CÍMKE: 'koncert'

Újabb világsztár rója Budapest utcáit: itt futhatsz össze vele

Újabb világsztár rója Budapest utcáit: itt futhatsz össze vele

Örül­het­nek Jared Leto ra­jon­gói, a sztár csa­pa­tá­val ismét Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Vadászgépben feszít Kovács Ákos

Vadászgépben feszít Kovács Ákos

Meg­ra­gadta a le­he­tő­sé­get...

Ko­vács Ákos egy kon­certje al­kal­má­val meg­ra­gadta a le­he­tő­sé­get és beült a világ egyik leg­is­mer­tebb va­dász­gé­pé­nek pi­ló­ta­fül­ké­jébe.

Elképesztő, amit a közönségével művelt Majka

Elképesztő, amit a közönségével művelt Majka

Hi­he­tet­le­nül lát­vá­nyos fel­vé­te­le­ket osz­tott meg Majka a leg­utóbbi nagy­sza­bású, telt­há­zas bu­li­ról.

Hi­he­tet­le­nül lát­vá­nyos fel­vé­te­le­ket osz­tott meg Majka a leg­utóbbi nagy­sza­bású, telt­há­zas bu­li­ról. Lát­vá­nyos, annyi szent!

Hamarosan Budapestre látogat: különleges interjút adott Luis Fonsi

Hamarosan Budapestre látogat: különleges interjút adott Luis Fonsi

Két év után újra ha­zánk­ban lép szín­padra Mr. Des­pa­cito!

Két év után újra ha­zánk­ban lép szín­padra Mr. Des­pa­cito!

Rossz hírt közölt állapotáról Sári Évi, a koncert is elmarad

Rossz hírt közölt állapotáról Sári Évi, a koncert is elmarad

Pi­he­nésre van szük­sége.

Az éne­kesnő teste azon­nal je­lezte, hogy pi­he­nésre van szük­sége.

Hosszú kezelés vár Majkára a következő hetekben

Hosszú kezelés vár Majkára a következő hetekben

Majka elő­ször jú­ni­us­ban egy dupla, telt házas bu­da­pesti bulin be­szélt nyil­vá­no­san arról, hogy ko­moly baj van...

Majka elő­ször jú­ni­us­ban egy dupla, telt házas bu­da­pesti bulin be­szélt nyil­vá­no­san arról, hogy ko­moly baj van...

Öt nap blues Óbudán

Öt nap blues Óbudán

Mára a műfaj egyik leg­fon­to­sabb fő­vá­rosi ün­ne­pévé nőtte ki magát az Óbu­dai Blues Fesz­ti­vál a KOBUCI Kert­ben.

VII. Óbu­dai Blues & Roots Fesz­ti­vál a KOBUCI Kert­ben

Ákos koncertjére tombolhatunk hétvégén Siófokon!

Ákos koncertjére tombolhatunk hétvégén Siófokon!

Jú­lius 13-án a PLÁZSon kon­cer­te­zik.

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb pop-rock elő­adója, Ákos jú­lius 13-án ismét a PLÁZSon kon­cer­te­zik. Ha­tal­mas tom­bol­dára és a leg­jobb Ákos-da­lokra szá­mít­ha­tunk a sió­foki éj­sza­ká­ban, pén­te­ken pedig a Be Mas­sive me­den­cés nap­le­mente bu­li­já­val ké­szül­he­tünk fel a hét­vé­gére.

Kitálalt Tolvai Reni: ittas férfiak zaklatták!

Kitálalt Tolvai Reni: ittas férfiak zaklatták!

Tel­je­sen ért­hető, hogy a gyö­nyörű éne­kesnő félti a testi ép­sé­gét. Reni az egyik ins­tag­ra­mos be­jegy­zé­sé­ben fa­kadt ki.

Tel­je­sen ért­hető, hogy a gyö­nyörű éne­kesnő félti a testi ép­sé­gét. Reni az egyik ins­tag­ra­mos be­jegy­zé­sé­ben fa­kadt ki.

