CÍMKE: 'koncert'

Világsztárt is kimenekítettek a tűz miatt a budapesti szállodából

Világsztárt is kimenekítettek a tűz miatt a budapesti szállodából

Qu­incy Jones szom­ba­ton ér­ke­zett a ma­gyar fő­vá­rosba.

Qu­incy Jones szom­ba­ton ér­ke­zett a ma­gyar fő­vá­rosba.

Megdöbbent Rékasi Károly, ezt látta a kórház folyosóján

Megdöbbent Rékasi Károly, ezt látta a kórház folyosóján

A nép­szerű szí­nész csu­pán kont­roll vizs­gá­latra ment a Ba­l­eseti Köz­pontba. Aztán ér­de­kes do­logra lett fi­gyel­mes.

A nép­szerű szí­nész csu­pán kont­roll vizs­gá­latra ment a Ba­l­eseti Köz­pontba. Aztán ér­de­kes do­logra lett fi­gyel­mes.

Minden hétvége nyaralás a PLÁZSon

Minden hétvége nyaralás a PLÁZSon

Sió­fok, itt kez­dő­dik a Ba­la­ton és a PLÁZS!

Sió­fok, itt kez­dő­dik a Ba­la­ton, és a PLÁZSon ki­kötve min­den hét­vége olyan lehet, mint egy nya­ra­lás a vég­te­len pi­he­nés­sel, test­moz­gás­sal és éj­sza­kai bu­li­val.

FEZEN2018: nem csak zenével vár a fesztivál

FEZEN2018: nem csak zenével vár a fesztivál

Olyan elő­adók gon­dos­kod­nak a ki­váló zenei él­mény­ről idén a FEZEN-en, mint a Grammy-díjas Pit­bull, a kü­lön­le­ges tur­né­já­val vissza­térő Hel­lo­ween.

Olyan elő­adók gon­dos­kod­nak a zenei él­mény­ről, mint a Grammy-díjas Pit­bull, a kü­lön­le­ges tur­né­já­val vissza­térő Hel­lo­ween.

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel bulizta át az estét Osvárt Andi

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel bulizta át az estét Osvárt Andi

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán mu­tatta meg a fel­vé­telt.

King Gizzard és The Lizard Wizard az Akvárium Klubban

King Gizzard és The Lizard Wizard az Akvárium Klubban

Au­gusz­tus 13-án az Ak­vá­rium Klub NagyHall­jába ér­ke­zik az auszt­rál rock­banda.

Váratlanul félbeszakadt a koncert, veszélybe került a világsztár

Váratlanul félbeszakadt a koncert, veszélybe került a világsztár

Az éne­kes­nek meg kel­lett sza­kí­ta­nia fel­lé­pé­sét.

Az éne­kes­nek meg kel­lett sza­kí­ta­nia fel­lé­pé­sét, mert tüzet kel­lett ol­tani a szín­pa­don.

Félbeszakadt a koncert: kórházba került a híres zenekar énekese

Félbeszakadt a koncert: kórházba került a híres zenekar énekese

Egy dá­niai kon­cer­ten esett le a szín­pad­ról és sé­rült meg.

Egy dá­niai kon­cer­ten esett le a szín­pad­ról és sé­rült meg a nép­szerű ze­ne­kar rap­pere.

BUDAPEST BÁR A BUDAPEST PARKBAN

BUDAPEST BÁR A BUDAPEST PARKBAN

Új éne­kes­nő­vel lép fel a Bu­da­pest Bár a Bu­da­pest Park­ban!

Tel­jes csa­pat­tal, sőt, új éne­kes­nő­vel lép fel a Bu­da­pest Bár a Bu­da­pest Park­ban!

Nagykoncerttel ünnepel Bill Kapitány!

Nagykoncerttel ünnepel Bill Kapitány!

"Azzal fog­lal­ko­zom, amit a vi­lá­gon a leg­job­ban sze­re­tek..."

"Azzal fog­lal­ko­zom, amit a vi­lá­gon a leg­job­ban sze­re­tek, ez pedig a zene, a szín­pad, a kö­zön­ség. Ez engem bol­dog és mér­he­tet­le­nül gaz­dag em­berré tesz!"

