CÍMKE: 'koncert'

Siófokon, a Pünkösdi Szezonnyitón indítja a nyarat a Wellhello

Siófokon, a Pünkösdi Szezonnyitón indítja a nyarat a Wellhello

Idei első ba­la­toni kon­cert­jét a sió­foki Pün­kösdi Sze­zon­nyi­tón, május 19-én adja a Well­hello.

Idei első ba­la­toni kon­cert­jét a sió­foki Pün­kösdi Sze­zon­nyi­tón, május 19-én adja a Well­hello.

Te is megnézheted: Magyarországon a világhírű Postmodern Jukebox

Te is megnézheted: Magyarországon a világhírű Postmodern Jukebox

A kon­cert alatt meg­szű­nik a va­ló­ság, tör­té­nelmi zenei uta­zás kez­dő­dik.

A kon­cert alatt meg­szű­nik a va­ló­ság.

Súlyos veszteség érte Demjén Ferencet, dühöng az énekes

Súlyos veszteség érte Demjén Ferencet, dühöng az énekes

Rózsi ér­tet­le­nül áll a tör­tén­tek előtt, de egy­előre hiába kö­ve­tel ma­gya­rá­za­tot.

Rózsi ér­tet­le­nül áll a tör­tén­tek előtt, de egy­előre hiába kö­ve­tel ma­gya­rá­za­tot.

Nagy örömhírt jelentett be Király Viktor

Nagy örömhírt jelentett be Király Viktor

Ha­tal­mas le­he­tő­sé­get ka­pott.

Ha­tal­mas le­he­tő­sé­get ka­pott az éne­kes. Az Ins­tag­ram-ol­da­lán vi­de­ó­ban be­szélt a rész­le­tek­ről.

Elképesztő, ami Balázs Fecó koncertjén történt: megszólalt az énekes

Elképesztő, ami Balázs Fecó koncertjén történt: megszólalt az énekes

A le­gen­dás Korál együt­tes most ün­ne­pelte 40. szü­le­tés­nap­ját.

A le­gen­dás Korál együt­tes most ün­ne­pelte 40. szü­le­tés­nap­ját.

Újabb botrányba keveredett Jolly! Élő videóban üzent!

Újabb botrányba keveredett Jolly! Élő videóban üzent Kunu Marionak

Az éne­kes a Vá­ros­li­get­ben lé­pett fel május el­se­jén, ahol nem ala­kult min­den zök­ke­nő­men­te­sen...

Így búcsúztak el a tragikusan elhunyt magyar énekesnőtől, mindenki sírt

Így búcsúztak el a tragikusan elhunyt magyar énekesnőtől, mindenki sírt

Meg­ható volt a Fá­bián Juli em­lék­kon­cert.

Meg­ható és szí­vet me­len­gető volt a de­cem­ber 16-án tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon el­hunyt Fá­bián Juli em­lé­kére szer­ve­zett kon­cert a Bu­da­pest Park­ban. Fá­bián Juli szü­le­i­nek és ba­rá­tai már a te­me­tés után gon­dol­koz­tak az ese­mény lét­re­ho­zá­sá­ban.

Könnyezve emlékezett elhunyt barátjára a világsztár

Könnyezve emlékezett elhunyt barátjára a világsztár

Az éne­kesnő egy­per­ces csön­det kért ra­jon­gó­i­tól kon­certje alatt. Így ál­lí­tott em­lé­ket az el­hunyt le­gen­dá­nak.

Az éne­kesnő egy­per­ces csön­det kért ra­jon­gó­i­tól kon­certje alatt.

A Sziget egy nagy, közös ünnep

A Sziget egy nagy, közös ünnep

A nap­tárba min­denki írja be: au­gusz­tus 8-15-ig Szi­get!

A nap­tárba min­denki írja be: au­gusz­tus 8-15-ig Szi­get! A je­gyek gyor­san fogy­nak, ér­de­mes mi­ha­ma­rabb be­sze­rezni őket!

Ilyen nincs! Majka és Curtis több világsztárt is túlszárnyalt!

Ilyen nincs! Majka és Curtis több világsztárt is túlszárnyalt!

Erre még nem volt példa...

Ma­jo­ros Péter újabb el­ké­pesztő re­kor­dot dön­tött, erre még nem volt példa a tör­té­ne­lem során...

