CÍMKE: 'koncert'

Szomorú hírt közöltek Szulák Andreáról

Szomorú hírt közöltek Szulák Andreáról

Nem le­het­nek túl bol­do­gok a szí­nésznő ra­jon­gói.

Nem le­het­nek túl bol­do­gok a nép­szerű szí­nésznő ra­jon­gói.

Elképesztő, mit tett Lovasi András, erre nem számítottak a nők

Elképesztő, mit tett Lovasi András, erre nem számítottak a nők

Nem várt je­le­net szem­ta­núi vol­tak a ra­jon­gók a Kis­csil­lag ze­ne­kar pén­teki kon­cert­jén.

Nem várt je­le­net szem­ta­núi vol­tak a ra­jon­gók a Kis­csil­lag ze­ne­kar pén­teki kon­cert­jén.

Migránsok molesztálták a lányokat egy koncerten

Migránsok molesztálták a lányokat egy koncerten

A gyanú sze­rint egy 11 éves szí­riai mig­ráns is tagja volt annak a ban­dá­nak, amely lá­nyo­kat zak­la­tott egy kon­cer­ten.

Teljes káosz, tömegpánik alakult ki Majka buliján

Teljes káosz, tömegpánik alakult ki Majka buliján

Sok ra­jon­gó­nak nem úgy ért véget az este, ahogy azt sze­rette volna. Egy anyuka azt mondta, ha­lál­fé­lelme volt.

Sok ra­jon­gó­nak nem úgy ért véget az este, ahogy azt sze­rette volna. Egy anyuka azt mondta, egye­ne­sen ha­lál­fé­lelme volt.

Különleges jótékonysági koncertet adott Mága Zoltán

Különleges jótékonysági koncertet adott Mága Zoltán

Szol­gá­lat tel­je­sí­tés köz­ben el­hunyt rend­őrért szó­lalt meg a he­gedű a telt­há­zas elő­adá­son.

Elhunyt rendőr emlékére zenél a legendás magyar hegedűvirtuóz

Elhunyt rendőr emlékére zenél a legendás magyar hegedűvirtuóz

Mága Zol­tán pén­tek esti kon­cert­jé­nek tel­jes be­vé­te­lét aján­lotta fel az ala­pít­vány ja­vára. Ide várja ra­jon­góit.

Exkluzív fotók: ezt tette a Trónok Harca sztárja Budapesten

Exkluzív fotók: ezt tette a Trónok Harca sztárja Budapesten

Al Di Meola kon­cert­jén több sztár­ral is ta­lál­koz­ha­tott a kö­zön­ség.

Al Di Meola kon­cert­jén több sztár­ral is ta­lál­koz­ha­tott a kö­zön­ség, köz­tük a je­len­leg Ma­gyar­or­szá­gon for­gató Jason Mo­mo­á­val.

Újra Budapesten koncertezik Chris Botti

Újra Budapesten koncertezik Chris Botti

2019. jú­nius 5-én a MoM Sport­ban ad kon­cer­tet Chris Botti, a Grammy-díjas trom­bi­ta­mű­vész és ze­ne­szerző. Nevét a hazai jazz­kö­zön­ség jól is­meri, és most újra vissza­tér Ma­gyar­or­szágra.

2019. jú­nius 5-én a MoM Sport­ban ad kon­cer­tet Chris Botti, a Grammy-díjas trom­bita mű­vész és ze­ne­szerző

Ultimátumot adott az EDDA tagjainak Pataky Attila

Ultimátumot adott az EDDA tagjainak Pataky Attila

Pa­taky At­tila nem bízza a vé­let­lenre.

Már ja­vá­ban ké­szül a május végi kon­cert­jére az EDDA Művek. Pa­taky At­tila nem bízza a vé­let­lenre, vas­kezű front­em­ber.

Bejelentették a Budapest Park x Unicef segélykoncert fellépőit

Bejelentették a Budapest Park x Unicef segélykoncert fellépőit

Véget ért a tit­ko­ló­zás, mától nyil­vá­nos a lista, íme a Bu­da­pest Park x UNICEF Se­gély­kon­cert fel­lé­pői.

