CÍMKE: 'koncert'

Először Magyarországon a Disturbed!

Először Magyarországon az amerikai metálszíntér egyik legsikeresebb zenekara, a Disturbed!

A csa­pat jú­nius 25-én ér­ke­zik a Parkba!

A csa­pat jú­nius 25-én ér­ke­zik a Parkba!

Nagy Feró előveszi a régi nagy slágereket

Nagy Feró előveszi a régi nagy slágereket

Idén elő­ször ren­dez­nek Már­ton-napi Li­ba­dal­mat Sió­fo­kon.

Idén elő­ször ren­dez­nek Már­ton-napi Li­ba­dal­mat Sió­fo­kon.

FRISS HÍREK

Összetört a színpadon a szexi énekesnő: kiderült, hogy nem lehet gyereke

Összetört a színpadon a szexi énekesnő: kiderült, hogy nem lehet gyereke

A 30 éves sztár min­dig is sze­re­tett volna gye­re­ke­ket.

A 30 éves sztár min­dig is sze­re­tett volna gye­re­ke­ket.

Világsztárokkal ünnepli 30. születésnapját a Hatoslottó

Világsztárokkal ünnepli 30. születésnapját a Hatoslottó

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. a Szu­per­kon­cert­tel min­den­kit egy közös él­ményre hív.

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. a Szu­per­kon­cert­tel min­den­kit egy közös él­ményre hív, ahol együtt ün­ne­pel­he­tünk.

SZARKA TAMÁS és GHYMES

SZARKA TAMÁS & GHYMES

Szarka Tamás és ze­ne­kara va­la­mint a Ghy­mes ze­ne­kar fú­zi­ó­já­val egy meg­újult csa­pat várja a kö­zön­sé­get 2019. már­cius 24-én a Bu­da­pesti Kong­resszusi Köz­pontba.

Két kü­lön­álló pro­duk­ció össze­vo­ná­sá­val, Szarka Tamás és ze­ne­kara, va­la­mint a Ghy­mes fú­zi­ó­já­val egy meg­újult csa­pat várja a kö­zön­sé­get 2019. már­cius 24-én a Bu­da­pesti Kong­resszusi Köz­pontba.

Hihetetlen sztorikat osztott meg velünk a legendás magyar zenész

Hihetetlen sztorikat osztott meg velünk a legendás magyar zenész

Szi­kora Ró­bert idén ün­nepli 65. szü­le­tés­nap­ját és bár hi­he­tet­le­nül hang­zik, de éppen 50 éve állt elő­ször szín­pa­don.

Elöntötték az érzések: könnyekben tört ki a szexi sztármami a színpadon

Elöntötték az érzések: könnyekben tört ki a szexi sztármami a színpadon

Az éne­kes­nő­nél hosszú tur­néja végén tört el a mé­cses ha­zá­já­ban, annyira örült a ra­jon­gó­i­nak.

MEGÍGÉRTÉK ÉS VISSZATÉRNEK!

MEGÍGÉRTÉK ÉS VISSZATÉRNEK!

A Post­mo­dern Ju­ke­box ismét Bu­da­pestre lá­to­gat.

Öröm­mel je­lent­jük be, hogy a Post­mo­dern Ju­ke­box ismét Ma­gyar­or­szágra lá­to­gat, és 2019. már­cius 13-án kü­lön­le­ges kon­cer­tet ad a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

Új budapesti helyszínen játszik a blues gitármágus

Dan Patlansky: új budapesti helyszínen játszik a blues gitármágus

Nap­ja­ink leg­egye­dibb stí­lusú gi­tá­rosa, Dan Pat­lansky Új­buda idén nyílt ren­dez­vény­köz­pont­já­ban ját­szik

Nap­ja­ink egyik leg­egye­dibb stí­lusú blues-rock gi­tá­rosa, Dan Pat­lansky Új­buda idén nyílt új ren­dez­vény­köz­pont­já­ban, az Ana­log Music Hall­ban ját­szik no­vem­ber 9-én.

Új időpontban tartják meg Rhoda Scott budapesti koncertjét

Új időpontban tartják meg Rhoda Scott budapesti koncertjét

Ba­le­sete miatt nem tudja meg­tar­tani ere­de­ti­leg 2018. no­vem­ber 11-re ter­ve­zett bu­da­pesti kon­cert­jét Rhoda Scott.

