CÍMKE: 'koncert'

Frank Carter and the Rattlesnakes az Akvárium Klubban

Frank Carter and the Rattlesnakes az Akvárium Klubban

A ze­ne­kar az End of Suffe­ring című leg­újabb al­bu­má­val ér­ke­zik már­cius 30-án a KisHallba.

FRISS HÍREK

Különleges koncertvideóval jelentkezik a Fran Palermo

Különleges koncertvideóval jelentkezik a Fran Palermo

A 2018-as év a leg­moz­gal­ma­sabb­nak bi­zo­nyult a Fran Pa­lermo éle­té­ben.

A 2018-as év a leg­moz­gal­ma­sabb­nak bi­zo­nyult a Fran Pa­lermo éle­té­ben.

David Duchovny Meet& Greet Esemény

David Duchovny Meet& Greet Esemény

David Duchovny Meet& Greet Esemény

Ne ma­rad­jon le David Du­chovny Meet and Greet ese­mé­nyünk­ről, mely 2019. feb­ruár 11-én 18.00-kor kez­dő­dik a Mom Sport­ban. Je­gyek kor­lá­to­zott szám­ban még kap­ha­tók!

Ta­lál­koz­zon sze­mé­lye­sen az X-akták, Fox Mul­der ügy­nö­ké­vel és a a Ka­li­for­gia Hank Mo­ody­já­val! Je­gyek kor­lá­to­zott szám­ban még kap­ha­tók!

Testből testbe - A Müller Péter Sziámi AndFriends duplázik az A38-on!

Testből testbe - A Müller Péter Sziámi AndFriends duplázik az A38-on!

A Mül­ler Péter Szi­ámi ne­vé­vel fém­jel­zett ba­ráti tár­sa­ság dupla kon­certje.

A Mül­ler Péter Szi­ámi ne­vé­vel fém­jel­zett ba­ráti tár­sa­ság kon­cert­jére vil­lám­gyor­san el­fogy­tak a je­gyek.

Különleges téli mulatsággal ünnepli 20 éves jubileumát a Magna Cum Laude

Különleges téli mulatsággal ünnepli 20 éves jubileumát a Magna Cum Laude

Kar­ri­er­jé­nek két év­ti­ze­des ju­bi­le­u­mát kü­lön­le­ges­nek ígér­kező téli mu­lat­ság­gal ün­nepli a Magna Cum Laude ze­ne­kar.

Könnyek között vallott Kovács Kati: nehéz volt színpadra állnia

Könnyek között vallott Kovács Kati: nehéz volt színpadra állnia

Ko­vács Kati csa­lád­ja­ként te­kin­tett tánc­dal­fesz­ti­vá­los kol­lé­gá­ira, akik közül sokan már nin­cse­nek ve­lünk.

Ko­vács Kati csa­lád­ja­ként te­kin­tett tánc­dal­fesz­ti­vá­los kol­lé­gá­ira, akik közül sokan már nin­cse­nek ve­lünk.

Elképesztő megtiszteltetés: Mága Zoltán a Zene templomában lép fel

Elképesztő megtiszteltetés: Mága Zoltán a Zene templomában lép fel

A nem­zet­kö­zi­leg el­is­mert ma­gyar he­ge­dű­mű­vész ismét a világ egyik leg­ran­go­sabb kon­cert­ter­mé­ben lép­het fel.

Zsédának jól indul az éve

Zsédának jól indul az éve

Kü­lön­le­ges fel­ké­rést ka­pott Zséda!

Az angol ki­rá­lyi ház ked­venc cros­sover ének­együt­tese, a ha­ma­ro­san Bu­da­pes­ten és Deb­re­cen­ben is fel­lépő Blake Zsé­dát kérte fel ven­dé­gül a hazai kon­cer­te­ken.

Kiderült, nekik adományoz milliókat Majka!

Kiderült, nekik adományoz milliókat Majka!

Fer­ge­te­ges kon­cer­tet ad va­sár­nap este a rap­per és a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar. A közös fel­lé­pés rég­óta érett már, és most be­kö­vet­ke­zett.

Fer­ge­te­ges kon­cer­tet ad va­sár­nap este a rap­per és a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar. A közös fel­lé­pés rég­óta érett már, és most be­kö­vet­ke­zett.