Lindsey Stirling Live in Concert

Visszatér a hegedű virtuóz, kecses balerina Budapestre: Lindsey Stirling Live in Concert

A he­ge­dű­vir­tuóz és ke­cses ba­le­rina, Lin­dsey Stir­ling eu­ró­pai tur­néja ke­re­té­ben, 2019. ok­tó­ber 7-én a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lép fel!

A he­ge­dű­vir­tuóz és ke­cses ba­le­rina, Lin­dsey Stir­ling eu­ró­pai tur­néja ke­re­té­ben, 2019. ok­tó­ber 7-én a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lép fel! Pro­duk­ci­ója kü­lön­le­ges él­ményt ígér.

Luis Fonsi ismét tarol a nyár legnagyobb új slágerével a Despacito után

Luis Fonsi ismét tarol a nyár legnagyobb új slágerével a Despacito után

Egy nap alatt öt­mil­lió fe­letti meg­te­kin­tés­nél jár Luis Fonsi új dala.

Egy nap alatt öt­mil­lió fe­letti meg­te­kin­tés­nél jár Luis Fonsi új dala.

Aggasztó hírek érkeztek Demjén Ferenc állapotáról

Aggasztó hírek érkeztek Demjén Ferenc állapotáról

Újabb kon­cer­tet kel­lett le­mon­da­nia a nép­szerű éne­kes­nek feb­ru­ári csí­pő­mű­tétje után.

Újabb kon­cer­tet kel­lett le­mon­da­nia a nép­szerű éne­kes­nek feb­ru­ári csí­pő­mű­tétje után.

"50 ÉV Lélekjelenlét" Jubileumi koncert

"50 ÉV Lélekjelenlét" Jubileumi koncert

Vámos Zsolt fél év­szá­za­dos szü­le­tés­nap­ját ha­tal­mas ne­vek­kel ün­nepli

Vámos Zsolt fél év­szá­za­dos szü­le­tés­nap­ját ra­jon­gó­i­val és a ba­rá­ta­i­val ün­nepli áp­ri­lis 25-én az Ana­log Music Hall-ban.

Hatalmas sikert aratott Mága Zoltán New Yorkban

Hatalmas sikert aratott Mága Zoltán New Yorkban

A ma­gyar he­ge­dű­vir­tuóz 2019-es ame­ri­kai tur­néja el­söprő si­kert ara­tott.

Nem hiszed el, ki kelti életre Zámbó Jimmyt

Nem hiszed el, ki kelti életre Zámbó Jimmyt

A ra­jon­gók a kü­lön­le­ges tech­ni­ká­nak kö­szön­he­tően újra lát­hat­ják őt.

A ra­jon­gók a kü­lön­le­ges tech­ni­ká­nak kö­szön­he­tően újra lát­hat­ják őt.

A történet folytatódik...

A történet folytatódik...

A tör­té­ne­lem­ben elő­ször az ere­deti Enigma han­gok újra össze­áll­nak.

A tör­té­ne­lem­ben elő­ször az ere­deti Enigma han­gok újra össze­áll­nak.

Ismét meghódította az amerikai és kanadai közönséget Mága Zoltán

Ismét meghódította az amerikai és kanadai közönséget Mága Zoltán

Szűnni nem akaró álló taps­vi­har­ral ju­tal­mazta a kö­zön­ség.

Szűnni nem akaró álló taps­vi­har­ral ju­tal­mazta a kö­zön­ség.

Ünnepelj Te is Rhoda Scott-tal

Ünnepeljen Ön is Rhoda Scott-tal

Idén ta­vas­szal egy új ol­da­lát is meg­mu­tatja az or­go­nista ikon.

Idén ta­vas­szal a Lady Qu­ar­tet néven meg­is­mert for­má­ci­ó­ban Rhoda Scott és három jazz­te­het­ség ér­ke­zik a ma­gyar fő­vá­rosba, ahol egy új ol­da­lát is meg­mu­tatja az or­go­nista ikon.

Ne maradj le az év bulijáról! Budapestre jön Luis Fonsi!

Ne maradj le az év bulijáról! Budapestre jön Luis Fonsi!

