CÍMKE: 'koncert'

Egy hét múlva érkezik John Mayall az Akvárium Klubba

Egy hét múlva érkezik John Mayall az Akvárium Klubba

A brit blues zene aty­ja­ként em­le­ge­tett, 85 éves gi­tár­hős egy hét múlva új al­bu­má­val ér­ke­zik.

Budapestre érkezik a Hammond-orgona mezítlábas királynője

Budapestre érkezik a Hammond-orgona mezítlábas királynője

Láb­tö­rése és fel­épü­lése után áp­ri­lis 14-én, a Sport­aré­ná­ban lép fel Rhoda Scott.

Kezdődik a hatodik Nagy-Szín-Pad!

Kezdődik a hatodik Nagy-Szín-Pad!

A Nagy-Szín-Pad! május 8-9-10-11-i elő­dön­tő­i­nek, va­la­mint a május 16-i dön­tő­nek is az Ak­vá­rium Klub ad ott­hont, a kon­cer­te­ket az M2 Pe­tőfi TV élő­ben köz­ve­títi.

A Nagy-Szín-Pad! május 8-9-10-11-i elő­dön­tő­i­nek, va­la­mint a május 16-i dön­tő­nek is az Ak­vá­rium Klub ad ott­hont, a kon­cer­te­ket az M2 Pe­tőfi TV élő­ben köz­ve­títi.

Bocelli dupla kon-certet ad az Arénában

Andrea Bocelli dupla koncertet ad az Arénában

Ha­tal­mas ér­dek­lő­dés övezte And­rea Bo­celli bu­da­pesti kon­cert­jé­nek hírét, a 2019. no­vem­ber 16-i kon­certre min­den jegy el­kelt már.

Ha­tal­mas ér­dek­lő­dés övezte And­rea Bo­celli bu­da­pesti kon­cert­jé­nek hírét, a 2019. no­vem­ber 16-i kon­certre min­den jegy el­kelt már.

Vadonatúj zenekarral tér vissza Beri Ary, új életéről vallott

Vadonatúj zenekarral tér vissza Beri Ary, új életéről vallott

A Sze­re­lem az első vérig sztárja egy időre tel­je­sen el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől.

A Sze­re­lem az első vérig sztárja egy időre tel­je­sen el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől. Most vissza­tér.

Óriási dobásra készül a születésnapos magyar legenda

Óriási dobásra készül a születésnapos magyar legenda

Ba­lázs Fecó ha vissza­fo­got­tan is, de fo­lya­ma­to­san dol­go­zik. Szü­le­tés­napja al­kal­má­ból be­szél­get­tünk a le­gen­dá­val.

Ba­lázs Fecó ha vissza­fo­got­tan is, de fo­lya­ma­to­san dol­go­zik. Szü­le­tés­napja al­kal­má­ból be­szél­get­tünk a le­gen­dá­val.

Lángoló autó sofőrjén segített ByeAlex

Lángoló autó sofőrjén segített ByeAlex

Sen­kit nem ér­de­kelt, egye­dül Alex állt meg se­gí­teni a baj­ba­ju­tot­ta­kon.

Sen­kit nem ér­de­kelt az ijesztő hét­végi hely­zet, egye­dül Alex állt meg se­gí­teni a baj­ba­ju­tot­ta­kon, akik kö­szö­nő­le­ve­let írtak neki. Az éne­kes a Fa­ce­boo­kon fa­kadt ki a kö­zö­nyös em­ber­tár­sai miatt.

Óriási meglepetés, Magyarországra látogat Toto Cutugno!

Óriási meglepetés, Magyarországra látogat Toto Cutugno!

75. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

A nép­szerű ze­ne­szerző Ma­gyar­or­szá­gon ad kon­cer­tet, ami­nek során 75. szü­le­tés­nap­ját is meg­ün­nepli a kö­zön­ség­gel.

