CÍMKE: 'kórház'

Orbán Viktor: Szír kórházaknak segítünk

Orbán Viktor: Szír kórházaknak segítünk

Egy éven át fe­dez­zük három szí­riai kór­ház mű­kö­dé­sét.

Egy éven át fi­nan­szí­roz­zuk három szí­riai kór­ház mű­kö­dé­sét.

Kórházak, rendelők - jut-e pénz vidékre is

Kórházak, rendelők - jut-e pénz vidékre is

500 mil­li­árd fo­rin­tért fej­lesz­tet­ték a vi­déki há­ló­za­tot.

Az el­múlt idő­szak­ban 500 mil­li­árd fo­rin­tot fel­hasz­nálva fej­lesz­tet­ték a vi­déki egész­ség­ügyi há­ló­za­tot.

Dagad a botrány? Meghan direkt nem ott szül, ahol Katalin hercegné

Dagad a botrány? Meghan direkt nem ott szül, ahol Katalin hercegné

Az egy­kori szí­nésznő úgy dön­tött, in­kább a saját útját járja.

Az egy­kori szí­nésznő úgy dön­tött, in­kább a saját útját járja. Sze­ré­nyebb kö­rül­mé­nyek­kel is beéri!

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Az or­vo­sok meg­pró­bál­ták meg­men­teni a cse­csemő éle­tét, de saj­nos si­ker­te­le­nül. A kis­lány már ha­lott volt.

Kórházi ágyáról üzent a rajongóknak Jimmy édesanyja

Kórházi ágyáról üzent a rajongóknak Jimmy édesanyja

A le­gen­dás éne­kes édes­anyja hosszú hetek óta kór­ház­ban van. Anna néni be­szélt ál­la­po­tá­ról.

A le­gen­dás éne­kes édes­anyja hosszú hetek óta kór­ház­ban van. Anna néni be­szélt ál­la­po­tá­ról és ezt üzente fia tisz­te­lő­i­nek...

Nem várt négylábú vendég érkezett a kórházba, lecsapott az aulában - videó

Nem várt négylábú vendég érkezett a kórházba, lecsapott az aulában - videó

Az an­c­ho­rage-i vá­rosi kór­ház­ban tör­tént az eset. A já­vor­szar­vas be­sé­tált az épü­le­tébe, és le­gelni kez­dett az au­lá­ban.

Botrány a kórházban: 14 éve kómában fekvő nő szült

Botrány a kórházban: 14 éve kómában fekvő nő szült

Meg­erő­sza­kol­ták a nőt.

Vizs­gá­lat in­dult az ari­zo­nai kór­ház­ban, hogy ki­de­rít­sék, ki erő­sza­kolta meg a nőt.

Sokkot kapott Borbély Alexandra, azonnal kórházba vitték a színésznőt

Sokkot kapott Borbély Alexandra, azonnal kórházba vitték a színésznőt

A ber­lini díj­át­adó­ról az or­vo­sok­hoz ve­ze­tett az útja.

A ber­lini díj­át­adó­ról az or­vo­sok­hoz ve­ze­tett az útja. A sok ide­ges­ke­dést ad­digra már nem bírta a szer­ve­zete.

Baj van? Kórházba került Diego Maradona

Baj van? Kórházba került Diego Maradona

Egy Bu­e­nos Aires-i ru­tin­vizs­gá­la­ton vet­ték észre a prob­lé­mát az ar­gen­tin le­gen­dá­nál. Pén­te­ken hosszab­bí­tott szer­ző­dést me­xi­kói má­sod­osz­tá­lyú klub­já­val.

Egy Bu­e­nos Aires-i ru­tin­vizs­gá­la­ton vet­ték észre a prob­lé­mát az ar­gen­tin le­gen­dá­nál. Pén­te­ken hosszab­bí­tott szer­ző­dést me­xi­kói klub­já­val.

Vért hányt a beteg, lezárták a kórházat: már Európában a gyilkos kór?

Vért hányt a beteg, lezárták a kórházat: már Európában a gyilkos kór?