Jó hír a rajongóknak: Ekkor térhet vissza Demjén Ferenc

Jó hír a rajongóknak: Ekkor térhet vissza Demjén Ferenc

A mű­vész ked­ve­lői tö­ret­le­nül bíz­nak abban, hogy ked­ven­cük ott lesz de­cem­ber 30-án a mára már ha­gyo­mánnyá vált év végi Aréna-kon­cer­ten.

A mű­vész ked­ve­lői bíz­nak abban, hogy ked­ven­cük ott lesz év végén az Aréna-kon­cer­ten.

Begerjedt a tömeg: a közönség előtt fogdosta magát Miley Cyrus

Begerjedt a tömeg: a közönség előtt fogdosta magát Miley Cyrus

A há­zas­ság sem tudta meg­za­bo­lázni az éne­kes­nőt, még a mel­lét is meg­mu­tatta a szín­pa­don.

Pásztor Anna vetkőzteti a rajongóit a VOLT Fesztiválon

Pásztor Anna vetkőzteti a rajongóit a VOLT Fesztiválon

Szót fo­gad­tak a ra­jon­gók.

Az Anna and the Bar­bies kon­cert­jén vet­kő­zésre szó­lí­totta fel ra­jon­góit az éne­kesnő, ők pedig szót fo­gad­tak.

Itt a vége! Veseátültetésre készül a sztár

Itt a vége! Veseátültetésre készül a sztár

Ste­vie Won­der be­je­len­tette szom­bat esti lon­doni kon­cert­jén, hogy egy ideig nem fog fel­lépni, mert szep­tem­ber­ben ve­se­át­ül­te­té­sen esik át.

Ste­vie Won­der be­je­len­tette szom­bat esti lon­doni kon­cert­jén, hogy egy ideig nem fog fel­lépni, mert szep­tem­ber­ben ve­se­át­ül­te­té­sen esik át.

Miklósa Erika: Meghatott, hogy Orbán Viktor miattunk jött el a szabadkai koncertre

Miklósa Erika: Meghatott, hogy Orbán Viktor miattunk jött el a szabadkai koncertre

Re­me­gett keze-lába az éne­kes­nő­nek.

Re­me­gett keze-lába a vi­lág­hírű ope­ra­éne­kes­nő­nek, ami­kor csü­tör­tök este közel 1000 ember előtt kon­cer­tet adott a fel­újí­tott sza­bad­kai zsi­na­gó­gá­ban.

A nagy melegben is elindult a déli határ felé Orbán Viktor - fotók

A nagy melegben is elindult a déli határ felé Orbán Viktor - fotók

Már he­tek­kel ez­előtt min­den jegy el­kelt Mik­lósa Erika kon­cert­jére.

Már he­tek­kel ez­előtt min­den jegy el­kelt Mik­lósa Erika kon­cert­jére.

Nem hiszed el, kivel bulizott Zimány Linda

Nem hiszed el, kivel bulizott Zimány Linda

A csi­nos mo­dell a Back­street Boys kon­cert után még bu­li­zott.

A csi­nos mo­dell a Back­street Boys kon­cert után még ked­ven­ce­i­vel mú­latta az időt.

Hihetetlen, milyen ajándékkal lepte meg a férje Debreczeni Zitát

Hihetetlen, milyen ajándékkal lepte meg a férje Debreczeni Zitát

A gyö­nyörű mo­dell nagy álma tel­je­sült az Egye­sült Ál­la­mok­ban. Kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része...

Olyan durván más nem tombolt a Spice Girls-koncerten, mint a színésznő

Olyan durván más nem tombolt a Spice Girls-koncerten, mint a színésznő

A szí­nésznő annyira tom­bolt a kon­cer­ten, hogy még a csontja is el­tört.

A szí­nésznő annyira tom­bolt a kon­cer­ten, hogy még a csontja is el­tört.

Óriási hangulat volt a jubileumi II. Kerület Napja fesztiválon

Óriási hangulat volt a jubileumi II. Kerület Napja fesztiválon

Óriási hangulat volt a jubileumi II. Kerület Napja fesztiválon

Ha­tal­mas kö­zön­ség­nek adott kon­cer­tet Ákos a hu­sza­dik al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett II. Ke­rü­let Nap­ján.