Mellbimbót villantott budapesti koncertjén Nicki Minaj

Mellbimbót villantott budapesti koncertjén Nicki Minaj

Nicki Minaj töb­bet mu­ta­tott a kel­le­té­nél, de ezt egy csep­pet sem bán­ták a ra­jon­gók.

A Ma­gyar­or­szá­gon kon­cer­tet adó ame­ri­kai rap­per és éne­kesnő töb­bet mu­ta­tott ugyan a kel­le­té­nél, de ezt egy csep­pet sem bán­ták a ra­jon­gók. Sokak sze­rint már ezért a pil­la­na­tért meg­érte várni az ere­de­ti­leg kiírt kez­dés­hez ké­pest je­len­tős csú­szás­sal in­dult show-ra.

Drámai bejelentés: Megvakult a magyar énekes

Drámai bejelentés: Megvakult a magyar énekes

Évek óta küzd szem­be­teg­sé­gé­vel...

A nép­szerű ma­gyar ze­nész évek óta küzd szem­be­teg­sé­gé­vel, ami ta­valy annyira el­ha­tal­ma­so­dott rajta, hogy már a műtét sem ment­hette meg szeme vi­lá­gát.

Tűz volt a magyar együttes busza mellett, miközben koncerteztek

Tűz volt a magyar együttes busza mellett, miközben koncerteztek

Va­ló­szí­nű­leg egy tini dob­ha­tott gyú­lé­kony fo­lya­dé­kot két autó közé.

Va­ló­szí­nű­leg egy tini dob­ha­tott gyú­lé­kony fo­lya­dé­kot két autó közé.

Little Big a Budapest Parkban!

Rave-be ért az orosz banda - Little Big a Budapest Parkban!

Kevés őrül­tebb ze­ne­kart tud­nánk fel­so­rolni a pi­ac­ról, mint a Little Big

A 2013-ban ala­kult rave csa­pat, a Little Big azon kevés orosz ze­ne­ka­rok közé tar­to­zik, akik ha­zá­ju­kon kívül is re­kord­idő alatt let­tek is­mer­tek. A

Hatalmas dobásra készül Presser Gábor felfedezettje

Hatalmas dobásra készül Presser Gábor felfedezettje

Va­diúj le­mez­zel és kon­cert­tel jön Viki.

Va­diúj le­mez­zel és kon­cert­tel lepi meg ra­jon­góit Voga Viki.

Kiderült, hogy kik lépnek fel Nicki Minaj előtt Budapesten

Kiderült, hogy kik lépnek fel Nicki Minaj előtt Budapesten

A min­den idők egyik leg­be­fo­lyá­so­sabb rap­per nő­jé­nek tar­tott Nicki Minaj most elő­ször lép majd fel ná­lunk.

A min­den idők egyik leg­be­fo­lyá­so­sabb rap­per nő­jé­nek tar­tott Nicki Minaj most elő­ször lép majd fel ná­lunk.

Három év után visszatér a Budapest Park színpadára Zaz!

Három év után visszatér a Budapest Park színpadára Zaz!

Zaz leg­na­gyobb slá­ge­rei mel­lett ta­valy no­vem­ber­ben meg­je­lent al­bu­má­nak da­lait is ma­gá­val hozza majd.

Zaz leg­na­gyobb slá­ge­rei mel­lett ta­valy no­vem­ber­ben meg­je­lent al­bu­má­nak da­lait is ma­gá­val hozza.

Wolfmother az Akvárium Klubban

Wolfmother az Akvárium Klubban

Az auszt­rál Wolf­mo­ther jú­nius 15-én vissza­tér az Ak­vá­rium Klubba.

A vin­tage rock egyik leg­alap­ve­tőbb ze­ne­kara, az auszt­rál Wolf­mo­ther jú­nius 15-én vissza­tér az Ak­vá­rium Klubba, hogy ismét fe­lejt­he­tet­len erő­vel csap­jon le a rock and roll a NagyHall­ban.