Elképesztő koncertshow-ra készül Radics Gigi

Elképesztő koncertshow-ra készül Radics Gigi

Az el­múlt évek itt­honi és kül­földi kon­cert­jei után idén elő­ször ön­álló, nagy­sza­bású, lát­vá­nyos kon­cert­show-jára ké­szül Ra­dics Gigi no­vem­ber 10-én.

Az el­múlt évek itt­honi és kül­földi kon­cert­jei után idén elő­ször ön­álló, nagy­sza­bású, lát­vá­nyos kon­cert­show-jára ké­szül Ra­dics Gigi no­vem­ber 10-én a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

Rémület Beyoncé koncertjén: meg kellett menteni az énekesnőt

Rémület Beyoncé koncertjén: meg kellett menteni az énekesnőt

A var­sói kon­cert köz­ben meg­hi­bá­so­dott egy be­ren­de­zés.

A var­sói kon­cert köz­ben meg­hi­bá­so­dott egy be­ren­de­zés, az éne­kesnő csap­dába esett.

Budapestre látogat Loreena McKennitt

Budapestre látogat Loreena McKennitt

Lo­re­ena McKen­nitt Lost Souls turné ke­re­tén belül Bu­da­pestre lá­to­gat. Az éne­kesnő ek­lek­ti­kus kelta, pop, vi­lág­ze­nei mű­vé­sze­tét él­vez­het­jük 2019. már­cius 29-én.

Lo­re­ena McKen­nitt Lost Souls turné ke­re­tén belül Bu­da­pestre lá­to­gat. Az éne­kesnő ek­lek­ti­kus kelta, pop, vi­lág­ze­nei mű­vé­sze­tét él­vez­het­jük 2019. már­cius 29-én.

Nagyszabású gálakoncert a Papp László Budapest Sportarénában!

Nagyszabású gálakoncert a Papp László Budapest Sportarénában!

1990-ben három hi­he­tet­le­nül te­het­sé­ges tenor új­ra­gon­dolta és meg­re­for­málta a ko­moly­ze­nei kon­cert fo­gal­mát.

Ákos: Kevés embernek van esélye megtartani a közönséget

Ákos: Kevés embernek van esélye évtizedeken át megtartani a közönséget

Szá­mos meg­le­pe­tés­sel ké­szül.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész a Te­le­kom VOLT Fesz­ti­vá­lon adott nagy si­kerű kon­cer­tet, ám itt nem áll meg: év vé­géig szá­mos meg­le­pe­tés­sel ké­szül.

Ez hihetetlen, így keresett egy hét alatt húszmilliót Majka!

Ez hihetetlen, így keresett egy hét alatt húszmilliót Majka!

A leg­ke­re­set­tebb elő­adók egyike.

A rap­per ma­nap­ság a leg­ke­re­set­tebb elő­adók egyike, ezt mi sem bi­zo­nyítja job­ban, mint hogy a szep­tem­beri kon­cert­jére a je­gyek jó része el is kelt már.

Szívszorító vallomást tett a két éve elhunyt Somló Tamás fia

Szívszorító vallomást tett a két éve elhunyt Somló Tamás fia

Idén is em­lék­kon­cer­tet szer­vez­nek a le­gen­dás ma­gyar ze­nész-éne­kes tisz­te­le­tére.

Idén is em­lék­kon­cer­tet szer­vez­nek a le­gen­dás ma­gyar ze­nész-éne­kes tisz­te­le­tére.

Ragyogj ARÉNA!

Ragyogj ARÉNA!

A vi­lág­hírű auszt­rál zon­go­ra­mű­vész, David Helf­gott újabb eu­ró­pai turné ke­re­tén belül ismét Bu­da­pestre lá­to­gat hazai ra­jon­gói örö­mére.

A vi­lág­hírű auszt­rál zon­go­ra­mű­vész, David Helf­gott újabb eu­ró­pai turné ke­re­tén belül ismét Bu­da­pestre lá­to­gat hazai ra­jon­gói örö­mére. Ko­rábbi kon­cert­jei során több­ször le­nyű­gözte már a hazai nagy­ér­de­műt, így a zenei csoda idén sem ma­rad­hat el.

Az APP zenészei egyesülnek Mike Oldfield Band hangjával

Az APP zenészei egyesülnek Mike Oldfield Band hangjával

Ami­kor le­gen­dák ta­lál­koz­nak, mél­tán vár­hat­juk, hogy va­rázs­lat tör­té­nik.

