CÍMKE: 'koncert'

Lebukott, titokban megnősült a szupersztár

Lebukott, titokban megnősült a szupersztár

Ed She­e­ran a jelek sze­rint nem­csak az el­jegy­zé­sét in­tézte ti­tok­ban, hanem az es­kü­vő­jét is.

Könnyes visszatérés! Megviselte a koncert a magyar zenészt!

Könnyes visszatérés! Megviselte a koncert a magyar zenészt!

Amb­rus Zol­tán fájó szív­vel tért vissza a szín­padra az Irigy Hón­alj­mi­rigy szom­bat esti kon­cert­jén!

FRISS HÍREK

Jegyüzérek gazdagodnak Majkáék nagykoncertjén

Jegyüzérek gazdagodnak Majkáék nagykoncertjén

Majka és Cur­tis már­cius 17-ei Aréna-kon­cert­jére már most min­den jegy el­kelt.

Majka és Cur­tis már­cius 17-ei Aréna-kon­cert­jére már most min­den jegy el­kelt.

Izgalmas kulisszatitkokat árult el közelgő koncertjeiről Rúzsa Magdi

Izgalmas kulisszatitkokat árult el közelgő koncertjeiről Rúzsa Magdi

Nagy az ér­dek­lő­dés a fel­lé­pé­sekre.

Ha­tal­mas az ér­dek­lő­dés a nép­szerű éne­kesnő feb­ru­ári fel­lé­pé­se­ire!

Rátámadt rajongójára a magyar zenész

Rátámadt rajongójára a magyar zenész

Hobo leg­utóbbi kon­cert­jén ki­kelt ma­gá­ból, ami­kor egy ra­jon­gója meg­pró­bált hoz­záérni. Hobo meg­ijesz­tette a kö­zön­sé­get, ezért töb­ben ott­hagy­ták az elő­adást.

Hobo leg­utóbbi kon­cert­jén ki­kelt ma­gá­ból, ami­kor egy ra­jon­gója meg­pró­bált hoz­záérni. Hobo meg­ijesz­tette a kö­zön­sé­get, ezért töb­ben ott­hagy­ták az elő­adást.

Ezért zokogott a színpadon Zalatnay Cini

Ezért zokogott a színpadon Zalatnay Cini

Együtt sírt a kö­zön­ség­gel...

Za­lat­nay Cini el­ké­pesztő vissza­térő kon­cert­jén együtt sírt az éne­kes­nő­vel 2500 ra­jongó. Az éne­kesnő nem tudta vissza­tar­tani könnyeit.

Most kiderült: Kelemen Anna tőlük dobja le a bugyiját

Most kiderült: Kelemen Anna tőlük dobja le a bugyiját

An­nácska ami­óta csak az eszét tudja, fa­na­ti­ku­san ra­jong eze­kért a srá­co­kért.

An­nácska ami­óta csak az eszét tudja, fa­na­ti­ku­san ra­jong eze­kért a srá­co­kért. Pén­tek este meg is ra­gadta az al­kal­mat, hogy élő­ben lássa őket.

Apaságáról vallott Nagy Feró

Apaságáról vallott Nagy Feró

Ko­ráb­ban éj­sza­kai kon­cer­tek után is­ko­lába vitte fiait.

Ko­ráb­ban éj­sza­kai kon­cer­tek után is­ko­lába vitte fiait, ma pedig uno­kája miatt siet haza Nagy Feró.

Ezt posztolta a magyarokról a világhírű sztár - Fotó

Ezt posztolta a magyarokról a világhírű sztár - Fotó

Ne­gyed­jére kon­cer­te­zett Ma­gyar­or­szá­gon Rod Stew­art, 13 ezer ma­gyar előtt lé­pett fel. A fer­ge­te­ges bu­li­ért maga a le­genda is oda­volt!

Rengeteg pénzt kaszálhatna hétfőn Zalatnay Cini

Rengeteg pénzt kaszálhatna hétfőn Zalatnay Cini

Az éne­kesnő hét­főn telt ház előtt ün­ne­pel­heti meg het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját. Még­sem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul elé­ge­dett.

Az éne­kesnő hét­főn telt ház előtt ün­ne­pel­heti meg het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját. Még­sem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul elé­ge­dett.

Tizennyolc éves lányok zaklatják Nagy Ferót

Tizennyolc éves lányok zaklatják Nagy Ferót

Nagy Feró már el­múlt het­ven­kettő, de még min­dig nagy ha­tás­sal van a nőkre. A ze­nész örül a si­ke­ré­nek és csak mo­so­lyog a dol­gon.

