CÍMKE: 'kórház'

Ez az igazi szeretet: Ma is hetente látogatja második feleségét Vitray Tamás

Ez az igazi szeretet: Ma is hetente látogatja második feleségét Vitray Tamás

Bár a le­gen­dás tévés és a szí­nésznő már több mint har­minc éve el­vál­tak...

Bár a le­gen­dás tévés és a szí­nésznő már több mint har­minc éve el­vál­tak...

Rettegnek a lakók Topanában: közveszélyes bika garázdálkodik az utcán

Rettegnek a lakók Topanában: közveszélyes bika garázdálkodik az utcán

Egy idős férfit a bika sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel jut­ta­tott kór­házba.

Egy idős férfit a bika sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel jut­ta­tott kór­házba.

Exkluzív, ezt üzente a hazatérő Sas József

Exkluzív, ezt üzente a hazatérő Sas József

A Ri­post ott volt in­du­lás előtt a le­genda ágyá­nál...

A Ri­post ott volt a le­genda ágyá­nál, aki bol­dog mo­sollyal az arcán várta, hogy el­ké­szül­jön a zá­ró­je­len­tése és végre ha­za­tér­hes­sen ott­ho­nába

Elképesztő vallomás, megszökött a kórházból az idős magyar színész

Elképesztő vallomás, megszökött a kórházból az idős magyar színész

Amint a Ri­post is be­szá­molt róla, nem­ré­gi­ben agy­ér­gör­csöt ka­pott Ganxsta Zolee édes­apja.

Túladagolás, kórházba vitték a Manchester United edzőjét

Túladagolás, kórházba vitték a Manchester United edzőjét

Éj­szaka ri­asz­tot­ták a men­tő­ket.

Éj­szaka ri­asz­tot­ták a men­tő­ket az Auszt­rá­li­á­ban edző­tá­bo­rozó Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­hoz.

Változás Sas József állapotában: elhagyhatja a kórházat a humorista

Változás Sas József állapotában: elhagyhatja a kórházat a humorista

A héten végre ha­za­tér­het pest­hi­deg­kúti ott­ho­nába.

A két­ol­dali agy­vér­zé­sen át­esett nép­szerű hu­mo­rista a héten végre ha­za­tér­het pest­hi­deg­kúti ott­ho­nába, hogy végre a csa­ládja kö­ré­ben gyó­gyul­jon.

Drámai vallomás: Ambrus Zoltán a kórházban is tervezte, hogy újra zenél

Drámai vallomás: Ambrus Zoltán a kórházban is tervezte, hogy újra zenél

A ze­nész ha­lá­lá­nak híre az egész or­szá­got meg­ren­dí­tette va­sár­nap.

A ze­nész ha­lá­lá­nak híre az egész or­szá­got meg­ren­dí­tette va­sár­nap.

Balesetet szenvedett, azonnal kórházba rohantak a magyar színésznővel

Balesetet szenvedett, azonnal kórházba rohantak a magyar színésznővel

Az üt­kö­zés Tö­rök­bá­lint kö­ze­lé­ben tör­tént, ami­kor Osz­vald Ma­rika egy fel­lé­pésre si­e­tett.

Nagyon vérzett, azonnal kórházba rohantak az 54 éves legendás zenésszel

Nagyon vérzett, azonnal kórházba rohantak az 54 éves legendás zenésszel

Azt még vizs­gál­ják, hogy csak vé­let­le­nül se­bezte meg magát, vagy pedig vé­gezni pró­bált ma­gá­val.

Rengeteget fogyott, legyengült a kórházban Sas József

Rengeteget fogyott, legyengült a kórházban Sas József

Az el­múlt hó­na­pok­ban 14 kilót fo­gyott, a ka­ba­ré­ki­rály egy­előre ke­re­kes­szék­kel köz­le­ke­dik.

Az el­múlt hó­na­pok­ban 14 kilót fo­gyott, a ka­ba­ré­ki­rály egy­előre ke­re­kes­szék­kel köz­le­ke­dik.

