CÍMKE: 'konyha'

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk! A szó­da­bi­kar­bóna a leg­na­gyobb zseni! Ren­ge­teg ételbe ke­rül­het bele.

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk! A szó­da­bi­kar­bóna a leg­na­gyobb zseni!

Döbbenetes konyhai trükk a biztos fogyáshoz, tudományos áttörés

Döbbenetes konyhai trükk a biztos fogyáshoz, tudományos áttörés

A fo­gyás­nál nem csak az szá­mít, mit eszel, hanem az is, ho­gyan tá­ro­lod az en­ni­va­lót.

A fo­gyás­nál nem csak az szá­mít, mit eszel, hanem az is, ho­gyan tá­ro­lod az en­ni­va­lót. Egyre több ku­ta­tás bi­zo­nyítja, hogy igenis van je­len­tő­sége annak, mi­lyen a kony­hád. Nem hi­szed? Pró­báld ki tipp­je­in­ket, és fi­gyeld a ha­tást, ami ezek után biz­to­san nem marad majd el.

A kajakómás barátnő: Ez a nők kedvenc szexpóza ebéd után

A kajakómás barátnő: Ez a nők kedvenc szexpóza ebéd után

Tele has­sal ha­nya­golni kell a nya­ka­te­kert szex­pó­zo­kat, ér­de­me­sebb a könnyed fel­ál­lá­so­kat előny­ben ré­sze­sí­teni.

Aradszky özvegye nem felejt: mindent úgy csinál, mintha Laci élne

Aradszky özvegye nem felejt: mindent úgy csinál, mintha Laci élne

Egy éve halt meg Aradszky László, bár le­telt a gyászév, öz­ve­gye, Éva nem fe­lejt...

Máris ajánlatokkal bombázzák a MasterChef VIP győztesét

Máris ajánlatokkal bombázzák a MasterChef VIP győztesét

Az év sztár­sza­ká­csa most azon gon­dol­ko­dik, mit kezd­jen a meg­szer­zett tu­dás­sal. Üz­leti ér­zéke nincs, de érzi a le­he­tő­sé­ge­ket.

Most érkezett: Súlyos baleset érte Medveczky Ilonát

Most érkezett: Súlyos baleset érte Medveczky Ilonát

Budai vil­lá­já­ban érte a baj a 77 éves tánc­mű­vészt. Csú­nyán meg­sé­rült, azóta sán­ti­kál.

Budai vil­lá­já­ban érte a baj a 77 éves tánc­mű­vészt. Csú­nyán meg­sé­rült, azóta sán­ti­kál.

Eltört a mécses: Könnyekben tört ki Mádai Vivien

Eltört a mécses: Könnyekben tört ki Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető ma­xi­ma­lista, így ne­he­zen vi­seli, ha va­lami nem úgy sül el, aho­gyan azt el­kép­zelte.

A mű­sor­ve­zető ma­xi­ma­lista, így ne­he­zen vi­seli, ha va­lami nem úgy sül el, aho­gyan azt el­kép­zelte. Vajon mi tör­tén­he­tett a kony­há­ban?

Eltörte a kezét az Év konyhás nénije

Eltörte a kezét az Év konyhás nénije

Most ott­hon gyó­gyul, hiába vár­ták a gye­re­kek a su­li­ban.

Hiába vár­ták az or­szág leg­ked­ve­sebb kony­hás né­ni­jét a ne­bu­lók az Érd­li­geti Ál­ta­lá­nos Is­ko­lá­ban.

Ezért lesz jobb a menza Miskolcon

Ezért lesz jobb a menza Miskolcon

Nyolc­ezer mis­kolci gyer­mek örül­het: javul a menza!

Nyolc­ezer mis­kolci gyer­mek örül­het: javul a menza! A most át­adott fő­ző­konyha a ga­ran­cia erre, ami az egyik leg­na­gyobb és leg­kor­sze­rűbb az or­szág­ban.

Kocsis Tibor új dimenzióba lépett a forgatások után

Kocsis Tibor új dimenzióba lépett a forgatások után

A nép­szerű éne­kes már fő­is­ko­lás évei alatt meg­ta­nult főzni, bár ak­ko­ri­ban in­kább a kény­sze­rű­ség vitte rá.