Ba­le­sete miatt nem tudja meg­tar­tani ere­de­ti­leg no­vem­ber 11-re ter­ve­zett bu­da­pesti kon­cert­jét.

Első önálló koncertjét adja Magyarországon a Thirty Seconds To Mars

Első önálló koncertjét adja Magyarországon a Thirty Seconds To Mars

A Los An­ge­les-i ro­cke­rek már szá­mos hazai fesz­ti­vál nagy­szín­pa­dát meg­hó­dí­tot­ták.

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Fenyő Mik­lós és Szi­kora Ró­bert közös bulit hir­de­tett a szom­bat­he­lyi férfi, a két éne­kes jogi útra te­relte az ügyet.

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don és drog­füg­gő­nek ál­lí­totta be őt...

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don és drog­füg­gő­nek ál­lí­totta be őt...

CSAK AZÉRT IS! Összeállt Emilio és Curtis

CSAK AZÉRT IS! Összeállt Emilio & Curtis

Ba­rát­ság­ból öröm­ze­né­lés: jö­vőre közös nagy­kon­cer­tet ad az Aré­ná­ban Emi­lio és Cur­tis.

Ba­rát­ság­ból öröm­ze­né­lés: jö­vőre közös nagy­kon­cer­tet ad az Aré­ná­ban Emi­lio & Cur­tis.

Vásáry André új szerelme az operett

Vásáry André új szerelme az operett

Vá­sáry And­ré­nak szá­mos új­don­sá­got tar­to­ga­tott eddig 2018. .

Vá­sáry And­ré­nak szá­mos új­don­sá­got tar­to­ga­tott eddig 2018. Éle­té­ben elő­ször lé­pett szín­padra mu­si­cal­ben, még­hozzá rend­ha­gyó sze­rep­ben.

Igazi hős: Törött bordával és karral állt színpadra a magyar énekesnő

Igazi hős: Törött bordával és karral állt színpadra a magyar énekesnő

Az éne­kesnő egy hó­nap­pal ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet, mely­nek kö­vet­kez­mé­nye­i­ből még mára sem tu­dott fel­épülni.

Halloweeni folk-punk az Akvárium Klubban

Halloweeni folk-punk az Akvárium Klubban

Ok­tó­ber 31-én ér­ke­zik az Ak­vá­rium Klub NagyHall­jába a brit folk-punk egyik leg­főbb kép­vi­se­lője, Frank Turner és ze­ne­kara, a Sle­e­ping Souls.

Ok­tó­ber 31-én ér­ke­zik az Ak­vá­rium Klubba a brit folk-punk egyik leg­főbb kép­vi­se­lője, Frank Turner és ze­ne­kara.

Súlyos baleset történt, koncertjét is lemondta Radics Gigi

Súlyos baleset történt, koncertjét is lemondta Radics Gigi

Ké­sőbbi idő­pont­ban áll szín­padra.

Az éne­kesnő a ter­vek sze­rint egy ké­sőbbi idő­pont­ban áll szín­padra, mikor már összes ze­nész­társa fel­épült.

Elszabadultak az indulatok, Curtis az utolsó pillanatban mondta le a fellépését

Elszabadultak az indulatok, Curtis az utolsó pillanatban mondta le a fellépését

Cur­tis a buli éj­sza­ká­ján mondta le a fel­lé­pé­sét a szé­kes­fe­hér­vári Al­ba­bar klub­ban.

Különleges műsorral állnak színpadra Cseh Tamás barátai

Különleges műsorral állnak színpadra Cseh Tamás barátai

Közös estet tart Ke­reszt­ben Jég­eső cím­mel Cseh Tamás két ba­rátja Be­re­mé­nyi Géza és Másik János.

Közös estet tart Ke­reszt­ben Jég­eső cím­mel Cseh Tamás két ba­rátja és szer­ző­társa, Be­re­mé­nyi Géza és Másik János.

Bejelentette az énekesnő: súlyos beteg, a fellépéseit is törölnie kell

Bejelentette az énekesnő: súlyos beteg, a fellépéseit is törölnie kell

Az or­vo­sok nem en­ge­dik fel­lépni Ch­ris­tina Agu­i­le­rát.

