CÍMKE: 'koncert'

Sűrű ősz előtt áll a Platon Karataev

Sűrű ősz előtt áll a Platon Karataev

A si­ke­res ze­ne­kar még csak két éve ala­kult

Pla­ton Ka­ra­taev még csak két éve ala­kult, vi­szont olyan si­ke­re­ket értek el itt­hon és kül­föl­dön egy­aránt, ami­vel csak kevés ze­ne­kar büsz­kél­ked­het.

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

A Ka­pu­zá­rási Pik­nik névre ke­resz­telt ese­mény­so­ro­zat fer­ge­te­ges lesz

Most érkezett: Megsérült a magyar énekesnő, elmarad a buli

Most érkezett: Megsérült a magyar énekesnő, elmarad a buli

Az éne­kesnő ko­moly bal­ese­tet szen­ve­dett...

Az éne­kesnő ko­moly bal­ese­tet szen­ve­dett, ezért a kö­zös­ségi ol­da­lon tá­jé­koz­tatta ra­jon­góit...

Nehéz, de boldog nap vár a Korda házaspárra

Nehéz, de boldog nap vár a Korda házaspárra

A le­gen­dás há­zas­pár ha­tal­mas bu­lira ké­szül a no­vem­ber kö­ze­pére ter­ve­zett életmű-kon­cert­jü­kön.

A le­gen­dás há­zas­pár ha­tal­mas bu­lira ké­szül a no­vem­ber kö­ze­pére ter­ve­zett életmű-kon­cert­jü­kön. Rá­adá­sul nem is egyre!

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Két in­ter­ne­tes jegy­át­ve­rős ol­dalt is ne­ve­sí­tet­tek a kon­cert szer­ve­zői.

Két in­ter­ne­tes jegy­át­ve­rős ol­dalt is ne­ve­sí­tet­tek Eros Ra­maz­zotti kon­cert­jé­nek szer­ve­zői.

Példátlan összefogás: Magyar sztárok segítettek a legendás szerzetesnek

Példátlan összefogás: Magyar sztárok segítettek a legendás szerzetesnek

Az er­dé­lyi ma­gyar gyer­me­kek gyá­mo­lí­tó­ja­ként is­merté vált fe­ren­ces rendi szer­ze­tes ren­ge­teg pénzt gyűj­tött ala­pít­vá­nyá­nak.

A Budapest Parkban zárja a fesztiválszezont a Paddy and the Rats

A Budapest Parkban zárja a fesztiválszezont a Paddy and the Rats

Utolsó sza­bad­téri kon­cert­jére ké­szül idén a Paddy and the Rats.

Utolsó sza­bad­téri kon­cert­jére ké­szül idén a Paddy and the Rats.

Teljesülhet a magyar énekesnő legmerészebb álma

Teljesülhet a magyar énekesnő legmerészebb álma

Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte...

Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte a Me­gasztár ötö­dik szé­ri­á­já­nak har­ma­dik he­lye­zett­jét. Ha min­den jól ala­kul, éne­kel­het a pá­pá­nak.

Alig lehet ráismerni a magyar énekesnőre, mi történhetett vele?

Alig lehet ráismerni a magyar énekesnőre, mi történhetett vele?

Na­gyon le­fo­gyott Tar­ján Zsófia...

Annyira le­fo­gyott Tar­ján Zsófia, hogy szinte nem lehet rá­is­merni. A fi­a­tal éne­kesnő a kon­cert­jük pla­kát­ján va­dító vörös ru­há­ban mu­tat­ko­zik...

Margaret Island a harmadik!- "...Sok szempontból kísérleteztünk..."

Margaret Island a harmadik!- "...Sok szempontból kísérleteztünk..."

Szep­tem­ber 10-én je­lent meg a ze­ne­kar har­ma­dik nagy­le­meze

Szep­tem­ber 10-én je­lent meg a Mar­ga­ret Is­land ze­ne­kar har­ma­dik nagy­le­meze, me­lyet szep­tem­ber 21-én a Bu­da­pest Park­ban mu­tat­nak be.

Ezt nézd: Velük fotózkodott Budapesten Ricky Martin

Ezt nézd: Velük fotózkodott Budapesten Ricky Martin

Ricky Mar­tin fo­gadta a Ki­látó Él­mény­prog­ram­já­ban részt­vevő fi­a­ta­lo­kat.

Ricky Mar­tin fo­gadta a Ki­látó Él­mény­prog­ram­já­ban részt­vevő fi­a­ta­lo­kat.

