CÍMKE: 'kórház'

Valóságos csoda történt, életéért küzd az anyja hasából kivágott baba

Valóságos csoda történt, életéért küzd az anyja hasából kivágott baba

A ki­csit akkor vág­ták ki ha­lott édes­anyja ha­sá­ból, ami­kor a nő már ki­lenc hó­na­pos ter­hes volt.

Súlyosan megsérült egy kislány, telefontöltő okozta kis híján a vesztét

Súlyosan megsérült egy kislány, telefontöltő okozta kis híján a vesztét

A gyer­meki kí­ván­csi­ság és a fel­nőt­tek fe­le­dé­keny­sége könnyen tra­gé­di­á­hoz ve­zet­het.

Félig megvakult Mel B, sikított, amikor a kórházba rohantak vele

Félig megvakult Mel B, sikított, amikor a kórházba rohantak vele

Az or­vo­sok még nem tud­ják, pon­to­san mi okozta a prob­lé­mát.

A jobb sze­mé­vel akad­tak gon­dok, de az or­vo­sok még nem tud­ják, pon­to­san mi okozta a prob­lé­mát.

Kitört a botrány a kórházban: hihetetlen, mit művelt egy takarító

Kitört a botrány a kórházban: hihetetlen, mit művelt egy takarító

A japán kór­ház­ban le­húz­ták a wc-n a halva szü­le­tett kis­ba­bát.

A japán kór­ház­ban le­húz­ták a wc-n a halva szü­le­tett kis­ba­bát.

Újabb jó hír: Már a pécsi kórházat is elhagyta Demjén Rózsi

Újabb jó hír: Már a pécsi kórházat is elhagyta Demjén Rózsi

A Ri­post biz­tos for­rás­ból ér­te­sült...

A Ri­post biz­tos for­rás­ból ér­te­sült a jó hír­ről, hogy a le­gen­dás ze­nész már nem szo­rul kór­házi ke­ze­lésre.

Így döntöttek Demjén Ferenc orvosai: Jó hírek érkeztek a legendáról

Így döntöttek Demjén Ferenc orvosai: Jó hírek érkeztek a legendáról

Je­len­tős vál­to­zás állt be a le­gen­dás ze­nész ál­la­po­tá­ban.

Je­len­tős vál­to­zás állt be a le­gen­dás ze­nész ál­la­po­tá­ban.

Frászt kapott az orvos, mikor meglátta, mi költözött a férfi fülébe

Frászt kapott az orvos, mikor meglátta, mi költözött a férfi fülébe

Ré­m­álom, ami ezzel a férfi­val tör­tént.

Ré­m­álom, ami ezzel a férfi­val tör­tént. Be­le­gon­dolni is ször­nyű.

Sajnos tévednek a barátok: Itt az igazság Demjén Rózsi állapotáról

Sajnos tévednek a barátok: Itt az igazság Demjén Rózsi állapotáról

La­punk öröm­mel szá­molt be a jó hír­ről, hogy a le­gen­dás ze­nész akár már a hét­vé­gén el­hagy­hatja a kór­há­zat, de...

Drámai vallomás: húsz percig küzdöttek Kautzky Armand életéért

Drámai vallomás: húsz percig küzdöttek Kautzky Armand életéért

A gyors és szak­szerű el­lá­tás­nak kö­szön­heti, hogy túl­élte.

A gyors és szak­szerű el­lá­tás­nak kö­szön­heti, hogy túl­élte.

Friss hírek Demjén Ferenc állapotáról, ezt teszi a kórházban

Friss hírek Demjén Ferenc állapotáról, ezt teszi a kórházban

A gyó­gyu­lás út­jára lé­pett Rózsi, akit né­hány napig mélyal­ta­tás­ban tar­tot­tak or­vo­sai.

A gyó­gyu­lás út­jára lé­pett Rózsi, akit né­hány napig mélyal­ta­tás­ban tar­tot­tak or­vo­sai.

Súlyos balesetet szenvedett az énekes, lezuhant a színpadról

Súlyos balesetet szenvedett az énekes, lezuhant a színpadról

El­törte a kulcs­csont­ját Meat Loaf.

El­törte a kulcs­csont­ját Meat Loaf, ami­kor meg­bot­lott és le­zu­hant a szín­pad­ról.

Fantasztikus hír érkezett Demjén Ferenc állapotáról

Fantasztikus hír érkezett Demjén Ferenc állapotáról

Fel­éb­redt az al­ta­tás­ból.