Még nem tel­je­sen biz­tos, hogy a beteg ebo­lás lett, de a tü­ne­tei alap­ján ez a leg­va­ló­szí­nűbb.

Elárulta titkát: Szívével került kórházba Fásy Ádám

Elárulta titkát: Szívével került kórházba Fásy Ádám

Fásy Ádám túl sokat vál­lat.

Fásy Ádám túl sokat vál­lat, ezért lett vá­rat­la­nul rosszul. Az éne­kest kór­házba vit­ték, ahol tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át.

Megvan hol szülhet Meghan Markle, ebben sem akarja követni Katalint

Megvan hol szülhet Meghan Markle, ebben sem akarja követni Katalint

A 37 éves her­cegné nem csak a közös ház­tar­tást hagyja ott.

A 37 éves her­cegné nem csak a közös ház­tar­tást hagyja ott, a szü­lés­hez is másik kór­há­zat vá­lasz­tott.

Dráma a forgatáson, kórházba szállították az olimpiai bajnokot

Dráma a forgatáson, kórházba szállították az olimpiai bajnokot

Ba­le­set­tel kez­dő­dött az Exat­lon Hun­gary első adása! Fodor Raj­mund sze­ren­csét­len sé­rü­lést szen­ve­dett.

Ba­le­set­tel kez­dő­dött az Exat­lon Hun­gary első adása! Fodor Raj­mund sze­ren­csét­len sé­rü­lést szen­ve­dett.

Lesújtó hír jött Zámbó Jimmy családjától: a Király édesanyja a felépülésért küzd

Lesújtó hír jött Zámbó Jimmy családjától: a Király édesanyja a felépülésért küzd

Anna néni már a ka­rá­csonyt sem tölt­hette ott­hon, a sze­ret­tei kö­ré­ben.

Anna néni már a ka­rá­csonyt sem tölt­hette ott­hon, a sze­ret­tei kö­ré­ben.

Súlyos balesetet szenvedett Zámbó Jimmy édesanyja

Súlyos balesetet szenvedett Zámbó Jimmy édesanyja

Kór­ház­ban töl­tötte az ün­ne­pe­ket is.

Az idős asszony szá­mára min­den évben fáj­dal­ma­san telik az ün­nepi idő­szak és az új év kez­dete, de most kü­lö­nö­sen nehéz na­po­kat él át.

Borzasztó baleset: leejtették a kórházban, betört az újszülött koponyája

Borzasztó baleset: leejtették a kórházban, betört az újszülött koponyája

Ért­he­tet­len hibát kö­ve­tett el az egész­ség­ügyi nővér, ami­kor ol­tást akart adni a cse­cse­mő­nek.

Ezért keresnek önkénteseket a kórházba

Ezért keresnek önkénteseket a kórházba

Fel­hí­vást tet­tek közzé.

Fel­hí­vást tett közzé a Ma­gyar Kór­házi Ön­kén­te­sek Ala­pít­vá­nya: olyan mun­ka­tár­sa­kat ke­res­nek, akik szí­ve­sen fog­lal­koz­nak beteg em­be­rek­kel.

Dzsudzsák Balázs üzent a Fradi sztárjának

Dzsudzsák Balázs üzent a Fradi sztárjának

Varga Ro­land a Vidi ellen sé­rült meg.

Varga Ro­land a Vidi-Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó NB I-es ta­lál­ko­zón szen­ve­dett fej­sé­rü­lést va­sár­nap. A tá­madó a hírek sze­rint még kór­ház­ban van.

Fényes nappal, a háza előtt verték össze a bírót

Fényes nappal, a háza előtt verték össze a bírót

A bíró éppen csak ki­lé­pett a la­kása aj­ta­ján, ami­kor né­gyen kör­be­vet­ték. Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a férfit.

A bíró éppen csak ki­lé­pett a la­kása aj­ta­ján, ami­kor né­gyen kör­be­vet­ték. Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a férfit.