Az el­múlt évek leg­na­gyobb slá­ger­ki­rá­lya au­gusz­tus­ban va­diúj és per­sze ré­gebbi forró han­gu­latú slá­ge­re­i­vel rob­ban be a bu­da­pesti nyárba.

Elképesztő koncertet ad a diszkó koronázatlan királynője!

Elképesztő koncertet ad a diszkó koronázatlan királynője!

Fe­lejt­he­tet­len kon­certre ké­szül Zol­tán Erika ok­tó­ber­ben a SYMA Csar­nok­ban

Fe­lejt­he­tet­len kon­certre ké­szül Zol­tán Erika ok­tó­ber­ben a SYMA Csar­nok­ban

Nagy a baj, komoly műtéten esett át a népszerű magyar legenda

Nagy a baj, komoly műtéten esett át a népszerű magyar legenda

A szín­pad he­lyett most a re­ha­bi­li­tá­ci­ó­jára kell össz­pon­to­sí­ta­nia.

A szín­pad he­lyett most a re­ha­bi­li­tá­ci­ó­jára kell össz­pon­to­sí­ta­nia.

Előkerült a videó, ilyen volt utolsó koncertjének próbáján Koós János

Előkerült a videó, ilyen volt utolsó koncertjének próbáján Koós János

Az éne­kes a fel­vé­tel alap­ján jól volt, ren­ge­te­get vic­ce­lő­dött, jól érezte magát Csong­rádi Ka­tá­val és a csa­pat­tal.

Ingyenes koncertek egész áprilisban az Akvárium Tavasz Teraszon

Ingyenes koncertek egész áprilisban az Akvárium Tavasz Teraszon

Be­kö­szön­tött az áp­ri­lis, és a szép ta­va­szi idő is.

Be­kö­szön­tött az áp­ri­lis, és a szép ta­va­szi idő is, ez pedig azt je­lenti, hogy ismét kez­de­tét ve­heti az egyik leg­jobb kül­téri prog­ram­so­ro­zat, az Ak­vá­rium Ta­vasz Te­rasz.

Jót tenni és hatalmasat bulizni egyszerre? Itt az alkalom!

Jót tenni és hatalmasat bulizni egyszerre? Itt az alkalom!

Se­gély­kon­cert a világ leg­ne­he­zebb sorsú gye­re­ke­i­ért jú­nius 16-án!

Se­gély­kon­cert a világ leg­ne­he­zebb sorsú gye­re­ke­i­ért jú­nius 16-án!

Fantasztikus, mit tett Mága Zoltán

Fantasztikus, mit tett Mága Zoltán

Mint­egy 10 mil­lió fo­rin­tot gyűjtve nyúj­tott se­gít­sé­get Er­dély­ben.

Mint­egy 10 mil­lió fo­rin­tot gyűjtve nyúj­tott se­gít­sé­get Er­dély­ben Mága Zol­tán.

Nagyszabású koncertet ad Faludi Judit csellóművész!

Nagyszabású koncertet ad Faludi Judit csellóművész!

Ér­de­mes lesz már­cius 23-án szom­ba­ton el­lá­to­gatni a Bu­da­pesti Kong­resszusi Köz­pontba!

Paul Anka-koncert Budapesten

Paul Anka-koncert Budapesten

A világ egyik leg­sok­ol­da­lúbb dal­szer­zője és éne­kese, Paul Anka idén nyá­ron Bu­da­pes­ten ad kon­cer­tet a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

A világ egyik leg­sok­ol­da­lúbb dal­szer­zője és éne­kese, Paul Anka idén nyá­ron Bu­da­pes­ten ad kon­cer­tet.

A Thievery Corporation tér vissza a Parkba!

A Thievery Corporation tér vissza a Parkba!