A le­gen­dás ze­nész múlt hét pén­te­ken lett rosszul ott­ho­ná­ban, ahon­nan azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták, de szer­dán fel­éb­redt az al­ta­tás­ból.

Friss hírek érkeztek a kórházból, ezért aggódtak Demjén Ferenc barátai

Friss hírek érkeztek a kórházból, ezért aggódtak Demjén Ferenc barátai

Fel­éb­resz­tet­ték a mélyal­ta­tás­ból a le­gen­dás ze­nész.

Fel­éb­resz­tet­ték a mélyal­ta­tás­ból a le­gen­dás ze­nészt, aki ha­ma­ro­san ott­ho­ná­ban lá­ba­doz­hat. Az or­vo­sok az al­ta­tás mel­lék­ha­tá­sa­i­tól tar­ta­nak.

Ezért tartották bent a kórházban Kis Grófo kisbabáját

Ezért tartották bent a kórházban Kis Grófo kisbabáját

Több vizs­gá­la­ton is át­esett a május 2-án szü­le­tett csöpp­ség, de sze­ren­csére min­dent rend­ben ta­lál­tak.

Több vizs­gá­la­ton is át­esett a május 2-án szü­le­tett csöpp­ség, de sze­ren­csére min­dent rend­ben ta­lál­tak.

Előbb látták el a kórházban a támadót, mint a megszúrt áldozatát

Előbb látták el a kórházban a támadót, mint a súlyos sérüléseket szenvedő áldozatát

A feb­ru­ári eset tár­gya­lása ismét a fel­színre hozta az ál­do­zat sé­rel­meit.

A feb­ru­ári eset tár­gya­lása ismét a fel­színre hozta az ál­do­zat sé­rel­meit.

Sokkoló hírt közölt a magyar rendező, nagyon aggódnak a színészek

Sokkoló hírt közölt a magyar rendező, nagyon aggódnak a színészek

A nem­so­kára 89 éves ren­dező az utóbbi idő­ben több­ször be­te­ges­ke­dett, most pedig a kór­házba is be­ke­rült.

Kórházba kerülhet a várandós Meghan Markle

Kórházba kerülhet a várandós Meghan Markle

Be­in­dít­hat­ják a szü­lést.

Bár a sus­sexi her­cegné vágya az volt, hogy ott­hon adjon éle­tet első gyer­me­ké­nek, az or­vo­sok jó eséllyel más­hogy dön­te­nek.

Kórházban értük utol Kis Grófót: beszámolt a részletekről

Kórházban értük utol Kis Grófót: beszámolt a részletekről

A bu­li­báró bol­do­gabb, mint va­laha.

A bu­li­báró bol­do­gabb, mint va­laha. A Ri­post­nak be­szélt élete egyik leg­szebb pil­la­na­tá­ról.

Dráma a kórházban: betegtársa végzett az 5 gyermekes édesanyával

Dráma a kórházban: betegtársa végzett az 5 gyermekes édesanyával

A brit nőt azért vágta fejbe a szo­ba­társa, mert hor­kolt.

A brit nőt azért vágta fejbe a szo­ba­társa, mert hor­kolt.

Gyászhír érkezett, elhunyt a brazil futball korábbi csillaga

Gyászhír érkezett, elhunyt a brazil futball korábbi csillaga

1978-ban vb-bronz­ér­met szer­zett.

Rod­ri­gues Neto a Flam­engo le­gen­dás já­té­kosa volt, a vá­lo­ga­tot­tal pedig vi­lág­baj­noki bronz­ér­mes lett 1978-ban.

Balesetet szenvedett, kórházba rohantak a sztárénekessel

Balesetet szenvedett, kórházba rohantak a sztárénekessel

A sé­rü­lés el­fer­tő­ző­dött.

Egy ap­ró­nak tűnő sé­rü­lés el­fer­tő­ző­dött, így nem úszta meg a kór­házba vo­nu­lást a nép­szerű elő­adó.

Megtudtuk, ilyen állapotban van most VV Zsuzsa kilencéves kisfia

Megtudtuk, ilyen állapotban van most VV Zsuzsa kilencéves kisfia

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár va­sár­nap kora este ka­ram­bo­lo­zott.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár va­sár­nap kora este ka­ram­bo­lo­zott.

