CÍMKE: 'könyv'

Gesztesi Károly: Borzalmas, amin átmentem

Gesztesi Károly: Borzalmas, amin átmentem

A szí­nész maga mö­gött hagyta múlt­ját, de úgy érzi, ezt még meg kell ten­nie...

Ingyenesen tölthető le Magyarország legnagyobb digitális mesetára

Ingyenesen tölthető le Magyarország legnagyobb digitális mesetára

Több, mint 300 meg­újult in­ter­ak­tív han­gos­könyv tölt­hető le in­gye­ne­sen a BOOKR Kids Me­se­tá­rá­ból

Nem hiszed el, mire kéri követőit Árpa Attila

Nem hiszed el, mire kéri követőit Árpa Attila

Nem túl gyak­ran kér se­gít­sé­get Árpa At­tila, de a mos­tani lé­pé­sé­vel si­ke­rült meg­döb­ben­te­nie a ra­jon­góit.

Nem túl gyak­ran kér se­gít­sé­get Árpa At­tila, de a mos­tani lé­pé­sé­vel si­ke­rült meg­döb­ben­te­nie a ra­jon­góit. Vajon mit ter­vez?

Könnyekben tört ki Meghan Markle, ezt gondolja féltestvéréről

Könnyekben tört ki Meghan Markle, ezt gondolja féltestvéréről

A vá­ran­dós her­cegné édes­ap­já­hoz írott le­ve­lé­ből egy­ér­tel­műen ki­de­rült, hogy csa­ládja vi­sel­ke­dése meg­vi­seli lel­ki­leg.

A vá­ran­dós her­cegné édes­ap­já­hoz írott le­ve­lé­ből ki­de­rült, hogy csa­ládja vi­sel­ke­dése meg­vi­seli lel­ki­leg.

Bacilusokról és E-számokról írtak mesekönyvet

Bacilusokról és E-számokról írtak mesekönyvet

Me­se­könyv­ből ta­nul­hat­ják meg a 8-10 éves gye­re­kek, miért fon­tos, hogy mit eszünk és mire kell fi­gyel­nünk.

Me­se­könyv­ből ta­nul­hat­ják meg a 8-10 éves gye­re­kek, miért fon­tos, hogy mit eszünk és mi­ként kell fi­gyel­nünk éte­le­inkre.

Mocskos részletek: Curtis így szexelt Koholák Alexával

Mocskos részletek: Curtis így szexelt Koholák Alexával

Ér­de­kes ez az egész ügy.

Ha fel­la­poz­zuk Cur­tis ön­élet­rajzi köny­vét, ér­de­kes szí­ne­ze­tet kap Alexa fel­aján­lása, mely sze­rint Svájc­ból ex­por­tált ener­gi­ák­kal gyó­gyí­taná ki füg­gő­sé­gé­ből.

Tomor Anita: Kár, hogy csak egyszer van karácsony egy évben

Tomor Anita: Kár, hogy csak egyszer van karácsony egy évben

Az egész éves ro­ha­nás után de­cem­ber­ben jó érzés meg­állni egy pil­la­natra. Ezzel sincs más­képp a si­ke­res írónő, Tomor Anita.

Az egész éves ro­ha­nás után de­cem­ber­ben jó érzés meg­állni egy pil­la­natra. Ezzel sincs más­képp a si­ke­res írónő, Tomor Anita.

Csúnya história: Menedzsere átverte a magyar énekesnőt

Csúnya história: Menedzsere átverte a magyar énekesnőt

Ott állt a vi­lág­si­ker kü­szö­bén, de...

Az éne­kes­nő­nek máig nem si­ke­rült fel­dol­goz­nia azt a trau­mát, amit el kel­lett szen­ved­nie Ame­ri­ká­ban. Ott állt a vi­lág­si­ker kü­szö­bén, de...

A legelvetemültebb tetteseket is szóra bírja a "döglött ügyek" nyomozója

A legelvetemültebb tetteseket is szóra bírja a "döglött ügyek" nyomozója

"Dög­lött ügyek fő­osz­tá­lya" - így em­le­ge­tik azt az egy­sé­get, amit Pe­tőfi At­tila rendőr ve­zér­őr­nagy vezet.

Tomor Anita lehengerlő regényeit képtelenség letenni

Tomor Anita lehengerlő regényeit képtelenség letenni

A for­du­la­tok­kal teli tör­té­ne­tek nem min­den­napi hely­szí­nekre ka­la­u­zol­ják az ol­va­sót. Egy biz­tos: ka­lan­dok­ban és sze­re­lem­ben so­sincs hiány!

A for­du­la­tok­kal teli tör­té­ne­tek nem min­den­napi hely­szí­nekre ka­la­u­zol­ják az ol­va­sót; oly­kor eg­zo­ti­kus, messzi tá­jakra, más­kor nyüzsgő nagy­vá­ro­sokba. Egy biz­tos: ka­lan­dok­ban és sze­re­lem­ben so­sincs hiány!