A nép­szerű éne­kes már fő­is­ko­lás évei alatt meg­ta­nult főzni, bár ak­ko­ri­ban in­kább a kény­sze­rű­ség, mint­sem a gurmé élet­ér­zés vitte rá, hogy fa­ka­na­lat ra­gad­jon.

Borzalom tepsiben: Megsütötte az UFO-t a magyar férfi

Borzalom tepsiben: Megsütötte az UFO-t a magyar férfi

Össze­rán­dult az ínyen­cek gyomra. Ilyen ocs­mány­sá­got még nem lát­tak. Már­pe­dig Hor­váth János egye­ne­sen a va­cso­ra­asz­talra szánta az ételt.

Össze­rán­dult az ínyen­cek gyomra. Ilyen ocs­mány­sá­got még nem lát­tak. Már­pe­dig Hor­váth János egye­ne­sen a va­cso­ra­asz­talra szánta az ál­tala ké­szí­tett ételt.

Nagy bejelentés: visszatér Galambos Lajos

Nagy bejelentés: visszatér Galambos Lajos

Laj­csi jó ideje nem ke­rült kép­er­nyőre.

Laj­csi jó ideje nem ke­rült kép­er­nyőre, de ennek vége. Ha­ma­ro­san fa­ka­na­lat ragad, bár egy­előre tit­ko­ló­zik.

Az idei muslicainvázió maga a pokol. Szerencsére van megoldás, mutatjuk!

Az idei muslicainvázió maga a pokol. Szerencsére van megoldás, mutatjuk!

Fel­hők­ben lepik el a kony­há­dat, ha nem kap­csolsz idő­ben. Mu­ta­tunk né­hány tuti tip­pet, ho­gyan sza­ba­dulj meg tőlük!

Nagy Feró bevallotta: több tucat embert tart el!

Bevallotta a sztár: több tucat embert tart el

So­ka­kért tar­to­zik fe­le­lős­ség­gel!

A ze­nész ren­ge­te­get dol­go­zik, és sosem áll le! Úgy érzi, so­ka­kért tar­to­zik fe­le­lős­ség­gel! A ro­cker azt is el­árulta, hon­nan van ennyi ener­gi­ája!

Kínos, kamerák előtt derült fény Gáspár Bea függőségére

Kínos, kamerák előtt derült fény Gáspár Bea függőségére

Gás­pár Bea rég­óta sze­retne le­fogyni.

Gás­pár Bea rég­óta sze­retne le­fogyni, de eddig saj­nos nem si­ke­rült neki. Ki­de­rült, mi aka­dá­lyozza Győ­zike nejét.

Tarol a neten ez a férfias reggeli: Mindent visz a pokoltojás

Tarol a neten ez a férfias reggeli: Mindent visz a pokoltojás

Va­ló­sá­gos ener­gia­bomba, me­rész és erős, férfias ízek­kel, tele ka­ló­ri­á­val, rá­adá­sul pár perc alatt el­ké­szít­he­ted!

Bódi Sylvi karácsonyi menüje kiveri a biztosítékot - Videó

Bódi Sylvi karácsonyi menüje kiveri a biztosítékot - Videó

Döb­be­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött fő­zött ma­gá­nak Bódi Sylvi! A szép­ség nem éppen egy öt­csil­la­gos szál­loda kony­há­já­ban fő­zőcs­ké­zett ma­gá­nak.

Nézd meg, hol és hogyan él a népszerű magyar énekes

Nézd meg, hol és hogyan él a népszerű magyar énekes

A Slá­ger TV Ben­cze ház­hoz megy című mű­so­rá­nak leg­újabb ven­dég­lá­tója Patkó Béla, Kiki lesz.

A Slá­ger TV Ben­cze ház­hoz megy című mű­so­rá­nak leg­újabb ven­dég­lá­tója Patkó Béla, Kiki lesz.

Erre bukik a tolvaj barnamedve, amikor feltépi a hűtő ajtaját

Erre bukik a tolvaj barnamedve, amikor feltépi a hűtő ajtaját

A lakók hiába hív­ták a se­gély­vo­na­lat...

A lakók hiába hív­ták az éjjel-nap­pal hív­ható se­gély­vo­na­lat, ők nem tud­tak se­gí­teni.

Elképesztő, mit művel a citrom a konyhában, tátva marad a szád

Elképesztő, mit művel a citrom a konyhában, tátva marad a szád

Nem­csak a te­á­hoz slá­ger a cit­rom!