Mi lesz a sorsa? Megrázó részletek derültek ki a fűben hagyott babáról

Mi lesz a sorsa? Megrázó részletek derültek ki a fűben hagyott babáról

A kicsi anyja bör­tön­ben van, apja pedig hal­lani sem akar róla.

Anyja bör­tön­ben van, apja pedig hal­lani sem akar róla. A kicsi több hó­na­pos kór­házi ke­ze­lésre szo­rul.

Kórházba került Hajdú Péter, külföldön lett rosszul

Kórházba került Hajdú Péter, külföldön lett rosszul

Gyo­mor­influ­en­zát ka­pott.

A mű­sor­ve­zető pi­henni, fel­töl­tődni uta­zott ked­ve­sé­vel Cip­rusra, ám az idil­li­nek in­duló úton nem várt ese­mény tör­tént.

Jogerős ítélet: Márki-Zay hazudott, fizetnie kell

Jogerős ítélet: Márki-Zay hazudott, fizetnie kell

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter­nek 15 napon belül 800 ezer fo­rin­tot kell fi­zet­nie a kór­ház­nak, va­la­mint nyil­vá­no­san bo­csá­na­tot kell kér­nie.

Kórházba megy: rosszullétek gyötrik Benke Laci bácsit

Kórházba megy: rosszullétek gyötrik Benke Laci bácsit

A főzős mű­so­rai révén is­mertté vált mes­ter­sza­kács évek óta szen­ved kü­lön­féle be­teg­sé­gek­ben.

A főzős mű­so­rai révén is­mertté vált mes­ter­sza­kács évek óta szen­ved kü­lön­féle be­teg­sé­gek­ben.

Durva, koponyacsonttörést szenvedett a magyar sportoló

Durva, koponyacsonttörést szenvedett a magyar sportoló

Vas­vári Ádám a Ba­la­ton­fü­red el­leni NB I-es rang­adón sú­lyo­san meg­sé­rült.

A Csurgó ké­zi­lab­dá­zója, Vas­vári Ádám a Ba­la­ton­fü­red el­leni NB I-es rang­adón sú­lyo­san meg­sé­rült.

Komoly változás állt be Jimmy édesanyjának állapotában

Komoly változás állt be Jimmy édesanyjának állapotában

Zámbó Árpy mos­ta­ná­ban sokat ag­gó­dott a csa­lád­jáért, hi­szen ket­ten is kór­házba ke­rül­tek. Őszin­tén me­sélt a Ri­post­nak.

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról

Lip­tai Cla­u­dia na­gyon ag­gó­dott.

Lip­tai Cla­u­dia pár hete még na­gyon ag­gó­dott lá­nyá­ért, de mos­tanra talán fel­lé­le­gez­het.

Szívszorító, mit tett ez a 9 éves kislány a kórházi beteg gyerekekért

Szívszorító, mit tett ez a 9 éves kislány a kórházi beteg gyerekekért

A kis­lány el­ha­tá­rozta, a hús­véti nyu­szi a kór­házba is el­lá­to­gat.

A kis­lány el­ha­tá­rozta, a hús­véti nyu­szi a kór­házba is el­lá­to­gat.

Elárulta, így érzi magát a kórház után a Kossuth-díjas színésznő

Elárulta, így érzi magát a kórház után a Kossuth-díjas színésznő

Évek óta ki-be jár­kál a kü­lön­böző kór­há­zak­ból.

Évek óta ki-be jár­kál a kü­lön­böző kór­há­zak­ból a Kos­suth-nagy­dí­jas szí­nésznő.

Kiderült: Ekkor hagyhatja el a kórházat Für Anikó

Kiderült: Ekkor hagyhatja el a kórházat Für Anikó

Kínzó fáj­da­lom gyö­törte a szí­nész­nőt, de sze­ren­csére gyor­san ja­vult az ál­la­pota.

Kínzó fáj­da­lom gyö­törte, de sze­ren­csére gyor­san ja­vult az ál­la­pota.

Kórházba rohantak a magyar színésznővel, szörnyű fájdalmak kínozták

Kórházba rohantak a magyar színésznővel, szörnyű fájdalmak kínozták

Egy rossz moz­du­lat okozta a bajt Für Ani­kó­nál, aki a héten még vár­ha­tóan kór­ház­ban marad.

Most jött a hír: Kórházba került Für Anikó

Most jött a hír: Kórházba került Für Anikó

El­ma­rad a fel­ol­va­só­estje.