Kevés olyan ze­ne­kar lé­te­zik, akik húsz éve úgy ör­ven­de­nek tö­ret­len nép­sze­rű­ség­nek, hogy nem volt rá­diós slá­ge­rük

Kevés olyan ze­ne­kar lé­te­zik, akik húsz éve úgy ör­ven­de­nek tö­ret­len nép­sze­rű­ség­nek, hogy nem volt rá­diós slá­ge­rük

Pokoli fájdalom: Gerincsérv miatt mondta le fellépéseit Freddie

Pokoli fájdalom: Gerincsérv miatt mondta le fellépéseit Freddie

Ag­gód­nak a ra­jon­gók a sár­mos ma­gyar éne­ke­sért.

Ag­gód­nak a ra­jon­gók a sár­mos ma­gyar éne­ke­sért.

Súlyos beteg diáklányon is segített Mága Zoltán

Súlyos beteg diáklányon is segített Mága Zoltán

Szám­ta­lan ember éle­tét tette jobbá.

A vi­lág­szerte is­mert he­ge­dű­mű­vész nem elő­ször segít a rá­szo­ru­ló­kon: az el­múlt na­pok­ban szám­ta­lan ember éle­tét tette jobbá.

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Ta­valy év végén vál­tak külön, azóta is min­denki ta­lál­gat.

Ta­valy év végén vál­tak külön, azóta is min­den­kit ér­de­kel, hogy mi lesz ez­után.

Újabb magyar nyelvű számmal rukkolt elő a Brains!

Újabb magyar nyelvű számmal rukkolt elő a Brains!

Vissza­tér­nek a gyö­ke­rek­hez.

Ha­zánk leg­nép­sze­rűbb élő elekt­ro­ni­kus zenei for­má­ci­ója, úgy tűnik, vissza­tér a gyö­ke­rek­hez.

Andrea Bocelli dupla koncertet ad az Arénában

Andrea Bocelli dupla koncertet ad az Arénában

Óri­ási az ér­dek­lő­dés.

Ha­tal­mas ér­dek­lő­dés övezte And­rea Bo­celli bu­da­pesti kon­cert­jé­nek hírét, a 2019. no­vem­ber 16-i kon­certre min­den jegy el­kelt már.

Egy hét múlva érkezik John Mayall az Akvárium Klubba

Egy hét múlva érkezik John Mayall az Akvárium Klubba

A brit blues zene aty­ja­ként em­le­ge­tett gi­tár­hős új al­bu­má­val ér­ke­zik az Ak­vá­rium Klub NagyHall­jába.

A brit blues zene aty­ja­ként em­le­ge­tett, 85 éves gi­tár­hős egy hét múlva új al­bu­má­val ér­ke­zik az Ak­vá­rium Klub NagyHall­jába.

Budapestre érkezik a Hammond-orgona mezítlábas királynője

Budapestre érkezik a Hammond-orgona mezítlábas királynője

80. szü­li­nap­ját ün­nepli Rhoda Scott.

Láb­tö­rése és fel­épü­lése után áp­ri­lis 14-én, va­sár­nap 18 órá­tól a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lép fel a 80. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő Rhoda Scott.

Kezdődik a hatodik Nagy-Szín-Pad!

Kezdődik a hatodik Nagy-Szín-Pad!

Indul a kon­cer­tező elő­adók leg­ran­go­sabb hazai ver­se­nye.

A Nagy-Szín-Pad! május 8-9-10-11-i elő­dön­tő­i­nek, va­la­mint a május 16-i dön­tő­nek is az Ak­vá­rium Klub ad ott­hont, a kon­cer­te­ket az M2 Pe­tőfi TV élő­ben köz­ve­títi.

Vadonatúj zenekarral tér vissza Beri Ary, új életéről vallott

Vadonatúj zenekarral tér vissza Beri Ary, új életéről vallott

A Sze­re­lem az első vérig sztárja egy időre tel­je­sen el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől.

A Sze­re­lem az első vérig sztárja egy időre tel­je­sen el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől. Most vissza­tér.

Hogy mi? Bilincsbe verték koncert közben a magyar énekest

Hogy mi? Bilincsbe verték koncert közben a magyar énekest

Vá­rat­lan in­ci­dens za­varta meg az együt­tes ka­na­dai kon­cert­jét. Erre aztán senki se szá­mí­tott!

Vá­rat­lan in­ci­dens za­varta meg az együt­tes ka­na­dai kon­cert­jét. Erre aztán senki se szá­mí­tott!