Nem­csak a te­á­hoz ha­tal­mas slá­ger a cit­rom! Ki­ta­ka­rít­ha­tod vele az egész kony­hát - a mik­ró­tól kezdve a mo­so­ga­tón át a pul­tig!

Összeesett adásban, bárddal vágta el az ujját a TV2 sztárja

Összeesett adásban, bárddal vágta el az ujját a TV2 sztárja

Ha­lálra ré­mí­tette az Ázsia Exp­ressz stáb­ját a szí­nésznő. Or­vost kel­lett hívni hozzá az­után, mi­u­tán min­dent el­ön­tött a vér...

Ha­lálra ré­mí­tette az Ázsia Exp­ressz stáb­ját a szí­nésznő. Or­vost kel­lett hívni hozzá az­után, mi­u­tán min­dent el­ön­tött a vér...

Súlyos balesetet szenvedett a konyhában Kánya Kata!

Súlyos balesetet szenvedett a konyhában Kánya Kata!

Sü­tö­getni ké­szült, ám a ked­ves prog­ram hor­ro­risz­ti­kus él­ménybe tor­kol­lott.

Megújult a fürdőszoba, őrült csempe lett a divat

Megújult a fürdőszoba, őrült csempe lett a divat

Te is bele fogsz sze­retni

Itt a leg­újabb, a leg­őrül­tebb, min­den­kit le­nyű­göző lakás-di­zájn divat! Te is bele fogsz sze­retni. Gye­rek­ko­rod álmai most va­lóra vál­hat­nak!

Szuper trükk: Ezért áztasd krumplis vízbe a fonnyadt salátát!

Szuper trükk: Ezért áztasd krumplis vízbe a fonnyadt salátát!

A sa­láta nem áll el so­káig, még akkor is könnyen meg­fonnyad, ha a hű­tő­ben tá­ro­lod. De egy egy­szerű trük­kel így is is­teni ro­po­gós lehet tá­la­lás­kor.

A sa­láta nem áll el so­káig, még akkor is könnyen meg­fonnyad, ha a hű­tő­ben tá­ro­lod. De egy egy­szerű trük­kel így is is­teni ro­po­gós lehet tá­la­lás­kor.

Eszelős élvezet a csajodnak: hihetetlen, mit tud ez a szerkezet

Eszelős élvezet a csajodnak: hihetetlen, mit tud ez a szerkezet

En­gedd el a fan­tá­ziád, hi­szen nem­csak az ágy­ban te­he­ted bol­doggá a nőt! Mu­tat­juk, mi­lyen, ami­kor a kony­há­ban indul út­jára a gyö­nyör...

En­gedd el a fan­tá­ziád, hi­szen nem­csak az ágy­ban te­he­ted bol­doggá a nőt! Mu­tat­juk, mi­lyen, ami­kor a kony­há­ban indul út­jára a gyö­nyör...

Tíz elképesztő tükörtojástrükk, amit akár te is meg tudsz csinálni

Tíz elképesztő tükörtojástrükk, amit akár te is meg tudsz csinálni

Po­fon­egy­szerű és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető tü­kör­to­jás-prak­ti­kák...

Po­fon­egy­szerű és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető tü­kör­to­jás-prak­ti­kák...

A Konyhakiállításon mutatkozott be a legújabb elektromos hajtású autó

A Konyhakiállításon mutatkozott be a legújabb elektromos hajtású autó

Elekt­ro­mos haj­tású au­tó­zás és a Kony­ha­ki­ál­lí­tás el­sőre talán két egy­más­tól távol álló do­log­nak tűn­het.

Elekt­ro­mos haj­tású au­tó­zás és a Kony­ha­ki­ál­lí­tás el­sőre talán két egy­más­tól távol álló do­log­nak tűn­het, de nem akkor, ha a Ken­wood is sze­re­pel a tör­té­net­ben.

Most kiderül az igazság: kézzel vagy géppel érdemes mosogatni?

Most kiderül az igazság: kézzel vagy géppel érdemes mosogatni?

Te me­lyik cso­portba tar­to­zol: aki kéz­zel mo­so­gat vagy aki gép­pel? 7 érvet és el­len­ér­vet mu­ta­tunk.

Készítsd el olcsón Szily Nóra mennyei receptjét!