Először Magyarországon a Grammy-díjas szupersztár, Pitbull

Először Magyarországon a Grammy-díjas szupersztár, Pitbull

Pit­bull­nak ez lesz az első ma­gyar­or­szági fel­lé­pése.

Pit­bull­nak ez lesz az első ma­gyar­or­szági fel­lé­pése.

Váratlan bejelentés: elmarad Weisz Viktor koncertje

Váratlan bejelentés: elmarad Weisz Viktor koncertje

A szo­morú hír­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán tá­jé­koz­tatta a kö­zön­sé­gét a nép­szerű éne­kes.

A szo­morú hír­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán tá­jé­koz­tatta a kö­zön­sé­gét a nép­szerű éne­kes.

Balatoni biciklitúra extrákkal

Balatoni biciklitúra extrákkal

Kinek ne lenne alap­vető nyári prog­ram egy igazi, klasszi­kus bi­cik­li­túra.

Kinek ne lenne alap­vető nyári prog­ram egy igazi, klasszi­kus bi­cik­li­túra.

Most érkezett: Budapesten fotózták le a világsztárt, épp csak ideért

Most érkezett: Budapesten fotózták le a világsztárt, épp csak ideért

Meg­nyu­god­hat­nak a ra­jon­gók, nem­so­kára kon­cer­tet is ad. A leg­utóbbi lemez da­lait most hall­hat­juk elő­ször.

Ez már sok volt neki, Beyoncé lánya undorral figyelte szüleit

Ez már sok volt neki, Beyoncé lánya undorral figyelte szüleit

Egy­sze­rűen nem akarta látni, mit mű­vel­nek szü­lei.

A kis­lány za­va­rá­ban a kor­don mögé bújt. Egy­sze­rűen nem akarta látni, mit mű­vel­nek szü­lei.

Ákos50 koncert a Siófok50 programsorozatban

Ákos50 koncert a Siófok50 programsorozatban

Jú­nius 30-án a stí­lu­so­san szin­tén 50. élet­évét be­töltő Ákos kon­cer­te­zik a Plá­zson

Jú­nius 30-án a stí­lu­so­san szin­tén 50. élet­évét be­töltő Ákos kon­cer­te­zik a Plá­zson.

Budapestre érkezik Nicki Minaj és Future

Budapestre érkezik Nicki Minaj és Future

A "NICKIHNDRXX"-turné egyik eu­ró­pai ál­lo­mása Bu­da­pest lesz.

A vi­lág­hírű hip-hop iko­nok, Nicki Minaj és Fu­ture a mai napon be­je­len­tet­ték, hogy közös tur­néra in­dul­nak. Örö­münkre a "NICKIHNDRXX"-turné egyik eu­ró­pai ál­lo­mása Bu­da­pest lesz.

Hiába a testőrsereg: Itt egy fotó Elvis özvegyéről!

Hiába a testőrsereg: Itt egy fotó Elvis özvegyéről!

Bár mar­cona test­őrök véd­ték...

Bár a mar­cona test­őrök min­dent el­kö­vet­nek annak ér­de­ké­ben, hogy senki em­berfia ne lát­hassa a le­gen­dás éne­kes öz­ve­gyét, a ma­gya­ro­kon nem fog­nak ki!

A színpadon buktatta le magát, újra babát vár a 36 éves sztáranyuka?

A színpadon buktatta le magát, újra babát vár a 36 éves sztáranyuka?

A sztár­nak és rap­per fér­jé­nek eddig három közös gyer­meke szü­le­tett.

A sztár­nak és rap­per fér­jé­nek eddig három közös gyer­meke szü­le­tett, ám lehet, hogy már úton van a ne­gye­dik csöpp­ség is.

Bejutottunk az Elvis emlékkoncertre: Friss fotók Priscilláról

Bejutottunk az Elvis emlékkoncertre: Friss fotók Priscilláról

Az Elvis em­lék­kon­cert dísz­ven­dé­ge­ként ta­lál­koz­hat­tak vele a ra­jon­gók a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban. Mi is ott vol­tunk...

Az Elvis em­lék­kon­cert dísz­ven­dé­ge­ként ta­lál­koz­hat­tak vele a ra­jon­gók a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban. Mi is ott vol­tunk...

