

Egy Bu­e­nos Aires-i ru­tin­vizs­gá­la­ton vet­ték észre a prob­lé­mát az ar­gen­tin le­gen­dá­nál.

Egy Bu­e­nos Aires-i ru­tin­vizs­gá­la­ton vet­ték észre a prob­lé­mát az ar­gen­tin le­gen­dá­nál. Pén­te­ken hosszab­bí­tott szer­ző­dést a klub­já­val.

Elárulta titkát: Szívével került kórházba Fásy Ádám

Elárulta titkát: Szívével került kórházba Fásy Ádám

Fásy Ádám túl sokat vál­lat, ezért lett vá­rat­la­nul rosszul. Az éne­kest kór­házba vit­ték.

Fásy Ádám túl sokat vál­lat, ezért lett vá­rat­la­nul rosszul. Az éne­kest kór­házba vit­ték, ahol tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át.

Súlyos balesetet szenvedett Zámbó Jimmy édesanyja

Súlyos balesetet szenvedett Zámbó Jimmy édesanyja

Kór­ház­ban töl­tötte az ün­ne­pe­ket is.

Az idős asszony szá­mára min­den évben fáj­dal­ma­san telik az ün­nepi idő­szak és az új év kez­dete, de most kü­lö­nö­sen nehéz na­po­kat él át.

Borzasztó baleset: leejtették a kórházban, betört az újszülött koponyája

Borzasztó baleset: leejtették a kórházban, betört az újszülött koponyája

Ért­he­tet­len hibát kö­ve­tett el az egész­ség­ügyi nővér, ami­kor ol­tást akart adni a cse­cse­mő­nek.

Döntöttek az orvosok az életmentő műtéten átesett legendáról

Döntöttek az orvosok az életmentő műtéten átesett legendáról

Niki Lauda ha­za­tér­he­tett.

Niki Lauda öt hónap után el­hagy­hatta a kór­há­zat, és ha­za­me­he­tett. Már csak az ere­jét kell vissza­nyer­nie.

Fényes nappal, a háza előtt verték össze a focibírót

Brutális támadás: fényes nappal, a háza előtt verték össze a bírót

A férfira né­gyen tá­mad­tak rá.

A bíró éppen csak ki­lé­pett a la­kása aj­ta­ján, ami­kor né­gyen kör­be­vet­ték. Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a férfit.

Infúzióra kötötték a magyar műsorvezetőt

Infúzióra kötötték a magyar műsorvezetőt

Barbi mo­so­lyogva fo­gadta or­vosa dön­té­sét...

Barbi mo­so­lyogva fo­gadta or­vosa dön­té­sét, aki egy kú­rá­val igye­ke­zett erőt ön­teni belé.

Dzsudzsák Balázs üzent a Fradi sztárjának

Dzsudzsák Balázs üzent a Fradi sztárjának

Varga Ro­land a Vidi-Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó NB I-es ta­lál­ko­zón szen­ve­dett fej­sé­rü­lést va­sár­nap.

Varga Ro­land a Vidi-Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó NB I-es ta­lál­ko­zón szen­ve­dett fej­sé­rü­lést va­sár­nap. A tá­madó a hírek sze­rint még kór­ház­ban van.

Mi történt a sztármamival? Azonnal a műtőbe rohantak vele

Mi történt a sztármamival? Azonnal a műtőbe rohantak vele

Há­rom­órás ope­rá­ción esett át Mel B, és a fel­lé­pé­sét is le kel­lett mon­da­nia.

Há­rom­órás ope­rá­ción esett át Mel B, és a tör­tén­tek miatt a fel­lé­pé­sét is le kel­lett mon­da­nia.

Kiderült, ezért került kórházba Benke Laci bácsi

Kiderült, ezért került kórházba Benke Laci bácsi

Ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről is be­szélt.

A 70 éves mes­ter­sza­kács a Mok­ká­ban árult el rész­le­te­ket. Ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről is be­szélt.

A tűzoltók kórházba vitték a Mikulást

A tűzoltók kórházba vitték a Mikulást

Sze­ren­csére nem beteg. Nem volt hó, nem tu­dott szán­nal menni.

Sze­ren­csére nem beteg. Nem volt hó, nem tu­dott szán­nal menni, ezért a tűz­ol­tók­tól kért se­gít­sé­get. Az ab­la­kon ke­resz­tül ju­tott be.

A szülők sem gondolták, hogy baj van: hihetetlen, mitől lett rosszul a baba

A szülők sem gondolták, hogy baj van: hihetetlen, mitől lett rosszul a baba

Min­denki azt hitte, hogy a kicsi csak egy korty ba­ba­ola­jat ivott...