Mellbimbót villantott budapesti koncertjén Nicki Minaj

Mellbimbót villantott budapesti koncertjén Nicki Minaj

Nicki Minaj töb­bet mu­ta­tott.

Nicki Minaj töb­bet mu­ta­tott a kel­le­té­nél, de ezt egy csep­pet sem bán­ták a ra­jon­gók. Sokak sze­rint már ezért meg­érte várni a ké­sés­sel kez­dődő show-ra.

Lángoló autó sofőrjén segített ByeAlex

Lángoló autó sofőrjén segített ByeAlex

Sen­kit nem ér­de­kelt, egye­dül Alex állt meg se­gí­teni a baj­ba­ju­tot­ta­kon.

Sen­kit nem ér­de­kelt az ijesztő hét­végi hely­zet, egye­dül Alex állt meg se­gí­teni a baj­ba­ju­tot­ta­kon, akik kö­szö­nő­le­ve­let írtak neki. Az éne­kes a Fa­ce­boo­kon fa­kadt ki a kö­zö­nyös em­ber­tár­sai miatt.

Óriási dobásra készül a születésnapos magyar legenda

Óriási dobásra készül a születésnapos magyar legenda

Ba­lázs Fecó ha vissza­fo­got­tan is, de fo­lya­ma­to­san dol­go­zik. Szü­le­tés­napja al­kal­má­ból be­szél­get­tünk a le­gen­dá­val.

Ba­lázs Fecó ha vissza­fo­got­tan is, de fo­lya­ma­to­san dol­go­zik. Szü­le­tés­napja al­kal­má­ból be­szél­get­tünk a le­gen­dá­val.

Óriási meglepetés, Magyarországra látogat Toto Cutugno!

Óriási meglepetés, Magyarországra látogat Toto Cutugno!

A nép­szerű ze­ne­szerző Ma­gyar­or­szá­gon ad kon­cer­tet, ami­nek során 75. szü­le­tés­nap­ját is meg­ün­nepli a kö­zön­ség­gel.

A nép­szerű ze­ne­szerző Ma­gyar­or­szá­gon ad kon­cer­tet, ami­nek során 75. szü­le­tés­nap­ját is meg­ün­nepli a kö­zön­ség­gel.

Meglepődtek a rajongók: Ezt tette a Curtis a visszatérő koncertjén

Meglepődtek a rajongók: Ezt tette a Curtis a visszatérő koncertjén

Még min­dig sokan ag­gód­nak az új­pesti rap­pe­rért!

Még min­dig sokan ag­gód­nak az új­pesti rap­pe­rért!

Hatalmas bejelentés: erre készül a híres magyar énekes

Hatalmas bejelentés: erre készül a híres magyar énekes

Deák Bill Gyula még min­dig ren­dü­let­len ener­gi­á­val dol­go­zik, nagy do­básra ké­szül de­cem­ber­ben.

Deák Bill Gyula még min­dig ren­dü­let­len ener­gi­á­val dol­go­zik, nagy do­básra ké­szül de­cem­ber­ben.

Először koncertezik Budapesten Ziggy Marley!

Először koncertezik Budapesten Ziggy Marley!

Ziggy ta­valy járt elő­ször ha­zánk­ban

Bob Mar­ley leg­idő­sebb fia már szám­ta­lan­szor be­bi­zo­nyí­totta, hogy méltó rá, hogy to­vább­vi­gye le­gen­dás édes­apja örök­sé­gét.

Hatalmas dobásra készül Presser Gábor felfedezettje

Hatalmas dobásra készül Presser Gábor felfedezettje

Va­diúj le­mez­zel és kon­cert­tel jön Viki.

Va­diúj le­mez­zel és kon­cert­tel lepi meg ra­jon­góit Voga Viki.

Tűz volt a magyar együttes busza mellett, miközben koncerteztek

Tűz volt a magyar együttes busza mellett, miközben koncerteztek

Va­ló­szí­nű­leg egy tini dob­ha­tott gyú­lé­kony fo­lya­dé­kot két autó közé.