Súlyos beteg a fiatal színésznő, kórházba került

Súlyos beteg a fiatal színésznő, kórházba került

A Mo­dern csa­lád sztárja több napot töl­tött kór­ház­ban.

A Mo­dern csa­lád sztárja több napot töl­tött kór­ház­ban.

Véres balesetet szenvedett: vízaknába esett a magyar énekesnő

Véres balesetet szenvedett: vízaknába esett a magyar énekesnő

Sok­kot ka­pott, utolsó ere­jé­vel kért se­gít­sé­get. Kór­házba szál­lí­tot­ták.

Sok­kot ka­pott, utolsó ere­jé­vel kért se­gít­sé­get. Azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Telefonon hívták: Azonnal a kórháza rohant Kulcsár Edina

Telefonon hívták: Azonnal a kórháza rohant Kulcsár Edina

A mo­dell­nek nem volt éppen jó napja.

A csi­nos mo­dell­nek nem volt éppen jó napja. A tör­tén­tek­ről be­szá­molt az in­ter­ne­ten is.

Kiderült, mégsem mehet még haza a kórházból Sas József

Kiderült, mégsem mehet még haza a kórházból Sas József

A hu­mo­rista el­hagyná a kór­há­zat.

Sas Jó­zsef sze­retné el­hagyni a kór­há­zat, de az or­vo­sok még nem en­ge­dé­lye­zik neki.

Ijesztő helyzet, szúnyogcsípés miatt került kórházba egy magyar gyerek

Ijesztő helyzet, szúnyogcsípés miatt került kórházba egy magyar gyerek

A négy­éves kisfiú a sza­bad­ban ját­szott, ami­kor a ro­va­rok meg­csíp­ték. Nem sok­kal ké­sőbb pedig ful­ladni kez­dett.

Borzalmas, mit tett a reformélelmiszer a fogyókúrázó tinilány testével

Borzalmas, mit tett a reformélelmiszer a fogyókúrázó tinilány testével

A fi­a­tal ked­venc itala végül kór­házba jut­tatta, mert tar­tal­maz egy ne­he­zen emészt­hető alap­anya­got is.

Kivizsgálás vár Lajcsira: Nem tudják mi okozta a bajt

Kivizsgálás vár Lajcsira: Nem tudják mi okozta a bajt

Mióta mentő vitte el a tár­gya­lás­ról, fo­lya­ma­to­son gyógy­sze­re­ket kell szed­nie...

Mióta mentő vitte el a tár­gya­lás­ról, fo­lya­ma­to­son gyógy­sze­re­ket kell szed­nie, hogy a vér­nyo­mása ne szök­jön az egekbe. Még ke­re­sik a rosszul­lét okát.

Pánik a repülőn, durva, min mentek keresztül az utasok

Pánik a repülőn, durva, min mentek keresztül az utasok - videó

Tíz em­bert kel­lett kór­házba vinni.

A re­pü­lő­gép olyan erős tur­bu­len­ci­ába ke­rült, hogy végül tíz em­bert kel­lett kór­házba vinni. Na­gyon meg­ré­mül­tek az uta­sok!

Kitört a botrány a kórházban: hihetetlen, mit művelt ez a brit ápoló

Kitört a botrány a kórházban: hihetetlen, mit művelt ez a brit ápoló

Nyolc cse­csemő ha­lá­láért lehet fe­le­lős a brit ápo­lónő.

Nyolc cse­csemő ha­lá­láért lehet fe­le­lős a brit ápo­lónő.

Brutális, ami Szilben történt: azonnal kórházba rohantak a 13 éves lánnyal

Brutális, ami Szilben történt vasárnap este: azonnal kórházba rohantak a 13 éves lánnyal

A gye­rek ke­zé­ben rob­bant fel egy pi­ro­tech­ni­kai esz­köz.

A gye­rek ke­zé­ben rob­bant fel egy pi­ro­tech­ni­kai esz­köz.