Az or­vo­sok nem en­ge­dik fel­lépni Ch­ris­tina Agu­i­le­rát.

Lemondta az összes koncertjét: súlyos beteg az énekesnő

Lemondta az összes koncertjét: súlyos beteg az énekesnő

Órák­kal a kon­cert kez­de­tet előtt...

Órák­kal a kon­cert kez­de­tet előtt le kel­lett mon­dani a fel­lé­pést.

Ez durva: Majka előre tudta, hogy ez lesz

Ez durva: Majka előre tudta, hogy ez lesz

Egy Majka kon­cert iránt ma már ak­kora az ér­dek­lő­dés, hogy...

Egy Majka kon­cert iránt ma már ak­kora az ér­dek­lő­dés, hogy egy nap sem kell a telt ház­hoz!

Az asszony nem örül majd: Nyilvánosan csókolózott egy idegen nővel a popsztár

Az asszony nem örül majd: Nyilvánosan csókolózott egy idegen nővel a popsztár

En­ri­que Ig­le­sias he­ve­sen esett neki ra­jon­gója aj­ka­i­nak.

En­ri­que Ig­le­sias he­ve­sen esett neki ra­jon­gója aj­ka­i­nak.

Hihetetlen, ilyen ciki helyzetbe se került még Jennifer Lopez

Hihetetlen, ilyen ciki helyzetbe se került még Jennifer Lopez

Egy bu­li­ban buk­kant fel ex­ba­rátja...

Ex­ba­rátja meg­je­le­nése túl­sá­go­san is fel­dobta az éne­kes­nőt, ám ekkor eszébe ju­tott je­len­legi ked­vese...

Nincs bocsánat: Majkát büntették Curtis miatt

Nincs bocsánat: Majkát büntették Curtis miatt

Van­nak, akik ne­he­zen fe­lej­te­nek..

Van­nak, akik ne­he­zen fe­lej­te­nek: leg­utóbb a Ganxsta Zolee és a Kar­tel ra­jon­gói pfu­jol­tak, ami­kor Majka a szín­padra lé­pett.

Szakadj ki a komfortzónádból!

Szakadj ki a komfortzónádból!

Az Ak­vá­rium Klub idén is a CAFé Bu­da­pest egyik hely­szí­ne­ként vesz részt az ok­tó­ber 5-21. kö­zött tartó prog­ram­so­ro­za­ton.

Az Ak­vá­rium Klub idén is a CAFé Bu­da­pest egyik hely­szí­ne­ként vesz részt az ok­tó­ber 5-21. kö­zött tartó prog­ram­so­ro­za­ton. Ennek ke­re­té­ben ér­ke­zik a klubba ok­tó­ber 9-én az el­ké­pesztő zenei te­het­ség­gel meg­ál­dott Ma­sego, ok­tó­ber 5-7. kö­zött vár ta­lál­ko­zá­sok és fel­fe­de­zé­sek fesz­ti­válja, a Bu­da­pest Ritmo.

Botrány, a rendőrség szakította félbe a magyar énekes koncertjét

Botrány, a rendőrség szakította félbe a magyar énekes koncertjét

Hi­he­tet­len ami tör­tént, egy ember miatt kel­lett rend­őrt hívni.

Hi­he­tet­len ami tör­tént, egyet­len ember miatt kel­lett rend­őrt hívni a kon­cer­ten.

Különleges koncertre készül Presser Gábor

Különleges koncertre készül Presser Gábor

Egy kü­lön­le­ges könyv 28 vers­sel, egy kü­lön­le­ges CD 28 dal­lal. Ez Pres­ser Gábor és Oláh Ibo­lya első közös ki­ad­vá­nya, amely Vol­tam Ibojka cím­mel 2018. ok­tó­ber 7-én je­le­nik meg

Egy kü­lön­le­ges könyv 28 vers­sel, egy kü­lön­le­ges CD 28 dal­lal. Ez Pres­ser Gábor és Oláh Ibo­lya első közös ki­ad­vá­nya

Megtört Majka: megható, amit Curtisnek üzent

Megtört Majka: megható, amit Curtisnek üzent

Első nagy­kon­cert­jét adta Majka.