Balázs Fecó: A közönség első három sora orvosokból áll majd

Balázs Fecó: A közönség első három sora orvosokból áll majd

A ke­mény pró­ba­idő­szak meg­vi­seli a le­gen­dás éne­kes szer­ve­ze­tét.

A Korál ze­ne­kar 40 éves ju­bi­le­umi kon­certje előtti ke­mény pró­ba­idő­szak meg­vi­seli a le­gen­dás éne­kes szer­ve­ze­tét, de ő ki­tart.

Margaret Island 4. születésnap a Parkban!

Margaret Island 4. születésnap a Parkban!

Május 3-án a Mar­ga­ret Is­land­del nyitja meg ka­puit a fő­vá­ros leg­na­gyobb sza­bad­téri klubja, a Bu­da­pest Park.

Május 3-án a Mar­ga­ret Is­land­del nyitja meg ka­puit a fő­vá­ros leg­na­gyobb sza­bad­téri klubja, a Bu­da­pest Park.

Durván kimerült Vastag Csaba, nehéz időszakon van túl

Durván kimerült Vastag Csaba, nehéz időszakon van túl

A Slá­ger TV Hí­r­adó csü­tör­töki adá­sá­ban Vas­tag Csaba be­szá­mol a fá­rasztó he­tek­ről...

A Slá­ger TV Hí­r­adó csü­tör­töki adá­sá­ban Vas­tag Csaba be­szá­mol a fá­rasztó he­tek­ről...

Óriási hír: Világsztárnak énekelhet Vastag Csaba

Óriási hír: Világsztárnak énekelhet Vastag Csaba

A ma­gyar sztár fel­éne­kelte Elvis egyik el­fe­le­dett dalát, a vég­ered­ményt ha­ma­ro­san Pris­cilla Pres­ley is hall­hatja.

Meggyógyult az énekes, jöhet a lemezbemutató koncert

Meggyógyult az énekes, jöhet a lemezbemutató koncert

A Ke­le­men Ka­bát­ban ze­ne­kar­nak most már tény­leg lesz le­mez­be­mu­tató kon­certje az Ak­vá­ri­um­ban!

Felvette a harcot a jegyüzérekkel szemben a TicketSwap!

Felvette a harcot a jegyüzérekkel szemben a TicketSwap!

Jegy­üzé­rek és csa­lók lepik el az el­len­őri­zet­len in­ter­ne­tes fó­ru­mo­kat és Fa­ce­book cso­por­to­kat.

Koncertezés közben lőtték le a népszerű énekesnőt! - videó

Koncertezés közben lőtték le a népszerű énekesnőt! - videó

A mű­vésznő rá­adá­sul ter­hes volt, ami még tra­gi­ku­sabbá teszi az ese­ményt. El­ké­pesztő indok miatt gyil­kolt az ittas tet­tes...

A mű­vésznő rá­adá­sul ter­hes volt, ami még tra­gi­ku­sabbá teszi az ese­ményt. El­ké­pesztő indok miatt gyil­kolt az ittas tet­tes...

Nagyon rámozdult Lalira a szívtipró sztárénekes

Nagyon rámozdult Lalira a szívtipró sztárénekes

Anna Kur­nyi­kova tuti nem örült.

Anna Kur­nyi­kova mo­so­lya biz­to­san nem volt őszinte, ami­kor meg­látta En­ri­qu­é­ről ezt a képet.

Botrány, visszaélnek Korda György és Balázs Klári nevével

Botrány, visszaélnek Korda György és Balázs Klári nevével

A páros fi­gyel­mez­teti a ra­jon­gó­kat!

Hamis je­gye­ket árul­nak egy deb­re­ceni kon­certre, ami nem is lesz meg­tartva: az éne­kes­pá­ros fi­gyel­mez­teti a ra­jon­gó­kat!

Nagy Feró elárulta, milyen meglepetéssel készül az Aréna-koncertre

Nagy Feró elárulta, milyen meglepetéssel készül az Aréna-koncertre

Óri­ási bu­lira han­gol a kerek szü­le­tés­na­pot ün­neplő Be­at­rice!

Óri­ási bu­lira han­gol a kerek szü­le­tés­na­pot ün­neplő Be­at­rice!