Csúnyán beégett, rajongói látni sem akarják a népszerű énekesnőt

Csúnyán beégett, rajongói látni sem akarják a népszerű énekesnőt

Brit­ney Spe­ars saját kon­cert­jén sér­tette meg ra­jon­góit.

Brit­ney Spe­ars saját kon­cert­jén sér­tette meg ra­jon­góit. Nem csoda, hogy ki­fü­tyül­ték!

Izgalmas meglepetéskoncertre készülnek a magyar sztárok

Izgalmas meglepetéskoncertre készülnek a magyar sztárok

Itt az utolsó esély a csob­ba­násra az is­ko­la­kez­dés előtt.

Elér­ke­zett a nyár vége, itt az utolsó esély a csob­ba­násra az is­ko­la­kez­dés előtt. Ez­út­tal a sze­gény gyer­me­ke­ken se­gít­het­nek azok, akik au­gusz­tus 31-én pén­te­ken fel­ke­re­sik a Pa­la­ti­nus Gyógy- Strand és Hul­lám­für­dőt.

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Majka meg­rázta magát...

Majka meg­rázta magát és máris túl­tette magát azon, hogy Cur­tis nél­kül kell helyt­áll­nia. Telt ház előtt mu­tatta meg, mit tud!

Nem hiszed el, hol tolja vasárnap Curtis

Nem hiszed el, hol tolja vasárnap Curtis

Az élet nem áll­hat meg akkor sem, ha az ember lá­bára úti­la­put köt­nek.

Az élet nem áll­hat meg akkor sem, ha az ember lá­bára úti­la­put köt­nek. A ko­ka­in­bot­rányba ke­ve­re­dett rap­per­nek ér­de­kes prog­ramja van mára.

Köszönjük Siófok! Ingyenes múltidézés a PLÁZSon

Köszönjük Siófok! Ingyenes múltidézés a PLÁZSon

In­gye­nes retro bu­li­val, az első Retro Rádió Fesz­ti­vál­lal kö­szöni meg au­gusz­tus 25-én a PLÁZS a helyi la­ko­sok tü­rel­mét.

Idióta rajongókra akadt ki Majka

Idióta rajongókra akadt ki Majka

Ma­jo­ros Péter nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor...

Ma­jo­ros Péter nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor hét­fői posztja alatt ol­vasni kezdte a kom­men­te­ket. Így re­a­gált!

Merész fotó: Teljesen belátni Zséda lába közé

Merész fotó: Teljesen belátni Zséda lába közé

Va­dító képet osz­tott meg!

Az éne­kesnő egy igen­csak va­dító képet osz­tott meg ma­gá­ról a saját Ins­tag­ram ol­da­lán! Nem kel­lett sokat vár­nia a szív­ből jövő bókra.

Kiszivárgott egy videó Majkáék koncertjéről: ezt mondta Curtisről

Kiszivárgott egy videófelvétel Majkáék koncertjéről: ezt mondta Curtisről

Elő­ke­rült egy fel­vé­tel...

Fel­ke­rült az ini­ter­netre egy fel­vé­tel arról az omi­nó­zus es­té­ről, ami­kor Majka sza­kí­tott rap­per ba­rát­já­val, Cur­tis­szel.

"A jókedvem sokszor csak szerep" - Meglepő vallomás Fluortól!

"A jókedvem sokszor csak szerep" - Meglepő vallomás Fluortól!

Ahogy ígér­ték, a srá­cok nem ültek a ba­bér­ja­i­kon, hanem gőz­erő­vel dol­goz­tak!

Ahogy ígér­ték, a srá­cok nem ültek a ba­bér­ja­i­kon, hanem gőz­erő­vel dol­goz­tak!

Minden erejét összeszedve, rákos betegen állt színpadra a magyar sztár

Minden erejét összeszedve, rákos betegen állt színpadra a magyar sztár

Már újra a kö­zön­sé­get szó­ra­koz­tatta, bízik a gyó­gyu­lá­sá­ban.

Az Ele­fánt be­ce­névre hall­gató gi­tá­ros egy hét­tel az ope­rá­ci­ója után már újra a kö­zön­sé­get szó­ra­koz­tatta, bízik a gyó­gyu­lá­sá­ban.

Lecsapott a vihar, rengetegen megsérültek a szabadtéri koncerten

Lecsapott a vihar, rengetegen megsérültek a szabadtéri koncerten

A vil­lám­lás lát­tán el­küld­ték a ra­jon­gó­kat a szer­ve­zők, de sokan moz­dulni sem vol­tak haj­lan­dók.