Hatalmas siker: Ismét telt házas újévi koncertet adott Mága Zoltán

Hatalmas siker: Ismét telt házas újévi koncertet adott Mága Zoltán

A Kár­pát-me­dence leg­na­gyobb gá­la­mű­so­rá­val kö­szön­tötte az új évet.

A Kár­pát-me­dence leg­na­gyobb gá­la­mű­so­rá­ban kö­szön­tötte a he­ge­dű­mű­vész az új esz­ten­dőt.

Csendes szilveszterre készül a magyar legenda

Csendes szilveszterre készül a magyar legenda

Akár 10 fel­lé­pése is volt egy este.

Koós János em­lé­ke­i­ben ma is élén­ken élnek az úgy­ne­ve­zett hős­kor szil­vesz­te­rei, ami­kor egyet­len nap alatt akár 10 fel­lé­pése is akadt.

Könnyekben tört ki Demjén Rózsi, ezért sírta el magát koncert közben

Könnyekben tört ki Demjén Rózsi, ezért sírta el magát koncert közben a legendás énekes

Több mint tíz­ezer ember előtt ha­tó­dott meg az éne­kes a szín­pa­don.

Több mint tíz­ezer ember előtt ha­tó­dott meg a dal­szerző-elő­adó a Papp László Bu­da­pest Sport­aréna szín­pa­dán. A bő fél év­szá­zada aktív éne­kes vál­lalta az ér­zel­meit.

John Mayall visszatér az Akvárium Klubba

Micsoda hír: John Mayall visszatér az Akvárium Klubba

A brit blues­zene aty­ja­ként em­le­ge­tett gi­tár­hős ismét Bu­da­pestre ér­ke­zik. Az idén 85 esz­ten­dős le­genda már­cius 19-én ját­szik majd az Ak­vá­rium Klub­ban.

A brit blues­zene aty­ja­ként em­le­ge­tett gi­tár­hős ismét Bu­da­pestre ér­ke­zik. Az idén 85 éves le­genda már­cius 19-én ját­szik majd az Ak­vá­rium Klub­ban. Rá­adá­sul a mű­vész ha­ma­ro­san új al­bum­mal je­lent­ke­zik, me­lyen szá­mos is­mert gi­tá­ros is ját­szik majd.

THE NICKI WRLD TOUR KOOPRODUKCIÓBAN A JUICE WRLD-EL

THE NICKI WRLD TOUR KOOPRODUKCIÓBAN A JUICE WRLD-EL

NICKI MINAJ BEJELENTI A THE NICKI WRLD TOUR-t (A NICKI VILÁGTURNÉT) A JUICE WRLD-EL KOOPRODUKCIÓBAN

Különleges kéréseket küldött a budapesti hotelnek a világsztár

Különleges kéréseket küldött a budapesti hotelnek a világsztár

Sehol nem sze­re­pel­het a 13-as szám.

Sehol nem sze­re­pel­het a 13-as szám és a lila szín - kü­lön­le­ges kí­ván­ság­lis­tát kap­tak a ja­nu­ári Ennio Mor­ri­cone-kon­cert szer­ve­zői.

Micsoda bejelentés, ez a világsztár is fellép jövőre a STRAND Fesztiválon

Micsoda bejelentés, ez a világsztár érkezik a STRAND Fesztiválra

Jövő nyá­ron Za­már­di­ban lép majd szín­padra nap­ja­ink egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adója, aki mel­lett szá­mos hazai ked­venc is tisz­te­le­tét teszi.

Budapestet is útba ejti eddigi leghosszabb európai turnéján az Architects!

Budapestet is útba ejti eddigi leghosszabb európai turnéján az Architects!

A jö­vőre ti­zenöt éves brigh­toni me­tal­core csa­pat, az Ar­chi­tects több­ször járt már ha­zánk­ban.

Nemrég még hajléktalan volt, most ő a világ legsikeresebb zenésze

Nemrég még hajléktalan volt, most ő a világ legsikeresebb zenésze

A fi­a­tal ze­nész most már fel­fog­ha­tat­lan össze­ge­ket keres.

A fi­a­tal ze­nész most már fel­fog­ha­tat­lan össze­ge­ket keres.

Legyen tánc! címmel a Szegedi Kortárs Balettel áll színpadra a Honeybeast.

