CÍMKE: 'koncert'

Hatalmas megtiszteltetés érte Tóth Gabit

Hatalmas megtiszteltetés érte Tóth Gabit

Az éne­kesnő sze­ret első lenni, és ez most si­ke­rült.

Az éne­kesnő sze­ret első lenni, és ez most óri­ási bol­dog­sá­got je­len­tett neki.

Szörnyű hír jött: pánikhangulat a koncerten, két ember meghalt

Szörnyű hír jött: pánikhangulat a koncerten, két ember meghalt

Egy ámok­futó ron­tott be a szó­ra­ko­zó­helyre, min­denki egy­szerre pró­bált me­ne­külni.

Botrány az előadáson, a közönség elképedve bámult

Botrány az előadáson, a közönség elképedve bámult

A fel­lé­pés kel­lős kö­ze­pén kelt ki ma­gá­ból a ze­nész­le­genda. Hiába ro­han­tak a szín­padra se­gí­teni.

A fel­lé­pés kel­lős kö­ze­pén kelt ki ma­gá­ból a ze­nész­le­genda. Hiába ro­han­tak a szín­padra se­gí­teni.

Most közölték: támadás történt egy koncerten, sok a sérült

Most közölték: támadás történt egy koncerten, sok a sérült

A részt­ve­vők közül leg­alább húsz ember sé­rült meg, de az éne­kes ép­ség­ben meg­úszta az ese­tet.

A részt­ve­vők közül leg­alább húsz ember sé­rült meg, de az éne­kes ép­ség­ben meg­úszta az ese­tet.

Durva! Tolvai Reni orgiáról posztolt rajongóinak

Durva! Tolvai Reni orgiáról posztolt rajongóinak

Ha ez egy át­la­gos Tol­vai Reni kon­cert, akkor egy­szer biz­tos meg­néz­nénk. Sőt, lehet, hogy részt is ven­nénk benne...

Ha ez egy át­la­gos Tol­vai Reni kon­cert, akkor egy­szer biz­tos meg­néz­nénk. Sőt, lehet, hogy részt is ven­nénk benne...

Így még nem láttad a Kelemen Kabátbant!

Így még nem láttad a Kelemen Kabátbant!

A Ke­le­men Ka­bát­ban ze­ne­kar pá­lya­fu­tása leg­na­gyobb kon­cert­jét adja

A Ke­le­men Ka­bát­ban ze­ne­kar pá­lya­fu­tása leg­na­gyobb kon­cert­jét adja az Ak­vá­rium klub Nagy­hall­já­ban - már nem ka­bát­ban.

Drasztikus változás Deák Bill Gyula állapotában!

Drasztikus változás Deák Bill Gyula állapotában!

A le­gen­dás blues­éne­kes döb­be­ne­te­sen meg­vál­to­zott! El­árulta, mi ennek az oka! Nem hit­tünk a sze­münk­nek!

A le­gen­dás blues­éne­kes döb­be­ne­te­sen meg­vál­to­zott! El­árulta, mi ennek az oka! Nem hit­tünk a sze­münk­nek!

Hoppá, lecsúszott Britney Spears melltartója, minden látszott

Hoppá, lecsúszott Britney Spears melltartója, minden látszott

Bár­hogy is pró­bálta el­tit­kolni a kínos vil­lan­tást, esé­lye se volt rá. Itt a lát­vány, amin min­denki el­ké­pedt!

Zokogásban törtek ki a nézők: a budapesti koncert legmeghatóbb pillanata

Zokogásban törtek ki a nézők: a budapesti koncert legmeghatóbb pillanata

Szem nem ma­radt szá­ra­zon, ami­kor fel­csen­dült a Ta­va­szi szél...

Szem nem ma­radt szá­ra­zon, ami­kor fel­csen­dült a Ta­va­szi szél a szom­bat esti Queen kon­cer­ten.

Mérföldkőhöz érkezett Zséda élete!

Mérföldkőhöz érkezett Zséda élete!

A gyö­nyörű éne­kesnő kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pel! Sok min­dent kö­szön­het az el­múlt ti­zenöt évnek! A Ri­post­nak me­sélt a ju­bi­le­um­ról!

A gyö­nyörű éne­kesnő kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pel! Sok min­dent kö­szön­het az el­múlt ti­zenöt évnek! A Ri­post­nak me­sélt a ju­bi­le­um­ról!

Kiderült Kordáék súlyos titka Szenes Iván halálának évfordulóján!