Nagy Feró már el­múlt het­ven­kettő, de még min­dig nagy ha­tás­sal van a nőkre. A ze­nész örül a si­ke­ré­nek és csak mo­so­lyog a dol­gon.

Itt szeretne visszatérni Törőcsik Mari

Itt szeretne visszatérni Törőcsik Mari

A le­gen­dás szí­nésznő erről ál­mo­do­zik.

A le­gen­dás szí­nésznő múlt héten tért haza majd egy év kór­házi ke­ze­lés után, de már arról ál­mo­do­zik, hogy vissza­tér a szín­padra.

Vegyél részt a Miskolci Becherovka Farsangon!

Töltsd február első hétvégéjét a Becherovka Miskolci Farsangon!

Ren­ge­teg elő­adó vár rád idén is!

Is­mert elő­adók gon­dos­kod­nak idén is a szó­ra­koz­ta­tá­sá­ról, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban.

Rod Stewartból sosem elég, a rajongók is meglepődtek a legendán

Rod Stewartból sosem elég, a rajongók is meglepődtek a legendán

Je­len­leg is zaj­lik a skót vi­lág­sztár bu­da­pesti kon­certje.

Je­len­leg is zaj­lik a skót vi­lág­sztár bu­da­pesti kon­certje.

Világsztárok, nagy kedvencek, kurrens csemegék

Világsztárok, nagy kedvencek, kurrens csemegék

A Szi­get zenei fel­ho­za­ta­lá­ról so­káig nem ér­ke­zett hír, ám most majd' 40 ze­ne­kar zu­hant le a Nagy­szín­padra, az A38 szín­padra és az Aré­nába.

A Szi­get idei zenei fel­ho­za­ta­lá­ról so­káig nem ér­ke­zett hír, most azon­ban egy­ből közel 40 ze­ne­kar zu­hant le a Nagy­szín­padra, az A38 szín­padra és az Aré­nába. Iz­gal­mas és ki­fe­je­zet­ten erős név­sor, szinte min­den zenei műfaj kép­vi­sel­teti magát az egy­he­tes ese­mé­nyen.

Töltsd február első hétvégéjét a Becherovka Miskolci Farsangon!

Töltsd február első hétvégéjét a Becherovka Miskolci Farsangon!

Ne hagyd ki az év leg­na­gyobb téli gaszt­ro­nó­miai ese­mé­nyét!

Ne hagyd ki az év leg­na­gyobb téli gaszt­ro­nó­miai ese­mé­nyét!

Így gyászolja a zenészszakma a tragikusan fiatalon elhunyt énekesnőt

Így gyászolja a zenészszakma a tragikusan fiatalon elhunyt magyar énekesnőt

Az éne­kesnő, dal­szerző, dal­szö­veg­író 37 éves volt. Ré­góta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

Ez elképesztő: Így tombol félezer ember a magyar Despacito-dalra

Ez elképesztő: Így tombol félezer ember a magyar Despacito-dalra

Még ta­valy jú­li­us­ban ké­szült el az is­mert slá­ger ma­gyar vál­to­zata, de még min­dig óri­ási siker övezi!

Cini börtönmúltja miatt nem lép fel Kovács Kati?

Cini börtönmúltja miatt nem lép fel Kovács Kati?

Nemet mon­dott a le­he­tő­ségre...

Az éne­kesnő volt a tál­dac­fesz­ti­vá­lok tör­té­ne­té­nek egyik leg­na­gyobb alakja, mégis nemet mon­dott a le­he­tő­ségre, hogy a régi le­gen­dák­kal lép­jen fel.

Ezért nem érdekli a gázsi Deák Bill Gyulát!

Ezért nem érdekli a gázsi Deák Bill Gyulát!

A leg­fe­ke­tébb hangú ma­gyar éne­kes ken­dő­zet­le­nül val­lott az anya­gi­ak­ról!

A leg­fe­ke­tébb hangú ma­gyar éne­kes ken­dő­zet­le­nül val­lott az anya­gi­ak­ról! Őt bi­zony nem ér­dekli a pénz, csak a hi­va­tása!

Szavazz az Akváriumra!

Szavazz az Akváriumra!