A Szegedi Kortárs Balettel turnézik a Honeybeast

Le­gyen tánc! cím­mel a nem­zet­közi hírű Sze­gedi Kor­társ Ba­lett tán­co­sa­i­val áll szín­padra a Ho­ney­beast.

A SZIN-re jön a Clean Bandit

A SZIN-re jön a Clean Bandit

Itt­hon ez­út­tal csak a SZIN-en ta­lál­koz­ha­tunk a Clean Ban­dit-tel.

Itt­hon ez­út­tal csak a Sze­gedi Ifjú­sági Na­po­kon (SZIN) ta­lál­koz­ha­tunk 2019-ben a nem­rég új le­mez­zel elő­ruk­koló brit elekt­ro­pop sa­já­tos stí­lusú ze­ne­ka­rá­val, a Clean Ban­dit-tel.

Óriási siker volt Ákos dupla Aréna-koncertje!

Óriási siker volt Ákos dupla Aréna-koncertje!

Az éne­kes fer­ge­te­ges han­gu­la­tot te­rem­tett két estén át a Papp László Sport­aré­ná­ban. Mind­két kon­cert során tele volt az Aréna, Ákos min­den­kit el­káp­ráz­ta­tott.

Az éne­kes fer­ge­te­ges han­gu­la­tot te­rem­tett két estén át a Papp László Sport­aré­ná­ban. Mind­két kon­cert során tele volt az Aréna.

Újabb önálló koncerttel tér vissza a Sum 41 a Budapest Parkba!

Újabb önálló koncerttel tér vissza a Sum 41 a Budapest Parkba!

A Bu­da­pest Park 2017-es sze­zon­já­nak egyik leg­jobb bu­li­ját kö­szön­het­jük a ka­na­dai pop punk ze­ne­kar­nak

Újabb baleset érte Demjén Rózsit: összezúzta magát a zenész

Újabb baleset érte Demjén Rózsit: összezúzta magát a zenész

Dem­jén elő­ször na­gyon meg­ijedt, hogy újra mű­teni kell, és ve­szélybe kerül a de­cem­beri nagy­kon­certje...

Örömhír, visszatér a világsztár: Budapestre jön a magyarok kedvence

Örömhír, visszatér a világsztár: Budapestre jön a magyarok kedvence

A 78 éves éne­kes ha­tod­szor ad jövő nyá­ron kon­cer­tet ha­zánk­ban.

A 78 éves éne­kes ha­tod­szor ad jövő nyá­ron kon­cer­tet a ma­gyar kö­zön­ség­nek.

Most közölték: elmarad Curtisék nagykoncertje

Most közölték: elmarad Curtisék nagykoncertje

Cur­tis és Emi­lio áp­ri­lis­ban adott volna kon­cer­tet, de most azt kö­zöl­ték, el­ma­rad az ese­mény.

Cur­tis és Emi­lio áp­ri­lis­ban adott volna kon­cer­tet, de most azt kö­zöl­ték, el­ma­rad az ese­mény.

NATURALLY 7-koncert Budapesten!

NATURALLY 7-koncert Budapesten!

A világ leg­jobb ACAPELLA "Vocal Play"pro­duk­ci­ója ér­ke­zik Bu­da­pestre.

A világ leg­jobb ACAPELLA "Vocal Play"pro­duk­ci­ója ér­ke­zik Bu­da­pestre.

Ismét jó ügy mellé állt a Budapest Park, te is segíthetsz!

Ismét jó ügy mellé állt a Budapest Park, te is segíthetsz!

2018 szep­tem­be­ré­ben ed­digi leg­si­ke­re­sebb éva­dát zárta a Bu­da­pest Park, de az már most lát­szik, hogy jö­vőre még ma­ga­sabb fo­ko­zatra kap­csol­nak.

Legújabb albumát hozza el Passenger az Akvárium Klubba

Legújabb albumát hozza el Passenger az Akvárium Klubba

Két évvel ez­előtti telt házas kon­certje után 2019. áp­ri­lis 12-én vissza­tér Pas­sen­ger az Ak­vá­rium Klubba, hogy be­mu­tassa leg­újabb al­bu­mát.