Újra egy színpadon a legendás magyar rockerek

Újra egy színpadon a legendás magyar rockerek

Ha em­lék­szel, azért, ha csak a szü­leid me­sél­tek róla, akkor azért kell el­men­ned idén nyá­ron több­ször is...!

Ha em­lék­szel, azért, ha csak a szü­leid me­sél­tek róla, akkor azért kell el­men­ned idén nyá­ron több­ször is az egy­kori le­gen­dás bu­li­helyre!

Presser Gábor dupla koncertje az Arénában

Presser Gábor dupla koncertje az Arénában

A kü­lön­le­ges­nek ígér­kező aré­na­kon­certre ki­lenc évet kel­lett várni!

A nagy ér­dek­lő­désre való te­kin­tet­tel Pres­ser Gábor 1508. kon­cert­jét is meg­tartja a már ko­ráb­ban meg­hir­de­tett ese­mény más­nap­ján, 2018. ok­tó­ber 8-án a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban!

Rapklasszikusok big band hangszerelésben

Rapklasszikusok big band hangszerelésben

A Fő­vá­rosi Rap­cir­kusz egé­szen egye­dül­álló, mo­nu­men­tá­lis pro­duk­ció.

A Fő­vá­rosi Rap­cir­kusz egy egé­szen egye­dül­álló, kor­sza­ko­kon és stí­lu­so­kon át­ívelő, mo­nu­men­tá­lis pro­duk­ció.

Most érkezett, visszatér a színpadra a legendás magyar zenekar

Most érkezett, visszatér a színpadra a legendás magyar zenekar

Három hónap ki­ha­gyás után jú­nius 2-án szom­ba­ton vissza­tér a fő­vá­rosi szín­padra a Pi­ra­mis együt­tes.

Árulkodó fotó: kiderült, ide tart Szalai Ádám

Árulkodó fotó: kiderült, ide tart Szalai Ádám

Nem ma­radt Hoffen­heim­ben a csa­tár.

Nem ma­radt Hoffen­heim­ben a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára. Alig­hogy si­ke­re­sen véget ért a Bun­des­liga-sze­zon, re­pü­lőre ült a ba­rá­ta­i­val.

Így jegyezte el szerelmét az Eurovíziót is megjárt magyar sztár

Így jegyezte el szerelmét az Eurovíziót is megjárt magyar sztár

Sik­lósi Örs csak a ze­né­ben ke­mény­ke­dik, a ma­gán­élet­ben ro­man­ti­kus lélek.

Sik­lósi Örs csak a ze­né­ben ke­mény­ke­dik, a ma­gán­élet­ben ro­man­ti­kus lélek.

Dub FX is ritmust lép az idei EFOTT-on

Dub FX is ritmust lép az idei EFOTT-on

Az auszt­rál ut­ca­ze­nész már szinte ha­za­jár Ma­gyar­or­szágra.

Az auszt­rál ut­ca­ze­nész már szinte ha­za­jár Ma­gyar­or­szágra, de ra­jon­gói el is vár­ják ezt tőle.

Világsztár popdíva érkezik az EFOTT-ra: Jessie J végre Magyarországon!

Világsztár popdíva érkezik az EFOTT-ra: Jessie J végre Magyarországon is fellép

A Grammy-re is je­lölt díva Eu­ró­pá­ban már sok­szor, de ha­zánk­ban még sosem lé­pett föl.

Siófokon, a Pünkösdi Szezonnyitón indítja a nyarat a Wellhello

Siófokon, a Pünkösdi Szezonnyitón indítja a nyarat a Wellhello

Idei első ba­la­toni kon­cert­jét a sió­foki Pün­kösdi Sze­zon­nyi­tón, május 19-én adja a Well­hello.

Idei első ba­la­toni kon­cert­jét a sió­foki Pün­kösdi Sze­zon­nyi­tón, május 19-én adja a Well­hello.

Te is megnézheted: Magyarországon a világhírű Postmodern Jukebox

Te is megnézheted: Magyarországon a világhírű Postmodern Jukebox

A kon­cert alatt meg­szű­nik a va­ló­ság, tör­té­nelmi zenei uta­zás kez­dő­dik.

A kon­cert alatt meg­szű­nik a va­ló­ság.