Ha­tal­mas kö­zön­ség­nek adott kon­cer­tet Ákos a Mil­le­ná­ri­son.

Tízéves a KOBUCI KERT

Tízéves a KOBUCI KERT

Az év­for­du­lót a SZENT MARGIT KÓRHÁZ ja­vára ren­de­zett JÓTÉKONYSÁGI KONCERTTEL és a hely mik­ro­k­özös­sé­gét be­mu­tató, kü­lön­le­ges prot­ré­al­bum­mal ün­nep­lik.

Fo­tó­al­bum be­mu­tató és jó­tény­kos­ági est a Szent Mar­git Kór­ház ja­vára.

Sírva fakadt Debreczeni Zita: nem tudom szavakba önteni

Sírva fakadt Debreczeni Zita: nem tudom szavakba önteni

Ma­ra­dandó em­lék­kel gaz­da­go­dott Zita. A férje, Gi­anni va­lóra vál­totta egyik leg­na­gyobb álmát.

Már nem haragszik Nagy Feró, 30 év után bocsátott meg Vikidálnak

Már nem haragszik Nagy Feró, 30 év után bocsátott meg Vikidálnak

A front­em­ber már nem ne­hez­tel a kol­lé­gá­jára. Túl van­nak azon az idő­sza­kon, hogy ferde szem­mel néz­ze­nek egy­másra.

Nem tud leállni: Egészségét kockáztatja a legendás magyar zenész

Nem tud leállni: Egészségét kockáztatja a legendás magyar zenész

Az éne­kes egy éve küzd be­teg­sé­gé­vel.

Az éne­kes egy éve küzd be­teg­sé­gé­vel, de még­sem tartja be a szak­em­ber ta­ná­csait. Nyá­ron egy per­cet sem hagy ma­gá­nak a gyó­gyu­lásra.

Koncert és foci a beteg gyermekekért

Megható döntés, koncert és foci a beteg gyermekekért

A leu­ké­mi­á­ban el­hunyt új­ság­író tisz­te­le­tére jú­ni­usi szü­le­tés­nap­ján em­lék­kon­cer­tet és lab­da­rú­gó­tor­nát szer­vez­nek ba­rá­tai.

A leu­ké­mi­á­ban el­hunyt új­ság­író tisz­te­le­tére jú­ni­usi szü­le­tés­nap­ján em­lék­kon­cer­tet és lab­da­rú­gó­tor­nát szer­vez­nek ba­rá­tai.

Ők lesznek a fellépői a Szabadságkoncertnek!

Ők lesznek a fellépői a Szabadságkoncertnek!

A Sza­bad­ság­kon­cert há­zi­gaz­dája Nagy Feró lesz.

A Sza­bad­ság­kon­cert há­zi­gaz­dája Nagy Feró, a kon­cer­ten fel­lépő ze­ne­ka­rok három-három dalt ját­sza­nak el, a szó­lis­ták pedig közös da­lo­kat is éne­kel­nek.

Népzenei koncertek színesítik a Benczúr Kerti Esték programsorozatot

Népzenei koncertek színesítik a Benczúr Kerti Esték programsorozatot

A nyár során össze­sen öt al­ka­lom­mal él­vez­het­jük a bel­vá­ros­ban az élő nép­ze­nét szerda es­tén­ként.

Rossz híreket kapott az orvosoktól Majka, lemondta a koncertjeit

Rossz híreket kapott az orvosoktól Majka, lemondta a koncertjeit

A rap­perre a szak­em­be­rek pa­ran­csol­tak rá. Nem áll­hat szín­padra.

A rap­perre a szak­em­be­rek pa­ran­csol­tak rá. Nem áll­hat szín­padra.

Elképesztő, mit műveltek Majka fiai a szombati koncert közben

Elképesztő, mit műveltek Majka fiai a szombati koncert közben

Erre mond­ják, hogy nem esett messze az alma a fá­já­tól!

Erre mond­ják, hogy nem esett messze az alma a fá­já­tól!

Izgalmas újdonságokkal várja a fesztiválozókat az EFOTT!