Kiderült Kordáék súlyos titka Szenes Iván halálának évfordulóján!

Erre senki sem szá­mí­tott! Év­ti­ze­des sztori ke­rült fel­színre, amit mind­ed­dig tit­kolt a nép­szerű éne­kes há­zas­pár!

Készüljetek, lányok! Végre Budapestre érkezik a legsármosabb pasi!

Készüljetek, lányok! Magyarországra érkezik a legsármosabb pasi koncertezni!

Egy pil­la­nat alatt állt a feje te­te­jére a világ, ami a jövő évi ma­gyar kon­cert­me­net­ren­det il­leti.

Sztárfocistával kapták lencsevégre Tóth Gabit a pesti éjszakában

Sztárfocistával kapták lencsevégre Tóth Gabit a pesti éjszakában

A nép­szerű éne­kesnő kon­cert­jére lá­to­ga­tott el az is­mert ma­gyar fo­ci­ka­pus.

A nép­szerű éne­kesnő kon­cert­jére lá­to­ga­tott el az is­mert ma­gyar fo­ci­ka­pus.

Óriási megtiszteltetés: Világsztárral interjúzott Pordán Petra!

Óriási megtiszteltetés: Világsztárral interjúzott Pordán Petra!

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek egy ka­na­pén adott in­ter­jút az éne­kes.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek egy ka­na­pén adott in­ter­jút a Bu­da­pes­ten kon­cer­tező éne­kes.

Magyar lány helyettesíti Jennifer Lawrence-t

Magyar lány helyettesíti Jennifer Lawrence-t

Kin­cses Fan­nit vá­lasz­totta maga mellé James New­ton Ho­ward, hogy bu­da­pesti kon­cert­jén éne­kel­jen.

Kin­cses Fan­nit vá­lasz­totta maga mellé James New­ton Ho­ward, hogy bu­da­pesti kon­cert­jén el­éne­kelje Az éhe­zők vi­a­dala be­tét­da­lát.

Kihagyhatatlan ajánlatot tett Kállay Saunders András

Kihagyhatatlan ajánlatot tett Kállay Saunders András

A ra­jon­gói ked­vé­ben akar járni.

Az éne­kes min­dent meg­tesz, hogy a ra­jon­gói ked­vé­ben jár­jon.

Gólyahír: Újra állapotos a magyar világsztár felesége

Gólyahír: Újra állapotos a magyar világsztár felesége

Hétfő este szűk kör­ben je­len­tette be.

Hétfő este szűk kör­ben je­len­tette be a vi­lág­hírű he­ge­dű­vir­tuóz, hogy fe­le­sége ál­dott ál­la­pot­ban van. Ani már az ötö­dik hó­nap­ban jár.

Megható üzenetet kaptak a világsztártól a magyar gyermekotthon lakói

Megható üzenetet kaptak a világsztártól a magyar gyermekotthon lakói

Sze­mé­lye­sen a két­sze­res Oscar-díjas mű­vész­től kap­tak üze­ne­tet a Pestúj­he­lyi Gyer­mek­ott­hon lakói.

Elképesztő fotó: Átlátszó felsőben állt színpadra Rúzsa Magdi

Elképesztő fotó: Átlátszó felsőben állt színpadra Rúzsa Magdi

Meg­őrül­tek a fotó lát­tán!

A gyö­nyörű éne­kesnő egy iga­zán iz­gal­mas kép­pel lepte meg ra­jon­góit! Meg­őrül­tek a fotó lát­tán!

Elhunyt édesapjával duettezik Gregor Bernadett!

Elhunyt édesapjával duettezik Gregor Bernadett!

Kö­ze­le­dik a szo­morú év­for­duló! A szí­nésznő méltó em­lé­ket ál­lí­tott édes­ap­já­nak!

Kö­ze­le­dik a szo­morú év­for­duló! A szí­nésznő méltó em­lé­ket ál­lí­tott édes­ap­já­nak! Ez a duett meg­ható és cso­dá­la­tos!

Dráma a koncerten, mentő vitte kórházba Tátrai Tibort

Dráma a koncerten, mentő vitte kórházba Tátrai Tibort

Je­lezte, hogy kép­te­len lábra állni.

Fel­lé­pése köz­ben lett rosszul a nép­szerű gi­tá­ros. Le­ro­gyott, és je­lezte, hogy kép­te­len lábra állni.