Három ka­te­gó­ri­á­ban - leg­jobb nagy klub, leg­jobb kon­cert­hely­szín, leg­jobb me­leg­ba­rát hely - je­löl­ték idén a fő­vá­ros egyik leg­nép­sze­rűbb szó­ra­ko­zó­he­lyét.

Három ka­te­gó­ri­á­ban - leg­jobb nagy klub, leg­jobb kon­cert­hely­szín, leg­jobb me­leg­ba­rát hely - je­löl­ték idén a fő­vá­ros egyik leg­nép­sze­rűbb szó­ra­ko­zó­he­lyét, az Ak­vá­rium Klu­bot.

Emeli Sandé világhírű brit soul énekesnő először Budapesten!

Emeli Sandé világhírű brit soul és R&B énekesnő először Budapesten!

A ma­gyar ra­jon­gók 2018. feb­ruár 18-án, a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lát­hat­ják a Broad­way Event és a Mul­ti­me­dia Or­ga­ni­sa­tion szer­ve­zé­sé­ben.

Szuperszexi hajjal hódítanak a Seven szívtiprói - Fotó

Szuperszexi hajjal hódítanak a Seven szívtiprói - Fotó

Szu­per­kon­certre ké­szül­nek.

Szu­per­kon­certre ké­szül­nek a Seven tag­jai. A ze­ne­kar a pró­bá­kon is meg­adja a mód­ját: nem min­den­napi fa­zon­iga­zí­tá­son vett részt a hét arany­torkú férfi.

Szörnyű gyász: Így próbál megmenekülni az összeomlástól Nótár Mary!

Szörnyű gyász: Így próbál megmenekülni az összeomlástól Nótár Mary!

Az éne­kesnő mély de­presszi­óba ke­rült édes­anyja el­vesz­tése miatt.

Az éne­kesnő mély de­presszi­óba ke­rült édes­anyja el­vesz­tése miatt.

Mint két tojás, Britney Spears koncerten bulizott Zimány Linda!

Mint két tojás, Britney Spears koncerten bulizott Zimány Linda!

A csi­nos mo­dell a ten­ge­ren­tú­lon töl­tötte a szil­vesz­tert, rá­adá­sul egy­kori ked­vence bu­li­jára is el­lá­to­ga­tott.

A csi­nos mo­dell a ten­ge­ren­tú­lon töl­tötte a szil­vesz­tert, rá­adá­sul egy­kori ked­vence bu­li­jára is el­lá­to­ga­tott.

Rúzsa Magdi lakását tette zálogba a koncertjéért

Rúzsa Magdi lakását tette zálogba a koncertjéért

Saját ke­zébe vette sorsa irá­nyí­tá­sát.

Magdi a Me­gasztár meg­nye­rése után saját ke­zébe vette sorsa és kar­ri­erje irá­nyí­tá­sát és ke­mé­nyen dol­go­zott, hogy el­érje ál­mait.

Tilos alkoholt innia Bangó Margitnak: Elárulta, miért!

Tilos alkoholt innia Bangó Margitnak: Elárulta, miért!

Le kell mon­dani a bó­dító ne­dű­ről!

Az el­is­mert éne­kesnő fel­hőt­le­nül jól szokta érezni magát al­ko­hol nél­kül is szil­vesz­ter­kor! Idén is így lesz!

Súlyos beteg a legendás magyar zenész, ketten segítették színpadra

Súlyos beteg a legendás magyar zenész, ketten segítették színpadra

Min­den ere­jét össze­gyűj­tötte, hogy fel­lép­hes­sen.

Min­den ere­jét össze­gyűj­tötte, hogy fel­lép­hes­sen, 12 ezer ra­jongó ün­ne­pelte a nagy­be­teg ma­gyar sztárt!

Szívszorító módon emlékezett elhunyt barátnőjére Tóth Vera!

Szívszorító módon emlékezett elhunyt barátnőjére Tóth Vera!

Az éne­kesnő nagy­kon­cert­jén ál­lí­tott méltó em­lé­ket a né­hány nap­pal ez­előtt el­tá­vo­zott Fá­bián Ju­li­nak.

Az éne­kesnő nagy­kon­cert­jén ál­lí­tott méltó em­lé­ket a né­hány nap­pal ez­előtt el­tá­vo­zott Fá­bián Ju­li­nak.

Elmarad a népszerű magyar énekes esküvője

Elmarad a népszerű magyar énekes esküvője

Gájer Bá­lint Idén há­za­so­dott volna.

Idén ve­zette volna oltár elé meny­asszo­nyát Gájer Bá­lint, de a józan ész köz­be­szólt.