Ezzel a szokással, akár 9 évvel is tovább élhetsz!

Ezzel a szokással, akár 9 évvel is tovább élhetsz!

Brit vi­sel­ke­dés­ku­ta­tók egy olyan meg­lepő ered­ménnyel áll­tak elő, ami­nek in­kább az el­len­ke­ző­jét hit­tük eddig.

Brit vi­sel­ke­dés­ku­ta­tók egy olyan meg­lepő ered­ménnyel áll­tak elő, ami­nek in­kább az el­len­ke­ző­jét hit­tük eddig.

Aggódnak a rajongók, azonnal meg kellett műteni a magyar énekest

Aggódnak a rajongók, azonnal meg kellett műteni a magyar énekest

Egye­lőre nem tudni, mikor tér­het vissza a szín­padra Gás­pár Laci.

Egye­lőre nem tudni, mikor tér­het vissza a szín­padra Gás­pár Laci.

Súlyos a helyzet: egyre betegebb, lemondta koncertjeit Celine Dion

Súlyos a helyzet: egyre betegebb, lemondta koncertjeit Celine Dion

A pop­éne­kes­nő­nek a fülét kell mű­teni, hogy újra éne­kel­hes­sen. Addig is a ra­jon­gói tü­rel­mét kérte.

A pop­éne­kes­nő­nek a fülét kell mű­teni, hogy újra éne­kel­hes­sen. Addig is a ra­jon­gói tü­rel­mét kérte.

Siófok 50: Itt kezdődik a Balaton

Siófok 50: Itt kezdődik a Balaton

Kü­lön­le­ges ese­mény­so­ro­zat­tal ün­ne­pel Sió­fok.

Vá­rossá nyil­vá­ní­tá­sá­nak 50. év­for­du­lója al­kal­má­ból kü­lön­le­ges ese­mény­so­ro­zat­tal ün­ne­pel Sió­fok. Kul­tu­rá­lis, zenei, és gaszt­ro­nó­miai prog­ra­mok te­szik egész évben iz­gal­massá a Ba­la­ton leg­ele­ve­nebb vá­ro­sát.

Tizenöt perc alatt milliókat kaszált Majka!

Tizenöt perc alatt milliókat kaszált Majka!

A rap­per re­kor­dot dön­tött!

A rap­per re­kord­idő alatt adta el a je­gye­ket jú­ni­usi kon­cert­jére! Két és fél mil­liót ke­re­sett ne­gyed óra alatt!

Intim titkairól vallott Nagy Feró, kiderült, hogy megy neki a szex!

Intim titkairól vallott Nagy Feró, kiderült, hogy megy neki a szex!

Az éne­kes gőz­erő­vel ké­szül áp­ri­lis 7-i kon­cert­jére.

Az éne­kes gőz­erő­vel ké­szül áp­ri­lis 7-i kon­cert­jére, ki­de­rült, mi tartja őt fi­a­ta­lon.

Hatalmas öröm érte Majkát, kiálltak mellette rajongói

Hatalmas öröm érte Majkát, kiálltak mellette rajongói

Majka ko­moly vissza­iga­zo­lást ka­pott ra­jon­gó­i­tól a múlt szom­bati nagy­kon­certje után.

Majka ko­moly vissza­iga­zo­lást ka­pott ra­jon­gó­i­tól a múlt szom­bati nagy­kon­certje után.

Így bulizott Liptai Claudia vőlegénye Majka koncertjén!

Így bulizott Liptai Claudia vőlegénye Majka koncertjén!

Majka és Cur­tis telt­há­zas kon­cer­tet tar­tott a hét­vé­gén a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban...

Majka és Cur­tis telt­há­zas kon­cer­tet tar­tott a hét­vé­gén a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban...

Nagyon szidják Harry herceget a viselkedése miatt

Nagyon szidják Harry herceget a viselkedése miatt

Az in­ter­net népe elég dühös.

Az in­ter­net nagy­hangú né­pé­nek nem tet­szik, hogy Diana ki­seb­bik fia ki­rö­högte a bri­tek egyik ked­venc éne­ke­sét.

Beköszöntött az Égkorszak!

Beköszöntött az Égkorszak!

Ja­nu­ár­ban je­lent meg a Mül­ler Péter Szi­ámi AndF­ri­ends leg­újabb al­buma.