Rejtélyes nővel bukott le az éjszakában Kozso

Rejtélyes nővel bukott le az éjszakában Kozso - fotó

Az egyik szó­ra­ko­zó­he­lyen fo­tóz­kod­tak.

Az egyik bel­vá­rosi szó­ra­ko­zó­he­lyen bu­kott le az Ámok­fu­tók atyja.

Döbbenetes bejelentést tett Balázs Fecó

Döbbenetes bejelentést tett Balázs Fecó

A nép­szerű éne­kes rend­ha­gyó módon egy vi­de­ó­ban üzent a ra­jon­gók­nak. Ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna!

A nép­szerű éne­kes rend­ha­gyó módon egy vi­de­ó­ban üzent a ra­jon­gók­nak. Ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna!

Kiderült, kínzó fájdalmakkal küzd Robbie Williams

Kiderült, kínzó fájdalmakkal küzd Robbie Williams

Az éne­kes eddig hall­ga­tott arról, hogy miért mondta le az összes kon­cert­jét az év vé­géig.

Az éne­kes eddig hall­ga­tott arról, hogy miért mondta le az összes kon­cert­jét az év vé­géig, de most végre el­árulta a fáj­dal­mas okot.

Kórházba került a világsztár énekesnő!

Kórházba került a világsztár énekesnő!

Le­mond­ták a kon­cert­jeit is. Az ágyá­ból üzent.

A Rock in Rio fesz­ti­vál fő att­rak­ci­ója lett volna, a fel­lé­pése he­lyett a jelek sze­rint az ál­la­pota miatt kerül majd a vi­lág­sajtó cím­lap­ja­ira. Kínzó hát­fá­jás­sal in­dult min­den...

Megható: Értékes ajándékot küldött magyar árváknak a világsztár

Megható: Értékes ajándékot küldött magyar árváknak a világsztár

Ennio Mor­ri­co­né­tól kap­tak üze­ne­tet egy gyer­mek­ott­hon kó­rus­tag­jai.

Sze­mé­lye­sen a Maest­ró­tól, Ennio Mor­ri­co­né­tól kap­tak üze­ne­tet a Pestúj­he­lyi Gyer­mek­ott­hon lakói. A hat lel­kes kis kó­rus­tag nagy ra­jon­gója a két­sze­res Oscar-díjas mű­vész­nek, kü­lö­nö­sen a Sors­ta­lan­ság­hoz írt film­ze­néi áll­nak közel hoz­zá­juk.

Janet Jackson a színpadon zokogott

Janet Jackson a színpadon zokogott

Mély se­be­ket té­pett fel benne az egyik dala, és nem tudta vissza­tar­tani a könnyeit. A ra­jon­gók is meg­ha­tód­tak a je­le­net­től.

Mély se­be­ket té­pett fel benne az egyik dala, és nem tudta vissza­tar­tani a könnyeit.

Dan Patlansky előtt az Amberjack!

Dan Patlansky előtt az Amberjack!

Elő­ször mu­tat­ko­zik be az Am­ber­jack ze­ne­kar az A38 kö­zön­sé­gé­nek.

A zse­ni­á­lis dél-af­ri­kai blues-rock gi­tá­ros, Dan Pat­lansky előtt elő­ször mu­tat­ko­zik be az Am­ber­jack ze­ne­kar az A38 kö­zön­sé­gé­nek.

Baj van! Minden koncertjét lemondta Robbie Williams!

Baj van! Minden koncertjét lemondta Robbie Williams!

Ez áll a hát­tér­ben.

Most te­heti össze ismét a két kezét az, aki­nek volt sze­ren­cséje élő­ben meg­cso­dálni Rob­bie Wil­li­ams leg­utóbbi kon­cert­jét Bu­da­pes­ten.

Hatalmasat villantott a színpadon Jennifer Lopez

Hatalmasat villantott a színpadon Jennifer Lopez

Hogy lehet ennyire haj­lé­kony a szinte sem­mit sem ta­karó ru­há­já­ban a 48 éves bom­bázó?

Hogy lehet ennyire haj­lé­kony a szinte sem­mit sem ta­karó ru­há­já­ban a 48 éves bom­bázó?

Rejtélyes betegség támadta meg Robbie Williamst, lemondta koncertjeit

Rejtélyes betegség támadta meg Robbie Williamst, lemondta koncertjeit

Nem vesz részt a The Heavy En­terta­in­ment Show utolsó ál­lo­má­sain...