Little Big a Budapest Parkban!

Rave-be ért az orosz banda - Little Big a Budapest Parkban!

Kevés őrül­tebb ze­ne­kart tud­nánk fel­so­rolni a pi­ac­ról, mint a Little Big

A 2013-ban ala­kult rave csa­pat, a Little Big azon kevés orosz ze­ne­ka­rok közé tar­to­zik, akik ha­zá­ju­kon kívül is re­kord­idő alatt let­tek is­mer­tek. A

Kiderült, hogy kik lépnek fel Nicki Minaj előtt Budapesten

Kiderült, hogy kik lépnek fel Nicki Minaj előtt Budapesten

A min­den idők egyik leg­be­fo­lyá­so­sabb rap­per nő­jé­nek tar­tott Nicki Minaj most elő­ször lép majd fel ná­lunk.

A min­den idők egyik leg­be­fo­lyá­so­sabb rap­per nő­jé­nek tar­tott Nicki Minaj most elő­ször lép majd fel ná­lunk.

Végre Magyarországra is eljut a Three Days Grace

Végre Magyarországra is eljut a Three Days Grace

A Bu­da­pest Park­ban adnak kon­cer­tet.

Jú­nius 11-én a Bu­da­pest Park­ban adnak kon­cer­tet, rá­adá­sul a szin­tén ke­mény­vo­na­las Ha­lest­orm tár­sa­sá­gá­ban!

Wolfmother az Akvárium Klubban

Wolfmother az Akvárium Klubban

Az auszt­rál Wolf­mo­ther jú­nius 15-én vissza­tér az Ak­vá­rium Klubba.

A vin­tage rock egyik leg­alap­ve­tőbb ze­ne­kara, az auszt­rál Wolf­mo­ther jú­nius 15-én vissza­tér az Ak­vá­rium Klubba, hogy ismét fe­lejt­he­tet­len erő­vel csap­jon le a rock and roll a NagyHall­ban.

Három év után visszatér a Budapest Park színpadára Zaz!

Három év után visszatér a Budapest Park színpadára Zaz!

A bájos éne­kesnő leg­na­gyobb slá­ge­rei mel­lett na­gyon friss, ta­valy no­vem­ber­ben meg­je­lent al­bu­má­nak da­lait is ma­gá­val hozza majd.

Nap­ja­ink egyik leg­nép­sze­rűbb fran­cia éne­kes­nője Isa­belle Geff­roy, aki három évvel első Bu­da­pest par­kos kon­certje után tér vissza a kon­cert­hely­színre. A bájos éne­kesnő leg­na­gyobb slá­ge­rei mel­lett ta­valy no­vem­ber­ben meg­je­lent al­bu­má­nak da­lait is ma­gá­val hozza majd.

Új lemezével érkezik Budapestre a You Me At Six

Új lemezével érkezik Budapestre a You Me At Six

A brit csa­pat ok­tó­ber­ben je­len­tette meg ha­to­dik nagy­le­me­zét és a tur­né­val Eu­ró­pát is célba ve­szik.

A brit csa­pat ok­tó­ber­ben je­len­tette meg ha­to­dik nagy­le­me­zét, az azt be­mu­tató tur­né­val pedig Eu­ró­pát is célba ve­szik.

Különleges koncertvideóval jelentkezik a Fran Palermo

Különleges koncertvideóval jelentkezik a Fran Palermo

A 2018-as év egy­ér­tel­műen a leg­moz­gal­ma­sabb­nak bi­zo­nyult a Fran Pa­lermo éle­té­ben.

Frank Carter and the Rattlesnakes az Akvárium Klubban

Frank Carter and the Rattlesnakes az Akvárium Klubban

A ze­ne­kar az End of Suffe­ring című leg­újabb al­bu­má­val ér­ke­zik már­cius 30-án a KisHallba.

Ma­gyar­or­szá­gon elő­ször az Ak­vá­rium Klub­ban ad kon­cer­tet Frank Car­ter and the Ratt­les­na­kes. A ze­ne­kar az End of Suffe­ring című leg­újabb al­bu­má­val ér­ke­zik már­cius 30-án a KisHallba.