Ebből botrány lesz: Durva dologra készül Meghan Markle nővére

Ebből botrány lesz: Durva dologra készül Meghan Markle nővére

Sa­mantha Markle épp a her­cegné kis­ba­bá­já­nak szü­le­tése kör­nyé­kére ter­vezi a "nagy do­bást".

Sa­mantha Markle épp a her­cegné kis­ba­bá­já­nak szü­le­tése kör­nyé­kére ter­vezi a "nagy do­bást".

Döbbenetes bejelentést tett egy bennfentes rendőr a kis Maddie-ről

Döbbenetes bejelentést tett egy bennfentes rendőr a kis Maddie-ről

A kis­lány ke­re­sé­sére már ren­ge­teg pénzt köl­töt­tek, de van, aki az el­tű­né­sé­ből gaz­da­go­dott meg.

Király Linda elképesztő vallomása: Apám terrorizált engem

Király Linda elképesztő vallomása: Apám terrorizált engem

Az éne­kesnő ál­lítja, szü­lei túl­zott el­vá­rá­sai az oka annak, hogy gyer­mek­kora óta súly­prob­lé­mák­kal küzd.

Rossi kitálalt Dzsudzsákról, elárulta kettejük kapcsolatának titkát

Marco Rossi vezető edző kitálalt Dzsudzsák Balázsról, elárulta kettejük kapcsolatának titkát

El­ké­pesztő szto­rira de­rült fény az edző köny­vé­ből.

El­ké­pesztő szto­rira de­rült fény! Nem­rég a fo­cista se­gí­tette mun­ká­hoz az edzőt, aki aztán ki­hagyta őt a vá­lo­ga­tott ke­ret­ből. Mindez a Ros­si­ról szóló könyv­ből de­rült ki...

Az utasok sem hitték, ami reggel a budapesti metrón történt: ezt tették a sztárok

Az utasok sem hitték, ami reggel a budapesti metrón történt: ezt tették a sztárok

A Víg­szín­ház szí­né­szei ked­ves do­log­gal lep­ték meg az uta­so­kat.

A Víg­szín­ház szí­né­szei ked­ves do­log­gal lep­ték meg a met­rón zöty­kö­lődő is­ko­lá­so­kat és mun­kába igyek­vő­ket.

"Haláli" könyvet ír a magyar sorozatszár

"Haláli" könyvet ír a magyar sorozatszár

Péter már két nagy­si­kerű köny­vet írt a té­má­ban, most pedig a har­ma­dik kötet is ha­ma­ro­san nap­vi­lá­got lát. Saját csa­lád­já­ban is tör­tén­tek fur­csa­sá­gok...

Péter már két nagy­si­kerű köny­vet írt a té­má­ban, most pedig a har­ma­dik kötet is ha­ma­ro­san nap­vi­lá­got lát. Saját csa­lád­já­ban is tör­tén­tek fur­csa­sá­gok...

Luxusprostival akart elmenekülni az országból Paudits Béla!

Luxusprostival akart elmenekülni az országból Paudits Béla!

Az el­hunyt szín­mű­vész élete tele volt iz­gal­mak­kal. Ön­élet­rajzi köny­vé­ben min­den ér­de­kes rész­let­ről be­szá­molt, még élete kí­no­sabb per­ce­i­ről is ken­dő­zet­le­nül val­lott.

Pénzzel teli táskákkal járt Kecskemétre Stadler József

Pénzzel teli táskákkal járt Kecskemétre Stadler József

Ami a könny­ből ki­ma­radt...

Az akasz­tói ju­hász éle­té­ről szóló könyv szer­zője arról me­sélt, mi ma­radt ki a műből St­ad­ler ké­ré­sére. Vajon kik­nek vi­hette a mil­li­ók­kal teli tás­ká­kat?

Nem hiszed el, ki ír könyvet a botrányhős magyar legendáról

Nem hiszed el, ki ír könyvet a botrányhős magyar legendáról

Osz­ter Ale­xandra volt a bé­ke­bíró.

Mi­csoda for­du­lat: egy éve még ja­vá­ban dúlt a vi­szály Osz­ter Sán­dor csa­lád­já­ban. Most pedig szent a béke, és egy kü­lön­le­ges pro­jektre ké­szül a szí­nész veje.

Kellemetlen: kitálalt Shane Tusupról a volt úszókapitány

Kellemetlen vallomás: kitálalt Shane Tusupról a volt úszókapitány

Ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki...

Az ame­ri­kai edző alig mert meg­szó­lalni ele­inte. Utána leg­in­kább csak or­dí­tott.

A Viszkis beismerte, hibázott: bocsánatot kér Pamelától!

A Viszkis beismerte, hibázott: bocsánatot kér Pamelától!