Az éne­kes nem vesz részt a The Heavy En­terta­in­ment Show utolsó ál­lo­má­sain...

Nagy a baj: Összes koncertjét lemondta a beteg Tom Jones

Nagy a baj: Összes koncertjét lemondta a beteg Tom Jones

A mű­vész az egyik kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tette be, hogy or­vosi uta­sí­tásra el kel­lett ha­lasz­ta­nia a tur­nét.

Az egyik kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tette be, hogy or­vosi uta­sí­tásra el kel­lett ha­lasz­ta­nia a tur­nét.

Botrány Rúzsa Magdi koncertje után: verekedés tört ki!

Botrány Rúzsa Magdi koncertje után: verekedés tört ki!

A buli tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

Az éne­kesnő a ta­ta­bá­nyai Bá­nyász Na­po­kon lé­pett fel, a buli azon­ban tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

80 nap alatt a Plázs körül

80 nap alatt a Plázs körül

Nyolc­van nap, hat­van party és kon­cert, össze­sen 162 ezer lá­to­gató.

Nyolc­van nap, hat­van party és kon­cert, össze­sen 162 ezer lá­to­gató: ez a sió­foki Plázs idei mér­lege, szá­mok­ban.

Tarol a 103.9 Sláger FM!

Tarol a 103.9 Sláger FM!

Ki­ma­gasló ered­mé­nyek­kel büsz­kél­ked­het Bu­da­pest rá­di­ója

Ki­ma­gasló ered­mé­nyek­kel büsz­kél­ked­het Bu­da­pest rá­di­ója, a 103.9 Slá­ger FM re­gi­o­ná­li­san és or­szá­go­san egy­aránt.

Drámai vallomás, képtelen feldolgozni a tragédiát Szigeti Ferenc

Drámai vallomás, képtelen feldolgozni a tragédiát Szigeti Ferenc

Hiába telt el har­minc­hét év, a ze­nész még min­dig na­ponta gon­dol a tra­gi­kus es­tére.

Nagy durranásra készül a legendás magyar együttes

Nagy durranásra készül a legendás magyar együttes

Szep­tem­ber 1-jén a ma­gyar fő­vá­ros­ban kon­cer­te­zik a Re­pub­lic ze­ne­kar. Fer­ge­te­ges bu­lira ké­szül­nek.

Szep­tem­ber 1-jén a ma­gyar fő­vá­ros­ban kon­cer­te­zik a Re­pub­lic ze­ne­kar. Fer­ge­te­ges bu­lira ké­szül­nek.

Áll a bál: ömlött a vér az énekesnő koncertjén, durva dolog történt

Áll a bál: ömlött a vér az énekesnő koncertjén, durva dolog történt

A nép­szerű éne­kesnő kel­le­met­len hely­zet­ben ta­lálta magát, de nem ő járt leg­rosszab­bul.

Napokig meg sem szólalhat Bereczki Zoltán

Napokig meg sem szólalhat Bereczki Zoltán

Az éne­kes hét­vé­gén már nem éne­kelt.

Az éne­kes hét­vé­gén már kény­te­len volt le­mon­dani egy kon­cert­jét, mert gya­kor­la­ti­lag meg­szó­lalni is kép­te­len volt, mi­u­tán meg­eről­tette hang­szá­lait.

Így bújtak el a színpadon Robbie Williams gyerekei

Így bújtak el a színpadon Robbie Williams gyerekei

A vi­lág­sztár szer­dán tar­totta kon­cert­jét Bu­da­pes­ten. Fe­le­sége sze­ren­csére min­den apró rész­let­ről be­szá­molt...

A vi­lág­sztár szer­dán tar­totta kon­cert­jét Bu­da­pes­ten. Fe­le­sége sze­ren­csére min­den apró rész­let­ről be­szá­molt...

Ezt művelte Robbie Williams a Fradi sassal

Ezt művelte Robbie Williams a Fradi sassal

Ren­des mo­to­zá­son esett át min­denki, aki be akart jutni az Aré­nába. Nem­csak az ita­los üve­ge­ket, de a szelfi­bo­to­kat is el­ko­boz­ták a biz­ton­sá­giak.

Ren­des mo­to­zá­son esett át min­denki, aki be akart jutni az Aré­nába. Nem­csak az ita­los üve­ge­ket, de a szelfi­bo­to­kat is el­ko­boz­ták a biz­ton­sá­giak.

Hihetetlen! Ennyiért bérli Magyarországon luxuslakosztályát Robbie Williams!