Ezért lesz különleges az idei augusztus 20-a

Ezért lesz különleges az idei augusztus 20-a

A Ri­post segít el­iga­zodni a rend­kí­vül gaz­dag ün­nepi kí­ná­lat­ban.

A Ri­post segít el­iga­zodni a gaz­dag ün­nepi kí­ná­lat­ban, mely­ben a méz­al­más ke­nyér­től a légi- és víz­ipa­rá­dén át a Tank­csapda-kon­cer­tig, no meg a tű­zi­já­té­kig egy sor kü­lön­le­ges­ség kap he­lyet.

Megfagyott a levegő, közönsége előtt esett össze a botrányhős énekes

Megfagyott a levegő, közönsége előtt esett össze a botrányhős énekes

Éppen az egyik leg­hí­re­sebb szá­mát ját­szotta, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Éppen az egyik leg­hí­re­sebb szá­mát ját­szotta, ami­kor meg­tör­tént a baj. Már ko­ráb­ban is rosszul érezte magát.

Sztárokkal és tűzijátékkal ünnepli Siófok augusztus 20-át

Sztárokkal és tűzijátékkal ünnepli Siófok augusztus 20-át

Au­gusz­tus 16-tól 20-ig kon­cer­tek, gye­rek­prog­ra­mok és vá­sá­ro­sok vár­ják az ér­dek­lő­dő­ket a ki­kö­tő­ben.

Au­gusz­tus 16-tól 20-ig kon­cer­tek, gye­rek­prog­ra­mok és vá­sá­ro­sok vár­ják az ér­dek­lő­dő­ket a ki­kö­tő­ben.

Ez kemény, világsztárt tapogatott Borbély Alexandra

Ez kemény, világsztárt tapogatott Borbély Alexandra

Jus­tin Tim­ber­lake-kon­cer­ten járt.

Az Oscar-díjra je­lölt szí­nésznő Jus­tin Tim­ber­lake-kon­cer­ten járt nem­rég...

Lányával vesztette el "fesztiválszüzességét" Szulák Andrea

Lányával vesztette el "fesztiválszüzességét" Szulák Andrea

Shawn Men­des kon­cer­ten vol­tak.

Hétfő este a ba­rá­ta­i­val bu­lizó Szu­lák And­re­ába bot­lot­tunk a Szi­get Fesz­ti­vá­lon.

A színpadon esett ki az énekesnő melle, levideózták

A színpadon esett ki az énekesnő melle, levideózták

A tö­meg­ből töb­ben is ka­me­rára vet­ték, ahogy a szexi spa­nyol éne­kesnő ru­hája el­en­ged, és a mel­lei ki­vil­lan­nak.

A tö­meg­ből töb­ben is ka­me­rára vet­ték, ahogy a szexi spa­nyol éne­kesnő ru­hája el­en­ged, és a mel­lei ki­vil­lan­nak.

Még a színpadon is biztonsági őrök vigyáznak Pásztor Annára - Fotóval!

Még a színpadon is biztonsági őrök vigyáznak Pásztor Annára - Fotóval!

Ret­teg attól Pász­tor Anna, hogy ismét meg­pró­bál­ják meg­tá­madni őt.

Ret­teg attól Pász­tor Anna, hogy ismét meg­pró­bál­ják meg­tá­madni őt. Mindez nyil­ván­va­lóvá vált az éne­kesnő csü­tör­töki, Szi­get Fesz­ti­vá­lon tar­tott kon­cert­jén. Habár a leg­na­gyobb hazai ren­dez­vé­nyen min­den­nél szi­go­rúb­bak a biz­ton­sági elő­írá­sok, An­náék nem bíz­ták a vé­let­lenre, biz­ton­sági őrök­kel vet­ték körül ma­gu­kat.

Rossz hírt közölt rajongóival a fiatal énekesnő, nem lesznek koncertek

Rossz hírt közölt rajongóival a fiatal énekesnő, nem lesznek koncertek

A 25 éves sztár nem­ré­gi­ben túl­ada­go­lás miatt ke­rült kór­házba.

A 25 éves sztár nem­ré­gi­ben túl­ada­go­lás miatt ke­rült kór­házba.

Újabb részletek derült ki Pásztor Anna őrült zaklatójának ügyéről!

Újabb részletek derült ki Pásztor Anna őrült zaklatójának ügyéről!