Budapestre a You Me At Six

Új lemezével érkezik Budapestre a You Me At Six

Meg­je­lent a csa­pat ha­to­dik nagy­le­meze

A brit csa­pat ok­tó­ber­ben je­len­tette meg ha­to­dik nagy­le­me­zét, az azt be­mu­tató tur­né­val pedig Eu­ró­pát is célba ve­szik.

Végre Magyarországra is eljut a Three Days Grace

Végre Magyarországra is eljut a Three Days Grace

Jú­nius 11-én a Bu­da­pest Park­ban adnak kon­cer­tet, rá­adá­sul a ke­mény­vo­na­las Ha­lest­orm tár­sa­sá­gá­ban!

A ka­na­dai rock­ze­ne­kar, a Three Days Grace egé­szen hosszú, több mint két év­ti­ze­des pá­lya­fu­tása során még nem ju­tott el Ma­gyar­or­szágra - egé­szen mos­ta­náig! Jú­nius 11-én ugyanis a Bu­da­pest Park­ban adnak kon­cer­tet.

Frank Carter and the Rattlesnakes az Akvárium Klubban

Frank Carter and the Rattlesnakes az Akvárium Klubban

A ze­ne­kar az End of Suffe­ring című leg­újabb al­bu­má­val ér­ke­zik már­cius 30-án a KisHallba.

A ze­ne­kar az End of Suffe­ring című leg­újabb al­bu­má­val ér­ke­zik már­cius 30-án a KisHallba.

Különleges koncertvideóval jelentkezik a Fran Palermo

Különleges koncertvideóval jelentkezik a Fran Palermo

A 2018-as év egy­ér­tel­műen a leg­moz­gal­ma­sabb­nak bi­zo­nyult a Fran Pa­lermo éle­té­ben.

David Duchovny Meet and Greet Esemény

David Duchovny Meet and Greet Esemény

David Duchovny Meet& Greet Esemény

Ta­lál­koz­zon sze­mé­lye­sen az X-akták Fox Mul­der ügy­nö­ké­vel!

Ta­lál­koz­zon sze­mé­lye­sen az X-akták Fox Mul­der ügy­nö­ké­vel és a a Ka­li­for­gia Hank Mo­ody­já­val!

Az életükért futottak az emberek, fegyveres nyitott tüzet a koncerten

Az életükért futottak az emberek, fegyveres nyitott tüzet a koncerten

Os­ló­ban a brit rap­per, Geko lé­pett fel, ami­kor egy férfi lö­völ­dözni kez­dett.

Os­ló­ban a brit rap­per, Geko lé­pett fel, ami­kor egy férfi lö­völ­dözni kez­dett.

Testből testbe - A Müller Péter Sziámi AndFriends duplázik az A38-on!

Testből testbe - A Müller Péter Sziámi AndFriends duplázik az A38-on!

Köz­kí­vá­natra újabb kon­cer­tet ad a Mül­ler Péter Szi­ámi AndF­ri­ends.

Test­ből testbe, avagy est­ből estbe... A Mül­ler Péter Szi­ámi ne­vé­vel fém­jel­zett ba­ráti tár­sa­ság feb­ruár 16-i kon­cert­jére vil­lám­gyor­san el­fogy­tak a je­gyek, ami nem is csoda.

Különleges téli mulatsággal ünnepli 20 éves jubileumát a Magna Cum Laude

Különleges téli mulatsággal ünnepli 20 éves jubileumát a Magna Cum Laude

Kü­lön­le­ges­nek ígér­kező mu­lat­ság­gal ün­ne­pel a ze­ne­kar a Sport­aré­ná­ban.

Kar­ri­er­jé­nek két év­ti­ze­des ju­bi­le­u­mát kü­lön­le­ges­nek ígér­kező mu­lat­ság­gal ün­nepli a ze­ne­kar.

Könnyek között vallott Kovács Kati: nehéz volt színpadra állnia

Könnyek között vallott Kovács Kati: nehéz volt színpadra állnia

Ko­vács Kati csa­lád­ja­ként te­kin­tett tánc­dal­fesz­ti­vá­los kol­lé­gá­ira, akik közül sokan már nin­cse­nek ve­lünk.