Két évvel ez­előtti telt házas kon­certje után 2019. áp­ri­lis 12-én vissza­tér Pas­sen­ger az Ak­vá­rium Klubba, hogy be­mu­tassa leg­újabb, Ru­na­way című al­bu­mát.

Hatalmas bejelentés, világsztárokkal erősít a VeszprémFest

Hatalmas bejelentés, különleges világsztárokkal erősít 2019-ben a VeszprémFest

A szer­ve­zők három nagy fel­lé­pőt je­len­tet­tek be, feb­ru­ár­ban pedig le­hull a lepel a ne­gye­dik­ről is.

A fesz­ti­vál szer­ve­zői három nagy fel­lé­pőt je­len­tet­tek be, feb­ru­ár­ban pedig ki­de­rül a ne­gye­dik elő­adó is. Egy biz­tos, sok­színű és mi­nő­ségi zenei világ ele­ve­ne­dik majd meg.

GREGORIAN: Holy Chants Tour 2018, Budapest

GREGORIAN: Holy Chants Tour 2018, Budapest

Ismét vissza­tér a Gre­go­rian Bu­da­pestre. A kü­lön­le­ges kórus a leg­szebb ka­rá­cso­nyi da­lo­kat szó­lal­tatja meg.

Ismét vissza­tér a Gre­go­rian Bu­da­pestre. A kü­lön­le­ges kórus a leg­szebb ka­rá­cso­nyi da­lo­kat szó­lal­tatja majd meg a ma­gyar fő­vá­ros­ban.

Ezért lesz fantasztikus Mága Zoltán XI. budapesti újévi koncertje

Ezért lesz fantasztikus Mága Zoltán XI. budapesti újévi koncertje

2019. ja­nuár 1-jén Eu­rópa leg­na­gyobb újévi kon­cert­jén immár ti­zen­egye­dik al­ka­lom­mal kö­szönti az új esz­ten­dőt Mága Zol­tán.

Az eredeti Enigma hangok

Az eredeti Enigma hangok

Elér­ke­zett az idő - az Enigma ze­néje vi­lág­szerte a szín­pa­dokra kerül.

Elér­ke­zett az idő - az Enigma ze­néje vi­lág­szerte a szín­pa­dokra kerül.

Város felett ünnepelte eddigi legsikeresebb cipőjét a Dorko

Város felett ünnepelte eddigi legsikeresebb cipőjét a Dorko

Ha Dorko ese­mény­ről van szó, akkor a nem min­den­napi hely­szín és prog­ram bi­zony ga­ran­tált.

Ha Dorko ese­mény­ről van szó, akkor a nem min­den­napi hely­szín és prog­ram bi­zony ga­ran­tált.

Fotó, budapesti bárban lazított a világsztár

Fotó, budapesti bárban lazított a világsztár

Ma szu­per­kon­cert a Hősök terén.

Sting és Shaggy szom­ba­ton este lép­nek fel a ma­gyar fő­vá­ros­ban, a Hősök terén. Hogy mit kér­tek az öl­tö­ző­jükbe? Ki­de­rül a cikk­ből!

Őszinte vallomás! Miért akarta felrúgni a karrierjét Fenyő Miklós?

Őszinte vallomás! Miért akarta felrúgni a karrierjét Fenyő Miklós?

A mai napig fi­a­ta­lo­kat meg­szé­gye­nítő ener­gi­ák­kal áll a szín­pa­don.

A mai napig fi­a­ta­lo­kat meg­szé­gye­nítő ener­gi­ák­kal áll a szín­pa­don. Hon­nan merít ener­giát hozzá?

Aretha Franklin emlékére...

Aretha Franklin emlékére...

Meg­hitt és cso­dá­la­tos pil­la­na­tok­kal han­go­lód­ha­tunk rá az idei ka­rá­csonyra is 2018. de­cem­ber má­so­di­kán a MOM Sport­ban.

Meg­hitt és iga­zán cso­dá­la­tos pil­la­na­tok­kal han­go­lód­ha­tunk rá az idei ka­rá­csonyra is egy nagy­sza­bású kon­cert ke­re­té­ben, me­lyet de­cem­ber 2-án tar­ta­nak.

Először Magyarországon a Disturbed!

Először Magyarországon a Disturbed!