Dön­tött az ügyész­ség.

Az éne­kesnő pén­teki, Bu­da­pest Park­ban tar­tott kon­certje kis híján tra­gé­di­ába ful­ladt, ám Anna sze­ren­csére meg­me­ne­kült.

A Budapest Parkban ünnepli 35. születésnapját a Pál Utcai Fiúk

A Budapest Parkban ünnepli 35. születésnapját a Pál Utcai Fiúk

1983 nya­rát írjuk. A hely­szín Szi­get­szent­mik­lós. Meleg van, süt a nap, és amúgy is szü­net van. Mit lehet ilyen­kor tenni?

Tisztázta a terhességével kapcsolatos híreket Rúzsa Magdi

Tisztázta a terhességével kapcsolatos híreket Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő nem­rég be­je­len­tette, hogy 2020-ig nem lép fel Bu­da­pes­ten, emi­att pedig sokan rög­tön azt hit­ték, azért, mert jön a baba.

Itt az idő: szerdán kezdődik a FEZEN Fesztivál!

Itt az idő: szerdán kezdődik a FEZEN Fesztivál!

Min­den ké­szen áll!

Min­den ké­szen áll a fesz­ti­vá­lo­zók fo­ga­dá­sára, hogy 10 prog­ram­hely­szí­nen, több mint száz fel­lé­pő­vel, négy napon át szó­ra­koz­has­sa­nak a lá­to­ga­tók.

Óriási megtiszteltetés érte Király Viktort, erre büszke lehet

Óriási megtiszteltetés érte Király Viktort, erre büszke lehet

A nép­szerű éne­kes egy igazi vi­lág­sztár "elő­ze­ne­ka­ra­ként" lép ha­ma­ro­san szín­padra.

A nép­szerű éne­kes egy igazi vi­lág­sztár "elő­ze­ne­ka­ra­ként" lép ha­ma­ro­san szín­padra.

Durva betegség döntötte le Majkát

Durva betegség döntötte le Majkát

A rap­per vagy étel­mér­ge­zést ka­pott, vagy vírus dön­tötte ágy­nak.

A rap­per vagy étel­mér­ge­zést ka­pott, vagy va­la­mi­lyen alat­to­mos vírus dön­tötte ágy­nak. Hét­vé­gén még ki­tar­tott...

Széttárta lábait a színpadon Pásztor Anna: minden látszott

Széttárta lábait a színpadon Pásztor Anna: minden látszott

Durva fotót töl­tött fel az in­ter­netre.

Durva fotót töl­tött fel az in­ter­netre az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője.

Hatalmasat esett a szexi sztár: mindenkit meglepett, ami ezután jött

Hatalmasat esett a szexi sztár: mindenkit meglepett, ami ezután jött

Az éne­kesnő tur­né­ján több­ször is meg­küz­dött a zu­hogó eső­vel.

Az éne­kesnő tur­né­ján több­ször is meg­küz­dött a zu­hogó eső­vel.

Kiderült, mit titkolt: őszinte vallomást tett Rúzsa Magdi

Kiderült, mit titkolt: őszinte vallomást tett Rúzsa Magdi

Az arany­hangú éne­kesnő végre re­a­gált a ter­hes­sé­gé­vel kap­cso­la­tos plety­kákra is.

Az arany­hangú éne­kesnő végre re­a­gált a ter­hes­sé­gé­vel kap­cso­la­tos plety­kákra is.

Lovasi is Siófokkal ünnepel

Lovasi is Siófokkal ünnepel

51 éve­sen és 1 hó­na­po­san tér vissza Sió­fokra ze­nélni Lo­vasi And­rás.

51 éve­sen és 1 hó­na­po­san tér vissza Sió­fokra ze­nélni Lo­vasi And­rás. Ju­bi­le­umi, tel­jes élet­mű­vét be­mu­tató tur­né­já­nak egyet­len ba­la­toni ál­lo­mása lesz a jú­lius 20-i kon­cert.

Magyar sztárokkal ünnepelte 85. születésnapját Quincy Jones

Magyar sztárokkal ünnepelte 85. születésnapját Quincy Jones

A vi­lág­sztárt hét­főn este, bu­da­pesti kon­cert­jét kö­ve­tően kö­szön­töt­ték fel a ma­gyar ze­né­szek.

Szomorú hírt közöltek: beteg a népszerű énekes, színpadra se bír állni

Szomorú hírt közöltek: beteg a népszerű énekes, színpadra se bír állni

A fel­lé­pése előtt pár órá­val kö­zöl­ték, hogy nem tud szín­padra lépni.