Nagy örömhírt jelentett be Király Viktor

Nagy örömhírt jelentett be Király Viktor

Ha­tal­mas le­he­tő­sé­get ka­pott.

Ha­tal­mas le­he­tő­sé­get ka­pott az éne­kes. Az Ins­tag­ram-ol­da­lán vi­de­ó­ban be­szélt a rész­le­tek­ről.

Elképesztő, ami Balázs Fecó koncertjén történt: megszólalt az énekes

Elképesztő, ami Balázs Fecó koncertjén történt: megszólalt az énekes

A le­gen­dás Korál együt­tes most ün­ne­pelte 40. szü­le­tés­nap­ját a bu­da­pesti Sport­aré­ná­ban.

Súlyos veszteség érte Demjén Ferencet, dühöng az énekes

Súlyos veszteség érte Demjén Ferencet, dühöng az énekes

Rózsi ér­tet­le­nül áll a tör­tén­tek előtt, de egy­előre hiába kö­ve­tel ma­gya­rá­za­tot.

Rózsi ér­tet­le­nül áll a tör­tén­tek előtt, de egy­előre hiába kö­ve­tel ma­gya­rá­za­tot.

Így búcsúztak el a tragikusan elhunyt magyar énekesnőtől, mindenki sírt

Így búcsúztak el a tragikusan elhunyt magyar énekesnőtől, mindenki sírt

Meg­ható volt a fi­a­ta­lon el­hunyt Fá­bián Juli em­lé­kére szer­ve­zett kon­cert.

Meg­ható volt a fi­a­ta­lon el­hunyt Fá­bián Juli em­lé­kére szer­ve­zett kon­cert.

Újabb botrányba keveredett Jolly! Élő videóban üzent!

Újabb botrányba keveredett Jolly! Élő videóban üzent Kunu Marionak

Az éne­kes a Vá­ros­li­get­ben lé­pett fel május el­se­jén, ahol nem ala­kult min­den zök­ke­nő­men­te­sen...

Könnyezve emlékezett elhunyt barátjára a világsztár

Könnyezve emlékezett elhunyt barátjára a világsztár

Az éne­kesnő egy­per­ces csön­det kért.

Az éne­kesnő egy­per­ces csön­det kért ra­jon­gó­i­tól kon­certje alatt. Így ál­lí­tott em­lé­ket a tíz napja el­hunyt le­gen­dás dj-nek.

Balázs Fecó teltházzal melegített be az Aréna koncertjére

Balázs Fecó teltházzal melegített be az Aréna koncertjére

Az éne­kes már nagy erők­kel ké­szül a Korál kon­certre.

Az éne­kes már nagy erők­kel ké­szül a Korál kon­certre.

Balázs Fecó: A közönség első három sora orvosokból áll majd

Balázs Fecó: A közönség első három sora orvosokból áll majd

A ke­mény pró­ba­idő­szak meg­vi­seli a le­gen­dás éne­kes szer­ve­ze­tét.

A Korál ze­ne­kar 40 éves ju­bi­le­umi kon­certje előtti ke­mény pró­ba­idő­szak meg­vi­seli a le­gen­dás éne­kes szer­ve­ze­tét, de ő ki­tart.

A Sziget egy nagy, közös ünnep

A Sziget egy nagy, közös ünnep

A nap­tárba min­denki írja be: au­gusz­tus 8-15-ig Szi­get! A je­gyek gyor­san fogy­nak, ér­de­mes mi­ha­ma­rabb be­sze­rezni őket!

A nap­tárba min­denki írja be: au­gusz­tus 8-15-ig Szi­get! A je­gyek gyor­san fogy­nak, ér­de­mes mi­ha­ma­rabb be­sze­rezni őket!

Ilyen nincs! Majka és Curtis több világsztárt is túlszárnyalt!

Ilyen nincs! Majka és Curtis több világsztárt is túlszárnyalt!

Erre még nem volt példa...

Ma­jo­ros Péter újabb el­ké­pesztő re­kor­dot dön­tött, erre még nem volt példa a tör­té­ne­lem során...

Margaret Island 4. születésnap a Parkban!

Margaret Island 4. születésnap a Parkban!

Május 3-án a Mar­ga­ret Is­land­del nyitja meg ka­puit a fő­vá­ros leg­na­gyobb sza­bad­téri klubja, a Bu­da­pest Park.