A csa­pat jú­nius 25-én ér­ke­zik hoz­zánk

A csa­pat négy­éves ki­ha­gyás után 2015-ben tért vissza Im­mor­ta­li­zed című le­me­zé­vel, idén ok­tó­ber­ben pedig egy új al­bum­mal je­lent­kez­tek

Nagy Feró előveszi a régi nagy slágereket

Nagy Feró előveszi a régi nagy slágereket

Idén elő­ször ren­dez­nek Már­ton-napi Li­ba­dal­mat Sió­fo­kon.

Idén elő­ször ren­dez­nek Már­ton-napi Li­ba­dal­mat Sió­fo­kon. A há­rom­na­pos, in­gye­nes fesz­ti­vál egyik fő fel­lé­pője a Be­at­rice lesz, amely idén ün­ne­pelte fenn­ál­lá­sá­nak negy­ve­ne­dik év­for­du­ló­ját.

Világsztárral kapták lencsevégre Rúzsa Magdit

Világsztárral kapták lencsevégre Rúzsa Magdit

Az éne­kes­nő­nek egy álma vált va­lóra! Az öröm­hírt azon­nal meg­osz­totta ra­jon­gó­i­val is, akik irigy­kedve gra­tu­lál­tak Mag­di­nak.

Az éne­kes­nő­nek egy álma vált va­lóra! Az öröm­hírt azon­nal meg­osz­totta ra­jon­gó­i­val is, akik irigy­kedve gra­tu­lál­tak Mag­di­nak.

Összetört a színpadon a szexi énekesnő: kiderült, hogy nem lehet gyereke

Összetört a színpadon a szexi énekesnő: kiderült, hogy nem lehet gyereke

A 30 éves sztár min­dig is sze­re­tett volna gye­re­ke­ket.

A 30 éves sztár min­dig is sze­re­tett volna gye­re­ke­ket.

SZARKA TAMÁS & GHYMES

SZARKA TAMÁS & GHYMES

Két kü­lön­álló pro­duk­ció össze­vo­ná­sá­val egy meg­újult csa­pat várja a kö­zön­sé­get 2019. már­cius 24-én a Bu­da­pesti Kong­resszusi Köz­pontba.

Két kü­lön­álló pro­duk­ció össze­vo­ná­sá­val, Szarka Tamás és ze­ne­kara, va­la­mint a Ghy­mes ze­ne­kar fú­zi­ó­já­val egy meg­újult csa­pat várja a kö­zön­sé­get 2019. már­cius 24-én a Bu­da­pesti Kong­resszusi Köz­pontba.

Hihetetlen sztorikat osztott meg velünk a legendás magyar zenész

Hihetetlen sztorikat osztott meg velünk a legendás magyar zenész

Szi­kora Ró­bert idén ün­nepli 65. szü­le­tés­nap­ját és bár hi­he­tet­le­nül hang­zik, de éppen 50 éve állt elő­ször szín­pa­don.

Világsztárokkal ünnepli 30. születésnapját a Hatoslottó

Világsztárokkal ünnepli 30. születésnapját a Hatoslottó

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. min­den­kit egy közös él­ményre hív.

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. min­den­kit egy közös él­ményre hív ahol együtt ün­ne­pel­he­tünk. A szer­ve­zők több tíz­ezer em­berre szá­mí­ta­nak.

Lányok ezrei örülhetnek, Budapestre jön a 90-es évek legnépszerűbb fiúbandája

Lányok ezrei örülhetnek, Budapestre jön a 90-es évek legnépszerűbb fiúbandája

1997-ben jár­tak utol­jára ha­zánk­ban.

1997-ben járt az együt­tes utol­jára Ma­gyar­or­szá­gon. Most újra ide ér­kez­het­nek, amely ha­tal­mas örö­met je­lent­het majd a ra­jon­gók­nak.

Új budapesti helyszínen játszik a gitármágus

Új budapesti helyszínen játszik a blues gitármágus

Nap­ja­ink egyik leg­egye­dibb stí­lusú gi­tá­rosa, Dan Pat­lansky Új­buda új ren­dez­vény­köz­pont­já­ban ját­szik

Nap­ja­ink egyik leg­egye­dibb stí­lusú blues-rock gi­tá­rosa, Dan Pat­lansky Új­buda idén nyílt új ren­dez­vény­köz­pont­já­ban ját­szik

Elöntötték az érzések: könnyekben tört ki a szexi sztármami a színpadon

Elöntötték az érzések: könnyekben tört ki a szexi sztármami a színpadon

Az éne­kes­nő­nél hosszú tur­néja végén tört el a mé­cses ha­zá­já­ban, annyira örült a ra­jon­gó­i­nak.