A fel­lé­pése előtt pár órá­val kö­zöl­ték, annyira beteg az éne­kes, hogy nem tud szín­padra lépni.

Világsztárt is kimenekítettek a tűz miatt a budapesti szállodából

Világsztárt is kimenekítettek a tűz miatt a budapesti szállodából

Qu­incy Jones szom­ba­ton ér­ke­zett a ma­gyar fő­vá­rosba, és éppen az Er­zsé­bet téri ho­tel­ben szállt meg.

Megdöbbent Rékasi Károly, ezt látta a kórház folyosóján

Megdöbbent Rékasi Károly, ezt látta a kórház folyosóján

Kont­roll vizs­gá­latra ment.

A nép­szerű szí­nész kont­roll vizs­gá­latra ment a Ba­l­eseti Köz­pontba.

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

Kol­lá­nyi Zsu­zsi je­len­leg a szü­lési sza­bad­sá­gát tölti.

A rap­per csa­pa­tá­nak egyik leg­fon­to­sabb tagja, Kol­lá­nyi Zsu­zsi je­len­leg a szü­lési sza­bad­sá­gát tölti. Ennek el­le­nére mégis el­in­téz­ték, hogy sa­já­tos módon részt ve­hes­sen a kon­cer­te­ken.

Minden hétvége nyaralás a PLÁZSon

Minden hétvége nyaralás a PLÁZSon

Sió­fok, itt kez­dő­dik a Ba­la­ton, és a PLÁZSon ki­kötve min­den hét­vége olyan lehet, mint egy nya­ra­lás a vég­te­len pi­he­nés­sel, test­moz­gás­sal és éj­sza­kai bu­li­val.

Sió­fok, itt kez­dő­dik a Ba­la­ton, és a PLÁZSon ki­kötve min­den hét­vége olyan lehet, mint egy nya­ra­lás a vég­te­len pi­he­nés­sel, test­moz­gás­sal és éj­sza­kai bu­li­val. Jú­lius 13-án az rnb, hip­hop és reg­ga­e­ton üte­me­ire lehet rázni, míg nap­pal megy a strand­röp­labda mér­kő­zés, 14-én pedig Majka és Cur­tis csap bele az éj­sza­kába.

FEZEN2018: nem csak zenével vár a fesztivál

FEZEN2018: nem csak zenével vár a fesztivál

Olyan elő­adók gon­dos­kod­nak a ki­váló zenei él­mény­ről idén a FEZEN-en, mint a Grammy-díjas Pit­bull, a kü­lön­le­ges tur­né­já­val vissza­térő Hel­lo­ween.

Olyan elő­adók gon­dos­kod­nak a zenei él­mény­ről, mint a Grammy-díjas Pit­bull, a kü­lön­le­ges tur­né­já­val vissza­térő Hel­lo­ween.

Váratlanul félbeszakadt a koncert, veszélybe került a világsztár

Váratlanul félbeszakadt a koncert, veszélybe került a világsztár

Az éne­kes­nek meg kel­lett sza­kí­ta­nia fel­lé­pé­sét, mert tüzet kel­lett ol­tani a szín­pa­don.

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel bulizta át az estét Osvárt Andi

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel bulizta át az estét Osvárt Andi

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán mu­tatta meg a fel­vé­telt.

King Gizzard és The Lizard Wizard az Akvárium Klubban

King Gizzard és The Lizard Wizard az Akvárium Klubban

Au­gusz­tus 13-án az Ak­vá­rium Klub NagyHall­jába ér­ke­zik az auszt­rál rock­banda.

Nagykoncerttel ünnepel Bill Kapitány!

Nagykoncerttel ünnepel Bill Kapitány!

"Azzal fog­lal­ko­zom, amit a vi­lá­gon a leg­job­ban sze­re­tek..."

"Azzal fog­lal­ko­zom, amit a vi­lá­gon a leg­job­ban sze­re­tek, ez pedig a zene, a szín­pad, a kö­zön­ség. Ez engem bol­dog és mér­he­tet­le­nül gaz­dag em­berré tesz!"

Félbeszakadt a koncert: kórházba került a híres zenekar énekese

Félbeszakadt a koncert: kórházba került a híres zenekar énekese

Egy dá­niai kon­cer­ten esett le a szín­pad­ról és sé­rült meg.