Drámai nyaralás: Kórházba került Törökországban Majka kisfia

Drámai nyaralás: Kórházba került Törökországban Majka kisfia

Dun­dika elő­ször azt hitte, a kis Ma­rián csak nap­szú­rást ka­pott. Ké­sőbb ki­de­rült, na­gyobb a baj, mint gon­dol­ták.

Botrány a zsolnai kórházban: sérültje is van a férfi őrjöngésének

Botrány a zsolnai kórházban: sérültje is van a tomboló férfi őrjöngésének

A hely­színre a rend­őrö­ket is ki kel­lett hívni.

Az egész­ség­ügyi in­téz­ménybe a rend­őrö­ket is ki kel­lett hívni, mert az ag­resszív férfi nem akart le­állni. A kór­ház ve­ze­tője el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tartja a tör­tén­te­ket, hoz­zá­téve, hogy rövid időn belül ez már a má­so­dik ag­gasztó eset.

Vészhelyzet: súlyzó esett Löwre, kórházba került

Vészhelyzet: súlyzó esett Löwre, kórházba került

Vál­to­zás a német vá­lo­ga­tott élén. A ka­pi­tány nem vette ko­mo­lyan a bal­ese­tet, most he­te­kig nyomja az ágyat.

Vál­to­zás a német vá­lo­ga­tott élén. A ka­pi­tány nem vette ko­mo­lyan az edzés­bal­ese­tet, de most he­te­kig kell nyom­nia az ágyat.

Lajcsi felkészült a legrosszabbra, az orvosok sem tudják, mi a baj

Lajcsi felkészült a legrosszabbra, az orvosok sem tudják, mi a baj

A ze­nész a bí­ró­sá­gon lett rosszul pén­te­ken, a mos­dó­ban ájult el, egy­ből men­tőt hív­tak hozzá.

Megható, ezzel kedveskedett a beteg gyermekeknek Liptai Claudia

Megható, ezzel kedveskedett a beteg gyermekeknek Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia kar­já­ban kisfi­á­val je­lent meg a Heim Pál Kór­ház­ban.

Lip­tai Cla­u­dia kar­já­ban kisfi­á­val je­lent meg a Heim Pál Kór­ház­ban.

Az orvosok is elképedtek, hihetetlen helyzetben vesztette el memóriáját a nő

Az orvosok is elképedtek, hihetetlen helyzetben vesztette el memóriáját a nő

Ilyen eset­ben kór­házba kell menni!

Fon­tos meg­je­gyezni, hogy bár rit­ka­ság­ról van szó, ha­sonló eset­ben min­den­képp kór­házba kell menni!

Valóságos csoda történt, életéért küzd az anyja hasából kivágott baba

Valóságos csoda történt, életéért küzd az anyja hasából kivágott baba

A cse­cse­mőt akkor vág­ták ki ha­lott édes­anyja ha­sá­ból, ami­kor a nő már ki­lenc hó­na­pos ter­hes volt.

Súlyosan megsérült egy kislány, telefontöltő okozta kis híján a vesztét

Súlyosan megsérült egy kislány, telefontöltő okozta kis híján a vesztét

A gyer­meki kí­ván­csi­ság és a fel­nőt­tek fe­le­dé­keny­sége ótra­gé­di­á­hoz ve­zet­het. Egy két­éves gye­rek­kel ro­han­tak kór­házba.

Már a visszatérésről beszél Demjén Rózsi

Már a visszatérésről beszél Demjén Rózsi

Dem­jén Fe­renc óri­ási ener­gi­á­kat moz­gó­sít, hogy mi­ha­ma­rabb fel­épül­jön.

Dem­jén Fe­renc óri­ási ener­gi­á­kat moz­gó­sít, hogy mi­ha­ma­rabb vég­leg maga mö­gött hagyja az év eleje óta tartó rossz idő­sza­kot.