Bár azt nem lehet tudni, hogy pon­to­san mi tör­tént a nép­szerű szí­nész­nő­vel, az biz­tos, hogy pén­tek este el­ma­rad a sze­gedi fel­ol­va­só­estje.

Sikeres volt a szívműtét, de még kórházban tartják az énekest

Sikeres volt a szívműtét, de még kórházban tartják az énekest

Mick Jag­ge­ren szív­bil­len­tyű­mű­té­tet haj­tot­tak végre, most meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Szívszorító, mit tett ez a kórház a beteg gyerekekért

Szívszorító, mit tett ez a kórház a beteg gyerekekért

A ka­li­for­niai kór­ház kis au­tó­kat adott a gye­re­kek­nek, így ők maguk tud­nak a mű­té­tekre ve­zetni.

A ka­li­for­niai kór­ház kis au­tó­kat adott a gye­re­kek­nek, így ők maguk tud­nak a mű­té­tekre ve­zetni.

Sas Józsefet látogatta meg a kórházban régi barátja, ezt látta

Sas Józsefet látogatta meg a kórházban régi barátja, ezt látta

Sas fia vitte el Ba­ra­nyi Lász­lót.

Sas fia ko­csi­val vitte be egy lá­to­ga­tásra édes­ap­já­hoz a régi ba­rá­tot, Ba­ra­nyi Lász­lót.

Elgázolt egy motorost Messi apja, bevitték a rendőrségre

Elgázolt egy motorost Messi apja, bevitték a rendőrségre

Jorge Messi nem volt ittas ál­la­pot­ban.

Az el­ütött férfit esz­mé­let­len ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba, de nincs élet­ve­szély­ben. Jorge Mes­sit meg­szon­dáz­tat­ták, de nem volt ittas ál­la­pot­ban.

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

Gróf Dá­vid­nak, a Hon­véd ka­pu­sá­nak 2007-ben tá­mad­ták meg az anyu­ká­ját.

Gróf Dá­vid­nak, a Hon­véd ka­pu­sá­nak még 2007-ben tá­mad­ták meg az édes­any­ját.

Kórházba vitték a világ leghíresebb focistáját

Kórházba vitték a világ leghíresebb focistáját

A 78 éves, há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok bra­zil lab­da­rú­gó­nak magas láza van, de nincs élet­ve­szély­ben. Egy ren­dez­vény után lett rosszul.

A 78 éves, há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok bra­zil lab­da­rú­gó­nak magas láza van, de nincs élet­ve­szély­ben. Egy ren­dez­vény után lett rosszul.

Friss hírek a kórházból: Megszólalt Sas József felesége

Friss hírek a kórházból: Megszólalt Sas József felesége

Végre ismét jó hírek ér­kez­tek.

Végre ismét jó hírek ér­kez­tek a le­gen­dás hu­mo­ris­tá­ról. Sas Jó­zsef fe­le­sége la­punk­nak el­árulta: a hu­mo­rista ál­la­pota sokat ja­vult.

A Ripostnak megszólalt a panelból kiesett férfi

A Ripostnak megszólalt a panelból kiesett férfi: 15 percen keresztül lógtam fejjel lefelé

Éppen a ve­re­be­ket akarta el­űzni...

Éppen a ve­re­be­ket akarta el­űzni a lég­kon­di­ci­o­ná­ló­ból a 79 éves Mi­hály...

Borzasztó hírt kaptunk, az életéért küzd a tehetséges sportoló

Borzasztó hírt kaptunk, az életéért küzd a tehetséges sportoló

Rob­bert de Greef ver­seny köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot.

Rob­bert de Greef ver­seny köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot. Az or­vo­sok mes­ter­sé­ges kó­mába he­lyez­ték a 27 éves ke­rék­pá­rost.

Fotó a kórházból: súlyosan megsérült Görög Zita gyermeke

Fotó a kórházból: súlyosan megsérült Görög Zita gyermeke

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek nem vol­tak könnyű nap­jai az el­múlt pár hét­ben. Kisfia után, nagy fia is meg­sé­rült.

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek nem vol­tak könnyű nap­jai az el­múlt pár hét­ben.

Aggasztó állapotba került Zámbó Jimmy édesanyja

Aggasztó állapotba került Zámbó Jimmy édesanyja

Még min­dig kór­ház­ban van.