Kiderült, nekik adományoz milliókat Majka!

Kiderült, nekik adományoz milliókat Majka!

Fer­ge­te­ges kon­cer­tet ad va­sár­nap.

Fer­ge­te­ges kon­cer­tet ad va­sár­nap este a rap­per és a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar. A közös fel­lé­pés rég­óta érett már, és most be­kö­vet­ke­zett.

Elképesztő megtiszteltetés: Mága Zoltán a Zene templomában lép fel

Elképesztő megtiszteltetés: Mága Zoltán a Zene templomában lép fel

A nem­zet­kö­zi­leg el­is­mert ma­gyar he­ge­dű­mű­vész ismét a világ egyik leg­ran­go­sabb kon­cert­ter­mé­ben lép­het fel.

Zsédának jól indul az éve

Zsédának jól indul az éve

Az angol ki­rá­lyi ház ked­venc cros­sover ének­együt­tese, a ha­ma­ro­san Bu­da­pes­ten és Deb­re­cen­ben is fel­lépő Blake Zsé­dát kérte fel ven­dé­gül a hazai kon­cer­te­ken.

Az angol ki­rá­lyi ház ked­venc cros­sover ének­együt­tese, a ha­ma­ro­san Bu­da­pes­ten és Deb­re­cen­ben is fel­lépő Blake Zsé­dát kérte fel ven­dé­gül a hazai kon­cer­te­ken.

Hatalmas siker: Ismét telt házas újévi koncertet adott Mága Zoltán

Hatalmas siker: Ismét telt házas újévi koncertet adott Mága Zoltán

A Kár­pát-me­dence leg­na­gyobb gá­la­mű­so­rá­ban kö­szön­tötte a he­ge­dű­mű­vész az új esz­ten­dőt.

Könnyekben tört ki Demjén Rózsi, ezért sírta el magát koncert közben

Könnyekben tört ki Demjén Rózsi, ezért sírta el magát koncert közben

Több mint tíz­ezer ember előtt ha­tó­dott meg a le­gen­dás éne­kes a szín­pa­don. Vál­lalta az ér­zel­meit.

Csendes szilveszterre készül a magyar legenda

Csendes szilveszterre készül a magyar legenda

Koós János em­lé­ke­i­ben ma is élén­ken élnek az úgy­ne­ve­zett hős­kor szil­vesz­te­rei...

Koós János em­lé­ke­i­ben ma is élén­ken élnek az úgy­ne­ve­zett hős­kor szil­vesz­te­rei, ami­kor egyet­len nap alatt akár 10 fel­lé­pése is akadt.

John Mayall visszatér az Akvárium Klubba

John Mayall visszatér az Akvárium Klubba

A brit blues­zene aty­ja­ként em­le­ge­tett gi­tár­hős ismét Bu­da­pestre ér­ke­zik. Az idén 85 éves le­genda már­cius 19-én ját­szik majd a fő­vá­rosi Ak­vá­rium Klub­ban.

A brit blues­zene aty­ja­ként em­le­ge­tett gi­tár­hős ismét Bu­da­pestre ér­ke­zik. Az idén 85 éves le­genda már­cius 19-én ját­szik majd az Ak­vá­rium Klub­ban.

THE NICKI WRLD TOUR KOOPRODUKCIÓBAN A JUICE WRLD-EL

THE NICKI WRLD TOUR KOOPRODUKCIÓBAN A JUICE WRLD-EL

NICKI MINAJ BEJELENTI A THE NICKI WRLD TOUR-t (A NICKI VILÁGTURNÉT) A JUICE WRLD-EL KOOPRODUKCIÓBAN

Különleges kéréseket küldött a budapesti hotelnek a világsztár

Különleges kéréseket küldött a budapesti hotelnek a világsztár

Sehol nem sze­re­pel­het a 13-as szám.