Durván kimerült Vastag Csaba, nehéz időszakon van túl

Durván kimerült Vastag Csaba, nehéz időszakon van túl

A Slá­ger TV Hí­r­adó csü­tör­töki adá­sá­ban Vas­tag Csaba be­szá­mol a fá­rasztó he­tek­ről...

Koncertezés közben lőtték le a népszerű énekesnőt! - videó

Koncertezés közben lőtték le a népszerű énekesnőt! - videó

A mű­vésznő rá­adá­sul ter­hes volt.

A mű­vésznő rá­adá­sul ter­hes volt, ami még tra­gi­ku­sabbá teszi az ese­ményt. El­ké­pesztő indok miatt gyil­kolt az ittas tet­tes...

Óriási hír: Világsztárnak énekelhet Vastag Csaba

Óriási hír: Világsztárnak énekelhet Vastag Csaba

A ma­gyar sztár fel­éne­kelte Elvis egyik el­fe­le­dett dalát.

A ma­gyar sztár fel­éne­kelte Elvis egyik el­fe­le­dett dalát, a vég­ered­ményt ha­ma­ro­san lánya is hall­hatja.

Meggyógyult az énekes, jöhet a lemezbemutató koncert

Meggyógyult az énekes, jöhet a lemezbemutató koncert

A Ke­le­men Ka­bát­ban ze­ne­kar­nak most már tény­leg lesz le­mez­be­mu­tató kon­certje az Ak­vá­ri­um­ban!

Nagyon rámozdult Lalira a szívtipró sztárénekes

Nagyon rámozdult Lalira a szívtipró sztárénekes

Anna Kur­nyi­kova mo­so­lya biz­to­san nem volt őszinte, ami­kor meg­látta En­ri­qu­é­ről ezt a képet.

Anna Kur­nyi­kova mo­so­lya biz­to­san nem volt őszinte, ami­kor meg­látta En­ri­qu­é­ről ezt a képet.

Botrány, visszaélnek Korda György és Balázs Klári nevével

Botrány, visszaélnek Korda György és Balázs Klári nevével

Hamis je­gye­ket árul­nak egy deb­re­ceni kon­certre, ami nem is lesz meg­tartva: a páros fi­gyel­mez­teti a ra­jon­gó­kat!

Hamis je­gye­ket árul­nak egy deb­re­ceni kon­certre, ami nem is lesz meg­tartva: az éne­kes­pá­ros fi­gyel­mez­teti a ra­jon­gó­kat!

Nagy Feró elárulta, milyen meglepetéssel készül az Aréna-koncertre

Nagy Feró elárulta, milyen meglepetéssel készül az Aréna-koncertre

A ju­bi­le­umi bulin egy min­den szem­pont­ból kü­lön­le­ges egyé­ni­ség lesz a Be­at­rice ven­dége, Fe­ró­val rég­óta ba­rá­tok.

Ha folytatod ezt a fiatalkori szokásodat, akkor sokkal tovább élhetsz!

Ha folytatod ezt a fiatalkori szokásodat, akkor sokkal tovább élhetsz!

Brit vi­sel­ke­dés­ku­ta­tók egy olyan meg­lepő ered­ménnyel áll­tak elő, ami­nek in­kább az el­len­ke­ző­jét hit­tük eddig.

Felvette a harcot a jegyüzérekkel szemben a TicketSwap!

Felvette a harcot a jegyüzérekkel szemben a TicketSwap!

Egyre töb­ben ki­ál­ta­nak egy kor­rekt ára­kon mű­ködő szol­gál­ta­tá­sért.

Nyolc év után tér vissza Ma­gyar­or­szágra a Me­tal­lica, hogy kon­cer­tet adjon ma­gyar ra­jon­gók ez­re­i­nek. Ahogy az vár­ható volt a je­gyek hó­na­pok­kal ez­előtt, az on­line áru­sí­tás kez­dete után pár órá­val el is fogy­tak, a szer­vező pedig ki­tette a telt ház táb­lát.

Aggódnak a rajongók, azonnal meg kellett műteni a magyar énekest

Aggódnak a rajongók, azonnal meg kellett műteni a magyar énekest

Egye­lőre nem tudni, mikor tér­het vissza a szín­padra Gás­pár Laci.

Egye­lőre nem tudni, mikor tér­het vissza a szín­padra Gás­pár Laci.