Min­denki azt hitte, hogy a kicsi csak egy korty ba­ba­ola­jat ivott, ami­től nem eshet baja. Na­gyot té­ved­tek.

Fotó a kórházból: megműtötték Hódi Pamela szerelmét

Fotó a kórházból: megműtötték Hódi Pamela szerelmét

A Me­ző­kö­vesd SE fi­a­tal fo­cis­tája a kór­házi ágy­ról üzent. Na­gyon hálás a tá­mo­ga­tá­sért.

A Me­ző­kö­vesd SE fi­a­tal fo­cis­tája a kór­házi ágy­ról üzent. Na­gyon hálás a tá­mo­ga­tá­sért.

Hazaengedték a kórházból: sokat fogyott Kálloy Molnár Péter

Hazaengedték a kórházból: sokat fogyott Kálloy Molnár Péter

Ok­tó­ber­ben a szín­pa­don, elő­adás köz­ben lett rosszul Kál­loy Mol­nár Péter. Mentő vitte kór­házba.

Most tudtuk meg a szomorú hírt: Kórházba került Benke Laci bácsi

Most tudtuk meg a szomorú hírt: Kórházba került Benke Laci bácsi

A sztár­sza­kács so­káig küz­dött ve­se­gyul­la­dá­sá­val, ám szep­tem­ber­ben prosz­ta­ta­mű­té­ten is át kel­lett esnie.

Itt fog szülni Meghan hercegné? Komoly gondok vannak a kórházzal

Itt fog szülni Meghan hercegné? Komoly gondok vannak a kórházzal

Pedig Ka­ta­lin her­cegné is itt adott éle­tet gyer­me­ke­i­nek.

Pedig Ka­ta­lin her­cegné is itt adott éle­tet gyer­me­ke­i­nek, de úgy tűnik, most va­lami tör­tént a szü­lé­szeti osz­tállyal.

Kórházba szállították a színészt, szörnyű fájdalmak kínozták

Kórházba szállították a színészt, szörnyű fájdalmak kínozták

Ge­rard But­lert kór­házba vit­ték a Do­mi­ni­kai Köz­tár­sa­ság­ban.

Ge­rard But­lert kór­házba vit­ték a Do­mi­ni­kai Köz­tár­sa­ság­ban.

Liptai Claudia friss hírt közölt beteg kisfia állapotáról

Liptai Claudia friss hírt közölt beteg kisfia állapotáról

Így van most a két­éves Mar­cell, mi­u­tán vá­rat­la­nul meg­be­te­ge­dett és kór­házba ke­rült.

Így van most a két­éves Mar­cell, mi­u­tán vá­rat­la­nul meg­be­te­ge­dett és kór­házba ke­rült.

Halálközeli élményéről vallott a magyar énekesnő

Halálközeli élményéről vallott a magyar énekesnő: Párja rohant vele a kórházba

Párja vitte kór­házba.

Linda ha­lálra ré­mült, ami­kor a für­dő­kád­ban fekve érezte, hogy a teste ívbe fe­szül.

Drámai vallomás: intenzív osztályra került Kálloy Molnár Péter

Drámai vallomás: intenzív osztályra került Kálloy Molnár Péter

Sú­lyos fi­gyel­mez­te­tést ka­pott az élet­től a 48 éves szí­nész. Tudja jól, hogy vál­toz­tat­nia kell.

Otthonában lett rosszul, kórházba került Szebeni István

Otthonában lett rosszul, kórházba került Szebeni István

Le­írta, mi tör­tént.

Az egész éj­sza­kát egy bu­da­pesti kli­ni­kán töl­tötte. Le­írta, mi tör­tént. Sze­ren­csére na­gyobb volt az első ijedt­ség, mint va­ló­já­ban a baj.

Rossz hírt kaptunk Törőcsik Mariról: Újra kórházban ápolják

Rossz hírt kaptunk Törőcsik Mariról: Újra kórházban ápolják

Mgsem köl­tö­zik Bu­da­pestre.

Tö­rő­csik Mari nem­rég abban bí­zott, hogy újra szín­padra áll­hat. Arra ké­szült, ős­szel vissza­köl­tö­zik Bu­da­pestre. Mi lehet megint a baj?

Azonnal kórházba kellett vinni Ágicát: horror, ami a forgatáson történt

Azonnal kórházba kellett vinni Ágicát: horror, ami a forgatáson történt

Kór­házba kel­lett vinni Szö­geczki Ágit a TV2 for­ga­tá­sán.

Kór­házba kel­lett vinni Szö­geczki Ágit a leg­bát­rabb páros má­so­dik adá­sá­nak for­ga­tá­sán.