Sehol nem sze­re­pel­het a 13-as szám és a lila szín - kü­lön­le­ges kí­ván­ság­lis­tát kap­tak a ja­nu­ári Ennio Mor­ri­cone-kon­cert szer­ve­zői.

Micsoda bejelentés, ez a világsztár érkezik a STRAND Fesztiválra

Micsoda bejelentés, ez a világsztár érkezik a STRAND Fesztiválra

Jövő nyá­ron Za­már­di­ban lép majd szín­padra nap­ja­ink egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adója.

Jövő nyá­ron Za­már­di­ban lép majd szín­padra nap­ja­ink egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adója.

Legyen tánc! címmel a Szegedi Kortárs Balettel áll színpadra a Honeybeast.

A Szegedi Kortárs Balettel turnézik a Honeybeast

Le­gyen tánc! cím­mel a nem­zet­közi hírű Sze­gedi Kor­társ Ba­lett tán­co­sa­i­val áll szín­padra a Ho­ney­beast.

A SZIN-re jön a Clean Bandit

A SZIN-re jön a Clean Bandit

Itt­hon ez­út­tal csak a SZIN-en ta­lál­koz­ha­tunk a Clean Ban­dit-tel.

Itt­hon ez­út­tal csak a Sze­gedi Ifjú­sági Na­po­kon (SZIN) ta­lál­koz­ha­tunk 2019-ben a nem­rég új le­mez­zel elő­ruk­koló brit elekt­ro­pop sa­já­tos stí­lusú ze­ne­ka­rá­val, a Clean Ban­dit-tel.

Nemrég még hajléktalan volt, most ő a világ legsikeresebb zenésze

Nemrég még hajléktalan volt, most ő a világ legsikeresebb zenésze

A fi­a­tal ze­nész most már fel­fog­ha­tat­lan össze­ge­ket keres.

A fi­a­tal ze­nész min­den­kit maga mögé uta­sí­tott és most már fel­fog­ha­tat­lan össze­ge­ket keres. Ma­gyar­or­szági ra­jon­gói pedig külön örül­het­nek, mert jö­vőre Bu­da­pestre lá­to­gat és ha­tal­mas kon­cer­tet ad a Szi­get fesz­ti­vá­lon.

Budapestet is útba ejti eddigi leghosszabb európai turnéján az Architects!

Budapestet is útba ejti eddigi leghosszabb európai turnéján az Architects!

A jö­vőre ti­zenöt éves brigh­toni me­tal­core csa­pat, az Ar­chi­tects.

A jö­vőre ti­zenöt éves brigh­toni me­tal­core csa­pat, az Ar­chi­tects több­ször járt már ha­zánk­ban. Leg­utóbb 2017-ben az Ak­vá­rium Nagy­hall­ját töl­töt­ték meg csu­rig, most pedig eme­lik a tétet.

Óriási siker volt Ákos dupla Aréna-koncertje!

Óriási siker volt Ákos dupla Aréna-koncertje!

Az éne­kes fer­ge­te­ges han­gu­la­tot te­rem­tett két estén át a Papp László Sport­aré­ná­ban. Mind­két kon­cert során tele volt az Aréna, Ákos min­den­kit el­káp­ráz­ta­tott.

Az éne­kes fer­ge­te­ges han­gu­la­tot te­rem­tett két estén át a Papp László Sport­aré­ná­ban. Mind­két kon­cert során tele volt az Aréna.

Háborognak Somló Tamás rajongói az új Omega plakát miatt

Háborognak Somló Tamás rajongói az új Omega plakát miatt

Fi­no­man szólva is kü­lö­nös.

Fi­no­man szólva is kü­lö­nösre si­ke­re­dett a le­gen­dás csa­pat tur­né­ját be­ha­ran­gozó pla­kát. Ezért áb­rá­zol­ják ko­po­nyák kö­zött az el­hunyt ze­né­sze­ket.