Infúzióra kötötték a magyar műsorvezetőt

Infúzióra kötötték a magyar műsorvezetőt

Barbi mo­so­lyogva fo­gadta or­vosa dön­té­sét...

Barbi mo­so­lyogva fo­gadta or­vosa dön­té­sét, aki egy kú­rá­val igye­ke­zett erőt ön­teni belé.

Döntöttek az orvosok az életmentő műtéten átesett legendáról

Döntöttek az orvosok az életmentő műtéten átesett legendáról

Niki Lauda ha­za­tér­he­tett.

Niki Lauda öt hónap után el­hagy­hatta a kór­há­zat, és ha­za­me­he­tett. Már csak az ere­jét kell vissza­nyer­nie.

Mi történt a sztármamival? Azonnal a műtőbe rohantak vele

Mi történt a sztármamival? Azonnal a műtőbe rohantak vele

Há­rom­órás ope­rá­ción esett át Mel B, és a fel­lé­pé­sét is le kel­lett mon­da­nia.

Há­rom­órás ope­rá­ción esett át Mel B, és a tör­tén­tek miatt a fel­lé­pé­sét is le kel­lett mon­da­nia.

A szülők sem gondolták, hogy baj van: hihetetlen, mitől lett rosszul a baba

A szülők sem gondolták, hogy baj van: hihetetlen, mitől lett rosszul a baba

Min­denki azt hitte, hogy a kicsi csak egy korty ba­ba­ola­jat ivott...

Min­denki azt hitte, hogy a kicsi csak egy korty ba­ba­ola­jat ivott...

A tűzoltók kórházba vitték a Mikulást

A tűzoltók kórházba vitték a Mikulást

Sze­ren­csére nem beteg. Nem volt hó, nem tu­dott szán­nal menni.

Sze­ren­csére nem beteg. Nem volt hó, nem tu­dott szán­nal menni, ezért a tűz­ol­tók­tól kért se­gít­sé­get. Az ab­la­kon ke­resz­tül ju­tott be.

Fotó a kórházból: megműtötték Hódi Pamela szerelmét

Fotó a kórházból: megműtötték Hódi Pamela szerelmét

A fi­a­tal fo­cista a kór­házi ágy­ról üzent.

A fi­a­tal fo­cista a kór­házi ágy­ról üzent.

Kiderült, ezért került kórházba Benke Laci bácsi

Kiderült, ezért került kórházba Benke Laci bácsi

A 70 éves mes­ter­sza­kács a Mok­ká­ban árult el rész­le­te­ket. Ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről is be­szélt.

A 70 éves mes­ter­sza­kács a Mok­ká­ban árult el rész­le­te­ket. Ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről is be­szélt.

Itt fog szülni Meghan hercegné? Komoly gondok vannak a kórházzal

Itt fog szülni Meghan hercegné? Komoly gondok vannak a kórházzal

Pedig Ka­ta­lin her­cegné is itt adott éle­tet gyer­me­ke­i­nek.

Ka­ta­lin her­cegné is itt adott éle­tet gyer­me­ke­i­nek, de úgy tűnik, va­lami tör­tént a szü­lé­szeti osz­tállyal.

Most tudtuk meg a szomorú hírt: Kórházba került Benke Laci bácsi

Most tudtuk meg a szomorú hírt: Kórházba került Benke Laci bácsi

A sztár­sza­kács so­káig küz­dött ve­se­gyul­la­dá­sá­val, ám szep­tem­ber­ben prosz­ta­ta­mű­té­ten is át kel­lett esnie.

Kórházba szállították a színészt, szörnyű fájdalmak kínozták

Kórházba szállították a színészt, szörnyű fájdalmak kínozták

Ge­rard But­lert kór­házba vit­ték.

Ge­rard But­lert kór­házba vit­ték a Do­mi­ni­kai Köz­tár­sa­ság­ban.

Hazaengedték a kórházból: sokat fogyott Kálloy Molnár Péter

Hazaengedték a kórházból: sokat fogyott Kálloy Molnár Péter

Ok­tó­ber­ben a szín­pa­don, elő­adás köz­ben lett rosszul Kál­loy Mol­nár Péter.