A világhírű tenor ismét Budapesten

A világhírű tenor ismét Budapesten

Mario Fran­gou­lis ismét Bu­da­pes­ten járt.

Mario Fran­gou­lis, a klasszi­kus cros­sover műfaj egyik leg­ne­ve­sebb elő­adója ismét Bu­da­pes­ten járt. Pár évvel ez­előtt a Prima Pri­mis­sima-díjas Mága Zol­tán Újévi Gá­lá­ján ven­dég­sze­re­pelt

Karácsonykor robban a Dinamit a Barba Negrában!

Karácsonykor robban a Dinamit a Barba Negrában!

A Din­amit együt­tes egyedi szín­foltja volt a hazai rock­ze­né­nek, ka­rá­csony­kor sokan ün­ne­pel­nek majd velük a Barba Negra Music Club­ban.

A Din­amit együt­tes min­dig is egyedi szín­foltja volt a hazai rock­ze­né­nek, így ka­rá­csony má­so­dik nap­ján sokan ün­ne­pel­nek majd velük a Barba Negra Music Club­ban.

Ezt tette a színpadon Bodrogi Gyula: Nem hittünk a szemünknek!

Ezt tette a színpadon Bodrogi Gyula: Nem hittünk a szemünknek!

A 83 éves mű­vész el­ké­pesztő ener­gi­á­val tán­colt a kon­cer­ten!

A 83 éves mű­vész el­ké­pesztő ener­gi­á­val tán­colt a kon­cer­ten! Ezt senki nem gon­dolta volna róla! El­ké­pesztő han­gu­la­tot csi­nált!

Itt az igazság: ezért rohant ki a főpróbáról Caramel

Itt az igazság: ezért rohant ki a főpróbáról Caramel

Nagy­já­ból száz ember várt a nép­szerű éne­kesre, mi­u­tán ő csa­pot-papot ott­hagyva tá­vo­zott a pró­ba­te­rem­ből.

Nagy­já­ból száz ember várt a nép­szerű éne­kesre, mi­u­tán ő csa­pot-papot ott­hagyva tá­vo­zott a pró­ba­te­rem­ből.

Drámai titokra derült fény a 100 Tagú Cigányzenekar múltjából

Drámai titokra derült fény a 100 Tagú Cigányzenekar múltjából

A 32 éve szü­le­tett vi­lág­hírű tár­su­lat egy év­ti­zed el­tel­té­vel lép újra szín­padra.

Út a Mosolyért Alapítvány és Havasi Balázs az autista gyermekekért - videó

Út a Mosolyért Alapítvány és Havasi Balázs az autista gyermekekért - videó

A kez­de­mé­nye­zést Ha­vasi Ba­lázs egy kü­lön­le­ges meg­le­pe­tés pro­duk­ci­ó­val tá­mo­gatja

Ráérsz pénteken? Elviszünk egy Ed Sheeran-koncertre!

Ráérsz pénteken? Elviszünk egy Ed Sheeran-koncertre!

Íme a vissza nem térő al­ka­lom, hogy a ra­jon­gók egy fe­led­he­tet­len és ha­mi­sí­tat­lan Ed-kon­cert-él­mény­ben ré­sze­sül­je­nek!

Hatalmas érdeklődés: Rúzsa Magdi dupláz

Hatalmas érdeklődés: Rúzsa Magdi dupláz

A fer­ge­te­ges lát­vány­vi­lág­gal ter­ve­zett kon­­certre feb­­ruár 23-án kerül sor.

A fer­ge­te­ges lát­vány­vi­lág­gal ter­ve­zett kon­­certre feb­­ruár 23-án kerül sor az Aré­ná­ban. Ven­dég Pres­ser Gábor - és az el­ma­rad­ha­tat­lan közös dalok.

Zoltán Erika nem mindennapi felkérést kapott

Zoltán Erika nem mindennapi felkérést kapott

Az 55 éves pop­dí­vát csep­pet sem za­varja, hogy mást kell csi­nál­nia, mint eddig.

Az 55 éves pop­dí­vát csep­pet sem za­varja, hogy mást kell csi­nál­nia, mint eddig. Öröm­mel vá­gott bele a mun­kába!

Itt az első videó Kis Grófóról súlyos autóbalesete után

Itt az első videó Kis Grófóról súlyos autóbalesete után

Két ka­mi­on­nal ka­ram­bo­lo­zott.