Első nagy­kon­cert­jét adta Majka, ami­óta ki­tette a ze­ne­kar­ból ba­rát­ját, Cur­tist.

Most érkezett: Megsérült a magyar énekesnő, elmarad a buli

Most érkezett: Megsérült a magyar énekesnő, elmarad a buli

Az éne­kesnő ko­moly bal­ese­tet szen­ve­dett, ezért a kö­zös­ségi ol­da­lon tá­jé­koz­tatta ra­jon­góit...

Sorra vonultatja fel a világsztárokat az Akvárium Klub

Sorra vonultatja fel a világsztárokat az Akvárium Klub

Az Ak­vá­rium Klub el­ké­pesz­tően erős ne­vek­kel ruk­kolt elő az őszi-téli idő­szakra.

Újra itt az ősz, azaz indul a bu­da­pesti klub­sze­zon. Az Ak­vá­rium Klub el­ké­pesz­tően erős ne­vek­kel ruk­kolt elő az őszi-téli idő­szakra.

Sűrű ősz előtt áll a Platon Karataev

Sűrű ősz előtt áll a Platon Karataev

A ze­ne­kar még csak két éve ala­kult, azóta vi­szont si­kert si­kerre hal­moz

Pla­ton Ka­ra­taev még csak két éve ala­kult, azóta vi­szont olyan si­ke­re­ket értek el itt­hon és kül­föl­dön egy­aránt, ami­vel csak igen kevés ze­ne­kar büsz­kél­ked­het.

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Min­den ed­di­gi­nél erő­sebb éva­dot tud­hat maga mö­gött a Bu­da­pest Park

Nehéz, de boldog nap vár a Korda házaspárra

Nehéz, de boldog nap vár a Korda házaspárra

A le­gen­dás há­zas­pár ha­tal­mas bu­lira ké­szül a no­vem­ber kö­ze­pére ter­ve­zett életmű-kon­cert­jü­kön.

A le­gen­dás há­zas­pár ha­tal­mas bu­lira ké­szül a no­vem­ber kö­ze­pére ter­ve­zett életmű-kon­cert­jü­kön. Rá­adá­sul nem is egyre!

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Két in­ter­ne­tes jegy­át­ve­rős ol­dalt is ne­ve­sí­tet­tek a kon­cert szer­ve­zői.

Két in­ter­ne­tes jegy­át­ve­rős ol­dalt is ne­ve­sí­tet­tek Eros Ra­maz­zotti kon­cert­jé­nek szer­ve­zői.

Margaret Island a harmadik!

Margaret Island a harmadik!- "...Sok szempontból kísérleteztünk..."

Szep­tem­ber 10-én je­lent meg a ze­ne­kar har­ma­dik nagy­le­meze

Szep­tem­ber 10-én je­lent meg a Mar­ga­ret Is­land ze­ne­kar har­ma­dik nagy­le­meze

Példátlan összefogás: Magyar sztárok segítettek a legendás szerzetesnek

Példátlan összefogás: Magyar sztárok segítettek a legendás szerzetesnek

Ren­ge­teg pénzt gyűj­tött ala­pít­vá­nya szá­mára.

Az er­dé­lyi ma­gyar gyer­me­kek gyá­mo­lí­tó­ja­ként is­merté vált fe­ren­ces rendi szer­ze­tes ren­ge­teg pénzt gyűj­tött ala­pít­vá­nya szá­mára.

Teljesülhet a magyar énekesnő legmerészebb álma

Teljesülhet a magyar énekesnő legmerészebb álma

Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte a Me­gasztár ötö­dik szé­ri­á­já­nak har­ma­dik he­lye­zett­jét.

Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte a Me­gasztár ötö­dik szé­ri­á­já­nak har­ma­dik he­lye­zett­jét. Ha min­den jól ala­kul, éne­kel­het a pá­pá­nak.

Ezt nézd: Velük fotózkodott Budapesten Ricky Martin

Ezt nézd: Velük fotózkodott Budapesten Ricky Martin

Ricky Mar­tin fo­gadta el­ső­ként az UNICEF Ma­gyar­or­szág új, Ki­látó Él­mény­prog­ram­já­ban részt­vevő fi­a­ta­lo­kat.