Amb­rus At­tila na­gyon meg­bánta, hogy is­me­ret­le­nül be­le­szólt Hódi Pa­mela és Berki Krisz­tián kap­cso­la­tába.

Amb­rus At­tila na­gyon meg­bánta, hogy is­me­ret­le­nül be­le­szólt Hódi Pa­mela és Berki Krisz­tián kap­cso­la­tába.

Berki beismerte: Életveszélyesen megfenyegette Pamelát

Berki beismerte: Életveszélyesen megfenyegette Pamelát

Ul­ti­má­tu­mot adott gyer­meke any­já­nak; ha nem tud dip­lo­ma­ti­ku­san sza­kí­tani, ko­moly baja lesz.

Nem hiszed el, miért megy újra bankba a Viszkis

Nem hiszed el, miért megy újra bankba a Viszkis

Nem azért...

At­ti­lá­nak 1999 óta nem sok dolga akadt a ban­kok­kal. Utol­jára ekkor "vett fel" ko­mo­lyabb össze­get. Most egé­szen más okból megy egy pénz­in­té­zetbe.

Úgy néz ki, Tom Hanks hamarosan a budapesti bulinegyedet forgatja fel

Úgy néz ki, Tom Hanks hamarosan a budapesti bulinegyedet forgatja fel

A Szimp­lát is meg­nézi ma­gá­nak.

Ro­bert Lang­don pro­fesszor még a Szimp­lát is meg­nézi ma­gá­nak.

Súlyos vádak, kitálalt Michael Jackson eltitkolt féltestvére

Súlyos vádak, kitálalt Michael Jackson eltitkolt féltestvére

Éve­ken át fe­kete bá­rány­ként te­kin­tett rá a Jack­son-csa­lád, most úgy dön­tött, hogy meg­töri a csen­det...

Éve­ken át fe­kete bá­rány­ként te­kin­tett rá a Jack­son-csa­lád, most úgy dön­tött, hogy meg­töri a csen­det...

Kiborult a magyar író, szerinte Tvrtko lenyúlta a történetét

Kiborult a magyar író, szerinte Tvrtko lenyúlta a történetét

Sa­ját­já­nak ál­lí­tott be egy tör­té­ne­tet.

A ri­por­ter el­fe­lej­tette meg­em­lí­teni, hogy a tör­té­net, ami­vel elő­állt a té­vé­ben, egy he­tek­kel ko­ráb­ban meg­je­lent a könyv­ből "me­rí­tette".

Drámai vallomás: öngyilkosságba kergette volna apja a teniszsztárt

Drámai vallomás: öngyilkosságba kergette volna apja a teniszsztárt

Meg­rázó rész­le­tek a kis­lány ko­rá­tól tes­ti­leg-lel­ki­leg meg­kín­zott Je­lena Dokic meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Tisztázta magát Tvrtko, keményen visszavágott az őt hamisan vádlóknak!

Tisztázta magát Tvrtko, keményen visszavágott az őt hamisan vádlóknak!

A ri­por­ter Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben cá­folta a va­lót­lan­sá­go­kat.

A ri­por­ter Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben cá­folta a va­lót­lan­sá­go­kat, ami az egyik na­pi­lap­ban meg­je­lent róla.

Nem hiszed el, mi az idei karácsony slágerajándéka

Nem hiszed el, mi az idei karácsony slágerajándéka

Meg­lepő, hogy a leg­nép­sze­rűbb aján­dé­kok lis­tá­ján még min­dig ve­zető he­lyen sze­re­pel a ta­va­lyi slá­ger­cikk.

Meg­lepő, hogy a leg­nép­sze­rűbb aján­dé­kok lis­tá­ján még min­dig ve­zető he­lyen sze­re­pel a ta­va­lyi slá­ger­cikk.

Hatalmas bejelentést tett Hosszú Katinka, sokan vártak erre

Hatalmas bejelentést tett Hosszú Katinka, sokan vártak erre

Ezzel várta ra­jon­góit reg­gel!

Meg­ígérte, hogy a név­nap­ján nagy be­je­len­tést tesz. Nem fe­lej­tette el, ezzel várta ra­jon­góit reg­gel!

"Csak pornográfia, naturista és swingerklubok vannak Nyugaton"

"Csak pornográfia, naturista és swingerklubok vannak Nyugaton"

Így lát­ják a sza­lafis­ták a német tár­sa­dal­mat. Do­mi­nic Sch­mitz 17 éves ko­rá­ban csat­la­ko­zott hoz­zá­juk, és most köny­vet írt...

Drámai találkozás, összefutott exével a leszbikus magyar színésznő!

Drámai találkozás, összefutott exével a leszbikus magyar színésznő!

Egy hűvös őszi éj­sza­kán ta­lál­ko­zott ismét a fi­a­tal lánnyal.