Ok­tó­ber­ben az Ope­rett­szín­ház szín­pa­dán, a Lu­xem­burg grófja című ope­rett elő­adása köz­ben lett rosszul Kál­loy Mol­nár Péter. A szín­mű­vészt mentő szál­lí­totta kór­házba. Hogy mi tör­tént az azóta el­telt egy hónap alatt? Maga mesél róla.

Liptai Claudia friss hírt közölt beteg kisfia állapotáról

Liptai Claudia friss hírt közölt beteg kisfia állapotáról

Így van most a két­éves Mar­cell, mi­u­tán vá­rat­la­nul meg­be­te­ge­dett és kór­házba ke­rült.

Így van most a két­éves Mar­cell, mi­u­tán vá­rat­la­nul meg­be­te­ge­dett és kór­házba ke­rült.

Drámai vallomás: intenzív osztályra került Kálloy Molnár Péter

Drámai vallomás: intenzív osztályra került Kálloy Molnár Péter

Sú­lyos fi­gyel­mez­te­tést ka­pott az élet­től a 48 éves szí­nész. Tudja jól, hogy vál­toz­tat­nia kell.

Otthonában lett rosszul, kórházba került Szebeni István

Otthonában lett rosszul, kórházba került Szebeni István

Le­írta, mi tör­tént.

Az egész éj­sza­kát egy bu­da­pesti kli­ni­kán töl­tötte. Le­írta, mi tör­tént. Sze­ren­csére na­gyobb volt az első ijedt­ség, mint va­ló­já­ban a baj.

Azonnal kórházba kellett vinni Ágicát: horror, ami a forgatáson történt

Azonnal kórházba kellett vinni Ágicát: horror, ami a forgatáson történt

Kór­házba kel­lett vinni Szö­geczki Ágit a TV2-n kedd este lát­ható A leg­bát­rabb páros má­so­dik adá­sá­nak for­ga­tá­sán.

Otthoni balesete miatt vitték kórházba az Irigy Hónaljmirigy egyik tagját

Otthoni balesete miatt vitték kórházba az Irigy Hónaljmirigy egyik tagját

Ku­tyája elé ug­rott, de ak­kora elán­nal moz­dult, hogy be­le­reccsent a bo­kája, még ekkor sem gya­na­ko­dott ko­moly prob­lé­mára...

A kórházban kötött ki: csúnyán megsérült élő adásban Pápai Joci

A kórházban kötött ki: csúnyán megsérült élő adásban Pápai Joci

Az éne­kes ve­szé­lyes pro­duk­ciót adott elő a Csak show és más semmi pén­teki mű­so­rá­ban, nem csoda, hogy min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére baja esett.

Az éne­kes ve­szé­lyes pro­duk­ciót adott elő a Csak show és más semmi pén­teki mű­so­rá­ban, nem csoda, hogy min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére baja esett.

Kezdjük megszokni az e-receptet! Mobilon is elérhető lesz a recept

Kezdjük megszokni az e-receptet! Mobilon is elérhető lesz a recept

Na­ponta 800 ezer e-re­cep­tet írnak.

Na­ponta 800 ezer e-re­cep­tet írnak, és egy év alatt több mint 176 mil­lió(!) elekt­ro­ni­kus re­cep­tet vál­tot­tak ki a ma­gya­rok.

Rossz hírt kaptunk Törőcsik Mariról: Újra kórházban ápolják

Rossz hírt kaptunk Törőcsik Mariról: Újra kórházban ápolják

Mgsem köl­tö­zik Bu­da­pestre.

Tö­rő­csik Mari nem­rég abban bí­zott, hogy újra szín­padra áll­hat. Arra ké­szült, ős­szel vissza­köl­tö­zik Bu­da­pestre. Mi lehet megint a baj?

Erős fájdalomcsillapítókon él Köllő Babett: nem javul az állapota

Erős fájdalomcsillapítókon él Köllő Babett: nem javul az állapota

A Csak show és más semmi má­so­dik adása köz­ben sé­rült meg.