Izgalmas újdonságokkal várja a fesztiválozókat az EFOTT!

A hat­na­pos fesz­ti­vá­lon min­denki meg­ta­lálja a neki tet­sző zenei irány­za­tot.

A hat­na­pos fesz­ti­vá­lon min­denki meg­ta­lálja a neki tet­sző prog­ra­mot.

Komoly döntést hozott a Korda házaspár

Komoly döntést hozott a Korda házaspár

Meg­vi­seli őket az idő­já­rás.

Ba­lázs Klári azt mondja, ez az idő­já­rás min­den­kit meg­vi­sel, kor­tól füg­get­le­nül.

Megható, sokan megkönnyezték Kovács Kati szavait

Megható, sokan megkönnyezték Kovács Kati szavait

Szép gesz­tust tett.

A Kos­suth- és Liszt Fe­renc-díjas ma­gyar elő­adó­mű­vész szép gesz­tust tett.

Szomorú hírt közöltek a 72 éves Elton Johnról

Szomorú hírt közöltek a 72 éves Elton Johnról

Nem csoda, hogy el­ma­radt a várva várt kon­cert.

Nem csoda, hogy el­ma­radt a kon­cert.

Újra Budapesten kon-certezik Chris Botti

Újra Budapesten koncertezik Chris Botti

A MoM Sport­ban ad kon­cer­tet a Grammy-díjas trom­bi­ta­mű­vész.

2019. jú­nius 5-én a MoM Sport­ban ad kon­cer­tet Chris Botti, a Grammy-díjas trom­bi­ta­mű­vész és ze­ne­szerző.

Ez kellemetlen: csúnyán felültette a világsztár Epres Panniékat

Ez kellemetlen: csúnyán felültette a világsztár Epres Panniékat

A ma­gyar sztár­pár ked­ven­cük miatt uta­zott el Ve­ro­nába, de hiába.

A ma­gyar sztár­pár ked­ven­cük miatt uta­zott el Ve­ro­nába, de hiába.

Őrjöngenek a rajongók, a pénzüket követelik a Spice Girls koncert után

Őrjöngenek a rajongók, a pénzüket követelik a Spice Girls koncert után

Éve­ket vár­tak a ki­lenc­ve­nes évek le­gen­dás lány­csa­pa­tá­nak vissza­té­ré­sére, de ha­tal­ma­sat csa­lód­tak a ra­jon­gók.

Nincs jól Petruska: "durván túlterheltem a testem"

Nincs jól Petruska: "durván túlterheltem a testem"

A nyári fel­lé­pé­sei is kér­dé­sessé vál­tak.

Azt írta, még a nyári fel­lé­pé­sei is kér­dé­sessé vál­tak.

Szokatlan kijelentést tett Pataky Attila, hirtelen fogyásáról is beszélt

Szokatlan kijelentést tett Pataky Attila, hirtelen fogyásáról is beszélt

A ze­nész ál­lítja, képes be­fo­lyá­solni az idő­já­rás ala­ku­lá­sát.

A ze­nész ál­lítja, képes be­fo­lyá­solni az idő­já­rás ala­ku­lá­sát...

Kínos baki a Spice Girls visszatérő koncertjén, kisétáltak a rajongók

Kínos baki a Spice Girls visszatérő koncertjén, kisétáltak a rajongók

Bi­zony, sokan nem ezt vár­ták a 90-es évek leg­me­nőbb lány­csa­pa­tá­tól! A hang­gal vol­tak gon­dok.

Bi­zony, sokan nem ezt vár­ták a 90-es évek leg­me­nőbb lány­csa­pa­tá­tól!

Szomorú hírt közöltek Szulák Andreáról

Szomorú hírt közöltek Szulák Andreáról

Nem le­het­nek túl bol­do­gok a szí­nésznő ra­jon­gói.

Nem le­het­nek túl bol­do­gok a szí­nésznő ra­jon­gói, akik na­gyon vár­ták a mű­vész­nő­vel való ta­lál­ko­zást, mely egyik pil­la­nat­ról a má­sikra meg­hi­ú­sult. Máris jö­vünk a rész­le­tek­kel!