Egy dá­niai kon­cer­ten esett le a szín­pad­ról és sé­rült meg a nép­szerű ze­ne­kar rap­pere.

Elképesztő koncertshow-ra készül Radics Gigi

Elképesztő koncertshow-ra készül Radics Gigi

Az el­múlt évek itt­honi és kül­földi kon­cert­jei után idén elő­ször ön­álló, nagy­sza­bású, lát­vá­nyos kon­cert­show-jára ké­szül Ra­dics Gigi no­vem­ber 10-én.

BUDAPEST BÁR A BUDAPEST PARKBAN

BUDAPEST BÁR A BUDAPEST PARKBAN

Új éne­kes­nő­vel lép fel a Bu­da­pest Bár a Bu­da­pest Park­ban!

Tel­jes csa­pat­tal, sőt, új éne­kes­nő­vel lép fel a Bu­da­pest Bár a Bu­da­pest Park­ban!

Rémület Beyoncé koncertjén: meg kellett menteni az énekesnőt

Rémület Beyoncé koncertjén: meg kellett menteni az énekesnőt

A var­sói kon­cert köz­ben meg­hi­bá­so­dott egy be­ren­de­zés.

A var­sói kon­cert köz­ben meg­hi­bá­so­dott egy be­ren­de­zés.

Budapestre látogat Loreena McKennitt

Budapestre látogat Loreena McKennitt

Lo­re­ena McKen­nitt Lost Souls turné ke­re­tén belül Bu­da­pestre lá­to­gat. Az éne­kesnő ek­lek­ti­kus kelta, pop, vi­lág­ze­nei mű­vé­sze­tét él­vez­het­jük 2019. már­cius 29-én.

Lo­re­ena McKen­nitt Lost Souls turné ke­re­tén belül Bu­da­pestre lá­to­gat. Az éne­kesnő ek­lek­ti­kus kelta, pop, vi­lág­ze­nei mű­vé­sze­tét él­vez­het­jük 2019. már­cius 29-én.

Ákos: Kevés embernek van esélye megtartani a közönséget

Ákos: Kevés embernek van esélye évtizedeken át megtartani a közönséget

Szá­mos meg­le­pe­tés­sel ké­szül.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész a Te­le­kom VOLT Fesz­ti­vá­lon adott nagy si­kerű kon­cer­tet, ám itt nem áll meg: év vé­géig szá­mos meg­le­pe­tés­sel ké­szül.

Nagyszabású gálakoncert a Papp László Budapest Sportarénában!

Nagyszabású gálakoncert a Papp László Budapest Sportarénában!

A Három Tenor igazi le­gen­dává vált.

1990-ben három hi­he­tet­le­nül te­het­sé­ges tenor új­ra­gon­dolta és meg­re­for­málta a ko­moly­ze­nei kon­cert fo­gal­mát: José Car­re­ras, Plá­cido Do­mingó és Lu­ci­ano Pa­va­rotti!

Szívszorító vallomást tett a két éve elhunyt Somló Tamás fia

Szívszorító vallomást tett a két éve elhunyt Somló Tamás fia

Idén is em­lék­kon­cer­tet szer­vez­nek a le­gen­dás ma­gyar ze­nész-éne­kes tisz­te­le­tére.

Idén is em­lék­kon­cer­tet szer­vez­nek a le­gen­dás ma­gyar ze­nész-éne­kes tisz­te­le­tére.

Az APP zenészei egyesülnek Mike Oldfield Band hangjával

Az APP zenészei egyesülnek Mike Oldfield Band hangjával

Ami­kor le­gen­dák ta­lál­koz­nak, mél­tán vár­hat­juk, hogy va­rázs­lat tör­té­nik.

Ez hihetetlen, így keresett egy hét alatt húszmilliót Majka!

Ez hihetetlen, így keresett egy hét alatt húszmilliót Majka!

A leg­ke­re­set­tebb elő­adók egyike.

A rap­per ma­nap­ság a leg­ke­re­set­tebb elő­adók egyike, ezt mi sem bi­zo­nyítja job­ban, mint hogy a szep­tem­beri kon­cert­jére a je­gyek jó része el is kelt már.

Ragyogj ARÉNA!

Ragyogj ARÉNA!

A vi­lág­hírű auszt­rál zon­go­ra­mű­vész, David Helf­gott újabb eu­ró­pai turné ke­re­tén belül ismét Bu­da­pestre lá­to­gat hazai ra­jon­gói örö­mére. Ko­rábbi kon­cert­jei során több­ször le­nyű­gözte már a hazai nagy­ér­de­műt.