Csúnyán beégett, rajongói látni sem akarják a népszerű énekesnőt

Csúnyán beégett, rajongói látni sem akarják a népszerű énekesnőt

Brit­ney Spe­ars saját kon­cert­jén sér­tette meg ra­jon­góit. Nem csoda, hogy ki­fü­tyül­ték!

Alig lehet ráismerni a magyar énekesnőre, mi történhetett vele?

Alig lehet ráismerni a magyar énekesnőre, mi történhetett vele?

Annyira le­fo­gyott Tar­ján Zsófia, hogy szinte nem lehet rá­is­merni. A fi­a­tal éne­kesnő a kon­cert­jük pla­kát­ján va­dító vörös ru­há­ban mu­tat­ko­zik...

Annyira le­fo­gyott Tar­ján Zsófia, hogy szinte nem lehet rá­is­merni. A fi­a­tal éne­kesnő a kon­cert­jük pla­kát­ján va­dító vörös ru­há­ban mu­tat­ko­zik...

Melyikük lesz ott? Együtt lépne fel Majka és Curtis a Budapest Parkban

Melyikük lesz ott? Együtt lépne fel Majka és Curtis a Budapest Parkban

Ven­dég­ként el­vi­leg mind­ket­ten szín­padra lép­nek a Kar­tel bu­li­ján.

Ven­dég­ként el­vi­leg mind­ket­ten szín­padra lép­nek a Kar­tel nagy­sza­bású bu­li­ján, szep­tem­ber 27-én.

Izgalmas meglepetéskoncertre készülnek a magyar sztárok

Izgalmas meglepetéskoncertre készülnek a magyar sztárok

Elér­ke­zett a nyár vége, itt az utolsó esély a csob­ba­násra az is­ko­la­kez­dés előtt.

Presser Gábor és az Edda is fellép az Arénában Böjte Csabával

Presser Gábor és az Edda is fellép az Arénában Böjte Csabával

Jobb ve­lünk a világ! néven közös jó­té­kony­sági kon­cer­tet ren­dez szep­tem­ber 13-án a Böjte Csaba fe­ren­ces rendi szer­ze­tes által ala­pí­tott, árva gyer­me­ke­ket gon­dozó dévai Szent Fe­renc Ala­pít­vány és a fo­gya­té­kos em­be­re­ket tá­mo­gató Nem Adom Fel Ala­pít­vány. Az ese­mény kap­csán Böjte Csaba atyá­val be­szél­get­tünk.

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Majka meg­rázta magát...

Majka meg­rázta magát és máris túl­tette magát azon, hogy Cur­tis nél­kül kell helyt­áll­nia. Telt ház előtt mu­tatta meg, mit tud!

Merész fotó: Teljesen belátni Zséda lába közé

Merész fotó: Teljesen belátni Zséda lába közé

Va­dító képet osz­tott meg!

Az éne­kesnő egy igen­csak va­dító képet osz­tott meg ma­gá­ról a saját Ins­tag­ram ol­da­lán! Nem kel­lett sokat vár­nia a szív­ből jövő bókra.

Nem hiszed el, hol tolja vasárnap Curtis

Nem hiszed el, hol tolja vasárnap Curtis

Az élet nem áll­hat meg akkor sem, ha az ember lá­bára úti­la­put köt­nek. A ko­ka­in­bot­rányba ke­ve­re­dett rap­per­nek ér­de­kes prog­ramja van mára.

Az élet nem áll­hat meg akkor sem, ha az ember lá­bára úti­la­put köt­nek. A ko­ka­in­bot­rányba ke­ve­re­dett rap­per­nek ér­de­kes prog­ramja van mára.

Köszönjük Siófok! Ingyenes múltidézés a PLÁZSon

Köszönjük Siófok! Ingyenes múltidézés a PLÁZSon

In­gye­nes retro bu­li­val, az első Retro Rádió Fesz­ti­vál­lal kö­szöni meg au­gusz­tus 25-én a PLÁZS a helyi la­ko­sok tü­rel­mét.