David Duchovny Meet and Greet Esemény

David Duchovny Meet and Greet Esemény

David Duchovny Meet and Greet Esemény

Ta­lál­koz­zon sze­mé­lye­sen az X-akták Fox Mul­der ügy­nö­ké­vel és a a Ka­li­for­gia Hank Mo­ody­já­val! Je­gyek kor­lá­to­zott szám­ban még kap­ha­tók!

Ta­lál­koz­zon sze­mé­lye­sen az X-akták Fox Mul­der ügy­nö­ké­vel és a a Ka­li­for­gia Hank Mo­ody­já­val!

Testből testbe - A Müller Péter Sziámi AndFriends duplázik az A38-on!

Testből testbe - A Müller Péter Sziámi AndFriends duplázik az A38-on!

A Mül­ler Péter Szi­ámi ne­vé­vel fém­jel­zett ba­ráti tár­sa­ság dupla kon­certje.

A Mül­ler Péter Szi­ámi ne­vé­vel fém­jel­zett ba­ráti tár­sa­ság kon­cert­jére vil­lám­gyor­san el­fogy­tak a je­gyek.

Különleges téli mulatsággal ünnepli 20 éves jubileumát a Magna Cum Laude

Különleges téli mulatsággal ünnepli 20 éves jubileumát a Magna Cum Laude

Kar­ri­er­jé­nek két év­ti­ze­des ju­bi­le­u­mát kü­lön­le­ges­nek ígér­kező téli mu­lat­ság­gal ün­nepli a Magna Cum Laude ze­ne­kar.

Könnyek között vallott Kovács Kati: nehéz volt színpadra állnia

Könnyek között vallott Kovács Kati: nehéz volt színpadra állnia

Ko­vács Kati csa­lád­ja­ként te­kin­tett tánc­dal­fesz­ti­vá­los kol­lé­gá­ira, akik közül sokan már nin­cse­nek ve­lünk.

Kiderült, nekik adományoz milliókat Majka!

Kiderült, nekik adományoz milliókat Majka!

Fer­ge­te­ges kon­cer­tet ad va­sár­nap.

Fer­ge­te­ges kon­cer­tet ad va­sár­nap este a rap­per és a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar. A közös fel­lé­pés rég­óta érett már, és most be­kö­vet­ke­zett.

Könnyekben tört ki Demjén Rózsi, ezért sírta el magát koncert közben

Könnyekben tört ki Demjén Rózsi, ezért sírta el magát koncert közben

Több mint tíz­ezer ember előtt ha­tó­dott meg a le­gen­dás éne­kes a szín­pa­don. Vál­lalta az ér­zel­meit.

Elképesztő megtiszteltetés: Mága Zoltán a Zene templomában lép fel

Elképesztő megtiszteltetés: Mága Zoltán a Zene templomában lép fel

A he­ge­dű­mű­vész ismét az egyik leg­ran­go­sabb kon­cert­te­rem­ben lép fel.

A he­ge­dű­mű­vész ismét az egyik leg­ran­go­sabb kon­cert­te­rem­ben lép fel.

Zsédának jól indul az éve

Zsédának jól indul az éve

Kü­lön­le­ges fel­ké­rést ka­pott Zséda!

Az angol ki­rá­lyi ház ked­venc cros­sover ének­együt­tese, a ha­ma­ro­san Bu­da­pes­ten és Deb­re­cen­ben is fel­lépő Blake Zsé­dát kérte fel ven­dé­gül a hazai kon­cer­te­ken.

Hatalmas siker: Ismét telt házas újévi koncertet adott Mága Zoltán

Hatalmas siker: Ismét telt házas újévi koncertet adott Mága Zoltán

A Kár­pát-me­dence leg­na­gyobb gá­la­mű­so­rá­ban kö­szön­tötte a he­ge­dű­mű­vész az új esz­ten­dőt.

Összeomlott a színpadon az énekesnő, félbe kellett hagyni a koncertet

Összeomlott a színpadon az énekesnő, félbe kellett hagyni a koncertet

Könnyek­ben tört ki dala elő­adása köz­ben, nem bírta foly­tatni.