Súlyos a helyzet: egyre betegebb, lemondta koncertjeit Celine Dion

Súlyos a helyzet: egyre betegebb, lemondta koncertjeit Celine Dion

A pop­éne­kes­nő­nek a fülét kell mű­teni, hogy újra éne­kel­hes­sen. Addig is a ra­jon­gói tü­rel­mét kérte.

Nem hittünk a szemünknek: Michael Jackson testvérével pózolt Tolvai Reni

Nem hittünk a szemünknek: Michael Jackson testvérével pózolt Tolvai Reni

Tol­vai Re­ni­nek kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része Ame­ri­ká­ban.

Tol­vai Re­ni­nek kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része Ame­ri­ká­ban. Nem ki­zárt, hogy ha­ma­ro­san a ten­ge­ren­tú­lon is meg­is­me­rik az éne­kes­nőt.

Intim titkairól vallott Nagy Feró, kiderült, hogy megy neki a szex!

Intim titkairól vallott Nagy Feró, kiderült, hogy megy neki a szex!

Az éne­kes gőz­erő­vel ké­szül áp­ri­lis 7-i kon­cert­jére.

Az éne­kes gőz­erő­vel ké­szül áp­ri­lis 7-i kon­cert­jére, ki­de­rült, mi tartja őt fi­a­ta­lon.

Siófok 50: Itt kezdődik a Balaton

Siófok 50: Itt kezdődik a Balaton

Kul­tu­rá­lis, zenei, és gaszt­ro­nó­miai prog­ra­mok te­szik egész évben iz­gal­massá a Ba­la­ton leg­ele­ve­nebb vá­ro­sát. A so­ro­zat fő tá­mo­ga­tója az MVM Zrt.

Kul­tu­rá­lis, zenei, és gaszt­ro­nó­miai prog­ra­mok te­szik egész évben iz­gal­massá a Ba­la­ton leg­ele­ve­nebb vá­ro­sát. A so­ro­zat fő tá­mo­ga­tója az MVM Zrt.

Tizenöt perc alatt milliókat kaszált Majka!

Tizenöt perc alatt milliókat kaszált Majka!

A rap­per re­kor­dot dön­tött!

A rap­per re­kord­idő alatt adta el a je­gye­ket jú­ni­usi kon­cert­jére! Két és fél mil­liót ke­re­sett ne­gyed óra alatt!

Hatalmas öröm érte Majkát, kiálltak mellette rajongói

Hatalmas öröm érte Majkát, kiálltak mellette rajongói

Majka ko­moly vissza­iga­zo­lást ka­pott.

Majka ko­moly vissza­iga­zo­lást ka­pott ra­jon­gó­i­tól a múlt szom­bati nagy­kon­certje után.

Így bulizott Liptai Claudia vőlegénye Majka koncertjén!

Így bulizott Liptai Claudia vőlegénye Majka koncertjén!

Majka és Cur­tis telt­há­zas kon­cer­tet tar­tott a hét­vé­gén a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban...

Bajor özvegyét nem érdekli férje barátja

Bajor özvegyét nem érdekli férje barátja

Szü­le­tés­napi kon­cert­jén Koós János sírva em­lé­ke­zett meg Bajor Im­ré­ről...

A le­gen­dás elő­adó 80. szü­le­tés­napi kon­cert­jén vi­deo­fel­vé­te­lek­kel em­lé­ke­zett meg Bajor Im­ré­ről és Hofi Gé­zá­ról. Bár a ko­mi­ku­sok öz­ve­gyeit meg­hív­ták, egyi­kük sem je­lent meg Koós János ese­mé­nyén.

Nagyon szidják Harry herceget a viselkedése miatt

Nagyon szidják Harry herceget a viselkedése miatt

Az in­ter­net nagy­hangú né­pé­nek nem tet­szik, hogy Diana ki­seb­bik fia ki­rö­högte a bri­tek egyik ked­venc éne­ke­sét.

Az in­ter­net nagy­hangú né­pé­nek nem tet­szik, hogy Diana ki­seb­bik fia ki­rö­högte a bri­tek egyik ked­venc éne­ke­sét.

Beköszöntött az Égkorszak!

Beköszöntött az Égkorszak!

Ja­nu­ár­ban je­lent meg a Mül­ler Péter Szi­ámi AndF­ri­ends leg­újabb al­buma.