Taxisok találtak rá a kóborló Curtisre

Taxisok találtak rá a kóborló Curtisre

Az egész város őt ke­reste, mi­u­tán fa­kép­nél hagyta tár­sait.

Mi­u­tán a rap­per se szó, se be­széd fa­kép­nél hagyta a kon­cert előtt Maj­kát és a kö­zön­sé­get, égre-földre ke­res­ték.

Kiszivárgott egy videó Majkáék koncertjéről: ezt mondta Curtisről

Kiszivárgott egy videó Majkáék koncertjéről: ezt mondta Curtisről

Elő­ke­rült egy fel­vé­tel arról az omi­nó­zus es­té­ről, ami­kor Majka sza­kí­tott rap­per ba­rát­já­val.

Elő­ke­rült egy fel­vé­tel arról az omi­nó­zus es­té­ről, ami­kor Majka sza­kí­tott rap­per ba­rát­já­val.

Idióta rajongókra akadt ki Majka

Idióta rajongókra akadt ki Majka

Ma­jo­ros Péter nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor hét­fői posztja alatt ol­vasni kezdte a kom­men­te­ket. Így re­a­gált az el­ké­pesztő vá­dakra!

Ma­jo­ros Péter nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor hét­fői posztja alatt ol­vasni kezdte a kom­men­te­ket. Így re­a­gált!

Minden erejét összeszedve, rákos betegen állt színpadra a magyar sztár

Minden erejét összeszedve, rákos betegen állt színpadra a magyar sztár

Az Ele­fánt be­ce­névre hall­gató gi­tá­ros egy hét­tel az ope­rá­ci­ója után már újra a kö­zön­sé­get szó­ra­koz­tatta, bízik a gyó­gyu­lá­sá­ban.

Megfagyott a levegő, közönsége előtt esett össze a botrányhős énekes

Megfagyott a levegő, közönsége előtt esett össze a botrányhős énekes

Éppen az egyik leg­hí­re­sebb szá­mát ját­szotta, ami­kor meg­tör­tént a baj. Már ko­ráb­ban is rosszul érezte magát.

"A jókedvem sokszor csak szerep" - Meglepő vallomás Fluortól!

"A jókedvem sokszor csak szerep" - Meglepő vallomás Fluortól!

Ahogy ígér­ték, a srá­cok nem ültek a ba­bér­ja­i­kon, hanem gőz­erő­vel dol­goz­tak az őszi Po­werS­zim­fo­nik mel­lett az új dalon is.

Ahogy ígér­ték, a srá­cok nem ültek a ba­bér­ja­i­kon, hanem gőz­erő­vel dol­goz­tak az őszi Po­werS­zim­fo­nik mel­lett az új dalon is, ami nem más, mint az "Az utolsó hibám". A stú­dió­zás vég­ered­mé­nye végre meg­ér­ke­zett!

Lecsapott a vihar, rengetegen megsérültek a szabadtéri koncerten

Lecsapott a vihar, rengetegen megsérültek a szabadtéri koncerten

A vil­lám­lás lát­tán el­küld­ték a ra­jon­gó­kat a szer­ve­zők, de hiába.

A vil­lám­lás lát­tán el­küld­ték a ra­jon­gó­kat a szer­ve­zők, de hiába.

Sztárokkal és tűzijátékkal ünnepli Siófok augusztus 20-át

Sztárokkal és tűzijátékkal ünnepli Siófok augusztus 20-át

"Itt kez­dő­dik a Ba­la­ton!"

Idén is meg­ren­de­zik Sió­fo­kon az au­gusz­tus 20-i nem­zeti ün­nep­hez kö­tődő Bor és Ke­nyér Ün­ne­pét.

A színpadon esett ki az énekesnő melle, levideózták

A színpadon esett ki az énekesnő melle, levideózták

A tö­meg­ből töb­ben is ka­me­rára vet­ték, ahogy a szexi spa­nyol éne­kesnő ru­hája el­en­ged, és a mel­lei ki­vil­lan­nak.

Ezért lesz különleges az idei augusztus 20-a

Ezért lesz különleges az idei augusztus 20-a

A Ri­post segít el­iga­zodni a gaz­dag ün­nepi kí­ná­lat­ban, mely­ben a méz­al­más ke­nyér­től a légi- és víz­ipa­rá­dén át a Tank­csapda kon­cer­tig, no meg a tű­zi­já­té­kig sok meg­ta­lál­ható majd.