Örömhír, visszatér a világsztár: Budapestre jön a magyarok kedvence

Örömhír, visszatér a világsztár: Budapestre jön a magyarok kedvence

A 78 éves éne­kes ha­tod­szor ad jövő nyá­ron kon­cer­tet a ma­gyar kö­zön­ség­nek.

Újabb önálló koncerttel tér vissza a Sum 41 a Budapest Parkba!

Újabb önálló koncerttel tér vissza a Sum 41 a Budapest Parkba!

A Bu­da­pest Park 2017-es sze­zon­já­nak egyik leg­jobb bu­li­ját kö­szön­het­jük a ka­na­dai pop punk ze­ne­kar­nak

NATURALLY 7-koncert Budapesten!

NATURALLY 7-koncert Budapesten!

A világ leg­jobb ACAPELLA "Vocal Play"pro­duk­ci­ója ér­ke­zik Bu­da­pestre.

A világ leg­jobb ACAPELLA "Vocal Play"pro­duk­ci­ója ér­ke­zik Bu­da­pestre.

Újabb baleset érte Demjén Rózsit: összezúzta magát a zenész

Újabb baleset érte Demjén Rózsit: összezúzta magát a zenész

Dem­jén elő­ször na­gyon meg­ijedt, hogy újra mű­teni kell.

Dem­jén elő­ször na­gyon meg­ijedt, hogy újra mű­teni kell, és ve­szélybe kerül a de­cem­beri nagy­kon­certje...

Most közölték: elmarad Curtisék nagykoncertje

Most közölték: elmarad Curtisék nagykoncertje

Cur­tis és Emi­lio le­mondta a bulit.

Cur­tis és Emi­lio áp­ri­lis­ban adott volna kon­cer­tet, de most azt kö­zöl­ték, el­ma­rad az ese­mény.

Legújabb albumát hozza el Passenger az Akvárium Klubba

Legújabb albumát hozza el Passenger az Akvárium Klubba

Két évvel ez­előtti telt házas kon­certje után 2019. áp­ri­lis 12-én vissza­tér Pas­sen­ger az Ak­vá­rium Klubba, hogy be­mu­tassa leg­újabb, Ru­na­way című al­bu­mát.

Ismét jó ügy mellé állt a Budapest Park, te is segíthetsz!

Ismét jó ügy mellé állt a Budapest Park, te is segíthetsz!

2018 szep­tem­be­ré­ben ed­digi leg­si­ke­re­sebb éva­dát zárta a Bu­da­pest Park.

2018 szep­tem­be­ré­ben ed­digi leg­si­ke­re­sebb éva­dát zárta a Bu­da­pest Park.

Hatalmas bejelentés, világsztárokkal erősít a VeszprémFest

Hatalmas bejelentés, világsztárokkal erősít a VeszprémFest

A szer­ve­zők három nagy fel­lé­pőt je­len­tet­tek be, feb­ru­ár­ban pedig le­hull a lepel a ne­gye­dik­ről is.

Eddig három nagy fel­lé­pőt je­len­tet­tek be, feb­ru­ár­ban ki­de­rül, ki lesz a ne­gye­dik.

Holy Chants Tour 2018

GREGORIAN: Holy Chants Tour 2018, Budapest

Az ad­vent tö­ké­le­tes idő­szak arra, hogy egy ki­csit el­csen­de­sed­jünk, majd rá­han­go­lód­junk az év leg­szebb, leg­bé­ké­sebb és leg­meg­hit­tebb ün­ne­pére, a ka­rá­csonyra! Ehhez nyújt se­gít­sé­get és kínál él­ményt a GREGORIAN.

Az ad­vent tö­ké­le­tes idő­szak arra, hogy egy ki­csit el­csen­de­sed­jünk, majd rá­han­go­lód­junk az év leg­szebb, leg­bé­ké­sebb és leg­meg­hit­tebb ün­ne­pére, a ka­rá­csonyra! Ehhez nyújt se­gít­sé­get és kínál életre szóló él­ményt a GREGORIAN, mely a leg­szebb ka­rá­cso­nyi da­lok­kal jön ha­zánkba.