Egy hónap után még min­dig nem hagy­hatta el a kór­há­zat Zámbó Jimmy édes­anyja.

Leszúrt migráns rokonai bénították meg a kórház sürgősségi osztályát

Leszúrt migráns rokonai bénították meg a kórház sürgősségi osztályát

A rend­őrök­nek több mint 50 be­ván­dor­lót kel­lett ha­za­kül­de­nie.

A rend­őrök­nek több mint 50 be­ván­dor­lót kel­lett ha­za­kül­de­nie. A sür­gős­ségi osz­tály két órán át volt szinte szó sze­rint blo­kád alatt.

Ezért került kórházba a Nemzet Színésze

Ezért került kórházba a Nemzet Színésze

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, ismét kór­ház­ban ápol­ják Tö­rő­csik Marit. A szí­nésznő most el­mondta, pon­to­san miért szo­rul ke­ze­lésre.

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, ismét kór­ház­ban ápol­ják Tö­rő­csik Marit. A szí­nésznő most el­mondta, pon­to­san miért szo­rul ke­ze­lésre.

Most érkezett: Újra kórházba került a Nemzet Színésze

Most érkezett: Újra kórházba került a Nemzet Színésze

Alig né­hány napja ve­hette át Orbán Vik­tor­tól a Kos­suth-nagy­dí­ját, majd ismét kór­házba ke­rült...

Alig né­hány napja ve­hette át Orbán Vik­tor­tól a Kos­suth-nagy­dí­ját, majd ismét kór­házba ke­rült Tö­rő­csik Mari. Így van most.

Ilyet még az intenzíven sem láttak, durva, mitől lett rosszul a nő

Ilyet még az intenzíven sem láttak, durva, mitől lett rosszul a nő

Na­gyot hi­bá­zott! Kis híján meg­halt, pedig ő csak egész­sé­ges sze­re­tett volna lenni. Őrült öt­le­tet vál­tott va­lóra.

Most érkezett: Friss hírek Sas József állapotáról

Most érkezett: Friss hírek Sas József állapotáról

Exk­lu­zív in­for­má­ciók...

A le­gen­dás hu­mo­rista ál­la­po­tá­ról eddig csak ke­ve­set le­he­tett tudni, ám a Ri­post most ki­de­rí­tette, mi tör­tént, mióta ha­za­hoz­ták Sas Jó­zse­fet Thai­föld­ről.

Szörnyű dolgot tett a 3 gyermekes édesanya

Szörnyű dolgot tett a 3 gyermekes édesanya

A nő zo­ko­gás­ban tört ki, ami­kor a rend­őrök kér­dőre von­ták.

A nő zo­ko­gás­ban tört ki, ami­kor a rend­őrök kér­dőre von­ták.

Olyat még a műtőben sem láttak, ami ennek a fiúnak a gyomrában volt

Olyat még a műtőben sem láttak, ami ennek a fiúnak a gyomrában volt

A fi­a­tal ittas volt, és meg­gon­do­lat­la­nul cse­le­ke­dett.

A fi­a­tal ittas volt, és na­gyon meg­gon­do­lat­la­nul cse­le­ke­dett.

Sírva videózta a lány, mit művel haldokló édesapjával az ápoló

Sírva videózta a lány, mit művel haldokló édesapjával az ápoló

Hi­he­tet­len kép­so­ro­kat rög­zí­tett.

Hi­he­tet­len kép­so­ro­kat rög­zí­tett a hal­dokló férfi lánya.

A mentők vitték iskolába a kislányt

A mentők vitték iskolába a kislányt

Rosszul lett ma reg­gel egy gyer­me­két egye­dül ne­velő édes­anya Bu­da­pes­ten. Mivel nem tudta meg­ol­dani gyer­meke fel­ügye­le­tét, nem akart be­menni a kór­házba. A men­tők meg­ol­dot­ták.

Rosszul lett ma reg­gel egy gyer­me­két egye­dül ne­velő édes­anya Bu­da­pes­ten. Mivel nem tudta meg­ol­dani gyer­meke fel­ügye­le­tét, nem akart be­menni a kór­házba.

Fordulat Sas József állapotában, hosszú gyógyulás vár rá

Fordulat Sas József állapotában, hosszú gyógyulás vár rá

A hu­mo­rista párja azon­ban igyek­szik meg­nyug­tatni min­den­kit, a mű­vész a kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest jól van.

