CÍMKE: 'kongresszus'

Követésre méltó a magyar támogatási modell

Novák Katalin: Követésre méltó a magyar támogatási modell

A ma­gyar csa­lád­po­li­ti­kai rend­szer vi­szo­nyí­tási ponttá, hi­vat­ko­zási alappá vált.

A ma­gyar csa­lád­po­li­ti­kai rend­szer vi­szo­nyí­tási ponttá, hi­vat­ko­zási alappá vált - mondta az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­nak csa­lád- és ifjú­ság­ügyért fe­le­lős ál­lam­tit­kára.

Merkel ma távozik, ők a lehetséges utódok

Merkel ma távozik, ők a lehetséges utódok

A német kan­cel­lár ok­tó­ber­ben je­len­tette be, hogy nem kíván újra in­dulni.

A német kan­cel­lár ok­tó­ber­ben je­len­tette be, hogy nem kíván újra in­dulni pártja el­nöki tiszt­sé­géért. Ma a kong­resszus 1001 de­le­gáltja dönt arról, hogy ki kö­veti a Mut­tit a párt élén.

Fontos bejelentés, Csányi Sándort nagy megtiszteltetés érte

Fontos bejelentés, Csányi Sándort nagy megtiszteltetés érte

Az MLSZ el­nö­két újabb négy évre meg­vá­lasz­tot­ták a FIFA Eu­ró­pát kép­vi­selő al­el­nö­kévé, va­la­mint az UEFA vég­re­hajtó bi­zott­sági tag­jává.

Az MLSZ el­nö­két újabb négy évre meg­vá­lasz­tot­ták a FIFA Eu­ró­pát kép­vi­selő al­el­nö­kévé, va­la­mint az UEFA vég­re­hajtó bi­zott­sági tag­jává.

Egy korszak vége: Angela Merkel pénteken leköszön pártja éléről

Egy korszak vége: Angela Merkel pénteken leköszön pártja éléről

A német Ke­resz­tény­de­mok­rata Unió (CDU) 1001 de­le­gáltja még a héten új párt­el­nö­köt vá­laszt. Töb­ben is meg­szó­lal­tak.

Most kaptuk a hírt: Ő váltja a vezető pozícióban Merkelt

Most kaptuk a hírt: Ő váltja a vezető pozícióban Angela Merkelt

A Ke­resz­tény­de­mok­rata Unió 1001 de­le­gáltja meg­sza­vazta Ang­ela Mer­kel utód­ját a párt­el­nöki po­zí­ci­ó­ban.

A Ke­resz­tény­de­mok­rata Unió 1001 de­le­gáltja meg­sza­vazta Ang­ela Mer­kel utód­ját a párt­el­nöki po­zí­ci­ó­ban. Így dön­töt­tek a párt ham­burgi kong­resszu­sán...

A szakadék szélén: Merkel ellenfelei felfedték magukat

A szakadék szélén: Merkel ellenfelei felfedték magukat

Egyre na­gyobb a fe­szült­ség.

Ang­ela Mer­kel párt­ján belül egyre na­gyobb a kan­cel­lár el­leni el­len­ál­lás és fe­szült­ség.