Ezért lesz fantasztikus Mága Zoltán XI. budapesti újévi koncertje

Ezért lesz fantasztikus Mága Zoltán XI. budapesti újévi koncertje

2019. ja­nuár 1-jén kö­szönti az új esz­ten­dőt Mága Zol­tán he­ge­dű­mű­vész.

2019. ja­nuár 1-jén kö­szönti az új esz­ten­dőt Mága Zol­tán he­ge­dű­mű­vész.

Fotó, budapesti bárban lazított a világsztár

Fotó, budapesti bárban lazított a világsztár

Ma szu­per­kon­cert a Hősök terén.

Sting és Shaggy szom­ba­ton este lép­nek fel a ma­gyar fő­vá­ros­ban, a Hősök terén. Hogy mit kér­tek az öl­tö­ző­jükbe? Ki­de­rül a cikk­ből!

Város felett ünnepelte eddigi legsikeresebb cipőjét a Dorko

Város felett ünnepelte eddigi legsikeresebb cipőjét a Dorko

Ha Dorko ese­mény­ről van szó, akkor a nem min­den­napi hely­szín és prog­ram bi­zony ga­ran­tált a ki­vált­sá­gos meg­hí­vot­tak­nak.

Ha Dorko ese­mény­ről van szó, akkor a nem min­den­napi hely­szín és prog­ram bi­zony ga­ran­tált. Ez no­vem­ber 27-én sem volt más­képp, hi­szen a ma­gyar márka ismét nagy do­bás­sal ké­szült Ult­ra­town névre ke­resz­telt sneaker­boot kol­lek­ció­be­mu­ta­tó­ján.

Az eredeti Enigma hangok

Az eredeti Enigma hangok

Elér­ke­zett az idő! - az Enigma ze­néje vi­lág­szerte a szín­pa­dokra kerül. A tör­té­net foly­ta­tó­dik... A pro­ject tag­jai elő­ször lép­nek fel Ma­gyar­or­szá­gon, légy te is ré­szese!

Elér­ke­zett az idő - az Enigma ze­néje vi­lág­szerte a szín­pa­dokra kerül.

Őszinte vallomás! Miért akarta felrúgni a karrierjét Fenyő Miklós?

Őszinte vallomás! Miért akarta felrúgni a karrierjét Fenyő Miklós?

A mai napig fi­a­ta­lo­kat meg­szé­gye­nítő ener­gi­ák­kal áll a szín­pa­don.

A mai napig fi­a­ta­lo­kat meg­szé­gye­nítő ener­gi­ák­kal áll a szín­pa­don. Hon­nan merít ener­giát hozzá?

Aretha Franklin emlékére...

Aretha Franklin emlékére...

Meg­hitt pil­la­na­tok­kal han­go­lód­ha­tunk rá az idei ka­rá­csonyra is.

Meg­hitt és va­ló­já­ban iga­zán cso­dá­la­tos pil­la­na­tok­kal han­go­lód­ha­tunk rá az idei ka­rá­csonyra is. A kon­cert nem min­den­na­pi­nak ígér­ke­zik.

Világsztárral kapták lencsevégre Rúzsa Magdit

Világsztárral kapták lencsevégre Rúzsa Magdit

Az éne­kes­nő­nek egy álma vált va­lóra!

Az éne­kes­nő­nek egy álma vált va­lóra!

Először Magyarországon a Disturbed!

Először Magyarországon a Disturbed!

A csa­pat jú­nius 25-én ér­ke­zik hoz­zánk

A csa­pat négy­éves ki­ha­gyás után 2015-ben tért vissza Im­mor­ta­li­zed című le­me­zé­vel, idén ok­tó­ber­ben pedig egy új al­bum­mal je­lent­kez­tek

SZARKA TAMÁS & GHYMES

SZARKA TAMÁS & GHYMES

Két kü­lön­álló pro­duk­ció össze­vo­ná­sá­val egy meg­újult csa­pat várja a kö­zön­sé­get 2019. már­cius 24-én a Bu­da­pesti Kong­resszusi Köz­pontba.