A híres mű­vésznő egy hűvös őszi éj­sza­kán ta­lál­ko­zott ismét a fi­a­tal lánnyal.

Újabb sikerkönyv: téged is meghódít nyolc éjszaka alatt?

Újabb sikerkönyv: téged is meghódít nyolc éjszaka alatt?

A könyv még meg sem je­lent, de már hetek óta ve­zeti az elő­ren­de­lési si­ker­lis­tá­kat, ami nem is csoda.

A könyv még meg sem je­lent, de már hetek óta ve­zeti az elő­ren­de­lési si­ker­lis­tá­kat, ami nem is csoda az Ál­mod­tam már rólad és a Helló újra, ked­ves exem! című re­gé­nyek si­kere után. Az írónő kö­te­tei to­vábbra is va­ló­ság­gal láz­ban tart­ják az ol­va­só­kat

A szerelem bűvöletében - interjú Tomor Anitával

A szerelem bűvöletében - interjú Tomor Anitával

Az Ál­mod­tam már rólad és a Helló újra, ked­ves exem! si­ker­köny­vek szer­zője mesél si­ke­rek­ről és ter­vek­ről.

Az Ál­mod­tam már rólad és a Helló újra, ked­ves exem! si­ker­köny­vek szer­zője mesél si­ke­rek­ről, ins­pi­rá­ci­ók­ról és jö­vő­beni ter­ve­i­ről.

Tomor Anita lázban tartja olvasóit!

Tomor Anita könyvei szó szerint lázban tartják az olvasót!

Az írónő 2015-ben rob­bant be a köz­tu­datba első re­gé­nyé­vel.

Az írónő 2015-ben rob­bant be a köz­tu­datba első re­gé­nyé­vel, amely az Ál­mod­tam már Rólad címet vi­seli. A kö­tet­ből azon­nal si­ker­könyv lett.

Nem fogod elhinni, mivel botránkoztat Pumped Gabo - Fotó

Nem fogod elhinni, mivel botránkoztat Pumped Gabo - Fotó

Sok­kolta kö­ve­tőit.

Nem túl­zás ki­je­len­teni: olyat csi­nált Pum­ped Gabo, amit még soha... Kö­ve­tőit sok­kolta tet­té­vel!

Megvan, melyik illatot szeretik a magyarok!

Megvan, melyik illatot szeretik a magyarok!

Több tíz­ezer sza­va­zat ér­ke­zett, meg­lepő ered­mény szü­le­tett.

Ma­gya­rá­zat nem min­den eset­ben van, de tény, éle­tünk során akad­nak olyan il­la­tok, ame­lyek va­la­mi­ért jó ér­zé­se­ket kel­te­nek ben­nünk.

Drámai titok derült ki Pécsi Ildikó múltjából

Drámai titok derült ki Pécsi Ildikó múltjából

Még csak kis­lány volt, ami­kor óri­ási lé­lek­je­len­lét­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got.

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész még csak kis­lány volt, ami­kor óri­ási lé­lek­je­len­lét­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got. De hogy tudta ezt fel­dol­gozni?

Camilla durva dolgokat állít Dianáról, őrjöngenek a rajongók

Camilla durva dolgokat állít Dianáról, őrjöngenek a rajongók

A ra­jon­gók nem hi­szik, hogy ennyire nehéz le­he­tett együtt élni Di­a­ná­val. Ca­milla sza­vai fel­fog­ha­tat­la­nok.

Elárulta a titkait a riói olimpia magyar hőse

Elárulta a titkait a riói olimpia tragikus magyar hőse

A ta­pasz­ta­la­tait, él­mé­nyeit, ta­ná­csait gyűj­tötte cso­korba a köny­vé­ben.

Ví­vó­sztá­runk, Imre Géza a ta­pasz­ta­la­tait, él­mé­nyeit, ta­ná­csait gyűj­tötte cso­korba a köny­vé­ben.

Még csak kilencéves, de máris könyvet ír Jakupcsek Gabriella kislánya!

Még csak kilencéves, de máris könyvet ír Jakupcsek Gabriella kislánya!

A mű­sor­ve­zető lánya, Emma Róza úgy dön­tött, kö­veti az édes­anyja pél­dá­ját.

A mű­sor­ve­zető lánya, Emma Róza úgy dön­tött, kö­veti az édes­anyja pél­dá­ját, hi­szen máris be­le­kez­dett a tit­kos mun­ká­la­tokba.

Hódít a cicavécé, és nem az alomra gondolunk

Hódít a cicavécé, és nem az alomra gondolunk

Még könyv is se­gíti a gaz­di­kat az angol vé­cére szok­ta­tás­ban. Több az elő­nye, ha egy il­lem­he­lyet hasz­nál­nak.

Még könyv is se­gíti a gaz­di­kat az angol vé­cére szok­ta­tás­ban. Több az elő­nye, ha egy il­lem­he­lyet hasz­nál­nak.