Így döntöttek Demjén Ferenc orvosai: Jó hírek érkeztek a legendáról

Így döntöttek Demjén Ferenc orvosai: Jó hírek érkeztek a legendáról

Né­hány nap­pal ez­előtt még arról szól­tak a hírek, hogy Rózsi pén­te­kig az in­ten­zív osz­tá­lyon marad.

Félig megvakult Mel B, sikított, amikor a kórházba rohantak vele

Félig megvakult Mel B, sikított, amikor a kórházba rohantak vele

Az or­vo­sok még nem tud­ják, pon­to­san mi okozta a prob­lé­mát.

A jobb sze­mé­vel akad­tak gon­dok, de az or­vo­sok még nem tud­ják, pon­to­san mi okozta a prob­lé­mát.

Újabb jó hír: Már a pécsi kórházat is elhagyta Demjén Rózsi

Újabb jó hír: Már a pécsi kórházat is elhagyta Demjén Rózsi

A Ri­post biz­tos for­rás­ból ér­te­sült...

A Ri­post biz­tos for­rás­ból ér­te­sült a jó hír­ről, hogy a le­gen­dás ze­nész már nem szo­rul kór­házi ke­ze­lésre.

Drámai vallomás: húsz percig küzdöttek Kautzky Armand életéért

Drámai vallomás: húsz percig küzdöttek Kautzky Armand életéért

A gyors és szak­szerű el­lá­tás­nak kö­szön­heti, hogy túl­élte.

A gyors és szak­szerű el­lá­tás­nak kö­szön­heti, hogy túl­élte.

Frászt kapott az orvos, mikor meglátta, mi költözött a férfi fülébe

Frászt kapott az orvos, mikor meglátta, mi költözött a férfi fülébe

Ré­m­álom, ami ezzel a férfi­val tör­tént. Be­le­gon­dolni is ször­nyű.

Ré­m­álom, ami ezzel a férfi­val tör­tént. Be­le­gon­dolni is ször­nyű.

Friss hírek Demjén Ferenc állapotáról, ezt teszi a kórházban

Friss hírek Demjén Ferenc állapotáról, ezt teszi a kórházban

A gyó­gyu­lás út­jára lé­pett Rózsi!

A gyó­gyu­lás út­jára lé­pett Rózsi, akit né­hány napig mélyal­ta­tás­ban tar­tot­tak or­vo­sai.

Friss hírek érkeztek a kórházból, ezért aggódtak Demjén Ferenc barátai

Friss hírek érkeztek a kórházból, ezért aggódtak Demjén Ferenc barátai

Fel­éb­resz­tet­ték a mélyal­ta­tás­ból a le­gen­dás ze­nészt, az or­vo­sok az al­ta­tás mel­lék­ha­tá­sa­i­tól tar­ta­nak.

Sajnos tévednek a barátok: Itt az igazság Demjén Rózsi állapotáról

Sajnos tévednek a barátok: Itt az igazság Demjén Rózsi állapotáról

Töb­ben azt hit­ték, hogy a le­genda már a hét­vé­gén ha­za­tér­het...

La­punk öröm­mel szá­molt be a jó hír­ről, hogy a le­gen­dás ze­nész akár már a hét­vé­gén el­hagy­hatja a kór­há­zat, de saj­nos nem így tör­tént.

Súlyos balesetet szenvedett az énekes, lezuhant a színpadról

Súlyos balesetet szenvedett az énekes, lezuhant a színpadról

El­törte a kulcs­csont­ját Meat Loaf, ami­kor meg­bot­lott és le­zu­hant a szín­pad­ról.

El­törte a kulcs­csont­ját Meat Loaf, ami­kor meg­bot­lott és le­zu­hant a szín­pad­ról.

Ezért tartották bent a kórházban Kis Grófo kisbabáját

Ezért tartották bent a kórházban Kis Grófo kisbabáját

Több vizs­gá­la­ton is át­esett.

Több vizs­gá­la­ton is át­esett a május 2-án szü­le­tett csöpp­ség.