Új albumának turnéjával érkezik a Budapest Parkba a Good Charlotte!

Új albumának turnéjával érkezik a Budapest Parkba a Good Charlotte!

Min­den zene a ge­ne­rá­ci­ó­já­nak szól. Az al­bu­mok és dalok a nagy­kö­zön­ség ér­zel­meit, a nagy­vi­lág ese­mé­nyeit adják vissza.

Egy hónapot kapott: Ezzel a módszerrel fogyott le az EDDA frontembere

Egy hónapot kapott: Ezzel a módszerrel fogyott le az EDDA frontembere

Pa­taky At­tila jókat evett, mégis si­ke­rült 5 ki­ló­tól meg­sza­ba­dul­nia.

Pa­taky At­tila jókat evett, mégis si­ke­rült 5 ki­ló­tól meg­sza­ba­dul­nia egy hónap alatt.

Migránsok molesztálták a lányokat egy koncerten

Migránsok molesztálták a lányokat egy koncerten

A gyanú sze­rint egy 11 éves szí­riai mig­ráns is tagja volt annak a ban­dá­nak, amely lá­nyo­kat zak­la­tott egy kon­cer­ten.

Teljes káosz, tömegpánik alakult ki Majka buliján

Teljes káosz, tömegpánik alakult ki Majka buliján

Egy anyu­ká­nak ha­lál­fé­lelme volt.

Sok ra­jon­gó­nak nem úgy ért véget az este, ahogy azt sze­rette volna. Egy anyuka azt mondta, egye­ne­sen ha­lál­fé­lelme volt.

Elképesztő, mit tett Lovasi András, erre nem számítottak a nők

Elképesztő, mit tett Lovasi András, erre nem számítottak a nők

Nem várt je­le­net szem­ta­núi vol­tak a ra­jon­gók.

Nem várt je­le­net szem­ta­núi vol­tak a ra­jon­gók a Kis­csil­lag ze­ne­kar pén­teki kon­cert­jén.

Exkluzív fotók: ezt tette a Trónok Harca sztárja Budapesten

Exkluzív fotók: ezt tette a Trónok Harca sztárja Budapesten

Al Di Meola kon­cert­jén több sztár­ral is ta­lál­koz­ha­tott a kö­zön­ség.

Al Di Meola kon­cert­jén több sztár­ral is ta­lál­koz­ha­tott a kö­zön­ség, köz­tük a je­len­leg Ma­gyar­or­szá­gon for­gató Jason Mo­mo­á­val.

Különleges jótékonysági koncertet adott Mága Zoltán

Különleges jótékonysági koncertet adott Mága Zoltán

Szol­gá­lat tel­je­sí­tés köz­ben el­hunyt rend­őrért szó­lalt meg a he­gedű a telt­há­zas elő­adá­son.

Szol­gá­lat tel­je­sí­tés köz­ben el­hunyt rend­őrért szó­lalt meg a he­gedű a telt­há­zas elő­adá­son.

Elhunyt rendőr emlékére zenél a legendás magyar hegedűvirtuóz

Elhunyt rendőr emlékére zenél a legendás magyar hegedűvirtuóz

Mága Zol­tán pén­tek esti kon­cert­jé­nek tel­jes be­vé­te­lét aján­lotta fel az ala­pít­vány ja­vára. Ide várja ra­jon­góit.

Újra Budapesten koncertezik Chris Botti

Újra Budapesten koncertezik Chris Botti

2019. jú­nius 5-én a MoM Sport­ban ad kon­cer­tet Chris Botti, a Grammy-díjas trom­bi­ta­mű­vész és ze­ne­szerző

Lindsey Stirling Live in Concert

Lindsey Stirling Live in Concert

A he­ge­dű­vir­tuóz idei tur­néja során ok­tó­ber 7-én lép fel a Sport­aré­ná­ban.

A he­ge­dű­vir­tuóz és ke­cses ba­le­rina, Lin­dsey Stir­ling eu­ró­pai tur­néja ke­re­té­ben, 2019. ok­tó­ber 7-én a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lép fel! Pro­duk­ci­ója kü­lön­le­ges él­ményt ígér.