A Csak show és más semmi má­so­dik adása köz­ben sé­rült meg. Fur­csa át­me­neti meg­ol­dást ta­lált a ba­jára.

Elképesztő fotók! Legyőzte a tüdődaganatot, most így néz ki a TV2 sztárja

Elképesztő fotók! Legyőzte a tüdődaganatot, most így néz ki a TV2 egykori sztárja

Hosszú ideje sem­mit nem le­he­tett tudni a Big Bro­ther első szé­ri­á­já­nak já­té­ko­sá­ról, Pon­gó­ról.

Kórházba kellett vinni olimpiai bajnokunkat

Kínzó fájdalmakkal kellett kórházba vinni a magyar olimpiai bajnokot

Liu Sha­o­lin Sán­dor be­te­gen is helyt­állt Cal­ga­ry­ban.

Liu Sha­o­lin Sán­dor el­ké­pesztő aka­rat­erő­vel vissza­tért a jégre, és be­te­gen is helyt­állt Cal­ga­ry­ban.

Ijesztő vallomás, műteni kellett Kollányi Zsuzsi újszülött kisfiát

Ijesztő vallomás, műteni kellett Kollányi Zsuzsi újszülött kisfiát

Elő­ször be­szélt az iker­ter­hes­sé­gét végig kí­sérő prob­lé­mák­ról.

Elő­ször be­szélt az iker­ter­hes­sé­gét végig kí­sérő prob­lé­mák­ról.

Kórházba került, infúzióra kötötték Pordán Petrát

Kórházba került, infúzióra kötötték Pordán Petrát

A nép­szerű rá­diós mű­sor­ve­zető olyan rossz ál­la­pot­ban volt, hogy men­tőt kel­lett hívni hozzá.

A nép­szerű rá­diós mű­sor­ve­zető olyan rossz ál­la­pot­ban volt, hogy men­tőt kel­lett hívni hozzá.

Súlyos fertőzést kapott a sztársportoló

Súlyos fertőzést kapott a sztársportoló, kórházba kellett rohanni vele

Jür­gen Mel­zer a bú­csú­ver­se­nyén lett rosszul.

Jür­gen Mel­zer a bú­csú­ver­se­nyén lett rosszul, a szur­ko­ló­i­tól sem tu­dott el­bú­csúzni.

Halál torkából térhet vissza a magyar rock legenda: felesége beszélt az állapotáról

Halál torkából térhet vissza a magyar rock legenda: felesége beszélt az állapotáról

Más­fél év után végre jó hírek ér­kez­tek a rég­óta be­te­ges­kedő Lerch Ist­ván­ról..

Más­fél év után végre jó hírek ér­kez­tek a rég­óta be­te­ges­kedő Lerch Ist­ván­ról, fe­le­sége bi­za­kodni kez­dett... A ze­nész még ko­ráb­ban lett rosszul egy csa­ládi kör­ben el­köl­tött ebéd köz­ben.

Fájdalmaktól szenved Köllő Babett

Fájdalmaktól szenved Köllő Babett

Nem éppen úgy ala­kult Köllő Ba­bett szá­mára a Csak show és más semmi má­so­dik élő show-ja, aho­gyan azt el­ter­vezte.

Nem éppen úgy ala­kult Köllő Ba­bett szá­mára a Csak show és más semmi má­so­dik élő show-ja, aho­gyan azt el­ter­vezte.

Sokkoló jelenetet rögzített a kórházban az eltévedt anyuka

Sokkoló jelenetet rögzített a kórházban az eltévedt anyuka

El­mé­le­ti­leg csak a gye­reke volt vele...

El­mé­le­ti­leg csak két­éves gye­reke volt vele, ami­kor a sötét fo­lyo­són bo­lyon­gott. El­mé­le­ti­leg...