Folytatódik az úszóbalhé, kap a fejére Hosszú Katinka és Gyurta Dani

Folytatódik az úszóbalhé, kap a fejére Hosszú Katinka és Gyurta Dani

Semmi sem marad ti­tok­ban. Ki­pa­kol a bot­rá­nyok első számú ta­núja. Be­lül­ről élte át Gyár­fás el­tá­vo­lí­tá­sát, most borít.

Jakupcsek Gabriella legnagyobb kritikusai a gyermekei

Jakupcsek Gabriella legnagyobb kritikusai a gyermekei

Nem telt munka nél­kül el­múlt egy éve

Nem telt munka nél­kül el­múlt egy éve Ja­kup­csek Gab­ri­el­lá­nak, mi­előtt új mű­sort ka­pott a TV2-n Egy­más sze­mé­ben cím­mel.

Így emlékezik elhunyt apjára a legenda lánya

Így emlékezik elhunyt apjára a legenda lánya

Ma egy éve hunyt el Ve­re­bes Jó­zsef ki­váló ma­gyar fo­ci­edző. Vá­lo­ga­tott fo­cis­tá­ink könyv­ben em­lé­kez­nek a Má­gusra.

Ma egy éve hunyt el Ve­re­bes Jó­zsef ki­váló ma­gyar fo­ci­edző. Vá­lo­ga­tott fo­cis­tá­ink könyv­ben em­lé­kez­nek a Má­gusra.

Meglepő titokra derült fény Törőcsik Mari múltjából

Meglepő titokra derült fény Törőcsik Mari múltjából

Csa­lád­já­ról és sze­rel­me­i­ről is ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott a le­gen­dás szí­nésznő!

Csa­lád­já­ról és sze­rel­me­i­ről is ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott a le­gen­dás szí­nésznő!

"Egy közutas szívében sokkal több lakik"

"Egy közutas szívében sokkal több lakik"

Meg­je­lent a hazai gyors­for­galmi út­há­ló­zat első ötven évét be­mu­tató könyv.

Egy kő­ke­mény munka, ami­ben sen­kit sem kel­lett mo­ti­válni, egy el­ké­pesztő mé­retű adat­hal­maz, ami mégis ol­vas­má­nyos: a Ma­gyar Közút Non­profit Zrt. ki­adá­sá­ban meg­je­lent a hazai gyors­for­galmi út­há­ló­zat első ötven évét be­mu­tató könyv. A min­den te­rü­le­tet át­fogó ki­ad­vány­ról Dr. Nemes-Nagy Tibor ve­zér­igaz­gató be­szélt.

Liptai Claudia édes titkot szedett ki Várkonyi Andiból

Liptai Claudia édes titkot szedett ki Várkonyi Andiból

Köny­vé­ben me­sél­nek a sztá­rok.

Lip­tai Cla­u­dia egy ki­rán­du­lás ere­jéig a kér­dező bő­rébe bújt, és el­be­szél­ge­tett húsz kö­zeli ba­rát­já­val a gaszt­ro­nó­mi­á­ról, és sok min­den más­ról...

Jakupcseknek fogalma sincs, mi lesz vele

Jakupcseknek fogalma sincs, mi lesz vele

Mióta hir­te­len tá­vo­zásra kény­sze­rült a kép­er­nyő­ről, tel­jes bi­zony­ta­lan­ság­ban éli min­den­nap­jait a te­le­ví­zi­ó­zás nagy­asszo­nya.

Mióta hir­te­len tá­vo­zásra kény­sze­rült a kép­er­nyő­ről, tel­jes bi­zony­ta­lan­ság­ban éli min­den­nap­jait a te­le­ví­zi­ó­zás nagy­asszo­nya.

Bátor húzás: Így henceg olvasatlanságával Berki Krisztián

Bátor húzás: Így henceg olvasatlanságával Berki Krisztián

Az izom­ce­leb or­szág-világ előtt val­lott színt.

Az izom­ce­leb or­szág-világ előtt val­lott színt, ennek pedig több szá­zan örül­tek az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Elárulta durva szextitkait Nagy Feró

Elárulta durva szextitkait Nagy Feró

Szaf­tos rész­le­tek de­rül­tek ki az Új Szín­ház új mu­si­ca­lé­nek tar­tal­má­ból, amely Nagy Feró, "Bol­dog szép napok" című köny­vé­ből ké­szül.

Szaf­tos rész­le­tek de­rül­tek ki az Új Szín­ház új mu­si­ca­lé­nek tar­tal­má­ból, amely Nagy Feró, "Bol­dog szép napok" című köny­vé­ből ké­szül.

Ilyen volt az igazi Diana hercegnő

Kitálalt a testőr! Ilyen volt az igazi Diana hercegnő

Ken Wharfe több évet töl­tött a her­cegnő szol­gá­la­tá­ban.