Hihetetlen! Ennyiért bérli Magyarországon luxuslakosztályát Robbie Williams!

Élet­re­szóló él­mény vár ma ma­gya­rok ez­re­ire: Rob­bie Wil­li­ams Bu­da­pes­ten, a Go­u­pama Aré­ná­ban kon­cer­te­zik.

Zajlanak a munkálatok: így épül Robbie Williams színpada!

Zajlanak a munkálatok: így épül Robbie Williams színpada!

Gőz­erő­vel ké­szül­nek a ren­de­zők az éne­kes szerda esti szu­per­kon­cert­jére.

Itt az első videó Robbie Williams titkos budapesti útitársáról

Itt az első videó Robbie Williams titkos budapesti útitársáról

A szerda este ha­zánk­ban kon­cer­tező brit fe­ne­gye­re­ket nem csak fe­le­sége és gye­re­kei kí­sér­ték el...

A szerda este ha­zánk­ban kon­cer­tező brit fe­ne­gye­re­ket nem csak fe­le­sége és gye­re­kei kí­sér­ték el...

Felépült a daganatos betegségből Falusi Mariann édesanyja!

Felépült a daganatos betegségből Falusi Mariann édesanyja!

Hi­va­ta­lo­san is le­győzte a rákot!

A Pa-Dö-Dő együt­tes si­ke­res nagy­kon­cer­ten van túl, a nézők kö­zött mind­két éne­kesnő édes­anyja he­lyet fog­lalt.

A TNT jótékonysági koncerttel zárja a PLÁZSt

A TNT jótékonysági koncerttel zárja a PLÁZSt

Sió­foki zá­ró­kon­cert egy jó ügyért.

Au­gusz­tus 26-án a TNT lép fel egy va­diúj show-val, s ez­út­tal a Sió­foki Ál­lat­védő Egye­sü­let­nek ajánl­ják fel a gyűj­tés be­vé­te­lét.

Hihetetlen! A világ egyik legnagyobb énekese titokban nézte Budapesten a tűzijátékot!

Hihetetlen! A világ egyik legnagyobb énekese titokban nézte Budapesten a tűzijátékot!

Fe­le­sége buk­tatta le.

Szinte csak per­cek tel­tek el azóta, hogy meg­tar­tot­ták az au­gusz­tus 20-i tű­zi­já­té­kot, máris láz­ban az or­szág, hi­szen egy is­mert vi­lág­sztár posz­tolt a Duna part­já­ról. Il­letve nem is az éne­kes, hanem a fe­le­sége volt az.

Visszatér a Váradi Roma Café? Íme az igazság!

Visszatér a Váradi Roma Café? Íme az igazság!

Négy pla­ti­na­le­mez után au­gusz­tus 18-án a Plázs Sió­fo­kon áll újra össze a Vá­radi Gyula, Vá­radi Ró­bert, Berki Artúr, Botos Tibor al­kotta ze­ne­kar.

Négy pla­ti­na­le­mez és szám­ta­lan slá­ger után au­gusz­tus 18-án a Plázs Sió­fo­kon áll újra össze a Vá­radi Gyula, Vá­radi Ró­bert, Berki Artúr, Botos Tibor al­kotta ze­ne­kar.

Idén is Öröm-ünnep koncert a Margitszigeten

Idén is Öröm-ünnep koncert a Margitszigeten

A Sza­bad Tér Szín­ház au­gusz­tus 20-i ün­nepi prog­ram­já­ban a Vir­tu­ó­zok újon­nan fel­fe­de­zett te­het­sé­gei és régi ked­ven­cei lép­nek szín­padra.

A Sza­bad Tér Szín­ház au­gusz­tus 20-i ün­nepi prog­ram­já­ban a Vir­tu­ó­zok újon­nan fel­fe­de­zett te­het­sé­gei és régi ked­ven­cei lép­nek szín­padra.

A szívéhez kapott Nagy Feró felesége, nagyon aggódik

A szívéhez kapott Nagy Feró felesége, nagyon aggódik

Vajon jogos a fé­le­lem?

Vajon jogos az örök­ifjú ro­cker ne­jé­nek fé­lelme?

Faképnél hagyták a zenészek a színpadon Zoltán Erikát!

Faképnél hagyták a zenészek a színpadon Zoltán Erikát!

Min­dent meg­tett a kö­zön­sé­géért...