Készítsd el olcsón Szily Nóra mennyei receptjét!

A kony­há­ban is cso­dákra képes!

A si­ke­res mű­sor­ve­zető a kony­há­ban is cso­dákra képes! Főzz együtt vele, és mind a tíz ujjad meg­nya­lod az íz­le­tes fogás után!

Ezért költ milliókat új otthonára Bereczki Zoltán

Ezért költ milliókat új otthonára Bereczki Zoltán

Még idén sze­retne be­köl­tözni az új házba, de addig is szám­ta­lan fel­adat áll előtte.

Még idén sze­retne be­köl­tözni az új házba, de addig is szám­ta­lan fel­adat áll előtte.

Fillérekből elkészítheted Bodrogi Gyula titkos, családi receptjét!

Fillérekből elkészítheted Bodrogi Gyula titkos, családi receptjét!

A Kos­suth-díjas szí­nész nem­csak a szín­pa­don, de a kony­há­ban is el­ké­pesztő dol­gokra képes!

Készítsd el fillérekből Fodor Zsóka ízletes menüjét!

Készítsd el fillérekből Fodor Zsóka ízletes menüjét!

A pénz­tár­cá­dat is kí­méli!

A nép­szerű szí­nésznő nem­csak a szín­pa­don, de a kony­há­ban is cso­dákra képes! Magdi anyus főzt­jé­nél nincs is jobb! Rá­adá­sul a pénz­tár­cá­dat is kí­méli!

Filléres menü: Készítsd el Balázs Klári mennyei receptjét!

Filléres menü: Készítsd el Balázs Klári mennyei receptjét!

Igazi kony­ha­tün­dér!

Korda György fe­le­sége nem csak a szín­pa­don képes el­káp­ráz­tatni a kö­zön­sé­get: igazi kony­ha­tün­dér!

Nyomasztó baleset: Képtelen használni visszavarrt ujját Sipos Peti!

Nyomasztó baleset: Képtelen használni visszavarrt ujját Sipos Peti!

A jó hu­morú éne­kes bi­zony nem mo­soly­gott annyira, ami­kor egy kony­hai bal­eset­ben szó sze­rint le­rob­bant a ke­zé­ről az egyik ujja!

Hoppá: Ezt mondja Kóbor János kislányának a Jézuskáról!

Hoppá: Ezt mondja Kóbor János kislányának a Jézuskáról!

Más­képp ké­szül­nek fel a ka­rá­csonyra, mint egy át­la­gos csa­lád!

Az Omega éne­kese el­árulta, ők más­képp ké­szül­nek fel a ka­rá­csonyra, mint egy át­la­gos csa­lád!

Fillérekből elkészítheted Bereczki Zoltán ízletes receptjét!

Fillérekből elkészítheted Bereczki Zoltán ízletes receptjét!

A sár­mos szí­nész nem­csak a szín­pa­don képes a tö­ké­le­tes ala­kí­tásra, hanem a kony­há­ban is!

Halálzóna a konyhában: A tudósok is megdöbbentek

Halálzóna a konyhában: A tudósok is megdöbbentek

Egy mik­ro­bio­ló­giai ta­nul­mány ki­mu­tatta, hogy hol is ta­lál­ható egy konyha leg­fer­tő­zőbb pontja.

Fillérekből elkészítheted Szulák Andrea vasárnapi menüjét!

Fillérekből elkészítheted Szulák Andrea vasárnapi menüjét!

Most az egyik leg­fi­no­mabb ételt te is el­ké­szít­he­ted vele!

Az el­is­mert szí­nésznő mennyei fo­gá­so­kat képes va­rá­zsolni az asz­talra pil­la­na­tok alatt! Most az egyik leg­fi­no­mab­bat te is el­ké­szít­he­ted vele!

Fillérekből elkészítheted Jakupcsek Gabriella családi receptjét!

Fillérekből elkészítheted Jakupcsek Gabriella családi receptjét!

Főzz együtt a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­vel!

Főzz együtt a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­vel, aki segít abban, hogy mennyei fo­gást va­rá­zsolj az asz­talra!

Elképesztő tojástrükk, most leesik az állad!

Elképesztő tojástrükk, most leesik az állad!

Vége a ma­ce­rá­nak, többé nem kell a főtt to­já­so­kat egye­sé­vel meg­pu­col­nod! Mu­tat­juk, hogy ké­szül a vég­te­le­ní­tett főtt tojás, zse­ni­á­lis trükk!