A vi­lág­hírű auszt­rál zon­go­ra­mű­vész, David Helf­gott újabb eu­ró­pai turné ke­re­tén belül ismét Bu­da­pestre lá­to­gat hazai ra­jon­gói örö­mére. Ko­rábbi kon­cert­jei során több­ször le­nyű­gözte már a hazai nagy­ér­de­műt, így a zenei csoda idén sem ma­rad­hat el.

Először Magyarországon a Grammy-díjas szupersztár, Pitbull

Először Magyarországon a Grammy-díjas szupersztár, Pitbull

Pit­bull­nak ez lesz az első ma­gyar­or­szági fel­lé­pése.

A Grammy-díjas, több­szö­rös pla­ti­na­le­me­zes, a leg­utóbbi fut­ball-vi­lág­baj­nok­ság him­nu­szát jegyző ame­ri­kai rap­per, Pit­bull ér­ke­zik jú­lius 28-án a szé­kes­fe­hér­vári FEZEN Fesz­ti­válra.

Váratlan bejelentés: elmarad Weisz Viktor koncertje

Váratlan bejelentés: elmarad Weisz Viktor koncertje

A szo­morú hír­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán tá­jé­koz­tatta a kö­zön­sé­gét a nép­szerű éne­kes.

A szo­morú hír­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán tá­jé­koz­tatta a kö­zön­sé­gét a nép­szerű éne­kes.

Ez már sok volt neki, Beyoncé lánya undorral figyelte szüleit

Ez már sok volt neki, Beyoncé lánya undorral figyelte szüleit

A kis­lány za­va­rá­ban a kor­don mögé bújt. Egy­sze­rűen nem akarta látni, mit mű­vel­nek szü­lei.

Balatoni biciklitúra extrákkal

Balatoni biciklitúra extrákkal

Kinek ne lenne alap­vető nyári prog­ram egy igazi, klasszi­kus bi­cik­li­túra.

Kinek ne lenne alap­vető nyári prog­ram egy igazi, klasszi­kus bi­cik­li­túra.

Most érkezett: Budapesten fotózták le a világsztárt, épp csak ideért

Most érkezett: Budapesten fotózták le a világsztárt, épp csak ideért

Meg­nyu­god­hat­nak a ra­jon­gók, nem­so­kára kon­cer­tet is ad. A leg­utóbbi lemez da­lait most hall­hat­juk elő­ször.

Hiába a testőrsereg: Itt egy fotó Elvis özvegyéről!

Hiába a testőrsereg: Itt egy fotó Elvis özvegyéről!

Bár mar­cona test­őrök véd­ték...

Bár a mar­cona test­őrök min­dent el­kö­vet­nek annak ér­de­ké­ben, hogy senki em­berfia ne lát­hassa a le­gen­dás éne­kes öz­ve­gyét, a ma­gya­ro­kon nem fog­nak ki!

Ákos50 koncert a Siófok50 programsorozatban

Ákos50 koncert a Siófok50 programsorozatban

Jú­nius 30-án a stí­lu­so­san szin­tén 50. élet­évét be­töltő Ákos kon­cer­te­zik a Plá­zson

Jú­nius 30-án a stí­lu­so­san szin­tén 50. élet­évét be­töltő Ákos kon­cer­te­zik a Plá­zson.

A színpadon buktatta le magát, újra babát vár a 36 éves sztáranyuka?

A színpadon buktatta le magát, újra babát vár a 36 éves sztáranyuka?

A sztár­nak és rap­per fér­jé­nek eddig három közös gyer­meke szü­le­tett, ám lehet, hogy már úton van a ne­gye­dik csöpp­ség is.

Budapestre érkezik Nicki Minaj és Future

Budapestre érkezik Nicki Minaj és Future

A "NICKIHNDRXX"-turné egyik eu­ró­pai ál­lo­mása Bu­da­pest lesz.

A vi­lág­hírű hip-hop iko­nok, Nicki Minaj és Fu­ture a mai napon be­je­len­tet­ték, hogy közös tur­néra in­dul­nak. Örö­münkre a "NICKIHNDRXX"-turné egyik eu­ró­pai ál­lo­mása Bu­da­pest lesz.

Bejutottunk az Elvis emlékkoncertre: Friss fotók Priscilláról

Bejutottunk az Elvis emlékkoncertre: Friss fotók Priscilláról

Az Elvis em­lék­kon­cert dísz­ven­dé­ge­ként ta­lál­koz­hat­tak vele a ra­jon­gók a Papp László Sport­aré­ná­ban.

