CÍMKE: 'koporsó'

Rejtélyes koporsó került elő London közepén, váratlan dolog derült ki

Rejtélyes koporsó került elő London közepén, váratlan dolog derült ki

A ko­por­sót a ré­gé­szek a HS2 vas­út­vo­nal mi­atti ása­tá­sok során ta­lál­ták.

A ko­por­sót a ré­gé­szek a HS2 vas­út­vo­nal mi­atti ása­tá­sok során ta­lál­ták.

Nem hittünk a szemünknek: Koporsót választott magának Győzike

Nem hittünk a szemünknek: Koporsót választott magának Győzike

Gás­pár Győző nem vic­cel, ismét be­szállt a ko­por­só­biz­niszbe.

Gás­pár Győző nem vic­cel, ismét be­szállt a ko­por­só­biz­niszbe.

Elsápadtak az utasok, koporsóval jelent meg két férfi a metrón

Elsápadtak az utasok, koporsóval jelent meg két férfi a metrón

Ké­sés­ben le­het­tek.

A metró saj­tó­osz­tá­lya sze­rint nem szeg­tek meg sem­mi­lyen sza­bályt. Va­ló­szí­nű­leg na­gyon ké­sés­ben vol­tak.

Ilyet még nem pipáltál: ezt művelték a koporsóban a meztelen nők

Ilyet még nem pipáltál: ezt művelték a koporsóban a meztelen nők

Rend­kí­vül bi­zarr rek­lám­mal ruk­kolt elő a Lind­ner ko­por­só­ké­szítő cég.

Rend­kí­vül bi­zarr rek­lám­mal ruk­kolt elő a Lind­ner ko­por­só­ké­szítő cég.

Döbbenetes látvány a körforgalomban, ez zuhant ki a halottaskocsiból

Döbbenetes látvány a körforgalomban, ez zuhant ki a halottaskocsiból

A sofőr nyu­god­tan to­vább­haj­tott, nem vette észre, hogy az au­tó­ból ki­esett va­lami.

Hazavitték a ceglédbérceli baleset áldozatainak a koporsóit

Hazavitték a ceglédbérceli baleset áldozatainak a koporsóit

Ha­za­szál­lí­tot­ták a múlt heti ceg­léd­bér­celi bal­eset ki­lenc ha­lá­los ál­do­za­tá­nak holt­tes­tét Ro­má­ni­ába.

Hátborzongató és bizarr koporsókat gyárt megrendelésre a vidéki szaki

Hátborzongató és bizarr koporsókat gyárt megrendelésre a vidéki szaki

Hátborzongató és bizarr koporsókat gyárt megrendelésre az ügyes kezű vidéki szaki

Ki hinné, hogy ez is egy ko­porsó?! Pedig az, és akad­nak meg­le­pőb­bek is!

Ki hinné, hogy ez is egy ko­porsó?! Pedig az, s akad­nak még sok­kal meg­le­pőb­bek is! Vajon ki sze­retné egy kro­ko­dil ben­dő­jé­ben tudni földi ma­rad­vá­nyait, mi­u­tán meg­halt?

Ezt senki nem gondolta volna a 2500 éves egyiptomi koporsóról

Ezt senki nem gondolta volna a 2500 éves egyiptomi koporsóról

Száz­öt­ven évvel ez­előtt azt ál­lí­tot­ták, hogy üres az egyip­tomi fa­ko­porsó.

Száz­öt­ven évvel ez­előtt azt ál­lí­tot­ták, hogy üres az egyip­tomi fa­ko­porsó.

Bizarr temetés, kínos dolog történt a holttesttel

Bizarr temetés, kínos dolog történt a holttesttel

Sá­padt arc­cal gyűl­tek a ko­porsó köré.

Sá­padt arc­cal gyűlt a ko­porsó köré a gyá­szoló tömeg...

Beteges ötlettel száll be a koporsóbizniszbe a dögös modell

Beteges ötlettel száll be a koporsóbizniszbe a dögös modell

A ha­lot­tak­ból akar bo­hó­cot csi­nálni.

Eddig a ma­ga­mu­to­ga­tá­sá­val oko­zott bot­rányt az angol ke­bel­csoda, most vi­szont a ha­lot­tak­ból akar bo­hó­cot csi­nálni.

Ez durva, elhagytak egy koporsót a kereszteződésben - videó

Ez durva, elhagytak egy koporsót a kereszteződésben - videó

Az eset Ro­má­nia egyik főút­ján tör­tént.