Kiszivárgott a felvétel, négykézláb mászott egy beteg a kórház előtt

Kiszivárgott a felvétel, négykézláb mászott egy beteg a kórház előtt

A vi­deón azt látni, hogy egy idős férfi a föl­dön von­szolja magát, mel­lette pedig egy kór­házi ápoló áll­do­gál egy to­ló­szék­kel.

Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Segített a Ripost! Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Se­gí­tett a Ri­post!

Zo­ko­gott, ami­kor ta­lál­ko­zott a kór­ház­ban az ál­tala el­ütött kis­lánnyal Éva.

Pisztollyal a kezében balhézott a sztárfocista

Pisztollyal a kezében balhézott a sztárfocista

Arda Turan előbb be­törte egy török pop­éne­kes orrát, majd azt kérte tőle, hogy ölje meg.

Arda Turan előbb be­törte egy török pop­éne­kes orrát, majd azt kérte tőle, hogy ölje meg. Ko­ráb­ban egy új­ság­íróra tá­madt rá.

Komoly változások jönnek a magyar kórházakban

Komoly változások jönnek a magyar kórházakban

Nagy be­je­len­tést tett Kás­ler Mik­lós.

Szét­vá­laszt­ják a magán- és az ál­lami egész­ség­ügyet - je­len­tette be Kás­ler Mik­lós, az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere.

Ceglédi nemi erőszak: nem hisznek a rendőrök a 4 éves kislány családjának

Ceglédi nemi erőszak: nem hisznek a rendőrök a 4 éves kislány családjának

Hiába ál­lítja a csa­lád, hogy a 4 éves Andi lá­bára rá­esett egy súly, és az okozta a sé­rü­lé­se­ket, a rend­őrök nem hisz­nek nekik.

Pécsi Ildikó férje majdnem feladta, küzdelmükről beszélt a művésznő

Pécsi Ildikó férje majdnem feladta, küzdelmükről beszélt a művésznő

Pécsi Il­dikó fér­jét egy év után ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból!

Pécsi Il­dikó fér­jét egy év után ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból! Az olim­piai baj­nok lab­da­rúgó, Szűcs Lajos pró­bál erőre kapni...

Megszólalt a megerőszakolt 4 éves kislány édesapja

Megszólalt a megerőszakolt 4 éves kislány édesapja

Az egész csa­lá­dot meg­vi­seli, ami And­re­á­val tör­tént, a ál­lít­ják, egyet­len pil­la­natra sem hagy­ták ma­gára a kis­lányt...

Az egész csa­lá­dot meg­vi­seli, ami a 4 éves And­re­á­val tör­tént, a csa­lád ál­lítja, egyet­len pil­la­natra sem hagy­ták ma­gára a kis­lányt...

Ez borzalmas, súlyos égési sérülést szenvedett a színésznő

Ez borzalmas, súlyos égési sérülést szenvedett a színésznő

Égés­plasz­ti­kára volt szük­sége Varga Iza­bel­lá­nak. A kony­há­ban tör­tént a bal­eset, a szí­nésznő így is sze­ren­csés­nek tartja magát.

Alkoholkóma-közeli állapotban fetrengtek a diákok az osztályteremben

Alkoholkóma-közeli állapotban fetrengtek a diákok az osztályteremben

Az ittas szász­ré­geni fi­a­ta­lokra az ügye­le­tes tanár ta­lált rá, a gye­re­ke­ket kór­házba szál­lí­tot­ták és ér­te­sí­tet­ték a szü­le­i­ket.

Sürgősen műteni kellett, kórházban kezelik a népszerű rocksztárt

Sürgősen műteni kellett, kórházban kezelik a népszerű rocksztárt

Egy fer­tő­zés dön­tötte le a lá­bá­ról a sztárapu­kát.

Egy fer­tő­zés dön­tötte le a lá­bá­ról a sztárapu­kát. Kon­cert­jeit is le kel­lett mon­da­nia, egy­előre nem en­ge­dik ki az or­vo­sok.