Az Elvis em­lék­kon­cert dísz­ven­dé­ge­ként ta­lál­koz­hat­tak vele a ra­jon­gók a Papp László Sport­aré­ná­ban.

Újra egy színpadon a legendás magyar rockerek

Újra egy színpadon a legendás magyar rockerek

Ha em­lék­szel, azért, ha csak a szü­leid me­sél­tek róla, akkor azért kell el­men­ned idén nyá­ron több­ször is...!

Ha em­lék­szel, azért, ha csak a szü­leid me­sél­tek róla, akkor azért kell el­men­ned idén nyá­ron több­ször is az egy­kori le­gen­dás bu­li­helyre!

Rapklasszikusok big band hangszerelésben

Rapklasszikusok big band hangszerelésben

A Fő­vá­rosi Rap­cir­kusz egé­szen egye­dül­álló, mo­nu­men­tá­lis pro­duk­ció.

A Fő­vá­rosi Rap­cir­kusz egy egé­szen egye­dül­álló, kor­sza­ko­kon és stí­lu­so­kon át­ívelő, mo­nu­men­tá­lis pro­duk­ció.

Most érkezett, visszatér a színpadra a legendás magyar zenekar

Most érkezett, visszatér a színpadra a legendás magyar zenekar

Három hónap ki­ha­gyás után jú­nius 2-án szom­ba­ton vissza­tér a fő­vá­rosi szín­padra a Pi­ra­mis együt­tes.

Presser Gábor dupla koncertje az Arénában

Presser Gábor dupla koncertje az Arénában

A nagy ér­dek­lő­désre való te­kin­tet­tel Pres­ser Gábor 1508. kon­cert­jét is meg­tartja a már ko­ráb­ban meg­hir­de­tett ese­mény más­nap­ján, 2018. ok­tó­ber 8-án!

A nagy ér­dek­lő­désre való te­kin­tet­tel Pres­ser Gábor 1508. kon­cert­jét is meg­tartja a már ko­ráb­ban meg­hir­de­tett ese­mény más­nap­ján, 2018. ok­tó­ber 8-án a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban!

Így jegyezte el szerelmét az Eurovíziót is megjárt magyar sztár

Így jegyezte el szerelmét az Eurovíziót is megjárt magyar sztár

Sik­lósi Örs csak a ze­né­ben ke­mény­ke­dik, a ma­gán­élet­ben ro­man­ti­kus lélek.

Sik­lósi Örs csak a ze­né­ben ke­mény­ke­dik, a ma­gán­élet­ben ro­man­ti­kus lélek.

Világsztár popdíva érkezik az EFOTT-ra: Jessie J végre Magyarországon!

Világsztár popdíva érkezik az EFOTT-ra: Jessie J végre Magyarországon is fellép

A Grammy-re is je­lölt díva Eu­ró­pá­ban már sok­szor, de ha­zánk­ban még sosem lé­pett föl.

Árulkodó fotó: kiderült, ide tart Szalai Ádám

Árulkodó fotó: kiderült, ide tart Szalai Ádám

Nem ma­radt Hoffen­heim­ben a csa­tár.

Nem ma­radt Hoffen­heim­ben a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára. Alig­hogy si­ke­re­sen véget ért a Bun­des­liga-sze­zon, re­pü­lőre ült a ba­rá­ta­i­val.

Dub FX is ritmust lép az idei EFOTT-on

Dub FX is ritmust lép az idei EFOTT-on

Az auszt­rál ut­ca­ze­nész már szinte ha­za­jár Ma­gyar­or­szágra. A fo­lya­ma­to­san új és így meg­un­ha­tat­lan zenét kom­po­náló Dub FX 2018. jú­lius 10-16. kö­zött az EFOTT-on lép majd újra szín­padra

Az auszt­rál ut­ca­ze­nész már szinte ha­za­jár Ma­gyar­or­szágra, de ra­jon­gói el is vár­ják ezt tőle. A fo­lya­ma­to­san új és így meg­un­ha­tat­lan zenét kom­po­náló Dub FX 2018. jú­lius 10-16. kö­zött az EFOTT-on lép majd újra szín­padra olyan vi­lág­hírű fel­lé­pők mel­lett, mint John New­man, Jes­sie J, Lost Fre­quen­cies és a Vol­beat.