Aggasztó hírek érkeztek Demjén Ferenc állapotáról

Aggasztó hírek érkeztek Demjén Ferenc állapotáról

Újabb kon­cer­tet kel­lett le­mon­da­nia.

Újabb kon­cer­tet kel­lett le­mon­da­nia a nép­szerű éne­kes­nek.

Bejelentették a Budapest Park x Unicef segélykoncert fellépőit

Bejelentették a Budapest Park x Unicef segélykoncert fellépőit

Véget ért a tit­ko­ló­zás, mától nyil­vá­nos a lista, íme a Bu­da­pest Park x UNICEF Se­gély­kon­cert fel­lé­pői.

"50 ÉV Lélekjelenlét" Jubileumi koncert

"50 ÉV Lélekjelenlét" Jubileumi koncert

Meg­ha­tá­rozó ze­ne­ka­rok, remek ze­né­szek, aki­ket élő­ben hall­hat a kö­zön­ség egy este alatt abból az al­ka­lom­ból, hogy a le­gen­dás gi­tá­ros, Vámos Zsolt fél év­szá­za­dos szü­le­tés­nap­ját ün­nepli

Meg­ha­tá­rozó ze­ne­ka­rok, remek ze­né­szek, aki­ket élő­ben hall­hat a kö­zön­ség egy este alatt Vámos Zsolt szü­le­tés­nap­ján

Hatalmas sikert aratott Mága Zoltán New Yorkban

Hatalmas sikert aratott Mága Zoltán New Yorkban

A ma­gyar he­ge­dű­vir­tuóz 2019-es ame­ri­kai tur­néja el­söprő si­kert ara­tott.

A ma­gyar he­ge­dű­vir­tuóz 2019-es ame­ri­kai tur­néja el­söprő si­kert ara­tott.

Ismét meghódította az amerikai és kanadai közönséget Mága Zoltán

Ismét meghódította az amerikai és kanadai közönséget Mága Zoltán

Szűnni nem akaró álló taps­vi­har­ral ju­tal­mazta a kö­zön­ség a világ egyik leg­ran­go­sabb szín­pa­dán, a to­ron­tói Roy Thom­son Hall-ban.

Ünnepelj Te is Rhoda Scott-tal

Ünnepeljen Ön is Rhoda Scott-tal

Idén ta­vas­szal egy új ol­da­lát is meg­mu­tatja az or­go­nista ikon.

Idén ta­vas­szal a Lady Qu­ar­tet néven meg­is­mert for­má­ci­ó­ban Rhoda Scott és három jazz­te­het­ség ér­ke­zik a ma­gyar fő­vá­rosba, ahol egy új ol­da­lát is meg­mu­tatja az or­go­nista ikon.

Nem hiszed el, ki kelti életre Zámbó Jimmyt

Nem hiszed el, ki kelti életre Zámbó Jimmyt

A Jimmy-ra­jon­gók a kü­lön­le­ges tech­ni­ká­nak kö­szön­he­tően újra lát­hat­ják ked­ven­cü­ket egy rend­ha­gyó duett ere­jéig.

A Jimmy-ra­jon­gók a kü­lön­le­ges tech­ni­ká­nak kö­szön­he­tően újra lát­hat­ják ked­ven­cü­ket egy rend­ha­gyó duett ere­jéig.

Ne maradj le az év bulijáról! Budapestre jön Luis Fonsi!

Ne maradj le az év bulijáról! Budapestre jön Luis Fonsi!

Az el­múlt évek leg­na­gyobb slá­ger­ki­rá­lya au­gusz­tus­ban rob­ban be a bu­da­pesti nyárba.

Az el­múlt évek leg­na­gyobb slá­ger­ki­rá­lya au­gusz­tus­ban rob­ban be a bu­da­pesti nyárba.

Elképesztő koncertet ad a diszkó koronázatlan királynője!

Elképesztő koncertet ad a diszkó koronázatlan királynője!