MEGÍGÉRTÉK ÉS VISSZATÉRNEK!

MEGÍGÉRTÉK ÉS VISSZATÉRNEK!

A Post­mo­dern Ju­ke­box ismét Bu­da­pestre lá­to­gat.

Öröm­mel je­lent­jük be, hogy a Post­mo­dern Ju­ke­box ismét Ma­gyar­or­szágra lá­to­gat, és 2019. már­cius 13-án kü­lön­le­ges kon­cer­tet ad a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

Új időpontban tartják meg Rhoda Scott budapesti koncertjét

Új időpontban tartják meg Rhoda Scott budapesti koncertjét

Ba­le­sete miatt nem tudja meg­tar­tani ere­de­ti­leg 2018. no­vem­ber 11-re ter­ve­zett bu­da­pesti kon­cert­jét Rhoda Scott.

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don...

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don és drog­füg­gő­nek ál­lí­totta be őt...

Első önálló koncertjét adja Magyarországon a Thirty Seconds To Mars

Első önálló koncertjét adja Magyarországon a Thirty Seconds To Mars

A Los An­ge­les-i ro­cke­rek már szá­mos hazai fesz­ti­vál nagy­szín­pa­dát meg­hó­dí­tot­ták.

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Fenyő Mik­lós és Szi­kora Ró­bert közös bulit hir­de­tett a szom­bat­he­lyi férfi, a két éne­kes jogi útra te­relte az ügyet.

CSAK AZÉRT IS! Összeállt Emilio és Curtis

CSAK AZÉRT IS! Összeállt Emilio & Curtis

Ba­rát­ság­ból öröm­ze­né­lés: jö­vőre közös nagy­kon­cer­tet ad az Aré­ná­ban Emi­lio és Cur­tis.

Ba­rát­ság­ból öröm­ze­né­lés: jö­vőre közös nagy­kon­cer­tet ad az Aré­ná­ban Emi­lio & Cur­tis.

Aggasztó, nincs jól Dobrády Ákos: lemondta a koncertjét

Aggasztó, nincs jól Dobrády Ákos: lemondta a koncertjét

Min­denki gyors gyó­gyu­lást kí­vánt az éne­kes­nek. Még az ágy­ból sem tud fel­kelni.

Min­denki gyors gyó­gyu­lást kí­vánt az éne­kes­nek. Még az ágy­ból sem tud fel­kelni.

Halloweeni folk-punk az Akvárium Klubban

Halloweeni folk-punk az Akvárium Klubban

Ok­tó­ber 31-én ér­ke­zik Frank Turner és ze­ne­kara, a Sle­e­ping Souls.

Ok­tó­ber 31-én ér­ke­zik az Ak­vá­rium Klub NagyHall­jába a brit folk-punk egyik leg­főbb kép­vi­se­lője, Frank Turner és ze­ne­kara, a Sle­e­ping Souls.

Vásáry André új szerelme az operett

Vásáry André új szerelme az operett

Vá­sáry And­ré­nak szá­mos új­don­sá­got tar­to­ga­tott eddig 2018. Éle­té­ben elő­ször lé­pett szín­padra mu­si­cal­ben, még­hozzá rend­ha­gyó sze­rep­ben.

Vá­sáry And­ré­nak szá­mos új­don­sá­got tar­to­ga­tott eddig 2018. Éle­té­ben elő­ször lé­pett szín­padra mu­si­cal­ben, még­hozzá rend­ha­gyó sze­rep­ben. Egy női ka­rak­tert ala­kít a Chi­ca­gó­ban, ennek kö­szön­he­tően a darab elő­ször szó­lal­hat meg az ere­deti for­má­já­ban Ma­gyar­or­szá­gon.

Súlyos baleset történt, koncertjét is lemondta Radics Gigi

Súlyos baleset történt, koncertjét is lemondta Radics Gigi

Az éne­kesnő a ter­vek sze­rint egy ké­sőbbi idő­pont­ban áll szín­padra, mikor már összes ze­nész­társa fel­épült.