Két kü­lön­álló pro­duk­ció össze­vo­ná­sá­val, Szarka Tamás és ze­ne­kara, va­la­mint a Ghy­mes ze­ne­kar fú­zi­ó­já­val egy meg­újult csa­pat várja a kö­zön­sé­get 2019. már­cius 24-én a Bu­da­pesti Kong­resszusi Köz­pontba.

Nagy Feró előveszi a régi nagy slágereket

Nagy Feró előveszi a régi nagy slágereket

Idén elő­ször ren­dez­nek Már­ton-napi Li­ba­dal­mat Sió­fo­kon. A há­rom­na­pos, in­gye­nes fesz­ti­vál egyik fő fel­lé­pője a Be­at­rice lesz, amely idén ün­ne­pelte fenn­ál­lá­sá­nak 40. év­for­du­ló­ját.

Idén elő­ször ren­dez­nek Már­ton-napi Li­ba­dal­mat Sió­fo­kon. Az in­gye­nes fesz­ti­vál egyik fő fel­lé­pője a Be­at­rice lesz, amely idén ün­ne­pelte fenn­ál­lá­sá­nak 40. év­for­du­ló­ját.

Elöntötték az érzések: könnyekben tört ki a szexi sztármami a színpadon

Elöntötték az érzések: könnyekben tört ki a szexi sztármami a színpadon

Az éne­kes­nő­nél hosszú tur­néja végén tört el a mé­cses ha­zá­já­ban, annyira örült a ra­jon­gó­i­nak.

MEGÍGÉRTÉK ÉS VISSZATÉRNEK!

MEGÍGÉRTÉK ÉS VISSZATÉRNEK!

A Post­mo­dern Ju­ke­box ismét Bu­da­pestre lá­to­gat.

Öröm­mel je­lent­jük be, hogy a Post­mo­dern Ju­ke­box ismét Ma­gyar­or­szágra lá­to­gat, és 2019. már­cius 13-án kü­lön­le­ges kon­cer­tet ad a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

Új budapesti helyszínen játszik a blues gitármágus

Dan Patlansky: új budapesti helyszínen játszik a blues gitármágus

Nap­ja­ink leg­egye­dibb stí­lusú gi­tá­rosa, Dan Pat­lansky Új­buda idén nyílt ren­dez­vény­köz­pont­já­ban ját­szik

Nap­ja­ink egyik leg­egye­dibb stí­lusú blues-rock gi­tá­rosa, Dan Pat­lansky Új­buda idén nyílt új ren­dez­vény­köz­pont­já­ban, az Ana­log Music Hall­ban ját­szik no­vem­ber 9-én.

Új időpontban tartják meg Rhoda Scott budapesti koncertjét

Új időpontban tartják meg Rhoda Scott budapesti koncertjét

Ba­le­sete miatt nem tudja meg­tar­tani ere­de­ti­leg 2018. no­vem­ber 11-re ter­ve­zett bu­da­pesti kon­cert­jét Rhoda Scott.

Ba­le­sete miatt nem tudja meg­tar­tani ere­de­ti­leg no­vem­ber 11-re ter­ve­zett bu­da­pesti kon­cert­jét.

Első önálló koncertjét adja Magyarországon a Thirty Seconds To Mars

Első önálló koncertjét adja Magyarországon a Thirty Seconds To Mars

A Los An­ge­les-i ro­cke­rek már szá­mos hazai fesz­ti­vál nagy­szín­pa­dát meg­hó­dí­tot­ták.

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Fenyő Mik­lós és Szi­kora Ró­bert közös bulit hir­de­tett a szom­bat­he­lyi férfi, a két éne­kes jogi útra te­relte az ügyet.

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don és drog­füg­gő­nek ál­lí­totta be őt...

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don és drog­füg­gő­nek ál­lí­totta be őt...