A bu­li­ki­rály de­cem­ber 7-én az M1-es au­tó­pá­lyán ka­ram­bo­lo­zott két ka­mi­on­nal.

Elképesztő, mire készül Pál Dénes

Elképesztő, mire készül Pál Dénes

Ün­nepi kon­cer­tet a MOM Kul­tu­rá­lis Köz­pont­ban.

A 2017-es ad­venti kon­cert­so­ro­zat ál­lo­má­sain belül har­ma­dik al­ka­lom­mal ad ün­nepi kon­cer­tet a MOM Kul­tu­rá­lis Köz­pont­ban.

Boggieval szárnyal tovább az Akusztik

Boggieval szárnyal tovább az Akusztik

Az Akusz­tik har­ma­dik adá­sá­nak fel­lé­pője Bog­gie és ze­ne­kara. Az éne­kesnő akusz­ti­kus kon­cert­jét az A38 szín­pa­dán rög­zí­tette az M2 Pe­tőfi TV.

Az Akusz­tik har­ma­dik adá­sá­nak fel­lé­pője Bog­gie és ze­ne­kara. Az éne­kesnő akusz­ti­kus kon­cert­jét az A38 szín­pa­dán rög­zí­tette az M2 Pe­tőfi TV.

Törölték a világhírű énekesnő összes koncertjét, ez az oka

Törölték a világhírű énekesnő összes koncertjét, ez az oka

Ins­tag­ra­mon üzent a ra­jon­gó­i­nak a vi­lág­sztár, be­teg­ség tá­madta meg. Saj­nálja, hogy le kel­lett mon­dani a kon­cert­jeit.

Hatalmas megtiszteltetés érte Tóth Gabit

Hatalmas megtiszteltetés érte Tóth Gabit

Az éne­kesnő sze­ret első lenni.

Az éne­kesnő sze­ret első lenni, és ez most óri­ási bol­dog­sá­got je­len­tett neki.

Kiderült, ezért hagyja el az országot Bangó Margit lánya

Kiderült, ezért hagyja el az országot Bangó Margit lánya

A ka­rá­csonyt se tölti itt­hon a 67 éves Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész gyer­meke.

A ka­rá­csonyt se tölti itt­hon a 67 éves Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész gyer­meke.

Szörnyű hír jött: pánikhangulat a koncerten, két ember meghalt

Szörnyű hír jött: pánikhangulat a koncerten, két ember meghalt

Ámok­futó ron­tott be a szó­ra­ko­zó­helyre, min­denki egy­szerre me­ne­kült.

Egy ámok­futó ron­tott be a szó­ra­ko­zó­helyre, min­denki egy­szerre pró­bált me­ne­külni.

Most közölték: támadás történt egy koncerten, sok a sérült

Most közölték: támadás történt egy koncerten, sok a sérült

A részt­ve­vők közül leg­alább húsz ember sé­rült meg, de az éne­kes ép­ség­ben meg­úszta az ese­tet.

Durva! Tolvai Reni orgiáról posztolt rajongóinak

Durva! Tolvai Reni orgiáról posztolt rajongóinak

Mi fo­lyik itt?

Ha ez egy át­la­gos Tol­vai Reni kon­cert, akkor egy­szer biz­tos meg­néz­nénk. Sőt, lehet, hogy részt is ven­nénk benne... Ha van erről videó, meg­sze­rez­zük.

Botrány az előadáson, a közönség elképedve bámult

Botrány az előadáson, a közönség elképedve bámult

A fel­lé­pés kel­lős kö­ze­pén kelt ki ma­gá­ból a ze­nész­le­genda. Hiába ro­han­tak a szín­padra se­gí­teni.

A fel­lé­pés kel­lős kö­ze­pén kelt ki ma­gá­ból a ze­nész­le­genda. Hiába ro­han­tak a szín­padra se­gí­teni, nem bír­ták meg­nyug­tatni.

Így még nem láttad a Kelemen Kabátbant!

Így még nem láttad a Kelemen Kabátbant!

A Ke­le­men Ka­bát­ban ze­ne­kar pá­lya­fu­tása leg­na­gyobb kon­cert­jét adja az Ak­vá­rium klub Nagy­hall­já­ban - már nem ka­bát­ban.

A Ke­le­men Ka­bát­ban ze­ne­kar pá­lya­fu­tása leg­na­gyobb kon­cert­jét adja az Ak­vá­rium klub Nagy­hall­já­ban - már nem ka­bát­ban.