Ja­nu­ár­ban je­lent meg a Mül­ler Péter Szi­ámi AndF­ri­ends ze­ne­kar leg­újabb al­buma. A 18 fel­vé­tel­ből álló le­mez­hez új klip is ké­szült, Ég­kor­szak cím­mel, fő­sze­rep­ben Ónodi Esz­ter­rel és Thu­ró­czy Sza­bolccsal.

Pataky Attila öt évre elegendő szeretetet szívott magába!

Pataky Attila öt évre elegendő szeretetet szívott magába!

Fel­span­nol­ták a ra­jon­gók!

Az Edda front­em­be­rét hi­he­tet­le­nül fel­span­nol­ták a ra­jon­gók! Őrü­le­tes kon­cer­tet adott a le­gen­dás rock­banda, lel­ke­sen me­sélt az éne­kes.

Megvádolták Balázs Fecót a kollégái!

Megvádolták Balázs Fecót a kollégái

Ám az éne­kes nem ké­szül­het fel­hőt­le­nül az ese­ményre.

A le­gen­dás Korál együt­tes, Ba­lázs Fe­có­val az élén, május 5-én az Aré­ná­ban ad nagy­kon­cer­tet. Ám a Kos­suth- és Liszt Fe­renc-díjas éne­kes nem ké­szül­het fel­hőt­le­nül a szín­vo­na­las ese­ményre.

Bajor özvegyét nem érdekli férje barátja

Bajor özvegyét nem érdekli férje barátja

A le­gen­dás elő­adó 80. szü­le­tés­napi kon­cert­jén vi­deo­fel­vé­te­lek­kel em­lé­ke­zett meg Bajor Im­ré­ről és Hofi Gé­zá­ról. Bár a ko­mi­ku­sok öz­ve­gyeit meg­hív­ták, egyi­kük sem je­lent meg az esten!

A le­gen­dás elő­adó 80. szü­le­tés­napi kon­cert­jén vi­deo­fel­vé­te­lek­kel em­lé­ke­zett meg Bajor Im­ré­ről és Hofi Gé­zá­ról. Bár a ko­mi­ku­sok öz­ve­gyeit meg­hív­ták, egyi­kük sem je­lent meg.

Pataky Attila gumi óvszert vett fiának

Pataky Attila gumi óvszert vett fiának

Az éne­kes na­gyon jó vi­szonyt ápol gye­re­ke­i­vel, így ami­kor ki­seb­bik fia elő­állt egy fur­csa ké­rés­sel, At­tila nem sokat he­zi­tált.

Az éne­kes na­gyon jó vi­szonyt ápol gye­re­ke­i­vel, így ami­kor ki­seb­bik fia elő­állt egy fur­csa ké­rés­sel, At­tila nem sokat he­zi­tált...

Infarktusa után megszólalt a Piramis énekese: tíz percen múlt az élete

Infarktusa után megszólalt a Piramis énekese: tíz percen múlt az élete

Az utolsó dal előtt kezdte magát rosszul érezni Nyem­csók János.

Az utolsó dal előtt kezdte magát rosszul érezni Nyem­csók János, mell­kasi pa­na­szai vol­tak.

Ugrottak a fellépések, durván keresztbe tettek Kozsónak!

Ugrottak a fellépések, durván keresztbe tettek Kozsónak!

Az éne­kes­nek három hak­nija is el­ma­rad.

Az éne­kes­nek három hak­nija is el­ma­rad, mi­u­tán egy ren­dez­vény­szer­vező csú­nyán el­bánt vele és csa­pa­tá­val.

Így néz ki sportolás közben a 72 éves Nagy Feró!

Így néz ki sportolás közben a 72 éves Nagy Feró!

Len­dü­let­tel rúgja a lab­dát...

A fi­a­ta­los kül­sőért és az el­ké­pesztő ener­gi­áért, amit a szín­pa­don nyújt, bi­zony ke­mé­nyen meg kell dol­goz­nia!

Nagy a baj, az összes fellépését lemondta a magyar énekesnő

Nagy a baj, az összes fellépését lemondta a magyar énekesnő

Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt, egész­ség­ügyi okokra hi­vat­ko­zott. A ra­jon­gók ag­gódni kezd­tek!

Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt, egész­ség­ügyi okokra hi­vat­ko­zott. A ra­jon­gók ag­gódni kezd­tek!

Szomorú hírt osztott meg Deák Bill Gyula

Szomorú hírt osztott meg Deák Bill Gyula

Az in­for­má­ciót maga a le­gen­dás éne­kes kö­zölte ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bo­rá­val a Fa­ce­book-ol­da­lán. Min­denki csa­ló­dott volt.

Az in­for­má­ciót maga a le­gen­dás éne­kes kö­zölte ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bo­rá­val a Fa­ce­book-ol­da­lán. Min­denki csa­ló­dott volt.

Könnyes visszatérés! Megviselte a koncert a magyar zenészt!

Könnyes visszatérés! Megviselte a koncert a magyar zenészt!

Amb­rus Zol­tán fájó szív­vel tért vissza a szín­padra az Irigy Hón­alj­mi­rigy szom­bat esti kon­cert­jén! A ze­nész hosszú ki­ha­gyás után tért vissza a csa­patba...

Jegyüzérek gazdagodnak Majkáék nagykoncertjén

Jegyüzérek gazdagodnak Majkáék nagykoncertjén

Akad még jegy?

Majka és Cur­tis már­cius 17-ei Aréna-kon­cert­jére már most min­den jegy el­kelt.

Lebukott, titokban megnősült a szupersztár

Lebukott, titokban megnősült a szupersztár

Ed She­e­ran a jelek sze­rint nem­csak az el­jegy­zé­sét in­tézte ti­tok­ban, hanem az es­kü­vő­jét is.

Ed She­e­ran a jelek sze­rint nem­csak az el­jegy­zé­sét in­tézte ti­tok­ban, hanem az es­kü­vő­jét is.

Izgalmas kulisszatitkokat árult el közelgő koncertjeiről Rúzsa Magdi

Izgalmas kulisszatitkokat árult el közelgő koncertjeiről Rúzsa Magdi

Nagy az ér­dek­lő­dés a fel­lé­pé­sekre.

Ha­tal­mas az ér­dek­lő­dés a nép­szerű éne­kesnő feb­ru­ári fel­lé­pé­se­ire!

Rátámadt rajongójára a magyar zenész

Rátámadt rajongójára a magyar zenész

Hobo leg­utóbbi kon­cert­jén ki­kelt ma­gá­ból, ami­kor egy ra­jon­gója meg­pró­bált hoz­záérni. Hobo meg­ijesz­tette a kö­zön­sé­get, ezért töb­ben ott­hagy­ták az elő­adást.

Hobo leg­utóbbi kon­cert­jén ki­kelt ma­gá­ból, ami­kor egy ra­jon­gója meg­pró­bált hoz­záérni. Hobo meg­ijesz­tette a kö­zön­sé­get, ezért töb­ben ott­hagy­ták az elő­adást.

Ezért zokogott a színpadon Zalatnay Cini

Ezért zokogott a színpadon Zalatnay Cini

Együtt sírt a kö­zön­ség­gel...

Za­lat­nay Cini el­ké­pesztő vissza­térő kon­cert­jén együtt sírt az éne­kes­nő­vel 2500 ra­jongó. Az éne­kesnő nem tudta vissza­tar­tani könnyeit.

Most kiderült: Kelemen Anna tőlük dobja le a bugyiját

Most kiderült: Kelemen Anna tőlük dobja le a bugyiját

Nekik szen­telte egész nap­ját.

An­nácska ami­óta csak az eszét tudja, fa­na­ti­ku­san ra­jong eze­kért a srá­co­kért. Pén­tek este meg is ra­gadta az al­kal­mat, hogy élő­ben lássa őket.

Rengeteg pénzt kaszálhatna hétfőn Zalatnay Cini

Rengeteg pénzt kaszálhatna hétfőn Zalatnay Cini

Az éne­kesnő hét­főn ün­ne­pel...

Az éne­kesnő hét­főn telt ház előtt ün­ne­pel­heti meg het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját. Még­sem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul elé­ge­dett.

Apaságáról vallott Nagy Feró

Apaságáról vallott Nagy Feró

Ko­ráb­ban éj­sza­kai kon­cer­tek után is­ko­lába vitte fiait, ma pedig uno­kája miatt siet haza Nagy Feró. A ze­nész szá­mára a csa­lád a leg­fon­to­sabb.