Fantasztikus hír érkezett Demjén Ferenc állapotáról

Fantasztikus hír érkezett Demjén Ferenc állapotáról

A le­gen­dás ze­nész múlt hét pén­te­ken lett rosszul ott­ho­ná­ban, ahon­nan azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták. Dem­jén most fel­éb­redt az al­ta­tás­ból.

A le­gen­dás ze­nész múlt hét pén­te­ken lett rosszul ott­ho­ná­ban, ahon­nan azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták, de szer­dán fel­éb­redt az al­ta­tás­ból.

Sokkoló hírt közölt a magyar rendező, nagyon aggódnak a színészek

Sokkoló hírt közölt a magyar rendező, nagyon aggódnak a színészek

A ren­dező az utóbbi idő­ben több­ször be­te­ges­ke­dett.

A nem­so­kára 89 éves ren­dező az utóbbi idő­ben több­ször be­te­ges­ke­dett, most pedig a kór­házba is be­ke­rült.

Kórházba kerülhet a várandós Meghan Markle

Kórházba kerülhet a várandós Meghan Markle

Bár a vágya az volt, hogy ott­hon adjon éle­tet első gyer­me­ké­nek, az or­vo­sok jó eséllyel más­hogy dön­te­nek.

Bár a vágya az volt, hogy ott­hon adjon éle­tet első gyer­me­ké­nek, az or­vo­sok jó eséllyel más­hogy dön­te­nek.

Kórházban értük utol Kis Grófót: beszámolt a részletekről

Kórházban értük utol Kis Grófót: beszámolt a részletekről

A bu­li­báró bol­do­gabb, mint va­laha.

A bu­li­báró bol­do­gabb, mint va­laha. A Ri­post­nak be­szélt élete egyik leg­szebb pil­la­na­tá­ról.

Dráma a kórházban: betegtársa végzett az 5 gyermekes édesanyával

Dráma a kórházban: betegtársa végzett az 5 gyermekes édesanyával

A brit nőt azért vágta fejbe a szo­ba­társa, mert hor­kolt. Az asszony sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett.

Gyászhír érkezett, elhunyt a brazil futball korábbi csillaga

Gyászhír érkezett, elhunyt a brazil futball korábbi csillaga

1978-ban vb-bronz­ér­met szer­zett.

Rod­ri­gues Neto a Flam­engo le­gen­dás já­té­kosa volt, a vá­lo­ga­tot­tal pedig vi­lág­baj­noki bronz­ér­mes lett 1978-ban.

Mi lesz a sorsa? Megrázó részletek derültek ki a fűben hagyott babáról

Mi lesz a sorsa? Megrázó részletek derültek ki a fűben hagyott babáról

A kicsi anyja bör­tön­ben van, apja pedig hal­lani sem akar róla. A cse­csemő vár­ha­tóan több hó­na­pos kór­házi ke­ze­lésre szo­rul.

Balesetet szenvedett, kórházba rohantak a sztárénekessel

Balesetet szenvedett, kórházba rohantak a sztárénekessel

Egy ap­ró­nak tűnő sé­rü­lés el­fer­tő­ző­dött, így nem úszta meg a kór­házba vo­nu­lást az elő­adó.

Egy ap­ró­nak tűnő sé­rü­lés el­fer­tő­ző­dött, így nem úszta meg a kór­házba vo­nu­lást az elő­adó.

Megtudtuk, ilyen állapotban van most VV Zsuzsa kilencéves kisfia

Megtudtuk, ilyen állapotban van most VV Zsuzsa kilencéves kisfia

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár va­sár­nap kora este ka­ram­bo­lo­zott Kis­kun­majsa kör­nyé­kén.

Durva, koponyacsonttörést szenvedett a magyar sportoló

Durva, koponyacsonttörést szenvedett a magyar sportoló

A Csurgó ké­zi­lab­dá­zója, Vas­vári Ádám a Ba­la­ton­fü­red el­leni NB I-es rang­adón sú­lyo­san meg­sé­rült.