Az éne­kes­nő­nek kel­le­met­len per­ce­ket oko­zott a tom­boló vihar, pedig ő min­dent meg­tett a kö­zön­sé­géért...

Betegség miatt aggódnak a rajongók Koós Jánosért

Betegség miatt aggódnak a rajongók Koós Jánosért

Egy vi­déki fel­lé­pé­sét is le­mondta.

Az éne­kes még egy vi­déki fel­lé­pé­sét is le­mondta, pedig erre utol­jára évek­kel ez­előtt volt példa.

Már a koncert előtt egymásnak estek a félmeztelen fesztiválozók

Már a koncert előtt egymásnak estek a félmeztelen fesztiválozók

A Szi­get fesz­ti­vá­lon min­denki el­en­gedni magát, sokan már a nul­la­dik napon ki­ad­ták ma­guk­ból a fá­radt gőzt.

Minden látszott: A színpadon libbent fel Zséda miniszoknyája

Minden látszott: A színpadon libbent fel Zséda miniszoknyája

Ér­de­mes meg­néz­ned a pil­la­na­tot!

A dögös éne­kesnő vil­lan­tása min­den­nel felér, ér­de­mes meg­néz­ned az el­ka­pott pil­la­na­tot!

Bréking! Britney Spearst a koncertjén akarták lelőni! - videó

Bréking! Britney Spearst a koncertjén akarták lelőni! - videó

A férfi fel­sé­tált a szín­padra.

Hát­bor­zon­gató fel­vé­te­lek ké­szül­tek Brit­ney Spe­ars leg­utolsó, Las Vegas-i kon­cert­jén: egy is­me­ret­len férfi fegy­ver­rel a ke­zé­ben buk­kant fel a szín­pa­don...

Magyar sztárt sértett vérig Mr. Despacito

Magyar sztárt sértett vérig Mr. Despacito

Csor­dás Tibi elő­ze­ne­kar­ként me­le­gít­hette be a nyár leg­na­gyobb sztárja, Luis Fonsi kon­cert­jén a Bu­da­pest Park kö­zön­sé­gét. Erre azon­ban ő sem szá­mí­tott.

Csor­dás Tibi elő­ze­ne­kar­ként me­le­gít­hette be a nyár leg­na­gyobb sztárja, Luis Fonsi kon­cert­jén a Bu­da­pest Park kö­zön­sé­gét. Erre azon­ban ő sem szá­mí­tott.

A 2Cellos újra Magyarországon

A 2Cellos újra Magyarországon

Az összes film­ze­ne­ra­jon­gó­nak kö­te­lező prog­ram idén de­cem­ber­ben a két "őrült" csel­lista ha­tal­mas show-ja a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban!

Az összes film­ze­ne­ra­jon­gó­nak kö­te­lező prog­ram idén de­cem­ber­ben a két "őrült" csel­lista ha­tal­mas show-ja a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban!

Összefogást hirdettek a halálos kórral küzdő magyar zenészért

Összefogást hirdettek a halálos kórral küzdő magyar zenészért

Pólón üzen­tek a be­teg­ség­nek.

Az un­derg­round zenei vi­lág­ban is­mert és nép­szerű ze­ne­kar do­bosa ádáz küz­del­met foly­tat a rák ellen, mely­ben csa­pata is se­gíti. Te is meg­te­he­ted!

Robbie Willams miatt foghatják a fejüket a Fradinál

Robbie Willams miatt foghatják a fejüket a Fradinál

Min­dent át kel­lett szer­vezni a vi­lág­sztár kö­zelgő kon­certje miatt! De vajon mit szól­nak ehhez a druk­ke­rek?

Min­dent át kel­lett szer­vezni a vi­lág­sztár kö­zelgő kon­certje miatt! De vajon mit szól­nak ehhez a druk­ke­rek?

Megható fotó került elő a múltból az elhunyt Flipper Öcsiről!

Megható fotó került elő a múltból az elhunyt Flipper Öcsiről!

Az éne­kes az is­mert­sé­gét mások meg­se­gí­té­sére hasz­nálta fel, tiszta szívű ma­radt, sosem vál­toz­tatta meg őt a siker.

Tilos a nyaralás Kordáénak: Klárika elárulta az okát!

Tilos a nyaralás Kordáénak: Klárika elárulta az okát!

Meg­döb­bentő oka van!

A nép­szerű há­zas­pár­nak idén le kell mon­da­nia a ki­kap­cso­ló­dás­ról! Ennek egé­szen meg­döb­bentő oka van!