Fe­lejt­he­tet­len kon­certre ké­szül Zol­tán Erika ok­tó­ber­ben a SYMA Csar­nok­ban

Nagy a baj, komoly műtéten esett át a népszerű magyar legenda

Nagy a baj, komoly műtéten esett át a népszerű magyar legenda

Az éne­kes min­den áp­ri­lisi kon­cert­jét le­mondta, mert a szín­pad he­lyett most a re­ha­bi­li­tá­ci­ó­jára kell össz­pon­to­sí­ta­nia.

A történet folytatódik...

A történet folytatódik...

A tör­té­ne­lem­ben elő­ször az ere­deti Enigma han­gok újra össze­áll­nak.

Ingyenes koncertek egész áprilisban az Akvárium Tavasz Teraszon

Ingyenes koncertek egész áprilisban az Akvárium Tavasz Teraszon

Be­kö­szön­tött az áp­ri­lis, és a szép ta­va­szi idő is.

Be­kö­szön­tött az áp­ri­lis, és a szép ta­va­szi idő is, ez pedig azt je­lenti, hogy ismét kez­de­tét ve­heti az egyik leg­jobb kül­téri prog­ram­so­ro­zat, az Ak­vá­rium Ta­vasz Te­rasz.

Erre senki nem számított: Komoly döntést hozott a magyar énekesnő

Erre senki nem számított: Komoly döntést hozott a magyar énekesnő

Nincs elég ideje, nem tud egy­szerre min­denre kon­cent­rálni az éne­kesnő.

Nincs elég ideje, nem tud egy­szerre min­denre kon­cent­rálni az éne­kesnő.

Előkerült a videó, ilyen volt utolsó koncertjének próbáján Koós János

Előkerült a videó, ilyen volt utolsó koncertjének próbáján Koós János

Az éne­kes a fel­vé­tel alap­ján jól volt, ren­ge­te­get vic­ce­lő­dött, jól érezte magát Csong­rádi Ka­tá­val és a csa­pat­tal.

Jót tenni és hatalmasat bulizni egyszerre? Itt az alkalom!

Jót tenni és hatalmasat bulizni egyszerre? Itt az alkalom!

Se­gély­kon­cert a világ leg­ne­he­zebb sorsú gye­re­ke­i­ért a Bu­da­pest Park és az UNICEF Ma­gyar­or­szág szer­ve­zé­sé­ben!

Paul Anka-koncert

Paul Anka-koncert Budapesten

A világ egyik leg­sok­ol­da­lúbb dal­szer­zője és éne­kese nyá­ron Bu­da­pes­ten ad kon­cer­tet.

A világ egyik leg­sok­ol­da­lúbb dal­szer­zője és éne­kese, Paul Anka idén nyá­ron Bu­da­pes­ten ad kon­cer­tet.

Fantasztikus, mit tett Mága Zoltán

Fantasztikus, mit tett Mága Zoltán

Mint­egy 10 mil­lió fo­rin­tot gyűjtve nyúj­tott se­gít­sé­get Er­dély­ben Mága Zol­tán. Rá­szo­ruló gye­re­ke­ken se­gítő in­téz­mé­nyek kap­ták az ado­mányt.

Mint­egy 10 mil­lió fo­rin­tot gyűjtve nyúj­tott se­gít­sé­get Er­dély­ben Mága Zol­tán. Rá­szo­ruló gye­re­ke­ken se­gítő in­téz­mé­nyek kap­ták az ado­mányt.

Nagyszabású koncertet ad Faludi Judit csellóművész!

Nagyszabású koncertet ad Faludi Judit csellóművész!

Ér­de­mes lesz már­cius 23-án szom­ba­ton el­lá­to­gatni a Bu­da­pesti Kong­resszusi Köz­pontba!

Az elektronikus zene ikonja, a Thievery Corporation tér vissza a Budapest Parkba!

Az elektronikus zene ikonja, a Thievery Corporation tér vissza a Budapest Parkba!

Nem sok olyan ze­ne­kar lé­te­zik, akik húsz éve úgy ör­ven­de­nek tö­ret­len nép­sze­rű­ség­nek, hogy nem volt rá­diós slá­ge­rük

Súlyos beteg diáklányon is segített Mága Zoltán

Súlyos beteg diáklányon is segített a hegedű mestere, Mága Zoltán

A vi­lág­szerte is­mert he­ge­dű­mű­vész nem elő­ször segít a rá­szo­ru­ló­kon: az el­múlt na­pok­ban szám­ta­lan ember éle­tét tette jobbá.