Jogerős ítélet: Márki-Zay hazudott, fizetnie kell

Jogerős ítélet: Márki-Zay hazudott, fizetnie kell

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter­nek 15 napon belül 800 ezer fo­rin­tot kell fi­zet­nie a kór­ház­nak, va­la­mint nyil­vá­no­san bo­csá­na­tot kell kér­nie.

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter­nek 15 napon belül 800 ezer fo­rin­tot kell fi­zet­nie a kór­ház­nak, va­la­mint nyil­vá­no­san bo­csá­na­tot kell kér­nie az ál­tala irá­nyí­tott vá­ros­ban mű­ködő in­téz­ményre tett va­lót­lan ki­je­len­té­sei miatt a me­gyei na­pi­lap­ban.

Komoly változás állt be Jimmy édesanyjának állapotában

Komoly változás állt be Jimmy édesanyjának állapotában

Zámbó Árpy mos­ta­ná­ban sokat ag­gó­dott a csa­lád­jáért, hi­szen ket­ten is kór­házba ke­rül­tek.

Zámbó Árpy mos­ta­ná­ban sokat ag­gó­dott a csa­lád­jáért, hi­szen ket­ten is kór­házba ke­rül­tek.

Elárulta, így érzi magát a kórház után a Kossuth-díjas színésznő

Elárulta, így érzi magát a kórház után a Kossuth-díjas színésznő

Évek óta ki-be jár­kál a kü­lön­böző kór­há­zak­ból a Kos­suth-nagy­dí­jas szí­nésznő.

Kiderült: Ekkor hagyhatja el a kórházat Für Anikó

Kiderült: Ekkor hagyhatja el a kórházat Für Anikó

Kínzó fáj­da­lom gyö­törte.

Kínzó fáj­da­lom gyö­törte, de sze­ren­csére gyor­san ja­vult az ál­la­pota.

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról

Lip­tai Cla­u­dia pár hete még na­gyon ag­gó­dott lá­nyá­ért, de mos­tanra talán fel­lé­le­gez­het.

Lip­tai Cla­u­dia pár hete még na­gyon ag­gó­dott lá­nyá­ért, de mos­tanra talán fel­lé­le­gez­het.

Koncertjén lett rosszul: Azonnal kórházba vitték a magyar zenészt

Koncertjén lett rosszul: Azonnal kórházba vitték a magyar zenészt

Min­den­kit meg­ijesz­tett, de sze­ren­csére idő­ben ér­ke­zett a se­gít­ség.

Min­den­kit meg­ijesz­tett, de sze­ren­csére idő­ben ér­ke­zett a se­gít­ség.

Kórházba rohantak a magyar színésznővel, szörnyű fájdalmak kínozták

Kórházba rohantak a magyar színésznővel, szörnyű fájdalmak kínozták

Egy rossz moz­du­lat okozta a bajt Für Ani­kó­nál.

Egy rossz moz­du­lat okozta a bajt Für Ani­kó­nál. A héten kór­ház­ban marad.

Most jött a hír: Kórházba került Für Anikó

Most jött a hír: Kórházba került Für Anikó

El­ma­rad a fel­ol­va­só­estje.

Bár azt nem lehet tudni, hogy pon­to­san mi tör­tént a nép­szerű szí­nész­nő­vel, az biz­tos, hogy pén­tek este el­ma­rad a sze­gedi fel­ol­va­só­estje.

Szívszorító, mit tett ez a kórház a beteg gyerekekért

Szívszorító, mit tett ez a kórház a beteg gyerekekért

A ka­li­for­niai kór­ház újí­tott.

A ka­li­for­niai kór­ház kis au­tó­kat adott a gye­re­kek­nek, így ők maguk tud­nak a mű­té­tekre ve­zetni.

Sas Józsefet látogatta meg a kórházban régi barátja, ezt látta

Sas Józsefet látogatta meg a kórházban régi barátja, ezt látta

Sas fia vitte el Ba­ra­nyi Lász­lót.