A kórházban kötött ki: csúnyán megsérült élő adásban Pápai Joci

A kórházban kötött ki: csúnyán megsérült élő adásban Pápai Joci

Ve­szé­lyes pro­duk­ciót adott elő.

Az éne­kes ve­szé­lyes pro­duk­ciót adott elő a Csak show és más semmi pén­teki mű­so­rá­ban, nem csoda, hogy min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére baja esett.

Kezdjük megszokni az e-receptet! Mobilon is elérhető lesz a recept

Kezdjük megszokni az e-receptet! Mobilon is elérhető lesz a recept

Na­ponta 800 ezer e-re­cep­tet írnak.

Na­ponta 800 ezer e-re­cep­tet írnak, és egy év alatt több mint 176 mil­lió(!) elekt­ro­ni­kus re­cep­tet vál­tot­tak ki a ma­gya­rok.

Otthoni balesete miatt vitték kórházba az Irigy Hónaljmirigy egyik tagját

Otthoni balesete miatt vitték kórházba az Irigy Hónaljmirigy egyik tagját

Ku­tyája elé ug­rott, de ak­kora elán­nal moz­dult, hogy be­le­reccsent a bo­kája.

Ku­tyája elé ug­rott, de ak­kora elán­nal moz­dult, hogy be­le­reccsent a bo­kája, még ekkor sem gya­na­ko­dott ko­moly prob­lé­mára...

Erős fájdalomcsillapítókon él Köllő Babett: nem javul az állapota

Erős fájdalomcsillapítókon él Köllő Babett: nem javul az állapota

A Csak show és más semmi má­so­dik adása köz­ben sé­rült meg.

A Csak show és más semmi má­so­dik adása köz­ben sé­rült meg. Fur­csa át­me­neti meg­ol­dást ta­lált a ba­jára.

Elképesztő fotók! Legyőzte a tüdődaganatot, most így néz ki a TV2 sztárja

Elképesztő fotók! Legyőzte a tüdődaganatot, most így néz ki a TV2 egykori sztárja

Hosszú ideje sem­mit nem le­he­tett tudni a Big Bro­ther első szé­ri­á­já­nak já­té­ko­sá­ról, Pon­gó­ról.

Szomorú, ezt üzente a kórházból az Operett sztárja

Szomorú, ezt üzente a kórházból az Operett sztárja, Kálloy Molnár Péter

Bi­zony­ta­lan ideig nem tér vissza a szín­padra Kál­loy Mol­nár Péter, akit nem­rég ro­ham­mentő vitt kór­házba az Ope­rett­szín­ház­ból.

Bi­zony­ta­lan ideig nem tér vissza a szín­padra Kál­loy Mol­nár Péter, akit nem­rég ro­ham­mentő vitt kór­házba az Ope­rett­szín­ház­ból. A szí­nészt si­ke­rült el­ér­nie a Ri­post­nak. A mű­vész a S.Ö.R. kö­vet­kező elő­adása kap­csán fel­röp­pent plety­kákra is re­a­gált.

Kínzó fájdalmakkal kellett kórházba vinni a magyar olimpiai bajnokot

Kínzó fájdalmakkal kellett kórházba vinni a magyar olimpiai bajnokot

Liu Sha­o­lin Sán­dor be­te­gen is helyt­állt Cal­ga­ry­ban.

Liu Sha­o­lin Sán­dor el­ké­pesztő aka­rat­erő­vel vissza­tért a jégre, és be­te­gen is helyt­állt Cal­ga­ry­ban.

Halál torkából térhet vissza a magyar rock legenda: felesége beszélt az állapotáról

Halál torkából térhet vissza a magyar rock legenda: felesége beszélt az állapotáról

Más­fél év után végre jó hírek ér­kez­tek a rég­óta be­te­ges­kedő Lerch Ist­ván­ról, fe­le­sége bi­za­kodni kez­dett...

Súlyos fertőzést kapott a sztársportoló

Súlyos fertőzést kapott a sztársportoló, kórházba kellett rohanni vele

Jür­gen Mel­zer a bú­csú­ver­se­nyén lett rosszul.

Jür­gen Mel­zer a bú­csú­ver­se­nyén lett rosszul, a szur­ko­ló­i­tól sem tu­dott el­bú­csúzni.

Kórházba került, infúzióra kötötték Pordán Petrát

Kórházba került, infúzióra kötötték Pordán Petrát

A nép­szerű rá­diós mű­sor­ve­zető olyan rossz ál­la­pot­ban volt, hogy men­tőt kel­lett hívni hozzá.

A nép­szerű rá­diós mű­sor­ve­zető olyan rossz ál­la­pot­ban volt, hogy men­tőt kel­lett hívni hozzá.