Ko­ráb­ban éj­sza­kai kon­cer­tek után is­ko­lába vitte fiait, ma pedig uno­kája miatt siet haza Nagy Feró. A ze­nész szá­mára a csa­lád a leg­fon­to­sabb.

Ezt posztolta a magyarokról a világhírű sztár - Fotó

Ezt posztolta a magyarokról a világhírű sztár - Fotó

Ne­gyed­jére kon­cer­te­zett Ma­gyar­or­szá­gon Rod Stew­art, 13 ezer ma­gyar előtt lé­pett fel. A fer­ge­te­ges bu­li­ért maga a le­genda is oda­volt!

Tizennyolc éves lányok zaklatják Nagy Ferót

Tizennyolc éves lányok zaklatják Nagy Ferót

Nagy Feró már el­múlt het­ven­kettő.

Nagy Feró már el­múlt het­ven­kettő, de még min­dig nagy ha­tás­sal van a nőkre.

Itt szeretne visszatérni Törőcsik Mari

Itt szeretne visszatérni Törőcsik Mari

A le­gen­dás szí­nésznő múlt héten tért haza majd egy év kór­házi ke­ze­lés után, de már arról ál­mo­do­zik, hogy vissza­tér a szín­padra.

A le­gen­dás szí­nésznő múlt héten tért haza majd egy év kór­házi ke­ze­lés után, de már arról ál­mo­do­zik, hogy vissza­tér a szín­padra.

Töltsd február első hétvégéjét a Becherovka Miskolci Farsangon!

Töltsd február első hétvégéjét a Becherovka Miskolci Farsangon!

Is­mert elő­adók gon­dos­kod­nak idén is a szó­ra­koz­ta­tá­sá­ról Mis­kol­con

Is­mert elő­adók gon­dos­kod­nak idén is a szó­ra­koz­ta­tá­sá­ról, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban.

Világsztárok, nagy kedvencek, kurrens csemegék

Világsztárok, nagy kedvencek, kurrens csemegék

A Szi­get zenei fel­ho­za­ta­lá­ról so­káig nem ér­ke­zett hír, ám most majd' 40 ze­ne­kar zu­hant le a Nagy­szín­padra, az A38 szín­padra és az Aré­nába.

A Szi­get idei zenei fel­ho­za­ta­lá­ról so­káig nem ér­ke­zett hír, most azon­ban egy­ből közel 40 ze­ne­kar zu­hant le a Nagy­szín­padra, az A38 szín­padra és az Aré­nába. Iz­gal­mas és ki­fe­je­zet­ten erős név­sor, szinte min­den zenei műfaj kép­vi­sel­teti magát az egy­he­tes ese­mé­nyen.

Így tombol félezer ember a magyar Despacito-dalra

Így tombol félezer ember a magyar Despacito-dalra

Még ta­valy jú­li­us­ban ké­szült el az is­mert slá­ger ma­gyar vál­to­zata, de még min­dig óri­ási siker övezi!

Még ta­valy jú­li­us­ban ké­szült el az is­mert slá­ger ma­gyar vál­to­zata, de még min­dig óri­ási siker övezi!

Szavazz az Akváriumra!

Szavazz az Akváriumra!

Három ka­te­gó­ri­á­ban je­löl­ték idén a fő­vá­ros nép­szerű szó­ra­ko­zó­he­lyét.

Három ka­te­gó­ri­á­ban - leg­jobb nagy klub, leg­jobb kon­cert­hely­szín, leg­jobb me­leg­ba­rát hely - je­löl­ték idén a fő­vá­ros egyik leg­nép­sze­rűbb szó­ra­ko­zó­he­lyét, az Ak­vá­rium Klu­bot.

Emeli Sandé világhírű brit soul énekesnő először Budapesten!

Emeli Sandé világhírű brit soul és R&B énekesnő először Budapesten!

A ma­gyar ra­jon­gók 2018. feb­ruár 18-án, a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lát­hat­ják a Broad­way Event és a Mul­ti­me­dia Or­ga­ni­sa­tion szer­ve­zé­sé­ben.

Cini börtönmúltja miatt nem lép fel Kovács Kati?