A Ri­post segít el­iga­zodni Ma­gyar­or­szág ál­lam­ala­pí­tá­sá­nak rend­kí­vül gaz­dag ün­nepi kí­ná­la­tá­ban, mely­ben a méz­al­más ke­nyér­től a légi- és víz­ipa­rá­dén át a Tank­csapda kon­cer­tig, no meg a tű­zi­já­té­kig egy sor kü­lön­le­ges­ség kap he­lyet. Vár­ha­tóan az idő­já­rás is ke­gyes lesz: az elő­re­jel­zé­sek sze­rint 29-33 fokos meleg és enyhe szél vár­ható.

Ez kemény, világsztárt tapogatott Borbély Alexandra

Ez kemény, világsztárt tapogatott Borbély Alexandra

Az Oscar-díjra je­lölt szí­nésznő Jus­tin Tim­ber­lake-kon­cer­ten járt nem­rég.. Mi­lyen jól járt.

Az Oscar-díjra je­lölt szí­nésznő Jus­tin Tim­ber­lake-kon­cer­ten járt nem­rég...

Lányával vesztette el "fesztiválszüzességét" Szulák Andrea

Lányával vesztette el "fesztiválszüzességét" Szulák Andrea

Hétfő este a ba­rá­ta­i­val bu­lizó Szu­lák And­re­ába bot­lot­tunk a Szi­get Fesz­ti­vá­lon.

Hétfő este a ba­rá­ta­i­val bu­lizó Szu­lák And­re­ába bot­lot­tunk a Szi­get Fesz­ti­vá­lon.

Rossz hírt közölt rajongóival a fiatal énekesnő, nem lesznek koncertek

Rossz hírt közölt rajongóival a fiatal énekesnő, nem lesznek koncertek

A 25 éves sztár nem­ré­gi­ben ká­bí­tó­szer-túl­ada­go­lás miatt ke­rült kór­házba, na­gyon ke­vé­sen múlt, hogy nem vesz­tette éle­tét.

Újabb részletek derült ki Pásztor Anna őrült zaklatójának ügyéről!

Újabb részletek derült ki Pásztor Anna őrült zaklatójának ügyéről!

Dön­tött az ügyész­ség.

Az éne­kesnő pén­teki, Bu­da­pest Park­ban tar­tott kon­certje kis híján tra­gé­di­ába ful­ladt, ám Anna sze­ren­csére meg­me­ne­kült.

Durva betegség döntötte le Majkát

Durva betegség döntötte le Majkát

A rap­per vagy étel­mér­ge­zést ka­pott, vagy vírus dön­tötte ágy­nak.

A rap­per vagy étel­mér­ge­zést ka­pott, vagy va­la­mi­lyen alat­to­mos vírus dön­tötte ágy­nak. Hét­vé­gén még ki­tar­tott...

A Budapest Parkban ünnepli 35. születésnapját a Pál Utcai Fiúk

A Budapest Parkban ünnepli 35. születésnapját a Pál Utcai Fiúk

1983 nya­rát írjuk. Meleg van, süt a nap. Mit lehet ilyen­kor tenni?

1983 nya­rát írjuk. Meleg van, süt a nap. Mit lehet ilyen­kor tenni?

Tisztázta a terhességével kapcsolatos híreket Rúzsa Magdi

Tisztázta a terhességével kapcsolatos híreket Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő nem­rég be­je­len­tette, hogy 2020-ig nem lép fel Bu­da­pes­ten, emi­att pedig sokan rög­tön azt hit­ték, azért, mert jön a baba.

Óriási megtiszteltetés érte Király Viktort, erre büszke lehet

Óriási megtiszteltetés érte Király Viktort, erre büszke lehet

Ha­ma­ro­san szín­padra lép.

A nép­szerű éne­kes egy igazi vi­lág­sztár "elő­ze­ne­ka­ra­ként" lép ha­ma­ro­san szín­padra.

Széttárta lábait a színpadon Pásztor Anna: minden látszott

Széttárta lábait a színpadon Pásztor Anna: minden látszott

Durva fotót töl­tött fel az in­ter­netre az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője. Ott a bu­gyija!