Fergeteges emlék: négy napon át koncertezett Budapesten a Dire Straits!

Fergeteges emlék: négy napon át koncertezett Budapesten a Dire Straits!

Ha­tal­mas bol­dog­sá­got okoz­tak.

A brit rock­együt­tes három év­ti­zed­del ez­előtt ha­tal­mas bol­dog­sá­got oko­zott a ma­gyar­or­szági ra­jon­gók­nak.

Magyarországi koncertje helyett nyaral Rita Ora

Magyarországi koncertje helyett nyaral Rita Ora

Ál­lítja, na­gyon el­fog­lalt, de lát­ha­tóan csak pi­henni akar a pop­díva, és ezért nem jön a Szi­getre.

El­vi­leg na­gyon el­fog­lalt, de lát­szó­lag csak pi­henni akar a pop­díva, és ezért nem jön a Szi­getre.

Visszatér a Wellhello a PLÁZSra

Visszatér a Wellhello a PLÁZSra

Ta­valy ők nyi­tot­ták a Ba­la­ton meg­újult buli köz­pont­ját, a Well­hello pedig a ta­va­lyi év egyik leg­jobb bu­li­ja­ként em­lék­szik vissza a PLÁZS nyi­tó­bu­li­jára.

Ta­valy ők nyi­tot­ták a Ba­la­ton meg­újult buli köz­pont­ját, a Well­hello pedig a ta­va­lyi év egyik leg­jobb bu­li­ja­ként em­lék­szik vissza a PLÁZS nyi­tó­bu­li­jára.

Ganxsta pótol a Plázson

Ganxsta pótol a Plázson

Ganxsta Zolee és a Kar­tel az idő­já­rás miatt el­ma­radt jú­ni­usi kon­cert­jét pó­tolja be, jú­lius 28-án a leg­gengsz­te­rebb gengsz­ter és csa­pata.

Ganxsta Zolee és a Kar­tel az idő­já­rás miatt el­ma­radt jú­ni­usi kon­cert­jét pó­tolja be, jú­lius 28-án a leg­gengsz­te­rebb gengsz­ter és csa­pata.

Fájdalmas vallomás: Ezért nem lett világsztár Deák Bill Gyulából!

Fájdalmas vallomás: Ezért nem lett világsztár Deák Bill Gyulából!

A le­gen­dás blues­éne­kes vi­lág­si­kerre tör­he­tett volna. El­árulta, mi aka­dá­lyozta meg ebben!

Önvédelem miatt törte szilánkosra rajongója mobilját Pásztor Anna

Önvédelem miatt törte szilánkosra rajongója mobilját Pásztor Anna

Az Anna and the Bar­bies sztárja nyil­vá­nos be­jegy­zé­sé­ben kért végül el­né­zést tet­téért.

Kultúrbonbon a Városmajorban

Kultúrbonbon a Városmajorban

A ki­váló ma­gyar or­go­na­mű­vész, Rá­kász Ger­gely Lords of the Organ-so­ro­zata a hang­szer leg­na­gyobb szer­zőit és örök életű mű­al­ko­tá­sa­i­kat ál­lítja szín­padra

A ki­váló ma­gyar or­go­na­mű­vész, Rá­kász Ger­gely Lords of the Organ-so­ro­zata a hang­szer leg­na­gyobb szer­zőit és örök életű mű­al­ko­tá­sa­i­kat ál­lítja szín­padra

Pótol Ganxsta és visszatér a Wellhello

Pótol Ganxsta és visszatér a Wellhello

Nem hagy cser­ben: jú­lius 28-án most már tény­leg dől a lé a PLÁZSon Ganxsta Zolee és a Kar­tel az idő­já­rás miatt el­ma­radt jú­ni­usi kon­cert­jét pó­tolja be most pén­te­ken a leg­gengsz­te­rebb gengsz­ter és csa­pata.

Nem hagy cser­ben: jú­lius 28-án most már tény­leg dől a lé a PLÁZSon Ganxsta Zolee és a Kar­tel az idő­já­rás miatt el­ma­radt jú­ni­usi kon­cert­jét pó­tolja be most pén­te­ken a leg­gengsz­te­rebb gengsz­ter és csa­pata. A Well­hello pedig jú­lius 29-én tér vissza a PLÁZSra, hogy ismét el­nöki bu­li­ban ré­sze­sítse annak kö­zön­sé­gét.