Vége a ma­ce­rá­nak, többé nem kell a főtt to­já­so­kat egye­sé­vel meg­pu­col­nod! Mu­tat­juk, hogy ké­szül a vég­te­le­ní­tett főtt tojás!

Elképesztő finom lett a sertéssült

Elképesztő finom lett a sertéssült

Majd­nem olyan, mint a rán­tott hús, csak sok­kal fi­no­mabb!

A hét­köz­na­pok egy­han­gú­sá­gát tör­heti meg egy jól si­ke­rült va­csora. Káp­ráz­tasd el csa­lá­do­dat ezzel az egy­szerű, de nagy­szerű sült­tel! Majd­nem olyan, mint a rán­tott hús, csak sok­kal fi­no­mabb!

Fillérekből elkészítheted Marsi Anikó ízletes menüsorát!

Fillérekből elkészítheted Marsi Anikó ízletes menüsorát!

Meg­nya­lod mind a tíz ujjad, ha hét­vé­gén a mű­sor­ve­zető re­ceptje sze­rint főzöl! És nem is kell rá sokat köl­te­ned!

Fillérekből elkészítheted Oszvald Marika ízletes, hétvégi menüjét!

Fillérekből elkészítheted Oszvald Marika ízletes, hétvégi menüjét!

Meg­nya­lod mind a tíz ujjad ettől a me­nü­től, rá­adá­sul még a pénz­tár­cád mé­lyére sem kell nyúl­nod!

Nem tudod, mit főzz hétvégén? Demcsák Zsuzsa segít!

Nem tudod, mit főzz hétvégén? Demcsák Zsuzsa segít!

Igazi kony­ha­tün­dér!

A TV2 gyö­nyörű mű­sor­ve­ze­tője igazi kony­ha­tün­dér! Most el­árulja a leg­kü­lön­le­ge­sebb fo­gást, amit gyak­ran el­ké­szít csa­lád­já­nak!

5 szuper ötlet, hogy elférjenek a lábosok és serpenyők a konyhádban

5 szuper ötlet, hogy elférjenek a lábosok és serpenyők a konyhádban

Ele­ged van a ren­det­len­ség­ből a kony­há­ban és abból, hogy min­dig ki kell pa­kolni a szek­rényt, ha egy lá­bosra van szük­sé­ged?

Mind a tíz ujjad megnyalod Ördög Nóra titkos, családi receptjétől!

Mind a tíz ujjad megnyalod Ördög Nóra titkos, családi receptjétől!

A gyö­nyörű édes­anya nem­csak a ka­me­rák előtt nyújt tö­ké­le­tes ala­kí­tást, hanem a kony­há­ban is cso­dákra képes!

Szórj lisztet a mosogatóba és nem lesz több gondod

Szórj lisztet a mosogatóba és nem lesz több gondod

Szá­mos ház­tar­tási prak­tika segít abban, hogy a konyha ra­gyog­jon.

Ta­lál­tunk egy na­gyon olcsó és ha­té­kony trük­köt, hogy a mo­so­gató csil­log­jon a tisz­ta­ság­tól.

Úristen: Gyanútlan nő konyhájában élvezett el a nyugdíjas betörő!

Úristen: Gyanútlan nő konyhájában élvezett el a nyugdíjas betörő!

A 72 éves el­kö­vető hir­te­len annyira fel­iz­gult, hogy ál­do­zata há­zá­ban tolta le a nad­rág­ját.

A 72 éves el­kö­vető hir­te­len annyira fel­iz­gult, hogy ál­do­zata há­zá­ban tolta le a nad­rág­ját.

Pucsítás és habverés - így emeld a csúcsra a konyhai izgalmakat

Pucsítás és habverés - emeld csúcsra a konyhai izgalmakat

Ennyire szexi még sosem volt a főzés.

Ennyire szexi még sosem volt a főzés. El­ké­pesztő tech­ni­kák­kal vi­hetsz új színt a ke­ve­résbe, ka­va­rásba! Verd a habot, és hozd lázba a pá­ro­dat a pul­ton!

Íme, Stohl András hétvégi receptje! Ez mennyei!

Íme, Stohl András hétvégi receptje! Ez mennyei!

Főzz együtt vele!