Ken Wharfe több évet töl­tött a her­cegnő szol­gá­la­tá­ban, és most egy könyv­ben me­sélt arról, hogy mi­lyen is volt va­ló­já­ban Diana.

Szörnyű titkot őriz Bangó Margit! Halála után derülhet ki az igazság!

Szörnyű titkot őriz Bangó Margit! Halála után derülhet ki az igazság!

Évek­kel ez­előtt ön­élet­rajzi köny­vet írt az éne­kesnő, de az utolsó pil­la­nat­ban le­til­totta a meg­je­le­né­sét.

Különleges módon csillapította éhségét Bud Spencer

Különleges módon csillapította éhségét Bud Spencer

A szí­nészt durva fo­gyó­kú­rára fog­ták.

A szí­nészt durva fo­gyó­kú­rára fog­ták, amit ő csak úgy tu­dott el­vi­selni, ha ki­ta­lált vi­lá­gába me­ne­kül.

Dárdai mindenkit megdöbbentett

Dárdai mindenkit megdöbbentett, második könyvének erről kell szólnia

Új utakra lépne a Her­tha Ber­lin fo­ci­edzője.

Új utakra lépne a Her­tha edzője. Meg­vi­seli a stressz, ezért a könyve foly­ta­tá­sá­nak már nem a fo­ci­ról kel­lene szól­nia.

Kötelezővé tették az olvasást a válogatott focistáknak!

Kötelezővé tették az olvasást a válogatott focistáknak!

Nem csu­pán az edzé­se­ken és a meccse­ken vár­nak ma­xi­má­lis tel­je­sít­ményt a lab­da­rú­gók­tól az Eb-n.

Nem csu­pán az edzé­se­ken és a meccse­ken vár­nak ma­xi­má­lis tel­je­sít­ményt a lab­da­rú­gók­tól az Eb-n.

Oravecz Nóra törölte magát a Facebookról Tibi atya miatt!

Oravecz Nóra törölte magát a Facebookról Tibi atya miatt!

Elő­ször Tibi atya köny­veit til­totta le.

Ami­kor elő­ször meg­sér­tő­dött Tibi atya köny­veit til­totta le, most éppen saját magát!

Meglepő titkokat árult el Ördög Nóra!

Meglepő titkokat árult el Ördög Nóra!

Nóra saját könyv­be­mu­ta­tó­ján ele­ve­ní­tette fel éve­ken át tartó küz­del­mét.

Nóra saját könyv­be­mu­ta­tó­ján ele­ve­ní­tette fel éve­ken át tartó küz­del­mét. A fel­törő em­lé­kek ha­tá­sára több­ször is el­sírta magát, de kö­zön­sége sem bírta könnyek nél­kül.

Csak halála után derülhet ki Bangó Margit súlyos titka

Csak halála után derülhet ki Bangó Margit súlyos titka

El­ké­szült a Kos­suth-díjas éne­kesnő élet­rajzi műve, de egy­előre senki nem pil­lant­hat bele.

El­ké­szült a Kos­suth-díjas éne­kesnő élet­rajzi műve, de egy­előre rajta és a szer­ző­jén kívül senki nem pil­lant­hat a sorok közé.

Élete legnagyobb küzdelméről vallott Ördög Nóra

Élete legnagyobb küzdelméről vallott Ördög Nóra

Meg­har­colt a bol­dog­sá­gért.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője ma már két tün­déri gyer­mek büszke édes­anyja. Ám a bol­dog­sá­gért ke­mé­nyen meg kel­lett har­col­nia!

Ez is eljött! Nagy bejelentést tett Vujity Tvrtko!

Ez is eljött! Nagy bejelentést tett Vujity Tvrtko!

Pon­tot tett a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére.

A TV2-től me­nesz­tett ri­por­ter végre pon­tot tett a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére. El­árulta, min dol­go­zott ennyit az el­múlt idő­szak­ban!

Dárdai könyvét a felesége cenzúrázta

Dárdai Pál könyvét a felesége cenzúrázta

Sokan vár­tak már Pál köny­vére. A Her­tha Ber­lin fi­a­tal, mégis már nyug­dí­jas fo­ci­edzője a múlt­ról és a jö­vő­ről is vall.

Sokan vár­tak már Pál köny­vére. A Her­tha Ber­lin fi­a­tal, mégis már nyug­dí­jas fo­ci­edzője a múlt­ról és a jö­vő­ről is vall. A meg­je­len­te­ket ő még nem ol­vasta, de a neje el­len­őrizte.

Durván megfenyegették Lajcsit! Segítséget kért!

Durván megfenyegették Lajcsit! Segítséget kért!

Zak­la­tói fi­gyel­mez­te­tik: ha ki­adja őszinte bör­tön­köny­vét, na­gyon meg­bánja.