Drasztikus változás Deák Bill Gyula állapotában!

Drasztikus változás Deák Bill Gyula állapotában!

A le­gen­dás blues­éne­kes döb­be­ne­te­sen meg­vál­to­zott! El­árulta, mi ennek az oka! Nem hit­tünk a sze­münk­nek!

A le­gen­dás blues­éne­kes döb­be­ne­te­sen meg­vál­to­zott! El­árulta, mi ennek az oka! Nem hit­tünk a sze­münk­nek!

Hoppá, lecsúszott Britney Spears melltartója, minden látszott

Hoppá, lecsúszott Britney Spears melltartója, minden látszott

Bár­hogy is pró­bálta el­tit­kolni a kínos vil­lan­tást, esé­lye se volt rá. Itt a lát­vány, amin min­denki el­ké­pedt!

Készüljetek, lányok! Végre Budapestre érkezik a legsármosabb pasi!

Készüljetek, lányok! Magyarországra érkezik a legsármosabb pasi koncertezni!

Egy pil­la­nat alatt állt a feje te­te­jére a világ, ami a jövő évi ma­gyar kon­cert­me­net­ren­det il­leti.

Mérföldkőhöz érkezett Zséda élete!

Mérföldkőhöz érkezett Zséda élete!

A gyö­nyörű éne­kesnő kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pel! Sok min­dent kö­szön­het az el­múlt ti­zenöt évnek! A Ri­post­nak me­sélt a ju­bi­le­um­ról!

A gyö­nyörű éne­kesnő kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pel! Sok min­dent kö­szön­het az el­múlt ti­zenöt évnek! A Ri­post­nak me­sélt a ju­bi­le­um­ról!

Sztárfocistával kapták lencsevégre Tóth Gabit a pesti éjszakában

Sztárfocistával kapták lencsevégre Tóth Gabit a pesti éjszakában

Kon­cer­ten ta­lál­koz­tak.

A nép­szerű éne­kesnő kon­cert­jére lá­to­ga­tott el az is­mert ma­gyar fo­ci­ka­pus.

Kiderült Kordáék súlyos titka Szenes Iván halálának évfordulóján!

Kiderült Kordáék súlyos titka Szenes Iván halálának évfordulóján!

Erre senki sem szá­mí­tott! Év­ti­ze­des sztori ke­rült fel­színre, amit mind­ed­dig tit­kolt a nép­szerű éne­kes há­zas­pár!

Óriási megtiszteltetés: Világsztárral interjúzott Pordán Petra!

Óriási megtiszteltetés: Világsztárral interjúzott Pordán Petra!

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek egy ka­na­pén adott in­ter­jút az éne­kes.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek egy ka­na­pén adott in­ter­jút a Bu­da­pes­ten kon­cer­tező éne­kes.

Magyar lány helyettesíti Jennifer Lawrence-t

Magyar lány helyettesíti Jennifer Lawrence-t

Kin­cses Fan­nit vá­lasz­totta maga mellé James New­ton Ho­ward, hogy bu­da­pesti kon­cert­jén éne­kel­jen.

Kin­cses Fan­nit vá­lasz­totta maga mellé James New­ton Ho­ward, hogy bu­da­pesti kon­cert­jén el­éne­kelje Az éhe­zők vi­a­dala be­tét­da­lát.

Gólyahír: Újra állapotos a magyar világsztár felesége

Gólyahír: Újra állapotos a magyar világsztár felesége

Hétfő este szűk kör­ben je­len­tette be.

Hétfő este szűk kör­ben je­len­tette be a vi­lág­hírű he­ge­dű­vir­tuóz, hogy fe­le­sége ál­dott ál­la­pot­ban van. Ani már az ötö­dik hó­nap­ban jár.

Megható üzenetet kaptak a világsztártól a magyar gyermekotthon lakói

Megható üzenetet kaptak a világsztártól a magyar gyermekotthon lakói

Sze­mé­lye­sen a két­sze­res Oscar-díjas mű­vész­től kap­tak üze­ne­tet a Pestúj­he­lyi Gyer­mek­ott­hon lakói.

Kihagyhatatlan ajánlatot tett Kállay Saunders András

Kihagyhatatlan ajánlatot tett Kállay Saunders András

Az éne­kes min­dent meg­tesz, hogy a ra­jon­gói ked­vé­ben jár­jon.

Az éne­kes min­dent meg­tesz, hogy a ra­jon­gói ked­vé­ben jár­jon.