A si­ke­res mű­vész­ről csak ke­ve­sen tud­ják, hogy a kony­há­ban is közel olyan te­het­sé­ges, mint a szín­pa­don. Főzz együtt vele!

Főzz együtt Szulák Andreával! Íme, a mennyei családi recept!

Főzz együtt Szulák Andreával! Íme, a mennyei családi recept!

A mű­vésznő nem­csak a szín­pa­don, a kony­há­ban is cso­dákra képes!

A bom­ba­for­má­ban lévő mű­vésznő nem­csak a szín­pa­don, hanem a kony­há­ban is cso­dákra képes!

Indítsd a hetet Bangó Margit nyári epres gombócával - Recept!

Indítsd a hetet Bangó Margit nyári epres gombócával - Recept!

Cso­dákra képes a kony­há­ban is!

A Kos­suth-díjas éne­kesnő cso­dákra képes a kony­há­ban is! Most újabb kü­lön­le­ges fo­gás­sal ör­ven­dez­teti meg a Ri­post ol­va­sóit!

Mesteri konyhatrükkök: Ezért dobj jégkockát a forró húslevesbe!

Mesteri konyhatrükkök: Ezért dobj jégkockát a forró húslevesbe!

Sze­ret­néd uralni a kony­hát ma­ga­biz­to­san és egy­sze­rűen? Akkor íme né­hány jó­ta­nács.

Ezért tegyél mindig fakanalat a fazékra főzés közben

Ezért tegyél mindig fakanalat a fazékra főzés közben

Mes­ter­sza­ká­csok osz­tot­ták meg azo­kat a for­té­lyo­kat, me­lye­ket neked is is­mer­ned kell!

Mes­ter­sza­ká­csok osz­tot­ták meg azo­kat a for­té­lyo­kat, me­lye­ket neked is is­mer­ned kell!

14 konyhatrükk, ami megváltoztatja az életed

14 konyhatrükk, ami megváltoztatja az életed

Nem is gon­dol­nád mennyi időt és ener­giát spó­rol­hatsz, ha is­mersz né­hány egy­szerű kony­hai park­tit­kát!

Nem is gon­dol­nád mennyi időt és ener­giát spó­rol­hatsz, ha is­mersz né­hány egy­szerű kony­hai park­tit­kát! Íme a leg­hasz­no­sab­bak, me­lye­ket ezen­túl min­dig al­kal­mazni fogsz!

Sztriptíz virsli, ez az új divat a konyhában

Sztriptíz virsli, ez az új divat a konyhában

For­ra­da­lom a hen­te­sek­nél. Ero­ti­kus virs­lit lát­ha­tunk a pul­tok alatt.

For­ra­da­lom a hen­te­sek­nél. Ero­ti­kus virs­lit lát­ha­tunk a pul­tok alatt, de vajon mi köze van a hu­si­nak a vet­kő­zés­hez?

Íme, Bangó Margit titkos, pünkösdi kakas receptje!

Íme, Bangó Margit titkos, pünkösdi kakas receptje!

Ezt neked is el kell ké­szí­te­ned!

A Kos­suth-díjas éne­kesnő ezzel a kü­lön­le­ges fo­gás­sal ké­szül az ün­nepre! Ezt neked is el kell ké­szí­te­ned!

Így használd a fogkefét a konyhában

Így használd a fogkefét a konyhában

A leg­ap­róbb fe­lü­le­te­ket is tö­ké­le­te­sen tisz­tán tart­ha­tod vele..

A fog­ke­fé­vel nem­csak a fo­ga­i­dat tart­ha­tod tisz­tán, a kony­há­ban is jó szol­gá­la­tot tesz. A leg­ap­róbb fe­lü­le­te­ket is tö­ké­le­te­sen tisz­tán tart­ha­tod vele. Ér­de­mes egy-ket­tő­vel töb­bet venni, ha fog­ke­féért mész a boltba!

Kockahasú pasik, akik igazán főzhetnének nálunk is...

Kockahasú pasik, akik igazán főzhetnének nálunk is...

Semmi kü­lö­nös, csak né­hány szu­per­szexi, fél­mez­te­len srác, aki a kony­há­ban sür­gö­lő­dik...

Semmi kü­lö­nös, csak né­hány szu­per­szexi, fél­mez­te­len srác, aki a kony­há­ban sür­gö­lő­dik...