Zak­la­tói fi­gyel­mez­te­tik: ha ki­adja őszinte bör­tön­köny­vét, na­gyon meg­bánja.

Lajcsi: Gyomorforgató, amit a lányommal tettek!

Lajcsi: Gyomorforgató, amit a lányommal tettek!

Könyv­ben kéri ki ma­gá­nak az el­já­rást.

Mi másra lenne jó né­hány hónap a rá­csok mö­gött, mnit egy újabb "ce­le­bes bör­tön­könyvre"? Laj­csi is be­állt a sorba, meg­írta gyöt­rel­meit.

A meddő nők megmentője lett Ördög Nóra

A meddő nők megmentője lett Ördög Nóra

Segít sors­tár­sa­i­nak a küz­de­lem­ben.

Nóri éve­ken át küz­dött med­dő­sé­gé­vel gyer­me­kei szü­le­tése előtt. Éppen ezért ren­ge­te­gen for­dul­nak hozzá ta­ná­csért.

Kiderítettük! Hazudik Lagzi Lajcsi a könyvében

Kiderítettük! Hazudik Lagzi Lajcsi a könyvében

Meg­ke­res­tük a bün­te­tés-vég­re­haj­tást, hogy ott vajon mit szól­nak ahhoz, amit Laj­csi a most meg­je­lenő köny­vé­ben ír a bor­zasztó ál­la­po­tok­ról.

Meg­ke­res­tük a bün­te­tés-vég­re­haj­tást, hogy ott vajon mit szól­nak ahhoz, amit Laj­csi a most meg­je­lenő köny­vé­ben ír a bor­zasztó ál­la­po­tok­ról. Nem vol­tak túl bol­do­gok.

Megdöbbentő dolog történt Ördög Nórával meztelen képe miatt!

Megdöbbentő dolog történt Ördög Nórával meztelen képe miatt!

A ha­ma­ro­san meg­je­lenő könyve ki sem ke­rül­het a pol­cokra!

A ha­ma­ro­san meg­je­lenő könyve ki sem ke­rül­het a pol­cokra!

Családi fotóval zárta le a pucérbotrányt Ördög Nóra

Családi fotóval zárta le a pucérbotrányt Ördög Nóra

A mű­sor­ve­zető vic­ce­sen re­a­gálta le a mez­te­len könyv­bo­rí­tója körül ki­ala­kult bot­rányt.

A mű­sor­ve­zető vic­ce­sen re­a­gálta le a mez­te­len könyv­bo­rí­tója körül ki­ala­kult bot­rányt.

Pucér teste miatt magyarázkodik Ördög Nóra

Pucér teste miatt magyarázkodik Ördög Nóra

Ren­ge­teg tá­ma­dás érte a vet­kő­zé­sért.

A mű­sor­ve­ze­tőt ren­ge­teg tá­ma­dás érte leg­újabb könyve miatt, hi­szen sokak sze­rint a bo­rí­tó­kép túl­sá­go­san is me­részre si­ke­re­dett.

Ördög Nóra meztelen testével hirdeti új könyvét!

Ördög Nóra meztelen testével hirdeti új könyvét!

Ke­zé­vel ta­karja mel­leit a bo­rí­tón.

A ko­moly téma el­le­nére a könyv bo­rí­tója igen­csak pi­kánsra si­ke­rült, még a ra­jon­gók is el­cso­dál­koz­tak!

Borzasztó állapotban van Cipő édesanyja

Borzasztó állapotban van Cipő édesanyja

De egy le­lep­lező köny­vet még min­den­képp írna a 75 éves asszony.

A 75 éves asszony egy le­lep­lező könyv­ben val­lana arról, miért halt meg imá­dott fia, a Re­pub­lic front­em­bere. Be­teg­sége azon­ban annyira le­gyen­gí­tette, hogy hó­na­pok óta egy sort sem írt.

Tvrtko miatt bukik milliókat Damu és a Viszkis

Tvrtko miatt bukik milliókat Damu és a Viszkis

Egy 2011-es tör­vény­ja­vas­lat az ok.

A 2011-es, lex Tvrt­kó­ként em­le­ge­tett ja­vas­lat miatt nem szár­maz­hat be­vé­te­lük köny­veik után, mivel bün­te­tett elő­éle­tűek. Ko­ráb­ban már Stohl is így járt.

Lopják a könyveket Szolnokon! A helyiek szerint azzal fűtenek!

Lopják a könyveket Szolnokon! A helyiek szerint azzal fűtenek!

Szol­no­kon so­ka­dik al­ka­lom­mal is el­tűnt a sza­bad­pol­cos könyv­tár tel­jes könyv­ál­lo­má­nya...

Szol­no­kon so­ka­dik al­ka­lom­mal is el­tűnt a sza­bad­pol­cos könyv­tár tel­jes könyv­ál­lo­má­nya...