Ja­nu­ár­ban je­lent meg a Mül­ler Péter Szi­ámi AndF­ri­ends ze­ne­kar leg­újabb al­buma. A 18 fel­vé­tel­ből álló le­mez­hez új klip is ké­szült, Ég­kor­szak cím­mel, fő­sze­rep­ben Ónodi Esz­ter­rel és Thu­ró­czy Sza­bolccsal.

Pataky Attila öt évre elegendő szeretetet szívott magába!

Pataky Attila öt évre elegendő szeretetet szívott magába!

Fel­span­nol­ták a ra­jon­gók!

Az Edda front­em­be­rét hi­he­tet­le­nül fel­span­nol­ták a ra­jon­gók! Őrü­le­tes kon­cer­tet adott a le­gen­dás rock­banda, lel­ke­sen me­sélt az éne­kes.

Nem fogynak a jegyek Koós János szuperkoncertjére: Itt a bizonyíték!

Nem fogynak a jegyek Koós János szuperkoncertjére: Itt a bizonyíték!

Koós János alig várja, hogy szín­padra lép­hes­sen pén­tek este!

Koós János alig várja, hogy szín­padra lép­hes­sen pén­tek este!

Pataky Attila gumi óvszert vett fiának

Pataky Attila gumi óvszert vett fiának

Az éne­kes­nek jó a kap­cso­lata fi­á­val...

Az éne­kes na­gyon jó vi­szonyt ápol gye­re­ke­i­vel, így ami­kor ki­seb­bik fia elő­állt egy fur­csa ké­rés­sel, At­tila nem sokat he­zi­tált...

Infarktusa után megszólalt a Piramis énekese: tíz percen múlt az élete

Infarktusa után megszólalt a Piramis énekese: tíz percen múlt az élete

Az utolsó dal előtt kezdte magát rosszul érezni Nyem­csók János, aki 2009-ben vál­totta Ré­vész Sán­dort a le­gen­dás együt­tes­ben.

Megvádolták Balázs Fecót a kollégái

Megvádolták Balázs Fecót a kollégái

A le­gen­dás Korál együt­tes, Ba­lázs Fe­có­val az élén, május 5-én az Aré­ná­ban ad nagy­kon­cer­tet. Ám az éne­kes nem ké­szül­het fel­hőt­le­nül az ese­ményre.

A le­gen­dás Korál együt­tes, Ba­lázs Fe­có­val az élén, május 5-én az Aré­ná­ban ad nagy­kon­cer­tet. Ám a Kos­suth- és Liszt Fe­renc-díjas éne­kes nem ké­szül­het fel­hőt­le­nül a szín­vo­na­las ese­ményre.

Nagy a baj, az összes fellépését lemondta a magyar énekesnő

Nagy a baj, az összes fellépését lemondta a magyar énekesnő

Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt, egész­ség­ügyi okokra hi­vat­ko­zott. A ra­jon­gók ag­gódni kezd­tek!

Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt, egész­ség­ügyi okokra hi­vat­ko­zott.

Így néz ki sportolás közben a 72 éves Nagy Feró!

Így néz ki sportolás közben a 72 éves Nagy Feró!

Len­dü­let­tel rúgja a lab­dát...

A fi­a­ta­los kül­sőért és az el­ké­pesztő ener­gi­áért, amit a szín­pa­don nyújt, bi­zony ke­mé­nyen meg kell dol­goz­nia!

Szomorú hírt osztott meg Deák Bill Gyula

Szomorú hírt osztott meg a legendás énekes

Az in­for­má­ciót maga a le­gen­dás éne­kes kö­zölte ra­jon­gó­i­val.

Az in­for­má­ciót maga a le­gen­dás éne­kes kö­zölte ra­jon­gó­i­val a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Ugrottak a fellépések, durván keresztbe tettek Kozsónak!

Ugrottak a fellépések, durván keresztbe tettek Kozsónak!

Az éne­kes­nek három hak­nija is el­ma­rad, mi­u­tán egy ren­dez­vény­szer­vező csú­nyán el­bánt vele és csa­pa­tá­val.

Az éne­kes­nek három hak­nija is el­ma­rad, mi­u­tán egy ren­dez­vény­szer­vező csú­nyán el­bánt vele és csa­pa­tá­val.