Átok ül a családon: konyhájában égett halálra egy magyaregregyi nő

Átok ül a családon: konyhájában égett halálra egy magyaregregyi nő

A fél falu oda­fu­tott a tűz hal­la­tán, de meg­men­teni már nem si­ke­rült a 60 év kö­rüli asszonyt.

Kéjenc férfiak perverz vágyait teljesíti a konyhában Kelemen Anna!

Kéjenc férfiak perverz vágyait teljesíti a konyhában Kelemen Anna!

Hosszú ideje nem nyi­lat­ko­zott a mé­di­á­nak, ám most ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott ma­gán­élete leg­fél­tet­tebb tit­ka­i­ról.

Ennél könnyebben még sosem aprítottál csirkét - így a leghatékonyabb!

Ennél könnyebben még sosem aprítottál csirkét - így a leghatékonyabb!

Sok­kal egy­sze­rűbb, tisz­tább és prak­ti­ku­sabb ez a meg­ol­dás, mint bármi

Sok­kal egy­sze­rűbb, tisz­tább és prak­ti­ku­sabb ez a meg­ol­dás, mint a többi

Bochkoréknál a férfi hordja a kötényt

Bochkoréknál a férfi hordja a kötényt

Há­zas­sá­guk tit­ka­i­ról val­lott Boch­kor Gábor és Vár­ko­nyi And­rea.

Há­zas­sá­guk tit­ka­i­ról val­lott Boch­kor Gábor és Vár­ko­nyi And­rea. A mű­sor­ve­zető és hír­adós csak hét­vé­gente tud együtt ebé­delni, olyan­kor vi­szont min­dig a pasi főz.

Mit keres a konyhai papírtörlő a hűtőszekrényben?

Mit keres a konyhai papírtörlő a hűtőszekrényben?

A pa­pír­törlő nem csak sü­tés­nél jó.

Nem is gon­dol­nád, hogy egy kis prak­ti­ká­val mennyi bosszú­ság­tól meg­kí­mél­he­ted magad! A pa­pír­törlő nem csak sü­tés­nél, vagy tö­röl­ge­tés­nél hasz­nos.

Feltalálták a konyhát, ami főz és mosogat! Neked be sem kell menned

Feltalálták a konyhát, ami főz és mosogat! Neked be sem kell menned

Min­den nő egy ilyen kony­há­ról ál­mo­do­zik, ahová be sem kell menni...

Min­den nő egy ilyen kony­há­ról ál­mo­do­zik, ahová be sem kell menni, csak ki­vá­laszt­juk az ételt, és va­laki más profin el is ké­szíti ne­künk. A végén pedig el is mo­so­gat.

Egész életedben rosszul pucoltál krumplit! Így oldd meg 1 perc alatt!

Egész életedben rosszul pucoltál krumplit! Így oldd meg 1 perc alatt!

Te is utá­lod a krump­li­pu­co­lást? Mos­tan­tól nem fogod

Te is utá­lod a krump­li­pu­co­lást? Mos­tan­tól nem fogod, mert vége a szen­ve­dés­nek.

Így szabadulj meg a zsírszagtól a konyhádban!

Így szabadulj meg a zsírszagtól a konyhádban!

Egy jó va­csora nem­csak ízé­ben lehet em­lé­ke­ze­tes, de a kony­há­ban ma­radó sza­gok miatt is. Nem kell azon­ban le­mon­da­nod a finom fa­la­tok­ról, van meg­ol­dás a szag­ta­la­ní­tásra.

Megromlott az étel vagy sem? Így állapíthatod meg!

Megromlott az étel vagy sem? Így állapíthatod meg!

Évek óta ugyan­azt a cso­mag fű­szert hasz­ná­lod? Lehet, hogy el­kelne a kam­rá­ban egy na­gyobb ta­ka­rí­tás, mert még ők is meg tud­nak rom­lani.

Évek óta ugyan­azt a cso­mag fű­szert hasz­ná­lod? Lehet, hogy el­kelne a kam­rá­ban egy na­gyobb ta­ka­rí­tás, mert még az el­ront­ha­tat­lan­nak tűnő élel­mi­sze­rek is meg­rom­la­nak egy­szer. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ál­la­pítsd meg, hogy hasz­nál­hatsz-e né­hány élel­mi­szert.