Ha ezt olvassa a gyereked, beszélgess el vele!

Ha ezt olvassa a gyereked, beszélgess el vele!

Mr. Busta gon­do­la­tai na­gyon ijesz­tők.

Köny­vet adott ki a leg­nép­sze­rűbb gengsz­ter rap­per, azóta már ki­csit ag­gó­dunk mi­atta.

Ganxsta Zolee: "Turnéról általában mindig a nemibeteg-gondozóba mentünk"

Ganxsta Zolee: "Turnéról általában mindig a nemibeteg-gondozóba mentünk"

A ze­nész ön­élet­rajzi köny­vé­ben a kínos rész­le­tek­től sem óvja meg az ol­va­sót.

A ze­nész ön­élet­rajzi köny­vé­ben a kínos rész­le­tek­től sem óvja meg az ol­va­sót.

Újra lecsap Viszkis, a Haramia

Újra lecsap Viszkis, a Haramia

A bör­tön­ből sza­ba­dult Amb­rus At­tila tol­lat ra­ga­dott. No­vem­ber­ben je­le­nik meg új re­gé­nye, amely­ben már csak ír a bű­nö­zés­ről a ko­rábbi bank­rabló.

A bör­tön­ből sza­ba­dult Amb­rus At­tila tol­lat ra­ga­dott. No­vem­ber­ben je­le­nik meg új re­gé­nye, amely­ben már csak ír a bű­nö­zés­ről a ko­rábbi bank­rabló.

Tóth Vera teljesen kiakadt a róla szóló cikken

Tóth Vera teljesen kiakadt a róla szóló cikken

Mély­sé­ge­sen csa­ló­dott a ma­ga­zin­ban.

Az éne­kesnő egé­szen ki­kelt ma­gá­ból, ami­kor meg­pil­lan­totta magát az egyik, csü­tör­tö­kön meg­je­lent újság cím­lap­ján.

Sokat érhet Czeizel halála

Sokat érhet Czeizel halála

Az utolsó idő­ben anyagi gon­dok­kal küz­dött. Könyve kasszát rob­bant­hat.

Ko­moly anyagi gon­dok­kal küz­dött a ge­ne­ti­kus, utolsó idő­sza­ká­ban a csa­lád­ta­gok se­gí­tet­ték. Könyve azon­ban kasszát rob­bant­hat, így se­gít­heti csa­lád­ját a túl­vi­lág­ról.

Magánnyomozó buktatta le Tóth Vera hűtlen szerelmét

Magánnyomozó buktatta le Tóth Vera hűtlen szerelmét

Éle­té­nek egy el­ké­pesz­tően kínos tör­té­ne­té­ről val­lott az éne­kesnő, aki képes volt fi­zetni azért, hogy ki­de­rül­jön: meg­csalja a párja.

Éle­té­nek egy el­ké­pesz­tően kínos tör­té­ne­té­ről val­lott az éne­kesnő, aki képes volt fi­zetni azért, hogy ki­de­rül­jön: meg­csalja a párja.

Megkapta méltó büntetését A szürke ötven írónője

Megkapta méltó büntetését A szürke ötven írónője

El­ké­pesztő módon ki­osz­tot­ták E.L. James-t egy in­ter­ne­tes be­szél­ge­tés köz­ben.

El­ké­pesztő módon ki­osz­tot­ták E.L. James-t egy in­ter­ne­tes be­szél­ge­tés köz­ben.

Havas is brutálisnak tartja új könyvét

Havas is brutálisnak tartja új könyvét

A tanár úr a kéz­irat felét egy fiók mé­lyére süllyesz­tette.

A tanár úr olyat tett al­ko­tás köz­ben, amit még soha. A kéz­irat felét egy fiók mé­lyére süllyesz­tette.

Vajna Tímea megszólalt a Damu-könyvvel kapcsolatban

Vajna Tímea megszólalt a Damu-könyvvel kapcsolatban

Vajna Tímea azon dol­go­zik, hogy le­szed­jék a pol­cok­ról az obsz­cén írást.

Szeretnél boldogabb lenni? Itt a recept hozzá!

Szeretnél boldogabb lenni?
Itt a recept hozzá!

Fe­lejtsd el a pénzt és a si­kert! Ki­vé­te­le­sen ne is az egész­sé­gedre kon­cent­rálj! Az igazi bol­dog­ság for­rá­sát más­hol kell ke­res­ned.

Fe­lejtsd el a pénzt és a si­kert! Ki­vé­te­le­sen ne is az egész­sé­gedre kon­cent­rálj! Az igazi bol­dog­ság for­rá­sát más­hol kell ke­res­ned. Tu­dó­sok sze­rint a po­zi­tív gon­dol­ko­dás a leg­fon­to­sabb. Íme a re­cept!