Nézd meg, milyen romantikus hangulatban voltak A Nagy Duett sztárjai

Nézd meg, milyen romantikus hangulatban voltak A Nagy Duett sztárjai

Nagy meg­le­pe­tést oko­zott Kul­csár Edina fel­lé­pése a sió­foki Plá­zson.

Nagy meg­le­pe­tést oko­zott Kul­csár Edina fel­lé­pése a sió­foki Plá­zson.

Megható fotó: Ezt sosem gondoltad volna Curtisről

Megható fotó: Ezt sosem gondoltad volna Curtisről

A nép­szerű rap­per­ről na­gyon sok rosszat le­he­tett már hal­lani, de az biz­tos, tö­rő­dik ra­jon­gó­i­val.

A nép­szerű rap­per­ről na­gyon sok rosszat le­he­tett már hal­lani. Ezért is volt meg­lepő, mi­lyen gyen­gé­den bánik sé­rült ra­jon­gó­já­val.

Ételmérgezés miatt mondta le koncertjét a világsztár

Ételmérgezés miatt mondta le koncertjét a világsztár

A De­pe­che Mode Fe­hér­orosz­or­szág­ban adott volna kon­cer­tet, de a front­em­ber, Dave Gahan sú­lyo­san meg­be­te­ge­dett.

Nem adja fel, hazatér a nagybeteg Benkő László

Nem adja fel, hazatér a nagybeteg Benkő László

Szü­lő­vá­ro­sá­ban kon­cer­te­zik a köz­ked­velt ze­nész. A be­teg­ség­gel küzdő mű­vész ál­lítja, szá­mára ez a leg­jobb gyógyír.

Szörnyű hírt kapott Justin Bieber

Szörnyű hírt kapott Justin Bieber

Erre biz­to­san nem szá­mí­tott a vi­lág­hírű pop­sztár: Ki­til­tot­ták Kí­ná­ból! A hír nem vicc, a Pe­kingi Kul­tu­rá­lis Hi­va­tal­nak ugyanis elege lett az éne­kes­ből...

Erre biz­to­san nem szá­mí­tott a vi­lág­hírű pop­sztár. biz­to­san nem szá­mí­tott a vi­lág­hírű pop­sztár: Ki­til­tot­ták Kí­ná­ból! A hír nem vicc, a Pe­kingi Kul­tu­rá­lis Hi­va­tal­nak ugyanis elege lett az éne­kes­ből... Fel­há­bo­rító vi­sel­ke­dése miatt nem lép­het fel a kí­na­iak előtt Jus­tin Bi­eber, hiába lá­to­gat el Ázsi­ába.

Ünnepi koncertek a Budapest Parkban

Ünnepi koncertek a Budapest Parkban

Még csak fél­idő­nél jár a Bu­da­pest Park, de nincs okuk pa­naszra. Szü­le­tés­na­pok, ju­bi­le­umi kon­cer­tek és hi­he­tet­len újí­tá­sok idén Eu­rópa leg­na­gyobb sza­bad­téri szó­ra­ko­zó­he­lyén.

Szü­le­tés­na­pok, ju­bi­le­umi kon­cer­tek és hi­he­tet­len újí­tá­sok idén Eu­rópa leg­na­gyobb sza­bad­téri szó­ra­ko­zó­he­lyén.

Óriási öröm érte az Oscar-díjas magyar rendezőt

Óriási öröm érte az Oscar-díjas magyar rendezőt

Édes­any­jáért izgul a Min­denki című Oscar-díjas film ren­de­zője, hi­szen Ács Enikő hosszú év­ti­ze­dek után tér vissza.

Édes­any­jáért izgul a Min­denki című Oscar-díjas film ren­de­zője, hi­szen Ács Enikő hosszú év­ti­ze­dek után tér vissza a rock mű­fa­já­hoz.

Nagy Feró végre elégtételt kap kirúgásáért

Nagy Feró végre elégtételt kap kirúgásáért

Több mint három év­ti­zed­del ez­előtt Nagy Feró és az úgy­ne­ve­zett ős Be­at­rice két hó­na­pon át játsz­ha­tott a le­gen­dás Ifjú­sági Park­ban.

Több mint három év­ti­zed­del ez­előtt Nagy Feró és az úgy­ne­ve­zett ős Be­at­rice két hó­na­pon át játsz­ha­tott a le­gen­dás Ifjú­sági Park­ban, mi­előtt ki­til­tot­ták őket.