Az éne­kesnő egy ké­sőbbi idő­pont­ban áll szín­padra, mikor már ze­nész­tár­sai fel­épül­tek.

Igazi hős: Törött bordával és karral állt színpadra a magyar énekesnő

Igazi hős: Törött bordával és karral állt színpadra a magyar énekesnő

Az éne­kesnő egy hó­nap­pal ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet, mely­nek kö­vet­kez­mé­nye­i­ből még mára sem tu­dott fel­épülni.

Különleges műsorral állnak színpadra Cseh Tamás barátai

Különleges műsorral állnak színpadra Cseh Tamás barátai

Cseh Tamás 75 éve szü­le­tett

Közös estet tart Ke­reszt­ben Jég­eső cím­mel Cseh Tamás két ba­rátja és szer­ző­társa, Be­re­mé­nyi Géza és Másik János.

Elszabadultak az indulatok, Curtis az utolsó pillanatban mondta le a fellépését

Elszabadultak az indulatok, Curtis az utolsó pillanatban mondta le a fellépését

Cur­tis a buli éj­sza­ká­ján mondta le a fel­lé­pé­sét az Al­ba­bar klub­ban.

Cur­tis a buli éj­sza­ká­ján mondta le a fel­lé­pé­sét a szé­kes­fe­hér­vári Al­ba­bar klub­ban.

Bejelentette az énekesnő: súlyos beteg, a fellépéseit is törölnie kell

Bejelentette az énekesnő: súlyos beteg, a fellépéseit is törölnie kell

Az or­vo­sok nem en­ge­dik fel­lépni Ch­ris­tina Agu­i­le­rát.

Az or­vo­sok nem en­ge­dik fel­lépni Ch­ris­tina Agu­i­le­rát.

Feleleveníti a magyar könnyűzene történelmét Jenei Szilveszter

Feleleveníti a magyar könnyűzene történelmét Jenei Szilveszter

Az éne­kes már ötven éve van a pá­lyán, ju­bi­le­umi kon­cert­tel ké­szül.

Az éne­kes már ötven éve van a pá­lyán, ju­bi­le­umi kon­cert­tel ké­szül.

Lemondta az összes koncertjét: súlyos beteg az énekesnő

Lemondta az összes koncertjét: súlyos beteg az énekesnő

Órák­kal a kon­cert kez­de­tet előtt...

Órák­kal a kon­cert kez­de­tet előtt le kel­lett mon­dani a fel­lé­pést.

Ez durva: Majka előre tudta, hogy ez lesz

Ez durva: Majka előre tudta, hogy ez lesz

Egy Majka kon­cert iránt ma már ak­kora az ér­dek­lő­dés, hogy...

Egy Majka kon­cert iránt ma már ak­kora az ér­dek­lő­dés, hogy egy nap sem kell a telt ház­hoz!

Szakadj ki a komfortzónádból!

Szakadj ki a komfortzónádból!

Az Ak­vá­rium Klub idén is a CAFé Bu­da­pest egyik hely­szí­ne­ként vesz részt az ok­tó­ber 5-21. kö­zött tartó prog­ram­so­ro­za­ton.

Az Ak­vá­rium Klub idén is a CAFé Bu­da­pest egyik hely­szí­ne­ként vesz részt az ok­tó­ber 5-21. kö­zött tartó prog­ram­so­ro­za­ton.

Hihetetlen, ilyen ciki helyzetbe se került még Jennifer Lopez

Hihetetlen, ilyen ciki helyzetbe se került még Jennifer Lopez

Egy bu­li­ban buk­kant fel ex­ba­rátja...

Ex­ba­rátja meg­je­le­nése túl­sá­go­san is fel­dobta az éne­kes­nőt, ám ekkor eszébe ju­tott je­len­legi ked­vese...

Nincs bocsánat: Majkát büntették Curtis miatt

Nincs bocsánat: Majkát büntették Curtis miatt

Van­nak, akik ne­he­zen fe­lej­te­nek..

Van­nak, akik ne­he­zen fe­lej­te­nek: leg­utóbb a Ganxsta Zolee és a Kar­tel ra­jon­gói pfu­jol­tak, ami­kor Majka a szín­padra lé­pett.