Sas fia ko­csi­val vitte be egy lá­to­ga­tásra édes­ap­já­hoz a régi ba­rá­tot, Ba­ra­nyi Lász­lót.

Kórházba vitték a világ leghíresebb focistáját

Kórházba vitték a világ leghíresebb focistáját

Magas láza van Pe­lé­nek.

A 78 éves, há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok bra­zil lab­da­rú­gó­nak magas láza van, de nincs élet­ve­szély­ben.

Elgázolt egy motorost Lionel Messi apja

Elgázolt egy motorost Messi apja, bevitték a rendőrségre

Az el­ütött férfit esz­mé­let­len ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba, de nincs élet­ve­szély­ben. Jorge Messi nem volt ittas ál­la­pot­ban.

Az el­ütött férfit esz­mé­let­len ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba, de nincs élet­ve­szély­ben.

Sikeres volt a szívműtét, de még kórházban tartják az énekest

Sikeres volt a szívműtét, de még kórházban tartják az énekest

Mick Jag­ge­ren szív­bil­len­tyű­mű­té­tet haj­tot­tak végre, most meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

Gróf Dá­vid­nak, a Hon­véd ka­pu­sá­nak még 2007-ben tá­mad­ták meg az édes­any­ját.

Borzasztó hírt kaptunk, az életéért küzd a tehetséges sportoló

Borzasztó hír, az életéért küzd a tehetséges sportoló

Rob­bert de Greef ver­seny köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot.

Rob­bert de Greef ver­seny köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot. Az or­vo­sok mes­ter­sé­ges kó­mába he­lyez­ték a 17 éves spor­to­lót.

Fotó a kórházból: súlyosan megsérült Görög Zita gyermeke

Fotó a kórházból: súlyosan megsérült Görög Zita gyermeke

Nem vol­tak könnyű nap­jai.

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek nem vol­tak könnyű nap­jai az el­múlt pár hét­ben.

Leszúrt migráns rokonai bénították meg a kórház sürgősségi osztályát

Leszúrt migráns rokonai bénították meg a kórház sürgősségi osztályát

A rend­őrök­nek több mint 50 be­ván­dor­lót kel­lett ha­za­kül­de­nie. A sür­gős­ségi osz­tály két órán át volt blo­kád alatt.

A Ripostnak megszólalt a panelból kiesett férfi: 15 percen keresztül lógtam fejjel lefelé

A Ripostnak megszólalt a panelból kiesett férfi: 15 percen keresztül lógtam fejjel lefelé

Éppen a ve­re­be­ket akarta el­űzni...

Éppen a ve­re­be­ket akarta el­űzni a lég­kon­di­ci­o­ná­ló­ból a 79 éves Mi­hály, ami­kor a lét­rán állva meg­szé­dült és ki­esett az er­kély­ről, a ki­len­ce­dik eme­let­ről. A bácsi me­séli el a tör­té­ne­tet.

Ezért került kórházba a Nemzet Színésze

Ezért került kórházba a Nemzet Színésze

. A szí­nésznő most el­mondta, pon­to­san miért szo­rul ke­ze­lésre.

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, ismét kór­ház­ban ápol­ják Tö­rő­csik Marit. A szí­nésznő most el­mondta, pon­to­san miért szo­rul ke­ze­lésre.

Most érkezett: Újra kórházba került a Nemzet Színésze

Most érkezett: Újra kórházba került a Nemzet Színésze

Így van most.

Alig né­hány napja ve­hette át Orbán Vik­tor­tól a Kos­suth-nagy­dí­ját, majd ismét kór­házba ke­rült Tö­rő­csik Mari. Így van most.

Borzalmas balesetet szenvedett a TV2 sztárja, félbeszakadt a forgatás

Borzalmas balesetet szenvedett a TV2 sztárja, félbeszakadt a forgatás

A Ki­hí­vók já­té­ko­sát azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

A Ki­hí­vók já­té­ko­sát azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.