Cini börtönmúltja miatt nem lép fel Kovács Kati?

Az éne­kesnő volt a tál­dac­fesz­ti­vá­lok tör­té­ne­té­nek egyik leg­na­gyobb alakja, mégis nemet mon­dott a le­he­tő­ségre, hogy a régi le­gen­dák­kal lép­jen fel.

Az éne­kesnő volt a tál­dac­fesz­ti­vá­lok tör­té­ne­té­nek egyik leg­na­gyobb alakja, mégis nemet mon­dott a le­he­tő­ségre, hogy a régi le­gen­dák­kal lép­jen fel.

Szuperszexi hajjal hódítanak a Seven szívtiprói - Fotó

Szuperszexi hajjal hódítanak a Seven szívtiprói - Fotó

Szu­per­kon­certre ké­szül­nek a Seven tag­jai. A ze­ne­kar a pró­bá­kon is meg­adja a mód­ját: nem min­den­napi fa­zon­iga­zí­tá­son vet­tek részt.

Szu­per­kon­certre ké­szül­nek a Seven tag­jai. A ze­ne­kar a pró­bá­kon is meg­adja a mód­ját: nem min­den­napi fa­zon­iga­zí­tá­son vett részt a hét arany­torkú férfi éne­kes, nem csoda, nők ez­reit hoz­ták ezzel lázba.

Ezért nem érdekli a gázsi Deák Bill Gyulát!

Ezért nem érdekli a gázsi Deák Bill Gyulát!

A leg­fe­ke­tébb hangú ma­gyar éne­kes ken­dő­zet­le­nül val­lott az anya­gi­ak­ról! Őt bi­zony nem ér­dekli a pénz, csak a hi­va­tása!

A leg­fe­ke­tébb hangú ma­gyar éne­kes ken­dő­zet­le­nül val­lott az anya­gi­ak­ról! Őt bi­zony nem ér­dekli a pénz, csak a hi­va­tása!

Szörnyű gyász: Így próbál megmenekülni az összeomlástól Nótár Mary!

Szörnyű gyász: Így próbál megmenekülni az összeomlástól Nótár Mary!

Az éne­kesnő mély de­presszi­óba ke­rült édes­anyja el­vesz­tése miatt. Mary el­árulta, ho­gyan to­vább...

Mint két tojás, Britney Spears koncerten bulizott Zimány Linda!

Mint két tojás, Britney Spears koncerten bulizott Zimány Linda!

Ked­vence bu­li­jára is el­lá­to­ga­tott.

A csi­nos mo­dell a ten­ge­ren­tú­lon töl­tötte a szil­vesz­tert, rá­adá­sul egy­kori ked­vence bu­li­jára is el­lá­to­ga­tott.

Súlyos beteg a legendás magyar zenész, ketten segítették színpadra

Súlyos beteg a legendás magyar zenész, ketten segítették színpadra

Min­den ere­jét össze­gyűj­tötte, hogy fel­lép­hes­sen, 12 ezer ra­jongó ün­ne­pelte a nagy­be­teg ma­gyar sztárt!

Karácsonykor robban a Dinamit a Barba Negrában!

Karácsonykor robban a Dinamit a Barba Negrában!

A Din­amit együt­tes egyedi szín­foltja volt a hazai rock­ze­né­nek, ka­rá­csony má­so­dik nap­ján sokan ün­ne­pel­nek majd velük a Barba Negra Music Club­ban.

Tilos alkoholt innia Bangó Margitnak: Elárulta, miért!

Tilos alkoholt innia Bangó Margitnak: Elárulta, miért!

Le kell mon­dani a bó­dító ne­dű­ről!

Az el­is­mert éne­kesnő fel­hőt­le­nül jól szokta érezni magát al­ko­hol nél­kül is szil­vesz­ter­kor! Idén is így lesz!

Szívszorító módon emlékezett elhunyt barátnőjére Tóth Vera!

Szívszorító módon emlékezett elhunyt barátnőjére Tóth Vera!

Fá­bián Ju­li­nak ál­lí­tott em­lé­ket.

Az éne­kesnő nagy­kon­cert­jén ál­lí­tott méltó em­lé­ket a né­hány nap­pal ez­előtt el­tá­vo­zott Fá­bián Ju­li­nak.