Különleges koncertre készül Presser Gábor

Különleges koncertre készül Presser Gábor

Egy kü­lön­le­ges könyv 28 vers­sel, egy kü­lön­le­ges CD 28 dal­lal. Ez Pres­ser Gábor és Oláh Ibo­lya első közös ki­ad­vá­nya, amely Vol­tam Ibojka cím­mel 2018. ok­tó­ber 7-én je­le­nik meg

Egy kü­lön­le­ges könyv 28 vers­sel, egy kü­lön­le­ges CD 28 dal­lal. Ez Pres­ser Gábor és Oláh Ibo­lya első közös ki­ad­vá­nya

Kínos helyzetbe került: ilyen ciki felvételek sem készültek még Jennifer Lopezről

Kínos helyzetbe került: ilyen ciki felvételek sem készültek még Jennifer Lopezről

Nem min­den si­ke­rült a ter­vek sze­rint a Las Vegas-i fel­lé­pé­sén.

Nem min­den si­ke­rült a ter­vek sze­rint a Las Vegas-i fel­lé­pé­sén.

Sorra vonultatja fel a világsztárokat az Akvárium Klub

Sorra vonultatja fel a világsztárokat az Akvárium Klub

Indul a bu­da­pesti klub­sze­zon.

Az Ak­vá­rium Klub erős ne­vek­kel ruk­kolt elő, mind elekt­ro­ni­kus zenei vo­na­lon, mind élő­ze­né­ben vi­lág­szín­vo­nalú fel­lé­pők kö­ve­tik majd egy­mást a szín­pa­do­kon.

Megtört Majka: megható, amit Curtisnek üzent

Megtört Majka: megható, amit Curtisnek üzent

A rap­per-mű­sor­ve­zető szem­mel lát­ha­tóan meg­bánta, hogy la­pátra tette volt ze­nész­tár­sát, ugyanis el­sírta magát a szín­pa­don.

Első nagy­kon­cert­jét adta Majka, ami­óta ki­tette a ze­ne­kar­ból ba­rát­ját, Cur­tist. A rap­per-mű­sor­ve­zető szem­mel lát­ha­tóan meg­bánta, hogy la­pátra tette volt ze­nész­tár­sát, ugyanis el­sírta magát a szín­pa­don.

Sűrű ősz előtt áll a Platon Karataev

Sűrű ősz előtt áll a Platon Karataev

Pla­ton Ka­ra­taev még csak két éve ala­kult, azóta vi­szont olyan si­ke­re­ket értek el itt­hon és kül­föl­dön egy­aránt, ami­vel csak igen kevés ze­ne­kar büsz­kél­ked­het.

Pla­ton Ka­ra­taev még csak két éve ala­kult, azóta vi­szont olyan si­ke­re­ket értek el itt­hon és kül­föl­dön egy­aránt, ami­vel csak igen kevés ze­ne­kar büsz­kél­ked­het.

Most érkezett: Megsérült a magyar énekesnő, elmarad a buli

Most érkezett: Megsérült a magyar énekesnő, elmarad a buli

Az éne­kesnő ko­moly bal­ese­tet szen­ve­dett, ezért a kö­zös­ségi ol­da­lon tá­jé­koz­tatta ra­jon­góit...

Nehéz, de boldog nap vár a Korda házaspárra

Nehéz, de boldog nap vár a Korda házaspárra

Ha­tal­mas bu­lira ké­szül­nek.

A le­gen­dás há­zas­pár ha­tal­mas bu­lira ké­szül a no­vem­ber kö­ze­pére ter­ve­zett életmű-kon­cert­jü­kön. Rá­adá­sul nem is egyre!

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Min­den ed­di­gi­nél erő­sebb éva­dot tud­hat maga mö­gött a Bu­da­pest Park

A Ka­pu­zá­rási Pik­nik nevű ese­mény­so­ro­zat fel­lé­pői közt ott van az idén egyet­len ön­álló par­kos kon­cert­jét adó Ganxsta Zolee, a tán­co­sok­kal és dí­vák­kal ki­egé­szülő Bra­ins, il­letve a 2018-as év utolsó bu­da­pesti kon­cert­jét adó Pun­nany Mas­sif.