Elhunyt édesapjával duettezik Gregor Bernadett!

Elhunyt édesapjával duettezik Gregor Bernadett!

Kö­ze­le­dik a szo­morú év­for­duló! A szí­nésznő méltó em­lé­ket ál­lí­tott édes­ap­já­nak!

Kö­ze­le­dik a szo­morú év­for­duló! A szí­nésznő méltó em­lé­ket ál­lí­tott édes­ap­já­nak! Ez a duett meg­ható és cso­dá­la­tos!

Rejtélyes nővel bukott le az éjszakában Kozso

Rejtélyes nővel bukott le az éjszakában Kozso - fotó

Az egyik szó­ra­ko­zó­he­lyen fo­tóz­kod­tak.

Az egyik bel­vá­rosi szó­ra­ko­zó­he­lyen bu­kott le az Ámok­fu­tók atyja.

Elképesztő fotó: Átlátszó felsőben állt színpadra Rúzsa Magdi

Elképesztő fotó: Átlátszó felsőben állt színpadra Rúzsa Magdi

Meg­őrül­tek a fotó lát­tán!

A gyö­nyörű éne­kesnő egy iga­zán iz­gal­mas kép­pel lepte meg ra­jon­góit! Meg­őrül­tek a fotó lát­tán!

Dráma a koncerten, mentő vitte kórházba Tátrai Tibort

Dráma a koncerten, mentő vitte kórházba Tátrai Tibort

Fel­lé­pése köz­ben lett rosszul a nép­szerű gi­tá­ros. Le­ro­gyott, és je­lezte, hogy kép­te­len lábra állni.

Fel­lé­pése köz­ben lett rosszul a nép­szerű gi­tá­ros. Le­ro­gyott, és je­lezte, hogy kép­te­len lábra állni.

Döbbenetes bejelentést tett Balázs Fecó

Döbbenetes bejelentést tett Balázs Fecó

A nép­szerű éne­kes rend­ha­gyó módon egy vi­de­ó­ban üzent a ra­jon­gók­nak. Ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna.

A nép­szerű éne­kes rend­ha­gyó módon egy vi­de­ó­ban üzent a ra­jon­gók­nak. Ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna.

Kiderült, kínzó fájdalmakkal küzd Robbie Williams

Kiderült, kínzó fájdalmakkal küzd Robbie Williams

Az éne­kes eddig hall­ga­tott arról, hogy miért mondta le az összes kon­cert­jét az év vé­géig.

Az éne­kes eddig hall­ga­tott arról, hogy miért mondta le az összes kon­cert­jét az év vé­géig, de most végre el­árulta a fáj­dal­mas okot.

Megható: Értékes ajándékot küldött magyar árváknak a világsztár

Megható: Értékes ajándékot küldött magyar árváknak a világsztár

Sze­mé­lye­sen a Maest­ró­tól, Ennio Mor­ri­co­né­tól kap­tak üze­ne­tet a Pestúj­he­lyi Gyer­mek­ott­hon lakói.

Kórházba került a világsztár énekesnő!

Kórházba került a világsztár énekesnő!

Le­mond­ták a kon­cert­jeit is. Az ágyá­ból üzent.

A Rock in Rio fesz­ti­vál fő att­rak­ci­ója lett volna, a fel­lé­pése he­lyett a jelek sze­rint az ál­la­pota miatt kerül majd a vi­lág­sajtó cím­lap­ja­ira. Kínzó hát­fá­jás­sal in­dult min­den...

Baj van! Minden koncertjét lemondta Robbie Williams!

Baj van! Minden koncertjét lemondta Robbie Williams!

Ez áll a hát­tér­ben.

Most te­heti össze ismét a két kezét az, aki­nek volt sze­ren­cséje élő­ben meg­cso­dálni Rob­bie Wil­li­ams leg­utóbbi kon­cert­jét Bu­da­pes­ten.

Janet Jackson a színpadon zokogott

Janet Jackson a színpadon zokogott

Mély se­be­ket té­pett fel benne az egyik dala, és nem tudta vissza­tar­tani a könnyeit. A ra­jon­gók is meg­ha­tód­tak a je­le­net­től.

Mély se­be­ket té­pett fel benne az egyik dala, és nem tudta vissza­tar­tani a könnyeit.

Hatalmasat villantott a színpadon Jennifer Lopez

Hatalmasat villantott a színpadon Jennifer Lopez

Hogy lehet ennyire haj­lé­kony?