Elmarad a népszerű magyar énekes esküvője

Elmarad a népszerű magyar énekes esküvője

Idén ve­zette volna oltár elé meny­asszo­nyát Gájer Bá­lint, de a józan ész köz­be­szólt.

Idén ve­zette volna oltár elé meny­asszo­nyát Gájer Bá­lint, de a józan ész köz­be­szólt.

A világhírű tenor ismét Budapesten

A világhírű tenor ismét Budapesten

Mario Fran­gou­lis, a klasszi­kus cros­sover műfaj egyik leg­ne­ve­sebb elő­adója ismét Bu­da­pes­ten járt. Pár évvel ez­előtt a Prima Pri­mis­sima-díjas Mága Zol­tán Újévi Gá­lá­ján ven­dég­sze­re­pelt

Mario Fran­gou­lis, a klasszi­kus cros­sover műfaj egyik leg­ne­ve­sebb elő­adója ismét Bu­da­pes­ten járt.

Itt az igazság: ezért rohant ki a főpróbáról Caramel

Itt az igazság: ezért rohant ki a főpróbáról Caramel

Nagy­já­ból száz ember várt rá.

Nagy­já­ból száz ember várt a nép­szerű éne­kesre, mi­u­tán ő csa­pot-papot ott­hagyva tá­vo­zott a pró­ba­te­rem­ből.

Drámai titokra derült fény a 100 Tagú Cigányzenekar múltjából

Drámai titokra derült fény a 100 Tagú Cigányzenekar múltjából

A 32 éve szü­le­tett vi­lág­hírű tár­su­lat egy év­ti­zed el­tel­té­vel lép újra szín­padra.

Ezt tette a színpadon Bodrogi Gyula: Nem hittünk a szemünknek!

Ezt tette a színpadon Bodrogi Gyula: Nem hittünk a szemünknek!

A 83 éves mű­vész el­ké­pesztő ener­gi­á­val tán­colt a kon­cer­ten!

A 83 éves mű­vész el­ké­pesztő ener­gi­á­val tán­colt a kon­cer­ten! Ezt senki nem gon­dolta volna róla! El­ké­pesztő han­gu­la­tot csi­nált!

Út a Mosolyért Alapítvány és Havasi Balázs az autista gyermekekért - videó

Út a Mosolyért Alapítvány és Havasi Balázs az autista gyermekekért - videó

A kez­de­mé­nye­zést Ha­vasi Ba­lázs egy kü­lön­le­ges pro­duk­ci­ó­val tá­mo­gatja.

A kez­de­mé­nye­zést Ha­vasi Ba­lázs tá­mo­gatja.

Zoltán Erika nem mindennapi felkérést kapott

Zoltán Erika nem mindennapi felkérést kapott

Öröm­mel vá­gott bele a mun­kába!

Az 55 éves pop­dí­vát csep­pet sem za­varja, hogy mást kell csi­nál­nia, mint eddig. Öröm­mel vá­gott bele a mun­kába!

Itt az első videó Kis Grófóról súlyos autóbalesete után

Itt az első videó Kis Grófóról súlyos autóbalesete után

Két ka­mi­on­nal ka­ram­bo­lo­zott.

A bu­li­ki­rály de­cem­ber 7-én az M1-es au­tó­pá­lyán ka­ram­bo­lo­zott két ka­mi­on­nal.

Ráérsz pénteken? Elviszünk egy Ed Sheeran-koncertre!

Ráérsz pénteken? Elviszünk egy Ed Sheeran-koncertre!

Íme a vissza nem térő al­ka­lom, hogy a ra­jon­gók egy fe­led­he­tet­len és ha­mi­sí­tat­lan Ed-kon­cert-él­mény­ben ré­sze­sül­je­nek!

Ed She­e­ran exk­lu­zív kon­cer­tet ad 2017. de­cem­ber 15-én, Auszt­ri­á­ban. A zárt körű kon­cer­ten 4 sze­ren­csés já­té­kos is részt vehet, né­hány egy­szerű lé­pést kö­vetve. Íme a vissza nem térő al­ka­lom, hogy a ra­jon­gók egy fe­led­he­tet­len és ha­mi­sí­tat­lan Ed-kon­cert-él­mény­ben ré­sze­sül­je­nek!