Csoda történt, miután lekapcsolta a haldokló fiút a gépekről az orvos

Csoda történt, miután lekapcsolta a haldokló fiút a gépekről az orvos

Az or­vo­sok kö­zöl­ték a szü­lők­kel is, hogy bú­csúz­za­nak el tőle.

Az or­vo­sok már le­mond­tak a ki­csi­ről, és kö­zöl­ték a szü­lők­kel is, hogy bú­csúz­za­nak el tőle.

Döbbenet, mit műveltek a kórházban a súlyos beteg nővel

Döbbenet, mit műveltek a kórházban a súlyos beteg nővel - a titkos kamera mindent vett

Az el­esett és beteg, idős asszony sokat szen­ve­dett, ezért sze­rel­tek ka­me­rát a szo­bá­jába a gye­re­kei.

Hihetetlen történet: tanítványa beszökött a betegeskedő Benke Laci bácsihoz

Hihetetlen történet: tanítványa beszökött a betegeskedő Benke Laci bácsihoz

A fél or­szág ag­gó­dott nem­rég, ami­kor ki­de­rült, hogy a több­szö­rös vi­lág­baj­nok sztár­séf újból kór­házba ke­rült.

Folyt a vér, fejbe lőtt nőt vittek a párizsi kórházba

Folyt a vér, fejbe lőtt nőt vittek a párizsi kórházba

Gya­nút­la­nul, szur­kolni ér­ke­zett, de el­te­rült a gye­pen az erős lö­vés­től. Nagy volt a ri­a­da­lom a golf­ver­se­nyen.

Gya­nút­la­nul, szur­kolni ér­ke­zett, de el­te­rült a gye­pen az erős lö­vés­től. Nagy volt a ri­a­da­lom a vi­lág­hírű golf­ver­se­nyen.

Váratlan fordulat a súlyos beteg Mészöly Kálmán állapotában

Váratlan fordulat a súlyos beteg Mészöly Kálmán állapotában

Habár jú­li­us­ban arról volt szó, hogy szív­mű­tét vár Mé­szöly Kál­mánra, egy­előre nincs na­pi­ren­den az ope­rá­ció.

Habár jú­li­us­ban arról volt szó, hogy szív­mű­tét vár Mé­szöly Kál­mánra, egy­előre nincs na­pi­ren­den az ope­rá­ció.

Rémisztő hírek, kórházba került Mosolyka!

Rémisztő hírek, kórházba került Mosolyka!

A ke­re­kes­szé­kes írónő nap mint nap meg­küzd a leg­ap­róbb ön­álló moz­du­la­tért is, mivel izom­sor­va­dás­ban szen­ved.

A ke­re­kes­szé­kes írónő nap mint nap meg­küzd a leg­ap­róbb ön­álló moz­du­la­tért is, mivel izom­sor­va­dás­ban szen­ved. Most kór­ház­ban volt, és egy­előre kép­te­len arról be­szélni, ami tör­tént vele.

Aggasztó fotó: Kórházba került a magyar sztár

Aggasztó fotó: Kórházba került a magyar sztár

Lányi Lala nincs jó bőr­ben.

Lányi Lala nincs jó bőr­ben, kór­ház­ból üzent a ra­jon­gó­i­nak az éne­kes.

Kállay-Saunders András szívszorító vallomása beteg édesanyjáról

Kállay-Saunders András szívszorító vallomása beteg édesanyjáról

Bor­zal­mas na­po­kat él át Kál­lay-Sa­un­ders And­rás, aki­nek imá­dott édes­anyja, az egy­kori mo­dell, Kál­lay Ka­ta­lin kór­házba ke­rült...

Csöpögni kezdett valami a kórház falán, ezt rejtette a mennyezet

Csöpögni kezdett valami a kórház falán, ezt rejtette a mennyezet

A fa­la­kon vá­rat­la­nul méz kez­dett el folyni, ez­után de­rült ki, hogy ren­ge­teg rovar fész­kelte be magát.

Megtudtuk, ezért jár kórházi kezelésekre Törőcsik Mari

Megtudtuk, ezért jár kórházi kezelésekre Törőcsik Mari

Újra vissza kell jár­nia.