Durva fotót töl­tött fel az in­ter­netre az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője. Ott a bu­gyija!

Itt az idő: Szerdán kezdődik a FEZEN Fesztivál!

Itt az idő: Szerdán kezdődik a FEZEN Fesztivál!

Min­den ké­szen áll a fesz­ti­vá­lo­zók fo­ga­dá­sára - szer­dán ki­nyíl­nak a FEZEN kapui.

Min­den ké­szen áll a fesz­ti­vá­lo­zók fo­ga­dá­sára - szer­dán ki­nyíl­nak a FEZEN kapui. Sz­tár­fel­lé­pők, zenei és nem­ze­nei szín­pa­dok...

Kiderült, mit titkolt: őszinte vallomást tett Rúzsa Magdi

Kiderült, mit titkolt: őszinte vallomást tett Rúzsa Magdi

Re­a­gált a plety­kákra is.

Az arany­hangú éne­kesnő re­a­gált a ter­hes­sé­gé­vel kap­cso­la­tos plety­kákra is.

Szomorú hírt közöltek: beteg a népszerű énekes, színpadra se bír állni

Szomorú hírt közöltek: beteg a népszerű énekes, színpadra se bír állni

A fel­lé­pése előtt pár órá­val kö­zöl­ték, annyira beteg az éne­kes, hogy nem tud szín­padra lépni.

Hatalmasat esett a szexi sztár: mindenkit meglepett, ami ezután jött

Hatalmasat esett a szexi sztár: mindenkit meglepett, ami ezután jött

Az éne­kesnő tur­né­ján több­ször is meg­küz­dött a zu­hogó eső­vel.

Az éne­kesnő leg­újabb le­me­zé­nek tur­né­ján több­ször is meg­küz­dött a zu­hogó eső­vel, de az egyik nap ke­rül­hette el a vég­ze­tét, ha­tal­ma­sat esett. A kínos szi­tu­á­ciót ter­mé­sze­te­sen nem csak meg­örö­kí­tette, de meg is osz­totta az egyik néző.

Lovasi is Siófokkal ünnepel

Lovasi is Siófokkal ünnepel

51 éve­sen és 1 hó­na­po­san tér vissza Sió­fokra ze­nélni Lo­vasi And­rás. Ju­bi­le­umi, tel­jes élet­mű­vét be­mu­tató tur­né­já­nak egyet­len ba­la­toni ál­lo­mása lesz a jú­lius 20-i kon­cert.

51 éve­sen és 1 hó­na­po­san tér vissza Sió­fokra ze­nélni Lo­vasi And­rás. Ju­bi­le­umi, tel­jes élet­mű­vét be­mu­tató tur­né­já­nak egyet­len ba­la­toni ál­lo­mása lesz a jú­lius 20-i kon­cert.

A bűvös 21 - különleges szülinapra készül a Punnany Massif!

A bűvös 21 - különleges szülinapra készül a Punnany Massif a Budapest Parkban!

A fenn­ál­lá­sá­nak ti­zen­ötö­dik évét iga­zán mél­tó­képp a Pun­nany Mas­sif.

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

A rap­per csa­pa­tá­nak egyik leg­fon­to­sabb tagja, Kol­lá­nyi Zsu­zsi je­len­leg a szü­lési sza­bad­sá­gát tölti. Ennek el­le­nére mégis el­in­téz­ték, hogy sa­já­tos módon részt ve­hes­sen a kon­cer­te­ken.

Magyar sztárokkal ünnepelte 85. születésnapját Quincy Jones

Magyar sztárokkal ünnepelte 85. születésnapját Quincy Jones

A vi­lág­sztárt kon­certje után kö­szön­töt­ték fel a ma­gyar ze­né­szek.

A vi­lág­sztárt hét­főn este, bu­da­pesti kon­certje után kö­szön­töt­ték fel a ma­gyar ze­né­szek. Köz­tük volt Ki­rály Vik­tor is, aki el­árulta, mind­össze ötven em­bert fo­ga­dott a pro­du­cer, aki­vel annak ide­jén Mi­chael Jack­son is együtt dol­go­zott.