A hu­mo­rista párja azon­ban igyek­szik meg­nyug­tatni min­den­kit, a mű­vész a kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest jól van.

"Így éltem túl a gázolást" nyilatkozott a metró alá esett férfi

"Így éltem túl a gázolást" Csak a Ripostnak nyilatkozott a 4-es metró alá esett férfi

A csoda men­tette meg az éle­tét.

A csoda men­tette meg az éle­tét: kedd este új­já­szü­le­tett az a férfi, aki a 4-es metró alá szo­rult.

Drámai részletek Sas József tragikus utazásáról

Drámai részletek Sas József tragikus utazásáról

Még alig ért haza szom­bat éjjel Thai­föld­ről Sas Jó­zsef fe­le­sége, va­sár­nap reg­gel máris azon­nal férje kór­házi ágyá­hoz si­e­tett.

Még alig ért haza szom­bat éjjel Thai­föld­ről Sas Jó­zsef fe­le­sége, va­sár­nap reg­gel máris azon­nal férje kór­házi ágyá­hoz si­e­tett.

Rosszul lett a nyaraláson, azonnal kórházba szállították Sas Józsefet

Rosszul lett a nyaraláson, azonnal kórházba szállították Sas Józsefet

A hu­mo­rista thai­földi nya­ra­lása köz­ben lett rosszul.

A hu­mo­rista thai­földi nya­ra­lása köz­ben lett rosszul.

Titokban műtötték: kiderült, mi okozta Koós János halálát

Titokban műtötték: kiderült, mi okozta Koós János halálát

A csa­lád ké­sőbb ad tá­jé­koz­ta­tást.

A csa­lád ké­sőbb ad tá­jé­koz­ta­tást. És a te­me­tés­ről is akkor nyi­lat­koz­nak majd.

Aggasztó fotó: így jött ki a kórházból a várandós Jessica Simpson

Aggasztó fotó: így jött ki a kórházból a várandós Jessica Simpson

Az el­múlt két hó­nap­ban már négy­szer szo­rult ke­ze­lésre.

Az el­múlt két hó­nap­ban már négy­szer szo­rult ke­ze­lésre.

Vészhelyzet a forgatáson: Palik László súlyos állapotba került

Vészhelyzet a forgatáson: Palik László súlyos állapotba került az Exatlon forgatásán

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át a stáb az Exat­lon for­ga­tá­sán.

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át az egész stáb az Exat­lon Hun­gary for­ga­tá­sán a Do­mi­ni­kai Köz­tár­sa­ság­ban. A mű­sor­ve­zető olyan ál­la­potba ke­rült, hogy kór­házba akar­ták szál­lí­tani...

Nagy a baj, mentőhelikoptert riasztottak az iskolához

Nagy a baj, mentőhelikoptert riasztottak az iskolához

Fej­sé­rü­lés­sel kel­lett kór­házba vinni egy fiút, az ügy­ben nyo­moz­nak.

Fej­sé­rü­lés­sel kel­lett kór­házba vinni egy fiút, az ügy­ben a rend­őr­ség nyo­moz.

Akkora pofon csattant a magyar iskolában, hogy riasztották a mentőket

Akkora pofon csattant a magyar iskolában, hogy riasztották a mentőket

A gye­rek ta­nára ta­gadja, hogy kezet emelt volna a fiúra, de az ügy­ben belső vizs­gá­lat in­dult.

Újra megmentették Jimmy édesanyjának életét

Újra megmentették Jimmy édesanyjának életét

Ismét mentő vitte kór­házba...

Anna néni csak né­hány napja hagy­hatta el a kór­há­zat, ahol sú­lyos sé­rü­lése után mű­töt­ték. Most ismét men­tőt kel­lett hívni hozzá.

Szörnyű baleset történt a cirkuszban, sokkot kaptak a nézők

Szörnyű baleset történt a cirkuszban, sokkot kaptak a nézők

A fel­lé­pőt azon­nal kór­házba vit­ték.

A fel­lé­pőt azon­nal kór­házba kel­lett vinni.

Dundika vallomása: Ijesztő betegséggel küzdenek a fiai

Dundika vallomása: Ijesztő betegséggel küzdenek a fiai

Ma­rián már kezdi ki­nőni.

Ma­rián már kezdi ki­nőni a ve­szé­lyes lég­úti be­teg­sé­get, de ko­ráb­ban ful­la­dá­sos ro­ha­mai miatt kór­házba ke­rült.