A vi­lág­szerte is­mert he­ge­dű­mű­vész nem elő­ször segít a rá­szo­ru­ló­kon.

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Ta­valy év végén vál­tak külön, azóta is min­den­kit ér­de­kel, hogy mi lesz ez­után. A ra­jon­gók sze­ret­nék őket újra együtt látni a szín­pa­don.

Ta­valy év végén vál­tak külön, azóta is min­den­kit ér­de­kel, hogy mi lesz ez­után.

John Mayall érkezik az Akvárium Klubba

Egy hét múlva érkezik John Mayall az Akvárium Klubba

A 85 éves gi­tár­hős egy hét múlva ér­ke­zik az Ak­vá­rium Klub NagyHall­jába.

A brit blues zene aty­ja­ként em­le­ge­tett, 85 éves gi­tár­hős egy hét múlva, új al­bu­má­val ér­ke­zik az Ak­vá­rium Klub NagyHall­jába.

Budapestre érkezik a Hammond-orgona mezítlábas királynője

Budapestre érkezik a Hammond-orgona mezítlábas királynője

80. szü­li­nap­ját ün­nepli Rhoda Scott.

Láb­tö­rése és fel­épü­lése után áp­ri­lis 14-én, va­sár­nap 18 órá­tól a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lép fel a 80. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő Rhoda Scott.

Újabb magyar nyelvű számmal rukkolt elő a Brains!

Újabb magyar nyelvű számmal rukkolt elő a Brains!

Ha­zánk leg­nép­sze­rűbb élő elekt­ro­ni­kus zenei for­má­ci­ója, úgy tűnik, vissza­tér a gyö­ke­rek­hez.

Ha­zánk leg­nép­sze­rűbb élő elekt­ro­ni­kus zenei for­má­ci­ója, úgy tűnik, vissza­tér a gyö­ke­rek­hez - egy, a korai drum and bass vo­na­lat meg­idéző dal­lal je­lent­ke­zik a Bra­ins. A Hol­ly­woodi tör­té­net című track azon­ban sok új­don­sá­got és meg­le­pe­tést is tar­tal­maz.

Kezdődik a hatodik Nagy-Szín-Pad!

Kezdődik a hatodik Nagy-Szín-Pad!

A Nagy-Szín-Pad! május 8-9-10-11-i elő­dön­tő­i­nek, va­la­mint a május 16-i dön­tő­nek is az Ak­vá­rium Klub ad ott­hont, a kon­cer­te­ket az M2 Pe­tőfi TV élő­ben köz­ve­títi.

A Nagy-Szín-Pad! május 8-9-10-11-i elő­dön­tő­i­nek, va­la­mint a május 16-i dön­tő­nek is az Ak­vá­rium Klub ad ott­hont, a kon­cer­te­ket az M2 Pe­tőfi TV élő­ben köz­ve­títi.

Vadonatúj zenekarral tér vissza Beri Ary, új életéről vallott

Vadonatúj zenekarral tér vissza Beri Ary, új életéről vallott

Egy időre el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől.

A Sze­re­lem az első vérig sztárja egy időre el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől. Éle­té­ben vol­tak mély­pon­tok, de most már csak a hi­va­tá­sá­val és a hob­bi­já­val fog­lal­ko­zik.

Andrea Bocelli dupla koncertet ad az Arénában

Andrea Bocelli dupla koncertet ad az Arénában

Ha­tal­mas ér­dek­lő­dés övezte And­rea Bo­celli bu­da­pesti kon­cert­jé­nek hírét, a 2019. no­vem­ber 16-i kon­certre min­den jegy el­kelt már.

Ha­tal­mas ér­dek­lő­dés övezte And­rea Bo­celli bu­da­pesti kon­cert­jé­nek hírét, a 2019. no­vem­ber 16-i kon­certre min­den jegy el­kelt már.