Az eset Ro­má­nia egyik főút­ján tör­tént, de a tör­tén­tek ide­jén nem volt nagy for­ga­lom, a ha­lot­tas­ko­csi pedig vissza­for­dult a ko­por­sóért.

Újraindítja a családi koporsóbizniszt Győzike

Újraindítja a családi koporsóbizniszt Győzike

A nagy baj­ban lévő Gás­pár Győző évek­kel ez­előtt már ki­pró­bálta magát ebben az üz­let­ág­ban.

A nagy baj­ban lévő Gás­pár Győző évek­kel ez­előtt már ki­pró­bálta magát ebben az üz­let­ág­ban, ami­vel annak ide­jén édes­apja is meg­la­pozta a csa­ládi va­gyont.

Koporsólopásra készült a maffia, óriási balhé lett belőle

Koporsólopásra készült a maffia, óriási balhé lett belőle

300-nál is több fegy­ve­res kel­lett a bűn­banda le­kap­cso­lá­sá­hoz. Évek óta ter­vez­get­ték a rab­lást.

300-nál is több fegy­ve­res kel­lett a bűn­banda le­kap­cso­lá­sá­hoz. Évek óta ter­vez­get­ték a rab­lást.

Furcsa zajok miatt kellett felnyitni a halott kismama koporsóját!

Furcsa zajok miatt kellett felnyitni a halott kismama koporsóját!

Már gyá­szoló ba­rátja is el­fo­gadta, hogy soha többé nem lát­hatja sze­rel­mét, ami­kor egy nap...

Úristen: vízen lebegő koporsók lepték el az utcákat!

Úristen: vízen lebegő koporsók lepték el az utcákat!

Hát­bor­zon­gató lát­vány­ban volt ré­szük a Lo­ui­si­ana ál­lam­beli vá­roska la­kó­i­nak!

Hát­bor­zon­gató lát­vány­ban volt ré­szük a Lo­ui­si­ana ál­lam­beli vá­roska la­kó­i­nak! A napok óta pusz­tító ára­dás el­ön­tötte a te­le­pü­lés te­me­tő­jét, a ko­por­só­kat pedig egé­szen a vá­ros­köz­pon­tig so­dorta...

A búcsúzás végső pillanatai. Celine Dion ráomlott férje koporsójára

A búcsúzás végső pillanatai. Celine Dion ráomlott férje koporsójára - fotó

Ce­line Dion férje vir­rasz­tá­sán még tar­totta magát, a te­me­té­sen a gyá­szoló ra­jon­gók szeme lát­tára tel­je­sen össze­om­lott.

Hátborzongató! Koporsóban vitték a stadionba a focista holttestét

Hátborzongató! Koporsóban vitték a stadionba a focista holttestét

Vas­taps és könnyek kí­sér­ték. Bi­zarr tra­gé­dia, meg­ható gyász­szer­tar­tás.

A le­lá­tó­ról vas­taps, rig­mu­sok és könnyek kí­sér­ték a vá­rat­la­nul el­hunyt ked­ven­cet. Bi­zarr tra­gé­dia után meg­ható gyász­szer­tar­tás a pá­lyán.

Klubcímeres koporsókban temetkezhetnek a fociszurkolók

Klubcímeres koporsókban temetkezhetnek a fociszurkolók

Klub­sze­re­tet mind­ha­lá­lig, sőt azon is túl. Ez le­hetne a mot­tója a német ko­por­só­gyártó cég új ter­mé­ké­nek.

Horror: Kitörték a budapesti halott lábát, hogy beleférjen a koporsóba!

Horror: Kitörték a budapesti halott lábát, hogy beleférjen a koporsóba!

Ke­gye­let­sér­tően bánt egy el­hunyt­tal egy fő­vá­rosi te­met­ke­zési cég.

Ke­gye­let­sér­tően bánt egy el­hunyt­tal egy fő­vá­rosi te­met­ke­zési cég. A ha­lott férfi édes­anyja perel, ami­ért be­le­eről­tet­ték fia tes­tét egy szűk ko­por­sóba.

Döbbenet! Temetésről kicsempészett koporsós hulla a focipályán

Döbbenet! Temetésről kicsempészett koporsós hulla a focipályán

Nem a pécsi fut­ball mar­ko­ló­gé­pes te­me­tése volt az első bi­zarr meg­moz­du­lás a sta­di­o­nok­ban.El­ké­pesztő, mi min­den zaj­lik!