Súlyos sérülés, a fél arcát nem érzi az NB I-es focista

Súlyos sérülés, a fél arcát nem érzi az NB I-es focista

He­ge­dűs János a Pus­kás Aka­dé­mia vé­dője a fe­renc­vá­rosi Sigér Dá­vid­dal üt­kö­zött.

He­ge­dűs János a Pus­kás Aka­dé­mia vé­dője a fe­renc­vá­rosi Sigér Dá­vid­dal üt­kö­zött a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Fordulat a budapesti túszejtő állapotában, ez történt a kórházban

Fordulat a budapesti túszejtő állapotában, ez történt a kórházban

A tet­test, akit élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­sek­kel vit­tek kór­házba, kom­man­dó­sok őrzik.

Fotó érkezett a kórházból, ilyen állapotban van a szökött rab áldozata

Fotó érkezett a kórházból, ilyen állapotban van a szökött rab áldozata

Pén­tek dél körül szö­kött meg egy rab a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­ről, egy em­bert meg is se­be­sí­tett ámok­fu­tása köz­ben.

Már a rendőrség is keresi Rozáliát, a debreceni kórház tett bejelentést

Már a rendőrség is keresi Rozáliát, a debreceni kórház tett bejelentést

Az 58 éves asszonyt ja­nuár kö­zepe óta senki sem látta.

Az 58 éves asszonyt ja­nuár kö­zepe óta senki sem látta, ezért egyre ag­gasz­tóbb a hely­zet.

Nagy a baj, szövődmények miatt rohantak kórházba a sztárénekessel

Nagy a baj, szövődmények miatt rohantak kórházba a sztárénekessel

Fel­lé­pé­sét is le kel­lett mon­da­nia. A ra­jon­gók ag­gód­nak.

Fel­lé­pé­sét is le kel­lett mon­da­nia. A ra­jon­gók ag­gód­nak.

Ijesztő percek: Ez történt Boros Lajossal vizsgálat közben

Ijesztő percek: Ez történt Boros Lajossal vizsgálat közben

Nem jöt­tek érte a nő­vé­rek...

Lali ki­rály­nak ere­de­ti­leg 50 per­cen át kel­lett volna ve­zény­szóra be­szív­nia és ki­fúj­nia a le­ve­gőt, ehe­lyett azon­ban más tör­tént...

Kórházi ágyáról üzent a magyarok kedvence

Kórházi ágyáról üzent a magyarok kedvence

Meg­mű­töt­ték téli olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyá­zónk sé­rült kezét.

Liu Sha­o­an­got össze­csa­va­roz­ták. Meg­mű­töt­ték téli olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyá­zónk sé­rült kezét.

Műtétje előtt szelfizett a kórházban a legendás magyar énekes

Műtétje előtt szelfizett a kórházban a legendás magyar énekes

Feró a műtét előtt tudta meg, hogy al­tatni fog­ják.

Feró a műtét előtt tudta meg, hogy a meg­be­szél­tek el­le­nére al­ta­tás­ban vég­zik, így félve ké­szült a be­avat­ko­zásra. Nem kel­lett volna...

Megint mindenkit átvert Meghan hercegné: kiderült, hol fog szülni valójában

Megint mindenkit átvert Meghan hercegné: kiderült, hol fog szülni valójában

Eddig min­denki azt hitte, az új ott­ho­ná­hoz kö­zeli kór­há­zat vá­lasz­totta.

Eddig min­denki azt hitte, az új ott­ho­ná­hoz kö­zeli kór­há­zat vá­lasz­totta.

Fantasztikus hír érkezett Jimmy édesanyjáról

Fantasztikus hír érkezett Jimmy édesanyjáról

Ha­za­tért a kór­ház­ból...

Zámbó Jimmy édes­anyja nem­rég sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett és meg­mű­töt­ték egy bu­da­pesti kór­ház­ban.

Kórházba szállították a magyar olimpiai bajnokot, műtét várhat rá

Kórházba szállították a magyar olimpiai bajnokot, műtét várhat rá

Vél­he­tően mű­teni kell majd a kezét a fi­a­ta­lab­bik Liu test­vér­nek.

Ha­za­u­ta­zott Né­met­or­szág­ból, vél­he­tően mű­teni kell majd a kezét a fi­a­ta­lab­bik Liu test­vér­nek.