Hogy lehet ennyire haj­lé­kony a szinte sem­mit sem ta­karó ru­há­já­ban?

Dan Patlansky előtt az Amberjack!

Dan Patlansky előtt az Amberjack!

Elő­ször mu­tat­ko­zik be az Am­ber­jack ze­ne­kar az A38 kö­zön­sé­gé­nek.

A zse­ni­á­lis dél-af­ri­kai blues-rock gi­tá­ros, Dan Pat­lansky előtt elő­ször mu­tat­ko­zik be az Am­ber­jack ze­ne­kar az A38 kö­zön­sé­gé­nek.

Rejtélyes betegség támadta meg Robbie Williamst, lemondta koncertjeit

Rejtélyes betegség támadta meg Robbie Williamst, lemondta koncertjeit

Nem vesz részt a The Heavy En­terta­in­ment Show utolsó ál­lo­má­sain...

Az éne­kes nem vesz részt a The Heavy En­terta­in­ment Show utolsó ál­lo­má­sain...

Nagy a baj: Összes koncertjét lemondta a beteg Tom Jones

Nagy a baj: Összes koncertjét lemondta a beteg Tom Jones

A mű­vész az egyik kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tette be, hogy or­vosi uta­sí­tásra el kel­lett ha­lasz­ta­nia a tur­nét.

Az egyik kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tette be, hogy or­vosi uta­sí­tásra el kel­lett ha­lasz­ta­nia a tur­nét.

80 nap alatt a Plázs körül

80 nap alatt a Plázs körül

Nyolc­van nap, hat­van party és kon­cert, össze­sen 162 ezer lá­to­gató.

Nyolc­van nap, hat­van party és kon­cert, össze­sen 162 ezer lá­to­gató: ez a sió­foki Plázs idei mér­lege, szá­mok­ban.

Tarol a 103.9 Sláger FM!

Tarol a 103.9 Sláger FM!

Ki­ma­gasló ered­mé­nyek­kel büsz­kél­ked­het Bu­da­pest rá­di­ója

Ki­ma­gasló ered­mé­nyek­kel büsz­kél­ked­het Bu­da­pest rá­di­ója, a 103.9 Slá­ger FM re­gi­o­ná­li­san és or­szá­go­san egy­aránt.

Botrány Rúzsa Magdi koncertje után: verekedés tört ki!

Botrány Rúzsa Magdi koncertje után: verekedés tört ki!

Az éne­kesnő a ta­ta­bá­nyai Bá­nyász Na­po­kon lé­pett fel, a buli azon­ban tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

Az éne­kesnő a ta­ta­bá­nyai Bá­nyász Na­po­kon lé­pett fel, a buli azon­ban tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

Nagy durranásra készül a legendás magyar együttes

Nagy durranásra készül a legendás magyar együttes

Szep­tem­ber 1-jén a ma­gyar fő­vá­ros­ban kon­cer­te­zik a Re­pub­lic ze­ne­kar. Fer­ge­te­ges bu­lira ké­szül­nek.

Szep­tem­ber 1-jén a ma­gyar fő­vá­ros­ban kon­cer­te­zik a Re­pub­lic ze­ne­kar. Fer­ge­te­ges bu­lira ké­szül­nek.

Napokig meg sem szólalhat Bereczki Zoltán

Napokig meg sem szólalhat Bereczki Zoltán

Az éne­kes hét­vé­gén már nem éne­kelt.

Az éne­kes hét­vé­gén már kény­te­len volt le­mon­dani egy kon­cert­jét, mert gya­kor­la­ti­lag meg­szó­lalni is kép­te­len volt, mi­u­tán meg­eről­tette hang­szá­lait.

Drámai vallomás, képtelen feldolgozni a tragédiát Szigeti Ferenc

Drámai vallomás, képtelen feldolgozni a tragédiát Szigeti Ferenc

Hiába telt el har­minc­hét év, a ze­nész még min­dig na­ponta gon­dol a tra­gi­kus es­tére.

Áll a bál: ömlött a vér az énekesnő koncertjén, durva dolog történt

Áll a bál: ömlött a vér az énekesnő koncertjén, durva dolog történt

A nép­szerű éne­kesnő kel­le­met­len hely­zet­ben ta­lálta magát.

A nép­szerű éne­kesnő kel­le­met­len hely­zet­ben ta­lálta magát, de nem ő járt leg­rosszab­bul.