Ja­nu­ár­ban en­ged­ték ki a kór­ház­ból Tö­rő­csik Marit, azóta csak egy­szer kel­lett pár napra újra be­fe­küd­nie. A Ri­post meg­tudta, hogy most újra vissza kell jár­nia.

Botrány tört ki a kórházban: a hullák mellett kezelik a betegeket az angliai intézményben

Botrány tört ki a kórházban: a hullák mellett kezelik a betegeket az angliai intézményben

A sür­gős­ségi osz­tály na­gyon zsú­folt.

A sür­gős­ségi osz­tály olyan zsú­folt, hogy a holt­tes­tek mel­lett ke­ze­lik a be­te­ge­ket.

Már neten is nézhetik a koraszülötteket a szülők

Már neten is nézhetik a koraszülötteket a szülők

Remek fej­lesz­tés a János Kór­ház­ban.

Már tá­vol­ról, ka­mera se­gít­sé­gé­vel is kö­vet­he­tik a szü­lők és ro­ko­nok a ko­ra­szü­lött gyer­me­kek fej­lő­dé­sét, hála a Szent János Kór­ház fej­lesz­té­sé­nek.

Majdnem meghalt, balesetet szenvedett a világsztár

Majdnem meghalt, balesetet szenvedett a világsztár

Wes­ley Sne­ij­der Ka­tar­ban üt­kö­zött.

Wes­ley Sne­ij­der sze­ren­csés ki­me­ne­telű bal­eset ré­szese volt Ka­tar­ban.

Most jelentették be: éjjel elhunyt a népszerű színész

Most jelentették be: éjjel elhunyt a népszerű színész

Már egy ideje kór­ház­ban fe­küdt, rákos volt.

Már egy ideje kór­ház­ban fe­küdt, rákos volt.

Újabb részletek szivárogtak ki a soroksári futónő gyilkosáról

Újabb részletek szivárogtak ki a soroksári futónő gyilkosáról

A gya­nú­sí­tott ügy­védje még vár egy fon­tos bi­zo­nyí­tékra.

A gya­nú­sí­tott ügy­védje még vár egy fon­tos bi­zo­nyí­tékra.

Dárdait a sírás kerülgette, a kórházat emlegeti

Dárdait a sírás kerülgette, a kórházat emlegeti

Na­gyon meg­vi­selte egy be­szél­ge­tés.

Ez az edzői pálya sötét ol­dala. Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyun­kat na­gyon meg­vi­selte egy be­szél­ge­tés.

Kórházba került, infúzióra kötötték Iszak Esztert

Kórházba került, infúzióra kötötték Iszak Esztert

Egy fő­vá­rosi kli­ni­ká­ról posz­tolt.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető egy fő­vá­rosi kli­ni­ká­ról posz­tolt az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Tömegesen szállították kórházba a tizenéveseket ételmérgezés miatt

Tömegesen szállították kórházba a tizenéveseket ételmérgezés miatt

Az érin­tet­tek egy tan­in­téz­mény ta­nu­lói, a tü­ne­teik is ha­son­lóak vol­tak.

Az érin­tet­tek egy tan­in­téz­mény ta­nu­lói, a tü­ne­teik is ha­son­lóak vol­tak.

Újra kórházba került a magyarok kedvenc sztárja

Újra kórházba került a magyarok kedvenc sztárja

Kór­ház­ban kö­tött ki Benke Laci bácsi! A mes­ter­sza­kács immár több hete szo­rul ápo­lásra, mert meg­mű­töt­ték...

Kór­ház­ban kö­tött ki Benke Laci bácsi! A mes­ter­sza­kács immár több hete szo­rul ápo­lásra, mert meg­mű­töt­ték...

Agyvérzésből lábadozik, erre vágyik a magyar sztáredző

Agyvérzésből lábadozik, erre vágyik a magyar sztáredző

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát to­vábbra is kór­ház­ban ápol­ják.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát to­vábbra is kór­ház­ban ápol­ják.