Könnyek­ben tört ki dala elő­adása köz­ben, nem bírta foly­tatni.

Csendes szilveszterre készül a magyar legenda

Csendes szilveszterre készül a magyar legenda

Koós János em­lé­ke­i­ben ma is élén­ken élnek az úgy­ne­ve­zett hős­kor szil­vesz­te­rei...

Koós János em­lé­ke­i­ben ma is élén­ken élnek az úgy­ne­ve­zett hős­kor szil­vesz­te­rei, ami­kor egyet­len nap alatt akár 10 fel­lé­pése is akadt.

Az együttest és a közönséget is elsodorta a szökőár

Brutális dolog történt a koncerten, az együttest és a közönséget is elsodorta a szökőár

Leg­alább 62 ember meg­halt.

Szö­kőár pusz­tí­tott In­do­né­zia nyu­gati ré­szén, leg­alább 62 ember meg­halt.

THE NICKI WRLD TOUR KOOPRODUKCIÓBAN A JUICE WRLD-EL

THE NICKI WRLD TOUR KOOPRODUKCIÓBAN A JUICE WRLD-EL

NICKI MINAJ BEJELENTI A THE NICKI WRLD TOUR-t (A NICKI VILÁGTURNÉT) A JUICE WRLD-EL KOOPRODUKCIÓBAN

John Mayall visszatér az Akvárium Klubba

Micsoda hír: John Mayall visszatér az Akvárium Klubba

A brit blues­zene aty­ja­ként em­le­ge­tett gi­tár­hős ismét Bu­da­pestre ér­ke­zik. Az idén 85 esz­ten­dős le­genda már­cius 19-én ját­szik majd az Ak­vá­rium Klub­ban.

A brit blues­zene aty­ja­ként em­le­ge­tett gi­tár­hős ismét Bu­da­pestre ér­ke­zik. Az idén 85 éves le­genda már­cius 19-én ját­szik majd az Ak­vá­rium Klub­ban. Rá­adá­sul a mű­vész ha­ma­ro­san új al­bum­mal je­lent­ke­zik, me­lyen szá­mos is­mert gi­tá­ros is ját­szik majd.

Különleges kéréseket küldött a budapesti hotelnek a világsztár

Különleges kéréseket küldött a budapesti hotelnek a világsztár

Sehol nem sze­re­pel­het a 13-as szám és a lila szín - kü­lön­le­ges kí­ván­ság­lis­tát kap­tak a ja­nu­ári kon­cert szer­ve­zői.

Sehol nem sze­re­pel­het a 13-as szám és a lila szín - kü­lön­le­ges kí­ván­ság­lis­tát kap­tak a kon­cert­szer­ve­zők.

Nemrég még hajléktalan volt, most ő a világ legsikeresebb zenésze

Nemrég még hajléktalan volt, most ő a világ legsikeresebb zenésze

A fi­a­tal ze­nész min­den­kit maga mögé uta­sí­tott és most már fel­fog­ha­tat­lan össze­ge­ket keres. Jö­vőre Bu­da­pestre ér­ke­zik.

Legyen tánc! címmel a Szegedi Kortárs Balettel áll színpadra a Honeybeast.

A Szegedi Kortárs Balettel turnézik a Honeybeast

Le­gyen tánc! cím­mel a nem­zet­közi hírű Sze­gedi Kor­társ Ba­lett tán­co­sa­i­val áll szín­padra a Ho­ney­beast.

Micsoda bejelentés, ez a világsztár érkezik a STRAND Fesztiválra

Micsoda bejelentés, ez a világsztár érkezik a 2019-es STRAND Fesztiválra a Balaton partjára

Jövő nyá­ron Za­már­di­ban lép majd szín­padra nap­ja­ink egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adója.

Jövő nyá­ron Za­már­di­ban lép majd szín­padra nap­ja­ink egyik leg­nép­sze­rűbb kül­földi elő­adója. Ter­mé­sze­te­sen nem csak nem­zet­közi, de szá­mos hazai ked­venc is tisz­te­le­tét teszi majd a könnyű­ze­nei ese­mé­nyen.